Goudsche Courant, maandag 12 mei 1941

TWEEDE BLAD MAANDAG 12 MEI 1941 Drie Goudsdie GEMODERNISEERD VAN SCHAIK HEERENMODES Vriendschaar 18 11 1 6 3 17 62 25 55 51 36 40 39 39 50 57 31 42 19 39 21 66 Coöp Producenten giiiideUvereemffing ESCOMMISSIE EN AFDEK iMBSCOMMISSIE DEK NIEUWE AFDEE1JNG MELK ïoor ie nieuwe afdceling melk van j Coöperatieve Producenten Handels il mng in verband met de opnch fvM een melkiabnek die deze 2L m bedrijf gesteld wordt U een rLcoimnmie ingeateld waann de lilke vertegenwoordigen aWing f mmissie bestaat uit de heeren Ja Baar te Papekop W Boer te SJiraven H Bongers te Stolwuk A sSS om te Krimpen a d Lek H v fleuvel ie Moordrecht gem Wadlnveen J v d Heuvel te Reeuwyk f dw Hied te Bergambacht W de t ï te Waddinxveen P D v d Linde fu euwerbrug H Nap te Stein by utrecht A N Noteboom te Zegr Overbeek te Benschop J de ÏJv le Polsbroek A Speksnijder te ijjienwoude A Stuurman te Vlist Verburg te Bodegraven Meye A ïffkerk Pz te Souderak K Vo k Moordegraaf te Ouderkerk a d IJssel M N UK te Waarder Uit i e 1 afdeelingscom attit gekozen waarin zitting hebben Sheerer W Boer H Bongers A Dog H V d Heuvel J de Pater A auunnan ont Noordegraaf eji In hét hoofdbestuur van de vereeni inJ zullen drie vertegMiwoordigers m de afdeeUng melk zitüng nemen Onderlinge wedstrüden Reddingsbrigade DE JONG WINT WISSELPRIJS IN ORIEKAMP De afdeeling Gouda van den Ned ïond tot het redden van drenkelingen Ixeft in het Spaardersbad haar jaarKjksche onderlinge wedstryden ge aniseerd Het belangrijkste nummer dezer wedstrijden was een driekamp beitiude uit 100 M schoolslagzwem inen 50 M rugslag waarvan eerste IS M drenkeling en ten slotte popduiken Het bestuur der inrichting had UB de brigade een fraaie kelk geichonk n welke als wisselprus dient Hl feilen stryd wist de heer W de jong voor het eerst beslag op dit kunst Toorwerp te leggen en hel zoodoende voor een jaar in zün bezit te krijgen Öt heer J den Os werd goede tweede tcrwul Hans Sanders als derde ein Bu de diimes werd nummer 1 mej H JJoiiner twee C Korevaar en drie k Schotborg Deze zwommen 50 M Khoolstag 25 m nigslag en popduiken Verder was er nog een tweekamp Toorhen die nog nimmer een prijs gewmen hadden Als eerste werd genoteerd de heer D den Hatg na 2 H Noordergraaf en 3 K Verboom Het extra nummer popduiken m deze klasse werd gewonnen door D den Haag Dfe adspirant meisjes en jongensiwommen ook een tweekamp n I 25 V ichoolslag en 25 M rugsiag net d huiden in de heupen Eerste bij demeisjes werd Nel van Dijk 2 MasjeE jnwachter en 3 Manetje BinnendijkB j de jongens werd nummer 1 B vanHouwelingen 2 K v d Berg 3 L Kiptijn De pryzon bestonden uit medailles kunst en gebruiksvoorwerpen De jyedstrijden hadden een vlot en sportief verloop Uit vroeger tijden BB GODDSCHK CODRANT MELDDE 7S JAAR GELEDEN il zake de algemeene commissie tot Quidatie der voormalige wees en boirkamers appellante tegen de W ïouda gemtimeerde heeft de fK generaal btj het provinciaal gef of in Zuid Holland mr Van J geconcludeerd tot toewyzing r vordering van de geïnlimeerde om Ppellante te ontzeggen hare vor i strekkende dat de stad Gouda i bedoelde conunissie rekening enJ atwoording zal doen van het beJJ edert 1827 van 30 stuks obUga groot ƒ 1000 ieder in genoemdS het beheer der weeskioner te wa onttrokken en in eigen beheergj nen Het hof heeft op 11 junü de ruk in deze bepaald 5 JAAR GELEDEN ffiiteren overleed te Stolwijk de heer j A de Vreugt sedert twaalf jaren JW den raad en wethouder in betrekkingen hg de belangen lenieente behartigde