Goudsche Courant, maandag 12 mei 1941

EERSTE BLAD MAANDAG 12 MEI ÏNl Boter of margarine Bo U t m 25 ZS Md Boterkaart p boter Vatkaart Vi tboter of margarine Brood Br 1 Br 18 Br 1 t ni 19 14 Md t m 24 21 Md t m 17 21 Md 100 gr roggebrood of 100 gr anM brood of 1 rantfoen gebak SLsKïn A 95 A M t m 11 18 Md t m 11 21 Md 1 klppra of eendanoi Gebak Br 1 Br 1 Br 19 t m 10 14 Md t m 24 28 Md t m 17 21 Mei 1 rantsoen Gort Gortmout of Grutten A a 21 April t m 15 Jnnl H pond Koffie of koffiesurrogaat A 39 t m 25 Md 250 gr koffiesurrogaaL Macaroni of Vermicelli of Spaghetti A 2e 21 April t m 15 lam 1 OU Maizena of Griesmeel of Puddingpoeder A 27 U April t m UJua 1 on Melk Me 1 t m 18 Md 1 U Peulvruchten A 29 21 April t m 11 Md 1 pond Petroleum r r 19 tl April t m 15 Jml Vooi d keuken Rost emeel gries ebloem of Grultemeel A 2S Bo tl 8 llAprUt m I8Md S t m 26 Md M pond pond extra rantsoen Scheerzeep Bon K Textldkaart t m 31 Aag 60 t tcbeenacp of tub of pot De versterking van Singapore OOK BRITSCHE TROEPEN IN BRITSCBBORNEO Uit Singapore aangekomen reizigers ramen volgens Domei de Britsche troepen te Singapore thans in totaal op 120 000 man terwijl bijna dageUjks versterkingen aankomen uit BritschIndië en Australië Er verluidt dat de pas afgeleverde Amerikaansche watervliegtuigen die te Singapore zyn gestationneerd gebruikt worden voor lange afstandspatroullies Ook wordt gemeld dat een Britsch contingent van 10 000 man geland is op Serawak op BritschBomeo DUITSCHE ZORG VOOR KRIJGSGEVANGENEN De Duitsche zorg voorde krijgsgevangenen blijkt uit een artikel dat een correspondent van de Zweedsche Aftonbladet over zyn bezoek aan een Duitsche gevangenkamp heeft geschreven aldus het D N B Dit Is een kamp waar omstreeks vierduizend krijgsgevangenen en teelieden van schepen die tot zinlftn gebAcht of opgebracht zijn zijn gehuisvest Deze gevangenen behooren tot 31 nati naliteiten Volgens genoemden correspondent heeft Duitschland een geheele stad gebouwd bestaande uit 206 l arakken van hout en baksteen De woonen slaapgelegenhcden van manschappen en officieren benevens de eetzalen en de m deme keukens en waschlokalen worden licht ruim en onberispelijk genoemd Het werk van de geïnterneerden bestaat hoofdzakelijk uit kampwerkzaamheden wegenverbetering turfsteken e d Zweedsche zeelieden hadden den correspondent de behandeling van Duitsche zijde afgeschilderd als zoo voortreffelijk mogelijk AMERIKAANSCHE TROEPBN UIT CHINA TERUGGETROKKEN Van de Amerikaansche garnizoenen te P ing en Tientsin zullen 15 Mei in totaal 125 man naar Manilla overgebracht Worden De toebereidselen voor het terugtrekken worden voortgezet Korte berichten Volgens een mededeeling van het centraal economisch bureau te Pressburg is thans de verwijdering van alle Joden uit leidende functies m hetSlowaaksche bedrijfsleven voltooid Naar Domei meldt is in Japan dewet tot bescherming van den staat in werking getreden Deze wet moet een einde maken aan de buitenlandsche spionnage Om aan het volk de beteekenis van den afweer tegen despionnage duidelijk te maken wordt deze week in geheel Japan een antispionnageweek gehouden Naar Associated Press van de Bermuda s meldt is ex koning Carol van Roemenië en mevrouw Lupescu aan boord van een Ameakaansch schip te New York aangekomen Twee dooden en zestig gewonden eischte een ontploffing die zich voordeed in een werkp ats m de binnenstad van Boedapest