Goudsche Courant, donderdag 15 mei 1941

tWEÉDE BLAD DONDERDAG 15 MEI 1941 1 J idsetic van CPft H p STAB IIEUWS fP nut van het inttituut van schoolarts IflCTES A X TVKLD VERTELT SiN DE WAABDE OP ODDEB AVOf VAN SCBOOL B M loestand te Gouda wai een voorbeeld W n Oudercommisle van chool B had iLjn in het BUiuwe Huis een £ L vond belegd hoofd van school B de heer O Piik sprak een kort openings2ord en heptte daarbij in het bijzon2r elkom den wethouder van Onder den lieer W Sanders Vervolgens was het woord aan den JL fi m t Veld arts te Graven die een causerie hield over Ge J undighyïi sch schooltoezicht Pe heer In t Veld zeide het te betreuren dat in Gouda het geneeskundig schooltoezicht van het toogeel verdwenen is vooral daar Gouda in dit opzicht en ook wat beseft zuigelmgen en kleuterzorg en voorbeeld in ons land kon genoemd worden Pe leer van de schoolhygiëne vond hur eersten beoefenaar in Johan Peter fltite die aan het eind van de Achtt de eeuw in een lioor hem geschrefeii werk reeds veel punten i eeft aanlegeven waaraan de hygiëne in d 1 1 moet voldoen Ia ons land was eerst sprake van eei Kfeiolarts in 1904 toen dr van der Loo inZsandam als zoodaiiig werd beMemd Later hebben de grootere stelen dit voorbeeld nagevolgd Oorspronkelijk was de schoolarts te man die op school zoo nu en dan imt om het hoekje kwam kijken Op bet platteland staat nu nog dikwijls in de instructie van den gemeente arts jt de functie van schoolars mede tot H n plichten behoort Begelmatlg ondenoek gewenscbt Het ideaal is de schoolarts die voldoende tud heeft het kind zoo nu en dtn eens geheel te on Ierzoeken GeletBoet daarby worden zoowei op de afwijkingen die in de schooi hun ooriproag vmden als op die welke reeds bulten de school om bestaan De schoolarts zal tenslotte bepaalde opvcedkundige vraagstukken die op de school betrekking hebtten met het onderwijzend personeel iuinen betjireken Een goede veimandhouding tuitchen schoolarts en Qosierwyzers is daarbij dnrg3nd n odzalcelyk Bu het bouwbesluit van 1921 werden algemeene maatregelen Vastgelegd omtrent den bouw en inrichting van de Kholen Heel veel goeds is daarvan het gevolg geweest ofscnoon er toch nog op tal van scholen het een en ander mankeert zoowel wat verwarming en ventilatie ils wat inrichtmg van lokalen portalen e d aangaat eciaal moet de nadruk gelegd wonlen op goede banken die in over enitemming moeten zün met de pootte van het kind Volgens de statistiek werden in 1931 bij njim 55 van de onderzochte kinderen afwijkingen geconstateerd in Amsterdam was dit 39 terwijl in n kleinere plaats waar voordien Mg geen geneeskundig schooltoezicht holond bij 1064 kinderen 1062 afwyUngen geconstateerd werden t verdient aanbevelmg dat bU het rtenoek een van de ouders by lliariteur de moeder aanwezig is Dikwijl kan reeds vooraf door de schoolTspleegster een onderzoek naar hoofden handenreinheid ingesteld worden In OQs land wordt geen enkele dwang op de ouders uitgeoefend hoogstens enige drang De ouders worden er al en maar mee in kennis gesteld wat win kind mankeert en welke hierdoor de beste behandeling is Een grooie rol speelt de schoolarts iiji de bestrijding van besmettelijke uekten Er sterven jaarlijks meer kin eren aan mazelen en kinkhoest afzonnerli k dan aan roodvonk en diphterie Piwienlyk Vandaar de raad van den Kkoolarts bü een epidemie van mazelen of kinkhoest kinderen die verkouJen ztjn van de scholen speciaal van e kleuterscholen ta verwijderen Dé schoolarts kan ook een hglang W rol spelen bij uitzending n ar ewtiekolonies en voor wat betreft w AT A AAR ANMEER BemUe Bioseoop Haremgeheimen