Goudsche Courant, zaterdag 10 mei 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 10 MEI 194 De Bloeiende Betuwe il en pracht object voor Amateur Fotografen De naderende zomer bï ii bovendien nog velerlei g legenheld voor deze nuttige en aangename liefhebber Wij raden U daarom aon U 11 d i g van de benoodigd ROLFILMS SMALFILMS enz te voorzien FOTO DAEMS ZEUGESTRAAT 64 GOUDA O 1475 70 EENBRÖIN vervangt kouien Hacon S ƒ 0 55 ƒ 0 75 en l 05 DrogttlertI De Goudsche Goper Markt 6 telefoon 2423 O 1476 15 D K W U Moloirijwiel ben eOKQ gevraagd nod 19 8 Brieven met prijs enz no G 441 1 Bureau van dit blad 6 CARIllOH SCHtERMESJËS VANAF 10 STUKS 20 CT WT Pt mwi BtsiEPa lEDtR MESJE eaWKDEBIDII G 14 i 62 DE KWARTJES RUBRIEl EUceo Zaterdag plaatsen wij In de Kwartjes rubriek kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 28 elke regel meer 10 cent bij vooruitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhooging Bewijsnummer 5 cent extra inzending lot Vrijdagsmiddags 2 uur Brieven kunnen ALLEEN worden afgehaald eiken dag van 9 6 unr Zaterdags van 9 1 uur AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA r N SmakeUJk en voeduam Middageten Dagelijks versch gekookte aardappelen diftm rtm Een groot portie aardappelen met groente 40ct van 12 T uur verkrijgbaar P Scharloo HTHUI STOOFSTEEG 16 VOORJAAR o 1453 25 Xoiuen zonder bon Bi Waarom bij mooi weer Ihuis zitten Waaromaldledrukte Qeef de wasch uit liui Wij wasschen haar volgen het nieuwste zachte procédé en boenen niet Zoo spaart U zeep tijd goed en geld Uw goed gaat langer mee ob hel meegaat mei moöelwAsscheRij Gouda Telefoon 20M Bcdrijfswater zoo zacht als regenwater VrVWWrWfYff ▼▼▼▼ TTVTTV Q 1449 38 Waterglas om eieren In te leggen Anton Coops Drogist Wijdstraat 31 o 1457 10 van punten voor zeep en textiel EdelStijffsel CRACKFREE maakt alle stoffen als nieuw Fabrikaat N V ONDER ONS DE KRIM O u 14 1 4n PASFOTO S M VAN BUUREN Spieringstraat 9a G 1472 10 Fa W IDENBURG ZONEN TEL 3353 KLEIWEGSTRAAT 22 24 Bevaelt zicti aan voar alia Stucadoor en Witwerken G 983 16 Voor UPS Brandkasten en Slotenfabrlek RV IJZERHANDEL P ROND Pz GOUDA ÜU5 10 Ach nu is de melk weer overgekookt bn Ik ging maar even naar binnen om op de klok te ki J en Dal overkomt Ö niet met een hlectrische Keukenklok van A A DE MOL Gouwe 147 Tel 3679 G 1468 12 PAKHUISRUIMTE te huur gevraagd liefst in de buurt van de Gouwe enipoedig beschilcbaar Opgaaf van grootte en prijs onder no G 1454 bureau van dit blad 12 KRUIDKUNDIGE MEVR TAVERNE houdt eiken Woensdag Donderdag Vrl dag en Zalordag zitting van 11 6 uur Wagenstraat 128 Den Haag medebrengen o 117 12 Gevraagd in het tijdvak van 26 Mei tot 1 September in een Clubhuis m de omgeving van Gouda een nlwassen Dienstbode met alle werk bekind en een 2e Meisje Hoog loon plus verval en vol pension Brieven onder no O 1467 aan hi t bureau van dit blad 12 Officieele Publicatie van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart WIJZIGING BEENDERENBESCHIKKING 1939 No 1 Ingevolge de wijzigiiTg van de Beenderenbeschikkmg 1939 no 1 opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant van 15 April 1941 is het be of verwerken dan wel het doen bewerken of doen verwerken van lijmvleesch inclusief chroomschaafsel alsmede hetkoopen verkoopen te koop aanbieden of afleveren van beenderen horens en hoeven n lijmvleesch inclusief chroomschaafsel doorverwerkers handelaren en importeurs verboden