Goudsche Courant, vrijdag 16 mei 1941

OUDSCHE kft P No 20631 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PMtgiro 4MU0 Bur Markt pi T L 1741 TJlrecteui r TfflTER eland kondigt actie tegen Syrische vliegvelden aan Omctof ze door DuifscHlond ds jprjngplank naar Irakwordeh gebruikt Acties bij de Transiordoansche grens Duitsch Fransche besprekingen nog niet geëindigd Retain wijst op het belang van de ontmoeting Hitler D rlan Politieke kringen te Washington zijn ongerust eenige andere afstanden Van Damascus uit la de afstand naar de Roode 7ee en het Suezi anaal ongeveer 60O km teiwijl de afstand Berlijn Londen ongeveer lOOÖ km bedraagt Het gevarengebied van de Hoode Zee strekt Zich uit tot het Noordelijk deel van deze zee n et Inbegrip van de Golf van Suez deze goU strekt zich uit van Jem a tol Suez en de Golf van Akaba tqt aan den Nonrde uken keerkiirg teven ten Zuiden van de p aats Janbo felegen aan de kust van Saoedié Uitgezonerd blijven de territolia e uateren van Saotdie Arablë Bentcr meldt Kur ▼ bevQetfde zijde ver g0f wordt staan de Fransche ritciteB in Syrië den Dniti en Uians toe voor vluchten ipff Irak ebruik te maken van Il Syrische vliegvelden Dien iagCTol e heeft de Britste re tüiBi alle noodige volmachten nrlcend om een actie tegen de giiitKhe vliegtuigen op Syri Mkf vliegvelden te onderne M Naar vernomen wordt geIndien de Duitschc toestellen 4ue luchthavens als sprlng Tarkêche president ontvangt Irakschen minister Bi Inkiclie n i iiter vin Oorlog ia I0tét Turksche radio bekend maakt riten president der publiek Inono atmgeti Hnikat zal zich na z n terugkeer uit tibn naar Teheran begeven om et Wuch regeering ts onderhandetèn Irak protesteert i r van de Iraksche wapenen 2y Arabieren in Palestina den gJjJB 1936 hervat Ondanks het tie verbod worden de inzame J voor Irak voortgezet De Bnt J4B tpen staan bloot aan gehoon 5 H bevolking jWMjelvoorziening voor h o ntieker ILIX oevoiKing De grens l j I gesloten Eu cht uit Bagdad wordt ivoorzienmg voor de in Sfckü omsingelde Engelschen Ji antieker Levensmiddelen en iJjT nnen de Engelschen uitslui ll W parachutes J2 minister van Financien Ion Saoed den koning van ffT L S onden vvas is naar fcTmkara uil Bagdad mel t Don Irak teruggekeerd TMlena een bencht uit Beiroet heeft tak Ui vertund m t de operaties der Ilwjordj ansche strlidkrachten aan llhikKh g ens geprotesteerd by de Mlllerdaanache regeering en verUwd fat in deze operaties vijandeTP him elingen moeten worden geW De noodige maatregelen voor fl ïentualiteiten zijn genomen Haar uit Basra verluidt worden altar voorbereidingen getroffen xoor tllüKUng van Brilsche troepen en de Mt van oorlogsmateriepl Dl erste groepen vrijwilligers uit W Bjn naar Iiak vertrokken f l ns Ie Vichy ontvangen bench tart Bagdad heeft het Iraksche mi1 rtevan Financien bekend gemaakt W n Nationale Bank van Irak is WWcht De bank zal haai werk BlhedPn op 17 Moi aanvangen IjMib een bericht uit Bagdad Wt bevestigd dat de gioot moefti PllMlina in o preenstemming met jfr wa s den heiligen ooi log heeft jjl pen Bïngelands heerbchappij m tlubije Oosten oo woidt m den P gezegd beteekcnt de overwin l an het Zionisme De Jodenstaat tvernietigd worden ft Teheran komen volgens het D voortdurend berichten binnen Jtmgunstig luiden voor de positie 2 ft eland in Palestina In all deey lands zoo wordi gen eld komen jm voor Aangespoord door de O over den strijd in Irak iX f n dat Engeland é Irak r ï heeft veroorzaakt moet rich j ontwikkelen als de menschen w schermen in Londert zich ÏT T schruft de D e u tk Plomatisch politi Plomatisch politi Y fespondenz Hiertiit j ï spondenz de con fc ngeland er oorspronkelijk iil T Ja e It eïne STJnl onvoorwaardelijk W e Bntsche ryk zou onder lSn V houding welke EniL ani van het begin af = er druk en bedreiging van Z den dag legt zoo vcr l fj spondenz heeft voorbij seiand cynisch over u J heden van Arabische n heenstappen De weinig