Goudsche Courant, vrijdag 9 mei 1941

EERSTE BLAD VRIJDAG 9 MEI 18 ADVERTENnCN KOOPMANS GEMENGD MEEL öruiienmeei M PAKKEN VAN 9 0 CKAM TEGEN INLEVERING VAH RMSTBONNEN U1T$TEKEND PANNEKOEKMEEL Bü iiMlinc M rsciito kan é voll m i vangM werrfwi door ondanndk UM PAKJR KOOmANS BAKPOEOCR mr spaart ukreni Morgen Zaterdag iederdao Bioemeiiilai SorlcMlng zonder weerga bij Fa G L o 1440 9 Voor direct Heer zoeKt Zit Slaapkamer met pension Brieven mei prijsopg no O 1447 bur van dit blad 9 Kunt ge iets mooiers bedenken dan Bloemen Aarzel dan niet langer maar gaal MOEDM ap MOCDIROAa het mooiste wat ge geven kunt lliiiHRnnJlDllilMUNDI MARKT 4 TBL 3 03 Wiel beter maar niet duurder O 1441 10 g$t Circulaires of andere druk rerkan Ingezonden op adverlenties waarin wordt verzocht brieven t zenden aan öns bureau worden door onze adoolnijtratie niet doorgezonden Gedurende één maand blijven deter stukken ter beschikking vu de a enders daarna zal venala van de nlet afgebaalde brieve tot vernietiging daarvan worden overgegaan LOSS NUMRRERS van de GOUDSCHE COURANT i 8 eenl tgn dagflijks verkrljgb iar bij O BAKKER Spoorstraat 1 E BRUYNIKS Kon Wilhelminaweg 215 N V P J ENDENBURG Veerstal 18 J DE GROOT Wachtelstraal 43 A HAMOEN Burg Martenssingel 98 Oe KIdsk N RIJS Karneraelksloot J SCHOUTEN Vondelstraat hoek Roemer Vlsscherstraat SPOORBOEKHANDEL Station BOSKOOP Fa D C v dWILLIK Zijde no 14 en bij de agenten In de omliggende gemeenten O M39 69 Ceiwi s CiHiuinii CiruuDs Uitgave April 1941 Een losbladige catalogus van de volledige advertentietarieven en contractvoorwaarden van de geheele Nederlandsche Dagbladpers uiterst overzichtelijk door uniforme rangschikking van tarievrai en andere gegevens blyvend van waarrfe ook bü veranderiirg van tarieven Verkrügbaar ad ƒ 4 25 storting op postrekening No 1S39 van den penningmeester der Nedwlandsche Dagbladpers Amsterdam Plaatst U morgen een Kleintje Officieele publicatie van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart TEERPAPIER De directeur van het HijksibOreau voor chemische producten Sectje Teer daartoe gemachtigd door den Secretaris generaal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend Tenemde de noodige bespanng te verkrijgen op het gebruik van teergrondstoffen voor de vervaardfging van teerpapier oo k wel genoemd asphaltpapier bereid met teer is het volgens voorschrift van den directeur van het Rijksbureau voor Chemische Producten Sectie Teer aan de asphaltfabneken van heden af verboden teerproducten bij de vervaardiging van teerpapier andeis te verwerken dan tot de navolgende fabrikaten en wel Teerpapier a Met een gewicht van 26 30 kg per rol van 15 M lengte en 1 M breedte b Met een gewicht van 12 5 15 kg per rol van 15 M lengte en 0 5 M breedte 0 Met een gewicht van 40 45 kg per rol van 15 M lengte en 1 M breedte d Met een gewicht van 20 22 5 kg per rol van 15 M lengte en b 5 M breedte Zoodat binnenkort in den handel geen ander teerpapier verkrijgbaar zal zijn dan de bovenstaande 4 papierzwaarten Ter onderscheiding van teeipapier van andere dakbedekkingsmaten alen wordt het teerpapier bij de vervaardiging met grof zand bestrooid De aandacht van architecten en andere ontwerpers van bouwr werken wordt speciaal voor dit voorschrift gevraagd teneinde bü het opmaken van bestekken en bouwvoorschriften hiermede tydig rekening te kunnen houden 5942 70 BIJ V D I iftp Door onze jarenlange ervaring leerden wij de smaak en