Goudsche Courant, woensdag 14 mei 1941

T tWEEDE BLAD WOENSDAG 14 MEI 1941 AT AAR ANMEER w Thalia Theater De vrouw zonder verleden met Albrecht Schoenhals Sybille Schmitz en Maria von Tasnady Aanvang 8 15 uur Reanie Bioscoop Haremgeheimen met Imperio Argentina Op het tooneel La Conchita en de twee Cabbalero s Aanvang 8 15 uur 14 Mei 7 3 dar Ned Ger Gemee e Spreekbeurt ds Joh van Welzen 14 Mei 7 S0 oor Blaowe Krols Ouder avond scISSol B causerie A in t Veld arts te s Gravenhage onderwerp Geneeskundig hygiënisch schooltoezicht 14 Mei 8 unr Daniël Cursus E H B O Mei 8 ttur Gymnastieklokaal openbare lagere school No 2 Hecvattinggymnastiekoefeningen voor damesvereeniging Achilles onder leidingvan den heer Van Booran Mei 7 39 uur Blaawe Kruis Ledenvergadering Ned Christen Vrouwenbond vervolg lezing zr Mortier uitInger Skram IILUs Mei 7 3t aar Daniël Spreekbeurt Th Woudwijk 15 Mei 7 30 uur Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond 15 Mei 7 3S uar Ons Genoegen Biljartwedstraijd Ter Gouw Concordia 17 Mei 11 aar Ons Genoegen Algemeene vergadering van aangeslotenen Coöp Producenten Handelsvermii ging af deeling inkoop 11 30 uur alle afdeelingen gezamenlijk 1 uur afdeeling kaas 3 uur afdeeling fabrieken 17 Mei 7 nar Kifnstmin Tooneelavond Goudsche H B S vereeniging 19 Mei 8 uur Blauwe Kruis Jaarvergadering Vereeniging van Vrjziiiiiig Hervormden STADSIIIEIIWS pe heer M VerWaal tig jaar hg N V Gebr de Vreugt gjptTfXUKE HULDIGING DOOE pSECTIE EN PERSONEEL raceten heeft de heer M Verwaal StóiwijltersluJi zUn 40 jarig jubi tZ bu de N V Gebr de Vreugt s Sorthandel in kaaj aldaar herdacht M VERWAAL Foto Studio De jubilaris kwam als jongen van Hitien jaar in dienst bü het bedrijf r ool zijn vader wgleH de heer D Verwaal werkzaam was die er 5 jur aan verbonden is geweest De Mm Verwaal is dus een goede en bekoide klank bu Gebr de Vreugt De ubilans is geleidelijk opgeklommen en vervult nu sinds tal van jaren de JiBCtie van meesterknecht Vin de trouwe plichtsvervulUng en tt toewijding waarmede hü aHyd zijn yirk verricht i hem op zön feestdag BtMte waardeering betuigd bij een huldiging door de directeuren de heeren G J en C M Schilt die hejn des Borgens ten kantore ontvingen en gehkwenschten De heer G J Schilt iMCft hem hartelijk toegesproken en Ïb blijk van waardeering e n geschtok oder couvert aangeboden waarbij en deerend schrijven was gevoegd Des middags bracht het kantoor en ptkhuispersoneel gezamenlijk een tet loek bij den heer Verwaal thuis ue heer J Fr drikze heeft hierbij de geüliwenschen van het personeel over ebracht dat mede met eem uit een vulpen on een fraai bloemstuk beItsande geschenken van zijn sympathie tuting gaf Het verdere gedeelte van den dag heeft de jubilaris in den huiselijken kring doorgebracht Zijn woning was met een root aantal bloemstukken geiierd die familieleden vfienden en iainisspn hem hadden gezonden en ook met bezoeken en schriftelijke gelakwenschen bereikten hem vele blijktn van belangstelling Uit vrbeger tüden DE GOUDSCBE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Benoemd is tot notaris binnen het irrondissenvent Rotterdam standplaats Gouda de heer A P Voorduin cand diat notari te Warmond 50 JAAR GELEDEN Den heer C P W Dessing alhier is Wf de som van t 10 550 opgedragen J bouwen van een r k school en on ttWtjzerswoning te Zoet rmeer 20 Mei des ochtends ten 9 uur ld de wijding plaats hebben van de WC Kapel en begraafplSats in de Oude Bouwe 25 JAAR GELEDEN Door den directeur