Goudsche Courant, vrijdag 9 mei 1941

OÜDSCHE COIBANT rijttag i f 9 Mei 1941 No 20625 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Pottftro 8400 But Markt SL Ttl nU Directeui f rUTTER beroept zich verdrag van Soodabod En wendt zich tot Turkije Iran en Afghanistan sche pers weerspreekt geruchten Duitsche aanvalsplannen Stemmen over Stimsons stormsein Nieuwe rede van Roosevelt aangekondigd Halifax verwacht beslissing op den Atlantischen Oceaan binnen drie of vier maa nden Bolcaanehe blad Sorav JH dat d IfakKke reteerinc KB nota die den vertejen 0ii tn der taten van het ver nn Saadabad is overhandicd Mtidafbt beeft cevestlfd op de giyütlitinfen die uit dat verdrag gloeien g l blad mefdt voorts dat de 0gche miniater van Oorlog bij p bnoek te Ankara de verpUchimg tot bulpverleening ter 0ilLt ul brengen Bet verdrag waiirvaa hierboven 00X is werd in lt37 gesloten I MJkeB Irak Iran Turkije en KituuiJstaa Sed UijtBi Press mcjdt uit Ankara In ilieke kringen alhier meldt dit in Irak de liciitingen 1918 till onder de wapenen zün ge Het blad S a o p o s t a sctirüft tak in staat ia vier divisies ih t en een cavaleriebrigade alseen gemotoriseerd tankregiment M veld te brengen I et blad I dat Engeland een even groote macht moet inzetten indien itt succes wil streden trl e en Duitsctdand Dt Turksciie per gaat de geruchten vdgens welke Duitschland van u zijn Turkije aan te vallen Waden schrijven dat tusschen land en Turkije een langdurige mogelijk is Het feit dat de dagen slechts een dozijn gezinUlanboel heeft verlaten tegendt duizenden wier vertrek vroe bats vond wordt beschouwd als toetren dat de rust begint weer keeren M lemi ofticieele bbd U I u s ver it dat Turkije hoopt en gelooft Mat te zijn de gevaarlijlifi politiek een bondgenootschap met Enge onder gelgklijdige in stand hou an de neutraliteit té kunnen tten Het blad schrijft woorde Zoolang niemand ojis aanvalt wij niemand aanvallen De van Hitler wordt door dit blad als een bewijs dat Duitschland voornemens is iets te doen om Sifflflict te provoceeren ttlraksche legerbericht 1 uit Beiroet gemeld wordt liet Iraksche legerbericht als t t v and ondernam een verrassenHaval op onze troepen die het ld van Scnneldebbane belegeOaze troepen moesten nieuwe en betrekken nadat een ver Itienstand na hevige geyechten ¥ bleek te zUn en terstond ondernomen tegen an onze troepen werden den ware verliezen door krachtig ievuur toegebracht Onze ver an menschen zijn rilet aan w Iraksche boramenwerpT in den nacht van S op 7 Mei Senneldebbane en lieten brand ntbominen vallen Er werd w aanzienlyke schade veroor Wn depots en gebouwen Op den r van den zesden Mei deden 8 bommenwerpers aanvallen IWdelijke eenheden Twee vij iagers stegen op om een te doen Na een hevigen Jw een daarvan op de vlucht dt tweede genoodzaakt was bu te landen Onze vliegtuigen tol tweeden male boven Sen en het vliegveld Habba ontstond een felle strijd met e machines Onze toestellen a hel werpen van bommen Uegvelden en de munitie teen behouden op hun bases ï esden Mei vlogen vUande fUmgton bommenwerpers dss boven het vliegveld en het n Bagdad De aanval duurde h s schade aan het Rvolg Het Tuur kon echter orden voordat het op jouwen oversloeg Drie bommenwerpers vlogen IhS boven een station in van Bigdad waar iSj SS veroorzaakten Een man 7 een kind werden m T soldaten gewond 5 Vliegtuigen bombardeer e eenheden bö Rawadi e van beteekenjs aan te nlien inzittenden van en ijandelük troepentransportvliegtuig die op het vliegveld van Nadissa landden werden gevangen genomen en een machinegeweer