met Imperlo Argentina Op het tooneel La Conchita en de twee Cabbalero t Aanvang 8 IS uur 15 Mei IM onr Blauwe Kruis Ledenvergadering Ned Christen Vrouwenbond vervolg lezing zr Mortier uit Inger Skram 15 Mei 7 onr Daniël Spreekbeurt Th Woudwyk 15 Mei 1 3 uur Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond 15 Mei M uur Ons Genoegen Biljart wedstrijd Ter Gouw oncordia 11 Mei II uur Ons Genoegen Alge meene vergadering van aangeslotenen Coöp Producenten Handelsvereeni ging afdeeling inkoop 11 30 uur alle afdeelingen gezamenlijk 1 uur afdeeling kaas 3 uur afdeeling fabrieken 17 Mei 7 nnr Kunstmin Tooneelavond Goudsche H B S vurt eniging 19 Md t uur Blauw Krols Jaarvergadering Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden 19 Mei g oor Voormalige Ambachts avondschool Cursus transportcolonne Roóde Kruis dames 19 Mei 8 oor De Zalm Jaarvergadering Vereeniging voor Vreemdelingen verkeer Z9 Mei 8 uur Kunstmin Openbare vergadering N S B spreker de heer v d Roer 21 Mei 8 uur Nieuwe Schouwburg Uitvoering muzikale show Zeg het met muziek ten bate van de Nederlandsche gewonde militairen 21 Mei 8 49 uur dosthaviv 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbesoherming 21 Mei 7 Sjll uur Ned Geret Gemeente Spreektfeurt ds Joh van Welzen 21 Mei 8 uur Daniël Cursus EHBO 23 Mei 8 uur Voormalige Aml 8chts avondachool Cursus tt sportcolonne Roode Kruis heeren 28 Mei 8 uur Geret Kerk Orgelconcert Feike Asma 31 Mei 3 uur s Gravenbroeksche Plas Aarivang driedaagsche Goudsche zeiL weèk roei en zeilvereeniglngi Gouda APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des ns chts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven M het onderzoek in de hoogere leerjaren by de beroepskeuze Verder ligt er een speciale taak voor den schoolarts bij de behandeling zoowel van minderbegaafde kinderen als bij die van overbegaafde kinderen Het medisch schooltoezicht dient besloot dokter In t Veld ten gbcde te komen aan het kind zelf aan de leerlingen in de klas en aan het onderwijs zelf tot satisfactie van alle betrok kenen Streven naar modus om hier weer een schoolarts te be noemen De wethouder van Onderwijs de heer Sanders zeide vervolgens het te betreuren dat financiëeie omstandigheden in Gouda geleid hebben tot het vertrek van den schoolarts Het gemeentebestuur tracht een modus te vinden die niogelyk maakt dat er in Gouda een schoolarts komt Hierna volgde de behandeling van de overige punten van de agenda Zoowel het jaarverslag van den secretaris als de rekening en verantwoording van de penningmeesteresse werd onder dank goedgekeurd De aftredende leden van de oudercommissie mevr M Verstoep en de heer J A Reyerkerk werden bij acclamatie herkozen Met een woord van dank aan den heer In t Veld voor diens boeiende voordracht aloot de heer Van Dijk dezen goed geslaagden avond Uit vroeger töden CWDDSCU COOBANT MBLDOE 75 lAAK GELEDEN De Staatscourant behelst de voorwaarden op welke aan den heer J J van der Maaden te Amsterdam concessie is verleend voor een spoorweg van Amsterdam langs Alphen naar Rotterdam 5 JAAK GELEDEN Gisteren werd het jaarlyksche examen van de leerlingen in de Chr Nat School Lange Groenendaal gehouden in tegenwoordigheid van het bestuur den secretaris van den Districtraad en vele belangstellende Ouders Met dank herdacht men het 25 jarig bestaan der school waarvan zoovele ouders voor hunne kinderen hadden gebruikt gemaakt en ook tot nut en zegen was geweest Dg kinderen werden onthaald op broodjes en gebak waarna de prijzen werden uitgereikt en allen hoogvoldaan naar huis gingen Des avonds 7 uur