generaal der Stwtsspoorwegen is een ïottely ke ver Wmg wegens betoonde activiteit wjekend aan A Noorlander bfug ter IJselbrug Gouda SchoonJ ven en aan D Vonk contróle JKambte en C J Stams arbeidertele fist allen alhier wegen b rtoond rijkheid Borgti llingsfonds Gouda ei omstreken MET SANEEUNG EN BEMIODE LING GOEDE KESVLTATEN BEREIKT ThMas SC vu distriet aangeslMcn De Stichting Borgstellingsfonds voor Gouda en omstreken heeft haar jaar verslag over 1940 uitgebracht Het arbeidsveld omvat het rayonderKamer van Koophandel en Fabriekenvoor Gpuda en Omstreken met 31 gemeenten met een totaal aantal inwoners van 123 720 Bij dé Stichting zijnaangestoten 20 gemeenten met eeritoaal aantal inwoners v n 107 064 Di is ruim 86 In het midden van het jaar heeft de heer K Korf wegens drukke werkzaamheden zyn ambt als penningmeester neergelegd In zijn plaats vond de KaïBer van Koophandel den heer C H Hagedom secretaris dier Kamer jjereid deze functie op zich te nemen Op 1 Januari 1940 zijn in het bestuur afgetreden de vertegenwoordigers der gemreenten Haastrecht Waddinxveen en Reeuwyk met name de heeren C V W Baron van Hemert tot Dingshof J G Herfst en L J Lucasse Volgens rooster werden aangewezjen de gemeenten Boskoop Gouderak Nieuwerkerk met name de heeren mr dr E P Verkerk H Bergman en F Jas ïn de bestuursvergadering van 18 Sepember werden de statuten na gepleegd overleg met het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart gewijzigd welke wijziging de goedkeuring van den procureur generaal verkreeg Tengevolge van jdeze wijzigng werd de titulatuur van dep heer M W G M van Loon die ala bezoldigd secretaris optrad veranderd in districtscommis saris teneiride meer uniformteit tusschen de ande re fondsen te brengen waar deze functionaris reeds eerder deze titel droeg Daarnaast nam de nieuwe penningmeester tevens het secretariaat op zich Op den 8en April van het verslagjaar overleed de oiprichter dezer Stichting Hermann Anthony Schreuder voorzitter der stichting gedurende het tijdvak 1935 1938 daarna bestuurslid van verdienste Met dankbaarheid wordt het vele werk dat door deze energieke man persoonlijk tot stand is gebracht in het belang van den economisch zwakteere vermeld Met voldoening wordt geconsla teerdTdat het zakenleven in het district de stichting is gaan beschouwen als een Instituut dat steeds gaarne bereid is advies te verstrekken en bemiddeling te verleenen Per 31 December 1940 waren ingeschreven 537 zaken waarvan 157 een goede 90 een gebrekkige en 290 in het geheel geen boekhouding hadden Aan borgstellingen is sedert de oprichting der stichting ih 1935 tbl aan het einde van het boekjaar 1940 een bedrag verstrekt van f 10 852 85 waarvan per 31 December 1940 was terugbetpéld f 8 719 61 De verstrekte credieten waren er 46 of gemiddeld ƒ 230 93 per leening Het aantal aanvragen bedroeg 537 waarvan er 213 werdijn afgewezen Het verslag meldt dat met sgneéring en berniddeling goede resultaten zijn bereikt Het verslag constateert tenslotte dat in het afgeloopen jaar aan hMdel en industrie zware eisehen gijn gesteld en hiermede gelijk ook aan de kleinere en grootere middcnstandsbedr4jven maar met in het minst aan de economisch zwakkeii r Het is ian de stichting volgens haar doelstelling vooral de e laatste groep van zelfstandigen de economiscn zwakkeren diè hulp en voorlichting te bieden wlkee voor deren den weg kan banen om zich verdjjenstelijk te maken voor alles ecoijomisch welzijn De verlies en winstrekening