verlangens van het publiek kennen Zóó komt het dat U fich bij ons thuis voelt U weet zich omringd door een sfeer van comfort in onze overzichtelijke afdeelingen Een sfeer waarin het zoeken naar dat wat U wenscht een genoegen op zichzelf wordt Komt U zich daar nog eens van overtuigen Tot Uw verrassing zult U bemerken dat V D nog steeds over n rijk gevarieerde sorteering beschikt J VROOM DREESMANN GOUDA Q 1442 160 Provincial ppblicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij TER BESCHIKKINGSTELLING VAN ZELE GETEELDElAttB OCWPRODlJCTEN De Provinciale Voedsetcommiwam Mor iSuU HoBand tnaakt bricead T Tn een reeds etrder verschenen publicatie omtrent de teelt van Akkerb9Uwproduèteo ia aan fabrieksdirecties vereenigingen of andere combinaties die de bedoehng hadden dit jaar perceelen land lè pachten om daarop voor hun personeel of leden akkerbouwproducten te telen of te doen telen ten sterkste ontraden zulks te doen daar de geheele opbrengst van de gewassen ter beschikking van de overheid zal moeten won en gesteld Hetzelfde geldt ten aanzien van particulieren die dit jaar voor het eerst een perceel land huren om hierop voor eigen behoefte akkerbouwproducten te telen Ondanks deze t ublicatie b ulct dat toch verhuringen als bovenvemjeW plaats hebben Belanghebbenden worden er daarom nogmaals met nadruk op gewezen dat de geheele opbrengst varp op deze perceelen geteelde producten zonder uitzondering ter beschikking van de overheid gesteld moet worden Slechts indien dit jaar voor het eerst geteeld wordt op voorheen braakliggend terrein en vaststaat dat dit terrein indien het niet voor dit doel was ingericht braakland b v gemeentelijk bouwterrein gebleven zou zün kan ontheffing van den Jeveringsplicht verleend worden 5946 62 CONTROLE OP BODEMPRODUCTIE 194L Dezen zomer zal een intense controle gehouden worden op de naleving van de gegeven voorschriften l eti effende de bodem productie Eventueele overtredingen zullen itreng worden In verband met bovenstaande volgen hieronder noiBii lbepalingen van het teeltplan Akkerbouw 1941 h Als hoofdgewaï mogen op bouwland decbts geteeld waMf volgoide gewassen l tafwe rogge gerst haver kanariezaad vel aioo erwten stamtwonen aardappelen suikerblS Ibichorei voederbieten korrelmais koolrapen vS wortelen koolzaad vlas uien boekweit en heim b De teelt van haver is voor ieder bedrijf beperkt tot de 2Ldelde oppervlakte hiermede beteeld in de jaren 1938 ej ïtmet dien verstande dat in elk geval niet meer dan 15 de totale oppervlakte bouwland met inbegnp van geschiS grasland voor de teelt van haver in gebnuk mag zyn c De o H ervlakte groenvoedergewassen voederbieten klaverals hoofdgewas mag niet n eer bedragen dan de totale odiÏÏ die m 1940 met deze gewassen in gebruik was D m De lt van uien is beperkt tot de o ipervlakte die hierv was toegestaan e leili t van uien is slechts toegestaan op vergunning gi inmiddels aan rechthebbenden zun uitgereikt e Landbouwzeden mogen tot een maximum oppe rvlakte v n aren op ieder bedrijf vry verbouwd worden Meerdere verbouw is alleen dan toegestaan Indien telers m hun verzoek daartoe een vergunning hebben ontvangen Afwijkingen van de hiervoor genoemde richtlijnen was mogelük indien schriftelyke met redenen omkleede aanvragen door betrok kene n tU Ug waren ingediend bu jle Landbouw Crisis Organisatk Aanvraifen voor afwuking moesten voor wat betreft de zoibm gewassen vóór 15 Februari 1941 en betreffende