vereenigden zich de ouders en vele belangstellende vrienden van het Christelijk onderwijs in de zaal aan de Turfmarkt waar de heer P Biesterveld predikant te Rotterdam de feestrede uitsprak 25 JAAR GELEDEN Uit Oudewater By de gehouden ver pachtipg van de gemeentetram gedurende een tijdvak van vijf jaren ingaande 7 Augustus 1916 was hoogste inschrijver D Boer Dz alhier voor ƒ 3126 per jaar Verhuizingen binnen de gemeente J D Pols geb de Kwant van Lange Dwarsstraat 42 naar Karekietstraat 60 J E Tennissen geb Faay van Burg Martensstr at 6 naar De la Reylaan i M S A van Leeuwen geb Steenland van Reg plantsoen 23 naar Keizerstr 58 C van Schalk geb Vermeij van Krugerlaan 107 naar Hoogstraat 3 J Rouwkema van Krugerlaan S3 naar Graaf Plorisweg 102 H G Atteveld van Karekietstraat 49 naar Kattensmgel 96 C van Amersfoort van Crabethstraat 45 naar Krugerlaan 79 J vap Loon van Noot v Goorstriat 40 naar Bleekerssingel 19 D C Binee van Geuzenstraat 44 naar Boschweg 134 C M kraan van Willens 107 naar Lethmaetstraat 3 J J M de J mg van Boelekade ajS naar Vrouwensteeg 16 Th C van Zutphen geb van Steen van Vest 74 naa Keizerstraat 91 M H Dortland geb De Busschere van Jan Luijkenstraat 29 naar Raam 49 A Vershiis van Da Costakadt 9 naar Snoijstraat 119 W Laurier van Vortstmanstraat 17 naar Graaf Florisweg 77 A F IJsselstein van Vondelstraat 49 naar Const Huygensstraat 108 A M van der Speld vap Const Huygensstraat 92 naar Lazaruskade 51 A Verhey van F W Reitzstraat 24 naar St Josephstra l 59 A C Goltschalk van Joubertstraat 94 naar Van Baerlestraat 21 G Liffmann v n Oosthaven 31 naar Crabe str at 51 Wed G M F Scholt var Burg MartenbStr 13 naar Krugerlaan 133 J I Beis van A G de Vrijestraat 2 naar A G de Vrijestraat 18 N Meijer van Bogen 61 naar Veerstal 2 L F Verdonck van Burgvlietkade 34 naar Vossenburchkade 120 P Jongerius van Vlamingstraat 2 naar Raam 314 J van Nierop van Beolekade UC naar Nieuwsteeg 16 Burgerlüke jtand Geboren U Mei Antonius Albertus Maria z van A F HoonhoUt n H J A Krijnen Coomhelistraat 4 Mei Helena Quirina Maria d van H J A Smits en C J J Vergeer Kattensingel 52 lülei Hëndrikus z van A Signer en H Krilger Robaarsteeg Johannes Jacobus z van H Joziasse en A Oskam KievitstrAat 37 Getroowdt 14 Mei M Schoonderwoerd enJ C va n Bergen J Leef lang ehGt Boot Orerledeni il Mei Carolina Cornelia Swanenfaurg S J Nazorg voor leerlingen der Ambachtsschool INSTELUNC VAN SPECIALE OPLEIOINQSCUBSDSSEN Voor de leerlingen die een diploma van de Ambachtsschool of Avondschool hebben behaald is altijd de vraag geweest wat en waar nu verder gestudeerd moet worden De één zette zijn studie voort met privélessen de ander met het volgen van schriftelijke cursussen enz Dit gaf niet altijd het gewenschte resultaat en was ook voor velen te kostbaar Om de leerlingen welke verder wenschen te studeeren daartoe gelegenheid te geven zijn op aan de Ambachtsschool verschillende cursussen georganiseerd en wel voor gezel tllnmeren en adspirant bouwkundigopzichter voor gezel meubehnaken voor gezel schilderen en het vakdiploma Voor schilders voor toelating tot de M T S voor een diploma autoi enlasschen en voor een diploma electrisch lasschen Op de cursussen voor gezel en voor het vakdiploma worden zoowel prac tyk als theorie en teekenlessen ge geven Het plan bestaat ook een cursus te vormen voor gezel autoherstellen en voor het vakdiploma van de REMEC en tevens voor de electriciens een cursus samen te stellen voor opleiding tot het V E V diploma Politierechter te Rotterdam VARKENSVLEESCH GEKOCBT EN VERKOCHT ZONDER BON Een groepje wegwerkers der P T T had in