van het fonds vermeldt op een totaal van ƒ 8149 52 een batig saldo van ƒ 34 22 De balans per 31 December 1940 heeft n eindcijfer van ƒ 18918 34 Het stamkapitaa bedraagt thans f 16 890 30 DIPLOMA KANTOORSTENOGRAFIE EN HANDELSTYPIST Te Rotterdam zijn bij de examens van e Vereeniging van leeraren geslaagd voor het diploma kantoorsteno grafieraej W van Ruijt n en voor het diploma handelstypist de heer P van Hartingjveldt Mei 8 uur Voormalige Ambachtsavondsehool Cursus transportcolonneRoode Kruis dames Mei 8jUur Kunstmin Openbare vergaderitg N S B spreker de heer V d Roet Mei g u ieuwe Schouwburg Uitvoering mWütale show Zeg het met muziek tm bate van de Nederland he gewonde militairen 21 Mei 8 9 uUr Oosihaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming 23 Mei 8 uur Voormalige Ambachtsavondschool Cursus transportcolynne Roode Kruis heeren 28 Mei 8 uur Geret Kerk Orgelconcert concert Feike Asma APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 Rechtbank te Rotterdam KOFFIE ZONDER ON De 50 jar ige winkelierster C G K K te Gouda had op 31 Dec j i driemaal een hall pond koffie verkochtaan den 58 jarigen mziger J B aldaar zonder daarvoor bonnen m ontvangst te nemen Zoowel kooper als verkoopster hebben gisteren voor de rechtbank te Rotterdam terecht gestaan wegens overtreding van de koffie en theedistribiiticbeschikking Verd K K verklaarde dat B haar gezegd had de bonnen later te zuilen geven Verd B zeide dat hij over geen bonnen beschikte maar toezegging nad Het O M vroeg voor verd K K ƒ 5 boetf subs 2 dagen hechtenis en voor verd B ƒ 15 boete subs 10 dagen hechtenis Uitspraak 27 Mei KWAJONGENS STICHTTEN BRANDJE Op het terrein achter het gebouw van de N V Interlapin hebben jongens gistermiddag een vuurtje gestookt Het brandje ivas zoo fel dat de brandweer met een motorspuit moest uitrukken en een slang moest aartleggen om de vlammen te tiiusschen Kaarsenfabriek Gouda VOORSTEL TOT UITK EEEING VAN GEDEELTELUKE COMPENSATIE VAN SSfjPER AANDEEL OP VROEGERE AFSTEMFELING AANGENOMEN Ten kantore dei vennootschap is gistermiddag onder voorzitterschap van den heer W Ruys de jaarlijksche ilgemeene vergadering van aandeelhouders der N V Kofninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda gehouden Aanwezig wrfren 11 aandeelhouders vertegenwoordigende 123 aand elen en uitbrengende 56 stemmen Het jaarverslag over 1940 van de directie de balans en winst en verliesrekening werden goedgekeurd en aan coinimSsarissen en directie werd décharge verleend voor het gevoerde i eheer Het dividend werd Iwpaald op ƒ 48voor de preferente aandeelen A ƒ 24voor de preferente aandeelen B enƒ19 voor de jgewone aandeelen alleonveranderd Tevens is besloten om o S de preferente aandeelen A en B pn op de gewone aandeelen als gedeeltelijke compensatie in verband met de vroeger afstempeling ƒ 35 per aandeel te vergoeden welke compensatie niet is te beschouwen als dividehd want in feite staat zij in verband mei het kapitaalojfer dat aandeelhoudeos bü de reorganisatie in 1925 hebben moeten brengen De heer Ulbo J Mijs te Rijswijk die aan de beurt vaiï aftreding was werd met algemeene stemmen tot coinmissa ris herbenoemd Een zeehond geschut ONGEWONE VERSCHIJNING N DE JULIAN ASLVIS In de Julianasluis lieeft men fcanochtend wel een zeer ongewone pass gehad er Is een zeehond geschut Netjes is deze voor Gouda zeldzame verschüning aan den IJsselkant bin nengekomen om aan Gouwe züde de sluis weer te verlaten Het dier zwom omstreeks