alsof het jie emeente leed een trefiend verSVr het overlijden van den heer jj ït een man die door zune vele J2r ecreplaats onder zyne ers innam Gedurende vele g was hg het hoofd der uitgebreide h v Vreugt en zoo lang J Hlk voor zyne gezondheid misJjw te lang bleef hy werkzaam in j eiang der zünen wier ïteun en n H altüd was JAAR GELEDEN j ji hedewniddag gehouden vergaWr n den raad vrerd aan dr n T W verzoek met ingang i K Ptember aj eervol ontslag H L e r en conrector aan j aaaaum H JiS nde tot onderwijzer 1 u burgerschool voor joniSfc J r S de Vries te Burg op 5gf w ooderwüieres fai de hand1 É J oe chool voor gewoon 5L2f y no mei U X Hoo SIli S t reg van het ifcW f 1 AelwnoezöUera er A Goedewaagen x w AT n AAR ANNEER Thalia Theater De vrouw zonder verleden met Albrecht Schoenhals Sybille Schmitz en Maria von Tasnady Aanvang 8 15 uur Reunie Bioscoop Haremgeheimen met Imperio Argentina Op het tooneel La Conchita en de twee Cabbalero s Aanvang 8 15 uur Schonwbiirg Bioscoop Lajla met Aino Taube en Ake Ohberg Aanvang 8 15 uur Mei B uur Voorsnalige Aml ehts chool Cursus transportcolonneRoode Kruis damMf Mei 2 uur Koq Stearine KaarscBfabriek Gouda Jaarlijksche algemaene vergadering van aandeelhouders Mei 7 36 uur Ned Ger Geineeiite Spreekbeurt ds Joh van Welzen 14 Mei 7J0 nur Blauws Kruis Ouderavond school B causerie A in t Veld arts te s Gravenhage onderwerp Geneeskundig hygiënisch schooltoezicht Mei 8 uur Daniël Cursus E H B O Mei 1 38 uur Blauwe Kruis Ledenvergadering Ned Christen Vrouwenbond vervolg lezmg zr Mortier uitInger Skram IS Mei 7 30 uur Daniël Spreekbeurt Th WoudwijK 15 Mei 7 30 uur VrU Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond 15 Mei 7 30 nur Ons Genoegen Biljart wedstraijd Ter CJouw Concordia 17 Mei 11 uur Ons Genoegen Algemeene vergadering van aangeslotenen Coop Producenten Handelsvereenigmg afdeeling mkoop 1130 uur alle afdeelingen gezamenlijk 1 uur afdeeling kaas 3 uur afdeeling fabrieken 17 Mei 7 uur Kusistmin Tooneelavond Goudsehe H B S vereenigmg 19 Mei 8 uur Blauwe Kruis Jaarvergadering Vereeniging van Vryzinnig Hervormden 21 Mei 8 uur Nieuwe Schouwburg Uitvoering muzikale show Zeg het met muziek ten bate van de Nederlandsche gewonde militairen 21 Mei 8 9 uur Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereenigmg voor luchtbeschermiHg 23 Mei 8 uur Voormalige Ambachtsavondschool Cursus transportcolonne Roode Kruis heeren APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 Orde onder de vaartuigen op den Plas NIET MEER HIER OF DAAR VASTLEGGEN Tijdens het watersportseizoen qp de Reeuwyksche Plassen komt het veelvuldig voor dat eigenaren van vaartuigen hun scheepjes of booten maar op willekeurige door hen zelf uitgekozen plaatsen vastleggen waarbij dan zonder meer gebruik wordt gemaakt van eens andermans terrein of water Oï dat de politie hiertegen met succes zal kunnen optreden stellen B en W van Reeuwijk den raad voor een bepaling op te nemen in de politie verordening TOT BADMEESTTR TE ODDEWATER BEISlpEMD De heer M Reijerkerk alhier is benoemd tot badmeester t Oiidé water EXAMEN sism jaets Aan de Rijksunivösiteit te Utrecht is geslaagd voor het examen semi arts onze jmdstadgenoote mej N L E jv iJTWant STOELEN VAN TERRAS WEGGEHAALD Van een café terras op de Markt zijn des nachts twe neten stoelen ontvreemd BILJARTEN TEB GOVW OPENT MET EEN ZEGE Belcerwedstriid tegen Concordia begonnen Zaterdagmiddag is in Corcordia de eerste ontmoetmg gespeeld voor den bekerwedstrijd tusschen Concordia en Ter Jouw Het ging