alsmede munitievoorraden werden buitgemaakt De Iraksche politie nam de vier leden der bemanning gevangen van een vliegtuig van den vijand dat hy bü Almajdich een noodlanding gemaakt had Saoedië Arabië en Irak De regeering van Saoedië Arabië heeft Maandag door haar consul in Damascus het Britsch gericht laten tegenspreken dat Saoedische troepen aan de grens van Irak zouden zün samengetrokken De regeering van Saoedië Ariibië wijst erop dat haar betrekkingen met Irak de denkbaar beste zijn en er in het geheel geen aanleiding bestaat tot een troepencortcentratie aan de IrSksche grens t Ofiroe der Iraksche regeertng De Iraksche reg ering heeft een oproep gericht tot de Arabieren vanPalestina om hen af te houden vantoetreding Is vrijwilligers tot hetEngelsche leger Naar Ofi uit Beiroet meldt Is de Iraksche telegraafdienst sedert Woensdagavond 21 uur geheel gestaakt De anti Britsclie demonstraties te Damascus gaan volgens het D N B voort Ten teeken van soUdariteit met foak hebben de studenteB een staking afgekondigd Irt de armere wijken worden middelen Voor de roo e halve maan van Irak ingezameld C het Egyptische consulaatgeneraal werd door een stttdenten delegatie namens duizenden studenten energiek geprote steerd tegen bepaalde berichten van de radio van Caïro die meermalen antiIraksch j ijn naar het protest verklaart Dit behelst voorts het betoog dat Irak voor de bevrijding van alle Arabieren met inbegrip van de Egyptenaren strijdt Derhalve behooren alle Ara bieren zich aaneen te sluiten tot een gemeenschappelijk front om het onderdrukte MohammedaS nsche volk te bevrijden van Engeland Irak onder Britsche blokkade Volgens een mededeeling van diBritsche ambassade in Cairo en van den Britschen hoogen commissaris in Jeruzalem heeft Groot Brittannië over Irak de blokkade afgekondigd en de dienovereenkomstige maatregelen genomen om den handel met dit land onmogelijk te maken Onder de bevolking van Egypte en Palestina heerscht over deze met het volkenrecht strijdigejnaatregel onmiskenbare verbittering aldushet A N P7 De Engelsche gezant te Bagdad heeft volgens de Messagero meegedeeld dat hij binnenkort zal vertrokken Ook het geheels gezantschapspersoneel treft toebereidselen om Irak te verlaten De oorlog in de lucht NIEUWE AANVALLEN OP ENGELAND Vrü sterke Britache strüdkraebten naar Duitschland Naar D N B meldt Zeer sterke formaties van het Duitsche luchtwapen hebben in den afgeloopen nacht in opeenvolgende golven met goed effect verscheidene voor den oorlog belangrijke doelen in Midd Engeland aangevallen Groote branden en ontploffingen werden waargenomen Volgens de eerste mededeelingen van den Engelschen berichtendienst waren de aanvallen gericht op gebieden in Noordoost Engeland het Noorden en Oosten van de Midlands en OostAnglia Ook in het Londensche geljied is het hier en daar tot het neerwerpen van bommen gekomen Britsche vliegtuigen naar Duitschland Het D N B meldt voorts In den afgeloopen nacht vloog de vijand jnet vrij sterke strij dkrachten naar Noordwest en Noord Duitschland Er werdien brisant en brandbommen geworpen op verscheidene plaatsen o m op Hamburg en Brenien Volgens de tot dusver ontvangen berichten is het den Duitschen afweer gelukt de vijandelijke formaties uiteen t drijven en op die wyze het eöect vaneden aanval met succes te verzwakken Noemenswaardige schade is tot dusver niet gemeld Vijf vijandelijke vliegtuigen zijn in den loop van den nacht neergeschoten GEEN RUSSISCHE TROEPEN AAN DE WESTGRENS kol Tegenspraak van Mos ZIEKELUKE FANTASIE Onder de nieuwsberichten van de