half kcht door met het schutten van een sieep die uit Rotterdam kwam en het was heelemaal n merkwaardige geschiedenis Het personeel van de sleepboot vertelde dat men hedenochtend in de vroegte bij het Vastmaken te Rotterdam t beest voor de ftersïe maal had opgemerkt en dat het daarna met den trouw aan een hond eigen naast de boot was medegezwomm én Geregeld kwarfi het dier boven om zich als ware van den gang van zaken op at hoogte te stellen en ook in de sluis hier heeft men het eenige malen waar genomen De zeehond is mede de Gouwe ingegaan en gezien zijn gehechtheid aan de op weg naar Haarlem zijnde sleep vermoedt men dat hij de reis mede heeft voortgezet Het was voor het eerst dat men hier een Zeehond waarnam De dier en zwemmen de groote rivieren wél op maar zoover dezen kant op was er nog geen gekomen AFNEMEN EXAMEN HOOFDAKTE Het afnemen van het examen hoofdakte zal dit jaar voor de inspectie Gouda geschieden door de commissie die te Utrecht zitting houdt Tot voorzitter is benoamd de heer R van Gaasbeek te Utrecht Het schriftelijk gedeelte zaX gehouden worden op Donderdag 10 Juli het mondeling examen zal aanvangen op Dinsdag 22 Juli DIEFSTAL UIT ZWEMBAD Uit een lokaal m de Stedelijke Zweminrichting dat als bewaarplaats wordt gebruikt zijn 3 kg zachte zeep eenige rolletjes verband een fleschje ji tumtinctuur en twee verbanddoekeflkontvreemd De diefstal is gepleegd oen het bad verlaten stond De daders zijn door een raam het lokaal binnengekomen TASCH IS itERECHT De gereedschapstasch welke een stoffeerder eenige dagen geleden bij werkzaamheden aan het ophangen van markiezen op het terrein van het Sint Jozef paviljoen miste is terecht De tasch is teruggevonden in een boschje bij het paviljoen zoodat een of ander bij wüze van grap de gereedschappen blijkbaar verplaatst h id VOORLOOPIG DIPLOMA MACHINISTEN EXAMEN Te s Gravenhage is bü het machi nisten exanwn geslaagd voor het voorloopig diplmna de heer J C C Weü man alhier SPORT ZEILEN Goudsche zeilweek op de Reeuwüksche plassen OP 31 MEI 1 EN Z JCNL Op 31 Mei 1 en 2 Juni a s organiseert de roei en zeilvereeniging Gouda een Goudsche zeilweek op d e Reeuwijksche plassen Reeds werden door t bestuur de noodige maatregelen getroffen om ée diverse moeilykiieden welke zich voordoen ten aanzien van de sleepdiensten vanaf Rotterdam De Kaag Aalsmeer en Loosdrecht alsmede van t kampeerverbod zoo goed mogelük op te lossen Meer dan 200 leden hebben reeds Tmn logeerkamers zolders en piashuisjes opengesteld Ook is het mogeUjk in enkele rond de plassen gelegen boerderijen te overnachten Pragnmma Het programma luidt als volgt 1 Internationale 12 voets jollen A en B 2 12 M Sharpie klassen A en B 3 OlympiajoUen A en B 4 B M klasse A en B 5 Vrijbuiterklasse Pampusklasse eventueel te splitsenin jachten met en zonder büzeilen Regenboogklasse 8 16 M NoordNed klasse met certifcaat N N W B A en B en tenslotte 9 Valkklasse Voor al de klassen zullen vier wedstrijden worden gehouden waarvan een op Zaterdagmiddag twee op Zondag en een op Maandag voormiddag E e wedstrijden vangen des Zaterdags 31 Mei aan om 3 uur n m PLAATSELIJK NIEUWS Berkenwoude DIPLOMA S AAN E H B O LEDEN UITGEREIKT Maandagavond heeft burgemeester M Gautier aan de kort geleden gediplomeerde leden der vereeniging E H B O de eenheidsdiploma s en verbanddoosjes uitgereikt De burgemeester die beschermhee der vereeniging is wees op de hpdzakelijkheid dat meri over ged omeerde E H B O ers kan beschikken vooral daar in deze