Goudsche Courant, vrijdag 9 mei 1941

TWEEDE BLAD VRIJDAG é MEI 1941 rSSOHBKDKTEN VOOB ZONDAO Ncd K fv Kerii v m 10 en n m 1 wtr Dn van ótt Wal van Waseningen WUkf bouw V m 10 en n in 7 uur Jhét He r uil BabylonMobrock V m Doopabediening Oercf Kerk vm 10 en am T uur Di D A Vofd Oudewater OCDIWACnUCBI BAMV mrUmé vaa I m l Naar wu vememen zal tan de alfe meene aand elhoud rs¥ergadertng van d Oudewatencbe Baok een dividend orden voorfcateld over 1940 van 4 pet voor de ewone en van 7 pet voor de preferente aandeelen tut te kceren Schoonhoven LOOr DIB BEVOUUNG A Fontein van Gormchem Haarttraat 38 m Haven 80 H A Schep van Lopik 229 In HavWal 37 F van der Straaten van Bergambacht C 80 in 2r O van Noorlstraat 23 J van den ergh Vdn Zuilen Balderikstradt 113 m Ol van Noorlstraat 34 J Gcriï van Utrecht Catharynensingel 88 in Koettraat 134a H J Kok an Lek kerkerk Kerkweg 189 m Oude Singel 180 W P de Haait van Rotterdam Heemraadsingel 106a in Voorhaven 33 A Metker van Antwerpen België Hoboken m L Weistraat 20 Vertrokken M KUhl van Wal 32 naar Valkenburg Schm op Geul St Pieter B 38 W de Heer van Koestraat 8 naarMedemblik Torenstraat 4 G deGeyter van 2e Ol v Noortstraat 17 naar Apeldoorn Hattemschezijweg 7 J Bergen wed Murk van Hav Wal 48 naar Amsterdam NieuwendammerdUk 140 N H Visser vaft Wal 3b nKuidhoven Nauaustraat 18 L Hooijktaa van Opweg 6 naar s Gr ivenliage V Dii penburgch traat 31 G A Rikse van Pr Julianastraat 4 naar Wassenaar Tuinpad 51 D A van Krimpenvan Spoorsingel 15 naar Stolwyk D 27 H C de Rou van Ie Ol van Noort traat 30 naar Rotterdam Gordel flfeg 188c DIFHTERIE IN SCHOqNHOVEN Woensdag werd ter Secretarie aangifte geaan van een nieuw geval van diphtene Dit is het acht ste geval in dne dagen tijd TENNISCLUB OPGERICHT Op initiatief van den heer J W van Siert nberg de Boer is hier een tennisclub opgericht Gespeeld wordt op het tennisveld achter de plateellabnek BUWIKLnjkATJKS VOOB mNnpniw Nadat het eerste de bedoeling wai geweett om de oude rawielpjaatje voor de stichting Wmterhulp in de bnevertMjs van het pand Haven 30 te laten deponeeren waar het plaatseUjk bureau is gevestigd is thans op de ftoep vah d t pand waar zeer veel menachen komen onulat bier ook het dixtnbutiekantoor m ondergebracht en bet m bet centrum van de atad ligt de kaat te zetten waann gedurende de mobilisatie de tudfchritten en boeken voor de nuiitairen Vtrden gedeponeerd Waddinzveen GEVONDEN VOORWEBPEN jevonden zilveren rinnetje met blauw steentje bu J Jager Oranjelaan 17 Komen aanloopen varken bU N de Bruin Noordeinde 120 3UBGERUJKE STAND Geboren Johannes Dirk z van J D van Wichen en W Hmzer Johannes Wunand z van H van der Graaff en M £ van Lonkhmjsen Gthuwd A P Moons en W M van Tol J D Geerlof en A C Stormbroek K Slingerland en T J Zwanenburg H K Snoeij en N van Rhijn Ondertrouwd P Ouduk en K Lamens COLLECTE WINTEBBULP In totaal ƒ 19M aan kindewoeding besteed De laatst gehouden collecte voorWinterhulp heeft alhier opgebracht ƒ 384 94 De acht gouden collecten hebben nu geijamenlijfe opgebracht een be drag van 2574 Van het hoofdkantoor WipterhulpN derland werd in totaal 0 rtvangen een bedrag van f 4280 Hierbij is inbegrepen een bedrag van ƒ 400 voor kindervoeding dat een dezer dagen opnieuw vrerd ontvangen met de bedpeling dat dit nyttige werk ook in de maand Mei doorgang zal kunnen hebben Het ont angen bedrag an 4280 is dus besteed als volgt ƒ 1900 aan de zoo noodige kindervoeding er erd reeds eerder f 1500 voor dit doel ontvangen ƒ 2380 aan waardebons ter verdeelmg aan behoeftige gezinnen Men ziet dus weer opnieuw dat het gtOd nuttig besteed wordt ZcTenlinizen OBMEENTKBAAD TeriiBiur van gcdecHe van gcoMentepuid voor marechayaMC kaaeme In een Woensdag fehouden spoedvergadering an den