Goudsche Courant, zaterdag 10 mei 1941

ARTIKEU BON DUUR Aardappelen Br 17 broedkrt 1 AardapJkaart Urn 11 14 Mel Urn 21 Mel 1 k g Bloem r BI 7 U April t m 18 Mel SO gram roggebrood of 50 gram iod brood of rantsoen gebak of 35 na meel of bloem Boter of margarine Bo IS t B J S 28 Mel Boterkaut p boter Vetkaart U tboter öi margarine Brood Br IS Br 18 Br 19 Vm 10 14 Mel t m 24 28 Mel t m 17 21 Mei 100 ft rouebrood of 100 gr uM brood of 1 rantioen gebak Eieren A 95 A 86 t m 11 18 Mel Vm 21 Mei 1 kippen ot eendend Gebak Br W Br U Br 1 t m 16 14 Mel t m 24 28 Mei t m 17 21 Mel 1 rantnea Gort Gortmout of Grutten A 2S 21 April t m 15 Jaal pond Havermout Havervlokken Gort of Grutten A M April t m 15 Jaal pond Kaas A 4 en 74 A Sen 75 21 April t nk 11 Hei 5 Hel t m 1 Jfnni Elka bon 100 gram Koffie of koftieamrogaat A M 5 t m 25 Mel 250 gr koftieiurrogaat i Macaroni of Velfiiicelll of Spaghetti A M 21 April t m 15 Jwd 1 oni Haizei a of Griesmeel of Pud dingpoeder A 27 U April t m 15 Jaai 1 ona Melk Me 1 t m 18 Mei ii u i Peulvruchtói A n April t m 11 Md Ipond Petroleum Per M U April t aLUJmd Vooi de keuken l A Bo 81 21 April t B It Hei St m 25 Md pond pond extra rantsoen SebecRMp Boa K Textlelkaart t m U Aag M gr icheerzeep at tube et pot SlaoUa alet aaagewcMn Suiker A U t m 8 Jnoi 1 kUogram Thee A M S t m 25 Hd 40 gram Vleeich VL 14 t m 14 17 Md plm H ons ook kip eend g kalkoen Vleeacbwam VL 14 t BL 14 17 Md rantsoen Zeep A U Apr Vm n Hd I raataoen x ZATERDAG 10 MEI WELKE BONNEN ZIJN GELDIG V He s Helkkaan A = Alg DistribuUebonboekje BI = Bloembon Bo c Boterbon J EERSTE BLAD BUITENUID We r een luchtaanval op het Suezkanaal mtENLANG BOMBARDEMENT Aideelingen van de Duitsche en de lUUaaiMche luchtmacht hebben zoo meldt t D N B een geslaagdm aanval op het Suezkanaal gedaan Zoowel het kanaal zelf al de voor den oorlog belangrijke neveninstallatie werden urenlang beatookt De spoorweg langs het kanaal ia op talrijke plaatsen ernItig getroffen Electrische centrales i in besóhadigd bovengrondache leidingen vet ld In weerwil van het scherpe af ervuur konden de vliegtuigen hun taak met succes volbrengen DVITSCH LEGERBCRlCar woestingen in woonhuizen en door tüm treffers in een arbeidakamp verliezen aan menschenleven te betreuren In de wijde omgeving vmn de rijkahoofdstad vertoonden zich afzfinderlijke Engelsche vliegtuigen die echter geen bortunen konden lat n vallen Twintig Engelselie vUegvcIden aangevallen Omstreeki twintig vliegvelden in Zuiden Midden Engeland zijn volgens de definitieve berichten naar het DJJ B van welingelichte zijde verneemt Vrijdagnacht door Duitsche bomihenwerpers goeddeels met succes aangevallen Brisant en brandbommen richtten door de l ank aanzienlyke verwoestingen aan Op verscheidene vliegvelden brandden hangars en kwartieren af Ook talrijke technische installaties van de grondorganisatie werden vernietigd Luchtaanvallen op Huil de Midlands en de Zuidkust Verzet tegen evacuatie te Gibraltar BLOEDIGE INCIDENTEN BIJ INSCHEPING Te Gibraltar zijn Donderdagmiddag en in den avond Tgroote protestbetoogingen tegen de voorgenomen evacuatie gehouden zoo meldt t D N B uit Algeciras Ongeveer tweeduizend personen demonstreerden in de straten en op de pleinen De politie verspreidde de menigte waarbij zich talrijke incidenten voordeden en velen gewond werden Op een der drie in de havej liggende schepen die de vertrekkenden moeten vervoeren is sabotage gepleegd De machines zijn onbruikbaar gemaakt Een delegatie der betoogers deelde den autorHeiten mede dat de bevolking niet wenschte te vertrekken omdat degenen die reeds geëvacueerd zijn in zeer slechten toestand verkeeren Gekwetsten en arrestaties Gistermiddag is uil Gibraltar het eerste schip vertrokken met personen die Vrijdag geëvacueerd