zonder vergunningvan den Directeur van het Rijksbureau voorXhemische Producten sectie beenderen Ter verkrijging van een zoodanige vergunning dienen verwerkers handelaren tn impor eurs zich ten spoedigste met een verzoek tot inschryving te wenden tot bovengenoemde sectie Laan Copes van Cattenburch 16 Den Haag onder nauwkeurige opgave van het adres van den aanvrager alsmede van de recfen waarom inschrijving wordt gevraagd Deze meldingsplicht geldt niet voor hen die reeds Ijij het Rijksbureau voor Chemische Producten sectie beenderen zijn ingeschreven Well cht ten overvloede wordt er op gewezen dat het be of veiweiken dan v e het doen bewerken of doen verwerken van beenderen hoiens en hoeven zonder ver uming van den Directeur van genoemd Rijksbureau verboden blyXU 6577 54 DE NUTSSPAARBANK TE QOUDA OOSTHAVEN 12 bevordert het sparen altijd overal en met alle ten dienste staande middelen U I4e0 40 Een groote soi eerlng In ELECTR APPARATEN EN STOFZUIGERS hebben wij voorradig ZIE ETALAGE Alle merken stofzuigers en apparaten worden bl ons vakkundig gerepareerd G A BELONJE L Tiendeweg 96 Tel 2235 j 1479 20 Een mooie betrouwbare lichtloopende fiets IS wel wat waard I blellig veel meer dan het weinige dat het kostals ge Uw oude rijwiel eeni geheel laat nazien opknappen en herstellen bij G 1452 16 GIEL VAN WAAS Gouwe 188 Tel 32JI7 Provirtciaie publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij TAXATIE VAN TER VERKOOP AAN TE BIEDEN PAARDEN De Provinciale Voedsekommissans voor Zuid Holland maSkt aan belanghebbenden m zijn weikgebied bekend dat op Baterdag 10 Mei 1941 op het abattoii te s Gravenhage een taxatiecommissie aanwezig zal zijn teneinde paarden die eventueel ten verkoop aangeboden zullen worden te taxeeren De aandatht wordt er opgevestigd dat voor ieder paard wat ter taxatie zal worden aangcbo Jen etn verkoopkaart benoodigd i welke bij den betreffenden Plaatielijken Bureauhouder doe bu deze taxatie aanwezig zal zijn kan worden aangevraagd tegen betaling van ƒ 10 Tevens wordt er op geweren dat bij deze taxa ie geen paardenten verkoop weiden voorgeleid doch dal uitsluitend paarden zullenworden getaxeeid 6556 40 PAARDENHANDEL De Provinciale Voedselcommissans voor Zuid HoUand deelt aan belanghebbenden m zijn werkgebied mede dat het verhandelen van paarden met uitzondering van fokpaarden renpaarden en harddraveri eoncourspaarden en slachtjjaarden slechts is toegestaan mdien de kooper in het bezit is van een aankoopvergunning en de verkooper bij het te De gelegenheid tof het doen taxeeren van paarden is voor Zuid Holland opergesteld op 12 Mei te Sommelsdijk 15 Mei te Gonnchem Mei te Rotterdam Mei te Leiden 26 Mei te Heen vliet 31 Mei te Oud Beijerland Juni te Ro terdam Juni te Leiden 12 Juni te Gonnchem 16 Juni te Sommelsdyk 21 Juni te Oud Beyerland 28 Juni te Heenvliet J Juli Je Rotterdam 9 Juli te Leiden 14 Juli te Sonmelsdtjk 21 Juli te Heenvliet 24 Juli e Gonnchem 31 JuU te Oud Beijerland per Verkoopkaarle worden ui gereikt tegen betaling van ƒ 10 stuk De indeeling dei ter taxatie aangeboden paardm geschiedt In de onderstaande kwahteits en oudeidonisklas3 n De taxatiewaarde mag de bij de aingegevtn taxalieklassen aan e even bedragen niet te boven gaan i aar ƒ 1125 Kwahteils klasse OudeidonibkijSie i jaar 1 3 10 jaar 3 10 jaar en ouder ƒ 1350 ƒ 825 I II f 1200 ƒ 750 4 ƒ 825 ƒ 600 ƒ 750 Bij verkoop uit de eerste hand mag de vet koopprijs niet