voor de eerste groep cadre spelers Van de negen partijen werden er door Ter Ciouw vijf gewonnen en 1 gelyk gespeeld zoodat de uitslag is TeiGouw 11 punten tegen Concordia 7 pinten De volgende ontmoeting groep I wanin de sterkste librespelers uitkotnen zal in Ons Genoegen gespeeld worden Ingez Med O 1485 i G S V bekroont een fraai seizoen GOUDERAK HEEFT GOEDE KANS VIERDE KAMPIOEN IN DIT RAYON TE WORDEN Schoonhoven II definitief laatste G S V heeft gisteren de kroon op haar fraai seizoen geziet en nog dne wedstrijden van dè finale af met een regebpatige zege op L D W S het ampoenschap van de 4e klasse A behaald De groote voorsprong wijst er al op dat de G S V ers zich gedecideerd de sterksten hebben getoond en inderdaad is met Slechts zes verliespun en uit negentien wedstryden het succes overtuigend beklonken Gouda heeft thans dne kampioenselftaUen een ongekend aantal wat een verheugend resultaat der competie is Het seizoei is dus voorloopig niet afgeloopen de promotiewedstrifden zullen er nog eenigen tijd de spanning inhouden GS V speelt een heele competitie om een plaats in de derde klasse De tegenstanders zijn nog niet bekend Voor de laatste plaats van 3A komen m aanmerking L F C Leiden D O SR Roelofsarend veen en S J C Noordwyk en voor de eerste plaats van 4 B CromvUet en E S D O beide Den Haag Er viel nog een beslissing in de e serve 3e klasse C waar G S V II en O N A Il m hun onderlingen wedstrijd aan t gelijke spel juist voldoerde hadden om boven Schoonhoven n te eindigen dat door de verdeeling tegen Xerxes FV definitief laatste werd Olympia boekte in haar laatsten thuiswedstrijd winst met flink verschil bleven de roodzwarten Steeds Volharden de baas en zij kwamen daardoor definitief in de bovenste helft van de ranglijst zoodat het seizoen al met al bevredigend is geweest Ook de vierde hier gespeelde wedstrijd leTerde een zege voor het thuisspelend elftal op Dat was het op D O N K s veld gastvrijheid genietend G üderak dat Waddinxveen verdient riet 5 0 klopte en zich aldus aan den kop handhaafde De Gouderakkers hebLen thans nog éèn wedstrijd te spelen uit tegen MSV Wordt ook dit partiitje gewonnen dan zijnH ie kampioen De standen zijn ri t 2e klasse B 17 13 O 4 17 11 2 4 Overmaas UV S 26 46 23 24 51 25 23 45 34 7 i 7 4 15 16 16 18 16 16 SV V Excelsior O D S Fluks Gouda VDL 4 6 6 7 4 9 O 12 2 U 29 24 42 35 16 31 38 16 28 34 10 30 43 8 31 55 6 26 48 Hollandiaan 15 3e klases C V F C Alphen Fortuna Woerden D H S Olympia D CV O NA Het Noorden 10 Pechvogels 18 St Volh 17 O V V 16 21 38 77 28 29 79 31 42 25 23 52 38 23 46 38 23 53 51 21 43 41 9 17 51 46 7 2 12 12 30 66 2 12 10 12 57 6 18 51 1 17 58 5 4 l 4 12 O 1 15 4e klasse A 59 2r 74 33 67 50 63 36 56 58 H 67 58 21 82 58 67 56 45 65 10 51 114 O 26 98 32 27 24 23 23 G S V Archipel Teylmgen Rouwkoop V O G E L Wilhelmus Ltsse L D W S Tcxss Gr Willem n 21 T O NA 16 19 IS 2 20 U 11 9 19 15 8 3 10 16 15 9 1 20 10 1 19 8 3 19 6 5 O 4e klasse C 15 13 15 12 1 1 1 6 7 7 O 10 10 9 O 10 GouderakHaastrechtM S V 14 Ammerstol 15 D O N K 15 Bodegraven 15 Moordrecht IS Waddinxveen 13 Oudewater 13 Res 3e klasse B plaats A Ü 0 1 26 26 69 37 24 59 43 21 72 57 18 52 5 18 50 53 16 41 50 37 57 12 42 58 8 42 79 O NJi D B M T n V U C IV R V C IX V 1 0S n H B3 rv H V V III Quick m Laakkw m 18 CeleritM n IS 4 5 4 2 4 7 8 13 4 10 4 U Res Se klasse C 24 10 19 21 51 33 54 32 48 41 32 52 21 36 31 63 6 18 4 mindering UU 14 10 1 9 Gouda m Olympia II Sparta IV Xerxe IV Martinit U G S V n O N A m 8dMM h n 18 12 10 7 8 13 14 14 ia 