werden Daarbij hebben zich bloedige incidenten voorgedaan daar vele weigerden Gibraltar te verlaten Drie persenen werden zwaar gekwetst en 18 gearresteerd De ongeregeldheden kregen een dusdanigen omvang dat de evacuatie verder stopgezet moest worden Als gevolg van deze oproefige beweging is de nieuwe gguvemeur vap Gibraltar Lord Gdrt zonder eenige plechtigheid geïnstalleerd Lord Gort trad des ochtends om elf uur in functie terwyl de politiepatrouille de haven en den haven installaties bewaakte Gibraltar de doom In het vleescfa van Spanje De chef van de Spaansche buitenlandsche persafdeeling Merry Del Val herinnert in n artikel dat door alle provinciale bladen gepubliceerd is dat Gibraltar den Engelschen geen voordeel brengt maar n altijd pijnlijke doom in het vleesch van Spanje is Gibraltar aldus de schrijver kost den Engelschen troepen en ver bittert de Spanjaarden Het is een voorbeeld voor het feit dat in de laatste eeuwen over het lot van Spanje werd beschikt in de kanselarijen van andere landen Deze tijden zijn echter voor goed voorbij Franco heeft Spanje de overwinning op het terrein der binnenlarfdsche politiek verschaft hij zal het op het gebied der buitenlandsche politiek onafhankelijkheid geven In buitenlandsche ra io uitzendingen is den laatsten tijd gezegd dat het Iberische schiereiland ongetwijfeld het volgende oorlogstooneel zal zijn Het kan voor niemand verborgen blijven dat Spanje zich tusschen twee strijdende legers bevindt Men kan echter slechts vaststellen dat Spanje geen niemandsland is Indien de oorlog Inderdaad over het schiereiland moet woeden zal Franco wel weten op welke wijze de belangen van Spanje het beste gediend zijn en daarnaar zal hij handelen HAMBIJRO EN BREMEN GEBOMBARDEERD I ArtlllMie aetiTiteH bij Tobroek Het opperbevel van de weermacht maakte gisteren bekend Een duikboot onder bevel van den luitenant ter zee eerste klasse KuppLwh heeft in het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan vier koopvaardijschepen met tezamen meer dan 20 000 brt deel uitmakende van een krachtig beschermd konvooi tot zinken gebracht Het luchtwapen bombardeerde irt den afgeloopen nacht met goede uit werking de haven van Huil In zen breidden groote branden zich tot een op grooten afstand zichtbare vlammenzep uit Bomtreffere van al lerlei kaliber op fabrieken in de Midlands vooral m Nottingham alsmede in havenwerken in Zuid Engeland verwekten hevige verwoestingen Gevechtsvliegtuigen deden in Zuid Engeland een stoutmoedigen aanval in cheervlucht op een groote fabriek van de vliegtuigindustrie en op een vliegveld De aanvallen hadden bijzonder goed resultaat In het zeegebied voor de Oostkust van Engeland en Schotland vernietigden gevechtsvliegtuigen een koopvaardüschip van 500O brt en beschadigden zes andere groole schepen zoo ei nstig dat nieuwe zware verhezen als vrijwel zeker te beschouwen zi n B j aanvallen op de Britsche Zui ust schoten jachtvliegtuigen eergisteren zeven Britsche Jagers omlaag en vernietigden een vijandelijke motortorpedoboot door beschieting met boordwapens De bemanning werd door den Duitschen reddingsdienst ter zee in veiligheid gebracht De l eide laatste nachten gelukte het vier Britsche vliegtuigen boven viiandeiyk gebied omlaag te schieten Diiifeche tori edo en gevechtsvliegtuige n schoten In het gebied van de Middellandsche Zee drie Britsche jachtvliegtuigen van het type Hurricane neer In Noord Afrika aan beide zijden activiteit van artillerie en verkenners Voor Tobroek verloor de vijand eên gevechtsvliegtuig van het type Bris toIBlenhem in een luchtgevecht Aanvallen op Hamburg en Bremen Da vijand wierp vannacht met vrij terke strijdkrachten brisant en brandbommen op verschillende plaataen van het Noordwest Duitsche kustgebied vooral