hooger zijn dan de taxatiewaaiae Bij verkoop door etn erljenden paardenhandelaar mag de verkoopprijs en hoogste bedragen een bediag gelijk aan taxatiewaaide plus 10 n hierv Tenslotte worde medegedeeld dat aankoopvergunningen voor paarden in den veivolge zullen worden uitgegeven door de Plaatselijke Bureauhouders Koopers van paarden dienon de aankoopvergunning plus de verkoopkaart binnen 3 dagen na datum van den koop op te zenden aan den Bureauhouder die de vergunning heeft uitgegeven Op de paardei markten uilen du uitsluitend paarden mogen worden veikocht welke voorzien zijn van een verkoopkaart 6557 106 iic Officieele publicatie van iiet Departement van Landbouw en Vilsscherij DISTRIBUTIE VAN AARDAPPELEN Wehrmachtmarken voor aardappelen De Secretaris generaal van het departement van LandlxMiw en Visscherij maakt bekend dat alsnog speciale lichtroóde Wehrmachtmarken met zwarten opdruk ter verkrijging van aardappelen in omloop zijn gebracht Het opschrift van deze Wehrmachtmarken luidt Deutsche Wehrmacht JCartoffehi V kg Marke Niederlande Deze bonnen mogen worden gebruikt door leden van de Duitsche weermacht pohtie en SS rykspost ryksspoorwegen en grensbeveiUgingsdienst alsmede personen die door een dezo instanties schriftelijk tot het uitgeven van Wehrmachtmarken z jn gemachtigd Inkwartieringsbewyzen gelden ook als een zoodanige machtiging De detaillisten die deze Wehrmachtmarken in ontvangst nemen mogen deze met tegelykertijd met de overige ter verkruging van aardappelen aslhgewezen bonnen inleveren bu den plaatseUjken distributiedienst maar dienen de bonnen vooraf bij dezen dienst in te wisselen tegen de Nederlandsche bonnen 9074 44 BEWAARLOON VOOR ZADEN Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd brmgt het volgende ter kennis van de belanghebbenden Zooals reeds in een persbericht van 26 Maart 1941 werd medegedeeld zou het z g bewaarloon ten bedrage van ƒ 0 03 per 100 kg per week dat aan de telers van 9 September 1940 af bi den aankoop van akkerbouwproducten is uitgekeerd ten aanzien van karwijzaad met ingang van 31 Maart 1941 en ten aanzien van granen boekweit en peulvruchten met ingang van 28 Apnl 1941 niet meer worden uitgekeerd In aansluiting op het bovenstaande wordt thans bekend gemaakt dAt de bovenstaande regeling nog m zooverre wijziging heeft ondergaan dat op 28 Apnl 1941 ook het bewaarloon voor alle zaden isopgehouden eS61 28 Bevalligheid spreekt It elke beweglnidankiijde goede pasvorm welke ooze Coraetten bezitten NU een Corset kopen Is In UW VOORDEEL Corsetten Corseletten en Bustehouders ZIJN VRIJ CORSET SPECIAALZAAK D A vanYpercn MARKT 18 GOUDA V Gelegenheid tot passjo G 1276 45 Bij oi s gemolk Uw rl wl l al nieuw lerug KNIGGE s Rijwielhuis Ijiiit TUndawag 7S Oauda O 1459 20 Hebt U om Moeder gedacht Het kan nogZie étalage fa G L Bza flmke DAG DU NSTBODE vggv Br no 776 bui eau van dil blad Net RK Meisje 25 r zoekt dito VRIENDIN Br no 777 bureau van dit blad Net meisje zoekt leuke VRIFNDIN 21 jaar P G Br no 778 ureau j a dit Wad Jong echtjfaar zoekt gem ZitSlaapkamer iof Zi en Slnapk met kook en stookgelegenheid Br met uitersten prijs no 779 bureau van dit blad FLINKE NAAISTER gevr voor verstellen en stopwerk Br no 780 bureau van du blad Biedt zich aan met 1 Juni een NETTE DIENSTBODE voor dag en nacht Uefst in klein gezin Brieven no 781 bureau van dit blad Gevraagd NETTE WERKSTER voor den Zaterdag GEBR SPAAS Markt 1 Te koop 2 pers