uitgewinterde ü wassen vóór 1 April 1941 zyn ingediend Aanvragen om afwijkingen tengevolge van het mislukken y een zomergewas kunnen nog ingediend worden Deze moeten vóót 1 Juni a s de Landbouw Cnsis Organisatie hebben bereikt Verbouw van haver ea yoederbieten op gesokenrd grasland De onbeperkte verbouw van haver en voederbieten op gescheurt grasland is alleen toegestaan aan diegenen die voor 21 Janutij 1941 van het scheuren kennis gaven aan de Landbouw Crisis Ori satie voor Zuid Holland 5946 M Officieele publicatie van het Departement van jLandbouw en Vissehcrij DISTRIBUTIE VAN THEE De Secretaris generaal van het departement van Landbouw enVisscherü maakt bekend dat de herbevoorrading der detaillistenen instellingen met thee door de grossiers dient te geschieden o basis van het nader voor thee vastgestelde rantsoen namelijkveertig gram Zoowei op de toewijzingen vtior koffie of thee van de detaillisten als op de toewijzingen voor the van de instellingen dienende grossiers dus mdien thee wordt gewenscht een hoeveelheidaf te leveren overeenkomend met het op de toe iUzingen aangegeven aantal rantsoenen waarbü een rantsoen gerekend moetworden te zijn veertig gram thee 5941 3t AORESWUZIGING RUKSBUREAU VOOR DE VOEDSELVOOR ZIENING IN ÓORLOGSTUD AFDEELING VERVOER Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd deeltmede dat haar afdeeling Vervoer verhuisd is van Laan van Meerdervoort 51 naar Waabdorperweg 84 te Den Haag telefoon 720150 5944 M INLEVERING yLEESCHBONNEN De Secretaris generaal van het departement van Landbouw enVisscherij maakt het volgende bekend In verband met het feit dat met ingang van Woensdag 7 Mei j L de bonnen van de vleeschkaart recht geven op een haU rantsoen vleesch of vleesehwaren mogen de detailhstcn de met 13 genummerde bonnen slechts m combinatie met de met een rantsoen vleesch of een rantsoen vleesehwaren gemerkte bonnen inleveren en niet tezamen met bon 14 In den vervolge mogen de met een rantsoen vleesch en met een rantsoen vleesehwaren gemerkte bonnen dus niet meer met de bonnen van de vleeschkaart op één opplakvel worden geplakt De aandacht wordt er op gevestigd dat voortaan de bonnen van de vleeschkaSrt in veelvouden van 20 in plaats van 10 stuks met een minimum van Èi in plaats van 40 stuks dienen te worden opgeplakt wkarfaij een ontvangstbewys MD 201 moet worden ingeleverd waarop het aantal rantsoenen hetgeen dus overeenkomt met de helft van het aantal ingeleverde bonnen dient te worden vermeld De slagers dienen er verkrijging van een ontvangstbewijs voor vleesch de bonnen van de vleeschkaart in veelvouden van 200 stuks he een overeenkomt met 100 rantsoenen met een minimum van 2O0 steks in te leveren Op het ontvangstl ewijs MD 201 e moet eveneehs het aantal rantsoenen vleesch ingevuld worden 514 48 ZondagoGhtend 9 30 uur Als het gezin gezellig aan de ontbijttafel zit lao znllea wij Moeder verrassen met een aardig cadeautje vaa HBT ZOETE HUIS want Moeder heeft gisteren oog gezegd het liefst is mij altijd een Inxe 4 oo8 Bonbons een Bon1 oiinière Kop en Schotel gevold met fqne Bon bons Aanstaande Zondag 11 Mei is het Moederdag Ben fifoe lekkemij op Moederdag maak Moeder blij Chocolaterie HET ZOETE HUIS voorh Rotterdam LANGE TIBNDEWEG 6 Tel iV O 1446 40 Zate 8 Ani epl bijzo van meldt J vorige il bladeitj op d s maak kiar sidenti Het W M verve ligepers men uit schijn klaart ch vinden den isdytl ten Kdevo oorlog 1 Vei DH 1 1 de de