tijdens het lasschen Ook een woonhuis werd beschadigd WELKE BONNEN ZIJN GELDIG ARTIKEL BGN Br 17 braodkrt I AardapJiaart Aardappelen Bróem BI 7 Be le Akatr tó Havermout Havervlokken Gort of Grutten A 24 21 April t m 15 Jiud V pond A 64 en 74 A 65 en 75 Kaas ld SlaoUa A n Suiker Theo 39 Vleeicb ▼ Vleeachwaien VI 14 tt Apr t m 81 Md 1 rantaoeo Zeep Us Verklaring Jdelk kaart A = Alg Distributiebonboekje BI = Bloembon Bo = Boterbon BUITENUID DVnSCH LEGERBERICHT GROOTE AANVAL OP LONDEN Bommen op Hamburg en BeVlün Het opperbevel der weermacht deelt a ede Het BrJtache luchtwapen heeft in de laatste nachten opnieuw en iy teroatisch woonwyken van Duit che ïteden ojn ook de rijkahoofd Ud gebombardeerd Ter vergelding hebben in den algeloopen nacht sterke strijdkrachten van het DuitBChe luchtwapen een groeten aanval op Londen uitgevoerd In opeenvolgende golven werd de Britsche hoofdstad bü goed zicht op den grond met brisantbommen van alle kalibers en met tienduizenden brandbommen bestookt Groote branden in de bocht van de Theems vooral in de Commercial en Millwalldocks en tusschen Waterloo Bridge en de Victoriadoci gaven de groote effecten te zien Ben vlammenzee ten NoordWesten van de bocht van de Theems was nog op een afstand van 100 km te zien Andere formatie gevechttevliegers vernielden met voltreffers van bommen groote deelen van een fabriek voorlichte metalen en motoren benevens een tweede bewapeningsfabriek In het Zuiden van het eiland en bestreden met succes haveninstallaties aan de monding van de Theems in Plymouth en aan de Zuid Oostkust JBoven Engelsch gebied werden twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Duikbooten hebben bij operaties in het Noorden van den Atlantischen Oceaan 2 800 b r t scheepsruimteder vyandelijke koopvaardy tot zinken gebracht Bovendien werd een Britsche duikbootval door torpedotreffters zwaar beschadigd In het zeegebied rondom Engeland brachten gevechtsvliegtuigen een in coBvooi varend koopvaardijschip van 6000 b r t tot zinken en beschadigden ïwaar zeven andere groote schepen In Noord Afrika hebben troepen van iiet Duitsche Afrikaansche corps voor Tobroek drie stukken zwaar luchtafweergeschut buit gemaakt benevens verder oorlogstuig Overigens bleven de gevechtshandelingen in dit gebied beperkt tot wederzijdsche bedrijvigheid der artillerie In succesvolle gevechten bü Solloem werden drie Britsche pantserwagens vernield verscheidene stukken geschut en pantserwagens buitgemaakt en een aantal krijgsgevangenen mee teruggebracht Bij een aanval op het eiland Malta Bcïioten Duitsche jagers gisteren een vicrmotorige Britsche vliegboot van t type Sunderland in brand De vijand heeft in den afgeloopen nacht met vrü sterke strijdkrachten hoofdzakelijk Hamburg aangevallen Door het neerwerpen van brisant en brandbommen ontstonden talrijke branden en verwoestingen bijna alleen in woonwijlien De economisch militaire schade is niet belangrijk De burgerbevolkin g leed verliezen aan dooden en gewonden Eenige vliegtuigen drongen door tot in de omgeving van de rijkshoofdstad Nachtjagers schoten acht van de aanvallende Britsche vliegtuigen neer 94 dooden in Hamburg Het D N B meldt uit Berlijn Volgens de v orloopige gegevens Stin als gevolg van den Britschen luchtaanval op Hamburg in den nacht van 8 op 9 Mei onder de burgergevolkin g en in een arbeiderskamp 94 menhchen gedood Verwacht moet worden dat het aantal