Goudsche Courant, vrijdag 9 mei 1941

EERSTE BLAD VRIJDAG 9 MEI 184J UND EN TUIRBOUW DE NIEUWE BONS De drüflcraefat in landen tuinbouwbedrijf VBtVA ING VAN MOTORBRANDSTOFFEN lK OR ELECTRICITEIT OF LICHTGAS De toenemende schaarscht aan motorbrandstoffen benzine p alro leum gasoiie maakt het noodzakeUM dat alle mogpüjkheden onder het ooM worden gesién om voor de voedaeA voorziening noodzakelyke werkzaamheden waaronder vn de eerste plaats het dorsehen op de Umdbouwbedryven met andere dryfk cfat te doenplaats hebben Hierby is m de eerste plaats gedacht aan landbouwbedryVen welke reeds electnsche krachtaansluitingen hebben of waar krachtleidingen zich ii i de onmiddellyke nabyheid bevmden zoodat aansluiting met het verbruui van zeer weinig matenaal kan plaats vulden Verder bestaat voor bedryven flie aangesloten zyn op het lichtgasne of Cakkelyke aansluitmg op dit net nen verfcrygen de mogelykheid om benzineof petroleummotoreh die de dorschmachme dry ven te laten ombouwen op hchtgas Voor dieselmotoren IS ombouw onder byzondere omstandigheden mogelyk doclv hierby zal elk geval op zichzelf móe fen worden bezien Eigenaars of beheerders bouwbedryven dw meenen of een der beide bovengi vallen m aanmerking te lieven zich onverwyM s wenden tot het bureau van het Ryksbureau voon de Voedselvoorziening te s Gravenhage Lange Voorhout 10 onder duidelijke vermelding van byzonderhedeiy zooals motormerk en capaciteit het bednjf en het aai motor voor dorsehen moet draaien voor de komende perioi De secretaris generaal van het departement van lAndbouw en Visschery maakt het volgende bek hd I Brood en gebak bon 19 De met genummerde bonnen van de broodkaart geven recht op hèt koopen van brood en gebak De v rbruiksperiode van deze bermen loopt van Zondag 11 Mei tot en met Zaterdag 17 Jifei a s Het k o o p e n op deze bonnen is geoorloofd van Zaterdag 10 Mei tot en met Woensdag 21 Mei a s De hoeveelheid brood die op op een bon verkrygbaar is bedraagt JOO gram en de hoeveelheid gebak omvat voor de hierna genoemde bakkeryproducten telkens ten minste het daarachter geplaatste aantal grammen beschuit 75 gram biscuits en wafels 90 am speculaas 140 ffram andarc l o kjes JOO gram koek 160 gran cake 100 gram gwuld kl ln kostcabaic bv nandalbroo je 400 gram gevuld groot korstgebak b v boterleiter SQO gram taart en gebakje 600 gram Voor geheel ot ten deele uit meel ot bloem aebakken producten welke hierboven niet genoemd rijn geldt dat een IwitsQen eer hoev lheid omv waarin TO gram macl of bloem is verwerkt van Jandyoor bei4e nde gelkomen ge iftelijk te ondstoffen Aardappelen 01 Det met 01 genummerde bon van de aardappelenkaart geeft recht op het koopen van Vk kg aardappelen De verbruiksperiode van dezen bon loopt van Maandag 12 Mei tot en met Zondag 18 Mei as en het koopen op dezen bon is geoorloofd van Zaterdag 10 Mei tot en roet Woensdag 21 Mei a s Melk bon 16 De met 16 genummerde bon van de melkkaart geeft recht op bet koopen van 1 4 liter melk De v e rbruiksperiode van dezen bon loopt van Maandag 12 Mei tot en met Zondag 18 Mei as Het koopen op dezen bon is geoorloofd van Zaterdag 10 Mei tot en met Zondag 18 Mei as Eieren bon 86 De met M genummerde bon van de bonkaart algemeen geeft recht op liet koopen van een ei De verbruiksperiode van den bon loopt vanaf Maandag 12 Mei tot en met Zondag 18 Mei a s Het koopen op dezen bon is geoorloofd van Zaterdag 10 Mei tot en met Woensdag 21 Mei a s Suiker bon 31 De met 31 genummerde bon van de bonkaart algemeen die een ver bruiksperiode heeft van Maandag 12 Mei tot en met Zondag 8 