gemeente geen arts is gevestigd Hij sprak den wensch uit dat de vereeniging op den inge agen weg zal voortgaan STERFTE ONDER HET VEE In de afgeloopen week werden weer drie koeien £ ils gestorven aangegeven wat voor e eigenaren een groote schadepost is r X Boskoop AGSCHE POLITIERECHTER De Grietje Neeltje De Gnetje Neeltje is een vaartuig dat aan H C den U te Boskoop toebehoort Eigenlijk is het een motorboot maar omdat de olie sohaarsch is werd gezeild Dat ging gQAd zoolang hel tfoof den wind ging maar bu tegenwind had de schipper jijn motor aangezet En dat was verboden want daardoor gebruikte hy olie waarvoor geen vergunning was verleend De schipper stond thans voor den Waagschen politierechter terecht en bekende Op een vraag van den politierechter waarom hü olie had gebruikt antwoordde de schipper Anders had ik moeten trekken De Officier eischte f25 boete sub 25 dagen hechtenis De politierechter wees er op dat verdachte al eerder een waarschuwing had gekregen en als gevolg daarVan werd verdachte veroprdecld conform den eisch van den officier Nieuwerkerk a d IJsseL AANLEG NIEUWE SPOORLUN NAAR BOTTERDAH Met werk lal MUt Mdea begMUen Nu de noodige perceelen grond noodig voor den aanleg van den iKioorweg Nieuwerkerk a d Ussel Rotterdam D P onteigend zün zal spoedig een aanvang met dit belangrijke werk worden gemaakt Van Nieuwerkerk af zal de toekomsUg Ujn gaan achter de begraafplaats heen dwars door de landerüen van De Batavier en D Zevenkamp ha n en daaitia schuin op den weg Hot terdam Gouda aan Ter hoogte van het kruispunt HoofdwabCapelscha weg zal een viaduct woMn gebouwd MET PAARD EN WAGEN NAAK DE VEILING In verband mvet de vervoersmoeilylu heden wordt er veel gAente met paaniengerij naar Rotterdam vervoerd Voor de vrees die aanvankeiyk bestond dat de groenten dit jaar wegens gebrek aan transportmatoriaal de veiling niet zouden bereiken was dus geen reden het paanf ver vangt ook hier den auto met succes Ouderkerk d IJssel OVERTREDINGEN VAN POLDERKEUR Bij de door het bestuur van den pol der Krommé Geer en Züde gehouden voorjaars chouw over den Tiendeweg en den Korten Kerkweg werden bü 14 ingelanden overtredingen en nalatigheden op grond van de l epating van de Polderheur geconstateerd De betrokkenen zullen hun verzuimen moeten herstellen vóór den herschouw POLITIERECHTER TE S GRAVENHAGE Werkende scheepsmotor In het Aarkanaal bü Ter Aar had de rijksveldwachter ontdekt dat d motor in de schuit van den schipper B B uit Ouderkerk aan den Ussel Die ontdekking leidde tot een strafvervolging omdat voo het gebruik van olie de schipper geen vergunning had De verdachte gaf dat bü den Politierechter te s Gravenhage toe Hü ging een vrachtje halen vertelde hij De Officier wilde inééns nog niet ta zwaar straffen en vorderde daarom f IQ boete subs 10 dagen hechtenis De Politierechter veroordeeld conform dezen eisch Oudewater BENOEMING TAXAT EUR VOOR VOOR OVERDRACHT BINNENVAARTUIGEN Ir A de Jongh alhier is benoemd tot taxateur voor het vaststellen van prijzen voor de overdracht in eigendom van binnenvaartuigen waaromtrent bü besclTikking van den secre tarisgeneraal van het departement van Waterstaat richtMjnen zün vastgesteld die bij de overdracht o a een taxatie certificaat vereischt stellen Reeuwük OVEREENSTEMMING IN LANDBOUWBEDRIJF Loonen worden verhoogd Over het loon der arbeiders in het landbouwbedrijf hier er plaatse il tusschen e plaatselijke landbouwwerkgeversorganisaties en de plaatselijke afdeehngen van de