slachtoffers nog grooter wordt 35 personen worden nog vernist EngelKhe mededeeUngjnw trcnt de Duitsche luchtaanvallen op KneeJafflTtifaiêff hae rt vjm Zater aïg op Zortdag deelt de Britsche berichtendienst volgens het D N B nede dat het Engelsche ministerie van Luchtvaart een officieel communique heeft uitgegeven waarin gesproken wordt van een zwaren aanval op Londen met aanzienlijke schade en een groot aantal slachtoffers Ook in andere deelen des lands zijn bommen geworpen hoofdzakelijk in ZuidOost Engeland en Oost AngUa waar zekere schade is ontstaan en dooden zijn gevallen Zaterdagavond laat is bovendien een zekere plaats in Zuid Oost Engeland door Duitsche vliegtuigen angevallen De Engelsche berichtendienst vult dit communique aan met de mededeeling dat Londen vele uren lang te lijder heeft gehad onder den anval en dat er talrijke branden zijn ontstaan Het Britsche ministerie van Luchtvaart meldt rnntreat de aanvallen van de R AJ in den afgeloopen nseht dat een klein aantal bommenwerpers tadustrieele doelen te Berlijn heeft angevüen Hi K mtrent wordt hier pnieuw verklaard dat uitsluitend woonhuizen in de nabijheid van de bekende krantenwijk beschadigd zijn Deze huizen liggen evenwel midden i de stad ver van alle industrie aldus bet D N B STAKING m AMKRIKAANSCHE BO m NI KBMBMU OKN Meer dsn 8 000 srbeidcn ia as boutlagerijen te Tacoma Washington lün wegens iooneischen in staking gegaan De veonitter van de C I O deelde mede dat Maandag 22 000 arbeiders in tachtig houtzagerijen het werk zullen neerleggen wanneer aan hun eischen geen gevolg gegeven wordt De hout agerijen leveren in de eerste plaats ten behoeve van de bewapeningsindu trie ITAUAANSCa LEGKRBKRICHT Cycladen archipel geheel bezet VUANDELHKB KRUISERS BESCHADIGD Weermachtsbericht no 34a luidt als volgt Onze bombardementseenheden hebben herhaalde malen een vijandelijke vlootformatie aangevallen in het Westen van de Middellandsche Zee en twee kruisers ernstig getroffen Een vijandelijk toestel werd neergeschoten Tijdens een aanval van vliegtuigen van het Duitsche vlicgercorps op Malta is een vliegboot van het type Sunderland in brand geschoten Een van onze vliegtuigen waarvan in weermachtsbericht no 338 gemeld was dat het was neergeschoten is teruiggevonden In Noord Afrika gaat de bedrijvigheid van de Italiaansch Duitsche eenheden in de zone Van Solloem voort met succes Op de Aegeische Zee zijn Italiaan che detachementen ontscheept op de eilanden Zea Syphos Syra en Mieono waarmede de bezetting van de archipel der Cyvladen is voltooid In Oost AfrilM aanzienlijke activiteit van artillerie in den sector van Amba Aladji Niets bijzonders te melden uit de overige sectoren Vijandelijke vliegtuigen hebben een aanval gedaan op het vliegveld van Catania Gemeld wordt dat eenige schade is Mngericiit en eenige slachtoffers zijn gevallen Politieke regeling in België ALLEEN VLAAMSCH NATIONAAL VERBOND EN REX De Vlaamsch Nationale partij is door de toetreding van de gehcele Verdinasobeweging Verbond van Dietsehe nationaal solidaristen en de Vlaamsohe afdeeling van de Rexpartij tot een eenheidsorganisatie geworden die onder den naam VlaamschNationaal Verbond en onder leiding van Staf de Clercq voortaan de eenige politieke wiWrager van Vlaanderen zal zijn Krachtens de met den Rexistenleider Leon Degrelle gesloten overeenkomst wordt anderzijds de Rexpartij door het VlaamschNationaleVerbond