Goudsche Courant, zaterdag 10 mei 1941

fWEEDE BLAD ZATERDAG 10 MEI 194 Het economisch herstel in Nederland België en Frankrijk Levendige activiteit in de Nederlan che industrie Tienjarenplan voor openbare werken in Frankrijk Samenwerking op groote iscbaal OKicieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij DUSTRIBUTIE VAN SLAOLIE Voorschriften toot detaiUisten De Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend dat de detaillisten de b fcnen 17 welke zij van hun klanten hebben ontvangen in het tijdvak van Maandag 19 tot en met Vrijdag 23 Mei bij de distribuliediensten dienen in te leveren Zü behoeven zich daarbij niet te houden aan den voor hun codenummer vastgestelden inleveringsdag Voorts dienen zij te zorgen dat de iionnen van do boterkaart waarvoor zij toewijzingen voor slaolie wenschen te ontvangen de boimen van de vetkaart waarvoor zij toewijzingen voor slaolie wenschen te ontvangen en de bonnen van de vetkaart waarvoor zij toewijzingen voor margarine wenschen te ontvangen op afzonderlijke opplakvellen in veelvouden van 10 elk met een afzonderlijk ontvangstbewijst MD 801 worden ingeleverd 6578 40 vamncRRnKTEN vnnm ntitfnAn l zooveel mogelij k windvrij gemaakt PSEDKBEVK TEN VOOK ZONDAG terras een aardig zitje op den hoek v n Moercapeüe rTflrtTr Kerk vjb lOJO uur bjb n Verkerk £ emeenU vm 10 JO njn 3 u 30 uur Dl Holman EIEBVEIUNG iwa ierveiliJig van de V 41infv r Ku waren aangevoerd 5978 eieren J 5ïen waren 1 08 per kg mNTEBUVLP COIXECTC n eollerte voor WinterbuU heeft 0 opKebraeht 12 M VBdBUUnUtSTAKB t t jlu Verbeek en G M HouweMng Srilti dr van H Roeveë en B v fi Eva dr van G Koole en W S Jacob dr van A Gameraat ffifMeden P Wiaae U Jr Oehuwd P Brandhorst 21 jr ra m lbaM i 21 r 5 Hertog ai jr A Holman 28 jr iÓ V d Spek 23 jr J de Graaf yjJ enJ Bre iö WJr Oudewmter BVRGESLUKE STAND Jeboren r Pieter i van J Vendel gi M Rietveld Theodora Maria CorJJlia i van C F Hoogenboom en A M de Waal Everdina Catharina 4 van J F J Dekens en P A van Ktcheleti Ondertrouwd Hendrik BleemiKfel 23 j en Rinske Retjngoud 21 j uinnes GUabertus Antonius Rietveld SjTei Johanna Jacoba Blankenburg 9l GEVONDEN VOORWERPEN Oevonden portemonnaie inhoudende nêül geld benevens een aantal levens jjielenbonnen inlichtingen bij de ineentepolitie j WORST ONTVREEMD ♦ Bij een slager alhier is een wont IM t kg ontvreemd AARDAPPEN IN BESLAG GENOMEN De politie heeft by een inwoner een nd aardappelen in beslag genomen felke in stryd met de bepalingen be InUendo de aardappel distributie verIWrd waren WINTERHULP COLLECTE De laatste Winterhulp collecte heeft ilhier ruim ƒ 61 opgebracht SCHADE DOO NACHTVORSijr Vroege aardappelen afgevroren Door de vorst van Woensdag op Donderdag zün de vrpege aardappelen It tl 200 mooi boven den grcfnd stontn totaal afgevroren I Schoonhoven LOOP DER BEVOLKING Ingekomen M L de Groot van Awterdam Ouderk dük 87bis in Spoorslraat 24 M Roodnall gesch 1W B Kusters van Alblasserdam ï 187 in Meent 16 H van Meijeren WB Voorburg Loolaan 104 in Sc eepMkerahaven 4 D van Mourik van Bliften B 135 in Lopikerstraat 15 3 H A Herzinger Rennings van RotkBtam Zwartjanstraat 93b in Tol 9a t Otoenewegen van Rotterdam J Wtallslraat 44a in Nes 18 F SouJWein van Rotterdam Schiemond 44a Mkdiik 35 G J van den Heuvel W Bergambacht B 137 in Prinses Wtanastraat 5 E Bekkema van Leek 111 in Koestraat 98 A Ouwerkerk Rotterdam Spangensekade 40 Vtrkenamarkt 13 G Sterk van MWbroek Leerbr weg 152 in Pro Wttitraat 6 rtrokken M de Ruiter van gWg 27 