landarbeidersorganisaties overeenstemming bereikl Het loon Voor de vaste arbeiders zal met f 2 per week verhoogd worden en i edraagt dan ƒ 19 per week Losse arbeiders krügen een verhooging van 50 cent per dag waardoor het loön gedu rende zes maanden ƒ 3 50 en zes maanden ƒ 3 25 per dag wordt De jeugdloonen zullen naar evenredigheid worden verhoogd De vaste arbeiders hebben recht op 7 vrüe dagen of 14 vrüe Zondagen na het morgenmelken per jaar zulks in overleg te regelen ChristeHjke feestdagen worden voorts doorbetaald Losse arbeiders hebben recht op een vryen dag voor elkedrle maanden dat zü bü eenzelfden werkgever in dienst zün FEUILLETON Nadruk verboden m VERIANGT SN BtnjE GaUK U Wrsula beefde fk kan mü ook verginen lou niet weggedreven zijn ik had het w een tak gehangen idermann weerde af Neen ik weet wat er gebeurd is ken niün pappenheimers maar ik I hem lelf den schrik op den hals hoe hü heet weet aB niet f ik ken hem ja naast mü ktslt i o boot IF knaap zal aan mfl h T plotseling en staarde het hoopje ellende voor hem i n end hfl heel erg goed begrüp ik het r n t had u dit dan onder uw aan tuuriürf deed Biendesraann gj uweii hebben van die gekke y dat ging hem niet aan Wou immers iemand verraa ï Mkte Dat 5 t o de Mtta ftoote oom 00 d familie WenkhaaeaT ai zün houding werd onwillekeurig beleefder U wilde naar hen toe gaan Dat zün kennissen van mü maar tiaU onderweg Lieve deugd hoe gemaldielük de eene leugen tochop de andere volgde werd ik onzeker Ik was bang het niet Vol teiioudeq en ma te rechtsomkeert omde boot te nemen maar die was toenweg En nuT De man keek haar vol verwachting aan Wilt u er nu heen De heb geen lust meer münheer Nog altqd Biendermann juffrouw Ursula lachte zwakjes zij verlangde aan land te komoi en liaajr kleeren te hebben De wou terug zei zij Uw boot heb ik hier ik zouliaar tot den avond hier hebben gelaten Wilt u zelf roeien of bij mü jnstap poiT 2 j aarzelde Nu vrbeg hij vriendelük U bent erg vriendelük münheerKindennann BMndermann juffrouw Biendermann Zq lachte en dit lachje verbrak de pÜnUjkheid van de situatie met liandige riemslagoi bracht hü de boot lar Ursula ingesjtapt was naar bet Hidden I I Kunt u sturen juffrouw ZU greep naar de Ujn En hü de mati die de bootmeenam Schei uit over dien hanekam Maar Ursula hield niet op Zü had een vage voorstelling van den nlan met de bronzen huid die haar in een kano gevolgd was en het vfermoeden rees in haar dat dit de man was die haar lioot meegenomen had U hebt daarstraks iets overzeUmjoord gezegd mijnheer Biendermarm Waarom ik bedoel hoe meende u dat U had moeten hooren hoe hü tekeer ging Hü had de boot leeg gevonden öi het eiland was niemand hü had in het water ook niemand gezien Hü wist echter zeker dat eaijongedame in groen badcostuumnaar het eiland was geroeid En diehad zich in het water gegooid endaarom moest de politie gealarmeerd wordep En u hebt fluisterde Ursula Nilis h ik gedaan zie ik erzoo ijit Met mü lun men zulkegrappen niet maken Ik heb dadelükgemerkt dat de vent mü voor dengek i4eld Ik heb hem uitgescholdenen h verweten dat hü de boot nietdaar liad gelaten raar hü haarvond Nou en had ik missclüén geengelükT Natuurlük had ik geluk Hühad mü er in willoi laten kx pen Enhü he ft natuurlük in zün vuistje gelachen dat tiü uw Jt adcostuum had Er zün toch gemeene menschen niet Ursula kon er niets aan doen dat zy bloosde Kunt u den man beschrüvenmünheer Biendermann Biendermann deed het En heelemati gebruind door dezon riep zy uit