als de eenheidspartij voor Wallonië erkend De Belgische hoofdstad wordt tot het Vlaamschc gtebied gerekend met de beperking dat de Franach sprekende Rexisten van Brussel oorloopig nog bq Hex mogen blijven De Vlamen in Walenland zullen in de toekomst in het VlaamschNationale Verbond georganiseerd worden ♦ Verklaring van Staf de Clercq en Leon Degrelle De leider van het VlaamschNatio naal Verbond Staf de Clercq heeft in een verklaring voor de pers gewezem op de beteekenis van de overeenkomst waarbij de revolutionnaire partijen van Vlaanderen tot een eenheidspartij vermolteA zijn Door de stichting van de nieuwe eenheidsbeweging wordt naar zijn uitlatingen de groei van het nationaal socialisme in Vlaanderen ten sterkste bevorderd De Clercq deelde voorts mee dat onder leiding van de nieuwe eenheidsorganisatie ook alle jeugdbonden vrouwenorganisaties burgerwachten en de arbeidersgroep tot nieuwe eenheidsformaties gegroepeerd worden Tot slot gaf hij uiting aan zijn vertrouwen in het nationaal socialistische Duitschland en deszeUs Führer Adolf Hitler dien hij als den leider van alle Germanen qualificeerde De Vlamingen zijn bereid uit itllè macht mee te werifsn aan de totstandkoming vaneefl tóeuwe orde in Europa waarm de Germanen al hun mogelijkheden kunnen ontplooien W SexisfeniaaerT ï tf I legde eveneens een verklaring af waarin hij wees op de onmiddellijke taak van de nieuwe eenheidsbeweging in Vlaanderen zoowel als in Wallonië In de eertte plaats moeten zij ieder in het eigen gebied de bekeerihg der geesten in nationalen en socialistischen zin voorbereiden zoo betoogde hij De staat moet bevrijd worden van de talrijke saboteurs die nog als overblijfsel van de oude partijen aanwezig ziJn Andere doeleinden zijn de strijd tegen de dictatuur van de financieele machthebbers de stichting van de volksgemeenschap en hulp aan den arbeider Amerika en Rusland VERKOELDE BETREKKINGEN Welingelichte kringen te Washington hebben volgens het A N P de meening geuit dat de Amerikaanache Russische handelsovereenkomst als gevolg van den oorlog in Europa en het Amerikaansche defensieprogram kennelijk een doode letter geworden is Men neemt zelfs aan dat de handelsbetrekkingen tusschen beide landen dezen zomer definitief beëindigd zullen worden Voor de Vereenlgde Staten wordt het steeds moeilüker de leveranties uit Rtuland te verkrijgen die zij wenschen vooral mangaan inzonderheid sedert de Balkanoorlog de scheepvaartroute via de Zwarte Zee onmogelijk heeft gemaakt Anderzijds worden Rli land steeds meer moeilijkheden bjj de verkrijging van export vergunningen voor Amerikaansche goederen in den weg gelegd en wel met verwijzing naar het Amerikaansche defensiepro ram Daarenboven bestaat volgens genoemde kringen algemeen de opvat finft dat ook dcjoUtieke setreJitjigeT met Rusland Siiijs de ondëftêekening van het non agressiepact verkoeld zijn Italiaaiudie koningkeizer in Albanië GEESTDRIFT BU DE BEVOLKING Zaterdag heeft koning keizer Victor Emmanuel voor het eerst een bezoek gebracht aan Albanië hetgeen volgens Stefani groote geestdrift teweeg gebracht heeft bij de geheele bevolking die uiting heeft gegeven aan de weldaden welke haar land ten deel geval len zijn van de zijde van de Itaiiaaniche regeering sedert de vereenlging van Albwjië met Italië De strilen van Tirana waren versierd in de Italiaansche en Albaneesche kleuren en een enorme menschenmenigte