naar Bergen op Zoccn raatschebaan 603 J G Dub tai van All Beijlinggr 4 naar w venhage Haagweg 595 J van 2 i van Koestraat 16 naar Rot Kralinpsche Piaslaan 108 I Wgniergraaf van Koestraat 20 naar frker Kerkweg 137 J E M Jy van Lopikerstraat 69 naar wjvenhage Bazarlaan 36 G M wr Meer geh met van Os van f ii J naar Utrecht NachtegaalM van Dam van Appel tti PW 1 naar Bodegraven Kerkstraat 8van der Plaat van Lekdük 5 2 Noordwijk Dr van de Bergh 5 g 5 gJ J van der Spek van CarW nstraat 7 naar Zetrenhuizen gJJJnde IB K S van der Syde van 5 Mt 125 naar Zeist Amalia van f l an 29 G E A Bosman van Jl linggr 42 naar Rotterdam r W Geldorsche Kade Ic C SwijJj v Opwtïg 20 naar Bleskensj ASO J van Asperen van Veeris naar Boskoop Burg Colün2 J M Pott van LeUdijk 8a JC rY venhage Berkenboschbl ïl2J T Straver van Doelenplein iT Worp Kortlandscheweg 20 to 5 F van Nieuwe Singel l Z ist Hortensialaan 39a W I van Knlispoortstraat jwf Soest SchooldWarsweg 6 C ifc van Koestraat 109 naar fcj n Dorpstraat 262 J C ObCfc Havenstraat 40 naar Ede C 18 A Heijkoop van Spoor naar Langerak 82 J T van Mt Lopikerstraat 33 naar SchooUtraat 7 E J de Wit oTlÊ 112 naar Amsterdam W J E Zoet rwed oJLT n ï Beülinggracht 32 I J B 153 J J Brands van IJSSï a Gravenhage 5S M Th M Malinitré 2 ttiïrr 15 naar Amersfoort SSS fB 228 A Tielemans van lliC i Wal 2c naar Lekker 0 tr at 140 feötUJKE STAND 2 fIedeD n M C Stomps 70 j 5 r M SUialenburk C H VmÏ S zoon van H J W W H A ITaves De bekende economische putdiciat Jo f Winschuh heeft gisterraa op de penconferentie gesproken o er het ecoöomiach herstel in Ne derland België en Frankrijk In buitenlandsche kringen zoo zei hü bestaat veelal de opvatting dat aUe geineden waarover de oorlog gegaan is thans voor een groot deel verwoest liggen Deze opvatting is onjuist Nog onlangs heeft een Zweedsche verslaggever die een reis door Servië heeft gemaakt verklaard dat uitgestrekte gebieden en eigenlijk zelfs het grootste deel van het land dat hij bezichtigd had volstrekt ongeschonden ziJn en dat de bevolking voorgaat met de bewerking van den grond In het buitenland is veelal de voorstelling ontstaan dat de gebieden in WestEuropa waarover de oorlog vorig jaar is gegaan Nederland België en Frankryk economisch gedesorganiseerd zyn Ook dat is niet het geval Integendeel In deze landen kan men in vergelijking met verleden jaar vele teekenen van economischh herstel opmerken Dit herstel wxM dt door de Duitsche organisatie in sterke mate begunstigd en bevorderd Ons program immers is een werkend Europa dat levendig goederen ruilt zich daarbij op het bied van industrie en voedselvoorziening aanvult en daarmee tevens zich ontwikkelt tot de nieuwe orde die wg nastreven Werpen wij eerst een blik op Nederland De intensieve hoogstaande Nederlandsche landbouw is in volle actie Van Duitsche zijde hecht men overigens waarde aan groote beperking van de blo nenteelt waarin Nederland tot dusver een leidende plaats innam ten gunste van de groententeelt In Nederlandsche tuinbouwkringen heeft men reeds thans het plan tot deelneming aan de Herbstmesse te Leipyig Zij willei daar een tentoonstelling van het Nedcrandsche fruit organiseeren ter voortzetting van hun in Duitschland zoo succesvolle reclame voor dit uitstekende Nederlandsche product In de Nederlandsche industrie valt over het geheel levendige activiteit te bespeuren en wel voor de eigejisJ hoeften zoowel als voor den üitvoer naar Duitschland tegen veelal sunstige prijzen Het is interessant deljaarverslagen