Juni geeft recht op het koopea van 1 kg suiker Op den bon mag reeds Zaterdag 10 Mei worden gekocht ufiste adrea van al uren dat de in een seizoen GROOTFRE OMZFT AAN KOOLVEILINd TE NOORDSCHARWOUPE In de gisteren gehouden vergadering van de veihngvereeniging de Noordermarktbond te Noord Scharwoude werd medegedeeld dat het winterseizoen een bevredigend verloop gehad heeft De omzet gedurende de eer te vier maariaen van dit jaar bedroeg ƒ 1 280 422 22 of ƒ 132 749 19 meer dan m dezelf periode van het vorige laar KUWy EN LEHEREH DE VAN OLDEiIbARNEVELDT MEDAILLE De aldeeling Rotterdam van het Nederlandsch Kunstverbond heeft gisterochtend ten stadhuize aan het gemeientebestuur de matrys aangeboden van de van OldenbameveldtmedaiUe De voorzitter van het ver bopd mr W Nolst Trenité bood met e € toespraak de matrys met den eer sfen afslag aan den burgemeester mr P J Oud aan De penning zal worden uitgereikt aan personen die zich jegens de ge meente byzpnder verdienstelyk hebben gemaakt EEN VCItH STOSS ACADEMIE TE KRAKAV De gouverneur generaal Ryksminister dr Frank he t gisteren by de op rang van de Veith Stoss tentoonstelling medegedeeld dat er te Krakau een Veifh Stoss academie voor beeldende kunsten zal worden opgericht en dat een Veith Stoss prys is gesticht waar uit ieder jaar 50 000 zloty zal worden uitgekeerd voor belangryke Duitsche kunstprestaties m het gouvernement generaal WELKE BONNEN ZUN GELDIG BON DUUR Br 15 Br 17 broodkaart t m 4 7 Mei t m II lii Mei Aardappelen BI 7 U AprU t m 18 Hel Be 13 Be 14 Bo 15 t m 7 l Mei t m 7 Mei t m 25 Zt Mei LUCHTVAART Boter of margarine Br 14 Br 16 Br U M Apr t B 11 Mei t q 14 Met t m 24 M Mei BOLIVIAANSCB VLIEGTUIG NEERGESTORT By den start naar La Paz zijn twee Boliviaansche militaire vliegeis neergestort en om het leven gekomen Zy hadden een voor het Boliviaansche leger bestemd bombardementsvliegtuig moeten mvliegen A 85 A 85 28 Apr t m U Hei t m 11 18 Mei Br 14 Br 1 28 Apr t m 11 Mei t m 1 14 Mei Gebak Gort Gdrtmout of Grutten A 25 21 April t m 15 Juni M pond RECHTSZAKEN l A 24 21 April t m 15 Jaai Vk pond J A C4 en 74 A 85 en 75 21 Aprfl t m 18 Hel 6 Mei t m 1 Jaai CAFCHOUDER GESTOKEN A 18 A 3 17 Mrt t ra U MeT 8 t m 25 Mei Aekt maanden ceciaeht Voor de rechtbank te Gromngenstond gisteren terecht de 47jangegrondwerker W K verdacht van poging tot doodslag Op 23 Maart j 1 was erdachte in een cafe aan de Nieuwstad gekomen met een drietal vrienden De caféhouder zag hwn liever metdan wel en nadat hy geweigerd had Kte bedienen waarop deze hem met eenaschbak dreigde te gooien heeft hyden thans terecht staande de deur uitgezet Nauwelijks was de eigenaar van het café op weg naar zyn buffet of hy voelde een stedt m zyn arm Later bleek dat hfl bovendien een steek in zyn zyde had gekregen De officier van Justitie mr N Meindersma meende mede m verband met verdachtes verleden hU is reeds 18 maal veroordeeld een gevangcnis i straf van cht maandm te moeten eischoi ROTTERÜAMSCHB ttSCBTBANK Koffie of koffiesurrogaat Macanml of Vennicelh of Spaghetti A 26 21 April t m 15 Jaal lont Maizena of Gnesmeel of Puddingpoeder A 27 21 April t m 15 Jool I ons Melk Me 15 S t ai U Mei Peulvruchten A 28 21 AprU t m U Mei 1 pond Petroleum Per 1 21 AprU t m 18 Jmü Vooi de keuken Ryst emeel gries ebloem of Gruttem J A 23 Bo 21 81ApHlt akl Mei S t m 25 Mei B g K Textielkaart Scheeneep t m 31 Aof alet aangewown Slaolie Suike 14 April l ai 11 Md 1 Utopam A a Thee Vleescb A 18 A 3 17 Mrt t m U Md 5 t m 25 Md JBDGDIGE 8TRAATDIEVEN BERECHT Voor de Rotterdamsche rechtbank hadden zich gisteren acht