op Hamburg en Bremen Naast eenige industrieele schade ontstonden voornamelijk verwoestingen aan woonwijken De verliezen van de burgerbevólkint aan dooden en gewonden zijn aanzienlijk Afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen drongen langs de rijkshoofdstad door tot in de streek van Posen Nachtjagers en luchtdoelartillerie schoten eU der aanvallende toestellen omlaag De totale verliezen van den vijand op 8 Mei bedragen daarmede 39 vliegtuigen Daarvan werden er 20 in luchtgevechten 12 door nachtjagers 4 door TuchtdoelartilleTte 2 door mijnenvegers en 1 door marine artillerie Iicergeschotcn In denzefden tijd gingen 2 eigen vliegtuigen verloren De Duitsch Fransche betrekkingen GERESERVEERDHEID IN BERLUN In officieele en ndet niet officieele kringen te Berjijn blijft men de grootste gereserveerdheid in acht nemen ten aanzien van dé verdere ontwikke ling der Duitsch Fransche betrcSckingen zoo meldt t A N P uit Berlijn In politieke kringen was men van meening dat zich op het gebied geen nieuwe factoren hebben voorgedaan In de Wilhelmstrasse heeft men zich slechts uitgelaten over buitenlandsche berichten die naar aanleiding van de Duitsch Fransche onderhandelingen spreken over een Duitsch recht van doortocht door hetniet bezette Frankrijk Deze buitenlandsche berichten zoo zeide men Jeggen slechts getuige nis af van de eigenaardige geestesgesteldheid dergecen die ze gepubli □ eerd hebben Sy verkennJngsylucfiten boven Engeland hebben zich twee bemanningen bijzonder onderscheiden eöste luitenant Metzel eerste luitenant Wenzel Oberfbeldwebel Schmidt onderofficier Roef f en vervolgens eerste luitenant Hofmann onderofficier Hoffmann Obergefreiter Netz en Obergefreiter Ekrowaki Op den eersten Mei ondernam een geyechtsvlieetuig onder den eersten luitenant Heinrichts met Feldwebel Karsch Feldwebel Igener en Getreiter MaadI onder moeilijke Hnstandigheden een stoutmoedigen en succesvollen aanvollen aanval op de torpedofabriek in Portland Weymouth tageiiebc kaniméB In kUiiieken ia DaHaehlaad Amerikaansch grwMn naar Frankrijk TWEE SCHEEPSLADINGEN TARWE De Fransche ambassadeur Heniy Haye heeft gisteren een onderhoud gehad met den mderstaatssecretaris van Buitenlandsche Zaken Sumner Welles Na deze bespreking deekie hij mede dat de Amerikaansche regeering toestemming heeft gegeven tot den aankoop van twee scheepsladingen tarwe voor Frankrijh Indien de situatie zich niet wijzigt kan Frankrijk voortaan maandelijks twee scheepsladingen tar Het n VS meldt uit Berlijn In den nacht van 8 op 9 Mei hebben vrü sterke Engelsche luchtstrijdkrachten vluchten gedaan naar Noord Westen Noord Oost DuUschland De aanvallende Engelsche afdeelingen werden door den sterken Duitschen afwter op docltieffende wijze verrtrooid waar ij elf vliegtuigen der R A P door ha htjagers en luchtdoelge9 ut werden neergehaald Twee teden in Noord West en Noord Oost Duitschland werden aangevallen waarbij weer stelselmatig dicht bevolkte woonwijken in het centrum der steden met brisant en brandbommen werden bestookt In Bremen werd een Iciniderkliniek getroffen een vrouwenkliniek geraakte in brand en in het stedelijke ziekei huis werd de qgeratiezaal door bomtreffers vernield waarvan verscheidene personen het lachtoffer werden Voorts werd door voltreffers in een gevangenkamp een aantal krijsgevangenen gedood en Ccwond Het zwaartepunt van den aanTal op HambuTf lag eveneens op wooowijke Qf hier zijn door ver J we koopën Vergaderinf commisJiie driëniogeiidhedenpa HET VEBDRAG TUSSCHEN THAILAND EN FRANKRUK Het Japanscbe departement van Buitenlandsche Zakeit publiceert het volgende communique De krachtens het driemogendhedenpact bestaande commissie is gistermiddag in de ambtswoning van dpn minister van Buitenlandsche Zaken onder