gemeenteraad is behandeld een bij den burgemeeste ingekomen verzoek tot verhuring van het voor eenige weken door de ge meente aangekochte woonhuis aan de Dorp slraat van wijlen burgemeester Khnkhamer ten behoeve van de ka er neenng van de bngade marechaussee De burgemeester zette uitvoerig uiteen dat het bedoelde huis o m is aang ocht om voorloopig den distributiedienst en de afdeeling steunverleenmg te kunnen onderbrengen in een der benedenve rekken aangezien ter secretarie reeds lang ruimte te kort is Daar i Mpr rsi M inMTw a rMa biedt de groetat pabUeiteit m Gouds en omgeWag wordt eiken avond Ui vele daiieadeo abmiuié i bezorgd in GOUDA Alpben a d R n Ammentol Bergambacht Berken woude Bo degraven Boskpop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a i Uawt Oudewater Polsbroek Reeuwyk Schoonhoven Stolwijk Waddinxveeo Woerden Zevenhuizen ADVERTENTIEPRUS 1 4 gewone regels i ÏIO elke regel meer ƒ O 21 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 31 elke Tegel meer ƒ 0 42 Bij overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tanef KWARTJÊSRÜBRIEK kleine ad verten tien alleen des Zaterdags 1 3 regels ƒ 0 26 elke regel meer f 0 10 maxunum grootte 8 regels UiUltlitend bu vooruitbetaling Inzending tot Vrudagmiddag 2 uur Opgaaf van en advertentien in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bij de plaatselijke agenten bij komt dat ook de uitreiking van de persoonsbewuzen een vertrek eiscbt Het college van B en W heeft zich op het standpunt gesteld dat een der benedenvertrekken ter beschikking van den gemeentedienst behoort te bluven en dat het overige deel van het woonhuis verhuurd kan worden voor de brigade Bij de bespreking van de e aangelegenheid werd er van meer dan een zijde op gewezen dat de gemeente het huis momenteel zelf dient te benutten en dat de motieven welke tot den aan koop hebben geleid thans nog volledig gelden Met algemeene stemmen vereenigde de raad zich tenslotte met het oordeel van B en W echter onder voorwaarde dat de huur per maand opgezegd kan worden STADSNIEUWS ZWARE BRAND IN FABRIEKSGEBOUW DEEL VAN MEUBELFABRIEK VAN DEN HEEB C DEN BOER AAN DEN BOSCHWEG VERWOEST Groote schade aangericht Zware brand ia hedenmorgen tegen half 12 nttgebroken in eea der gcbonwen van het uitgestrekte complex waarin de meubelfabriek van de i heer C den Boer aan den Boschweg is gevestigd Het vuur ontstond in de lakspuitenj en verspreidde zich m de brandbare omgeving met een dergelijke snelheid dat ook de m hetzelfde gebouw dat een oppervlakte van bijna 400 m beslaat gevestigde afdeelingen beitserij en expeditie in de vlammen erden opgenomen Een groot aantal onafgewerkte en door doorzending gereed staande meubelen gaf aan het vuur onbeperkt voedsel dat mede werd aangewakkerd door het tmiploffen van bussen met lak De brandweer die met oot matenaal was uitgerukt heeft het door de ingebouwde ligging van het perceel moeUijk te bei e ken vuur 7ooweI van de 2y de van den Boschweg als van den kant van de Constanlijn Huygensslraat met totaal 6 straler aangetast Ze slaagde erin uitbreiding raar de andere br eksgebouw n Ie voorkomen c rflKad n 1 I uur oen brand gebluscht Vaa het gebouw dat een zesde deel van de fabnekioppervlakte besloot Zijn de muren intact gebleven naar alles wat erin was is door brand en water verloren gegaan De aaaaieniyke acfaadc wordt door ver ekering gedekt Een all magazijn van fineerhout en spuitmatenaal dienende voormalige uoning aan den Bosch weg w mede ge deeltelyk Uitgebrand en ook een paar houten schuren itun verloren gegaan Een vraihtauto en een groot vat met spintus vormden het eemge dat gered kon worden Ds oorzaak van den brand wordt gedacht m het vlamvattei van een der puitspparalen Het bedruf waarin 100 man personeel