Jongens m den leeftyd van 17 tot 21 jaw te verantwoorden wegens straatdiefsitallen in Januan en Februan van dit jaar te Rotteirdam Zy badden een groote hoeveelheid levensnuddelen gestolen van consumptiewagens en loswaUen van diverse Rotterdamsche reederijen Het VI 14 t m 14 17 Mei VleeschwarHi VI 14 t m 14 17 Md T A 28 28 Apr t Bk 31 d 1 rantKiaa Verklaring Me 8 MelkkMTt Bo a AJg OlitriliuUebonboekJe A s Bioembon BL a Bourbon Bt K f r Vl tWNEMUW Controle op den Iwterprü TEEMELUNa VAK PKUSKLASSE er MUUUN KN rnKKCLS Teneinde controle op de naleving van de bolerprijsvooiwhrllten te ver gemakkelijlnn en tevens aan den con niBMnt éi BwgctttUMHl t Mven tL cnderatheiden of de winkelier hem den l iuten pru vraaift fctj ziginl van het Cruis ZuJvalbesluit befwald dat op de merken en wikkelt de pr iklaue moet worden vermeld terwul de verplichting tot het ebruik van de e merfcen en wikkels overetnküinrtig de da rb vermelde prijisklaise wordt opgelegd in den vorm eener voorwaarde aan de kamverfunnirgen en de ompakvergunnmgen verbonden De lichamelijke opvoeding J VeULAO BUKSCOLLBGE VOOK L O Venichenen ia het verslag van hetRukacollege voor de lichameluke opvoeding ovtr 1940 Hiera in ontleenenWIJ het volgende Hit toUege ontveinst üich niet dat an invoering van een verplichting der iKhamciijke opvoeding op de univer iteiten en hoogeecholen velerlei bezwaren zun verbof en Niettitnin acht het de moeilijkheden mep onover komelijk Het zal daaroio deze aan gelegenheid bij de daarvoor in aaniptrking komende overhpidsmetantie weer er sprake brengen Aan de invoering van leen leerplan I L O voor gymnasiaal en middelbaar onderwtia ia nog ateeds geen gevdig gegeven Het college heeft zKh tot de overheid gewend met het verzoek de invoering daarvan t willen bevorderen Lager nderwija De invoering van het vak lichamelyk oefening op de lagere scholen ingevolge artikel 195 der LagérOnder wijkwet 1921 met ingang van 1 Januari 1941 stemt het college totgroote dankbaarheid Wil de maatregel niet slechts van formeelen aard zOn dan moet de pr icti che uitvoering mogelijk worden gpmaakt In de eerste plaats a daar de vraag wie het onderricht moeten geven Het is Mimogeluk daarvoor op alle lagere scholen vakleeraren m te Khakelpn Echter heeft het meerendeel van de onderwijzers 8e vereischte bevoegdheid ij het dan dat zij die tot heden niet of bijna niet in de praktuk hebben kunnen brengen Derhalve heeft de suh commissie vap het college in overleg met de overheid onmiddellijk nadat bdcend geworden was dat de invoering met 1 Januari 1941 een feit zou worden een aantal richllunen ontworpen ten doel hebïx nde de onderwTjskrachten voor te lighten omtrent het te geven onderwijs alsmede ten aanzien van de technisch mogel kheden Wil echter de invoering van het vak lichameluke oefening op de lagere Scholen resultaat afwerpen dan is een in Ie stellen inspectie een gebiedende noodzakdulilieid Het cgllege heeft dienaangaande ui het najaar voor tellen ten departemente ingediend CALCVLATIEVOORSCHRIFTEN VOOR DE CONFECTIE INDUSTRIE De Staatscourant van gisteravond bevat een beschikkmg van den secretaris generaal van het departement van Handel Nijverheiiden Scheepvaart beIreffcndc calculatievoorschriften voor de confectiemdustrie Deze lieschik king betreft artikelen vervaardigd uit itoflen geheel of gedeelteluk gefabriceerd uil wol kunstwol katoen linnen ïude kunstztjde en alle ter ver vanging hiervan dienende textielgrondt toff en Artikel 2 van dit besluit luidt 1 De prys waarvoor een fabrikantijjn artikelen ten hoogste mag verkoopen of te koop