Januari j l varkensvleesch gekocht zonder bon en zy werden inmiddels reeds tot boete veroordeeld Een hunner een vakwerker uit Gouda werd gisteren voor den politierechter te Rotterdam in eenige zaken gehoord van overtreding der VleeschdistribuWewiet o a van zijn broeder een 28jarigen banketbakker uit Brielle aan wien hij 10 kg varkensvleesch had verkocht zonder bon want het was van frauduleuze sladiting afkomstig Deze banketbakker kreeg nadat het O M ƒ 40 of 40 dagen hechtenis had geëischt ƒ 30 boete of 30 dagen hechtenis De 52 jarige vakwerker uit Gouda die 30 kg varkensvleesch had gricocht werd veroordeeld tot f 50 boete subsidiair 25 dagen hechtenis Het O M had ƒ 80 boete gevorderd onder mededeelmg dat het binn 3n kort gevangenisstraf gaat eischen De clandestiene slachters en koopers van vleesch zonder bon zijn dus gewaarschuwd Het O M eischte een boete van ƒ 100 subsidiair 3 maandtn gevangenisstraf tegen den 27 jarigen koopman wonende te Waddmxveen D ze had een varken gekocht het clandestien ges apht en het vieesch verkocht aan de groep wegwerkers der P T T Hy bekende het feit en werd veroordeeld tot ƒ 60 boete subsid air 2 maanden hechtenis Ook hij kreeg van den officier de fearschuwing dat zoo hij nogmaals voor de groene tafel verschijnt voor een dergelijk feit onherroepelyk gevangenisstraf zal worden gevraagd KANTONGE ECHT Is me dat wat juffrouw Snip REVUE BEZOEKSTER IN LICHTEN DONKER SCÈNE Is me dat wat juffrouw Snip konde bezoekster met recht zeggen toenzy na afloop van de laatst hier gegeven voorstelling naar haajr woningonder Haastrecht terugkeerde en onderweg een bekeuring kreeg omdat zij een wit licht uitstralende zaklan taarn gebruikte t Was zoo verschrikkelijk dotoker ik kon niets zien verontschuldigde zij zich gisteren voor denmantonrechter Tja vond de rechter mr A J M Onincx daar kunnen Snipjén Snap ook nleta aan doen dan hadt u een lantaarn met blauv lichlt moeten nemen Het O M vroeg ƒ 5 subs S dagen met verbeurdverklaring Vaii ds lan taarn en dat von4 de bezoekster een heeleboel geld Zij heeft lechte oogen aldus haar verweer en dat maakte iea overgang van de lk hte zaal naar de donkere straat bezwaarlijk Ifetgeen de reden wa dat zü even den weg verkend had t Drie gulden of twee dfigen met verbeurdverklaring van de lantaarn besloot de kantonrechter Jlélp moord De twee broers uit Waddinxveen waren twintig minuten te laat buiten geweest en nu waren ze hier in gezelschap van hun moeder die was medegekomen omdat de jongste zoon minderjarig ia We waren tijdig op eg naar huis en toen hoorden we in eens help moord roepen vertelde de oudste De broers waren direct op de ijselijke kreten afgegaan maar het was op niets uitgeloopen want ze hadden hoewel ze de heele oihgeving afzochten niets kunnen Vinden Toen ze de reis voortzetten was het inmiddels twaalf uur geworden Later hoorden ze dat het geluid afkomstig was uit het woonwagenkamp waar men ruzie had en by voorbaat al flink aan het sphreeuwen was gegaan De ambtenaar vorderde tegen ieder ƒ 10 sul 4 dagen De rechter deed er de helft ai De klok en de klepel De Goudsche jongeman die op de Haven in verkeerde richting gefietst had en tegen zich ƒ 3 subs 2 dagen hoorde vragen voelde zich een beetje miskocht In de krant stond dat verledenweek iemand voor hetzelfde feit een gulden heeft gehad reageerde hy en blijkbaar had hij de verslagen goed gelezen bm beslagen op het ijs tekomen O lichtte de kantonrechter hemin dat was iemand die niet hier woont en er diM niet zoo kend mede is maar een Gouwenaar inoet met de bepaling wel op de hoogte zijn Het werd twee gulden