dat de niett bÖtWNl pertftM flict in ui briMk uit Irak enltele pu im iiet zwijgen te verbreken maar dat moet u hem niet kwalijk nemen hij denkt er niets bij Kij is nu eenmaal zakenman ook thuis bij hem moet alles duidelijk vaststaand zijn Ursula lachte Ja zij laclitel Het is zijn goed recht mij uit te vragen Ik zou immers ook iemand aan Ellie s trotsche gezichtje wa8 Jcunnen zijn die hier biji uüi troebel water wil visschen Missciwn denkt Van Biendermann Zijn naam ken Sn niet Enfin dat zullen wij zien Frits haast je Noch Frits noch EUie was de spanning ontgaan welke in het gesprek tusschen hun vader en juffrouw Brinkmaim hing Hun onbevangenheid was verdwenen maar FEUILLETON Nadruk verbod EDER VDUNGT EEN BEETJE GELUK Ursula wenschte zichzelf geluk op het laatste oogenblik de kloof in haar verhaal gemerkt te hebbai Zóó was zij dus gewapend en verloor haar hoofd niet Dat is het nu juist riep zij uit Ik Was vreeselijk geschrokken dat zult u begrijpen en daardoor ontgleed mij een riem toen ik Aha zoo was het en u kon haarniet meer opvisschenT De stroom dreef haar snel weg Ursula boorde den spot in zijn toon En zij wist nu dat Wenkhuscn haar van het begin af aan gewantrouwd fcad dat zün hulpvaardigheid niet anders dan diplomatie was geweest dat hij met haar speelde als een kat met een muis Zonderling genoeg werkte dit echter niet terneerslaand Eerst had zQ zich geschaamd had zichzelf gemeen en leugenachtig gevonden Nu voelde sij plotseling dezelfde strijdlustige vijandschap in zich wejke haar vervuld hnrl een zij tiaar avontuur begonnen wad Haar meening onitrent Wenkhusen was door ziJn vriendelijkheid schijnbare goedheid aan het wankelen gebracht nu wist i dat haar oorspronkelijke meening toch de juiste was geweest Zij was de vijandin van Wenkhusenl En iü was baar vijand Onbewust was bij het maar hij was het En nu zat hij tegenover haar zakelijk en koel gereed haar in den strik te vangen Een zonderlinge geschiedenis Twijfelt u er misschien aan Ursula s oogen flikkerden ZiJ had een gevoel alsof gewichten van haar lichaam vielen Vrij voelde zij zich vrü van iedere rem Zij had het gevaar gezien ep was bereid te vechten Twijfelen Wenkhus leunde ver achteruit Heelemaal niet mejuffrouw Hoe zjbu ik7 Het is in ieder gevalzoo dat niet alleen uw kleeroi verdwenen zijn maar ook de boot nietwaar De boot hoezoo Ik bracht baarterug in het riet Frits zoo wendde Wenkhusenzich tot zijn zoon wij moeten onzegast in elk geval voor verdere schade behoeden jy bent klaar met eten Neem de motorboot en vaar naar heteiland Bc geloof dat haast makengoed is anders steelt men ook nogde boot van juffrouw Brinkmann Zijis toch uw eiwndom niet O neen ik beb haar alleenmaar gehuurd het te zien isdat zij het niet eens was met den toon van haar vaders gesprek Frits Wenkhusen verliet de kamer maar enkele oogenblikken later stond hij weer op den drempel Er is een heer om u te spreken vader Ik kom dadelijk Wenkhusen was verlicht Daar was iemand van de politie eindelijk Hij greep naar zün servet veegde zijn mond af en stond op Laat de koffie in de serre brengen Ellie daar zal bet wel het koelste zijn Ik b dadelük terug fiEij kuste zün dochter op het voorhoofd bopg beleefd voor Ursula Ik verheug mij werkeUik u tekunnen helpen zei hü en verliet dekamer Hü heeft zich versproken dacht Ursula bitter het zou hem verheugen mg als leugenaarster te ontmaskeroi Haar lippen waren zoo vast gesloten dat haar mond een