Moskousche radio is het volgende dementi van Tass voorgelezen De Japansche bladen publiceeren een bericht van Domei uit New York dat volgens een telegram van den UnitedPress correspondent te Vichy de Sovjet Unie sterke strijdkrachten aan de Westgrens concentreert Diplomatieke kripgen te Moskou zoo verklaart Do niei wijzen eveneens op de buitengewoon groote schaal waarop de troepenconcentratie aan de Westgrenzen geschiedt In verband daarmee zou he personenverkeer op de Siberisciie spoorlijn gestaakt zijn daar de troepen uit het Verre Oosten hoofdzakelijk naar de Westelijke grenzen verplaatst zouden worden üit Middfen Azië zijn volgens genoemd bericht eveneens sterke strijdkrachten daarheen overgebracht Van twee reserveluchtleger die rechtstreeks ter beschikking vaA het opperbevel staan zou een leger reeds ter beschikking van het buitengewone militaire district Kief zijn gesteld Zij zou uit 1800 bommenwerpers en 900 jagers bestaan Op de Zwarte en Kaspische Zee aldus Domei zijn de zeestrijdkrachten versterkt door oorlogsschepen van de Oostzeevloot Er zouden 28 duikbooterj 45 mynenleggers en 18 kanonneerboóten verplaatst zijn Een militaire missie met Koesnetzof aan het hoofd zou uit Moskou naar Teheran zijn vertrokken De benoenjiin van deze missie staat volgens het telegraafagentschap in verband met de kwestie van het afstaan van vliegvelden in Centraal en Midden Iran aan de Sov 8tünie Tass is gemachtigd tot de verklaring dat dit bericht van Domei dat ontleend is aan een onbekend telegram van United Press de vrudït is van de zieke Op 14 Mei lai president Roosevelt in Chicago een redevoering uitspreken ter gelegenheid van de receptie die de leiders Van 20 IberoAmerikaansche misi ies e zijner eere in het gebouw van de PanAmerikaausche Vniè zullen geven Eenige dagbladen verwachten sensationeele verMaringen Redevoering van Halifax De Britschf ambassadeur in Amerika lord Halifax die een propagandareis van zeven dagen door het MiddenWesten maakt heeft te Chicago voor vertegenwoordigers van de pers verklaard dat Engeland dringend groote hoeveelheden materieel uit de V S noodig leeft vooral moet dat materieel 0 A ter plaatse aankomen Hoe dat is een zaak der V S De ambassadeur gelooft dat binnen drie of vier maanden met den slag op den Atlantischen Oceaan de beslissing zal vallen Hij duidde ook aan dat hy met het staatsdepartement der V S besprekingen heeft gevoerd over den toestand in het onbezette de l vaa Frankrijk de Middellandsche Zee en over de Spaansche kwestie die naar zijn meenmg voor het geheel van den oorlog van groote beteekenis is Voor het hotel waar lord Halifax zijn intrede had genomen is door leden van anti oorlogsorganisatie s een protestbetooging gehouden aldus het D N B De betoogers hadden borden by zich met de leus JBtuurt Halifax terug naar Halifax d kt aan Duinkerken Wij protesteeremtcgen het bezoek van den ambassadeur die ons wil wijsmaken dat dit onze oorlog is Berlijn over de Amerikaansche redevoeringen fo Berlijnsche politieke kringen was men gisteren algemeen van oordeel dat de redevoeringen die den laatsten lijlce fantasie van i jn vervaardigei Kameraad Koesnetzof bevin t zich it Moskou en niet te Teheran Van de Oort eevlnot zün geenerlei duikbomen of münenleggèrs naar de Kaspische ol Zwarte Zee overgebracht en dit zal ook niet geschiedeij Er is geenerlei concentratie van st rke strijdkrachten aan de Westgrenzen van de U S S R zij is ook niet in voori ereiding Het korreltje waarheid dat het bericht bevat doch dat in sterk verminkten vorm is weergegeven bestaat hierin dat met