Mlge posiUe waarin En Eischen der Jemenitische regeering Naar uit Sana de hoofdstad van lemen Dondeirdcg gemeld wordt ovsrweegt d e Jemenitische regecring opnieuw aanspraak te maken op negen stamdistncten m het Noorden van de Bntsche kolonie Aden die door de En gelschen met geweld aan den Jemeni tischen staat zyn ontnomen maar waar van Jemen nooit afstand heeft gedaan Het schijnt dat zich in Sana onder den invloed van de daar vertoevende Iraksche militaire missie een wijziging vol trekt in de pohtieke houdingjin den in van een actief bepalen van een standpunt tegen Groot Brittanie Duits che per stem Ten aanzien van den Irakschen vryheidsstrijd schrijft deMilitarische Korrespon denz aus Dtutsch land Het gebied tusschen Nijl en Perzische Golf is voor Engeland de schakel tusschen Middellandsche Zee en Indie Engeland kan in dit gebied geen zeltstandigen staatsvorm gebrul ken Het slaat derhalve in het MiddenOosten ieder onafhankelijkheidsstreven ddt het met politieke middelen met meester kan worden neer met meedoogenloos gebruik maken van zijn weer macht De strijd in Irak vormt in dit verband een stormsein voor een gebied waar Engeland zich tot dusver veilig voelde Een klem land heef t met de wapens geantwoord op Engelands inbreuk op het recht Het brengt daar mede de Engelsche landbrug in gevaar tusschen Indie en Egypte evenala de olievoorzienmg in het bijzonder van het in Alexandrie gestationneerde vlooteskader GrootBrittannie is gedwongen tot het gebruiken van mih taire strijdkrachten en scheepsruimte die het bitter noodig heeft op andere oorlogstooneelen Niet alleen Irak maar bovendien geheel de Arabische wereld weet dat voor de spilmogendheden het gebied tusschen de Middellandsche Zee en de Perzische OoIf gee n sjacher object u maar dat hun overwinning voor de landen definitieve vriiheid en zelfbes emmmgsrecht beteeken geland zich thans ook n dezen sector van de oude wereld bevindt blijkt uil de tegengestelde wijze waarop Engelsche staatslieden hetzelfde onderwerp tezelfder tud behandelen Deze meikwaardige tegerstelling in de uiteenze t tingen van Bntsche staatslieden over den oorsprong van het EngelschIrak sche conflict heeft zich ook herhaald toen Eden gisteren tegenover het Lagerhuis de meening verkondigd dat de Brilsche regeering mets anders gewild heeft dan haar wettige en bij verdrag V astgestelde rechten in Irak te beschei men De mj sler van Indie Amery heeft daartegenover verklaard dat Rn geland het gezwel juist óp hpt goede tudstip geopereerd heeft r EEN POND PEULVRUCHTEN EXTRA De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Vis scherij maakt het volgende bekend Ter aanvulhng van het aardappe lenrantsoen wordt op bon 33 van de bonkaart algemeen een extra rantsoen van 500 gram peulvruchten beschikbaar gesteld De verbruiksperiode van dezen bon loopt van Alaandag 19 Mei tot en met Zondag 1 Juni a s Het koo pen op dezen bon is geoorloofd van Zaterdag 17 Mei tot en met VVoens dag 4 Juni a s Daarmede bevestigt Amery dus opnieuw zoo schrijft de D 1 p 1 o het bru tale geweld dat Groot Bnttannié blijk baar volgens oude gewoonte ook dit maal tegenover Irak wilde gaan gebruiken Tevergeefs probeert thans de Bntsche propaganda de Arabische vryheidsbeweging m Irak als het werk van een onbeteekenende kliek voor te stellen De gebeurtenissen zelf vooral echter de eigen zenuwachtigheid en de eigen maatregelen der Britten welke geenszins bedoeld zijn om onbeteeke nende bewegingen te bestrijden bewezen maar al te duièelijk dat Engeland zich et wel van bewust is dat het thans met een eensgezinde nationale beweging der Iraksche natie te maken heeft Bovendien echter toont de afmeting van de Bntsci e inspanning dat Engeland geleidelijk de beteekenis is gaan inzien welke de Iraksche opstand ook elders in de Arabische wereld kan uitoefenen Echt Britsch is m dit verband de gisteren door Eden afgelegde verklaring dat Engeland groote sympathie