14 14 twea wins Hmten ui Beslissingswedstrijd eerste B M T II OJT 18 11 4 3 18 10 6 18 10 18 18 18 18 18 Olympia Steeds Volharden 63 Ï O ACHIEBSTAND SNEL OPGEHAALD Een tikje aan den hoogen kant is deze uitslag wel maar daar Olympia steeds ieU sterker wa niet onverdiend Bepaald spannend wat t spelverloop niet het wa meer een genoeglijke t artij voetbal waarin slechts weinig enthousiasme aan den dag werd gelegd Bij Olympia q eekle Hooimeyer op de rechtsbuitenplaats en hij heeft daar nuttig werk gedaan evenals de linkervleugelman Breeman Zy werden regelmatig in het spel betrokken daar Olympia met uitzondering van enkele periodes een behoorlyk open spel vertoonde De middenhme werkte hieraan op voldoende wyre mede de verdediging was stevig en tamelyk trapvast By Steeds Volharden begipg de middenlinie de groote fout te veel achter te bly ven hierdoor ontstond een flinke gaping die het ploegverband niet m de hand werkte De voorhoede werkte yverig genoeg maar had meermalen het fortuin niet aan haar zyde In de verdediging klopte het niet en de voorhoede der Gouwenaars wist daarvan profyt te trekken Als de beenen wat losgetrapt zyn is Steeds Volharden het eerst aan bixl Dykxhoorn moet al heel gauw handelend optreden By een corner op zyn doel werkt hy onvokioende weg maar Spek weet op te ruimen Echter komt de bal terug en nu geeft Schamper geen kans O 1 Olympia gooit er eei schepje op Enkele malen moet de Rbtterdamsche keeper in het geweer komen om harde schoten v an de Olympia voorhoede onschadelijk te maken Als een half uur is gespeeld weet Steeds Volharden den voorsprong te vergrooten Een gevaarlyke aanval wordt met een hard schot van links besloten dat doel treft O 2 Nu komen de gastheeren los en enkele minuten later krygt Ravesteyn zyn kans wel wordt hy nog gehinderd doch van zyn voet verdwynt de bal over Vuijk s handen in t net 1 2 Kort voor de rust schiet Mallon hard in Vuijk laat het leder vallen voor Gravesteyn s voeten die hiervan goed gebruik maakt 2 2 Dadelyk daarop maakt Hooimeyer er 3 2 van na zich goed te hebben vrygespeeld Na de rust is Olympia duidelyk sterker de voorhoede opereert regelmatig in hekdoelgebied der tegenstanders Even ontstaat een benauwd oogenbhk voor de Gouwenaars als Spek onverwacht op Dykxhoorn terugspeelt met veel geluk weet deze nog weg te werken Na een kwartier schiet Mallon van dichtby op doel een der backs verandert de bal van richting en ontneemt daardoor den doelman de gelegenheid om in te grypen 4 2 Enkele minuten daarna heeft Mallon opnieuw suc6es nu met een kopbal daartoe in staat gesteld door goed plaatsen van Duys 5 2 Sleeds Volharden bhjft volhouden Dykxhoorn kry enkele harde schoten te verwerken Bij een scrimmage voor het Olyinpia doel wordt de bal onvoldoenda weggewerkt weer wordt ingescjioten waarbij de paal redding brengt doch van Gulik maakt dan resoluut aan allen twyfel een einde 5 vJ Er komt nu weer iets meer leven in de brouwery Breeman lost twee harde schoten die beide rakelings naast gaan Ook volgt een keihard schot van Wepster dat door Vuyk keurig wordt gestopt Vyf minuten voor het einde breekt Breeman door en maakt voor Olympia het half dozyn vol 6 3 Gouderak Waddinxveen 50 VOORTDUREND OVERWICHT VAN GOUDERAK Wegens vert etering en ophooging van haar terrein welk werk eenige maanden zal duren zag Gouderak zich genoodzaakt tydelyk naar eéh ander speelveld om te zien Zy heeft de be schikking gekregen over het DlO N K terrein en zal indien het afdeelmgskampioerschap wordt behaald ook op dit veld de