het oog op de betere woritngtoestanden te Nowosibirsk een divisie infanterie van het district Irkoetsk naar dat van Nowosibirsk wortd overgeplaatst Overigens is het geheele bericht pure fantasie VERFRISSCHEND DEBAT IN LAGERHUIS Een afgevaardigde pleitte voor vredes onderjbandelingen OPSTAND IN IRAK HEEFT ONTSTtLTENIS TEWEEGGEBRACHT Voor de Londensche radio heeft gisteravond Lindley Frazer gesproken over de zitting van het Engelsche Lagerhuis waarbij hij verklaarde dat het debat verfrisscherd op Groot Briftannië heeft gewerkt Alle Engelschen zijn het erover eens dat de beëindiging van den Griekschen veldtofht een tegenslag voor Groot Brittannië beteekent Woordelyk verklaarde liij o a f Wij zijn getroffen door het einde van den Grieksch veldtocht en ook door den snellen op lBarsch der Duitschers door Libye Ooit de opstand In Irak heeft in Groot Brittaraiië ontsteltenis veroorzjaakt Frazer deelde voorts mede dat een der afgevaardigden in het Lagerhuis verklaard had dat volgens hem terstond vredesonderhandelingen met Hitler geopend moesten worden ook Lloyd George die tydens den wereldoorlog premier was heeft uitdrukkin geven aan zijn ontevredenheid ve fe huidige regeering Maar toch IS Groot Brittanni ë in alle fundamenteele aangelegenheden eensgezind tijd ih de Vereenigde Staten zijn gehotjden ver buiten i Ijader gaan datmen anders ten aanzien van uitlatingen oVer vraagstukken van büitenlandsche politiek in acht pleegt tenemen Van de rede door Willkie gehouden zegt men te Berlijn dat hierslechts sprake is van holle en ydelewoorden die Duitschland geen vrees aanjagen en waar chiJnTijk ook het Amerikaansche volk niuwelijks ingeestdrift kunnen breii en De rede van Willkie aldu zeide men inv de Wilhelmstrasse is rijk aaji affect dreigementen domheden en naïviteit een ophitsen van de A merikaanscbeopenbare meeiijng tegen Duitschland gedocumenteerd met een volkomenonjuiste voorstelling van den Europeeschen toestand Redevoeringen vandezen aard kunnen aan de houdingvan Duitschland niet het minstb veranderen I t De convooi kwestié De Washingtonsche corresfiondent van de New York Sun meldt dat mén in regeeringskringen zeer bezorgd is over het gebrek aan belangstelling bij het publiek voor de oonvooikwestie De interventionisten zijn verontrust omdat de president zoo zwijgzaam is en vt igert de leiding op zich te nemen Hij heeft zich verre gehouden van d geheele strijdvraag Blijkbaar is de reden hiervan dat tot dusver elke proefballon van de leden van het kabinet doelloos in het niet verdwenen is ZOTider eenige merkbare reactie van het publiek In plaats van verhitte meeningsverschUlen te veroorzaken stuit de convoolkwestie op afwezigheid van belangstelling Apathie zoo verklaart men te Washington is echter gevaarlijker dan zelfs de sterkste oppositie zou kunnen zyn In weerwil van alle moeite der regeeriog kept het Amerikaansche publiek geen geestdrift voor den oorlog In Regeeringskringen wbrdt derhalve reeds de mogelijkheid overwogen oni deze belangstellaig op HET NIEUWE GRIEKSCHE KABINET WIL GOEDE VERSTANDHOCDING MET DUITSCHL AND Leven jn Athene btjna weer normaal Tot de nieuwe Grieksche reggcring welke onder leiding v an den minis terpresident generaal Tsolakogloé gevormd is behooren vijf generaals drie hoogteeraren een hooge marineofficier en een econoom De nieuwe regeering is dus geen zuiver militair kabinet doch steunt op een reeks personen die reeds sinds jaren voor de DuitschGrieksche samenwerking zijn opgekontfen Het ministerie van Onderwijs en pers staat onder leiding van professor dr N