Clandestiene kaasbereiding Broer en zus uit Lange Ruige Weide hadden clandestien kaas gemaakt dat wil zeggen meer kaas gemaakt dan het aantal dat hun was toegewezen Het waren er acht geweest en nu betoqgde de gemachtigde dat door het ten laste l gen van dit feit aan beiden de indruk zou kunnen ontslaan da t het er zestien waren geweest Hij verzocht de zuster vrij te spreken daar de broer de aansprakelijke persoon is De rechter was het hiermede echter niet eens Beiden zijn erkend als zuivelbereiders en daar ze samen de kaas gemaakt hebben geldt de overtreding ook beiden De bedoeling bleek geweest te zijn de kaas voor eigen gebruik te bestemmen maar de kaas is nu ambtshalve verkocht hetgeen een strop van ƒ 25 beteckent waarom de gemachtigde de uiterste clementie verzocht De rechter nam het verlies in aanmerking en legde elk ƒ 10 subs A dagen oi de helft van den cisch plus verbeurdverklaring Vap de opbrengst van de kaas CENTRALE ORGANISATIE IN MEÜBILEERINGSBEDRUF De heer M Th J Vonk voorzittter De heer Th J Vonk alhier is gekozen als voorzitter van de dezer dagen opgerichte landelijke Centrale organisatie in het meubileeringsbedfijf Aan de totstandkoming hebben medegewerkt de Christelijke Bond van patroons in het meubileeringsbedrijt de Nederlandsche Bond van patroons m het meubileuringsbedrijf en de H K Bond van meubelmakers behangers en stoffeprderspatroons St Reinoldus De Centrale heeft haar bureau gev stlgd te s Gravenhage PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht DS J G DEKKING VRAAGT EMERITAAT On bte predikant der Ned Herv Kerk Ds J G Dekking Ned Herv predlktat te Houten Utr li voornemens bq het provinciaal kerkbeatiiur tu Utrecht emeritaat aan te vragen wel met ingang van 1 JuU Ds Dekking die de oudste predikaat der Ned Herv Kerk is is JO April ISST geboren werd in 1885 cand in OverÜsel en werd op 12 Juli van dat jaar te ZiJderveW in het ambt bevestigd In 1888 vertrok Mj naar Jaarsveld waarna hij C4 volgende gemeenten diendei Krimpen a d Lek 1898 1902 Monster 1902 1913 Montfoort 191Ï 1916 Renkum 1916 1918 Putten 1918 1921 Resteren J921 1927 Bergambacht 1927 1930 Op 18 Md 1930 werd de toen reeds 73 iarige da Dekking door zijn voorganger ds P Kuilman te Houten bevestigd Ds Dekking is een gezien predikant Hij is de ger ormeerde richting in d Ned Herv Kerk toegedaan FORTITINLUKE htJIWUSCWn Op kwart lot de ƒ 2S SM getrokken De loterijvereeniging De Vier sprong alhier heeft op een kwart lot de ƒ 25 000 getrokken De club kwam des avonds in vergadering been tijdens welke het bedrag van ruim ƒ 5000 uitbetaald werd Met vijftien leden de om gedeeld zoodat per man de uitkeering circa ƒ JSO bëdraeg Boskoop ZWEM EN POLOCLUB BOSKOOP Ultgehreid xomerprogMmma Op de algemeene vergadering der zwemen poloclub Boskoop werden de aftredende bestuursleden de heer K Vermeij en mej C Grootsma Jierkozen Bij de vaststelling van het ptO gramma voor het zomerseizoen bleek dat de vereeniging heel wat van plan is Naas de gewone competities zal et dit jaar ook een dames competie ge speeld worden waaraan wordt deelge nomen Boskoop zelf organiseert èea polotoumooi een zwemcon ipetitie en schoolwedstrijden De verleden jaar opgerièhte jeugd afdeeling onder leiding van den heer Bruins bleejc goed te floreeifen Vooral vele meisjes gaven zich op Besloten werd met één zevental deel te nemer aan den waterpolodag te Utrecht op Tweeden Pinksterdag COOP Vereen de boskoopschi VEILING 14 Mei Rozen per b s Else Poulsen 1 10 2 00 Pechtold 1 20 1 50 QueenMary 1 10 1 60 August Noack 0 80 1 20 Rosalandia 0 80 1 00 Florex O M I ÏO Butterfly 0 90 1 