werken ondervindt door de vernieling van deze belangrijke afdeelingen uiteraard itagsatie N V Algemeene Ver zekering MaaUchappü Hollandia GUNSTIGE BEDRUFSONTWiKKELING Vcnckerd bedrag rafan ƒ 9 aiilHoen Aan het verslag over het jaar 1940 ontleenen wij het volge De bedrijfsontwikkeling nas gunstig slechts m geringe mate ordervond het bedryf de nadeelige gevoigen van den ooriag De productie van nieuwe verzexenngen was m de eerste 4 maanden van 1940 bevredigend doch m de daarop v gende maanden aep deze terug totdal in Juli een opleving meiTibaar werd Tenslotte is het jaar 1940 afgesloten met een netto voor uitgang van f 116 789 tegenover een achteruitgang van ƒ 277 064 in 1939 De bruto productie bedroeg m 1940 ƒ 38 979 tegen ƒ 9081021 m 1939 zoodat de vooruitgang in 1940 voor het grootst deel te danken lï aan bet mindere royement De directie drukt hef rovcment uit in den stand van het verzekerd kapit iaj per 1 Januari en vernre dt voor de jaren 1936 t m 1940 de vo gende cij fers 18 88 16 35 e 15 22 e 12 51 en 915 De daling ging in 194Ü dus sneller dan in eenig jdar tevoren ondanks de tijdsomstand gheden Het abnormale royement waaronuer te verstaan is het totaie royement verminderd met dat wegens over ijden en afloop eveneens uitgedrukt m den stand van het verzekerd kapitaal per 1 Januari daalde m de jarert 1936 t rr 1940 is volgt 17 56 15 14 c 13 80 11 11 til 7 12 l De da ing m 1940 was bij het abnoTTd e royemef du grooter dan bij het tti o e royemer Terecht is dit een zeer gjrstg ver schijncel te noemen Op 31 Dec 1940 bedroe g het totaa verzekerd bedrag 9 499 316 waar vai ƒ 374 923 werd henerrekerd De premie enivangsr be ctg in 1940 f 288 051 en de oMvang sommen ƒ 1 239 De premiereserve bedro Dec1940 ƒ 1492 622 waTrv gaat voor herverzekering ƒ m iooda ƒ 1443 384 voor eir resteert De premiereserve werd extr = teikt met ƒ 11 372 ontleend L deel der premiereserve om te rS vaTi 4 naar 3 4 waardoori 718 Ulte 2 etC Extra reserve tenemde wederom ƒ 774 138 met 4 enTTlR roet 3H wordt berekend Ulto ifc waren deze cufers resp ƒ ijMiuV en ƒ 196 375 Het blyft het st J der directie om de geheele Dr reserve met 3H te berekeiiM het ziet het er naar urt dat dit Jï nen weinige jaren het geval za j De buzondere reserves vermei den van ƒ 24 463 94 tot ƒ 28 468 5 dat daaraan o a ƒ 11 372 voor ea versterking der premiereserve ƒ 6 000 voor diverse af K hrnvin was ontleend De vaste eigendommen vermeeriUden door aankoop met ƒ 34 500 T V ermmderden door verkoop en afsdirtving met ƒ 10 100 zoodat ze thaSmet ƒ 416 448 m de Ba ans voortsmen De b verkoop behaa de vm ad ƒ 1 107 werd aan de extra rese toegevoegd De directie verme dt d ideze eigendommen alechts eemge glajschade en andere kleine oonogsthadenleden De getto huuropbrencst 5 31 By de hypotheken ten bedrage van ƒ 787 584 kreeg slertits een gi pand belangryke schade weke inmid dels echter geheel hersteld is Een v lies van ƒ 445 op deze belegginga werd ten la te der extra resei e J bracht Executies kwamen m 1940 niet voor terwijl er geen rente achterstsnj was De effecten portefeuille Werd uitst breid en bedroeg op 31 December ll $ ƒ 181733 De koerswinst ad f 1851 werd aan de extra reserve toegesoegd Aan poiisbeleeningen stond per uHo 1940 een bedrag van ƒ 140 284 uit Aan renten en netto huren werd o 1940 ƒ 71 124 v j ƒ 66 050 dhJ vangen i De gemiddelde rente was 4 73 derhalve een ruunere marge laled met de rente berekend m de premnreserve De financicele reSultaten ovc W4 zijn beïnvloed door een hoogere sterfte desondanks bedroeg de üednjf wirit ƒ 24 568 welk bedrag na ruime res rveenngen u tkeerng van een d iknd van 5 c V j nihi toelaat O reet e maakt er erslotte m haar fsag nog melding van dat net verocp vaa productie en rovement ook in