Louvaris die reeds vroeger deze portefeuille gehad heeft en in Duitschland door zijp medewerking aan het internationale congres voor vrijen tijd en ontspanning bekend geworden is De minister van Gezondheid en Volkswelvaart profes sor dr Logothetopoulos is een der meest Vooraanstaande artsen van Griekenland die in Duitschland gestudeerd heeft en vooral voor de bevordering van de economische betrekkingen tu chen Griekenland en het nieuwe Duitschland is opgekomen Qok de nieuwe minister van Justitie jjrofessor Livierates is een vooraanstaand rechtsgeleerde van de Atheensche universiteit De minister voor Openbare Veiligheid generaal Markou was de laatste jaren als leider van de militaire commissie in Duitschland De overige leden van het kabinet en vooral generaal Tsolakogloé genieten wegens hun correcte soldateske houding het volste vertrouwen van de Grieksche bevolking Het leven in Athene is de laatste daigeft weer aanzienlijk normaler geworden De plaatselijke Duitsche commandant heeft een oproep aan de bevolking uitgevaardigd waarin hij zegt Wij komen niet als vijanden doch k vrienden en brengen Griekenlatw den vrede De langdurige vriendSkgbBïi welke ons met Griekenland verbindt zal opnieuw ontstaan De burgemeester van Athene Plytas heeft den commandant namens de bevolking voor deze plechtige verzekering bedankt De Duitsche militaire bevelhebber heeft het uitgaansverbod voor de Grieksche bevolking opgeheven zoodat er in de straten Van Athene weer groote bedrijvigheid heerscht De gemotoriseerde Duitsche te voeren Derhalve slaat men veelal voor een nieuw regeeringsbureau te vormen dat men niet propagandabureau zou roemen doch dat wel de taak daarvan zou hebben Hier en daar wordt Willkie als leid r van dit Sureau genoemd In verband met de rede van Stimson gaan bijna alle bladen nogmaals in op de convooikwestie Terwijl de New York Post pleit voor het in stellen van convooien cischen de New York World Telegram de New York Sun en andere bladen een opheldering van het publiek door de regeering De New York Daily W r k e r noemt Stimsons uiteenzettingen een stormsein dat een voorl ereidïnf vormt voor de eerstvolgenden stap waarbij Roosevelt op den knop zal drukken en de oorlogs explosie tewee g zal brengen De ar beidersbcweging haat den porlog Voor haar en de natie is de tijd gekomen öm openlijk te Spreken voordat het te laat is De Washington Post ziet in de rede het radicale plan de Amerikaansche vloot tot zuivering van den Atlantischen Oceaan van Duitiche oorlogsschepen volledig te gebruiken Andere bladen zoo b v de E v e n i n g Star en eenige radio commentators kiezen een ietwat voorzichtiger interoretatie en verklaren dat de Ameri kaansche vloot de vrachtschepen tot nabij de Engelsche kust moet begeleiden doch niet actief teeen Duitsche strijdkrachten moet optreden Zou een dèr Amerikaansche oorlogsbodems of vliegtuigen daarbij getroffen worden dan zouden de Vereenigde Staten zulks niet als een casus belli doch als een onvermydelijk ongeval beschouwen De isoiationnistische Washhington Daily Neuws herinnert in een kort naar scherp hoofdartikel opnieuw aan de uitsptfek van president Roo sevelt volgens welke bescherming in konvooien ert schietpartijen oorlog zouden beteekenen Den oorlog echter zoo schrijft he ib ad kan volgens de grondwet aleen het Congres verkaren Rede van Wickard Amerika nioet deh ngeschen de beloofde materieele hujp ook werkelijk verleer ep zoo heeft de Amerikaan he mmistar van JLandbouw Wickard verklaard in een redevoering in Noord CartiUna Het is beter het met de aflevering