aanbieden bedraagt delom van de volgende factoren Den mkoopsprux van dt m deze rtikelen verwerkte grondstoffen Onder mkoopsprtjs wordt verstaan de inkootisprus franco plaats van bestemming b Het bedrag aan omzetbelasting dat hu ter zake van de levering dezer rtikelen verschuldigd is c Oc bedragen welke h voor het overige op 9 Mei 1940 m de pnjzen van geluke of aanverwante artikelen calculeerde 2 Indien een fabrikant gelykeITon toffen m voorraad heeft welkehu tegen verschillende pryzen heeftingekocht mag hu fay toepassing vanhet bepaalde m lid 1 uilgaan van dengemid elden uikoopsprys dezer grond toffcn de onderscheiden hoeveelheden m aanmerking genomen Artikel 3 Wederverkoopert mogen het bedrag waarmede hun inkoopiprQzen ten gevolge van het bepaalde in artikel 2 zyn gestegen aan hun afnemers doorberekenen met het bedrag waarmede hun aikoopspnjzen dicDtengevoIge z n gedaald moeten ly hun verkoopsprtizen verl geB Artikel 4 D betaluigs en levermg scondittes Offkieele berichten b Hl van 4tn Hcrctarta aoiMui vu la inkcml te xt n ta ei an 1 li4i IMI Im MeoiMUatiKlleBit U TUbttr jJpmSai Ihjn idjunct accotmtant tn tt ii lt k dlensl aioaarf j t i untnüM nn de tari tf ggg j rt f AnmttT tm oil Himeo d f Doodelijke ongevallen TE HOORN KN GBONINGEN Donderdtpni4d g viel de eOJarige B vah Hoorn wonende t Hoorn v n het lemoen van een sleeperswagen waarmede hy meegereden was Hy kreeg het wiel vtn den wagen over zich heen Ofschoon de toeftapd van den knaap zich aanvankelyk met ernstig liet aan zien werd hy op mtdisch advies naar bet St Jansziiekecbuis Overgebracht Hier IS hy in den loop van den avond aan zyn verwooduigen overleden Ia e n startürMhtMr geraakt Bij de firma Kraus Wieringa aan de Noorderhaven te Groningen is Woens dag een ernstig ongeluk gebeurd Slen was daar bezig om maïs door een storttrechter 411 een voor den wal liggend schip te brengen Vermoedelijk doordat een zak voor de buis zat raakte de trechter verstopt De 21 jarige ongehuwde A D probeerde dit te verhelpen Het maïs ging echter glyden waardoor de jongen door den trechter werd meegesleurd Het duur de eenigen tijd voor men het slachtof fer had bevryd Het bleek dat D reeds was overleden Het stoff jyk overschot IS naar het academism zieken huis vervoerd BELANGRIJKE GRONDAANKOOP DOOR HET STAATSBOSCUBEHEER Naar het ANP verneemt heeft het Stdatsboscl beheer een belangryke uitbreiding ondergaan door aankoop van het Leersumsche veld groot ongeveer 325 HA en gelegen m de provincie Utrecht In dit terrem dat zich uitstrekt tusschen hel dprp Leersum en de spoorbadn van Maarsbergen naar de Klomp liggen de z g Leersumsche plassen die niet alleen landschappelyk een byzondere beicoring hebben doch ook uit natuurwetenschappelyk oogpunt beschouwd vau groote waarde zijn Het ligt in de bedoelmg de aanwezige bosschcn te verbeteren en de woeste gronden voorheen gedeelte te bebosschen zoodat het geheel dienst baar zal worden gemaakt a n de zoo noodige houtproductie en tevens als recreatieoord in beteekenis zal wirnen LANDBOUWER VEROORZAAKTE HEIDEBRAND £ cn oude maar gevaarlyke gewoonte van de boeren m de heidestreken om de hei af te branden van den gronÖ dien zy tot ontginning willen brengen heeft te Kallenkote Steen ykerwolde bedenkehjke gevolgen gehad De landbouwer die het plan had een stukje heide af te branden kon het vuur n 1 niet meester blyven met het gevolg dat het oversloag naar de aangrenzende perceelen en geruimen tyd een ernstige bedi eiging heeft gevormd voor de fraaie Havelter bosschen Dank zy toegeschoten hulp heeft men het hier echter tot staan