van de Nederlandsche ondernemingen over het afgeloop i jaar door te lezen Deze komen thans veelal uit Men kan daarbij nog opmerken dat door de bank zeer aanmerkelijke dividenden uitgekeerd worden Kunstzijde b v kan nog 5 pet uitkeeren De Kromhout Motorenfabriek heeft over het afgeloopen jaar haar aandeelhouders 7 pet uitbetaald in 1939 slechts 3 pet Deze fabriek is met succes overgegaan van vlieetui motoren die zij vroeger in buitenlandsche licentie vervaardigd op gasgeneratoren voor auto s Wat de werkgelegenheid betreft in tegenstelling tot den zomer van 1939 toen de werkgelegenheid nog zeer beperkt was wordt in Nederland öians omtrent 46 uur per week gewerkt zoodat men dus btjna weer op de werlrweek van 48 uur komt PSEDIKBEDRIÏN VOOK ZONDAG Minderheidsgroep Rem Geref Kerkgebouw n m 8 uur Di Goedhard van Zeist R n Geref Gem v m 10 uur Ds H e Luyt Ned Herv kerk v m W uur Ds D G v d Graaf n m 6 uur ds J van Vliet van Gouderak Geref kerk v m 10 uur en n m 3 uur Ds G A Bouwmeester van Rotterdam R K kerk v m 8 uur en v m 10 uur H Mis s avonds 6 30 uur Lof Leger des Heils v m 10 uur Heiligingsdienst s middags 12 uur Zondgaschool njn 3 uur Kindersamenkomst s avonds 6 30 uur Bidstond s avonds 7 uur Verlossingssamenkomst Dinsdag s avonds 7 uur De invloed van een koor GEP GENERAAL MAIOOR L J KVVCK t Te Ede is 83 jaar oud de gep gene raalmajoor L J Kuyck overleden De heer Kuyck trad op 17 jarigeo leefijd als soldaat in dienst bij de vestingartillerie te Schoonhoven Op 6 Diecember 1881 werd hij benoemd tot tweede luitenant bü het vierde regiment vesting artillerie te Den Helder waarna hü geleidelük in rang opklom In 1915 werd hij wegens langdurigen dienst gepencionneerd Stolwük Ned Herv Kerk v m 10 uur Ds B J Kanis Evangelisatie v m 10 30 en n m 7 30 uur De heer A de Redelijkheid go4sdienstonderwijzer te Ouderkerk a d UsseL NnEVWE LEERLINGEN De nieuwe cursus der eerste openbare lagere school is aangehangen met 31 nJéuwe leerlingen VRSPRAAK RECHTBANK De rec tiiank te Rotterdam heeft den 59jarigen veehouder C A te Stolwijk die heeft terechtgestaan wegens bedriegelijke bankbreuk veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met aftrek van den tijd in voorloopige hechtenis doorgebracht De eisch was tien mnanden met aftrek m BRLGUt EN FBANKRUK In België zijn mede als gevolg van de Belgisch Russisdie handelsovereenkomst groote opdrachten geplaatst Russische levensmiddelen worden bovendien in België ingevoeM Vooral de mijnbouw heeft veel werk Over 1940 zijn de dividenden hier even hoog als in hetrecordjaar liB Ook de uitvoer handhaaft zich Het interessantst i de economische wyziging in Frankrijk Het vroegö zoo individualistische Frankrijk gaat over tot organisatie en planning op groote schaal Door de noodzaak zekere grondstoffen en goederen spaarzaam te gebruiken bouwt Frankrijk thans een soort corporatieve organisatie op die voorheen volkomen totijrak De regeeriftg te Vichy heeft zoojuist een tienjarenplan voor openbare werken opgesteld dat ook voor de kolomen geldt Vroeger was dit niet mogelijk daar de regeenngen zoo vaak wisselden Zoowel de industrie als handel wijzen tal van voorbeelden van orgjinisatie en samenwerking aan llaar bet verheu eendst ia wel de vooruitgang van den Franschen landbouw De minister van Landbouw heeft zoojuist bekend gemaakt dat in Frankrijk dat immers een zeer vruchtbaren bodem en een zeer gunstig klimaat heeft een millioen hectare meer bebouwd zijn dan verleden jaar Tot slot een enk rie q nerkiiig