70 Edith Helen 0 90 1 50 Briarclif 0 90 130 Better Times 0 50 1 10 Hadley 1 70 2 20 Ingar Olsson 1 00 1 40 Vierlanden 0 80 1 30 ÉUen Poulsen 56 94 et Babyrozen 0 76 1 30 Wendland 1 40 1 60 Steward 45 60 et Wilh Korde 40r 60 et Gemengde Bozen 37 42 et Diversen per bos Clematis Prinj Hendrik 1 20 1 70 idem Mevr Ie Coultre 1 60 Hhodonderdro ibloemen 0 801 1 idem Puik Pearl 1 20 1 4 Lathyrus 28 47 et Cerasus Hisokura 60 70 et idem Rosea 1 10 Jap Azalea s per stuk 70 90 et 40 JARlG AMBTSJUBILEUM DS D POL I Oud predikaht te dezer plaatae Ds D Pol Gereformeerd predikant te Rysoord hoopt 19 Mei zijn veertigjarig ambtsjubileum te herdenken Di Pol aanvaardde zyn ambt te Ileerjan dam en stond daarna te Vlis ingen en Boskoop Sinds 1922 is hy aan zija tegenwoordige gemeente verbonden verb Nieuwerkerk a d IJssel VOLKSONDERWIJS 7S JAAR 4 GOEDKOOP VLEESCH In de noodslachtplaats werd Woensdag rundvleesth verkocht tegen 55 cent per pond Hei betrof hier vleesch van een rund d t te water was geraakt en verijronken echter volledig geschikt voor cons unpUe was Velen hebbe van dit buitenkansje geprofiteerd De vereeniging V lksonderwy bestaat 75 jaar Het fei zal volgende Week in eén feestelijke bijeenkomst worden herclacht FEUILLETON CNadnik verboden DER VERUNGT EEN BEnjEEELUX 1 I ed afgeloopen juörouw nletT net vervolg laatu die grapjes wü hebben op ailke dagen l w te doen dan achter wegloopcra zitten ÖM was alles AllesT J grijze vaartuig verwijderde elijk daarop donderden de moJ los aU een spook veegde het W wla s hart hamerde Dat was mniogelük dat kon niet aUes X T et was toderdaad ook r aUes want in de boot achter fe el 1 1 gekomen een man uöit zomercostuum met een Sr op die haar met stralende j wi bronien geilcht woo i i f f let met B T Ik was werkelijk in a ngst om u wat mijnheer 5J aM herft gezegd is natmir rich omv BfeM nietwaar tt rmMm gwep naar de rle Ik kan uit het heele zaakje nietmeer wijs worden Maar man de jongedame isverder van het eiland weggezwommeqi don U hebt gedacht het waadom om haar boot weg ta nemeh Zü had haar badcostuum aan eentak opgehangen en toen zQ terugkwam was het weg er af gevallenen in het water gezaldt Welnu dan wat is daar voor nbegrijpelijks aan zei de iongeman Biendermann antwoordde niet meer er was njets tegen to te brengen De man met de bronzen huid keerde zich weer naar Ursula Ik waarschuwde de rivierpolitieen zij namen mij mee Het zou verschrikkdijk zijn gew pst als u ietsoverkomen was Maar nu u kuntzich niet voorstellen hoe gelukkig ikben Overigens mijn naam is Stéube Werner Steube Aangenaam mompelde Ursula en schonk dea jcmgen man een vrlendelijken blik toen hQ ziJn Jas overhaar schouders legde GearresteerdT Andreas Waikhusen verborg zijn verrassing niet Dat is werkelijk heel gauw gegaan Commissaris Brand knikte HQ zat in de eetkamer op denzeUden stoel waarop het meisje had gezeten dat zoo verrassend uit de Wannsee was opgedoken en zich nu to het niets mtorea clt eai t hebboik Op den stoel naast hem lag de stroohoed Ha zei Brand dezen keer gtogj het werkelijk gauw De nachtwaker van tt houtzagerq merkte n boot met drie mannen op die aanstalten maakte om te landen Hü riep zijnkameraden eo de twee mannen overrompeldm dan de drie juist toen zü bezig waren twee zakken uit de boot te laden Een blik was voldoende om vast te stellen dat het om gestolen goed gmg De knapen hebben al een bekentenis afgelegd Zij wilden door uw turn vluchten De brand joeg hen terug en daarbij vergaten zij hun werktuigen Zij ontdekten bet ontbrekenvan den zak toen zij weer op hetwater waren Wü wisten dus reeds dat de zak op uw