weten te brengen De heide verbrandde over een oppervlakte van vier H A HET VERTREK DER KON FAMILIE Het D N B meldt uit Berlyn dat onlangs vertegenwoordigers van de Duitsche weermacht m het gebouw van de Surete Nationale te Parys documen ten hebben gevonden van het by zon dere commissariaat van de Fransché politie te Calais Daaronder bevindt zich de volgende mededeeling die fle afdeelin scommissaris van de Fr sche politie te Calais G Nicouleau op 12 April 1940 heeft gedaan aan den directeur generaal van de Surete Na tionale aan den prefect ivan Arras a m den onflerprefect te Boulogne én aan den commandantgeneraal van het eer ste militaire district te Rysse betreffende het eventueele vertrek van de koninklyke familie en de Nederland sche regeering naar Engelartd Van zeer betrouiybare Engelschc zyde is het volgende vernamen In geval van een schending van het gebied van den Nederlaiidschen staat door het Duitsche leger lullen de Koninklyke familie en de regeermg van dit land naar Engeland vluchten waar reeds alle maatregelei getroffen moeten zyn voor de onfvangst van deze personen Myn cortespondent voegt hieraan toe dat i5 Ned rlandsche vliegtuigen voortdifTend gereed worden gehouden om by het eerste alarm de doorluchte per nen van Nederland naar Londen te 1 rengen Uit deae mededeehng trekt fe DN3 de contlusie dat de Neder landsche regeei 4ng reeds m vredestyd het vertrek V Sn het Könmklyk Huis en van de Regeermg in byzonderheden had geregeld KEf K EM SCHOOL 0MZEN1 BRIEF AAN DE SCHOLEN VAN DEN SECRETARIS GENERAAL T ÜD TerlMiid met herdenking der Mei dagen Dei secretaris generaal van Onder wijf Wetenschap en Cultuurbeschermmg heeft aan gemeentebesturen en schoolbestur i die scholen van onders neiden soorten van onderwys m stand tjouden de volgende omzendbrief doen jonden In de Meidagen ial de herinnering der Nederlanders teruggaan naar de gebeurtenissen van een Jaar geleden Met rouw zullen wy allen onze dappere soldaten herdenken die in 1940 hun leven voor het Vaderland gaven Ik beschouw het als vanzelfsprekend dat deze rouw met door demonstraties welke de bezettoide macht als tegen h r geridit zou kunnen opvatten wordt geschonden Wellicht ten overvloede wenacb ik een ernstig beroep te doen op allen die bij t onderwijs zyn betrokken of dwrvwM verantwoordelykheid dragen om vöór den lOden Mei een woord van vermaning tot de schooljeugd te richten en haar duidelyk te maken dat een sWIe herdenking van hetgeen is ge wued niet slechts de waardigste piaar tevens de eenig toelaatbare uitmg van onze Nederlandsche gevoelens is Mtolene brachten zy naar een wmkel van den 42 jarigen rywielherstaller C U waar de buit werd verkocht en nieqwe strooptochten werden beraamd De officier nr Meinschke aditte de diefstallen zeer ernstig en hy eischte tegen elk der verdachten een gevangenisstraf van negen maanden met aftrek Vervolgens stond de heler C U terecht Hy bekende de ten laste gelegde heling Tegen hem eischte de officier een gevangenisstraf van een jaar met aftrek van de voorloopige hq htenis S 6EL0 EN fiOEDEREN N V 8CHIELANDSCHE CREBIET EN DEPOSITOBANK In de gisteren gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der N V Schiclandsehe crediet en depositobank werden de balans en de winst en verliesrekeing over het boekjaar 1940 goedgekeurd en de penodiek aftredende com nissarissen de heeren mr R J H Patyn en L G Royaards herkozen Van de netto winst ad ƒ 14 327 04 is een bedrag van ƒ 5 282 53 gebruikt voor afschryving op leeningen het restant ad ƒ 9 044 51 werd afgeschreven op ingekochte onderpanden Ultimo