de eers te 4 maanden van 1941 zeer gu g ii In de op 2 dezer gehouder airdeelHoudersvergadenng zijn de jaoi tukken gcdg kfU d Zo n pechvogel mÊ m o Wat een aiC gtC vertelde Ml heeft een voorsteP Wie weet een oplossing Dat hl sprekel De hofmaarschalk wiste de zweetdruppeltjes weg die onder zijn pruik uit parelden en nam in afwachting plaats op zijQ zetel De ministers keken buitengewoon ernstig wreven over hun neus wiebelden op hun zetels en flui erden met elkaar Na een uur waren ze og even ver ze peinsden en fluisterden maar niemand had een goed plan geoppe d Toch moest men nu gauw een oplossing hebben gevonden want het schemerde reeds en de koning was gewend vroeg ter ruste te gaani Een oplossl ISindelljk besloot men dan maar dat Mhonc slaapmuts van den hofmaarschi onder het kussen van den koning zou worden gelegfl Aldus geschiedde Zonder het te weten sliep de koning die nacht met de slaapmuts van den hofmaarschalk over de oren getrokken Maar o wee dat hep slecht al De volgende margen schrok de hofmaarschalk toen hij den koning goedenmorgen wenste wat zag de koning er uit Rode randjes om de ogen bleek en Vermoeid De koning klaagde steen en Men Oc hojnaarschallt spoedds Sieft tnt rsadsast Dat was me een consternatie in het palela van koning Pamos Stel ja voor op een goede of liever een leihte dag kwam de opperhofllnnenkamerjuttrouw tot d ontdekklng j lat bl bet binneniekomen las gewssséï en gestreken linnengoed de slaapmuts van den koning ontbrak Reeds driemaal had ze al het goed uit de manden nog eens terdege nagezocht maar de slaapmuts van den koning as wes en bleef wegl Daarover lat de opperhofllnnenjuftrouw met de handen in het haar want dit was niet minder dan ë n ramp Denk eens in Je kunt toch den koning niet naar bed laten gaan zonder slaapmuts Zoiets was HOI nooit vertoond Maar of de opperhoflinnenjuffrouw daarover nu al zat te tobben en te peinsen daar kwam zij niet verder mee En ten einde raad trippelde ze de lange gangen door trappen op en af en klopte bevend op de deur van den hofmaarschalk Die stond Juist zijn prachtige kanten k aag te schikken en hO nep Binnen De opperhofUnnenkamerjutfrouw vertelde stotterend wat er aan de hand was En de hofmaarschalk zette grote ogen op krabde ontdaan op zijn prulkien prevelde Sapperdeneutedop Want ook hij zag In welk een grote raAip het gemis van skonings slaapmuts lielekende Hier moest terstond raad word i geschaft Spoedvergadering De hofmaarschalk gespte gauw zijn zilveren degen om blies nog even een pluisje van zijn mouw en spoedde zich ruar d grote raadzaal van het palcis zo snel zijn snagcre benen hem dragen wilden Daar lulddt hl een bel ten teken dat de mtnisHn bUeen moesten komen Zeven maal achtereen luidde bij dat betekende ipoedvergadertni Ko bet duurde ook geen vijf minuten t daar tradan de ministers de isai binaatk allentaal in hun mooie pakje en met vragand fezlcbten Z namen plaats met BMcnUga gssIchltB om de grote ronde tatel w ds hofmaarschalk kuchte trok tnastig ilja wenkbrauwen op en opende ds tltUng Mijne Hetsn Ik moet u een Iwogstvervelende madedeUng docp de dsap nts van ZQaa M t it dni Konloa Is BSsdit Ssa vsrsciirflit gtmompsl ging on de tstd twaalf gsp9 d rde prvdkeo scltuddsa ontdaan hsao so wtcr bU het ver nwn van dne noodlottigs tijding Pc feotmaarsdialk slüits van en vervolgde Ik bafaost niet uit te srcidcn overhst varsehrikkcUike vsn dit telt ieder mm w t o bepilpt welk soa ramp bst Mttls van de slaapmuts betekent HoeÜM de koning naar bed Inmnea gaan xoo r iQn slaspmulsl Mijne Reren ik beb hisr srospen w moeten terstond l c Mdsiagso var de maatregelen welke Wie van u Dat was hem nog nooit overkomen De hele nacht had hij zwaar liggen dromen over allerlei zorgen die het paleis en het personeel