koestert juist voor het streven van Syne naar onafhankelijkheid Na Dakar en Orari koft h t uitcfaard niemand meer f verbazen dat de Biitache politiek zoodra het haar nuttig voorkwam op kosten van den vroegeren Franschen bondgfliüot tioeven piobeert uit te spelen De Russisch Iraksche betrekkingen f KAART VAN PEUTJ De vroegere Iraksche ministti pie sident Hikmet Soliman die ruim twee jaar op weasch van de Engelschen ir gevangeiiscl ap is gehouden en die na den staatsgreep van Kaïiani weer op vrije voeten is gesteld zou als Iiaksch gezant naar Moskou worden gezonder nu de diplomatieke betiekkmgen tu schen Bagdad en Moskou hersteld zijn De bejéekents van het bericht dat de Dujt che luchtiracht het gebruik van de Svrlsche vUfegve den krijgt wordt duide iik bij bestudeenn van bovenstaande kaart Hierop kan men Ilen dat de olievelden van Mw50el die dicht by de Syrische grens liggen voortaan zonder moeite door Duitscbe iegtuigen te Ijerelken lijn Di van KIrkoek Het IccMs 300 km van de Syrische grens af Het oliecentrum Hadifa is 150 km van Svrife verwijderd Baedad T50 km en Ila r B km In verband rret het feit dat de Roode Ze en het Suel kanaal tot operatiegebied ver klaartl xljn valt ook nog de aandacht op GEEN REDE VAN HITLER OVER HESS Niemand twyfelt of hy heeft uit idealistis Ke motieven gehandeld Naar uit Berlyn Wordt gemeld zal de Fiihrer waarschijnlijk voorloopig niet in het openbaar over de dramatische vlucht van Rudolf Hess naar Schot land spreken naar men te Berlijn meent De gesprekken over den achtergrond van de affaire Sess zijn echter m Duit 5che partij kringen op straat en onder de journalisten niet verstomd aldus het ANP Niemand betwijfelt dal Hess uit idealistische oVerwegmgen een idee fixe gekregen heeft en meende viede tot stand te kunnen brengen door diJ ten uitvoer Ie leggen nadat volgens zyn overtuiging vooft zetting van den oorlog voor Engeland moeloos geworden is Men herinnert zich in het bijzonder een passage uit een der laatste rede voeringen van Hess op 28 Februari jl waarin hi zei dat het Duitsch ands wensjjh is de tusschen de volken han gende vraagstukkep op te lossen m den geest waarin de jeugd der volken bij sportieve wedstrijden bijeenkomt Hij vervolgde toen Het is onze overtuiging dat Engeland ook hier de rol speelt van den ene die weliswaar het kwade wil rfiaar ten slotte het goede doet Deze woorden zoo meent men doen ondubbelzinnig blijken hoezeer Hess vertrouwde op den geest van de Engelsche sportieve fairness als hij op politiek gebied meende dat het al voldoende was als mei den Engelschen persoonlijk bewees dat hun zaak verloren IS om hen bereid te maken tot het sluiten van vrede The man in the street jegrijpt evenwel niet In hoeverre H s meende bij de Engelschen fairness te kunnen ver onderstellen Hl ho t de vlucht l en leider naar Engeland v r gril die m het huidige stadium djen oorlog grenst aan waanzin Men erkent hier overigens dat Hess idea lisme voor het Bntsche rijk gunstige gevolgen 7ou hebben want m het nuidige sladium van d n strijd zou liet t veistand ste voor de Engelschen ziin tr mee op ti houdei In du vcrjan i Vlagen de Berlijners 7ich af welk be np het zii derlingst i dat van Hess die de Lngi chen tot den vrede vv overhalen om dat An de Britten d i icn oorl X njg wi len vv nn n Londensche pers over Hess Naar Reulei meldt vv ibt de L iu en che pers haai lezers up het feil da de otnchten vo gens Wi l e Rudo f Hcss mdtns eén gtsprek met botitn gt ipioken zjj hetiben v m tyianr e en nood in Duitschland met terughou iing opgevat moet worden daar degenen legen wie Hess zich in dezen eest uitgelaten zoa hebben dit allci m buitengewone opwinding uit hun geheugen hejoen gchaa d Reuter zeif had te voren deze zoo gtnaamde uitingen van Hess uitvoerig V erbreid DUITSCHLAND HEEFT GEDULD MET AMERIKA En zal zich waarschu n lu k zelfs vriJ veel laten welgevallen KOMT HET TOT DADEN DAN ZAL DUi rSCHLAND NIET AARZELEN