KINDERLEDIKANT 9S X 150 om Goudkade 2 Te koop een Haardkacheltje Te bevr Geuzenstraat 4 Billuke prus HEERENSUWIEL 14 dagen gebruikt ƒ 59 Kleiweg 101 Te koop 1 gelegenheidsjapoa d blauw m 46 zgan ƒ 10 Oosthaven 23 Ter overname 1 paar bl leren damesschoenen ongebruikt maat 38 39 B Martens ingel 67 NETMnSJE gevraagd plm 17 jaar St Anthoniestraat 11 Distributie iuldqtrefcer en een wies te koop aangeboden Staringstraat 11 BAKFIETS met torpedo en pruna zware banden ƒ 75 Kleiweg 101 PRIMA WERKSCHOENEN voorradig t m 48 Vu Maaren s Scboenhandel Vijverstraat 10 Ter overname gevraagd kleine BJM in goeden staat verkeerend Br no 819 bur v d blad Te huur gevraagd een of twee hec are WKIOF HOOILAND Adres Wmterdijk no 6 Te koop gevr Tandeni Ileeren Dames en Jongensrijwiel Aan biedingen no 791 bur v d blad Snijmachines en Weegschalen Nationaal Vert H DE BIE Harderwykstraat 183 winkel Den Haag Een 1 of 2 persoons KANO gevr Adres J SCHAAP Groenendaal 63 Radio Gnunophoon Combinatle met automatische platenwisaelaar voor groote en kleine platen STER RADIO G de Raadt Wydstraa 22 ACCORDEONS gevraagd in alle grootten Geen knop Ook van dtn handel Fa A J v d LYKE Oude Singel 14 Leiden Keerder ster gevraagd Volbert en Vest ƒ 5 50 Pantalon ƒ 1 60 Reisvergoedmg plm 4 è 6 stuks per week en tevens verander naaister voor Dameswerk Uitvoerige br FINSY VaiUantlaan 112 Den Haag Te koop goed onderhouden donker eiken EETKAMEK AMEUBLEMENT Tafel Stoelen Dressoir Katten mgel 72 Gouda Ter overname goed onderhouden KINDERWAGEN KINDEKLEDIKANTJE eventueel met beddegoed enz Haastrecht C 90 Verz My vraagt voor afd Molest actief Vertegenwoordiger Br Ruys Alg Assur Kantoor Rijswijk O Sparrelaan 50 ZEILSLOEF 7 m lang met roef en cctmpleet tuig 135 gulden Kleiweg 101 JONGENSFIETS met prima banden en torpedo ƒ 22 50 Kleiweg 101 Lekkere hapjes van Natty enPiet beter Eethuis vindt ge niet Stoof t g 16 Uw adres voor HORREGAAS b en gr in alle maten JAN POSTMUS Raam 142 Tel 3720 Ontbijt es Eetsenrleien Leuker en voo deeliger m De Kleine Winst K Haven 17 Wegens sterfgeval te koop 2 paar zgan en 1 paar goede ZWABTE DAMESSCHOENEN maat 38 Lage Gouw 152 BoekblBdert D v USE UWEN Turfsmgel 23 Het betere adrei voor mbinden van alle soorten boeken Jaargangen en muziek Roien Heesters Rots en vast Planten Prvjslijst wordt op aaavrage gratis verstrekt G Hendnkjsen Achter Willens H 6 TE HVVR PAKHUIS centrum stad met open plaall Te bevragen Telef 2539 Te huur gevraagd ruime WONING Hiiurpujs ƒ 6 pw Tegin belooning van ƒ 25 Br n 810 buitdu van dit blad Hit echte beste DUITSCII leert U door in Duitschland i e iipL leciair Grondig snel vlo foutloos spreken Br no 811 bureau van dit blad Het juiste adres voor moffelea van rijwielen is bij H Spruyt Spienngstrifia 53 Tel 3774 Goii H M Weidtjk gedapi Craamver zorgster BleekersBingtl 25 telet 3457 verleent vanaf il Juni 3 X daags kraanntulp Te koop een van hout opgetrokken Werkplaats met dito vloef en dak 25 M Goejanverwelledyk RaiUe keuze Oaseomforeo de Loodgieter Walestraat 12 tel 2826 TE KOOP 1 zware bak vio handwagen Te bevr Kamemelksloot 9 SdiooDinaalitijd Oprulmings Daarom moet ieder ïC thans ontdoen van al gene wat in den weg stsA waarvoor He goed e plu aanwezig is en daardo vanweinignutenwaardt Wat de een best mi kan kan de ander Mff kend gebruiken De beste gelegenheid 8 elkander hierbij te hel Medt U een kleine ad tentie in DE IIUIlS iyBIIEI lnnii B tet ¥ r i MlMii I