betroffen Hij was die morgen doodmoe opgestaan Geradbraakt voelde hij zich De hofmaarschalk trok zich gauw terug en hij Wds zeer ontdaan Dat kwam natuurlijk door de slaapmuts Hij belegde weer een ministervergadering die meer dan drte uren duurde En men kon niets anders bedenken dan de slaapmuts an den minister van financiën onder skonings kussen te leggen Zonder slaapmuts ging het toch met Maar het was nu nog erger De koning iag de hele nacht te ivoelen en te draaien had het erg benauwd en moest maar Meeds liggen rekenen en tobben duizenden getallen draaiden voor zijn ogen rond Afgemat en boos stond de koning s morgens op Ja hoe moest dat nu De hofmaarschalk werd mager van zorg Wat moest men doen om den koning weer gised te laten slapen Achtereenvolgens leende men den koning de slaapmuts van een anderen minister elke nacht een volgende maar dekoning sliep steeds slechter Toen alleministers hun slaapmuts een nacht hadden afgestaan waren ze ten einde raadDe hofmaarschalk liep de hele dag opxijn nagels te bijten van zenuwachtigheidde ministers lieten hun soep koud wordenxo peinsden zij over een oplossing Watte doeij Er waren nog wel slaapmutsenin liet paleis maar je kon toch den koningniet de slaapmuts van een gewoon mens0 even van een lakei of een dienstBseiale Ae êlaapmulê van den ha nar Wacht esns daar bedacht men nog iets De hofnkr Ja die was wel niet Iemand van zo hoge stand als de hofmaarschalk of de ministers maar hi was toch altijd in het gezelschap van den ko ning en hij mocht overal bii zijn Eigenlijk hoorde hij er dus wel een beetje Zo gebeurde het dat de koning e vanal die dingen niets afwist een nacBT slapen met de slaapmuts van den hofnar op het hoofd Wat zou nu weer het resultaat zljn £ Bezorgd sloop de hofmaarschalk de vollende morgen nikt het slaapvertrek vandea koning Toen hij den koning hoordegeeuwen en wist dat deze wakker was trad hij op zijn tenen binnen HIj Inforneerde met bevende stem boe Zbne Majesteit had geslapen Maar kijk een blozend Iscliend ds iKwfd kwam achter de zijden l edgordijnen vandaan De koning schudde nog van de Hansje droomde Hij droomde dat h bU zijn aquarium stond HU bad dat aquarium jui op zijn verjaardag gekregen Hansje droomde dat liet stekelbaarsje tegen hem begon te spreken en Hansje verstond heL Ik ben maar een sttkelbaarsjs zei het diertje En tocb beb ik e n massa wensen En ik zou je dringend willen vragen dif wensen In te willigen Hansje als je van mij sb ma kameraadjes plezier wilt hebben Alle jongens willen graag een aqurium hebben Ri hi alsjeblieft ons huis goed InJfHet beste is een woning var o 34 X 30 Daann een beetle goede vet s bloemenaarde dic m water is uitgespoeld dat wil zeggen c giet er watei op en sth t het vuil dat bovenop komt drijv en i af Doe dat drie of vier keer Op dit Uagje bloemenaarde dat niet te hoog mag zijn leg je een laagje kiezelsteentjes en daarop een laagie zeezand dat niet helemaal horizontaal mag liggen maar aan één kant moet oplopen Zet een paar planten in ons huls dal staat zo vroluk Door de kiezels bliiven de planten vast staan Maar ze moeten in de aarde worden geplant Een platte steen n ons nik hebben we ook heel graag We moeten liet te veel pUnten in oas tiuls hebben anders stikken we Alle planten die e tn ons hjis zet moeten goet wor n schoongemaakt Als je gezonde vissen wilt hebben moet js torgen dat de planten geen plaats water en zuurstof van ons vissen afnemen Vooral geen waterpest naar binnen brengen hoor Wij eenvoudige stekelbaarsjes h bben geen warm water nodig Maar het moet wel bezonken zijn Anders kunnen we er weer niet tegen Ja we zijn ook maar klein En als er Iemand van ons gestorven Is neem bet dode vi e dan alsjeblieft weg Het dnjft dan onn de pperv lakte meestal met