voorzittterschap van Matsoeoka beneengekomen De DuUsche en de Italiaansche ambassadeur namen aan de vergadering deel Kwesties verband houdiende met de samenwerking der drie mogendheden zooals bepaald in het4drielandenpact werden nauwkeurig besproken met inbegrip van economische aangelegenheden Men kwam overeen dat de commissie zoo dikwijls mogelijk met steun van milu taire e n economisdie commissies zou Bijeenkomen en liaar arbeid in nauwe samenwerking met de commissies in Berlijn en Rome zou verrichten Verklaring vaa Matsoeokdï Na de Miderti ekening van het vredesverdrag tusschen Frankrjjk en Thailand heeft de Japanscbe minister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka verklaard Het zoo juist onderteekende verdrag dient er toe de donkere wolken te verdrijven die een halt jaar lar g hebl en gehangen boven Thailand en Fransch IndoChina en de vriendschappelijke betrekkingen tusschen beide landen te herstellen Verder dient het tot beveiliging van hun toekomst Wat de Japansche Fransche en JapanschThailandsche garantieprotocollen betreft zeide Matsoeoka Het verdrag heeft ojn de bevordering bewerkstelligd van nauwere economische betrekkingen en onze politieke economische en militaire betrekkingen met Thailand en Frankrijk zijn thans veel nauwer en hechter Japan hoopt dat deze nauwe betrekkingen nooit losgemaakt of door kuiperijen van buitenlandsche machten gestoord zullen worden De gevechten in Abessinië NOG DRIE GROOTE VERZETSCENTRA Over het verloop van den strijd in Abessinië wordt in politieke kringen te Rome 4e volgende uiteenzetting gegeven De Italianen strijden in drie afzonderlijke groepen De eerste groep vecht onder perosonlijk bevel van den onderkoning den hertog van Aosta in het gebied van Amba Alagi op ongeveer 400 kilometer ten Noorden van Addis Ai eba Dit is de belangrijkstesector waar heftig gevochten wordt de Italianen ondernemen aanvallen de Engelschen tegenaanvallen De tweede groep staat in de omgeving van h t Tanameer bij Gondar de derde opereert onder bevel van generaal Gazijera in het gebied van Djima en Galla in t Zuid westen van Abessinië Hier bevindt zich het uitgestrekte gebied van groote meren en onbetreden oerwouden Tot dusverre zün de Engelschen hier nog niet verder opgerukt Voort laevinden zich hier en daar nog centra van Italiaanschen tegenstand De komst van Keynes in de V S ONRUST IN AMERIKAANSCHE KRINGEN De komst van den Engelschen financieelen expert Keynes in de Ver Staten heeft volgens een D N B bericht uit New York in Ammkaansche economische kringen onrust gewekt De bekende groot industrieel Guggenheim qualificeerde de aanwezigheid van Keynes in een brief aan zijn afgevaardigde als het ongelukkigste dat thans kon geschieden Het Amerikaansche volk zoo verklaart Guggenheim wil zich niet blootstellen san meedoogenlooze hebzucht van politici of zich een stelsel van onbeperkte uitgaven laten welgevallen Maar Keynes isde man die Roesevelt hiertoe heeft aangespoord HET VERBLUF VAN KONING GEORGE OP KRETA Reizigers die uit Kreta te Istanboel zijn aangekomen mehlen volgens het D N B dat de Giieksche koning George vertoeft in een oud vroeger Venetiaansch paleis te Canea Zijn vertrekken zijn haastig maar waardig ingericht De ontvangsten die de koning gaf en waaraan ook hooge officieren van het Britsche leger deelnemen kenmerkten zich door glas en rijkdom Het verblijf van hel Grieksche kroonprinselijke paar ligt op het oostelijke deel van het eiland nabü het plaatsje Episl opi Zij wonen daar in een eenvoudig boerenhuis dat bewaakt wordt door Britsche geheune politie en Engelsche soldaten AMERIKAAïISCHE SCHEEPVAARTDIENST NAAR ROODE ZEE De Federal Shipping Board heeft officieel bekend gemaakt dat ee dienst met schepen onder Amerikaansche vlag naar de