Zoo erg dat hüer uit ziet als brons Zoo ongeveer Kent u hem misschien Neen neen maar zü slikte Ik zag een heer in een kano alsik mij niet vergis Kano knikte Biendermann Zeker dat was hü Maar maaktu zich geen zorgen juffrouw den kerel krüg IJt nog Ursula verloor veel van haai moeizaam herwonnen houding Wie Was de vreemde man die zoo bezorgd over haar was geweest Hü had geen eomedie gespeeld Dat wiat zü zeker Hü had de leege boot gezien en iets ontijettends vermoed Er was geen twüfel aan het gihg om denzeUden man e haar gevolgd was en dien zü meende ontvlucht te zün Het was weliswaar onbegrüpeUjk hoe hü haar spoor had gevonden maar d t hü het gevonden had leed geen twüfeL ÊüOa voe le zü iets als ontroering waarom ook niet het doet goed te weten dat iemand bezorgd om ons is maai aan den anderen ko t kon zq hoe dichter zü het land naderden haai kmgst niet onderdrukken Had de bronzen man zün plannen ten uitvoer gebracht en da politie gewaarschuwd Oah Ach lieve help zQ hoorde reeds de vragen der xrantbtai Naar het kUind geroeidt WaaromT Badcos tuum uitgetrokken Waaroih Waarschünlük zou men haar daarom opsluiten Zü probeerde te lachen maar deze zwakke poging mislukte haar iets nog veel ergers inviel Z dacht aan Andreas Wegkhusen en aan den man met den stroolioed die beslist van de politie was geweest Zou zulk een man genoegen nemen met het feit dat een onbekend jong meisje spoorloos uit de villa verdwenen was N en dat zoti hü niet Integen 9l fT ijt zou iles doen om haarfK v S Ma net lachen verging Ursul liÉwaS nog lang niet in veiligheid W mëiiien loerde aan land reedf iemand om haar grünZend in ontv st te nemen Wel juffeouw daar bent u dus Zü zag de scèm zoo duidelük voor zich dat zü luid i da Biendermann Cl eekj zün stinu man vorschead Bent u niet wel Te warm hÉTHet is ook verschrikkel k die hittevandaag Nog nooit zoö geweest Ursula rukte zich uit haar gepeins Als als de man toch eens de politie gewaarschuwd heeft mjji heer Bi iderm ann7 Waar u al niet over zit te pie k enl Niets heeft hü gedaan juffrouw als iemand de politie haalt dan ben ik het Maar dadelük daarop liet hü de riemen zaÊken Een stoomt oot van de rivierpolitie bruiste van het land het meer jn Plotseling verstomde het geknet er der motoren men had de twe in de boot ontddct het vaartuig beachreef een oirkel om dan regelrecht op hen aan te houden Ursula verloor elke kleur uit haar ezicht Daar was het zü was van den regen in den drup gekomen Zy erd duizelig zü liet de lün los en ch met beide handen aan den rand van de boot vast Seconders lang zag zü niets alles draaide om haiar heen Maar dan hoorde zü Biendermann spreken andere stenunen weerklonken Zü opende haar oogen en uitte ein lichten ee t toen zü den hoogeh wand van de poUUeboot naast zich zag En tover de railing staarde een stralend bronzen gezicht Goddank dat u er bent ikdacht al Hü zei nog meer maar Usula verstond g en woord Alles was terer geefsch geweest I Dan was het eeD voudiger geweest bü Wenkhusea in den tuin naar den man met den stroohoed te gaaq oi te zeggen Ik ben werkèlük niet diegene voor wie ik mü uitgat Ik heet Ursula maar niet Brinkmiann Zü had zich gekweld was halfdood naar het eiland gezwommen waarom dat alles Men ontkwam depolitie toch niet als die enniaal achter iemand aan zat Hè u daar beneden Ursula keek op Over de railiaf leunde eén man in polltieuniform Zü zag duidelük het g icht van den man Een vriendelijk gedicht met vroolüke bruine oogéh iWordt ti rt olgid l t 1