verbonden risico te aanvaarden d het gevaar te loopen dat bom en tankaanvallen op de Ver Staten wofden gepleegd De minister trachtte aldi4 het D N B op zijn uit farmers bestaand auditorium indruk te maken met de be wering dat bij een Duitsche overwinning Amerifea zijh i itv ermarkt zou veifiezen ên de farmers zouden rden tot een filiaal van den Reichsnahr stand colonnes worden door de menschen aandachtig bekeken Het correcte optreden van de Duitsche troepen heeft er veel toe bijgedragen de verhouding tusschen DutucTiers en Grieken anel normaal te maken Verklaring van generaal Tsolakogloé Het A N P meldt voorts De GriekMihe mjnisterpresident generaal Tsolakogloé heeft aan journalisten een verklaring afgelegd waarin hy zeide dat de mannen die verantwoordelijk geacht moeten worden voor den oor log van Griekenland tegen Duitschland rekenschap tegenover de nieuwe regeering zullen moeten afleggen Hetzelfde zal geschieden met degenen die zich ten koste van de gemeenschap hebber verrijkt of zich aaa het volksvcrmogen hebben vergrepen Hoe tegen de politici uit het vorige tijdperk zal worden opgetreden is nog niet bekend ArgentUnsch Congfe komt bijeen DE UITBREIDING DER BEWAPENING Het Argentijnsche congres zal waar schijnlijk op 21 Mei bijeenkomen Naar uit betrouwbare Uron verluidt zoo meldt 1 D N B uit Buenos Aires zal bij deze gelegenheid de fungeerende vicepresident Castillo waarschijnlijk in een boodschap opnieuw uitdrukking geven aan den wil van Argentinië om zün neutraliteit te handhaven De Argentijnsehe bewapening De kortelings door den Senaat goed gekeurde wet op den aankoop van legermateriaal is door den fungeeren den vicepresident onderteekend Voor den aankoop van vliegtuigen en ander modem oorlogstuig is 647 millioen pesos uitgetrokken De vroegere leider van het luchtwapen kol Parodi onderhandelt reeds in de V S over den aankoop van machines en materiaal ter vervaardiging van een deel van het oorlogsmateriaal in het land zelf De onlusten in BritschIndië BOmNG IN LAHORE Volgens berichten uit Calcutta slaat men in Britsche kringen de toenemende gisting onder de Mohammedaansche bevolking van Britsch Indië met dê grootste bezorgdheid gade In Lahore IS het tot fernstige ongeregeldheden ge komen toen het vierde Indische regiment lanciers naar Karatsji getransporteerd zoij worden om naar Irak scheep te gaan Talrijke personen moeten omgekomen of gewond zijn doordat de zwaargewapende politie voor het rootste deel uit Hindoes bestaande légen de betoogers optrad Versciie dene honderden Mohammedaansche lanciers werden gearresteerd DE PRIJS VAN TAPTEMELK In het wettelijk consumpliemelk gebied zyn de pryzen voor tapte melk vastgesteld op 7 cent per liter bij lossen verkoop en op 9 cent per liter bij verkoop in flesschen Ter veorkoming van misverstand vestigt de gemachtigde voor de prijzen er de aandacht op dat het van zelf spreekt dat men buiten het wettelijk consumptiemelkgebied in geen geval boven deze pryzen uit mag gaan NEDERLANDSen VRACHTSCHIP SALEIER GEZONKEN Vermoedelijk 35 slachtoffers onder de b èmanning 1 Marinekringen 1 New ïork deelen de torpedeering mede van het Nederlandsihe vrachtschip Saleier 6563 brt dat op reis van Engeland naar New York in het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaaii tot zinken is gebracht 35 leden der bemanning zouden daarbij zijn omgekomen ioH Ut Hkum Zon op 5 54 onder 21 19 Maan op 20 24 onder 5 45 i Men is verpbclit te verdub C ter d van zonsunderganf to é zooaopkoont S LaoUaras va voerluiger é moeten uat na i nsonder S A f i nn fniiep t i n 8 I