grond lag en ikwas Joist van plan naar u toe tagaan toen uw zoon opbelde Frits Wenkhusfen die tegen het buffet leunde ett naar wien de commissaris keek scheoi aan gehe el iets anders te denken maar toen hij merkte dat er over hem werd gesproken schrok hy en glimlachte vaag Wenkhusen senior bette zijn gezicht met zün zakdoek de vierde van daag aar het meisje zei hy Heeft niets met de bende te makenl M Jn chauffeur De verdeoktog van uw chauffeur was gerechtvaardigd maar wi hebben hier te doen met twee uitge De conunissaris vertrok zijn gezicht De brand hiernaast en de inbraak bij de actriCe httbea u eenbeetje zenuwachtig gemaakt geloofik Wenkhusra dacht aan den dreigbrief maar hy zweeg ohidathy to tegenwoordigheid van zijn ktoderen daar niet over wilde spreken zy fao bang geworden zyn zeiEUie D ar had zy geöi reden voor als zy een reto geweten had weersprak haar vader U hebt zulke vreemde vragen aan haar gedaan daar werd zy bang yxSor Merkwaardig la de geschiedenisinf ieder geva Brand 4acbt na U hebt toch iedere kamer in uw huis doorzocht zy is weg Dan moet zy gevlucht zyn toenwy buiten met elkander spraken Wilt ü een aanklacht todlenen Andreas Wenkhusen beet op zyn onderlip Brand keek hem aan Bc bedoel voelt u zich door dë nbekende bedreigd of geschaad Neen Uw dochter heeft haar kleeren gegeven en bovendien vyt mark Wenkhusen maakte een afwerend handgebaar Ik verzoek u commissaris een V voelt zich dus bedreigd stelde Brand vast Welke vermoedens taebt Mt Wenkhusen richtte zich vastbesloten op Het ging niet anders als hy begrepen wilde worden moest hy over den brief spreken Ik zou u willen verzoeken mee naar myn werkkamer te gaan zei hy Daar bewaar ik iets dat ik u wilde laten zien Den blik van EUie ziende zei Ui gemaakt vrooiyk Het is biets van belang werkelyk niet Begryp jy dat vroeg t ilie toen de heeren de kahier hadden verlaten Frits keek haar leeg ate Wat U er te begrypett zei hy A gfag de kamer uit erst wandelde hy doOr den tuto Zonder doel en zender plan Dan stond hy lang stil tuséchen twee geweldige rhododendrons op den grond lag iets wits Hy bukte Een zakdodc Hy bracht hem naar zyn gezicht een zachte geur van eau d Espagne kwam to zyn neus en eai machtig gevoel overviel hem Hy fluisterde onduideiyke woorden zyn blik eerst zonder glans gloeide Een langen tijd stond hij foo dan scheen hij uit zyn gepeins te ontwaken Zijn oogen keken rond en met een snelle hewegmg liet hij den zakdoek verdwijnen IBj keerde terug en ging met haastige schreden de villa i rbij naar den achtertuto waar nog altijd zijn motorboot aan den steiger lag Qp het smalle dele tend een tiand stoel daar gtog hij to zitten en ver zonk to nadenken ii Het gesprek van de twee heeren in de werkkamer werd tweemaal ondepbroken én etodigde op een voor beiden onverwachte manier Brand zat op de leeren sofa en keek toe ho de heer des huizes wanhopig Iets zocht dat hij verloren scheen te zijn Ik heb ze beslist bij mij gesto ken Sleutels Ja Wenkhusen was zenuwachtig Onder zijn oogen lagen diepe schaduwen die er eerst niet waren geweest Ik was by de brandkast en stakde sleutels to myn zak Ik weet het zeker Ik kan ze alleen verloren hebben beneden of to den tuin Zijn ze dat misschien Brand was naderbij gekomen ea Wees naar een bos sleutels die naast efen der leeuwenpeoten van de schryfr tafel lagen Natuurlijk Wenkhusoi bukte zicbt Hij was verward eh staarde naar dasleutels Dat begryp ik niet U hebt ze naast uw zak gestoken Maar dan zou ik ze toch hebben hooren vallen Nauwelijks xei Brslhd en jwea naar het dikke kaïpet Mlswjhieiihad u baast tVordt ocnM l0d X