z n buik naar boven en je zult begrijpen dat we niet graag met een dode in één huls wonen fach en hij had vrolijke rimpeltjes om zijn blauwe ogen Goedenmorgenl zei hij Wat heb Ikprettig geslapen En n plezier heb ik gehad Nog nooit had Ik zulke grappige dromen Ik heb gedroomd van u liof maarsdialk en van alle jninisters Wat was dat leuk Zoals vannacht heb ik jullie allen nog nimmer van de grappige kant bekeken Als men het goed beschouwt zijn jullie toch eigenlijk grappige mannetjeamet je deftigheid en je trotse maniertjes7o ging de koning voort met vertellen myjjl telkens een schaterlach hem deed schudden Maar de hofmaarschalk kreeghet steeds benauwder loen bij zichzelf enzijn ministers zo In het zonnetje hoorde zetten Bij elke rake spotternij van den goedgemutsten koning kromp hij een beetje in elkaar En het was maar gelukkig dat die dag de slaapmuts van den koning in een kast werd gevonden Anders was er van de grootheid en de dettigheid van den hofmaarschalk en de ministers op den duur niet veel evergeblcvenl Vul het swjfiui ook niet ts lioog met water om iïen vatton Wat het eten betreft bet Uelst hebben we watervlooien In de zomer verse an in de Winter als t niet anders kan gedroogde All je het water wilt verversen denk er dan aan dat e het weer last bezinken Laat het maar gerust een dagje slaan Maar we doen lang met bet water Dus niet al te vaak verschonen Hevel het water er met een slang uit en tireng het er weer met een lang in ook l g een stuk papier op het zand om JDet opdwarrelen te vermijden Het zand moet ééns per jaar uitgewassen worden In het water zun we in ons elem nt Maar verschrik ons niet do ir ons plotseling in J ikoud wïter te zetten En dan nog één ding de ruimte waarin wij rondzwemmen mag nlH te klein zijn Verder nog een laatste verzoek Doe alsjeblieft geen ringslangen of kikvors n In het aquarium Die beesten eten ons met huid en haar op Ik haat zei Lieve Hansje wij houden veel van de mensen éls ze maar goed voor ops zorgen Doe alsjeblieft w t Ik te heb gezegd dan behoeven we niet bang te zijn dat we ziek worden Toen werd Hansje wakker En hij nsm zich voor precies te doen wat het stekelbaarsje hem had gevraagd Doen jullie bel ook 7 OPLOSSING SpreekwoordeiiPiizzie Eigen haard is goud waard Wie de schoen past trckke hem sanS Zoals het klokje tbuls tikt tikt bet nergens 4 Oost West thult best 9 Zoals de ouden zongen piepen de jongen e Beter een halt el dan een lege dop 7 Een man een man een woord een woord g De morgenstond bmtt goud in gs mond Het zijn niet allen koks die lange messen drogen 10 Vrienden In de nood duizend in een lood Jsiilis tcitd slootje spnnp Mssr dr sloot uws tvel te hreedl Zodat Jantje tot aan tfin kmieén fn het modderuMter gleed Gsau tceer OP de kast pelirabbrld 5toiHl hig da r en keek heel sip Want zt n schoenen en Zün kbjtsert Waren één bonk vet nol slibf Brsr toot teas dat naar bi I lopen Alia plakte tn het róókl Want dat tneze moddenoatcr Was bepaald niet geurig ookf Zo ktesm Jantje stil noar binnen Moaéer wist niet wat te zag Meer rerklap Ut niet maar Jan u e Dol M niet meer springen mmgl RAADSELS 1 In onderstaande zinnen itjn ge schappen verborgen Wat kijkt Piet angitlg Is er gevaar Je moet geen messen bij lepel leggenl Ongelooflijk wat er passeert In zo n drukke straat Heb je de worst en de ham ergens gesienT X aao kler ne ven la de we ken kommen hBhmer Van deze twee lettergrepige woon kun je door het verwisselen der lettergr pen andere woorden maken Welke l Een koopman had op zijn kar MUR PIN ANNABEN en AANDEBIER Waarmee ventte hiJT OplosriÉieen 1 De meneer van hef visitekaartje LOODGIETER en lijn woonpia VLAAHDilMSEN L Voor b urg Voorburg Naar den Naarden Dr achten Drachten If BOTERKOEK O V e n t i 2 T s n g O S I K