Roode Zee en een paar China wordt ingesteld Het lichaam weigerde bijzonderheden bekend te maken en motiveerde dit met de opmerking dat geen inlichtingen meer gegeven worden over bewegingen van schepen als Engeland daardoor benadeeld kan worsen Zooals men weet heeft president Roosevelt onlangs de Roode Zee voor de Amerikaansche scheepvaart ttQ gegeven GEMENGDE HUWRUUKEN Df SLOWAKIJE VEI80DRN De Slowaaksche regeering zal in de komende dagen een verordening uitvaardigen die huwelijken tusschen arische eo joodsche penonen verbiedt £ as HEARST KAPITTELT CHURCHILL In een artikel over de laatste redevoeringen van Hitler en Churchill ichrijft Hearst in het J o u r n a 1 A m erlcan dat Churchill meermalen gunstige vredesaanbiedingen van Hitler van de hand heeft gewezen Dit maakt geen gunatigen indruk daar Churchill zelf toegeeft dat Engeland den oorlog zonder de hulp van de Vereenigde Staten niet kan winnen Het is wat onbezonnen van Churchill geweest het op een volstrekte overwinning te houden en vredeskansen te weigeren om zich er dan op te verlaten dat een ander land voor hem de overwinning brengt In het vervolg van zijn artikel verklaart Hearst dat president Roosevelt is teruggekeerd tot de oude politiek van Wilson en opnieuw een poging doet om Europa de democratie op te dringen Roosevelt streeft naar het presidentschap van de wereld De Vereenigde Staten moeten maar hopen dat Roosevelt niet ie veel hooi op zijn vork heeft genomett DE IN BESLAG GENOMEN SCHEPEN EN DE V S Het Ameriltaansche Huis van Afgevaardigden heeft gisteren met groole meerderheid van stemmen een voorstel afgewezen van den republikein Culkin dat zich richtte tegen het afstaan van schepen aan Engeland die in de Vereenigde Staten in beslag zijn genomen De republikein Fish kwalificeerde de eventueele overdracht van deze schepen als gangster en bandie tenmethoden Dit is rechtstreeks in strijd met het Volkenrecht aldus meldt t D N B uit Washington UITVOER VAN KUNSTVOORWERPEN UIT ENGELA TOEGESTAAN De Britsche berichtendienst meldt dat de uitvoer van kunstvoorwerpen sieraden postzegels en andere voorwerpen van waarde uit Groot Bnttannië naar de Dominions en de Kroonkolomën met ingang van 15 Mei zonder speciale vergunning kan geschieden HERSTEL VAN BRUGGEN EN WEGEN IN HET NIEUWE AONGAARSCHE GEBIED De kosten van herstel der bruggen en wegen die het Servische leger op zijn terugtocht m het door de Hongaren bezette gebied verwoest heeft worden geschat op 50 millioen Pengoe Hongarije en Kroatië zijn het in beginsel eens geworden over de verdeebng der herstelkosten voor ie bruggen over de grensrivieren In het Hongaarsche gebied hebben de Serviërs 76 groote bruggen vernield VLEESCRLOOZE DAGEN IN ZWITSERLAND Op grond van en besluit van den Zwitscrschen bondsraad ier beveiliging van de vleeschvoorziening heeft het departement van Economi iche Zaken bepaald dat Woensd en Vrijdag voorloopig vleeschlooze dagen zun HET DUITSCHE PROTEST IN WASHINGTON Van welingelichte Duitsche zijde verneemt het A N P Verklaring Naar in de Wilhelmstrasse werd bevestigd heeft Duitschland tegen het in beslag nemen van Duitsche schepen in de Ver Staten een protest ingediend GEBREK AAN BRANDSTOrFEN IN ABGIMTINIK Het gebrek aan brandstoffen in Argentinic 4at een gev lg is vaa d Britsche blokkade en het tekort aan scheepsruimte wordt steeds ernstiger Volgens een medcdeeling van het mmisterie van Landbouw zijn de kolenleveranties uit Groot Brittannië zoo zeer verminderd dat de voorraden nog slechts voor acht maanden voldci ende zqn Om een crisis te voorkomen probeert men mais dat in reusachtige voorraden aanwezig is en niet uitgevoerd kan worden als brandstof te gebruiken Voor de spoorwegen bijvoorbeeld worden briketten vervaardigd die voor 60 procent uit mais 