waaronder ook vertegenwoordigers van de bevrijde provincies Tsjamoeri en Kossovo was op de been in afwachting van de komst van het vliegtuig waarmee de souverein de reis maakte Bij de ontvangst waren o a aanwezig de minister van Buitenlandsche Zaken graaf Ciano de commandant van de gewapende strijdkrachten in Albanië generaal Cavallero en d buitenlandsche consuls in Albanië l enevens een vertegenwoordiger van de Duitsche miUtaire missie Ter gelegenheid van dit bezoek heeft de premier Verlaci een boodschap gericht tot het volk waarin hij verklaarde dat de koning die aan Albanië een statuut heeft gegeven en gezorgd heeft voor uitbreiding van het grondgebied recht heeft op de liefde en toewijzing van alle Albaneezen De Birma straatweg LANDWEG VAN DEN VIERDEN RANG De Washington Evening Star publiceert volgens het D N B een verslag van zijn correspondent Gunnison die den door de Japanners den laatsten tijd herhaaldelijk gebombardeerden Birmastraatweg bezocht heeft en die interessante bijzonderheden geeft over den omvang van de aangerichte verwoestingen De weg is in zoo slechten toestand zegt de Amerikaansche correspondent dat het onmogelijk is er oorlogstuig langs naar China te transporteeren Hoop op herstel is bijna kansloos Het is op zichzelf reeds een reusachtige taak auto s voortdurend langs dezen weg te sturen welke niet beter is dan een landweg van den vierden rang Duizenden arbeiders zijn noodig voor herstelwerkzaamheden Aangezien de eenvoudigste voorzichtigheidsmaatregelen veronachtzaamd worden en de goederen worden overgeladen liggen thans honderden Amerikaansche vrachtauto s in den sloot langs den weg Japaasehe troepen veroveren Sjaoyoean De Japansche troepen hebben Sjaoyoean een strategische basis van het veertigste Chineesche leger gelegen op ongeveer twaalf mijl ten Oosten van Yoeankoe in de provincie Sjansi veroverd De Chineesche leberbevelhebber werd tijdens de krijgsverrichtingen om het leven gebracht terwijl de chef van den staf w rdt vermist Zware strijd in Znid SjansL Gistermorgen hebben de Japansche strijdkrachten de Chineesche troepen in de omgeving van Hsiensjan omstreeks 25 K M ten Noordoosten van Siahsien in Zuid Sjansi volkomen omsingeld In dit gebied wordt thans op alle fronten hevig gevochten en de Chineesche troepen die trachten te ontkomen door de mazen van het Japnsche net worden volgens het legerbericht door de Japanners aangevallen Bulgarije de grootst e Balkaiutaat PölurTOKB BETEEKENIS GESTEGEN De diplomatieke redacteur van de Berliner Boenen zettung dr Karl Megerle houdt zich in en artikel ov r de ceo ganisatie op den Bal iik de beëindfgiiïr ïh tf i V aitocht o a bezig met Bulgarije waarbij hij wijst op de hartelijke woorden die Hitler onder grooten bijval van den Rijksdag heeft gewijd aan dezen trouwen ix ndgenoot uit den wereldoorlog die zooveel onrecht heeft moeten ondergaan Megerle vervolgt dan Bulgarije zal in de toekomst de grootste Balkanstaat ziin Zijn aanspraken waren ethnisch historisch geopoUti9f h en economisch goed gefundeerd Met de vermeerdering van gebied en bevolking is een aanzienlijke uitbreiding van zijn politieke beteekenis op het schiereiland verbonden Het ligt voortaan niet slechts aan de Zwarte maar ook aan de Egeische Zee en zal hier dank zij de flinkheid en rijpheid van het Bulgaarsche volk zijn rol spelen FRANSCHE KRUOSRAAD VELT DOODVONNISSEN De krijgsraad van Clerm