over de industrieele samenwerking tusschen Dutschland en Frankrijk Een zeer belangwekkend blijk hiervan is de zoogenaamde Duitsche technische salon te Parijs n soort beurs voor opdrachten welke siras enkele maanden bestaat Wij hebben daar Duitsche werkstukken geëxposeerd die Duitschland ter ontlasting van de eigen industrie aan Fransche fabrikanten bereid is uit te besteden Deze salon is een groot succes geworden Tot heden hebben meer dan 1700 Fransche firma s de tentoonstelling bezocht en meer dan 12 000 der door ons uitgestalde voorwerpen Jiebben belangstelling bij de Fransche industrie gewekt Ook de Franschen krijgen straks na de reorganisatie een afdeeling waar zij de producten van de eigen industrie kunnen exposeeren zoodat Duitsche ingenieurs en fabrikanten kunnen overwegen of zij hiervan geen gebruik kunnen maken Men ziet hier dus een zeer waardevol begin vih een Duitsch Fransehe aanvullende samenwerking die zeer wel voor uitbreiding vatbaar is zoodra de politieke situatie zulks veroorlooft BINNENUND Scheveningen in het a s zomerseizoen NÖ VELEBLEI AMUSEMENT Voorzoover het zich laat aanzien zullen alle bedrijven te Scbeveningen de zen zomer weder wmxlen geopend zoodat gezegd kan worden dat het badseizoen 1941 weer met de noodige voortvarendheid wordt ingezet Men behoeft niet te vreezen dat in de Schevingsche hotels geen ruimte voor een uitgebreid weekend of eenige weken vacantieverblijf te vinden zal zijn Hoewel de hotels iaa deel beschikbaar moeten zijn voor inkwartiering blijft er toch een flinke capaciteit aan logeerruimte over om hen die er voor een week of langoren tijd willen verblijven te huisvesten Ter verzorgteg van den inwendigen mensch zullen oe restaurants hun beste beentje vóórzetten om maaltijden te verschaffen Natuurlijk zal men er rekening mede moettn houden dat de keuken aangepast is aan de mogelijkheden van den tegenwoordigen tijd Het parool luidt bonnen medebrengen voorzoover de inlevering daarvan in restaurants verpbcht is gesteld Ondanks alle moeilijkheden zullen de restaurants hun bedrijf dus gewoon voortzetten Zij zijn te vinden in het Kurhaus in het Grand Hotel in de Rotonoe aan den Boulevard het Palace Café enzoovoort Wat het uitgaan op Scheveningen be treft kan men weer als vanouds terecht Op de verschillende terrassen aan zee zal men behalve van zeelucht zon en spfcl der golven ook kunnen genieten van goede muziek In de Rotonde speelt het ensemble W Batenburg in het Palace Café zullen oude bekenden terugkeeren t orkest Joan Lance in het Paviljoen op de Pier speelt Eddy Meen op het terras van Grand Hotel Szöke Karoly Hotel Rauch biedt dezen zomer met de Keizerstraat Des middags kan er bij goed weer althans wanneer het dansverbod wordt opgeheven ook dit jaar gedaijst worden in de openluchtdancing op het ter ras van het Kurhaus De muziek in het Palais de Danse verleent zijn assis tentie om de gezelligh d te verhoogen Als Ifct weer niet geschikt is om buiten te ziten dan vindt het dansen plaats in den foyer van de Kurzaal Mocht onverhoopt het dan erbod niet zijn ingetrokken dan zal men hier toch altijd g ellig de afternoon tea kunnen gebruiken Van de voornaamste bars op Scheveningen zijn te noem i de Bar in het Kurhaus waar dit jaar Stefanescu zal spelen en de Bar van het Palace Hotel met het prachtige terras steeds druk bezocht voor het aperitif en avondver 0O7 ie Voor het Palais de Danse is gekozen het orkest Ernst van t Hoff In verband met het uitgaans verbod na 12 uur kan men er op