33 procent uit kolen en 7 procent uit teer bestaan DE rTALLAANSCBE VERLIEZEN IN APRIL Het hoofdkwartier van de Italiaansche strijdkrachten publiceert de verliezen in de maand April 1 n die welke nog niet in voorgaande lijsten genomen zijn De verliezen aan het Grieksche en Joego Slavische front bedroegen 2338 dooden van wie vier Albanèezen 12 605 gewonden 5830 vermistea Pront Julische alpen resp 34 73 31 Noord Afrika 184 52 49 868 Oost Afrika 3270 5049 15 300 Marine 39 115 3921 Luchtmacht 39 91 99 KABINETSRAAD TE VICHY Onder voorzitterschap van den minister van Oorlog generaal Huntziger is gistermiddag te Vichy een kabinetsf aad gehouden LORD GORT IN GIBRALTAR Naar uit La Linea gemeldt wordt is de nieuwe gouverneur van Gibraltar Lord Gort gisteren daar per vliegtuig aangekomen en zal hij heden zijn functie officieel gaan bckleeden Korte berichten Radio Ankara deelt mede 4 de Epgelsch e luchtvaart maatschappij met het oog op de gebeurtenissen in Irak besloten heeft haar traject naar Britsch Indië dat tot dusver over Bagdad liep voortaan over Khartoem te latenloopen Op de Australische troepen rust het grootste deel van de Egyptischeverdediging zoo heeft volgens een bericht van United Press uit Canberra de pljiatsvervangende Australischepremier Fadden verklaard Huisvrouwen attentie Vandaag k het de laatetc geldigbeidsdag van Bon 13 CB 14 boter oi margarine Br Per VL en M 9gett Taai Bon 14 brood en gebak Bon 85 eieren Bon 18 kofUe en thee Boa 28 peulvrachten Bon 21 suiker 1941 BINNENUNO INLEVEREN VOORRAdbi GRANEN ZADEN EN PEULVRUCHTEN Vóór 1 Juli a s bij L P I C A Het Rijksbureau voor de Votd voorziening in Oorlogslijd b onder de aandacht van alle wf bouwers dat het In het vooni to ligt maatregelen te treffen voW welke het verboden is om 1 Juli a s nog granen zaden peulvruchten hetzü gedorscht kl tij ongedorscht in voorraad te heb ben op de bedrijven of elden Dit verbod geldt Voor alle trta met inbegrip van boekweit vo peulvruchten voor koolzaad kirw zaad kahariezaad geel mosterdzaad a lijnzaad en voor alle productLn wa van één of meer der bovengenoemdo een bestanddeel uitmaken met uij maken met uitzondering van meia veerder dat op regelmatige wij door den landbouwer is betrokiten Het verbod geldt dus óók voor ik hoeveelheden enkelvoudige producta a s bovengenoemd welke van eerde verstrekte toewuzingen als veevoedei eventueel zijn overgehouden alsmede voor de hoeveelheden van 25 k g mj persoon en de voor zaaidoeleindeii b stemde hoeveelheden welke ingevolu het LandbouwinleveringsreRlement 1940 II mochten worden behoren Men dient er dus rekening mede te houden dat het in voorraad hcbbct van bovengenoemde producten m I Jtdi aj lal worden gestraft tenij dan tevens tot inbezitneming dcw praducten xonder eenige formalilcil xal worden overgegaan Alle aw wezige hoeveelheden dienen diu véèt dezen datum bij de PJ C A te worden Ingeleverd Het bovenstaande geldt mei voothet op 1 Juli a s nog aanwezige restant van de hoeveelheid tarwe of rogge WeUe de teler voor eigen gebruik tf voa gebruik van de lot zijn gezin of inwonende personeel behoorende personen tegen inlevering van hei broodbonboekje volgens de bepalingen vai het Landbouwinleveringsregjimeilt 1940 II mag behouden Indien door één der P I CA s aan de landbouwers een vroegerjn datum ven bovengenoemde voorte inlevering van één of meer der genoemde producten is gesteld dan zijh de desbetreffende landbouwers te dien aanzien van dazen vToegeren datum gebonden DUIZEND GULDEN GESTOLEN = Broodbon = Periode = Vleeachbon Gistermiddag werd uit de wonin van den heer P W te Sittard een geldkistje ontvreemd inhoudende ongeveer duizend gulden Een geldbeugel met 150 gulden die naast het kistje üf bleef onaangeroerd De politie heeft de zaak in onderzoek