mt Ferrand heeft tijdens zijn zitting van 2 Mei naar eerst thans bekend gemaakt wordt vier doodvonnissoi geveld tegen Fransche onderoffideren en soldaten die in dienst van een buitenlandsche mogendheid getreden waren of contact gezodit hadden met de beweging van de Gaulle De krijgsraad heeft oorts twaalf verdachten veroordeeld tot levenslangen dwangarbeid zes tot twintig jaar vestingstraf en even zoo lange verban ning achttien tot tien jaar gevangenisstraf en tien tot een jaar De dood vonnissen sün bü verstek geveld De behandeling is met gesloten deuren geschied BRrrSCH OFPERBEVELHEBBER IN PALESTINA EN TRANSJ mANIir Naar de Londensdiï ïéTichtendienst B g eneraal W ilsnn henoemd tot opperbevelhebber van de strijdkrachten van het empire in Palestina en Transjordanië BINRENUNO Ir A A Mussert s verjaardag GROOTE BELANGSTELLING VAN ZUN AANHANGERS Ir A A Mussert heeft gisteren onder groote belangstelling van zijn aanhangers zijn 47sten verjaarsdag gevierd Om elf uur begaf ir Mussert zich naar het hoofdkwartier aan de Maliebaan waar hy de gelukwenschen in ontvangst nam van het personeel van het hoofdkwartier Na deze ontvangst reed ir Mussert naar Paushuize de ambtswoning van den coramlssacis van de provincie Utrecht ing F E Muller waar ter gelegenheid va n den verjaardag van den leiderder N S B een ontvangst plaats had in de receptiezaal Vele tientallen Duitsche en Nederlandsche genoodigden maakten hier hun opwachting De commissaris generaA dr Schmidt vertegenwoordigde Rijkscommissaris dr SeyssInquart De druk bezochte receptie was om een uur beëindigd Bekendgemaakt werd toen dat wegens bijzondere verdiensten 64 manschappen der W A zijn bevorderd of benoemd Door den leider zelf was heerbanleider van t Hof bevorderd tot opperheerbanleider Omstreeks een uur had wederom op het hoofdkwartier ten ontvangst plaats nu van zestig N S B colporteurs en colportrices en inners en insters die minstens vijf jaar dit werk in dienst der beweging hebben verricht Ir Mussert noemde deze ontvangst een der hoogtepunten van den dag Graag had hij alle colporteurs en inners de hand willen drukken voor hun ontzaglijk zwaren doch vruchtbaren arbeid Doch dat was onmogelijk Spr verzocht den zestig aanwezigen die hier werden ontvangen in de eigen werkkamer van den leider de tolk te zyn bij de duizenden anderen die op even bewonderenswaardige wijze hun vaak byzonder moeilijke taak moeten verrichten In een open auto reed ir Mussen hierna met mr Zondervan mr dr Kessler en den plaatsvervangend leider van Geelkerken naar het veemarktt prrein aan de Croeselaan waar niet minder dan zesduizend W A mannen heerbansgewijze stonden opgesteld Hier inspecteerde de leider de lange rijen W A mannen ook de driehonderd man Nederlandsche S S die in rijen van twee in de Croeselaan stonden opgesteld werden door den leider geïnspecteerd Honderden jongens en meisjes van de jeugstorm stonden ter inspectie gereed voor de Jaarbeursgetïouwen op de Rijnkade en ook daar reed de leider staande in de auto langzaam voorbij om de troepen in oogenschouw ie nemen ORDELINTEN Het A N P meWt Dinra t m 11 14 Md t m Zl Mei U April t m U Mei 21 April t m U Md 5 Md t ra 1 Jnnl t m 8 Jml HM Vb M 17 Md t m 14 17 Md Naar ons op onze informatie van bevoegde zijde wordt medegedeeld bestaat er op dit moment en zoolang ge n andersluidende maatregelen getroffen worden geen reden om de gebruikelijke linten van