December 1940 stonden 208 leeningen uit groot ƒ 34 667 50 Dein gekochte pnderpanden staan te boek voor een bedrag van ƒ 39 010 78 Vè Directe schade door de oorlogsomstandigheden in den vorm van vernieling enz van onderpanden werdtot het uitbrengen van dit verslag nietgeleden N V DELFLANDSCHE BYPOTHLEKBANK In de gisteren gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders van de N V Delf landsche hypotheekbank werden de balans en de winst en verliesrekening over het boekjaar 1940 goedgekeurd en de periodiek afstredende commissarissen de heeren mr A W L Talma Stheeman en H P C Zanen herkozen 31 December 1940 stonden 96 hypotheken uit tezamen groot ƒ 1 543 179 50 het op dien datum uitstaan pandbrieven kapitaal bedroeg ƒ 1408 500 De ingekochte onderpandep staan te boek voor een bedrag van ƒ 31493 43 Directe schade door de oorlogsomstandigheden in den vorm van vernieling enz van onderpanden werd tot het uitbrengen van 4 verslag niet geleden De bedrnfsvunst over het boekjaar 1940 ad ƒ 17 901 12 is gebruikt ter afschryving op debiteuren N V KDNSTZUDESPINNERIJ NÏMA In de gisteren gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der N V Kunstzydespinnery Nyma gevestigd te Nyracgen werden de balans en dé winsten verliesrekening over het boekjaar 1940 onveranderd goedge keurd Uit de winst zal worden uitgckccra op de gewone aandeelen elf procent en op de opriehtersbewyzen f6 5 10 per stuk ARTIKEU Bloem Brood Eieren Y Havermout Havervlokken Gort of Grutten Kaas Zeep De heer J H van Heek werd tot commissaris herkozen De aandacht wordt er op d t de igeaafcn tui hsteü rants e d de deer hen ep den l d g der koopperioden van hun ki J in ontvangst genomen bonnen a weekdag teter bfj hun leveriitïl kunnen inleveren ter verkryji P de beneodifde leT nt lddeleii De verstrekking van textiel RECTIFICATIE De sera tans generaal van het ét parlement van Handel Nyverheid Scheepvaart deelt mede dat m 2 laatate alinea s van het persb rt2 d d 1 Mei j 1 inzake de anikeW welke op de textielkaart en op de slagkaart en die welke op spe punten verkrygbaar zyn enkekiZ juistheden zyn geslopen Derhalve volg i hieronder laatste alinea s Tiogmaals m haar heel Met nadruk wordt er derhali de aandacht op gevestigd dat alii stoffen aan het stuk ookJi katoenen en wollen stoftm met uitzondering echter van stof feir voor winterjassen en winto mantels en stoffen voor alle soortn luiers en katoenen of graslinnoi lakens verkrygbaar zyn op de ptm ten der textielkaart en of toesUf kaart Verder zyn alle stoffen aan hd stuk met uitzondering cdi ter van alle katoenen en wolla stoffen pp speaale B G punten verkrygbaar Deze stoffen nofa niet op andere speciale punten wor den betrokken Katoenen stofta zyn op speciale V V A purten v krygbaar en wollen s crifen gf WW punten Deze katoenen n wollen stoffen mogen derhalve mS op andere fpecialé punten wordffl afgeleverd SRI Hmsvrottwen tMentie Zaterdag is het de laatste cUf hei dai van Bon 13 en 14 boter of margariM HOEVEELHEID m kg SO gram roggebrood of 50 gram $ ait brood of U rantsoen gebak of 35 fi meei of bloem Botcrkiart H p botci Vetkairt boter of margaruie 100 T roggebrood of 100 gr brood of 1 rutioea ebak 1 kippen of cendenel 1 rantsoen Elke bon 100 grun 125 gram kotfie of 250 gram surrogaat 250 gr koffiesurrogaat 1 U 4k pond paai extra rantaooi 80 gr scheerzeep tt tvbe of pot 80 gram 40 gi m plm MU ook hip eend J katkom 1 rantfoan aa Brood bOB m Koienboa B Pcrtode m Vlecfchbo en Zondag van Bon 14 brood ea gebak Bon 85 eieren Bon 18 liofiie en thee Bon 28 penlvrnchten Bon 21 snilcer