rekenen dat het bedrijf om 8 uur avonds begint Het Kurhaus Cabaret is gereserveerd voor Cor Ruys Dit wil zeggen dat daarmede een waarborg is geschapen dat gedurende het seizoeh avond aan avond en ook des Zondagmiddags lichte kunit van hoog gehalte wordt geboden De aandacht wordt er opgevestigd dat Lybelle onder het Palace Hot l eveneens maar weer op een andere manier de gelegenheid opent eenige gezellige uren door te brengen Er zijn nog tal van gelegenheden op Scheveningen die zouden kunnen worden genoemd zooals de Sport in de Oranje Galerij en het Wiener Café die alle hun best doen om elck wat wils te bieden Om de inrichtingen op Scheveningen weer frisch voor den dag te doen komen is in den afgeloopen winter weer het noodige verricht Het strand en badbedrijf wordt normaal opgezet zoodat Scheveningen volledig in bedrijf komt Hotel Kurhaus bleef den geheetei winter 1940 41 geopend een unicum iri de geschiedenis der badplaats In verband met de stejke hotelbezetüng in Den Haag kwamen geregeld logeergas ten in het Kurhaus aan Ook vonden herhaaldelijk bijeenkomsten plaats in de mooie zalen van dit hotel Behalve Hotel Kurhaus zijn ook nog enkele andere bedrijven gedurende den geheelen winter in exploitatie gebleven zoodat de overgang van de winterperiode naar het zomerseizoen dit jaar veel geleidelijker heeft plaats gehad dan in andere jaren het geval placht te zijn PRIJSAANDUIDINGSBESWIT AFGEKONDIGD In de Staatscourant is het nieuwe Prijsaandiiidingsbe$luit gepubliceerd Zooals reeds werd medegedeeld ishierin de bepaling opgenomen dat bepaalde groepen van artikelen in etalages en uit winkelvoorraad zullen moeten ziJn geprijsd Deze bepaling geldt voorloopig alleen voor voedin gs en genotmiddelen textielwareö en led waren De gemachtigde voor de prijzen zal de plicht van prijsaanduiding ook tot andere groepen kunnen uitbreiden Het besluit treedt 14 dagen na de afkondiging in werking dit is dus 24 Mei a s Art 8 van de Prijsopdrijvingsen Hamsterwet 1939 waarin reeds in het algemeen het prijzen van artikelen was voorgeschreven treedt op dien dag buiten werking Prijzen van gevogelte Het Rijksbureau voor Voedselvoorziening m Oorlogstijd maakt het publiek er nogmaals op attent dat door den secretarisgeneraal van het depar tement voor Landbouw en Visscherij d d 20 December 1940 in het Prijzenbesluit 1940 gevogelte werd bepaald dat het te koop aanbieden verhandelen en afleveren van gevogelte aan consu menten respectievelyk het afnemen van gevogelte door consumenten slechts geoorloofd is tegen pruzen die niet hooger liggen dan ƒ 1 50 per k g geslacht gewicht zoitder darm Onder gevogelte wojdt verstaan kippen hanen kuikens eenden kalkoenen en ganzen Vgorts is bepaald dat een ieder die gevogelte aan consumenten verhandelt en aflevert verplicht is op een duidelijk zichtbare plaats in zijn winkel een prijalyst aan te brengen waarop de prijzen waartegen hij gevogelte verhandelt vermeld staan UIT DE PERS Het programma der N S B Het orgaan van de Ned Unie heeft aangetoond dat hel program der N SB grootendjels is vertaald en bewerkt naar é i der twee Duitsche partuprogrammys de z g Katechismus der Bewegmg De N S B heeft altijd geloochend dat haar program een vertaling zou zijn van het Duitsche program en D e U n i e bewijst nu het tegendeel Het Vaderland merkt naar aanleiding daarvan o a op Is het erg Eerlijk gezegd wij vinden het niet erg Men moet hier echter twee dingen goed onderscheiden Een beetje erg is het wel dat men zich bij de leiders Maar