TE ANTWOORDEN De berichten uit Gewoonlijk is het nieuws uit Amerika van dien aard flat het de Duitsche pers redenen tot scherpe critiek verschaft Eten laatsten tijd constateert men dat men m Amerika nog steeds verkeerde opvattingen huldigt over de oorzaak der Duitsche successen Wapens schrecuvvt nven in Ame rika maar men schynt te vergeten zoo redeneert men alhier dat de BLitzkneg niet alleen de kwestie van wapens maar ook en misschien vooral een kwesie van taktiek geweest i Om deze redenen glimlacht Vien hier eenigzms om de berichten uit Engeland over de voorbereidingen om de mvSsie te keeren IiT m litaire kimgen is men overtuigd dat wanneer Duitschland een invasie poging zal wagen Engeland zal ontdekken dat het honderden mogeiiikheden over het hoofd heeft gezien waarmee men hier rekening heeft gehouden De deelneming van Amenka aan den oorlog zal Engeland groote voordeelcn brengen maar dit verandert niets aan I ntperi laroroii de Atperieure tactiek van DuitschlandDaarorlMs men hier overtuigd dat Amenka slechts den oorlog zal verlengen doch niet den aflobp kan beïnvloedenOmdat Duitschland uitbreiding van hetconflict wenscht te voorkomen nemende bevoegde instantes en de bladen alhier elke gelegenheid te baat om Amerika voor onb ezon i n stappen te waai schuwen l f Naai aanleiisjiM s van de rede van Sunner Welles veiTlaarde men Woensdag in de Wilhelmstrasse dal hij doet voorkomen alsof Duitschland een aanval op Zuid Amerika overweegt Wij erkennen principieel de Monroe leer zeide een v oorvoerder Dezelf to SII soonlijkheid verklaard gistermiddag dat Amerika niets in Europa en Afrika heeft te zoeken De kusten v an t Mid dcllandsche Zee kunnen als Europeescl gebied beschouwd worden Hierin komt duidelijk tot uitdrukking wat men m Berlijn van Amerika Verlangt Duitschland vraagt niets van Amerika zoolang de Vereenigde Staten zich niet met Europeesche aangelegenheden be moeien In dit verband schrijft de Beril ner Bótsenzeitung gister avond De Amerikaansche kringen die op het oogenblik aan de macht zijn wenschen den oorlog van Churchill to een oorlog van Roosevelt te maken Kort samenvallend kunnen wij zeggen Duitschland zal veel geduld oefenen met Amerika Het zal zich waar schijnlijk zelfs vrij veel van Amen kaansche zijde laten welgevallen Wij hebben tijd en geduld zegt men in de Wilhelmstrasse Duitschland waar schuwt Amerika echter om geen onbezonnen stap te doen maar registreert tegelijkertijd alle anti Duitsche uitlatingen vin Amerikaansche politici en in de Amenkaansche pers Als Amerka tenslotte tot daden mocht komen zal Duitschland niet aarzelen te ant woorden s 2óH CH flflaoH Zon Of 5 42 onder 21 31 Maan vf 2 15 onder 12 18 Men is verplicht te verdoistet a van tonsondergang tot zonsopkoawt LaMnarns van voertalgen moet B t onr na zonMader aoij ontstoken worden nf vw iiww w A n n Uil Berlijn melit het ANP dal m de kringen v r de buitenland sche journalisten aldaar de DuitschFran c le twsorekingen in het middelpunt der t elangstelling blijven staan In antwoord op een vraag werd in d Wilhelmstrasse verklaard dat he olstrekt onjuist is van een Duitsch i ransche overeenkomst te sprekjen daar deze besprekingen nog niet geëindigd zijn In politieke kringen van de Duitsche hoofdstad wees men in dit verband ook op de echo in de Fransche pers in het bezette zoowel als in het ont e2etfè gebied Vaspuitsche zijde meent men hieruit te TÊunnen opmaken dat Frankrijk zich saamhoorig met Europa voelt en zich niet beschouwt als invloedssfeer van een ander continent Men gelooft derhalve te Berlim dat ook m het onderhoud tu sschen maarschalk Petam en den Amerikaanschen ambassadeur Leahy deze neiging van Frankrijk tot uiting gekomen is In politieke kringen te Berlijn betoogde men voorts dat men van Duitsche 7ijde nimmer tusschen Europa en Afrika een zOo scherpe scheidmgsliin getrokken heeft a tusschen Europa en Amerika Europa heeft mets te makfn met de eigen