Nederlandsche orde teekenen voor niet geoorloofd te houden Roofove rval in Ru sberg LANDBOUWBltSECHTPAaa BESTOLEN In den nacht van Vrydsg op Zau hetfe een roofoverval plaats gehSi den landbouwer Rovers woneaS het gehucht Oeker onder Rljsbèl waar een vijftal boerderijen bü r1i staat Om n uur toen de landbSï en zijn vrouw te bed lagen hoordpTS gestommel Zij zyn uit bed gega vonden in de hulskamer de nui2 open Er stonden drie mannen met revolvers in de hand die zich douane uitgaven en toegang eischÏÏf De vrouw maakte hierop de deur ob waarna de mannen binnendrongen n bleek toen dat inmiddels reeds vierde indringer langs den achterk door een raam in het huis was J komen Hy kwam daar in een afgeslota kamer waaruit de drie ovengen hS eerst bevrijden De mannen eischS daarop geld en de VTOuw gaf hun é portemonnaie met ri80 VervolieS vroegen zy naar goud dat de lani bouwer echter niet in huis had yu heeft vervolgens den man in de bL keuken en de vrouw in de slaapkam opgesloten waarna het geheele huk onderzocht werd Tenslotte heeft m den landbouwer en zün vrouw op C bed vastgeboden Toen Zaterdagmorgen om zeven u de knecht kwam vond hij hen in deze teostand Het bleek dat de indrinsn verschillende dingen die zü reeds hal den ingepakt hadden echtergel tHL zoodat zij vermoedelijk in hun wedt gestoord zijn Zaterdagmorgen is het parket ter plaatse geweest en hwft men o a met een speurhond van rljki veldwachter Hagenaar een onderzoek ingesteld dat echter tot dusverre ge a resultaat hn Volgens de verklariti van Rovers zouden er bij de indringen ten minste twee Belgen zyn hetgee men o a opmaakt uit het feit dat i zich als douane aandienden terwffl in ons land rijksambtenaren sj bruikelyk is GIFTKN VOOR WINTBBHULP NKDCRLANI HUE VEELHEID IVi k g 60 ram roggebrood of SU gram tndir brood of 4 ranttoen gebak of 3S pM meel of bloem Elke bon 100 gram 1 JkUograra 40 gram plm ons ook kip eend gas kalko i rantsoen = Periode = Vleescbi oa In de periode van 21 t m 26 April heelt dt Winteihulp Neder and d volgende bedraföi ontvanecn D M en C Walerlng en Docinr mijen Amsterdam f 12Ö0 Snouck dn UÓ en fonds Enlthuizen i SSO N V Mepehi Nederl perstn hameJ erken Nuniews f 123 Maff Laco Amsterdam fioo N V Giida oaramel en toileefabr Gillet n David i Rotterdam f 100 H Eycken en Zo nen N V Geldrop ƒ 100 NV Machmelabr Jaffa v h Louib Smu dera en Co IJnredit f 100 Të W Slatboom en zoon sGraven hafe f 2S0 B van Mentt v n N M Lai berg sGravenhage f 150 O H de V HIL versum f 100 Kon Ked Papierfahr NV Maastricht 1 500 A M de V t Graveo haie f500 FIjntiout en triplexhandel T G J Beerkena Amsterdam WOO NV Electr houtviaren en m ijbe ebr Ehem Doidr f 100 Huylien s biertrotjwerll I e Kroen N V Hoorn f 100 Lo r n en Pijpent aan nemer ïbedr bijdrage var arb in Frankiijk en kantoorpert Holland en frankrijk Blartcum f960 45 N V Gem Bediiif Haag cta Tramweg Ml s Gravenhafe f 100 Gvd Arend sGravenhage opbrenSRt van ten u Berlijn gehouden inramelmg f 112 50 v 4 Heem N V v h v d Heem en B oemamI s Gravenbag f 100 N V Anuterdamsclia l i r Mij Olsterwljk f700 NV Mil lot expl v h Amertcam hote Amaterdam fh NV Nederlandsch harri l kantoor ni lw dam 1 300 Mevr W M F H Bern ta Ned fabr var pharm c utisch chen prod Apeldoorn flOO J H t euwartJcn fMB N V Automatic Screw Wbrk Nljmeje f 150 P B N A Arnhem f 100 I T G Middelburg MO mmi f S441M Oltien be neden f y t 5044 Ï4 totaal 1 13 4112 2