de kern der zaak Is het erg dat de N S B indertijd in 1931 dal is dus nog vóórdat de N S D A P in Duitschland aan de macht kwam een Duitsch program overnam Zit het program van de Unie niet vol elementen die men ook in de Duitsche nationaal socialistische politiek terugvindt Is het niet zoo dat het nieuwe waarover men in de kringen van de Unie terecht veel spreekt onder invloed van allerlei omstandigheden waaronder het gelukkige bezit van een geniaal leiderschap niet rnae vergeten worden in Duitschland diitdelijk geformuleerd is geworden en aerder der vrm vn i H tiim hp ft v gen dan waar ook Geestelijke inteelt is voor de ontwikkeling van een natie niet gezond De geschiedenis van ieder volk groot en klein wordt mede bepaald door aanvaarding van doctrines en instellingen uit het buitenland Groen van Frinsterer was niet mmder nationaal omdat hij zooveel aan Burke en later aan Stahl heeft ontleerd Dat Thorbecke door en door Nederlandsch is zal niemand ontkennen hoezeer hij ook den invloed beeft ondergaan van de algemeen Europeesche ontwikkeling En hoe stond het met onze sociaaldemocraten Het blad betoogt verder dat de N S B destijds den moed heeft gemist om met al haar energie voor een waarlijk betere verstandhouding met hetnieuwe Duitschland op te komen Zij is daarmede wel iets verder gegaan dan de meeste andere groepen of partijen hier te lande maar tot een bewuste politiek van toenadering kon ook zij het niet brengen Toen Hitler een nonagressiepact aanbood werd di door de N S B zootvel a s door BeelAerts De Graaff en Van Kleffens afgewezen Door niet N S B ers is er in particuliere gesprekken weliswaar weleens overwogen of Nederland geen bijdrage zou kunnen leveren in welken vorm dan ook tot oplossing van het Duitsche koloniale vraagstuk Een functioneele samenwerking ware wellicht mogelijk geweest op dat gebied en vele Nederlanders vóór wie de vrede van Versailles een diepe smart was hebben destijds al betreurd dat het plan van den hertog van Mecklenburg riet verwezenlijkt werd De N S B echter heeft in die dingen nooit een ander standpunt verdedigd dan dat van het gewoi negentiend eeuwsche n tionalisme Zoo is die partij er daii ook toe gekomen zich in 1938 volkomen van de N S DA P te willen desolidariseeren Kijk nu zoo riepen de leiders uit hoezeer ons program een heel ander program is als dat van de Duitsche partij Het program van de N S B was zoo maar uit de Nederlandsche ziel opgekomen als Venus uit de golven zonder eenig Duitsch vaderschap En men trachtte dit te bewijzen door het por tret van den broer van den echtenvader af te drukken Maar de Unie heeft nu den echten voor den dag gehaald Het is alles een beetje erg opportunistisch geweest van de N S B Ten slotte verklaart Het Vaderland Thans staat men echter tegenover de Uak van 1941 De N S B óók heeft teleurstellingen ondervonden Het is alles niet zoo gemakkelijk als men het zictl heeft voorgesteld onmiddellijk na den 15en Mei Men hoopte toen immers met een beetje macht eh met veel zoet gefluit het heele volk te kunnen winnen voor de partij die de gunst der Duitschers gewonnen had Zoo eenvoudig is het niet Dat hebben zeer velen in de N S B nu al ingezien Het Nederlandsche volk Is anders dan zij WEETU dat de Al Coóp Begtafenis Vereeniging U A te Gouda hal a adrea is voor een rale klas uitvaart of crematie tegen kaalprii dus zonder w nalb sg Bel bij een sterfgeval No 3726 op dag en nacht bereikbaar of vraagt inlichtingen aan F C A Laufenan ij utmanstraat 60 O 116 17 