aangelegenheden van RïCHT VAN DOORTOCHT SPT meldt nog uit Berlijn Wat do besprekingen tusschen Hitler en Darlan betreft is men in de Wilhelmstrasse nog gereserveerd Naar aanleiding van een yraag van een buitentandjch journalist of Duitschlan het recht van vrycn doortocht heeft bedongen wordt van bevoegde znde verklaard dat hiervan niets bekend is V i t staat echter dat men te Berlijn de gebieden otn de Middellandsche Zee als een deel van DEZEN ZOMER MEER VLEESCH Door verkorting van den geldigheidsduur DE WEERSGESlfcLDHLID VURMT ECHTEMPEN TE ENVALLES Naar het Ryksbureau vpor de Voedselvoorziening meedeelt kan worde verwacht dat behoudens onvoorziene omstandigheden het mogelijk zal z n in den loop van dezen zomer tot een verruiming v n het vleeschraptso n over te gaan Zooals reeds is meegedeeldj is e n zekere vermindering van den vjestapel met het oog op de vocderpositie noodzakelijk en bedraagt het percentage waiarmet de veestapel ext a moet Wor den gekort twintig Het vlecsch dat hierdoor beschikbaar komt zaJ vermoedelijk niet slechts tot de vorming van een reserve voor der winter 1941 1942 maar ook m den loop van dezen zomer tot een vergrootmg van het vl eschrantsoen in staat stellen Deze vergrooting kan worden ge vonden in een verkorting van dpn geldigheidsduur van den vleeschbon Gelijk men weet is de duur van dezen bon thans van zestien tcft acht dagen verkort doch krijgt men over die acht dagen dan ook maar de helft van het rantsoen zoodat de totale hoeveelheid vleesch die men in zestien dagen kan krijgen ongewijzigd blijft De reden voor dezen technischen maatregel is dat hef ondoenlijlf was gebleken lederen slager een voorraad voor zestien dagen in eens te leveren De veemarkten wolden wekelijks gehouden zoodat de aanvoerperiode een week bedraagt Aanvoeren afvoerpenode dekten elkaar dus niet Nu hierin door middel van een halveering derafvoerpeirode verbetering i gebracht hoopt men te kunnen zorgen Jdat de slagers genoeg vleesch zullen hebben om de boh te honoreeren IrtusscBen is voor d € vleeschvoorzienirg m de allernaaste toekomst de weersgesteldheid een tegenvaller De hoop dat de koeien m dezen tijd genoeg voeder in het weiland zouden hebber om voldoende m gewicht toe te nemen is tot nu toe niet verwezenlijkt Is men echter den tégen Oordigen moeilijken tijd door dan kan de verwachting dat een veWSiming van het vleeschraplsoeii in den loop van den zomer mogelijk zal zijn gev eltigd ord r geacht Europa beschouwt Een aanduiding m dezen zm is in de Wilheim3traij e ge Men kan veilig aannemen dat de Neu ordnung ook op Noord Afrika betrekking heeft Dit onderwerp is ook bij de Fransch Duitsche t esprekmgen te berde gebracht REOiü V AN rfcX AIN De chef van den Franschen staat maarschalk Petam heeft gisteravond om 8 uur voor alle Fran whe zenders de reeds aangekondigde toespraak gericht tot het F ansche volk Hij zeide Gij hebt gehooed dat admiraal Darlan kortelings in Duitsch land een ontmoeting heeft gehad met njkskansel er Hitler Ik heb deze ontmoteing principieel be roet Zij stelt ons in staat duidelijk te zien op den weg naar de toekomst en de met Me Duitsche regeerine aangevangen be ïprekingen voort tt zet en Wanneer het ons gelukt de aaii den gang zijnde onderhandelingen bij een straffe discipline van onze openbare meen ng tot een goed einde te brengen zal Frankriik zijn nederlaag overwinnen en in de wereld kunnen standhouden met den rang van een Europeesche en kolonip o mogendheid WASHINGTON ONGERUST OVER DE BESPREKINGEN United Pres meldt uit Wasnington In politieke kringen alhier heerscht onmiskenbare onrust over de bespreking van Hitler met Dalan Onofficieel werd te kennen gegeven dat Frankrijk op krachtige Amerikaansche tegenmaatregelen zou moeten rekenen indien het actief met Duitschland ou gaan samenwerken Hel departement van Builenlandsche Zaken verklaarde dat het resultaat der DuitschF H rhe bespiekingen hier onbekend was