promotiewedstrijden spe len De laatste competitie thuiswed strijd werd eveneens op dit terrein ge speeld Het is een voortdurend duel geweest tusschen de CJouderaksche voorhoede en d Waddinxveensche achterhoede Dat de score niet hooger is opgevoerd lag eenerzyds aan het vaak te korte aanvalspel der roodbroeken en anderzijds aan het stugge verdedigen van Waddinxveen Slechts zelden wist Waddinxveen het tot een goeden aanval te brengen die dan echter direct door de Gouderaksche backs werd afgeslagen De stryd speeWe zich zoodoende voortdurend op de Waddinxveensche helft af en daardoor werd het een eenzijdige vertooning Binnen enkele minaten heeft jouderak reeds succes Bij een snellen aanval aarzeH de Waddinxveensche verdediging miei wegwerken en daarvan maakt de 3ouderaksche linlcsbuitten L Duiivendijk gebruiW om het led r in het net te deponeeren 1 fl Bij een vrijen trap op het Gouderaksche doel dreigt er gevaar maar de keeper stopt t sch t vallende De roodbroeken bUjven m het offensief Rechtsbinnen C Kasbergen valt op door goed afnemen en aangeven De druk op het doel der gasten wordt steeds grooter Eens volgt een ware belegering van de Waddinxveensche veste waarbij de bal ver alk voetbalkam p ioeneii G SoVo kampioen 1 4e klasse A Speelt om één plaats in de d rde klasse een haele eompetiUa met no laatst 3e klasse A L F C D O S R of S J C en met kampioen 4e klaue B Cromvliet of E S D O 0 m A Foto Studio Staande Bakker grensrechter Starreveld A Lakerveld H Lakcrveld Van Harten P Nuvelstem Van Noort F NuVelstein Rtetveid P Slaman Wemmers invaller Knielend W Slaman Brem de Riet O N A 2 kampioen res 3e klasse B Foto StllJüh Om één plaats in de reserve 2e tilasse wordt een heele competitie gespeeld met no laatst reserve 2e klasse A B EC II en kampioen reser e 3a klasse A Alphen II staande D de Jong reserve Lakerveld reserve De Kogel Van Willigen Roodbol bestuurslid v d Speld D Sterk v d Broek L S erk Ravenberg grensrechter Knielend v d Berg Dick de Jong Wittenburg Hofman Ouw neel Veldhuizen I Gouda 3 kampioen res 3e klasse C Foto Rijke Met no laatst reserve 2c klasje B Fortuna II Overmaas UI of Neptunus II kampioen reserv e 3c klasse D S V V IV of Feyenoord IV en kampioen reserve 3e klasse E C V V III wordt een heele competitie om èèn plaats in de reserve 2e kUs e gespeeld Staande Stuurman de Waal Noorlander Signer Kiebaum Nieuwenhuizen Stigter bestuurslid Knielend da Keizer Walthie Honkoop toppelenburg Langeraar minuut later krygt L Duijvendyk den bal toegespeeld hij geeft den doelman met een hard schot geen kans 4 0 Dan volgt weer een schot van A Duiivendijk maar de keeper sla frin zij het met as tentie van den paal een doelpunt te voorkomen Na eett kort overwicht van Waddinxveen trdtken de roodbroeken er snel tusadienuit L Mudde krygt het leder toegaspeeld en verhoogt met een 2 5 de lat de score 5 VerKheiden schoten worden nog op het Waddinxveensche doel afgevuurd maar d doelman weet meerdert doelpunten t voorkomen scheidene minuten in dit doelgebied blijft Uit een vrijen trap verhoogt Ciouderak door A van Vliet de score 2 0 Een tegenbezoek wordt besloten met een vinnig schot dat de Gouderaksche doelman fraai stopt In de tweede gpeelhelft neemt ïoud ak het spel weer in handen De Waddinxveensche keeper moet voortdurend m actie komen Dan breekt C Kasbergen snel door maar de doelman redt Direct daarop tost de midvoor der roodbroeken A Dujjvendijk een keihard schot dat van de lat in het veld térugstuit Even later treft een kogel van denzelfden q eler ioél 3 0 £ én