Pledt zich aan Kantoorbediende Mulo diploma kunnende typen leeftijd 21 jaar Brieven No 20 Boekhandel d Ven Q 1465 7 Oerraaert if loem maak aank Winkeljuffrouw n t ambitie voor het vak niet beneden 17 jaar Cioede retuigen veretscht Brieven no O 1455 bur van dit blad 7 II Elfhoeven Gevraagd voorseizoen Buitenbad een bekwaam Badmeester G VAN BAREN REEUWIJK Q 1458 10 Gelegenheid tot plaatsing van JimtMEIISCII dat wat leertn wil en behoorlijk onderwijs genoten heeft Leeftfld ongeveer 16 jaar Adres Westhaven I O 1478 10 N V B KanpioaiMlwp van Nederland A D O V S V P S V Heracles Afdeellng n Ie klasse B F C Haarlem C V V D O S AfdeellnglV I Uaase Willem n B V V Afdeellng V Ie klasse Veendam G V A V Heerenveen W V V het zich op dien eersten dag der Duitsche bezetting hebben voorgesteld en de Duitschers zijn ook anders Alleen een politiek van zakelijke samenwerking kan beiden tot elkaar brengen De waarlijk volkslievende N S B ers en dat is toch stellig de overgroote meerderheid wil geen regiem van voordeeltjes voor de kleine groep De Duitschers zijn een zakelijk volk Wij moeten het óók zijn De Unie heeft al inds lang erkend dat Nederland zijn plaats moet vinden zoowel in de nieuwe revolutie als in het nieuwe Europa De N S B heeft ondervonden dat het niet zoo eenvoudig zal zijn als zij zich aanvankelijk heeft voorgesteld Waarom zou men elkaar dan niet vinden op een terrein van gemeenschappelüken arbeid De oude ruzies die voor een belangrijk deel ontstaan zijn uit het opportunime van den eenen kant en uit da haatpsychose van den anderen kant moeten dan echter naar het gebied van de oude geschiedenis verwezen worden Laat den getroffen stier nu nog eens evpn zoo elegant mogelijk terugstooten al izal dit niet gemakkelijk ziJn zonder de begane fout ridderlijk te erkennen wat wellicht gelukkige gevolgen zou kunnen hebben Daarna kunnen stier en toreador het beeld is niet fraai maar men begrijpt het wel een afspraak maken om elkaar op vruchtbaarder veld te ontmoeten Het driemanschap der Unie heeft trouwens een korte verklaring laten afdrukkenlnaast de scherpe polemiek waardoor jzij den weg voor latere samenwenling openhoudt Wat ons zeer gelukkig lukt en vai ware staatmanskunst getuigt Want het gaat thans niet om de regelen van het spel maar om het behoud van het volk WISKUNDE lessen aangeboden op zeer billijke voorwaarden voor leerlingen H B S en Gymnasiuni voor candidaten BOUWKUNDIG OPZICHTER enz door P S DAUVILLDER G 114 10 Notaris J VAN KRANENBURG te Gouda zal op Maandag 12 Mei 1941 v m elf uur in Hotel de Zalm a d Markt aldaar publiek verkoopen de volgende alle te Gouda gelegen Onroerende Goederen WOONHU 1S Gouwe 28 Verhuurd voor ƒ 30 per maand WINKEL met bovenhuis Gouwe 30 Verhuurd voor J 8 p w WOONHUIS Corns Ketelstr 64 Verhuurd voor ƒ 5 p w WOONHUIS Raam 228 PAKHUIS Raam 226 jsanen verhuurd voor ƒ 7 p w WOONHUIS met 2 pakhuizen daarachter Raam 32 hoek Messemakersteeg Het woonhuis s verhuurd voor ƒ 3 p w de pakhuizen zijn vrij van huur WOONHUIS Nobelstfaat 57 Verhuurd voor f 3 p w Pakhuis Petroleumbuurt 120 Vrij van huur en voopis Overdekte VLET liggende in den Raam t o pand no 228 groot bijna 14 ton In eigen gebruik Bezichtiging de laatste 3 werkdagen vóór verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur en op dien dag van 9 tot 11 lur aanv op den betaaldag 11 Juni a Breeder bij notities gratis b d notaris verkrijgbaar O 1199 40 Mevrouw Batelaan ReeuwHk Brug vraagt een O 1477 6 flinke Dienstbode liefst alleen vonr den dac