streep leek Vader heeft zulke rrierkwaardige vragai an u gedaan zei Ellie hij wel dat ik bij de Inbrekers hoor die vannacht bij u wilden stelen Dit vermoeden deed EUie lachen Dat moet ik straks aan Frits vertellen Wilt u mü nu een oogenblik venmtschuldigen ik moet met het dffinstmeisje spreken De deur viel dicht en Ursula wasalleen Het lachje verdween van haargezicht Slechts één gedadite b 4ct de haar Vluchten Ondanks de opwinding die in haar raasde werkten haar hersens rustig De erkenning dat haar onderneming van het begin af aan ider een slecht gesternte had gesttian gaf haar niets Het was alleen van be lang hier zoo gauw mogelük vandaan te komen eer er iemand op bet tooneel verscheen die haar schaakmat zette Zij wist geen weg in het huis en als zij probeerde te verdwünen kon dit alleen op goed geluk zün Het leven had haar al vele verrassingen gebracht maar zü bad zich n g nooit in zulk een ongewone situatie bevonden De eetl iamer bevond zicfa in tiet parterre waardoor het haar in de gedachte kwam eenvoudig uit bet raam te klimmen maar toen zü achter de gordünen Stond de hand naar het koord uitstrekte zag zü Andreas Wenkhusen in den tuin Hü praatte heftig met een fangen man die een licht zomercostuum droeg en zün stroohoek ver in zün nek had geschoven Daarbü wees Wenkhusen telkens achter zich naar het huis een geste welke Ursula onmiddellük op zichzelf toepaste en haar dadelük van het venster deed verdwünen Zg liep dwars door de kamer naar de groote suitedeuren toe trok ze open en gluurde in de haL Zg zag niemand maar hoorde Ellie s hooge stem ergens praten Nood breekt wet de te groote schoenen in de hand vloog zg op de tegenover Ug r de deur toe en het was werkelgk goede want zü kwam in een gloeiend heete glazen waranda vanwaar enkele treden naar den tuin leidden Er bestond Men twgfel over de richting welke zg van hier af moest inslaan achter in den turn stond Wenkhusen dus moest zü probeeren door den voortuin de straat te bereiken Zg moest er echter rekening mede houden dat het hek gesloten kon zgn maar tenslotte was een heg als zg niet al te hoog was ge hindernis Zoo liep zg zonder omküken door en vermeed zorgvuldig hgt grintpad dat haar kousen reeds dadelgk gescheurd zou hebben Nog benamen boschjes en hooge hoornen het uitzicht maar bet motMrge VOltt ruiscb vertelde baar dat zg op den goeden weg was Maar dan kreeg zg een schok want toen zü het hek bereikte zag zü een dichte menigte die met aandacht het opruimingswerk van de brandweer gadesloeg Nu herinnerde zü zich dat EUie Wenkhusen had verteld van den nachtelüken brand in het buurhuis en zÜ begreep dat als het hek gfloten was zü onmogelük over de kof klimmen Voor het eerst kec e zU zich om Niemand volgde hf r du haar vlucht was nog niet g erkt maar dit kon binnen enkele i uten gebeuren Misschien zocht Ellie in de kamer lieve hemel weg Natuurlük was de ingan gesloten Ursula voelde hoe over hét gfheele lichaam het zw uitbrak De nieuwsgierige blikken van eenige menschen irriteerden haar Zü werd zenuwachtig en verloor langzaam maar zeker haaf koelbloedigheid Secondenlang koesterde zü de gedachte haar vlucM voort te zetten en onder de Wikkes van al die menschen over de heg klimmen Ter rechter tüd zag al echter in dat zü niet alleen oe nieuwsgierigheid zou wakker mak doch ook het wantrouwen zou wekken en de verwikkelingen welke er da zouden gebeuren waren eenvoud niet door te denken Wordt ver Meger rove l