Goudsche Courant, zaterdag 17 mei 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 17 MEI 1941 WELKE BONNEN ZIJN GELDIG ARTIKEU BON DUUR HOEVEELHEID Aardappelen 1 Aardap kaart 92 t m 21 Mei t m 25 28 Mei Vk kg Bloem BI 8 t m 15 Juni 50 gram roggebrood of 50 gram U brood of h rantsoen gebak of 35 Fl meeJ of bloem Boter of margarine Bo 15 Bo 17 Bo 16 t m 25 Mei 26 Mei t m 11 Juni t m 25 28 Mei Boterkaan 4 P boter Vetkaart boter of margarine Vi pond boter Brood Br 18 Br 19 Br 20 t m 24 28 Mei t m 17 21 Mei t m 24 28 Mei 100 gr roggebrood of 100 gr uU brood of I rantsoen gebak Eieren A 86 A n t m 18 21 Mei t m 25 28 Mei 1 kippen of eendenei Gebak Br 18 Br 19 Br 29 t m 24 28 Mei t m 17 21 Mei t m 24 28 Mei 1 rantsoen Gort Gortmoiit of Grutten A 25 21 April t ro IS Juni pond Havermout Havervlok ken Gort of Grutten A 24 21 April t m 15 Juni Vt pond Kaas A 65 en 75 A 66 en 76 S Mei t n 1 JnUi t m 15 Jnai Elke bon 100 gram Koffie of koffiesurrogaat A M 5 Urn 25 Md 250 gr koffiesurrogaat Macaroni of Vermicelli of Spaghetti A 26 Zl April t B IS Jnni t ona Maizena of Griesmeel of Puddingpoeder A 27 21 April t m IS Juai 1 ona Melk Me 17 t m 25 Md H h Peulvruchten A 33 4 m 1 4 JBni 1 pond Petroleum Fer 19 21 April t m 15 Juni Voof de k uk Ryst emeel gries ebloem of Grultemeel Bo 21 A 32 3 t n 2S Md t n 15 jMd U pond extra rantsoen H pond Scheerzeep Bon K TcztielkaMt t m 31 Aag SO gr achaertaep of tuba of l SlaoUa Bo 17 29 Md t m 11 JoBi 200 gr slaolie of raapolie of boter i argarine Suiker A 31 l m 8 Juni 1 kilogram i The A 39 S t m 25 Hd 40 gram Vleescli Vl 15 t m 22 24 Md plm Vi on ook kip eend v kalkoen i Vleeseb waren VL U t m tt 24 Md rantsoen Zeep A 29 28 Apr t m 31 Md 1 raolioen Ma B Malkkaart A s Alg Distributiebonboekjo BI r Bloem bon Bo = Boterbon B9ITEMUMB D Vereenigde Staten I I de Roode Zee oonu or oosevblts BISLOfT In verband met de Duitsche waar chuwuis tegen het bevaren van bepaalde gt4ielten der Roode Zee oefent de Cbicaco Tribune feUe critiek op Bootevejts besluit tot het lenden an chepen naar die zee De AmeriiuBiBtcbe achepen aldus icbrijft hef b kunnen elk oogenWik worden bloöt e tetó aan aanvallen van Dmt iche duikbooten of vUegtuigen Dat iou de Vereenigde Staten voor een moeilijke beslisiiing plaatsen Evenal de leen en pachtwet is het besluit van Booievelt in itröd met den ii t der tieutralitctt yeritUriiic vaa BuU De mlnitter van Buitcnlaodsche Zaken Cordell HuU h eft een rede febouden voor Ijet besttjur van de Pan American Usion en daarbij o a verklaard dat het tegenwoordige toeven om met geweld een wereldbeerschappij te stichten Ijedwongen xa worden Overigen zullen wij offert moeten brengen en moeilijke tijden moet doorleven alvorens het zoo ver is Amerika en Japan SEN GEBAAB GEVRAAGD Tosji de president van de Japan Times and Advertiser schrijftin zijn blad dat naar zün meening deVer Staten het initiatief moeten nemen om den toestand in den StillenOceaan te ontspannen Het beste zou zijn als de Ver Staten cei gebaar maakten zooals b v het herstel van het handelsverdrag met Japan of zouden trachtten een modus Vivendi te vinden In het artikel schrijft Tosji dan verder Een dergelijk begin dat het Vertrouwen zou kunnen herstellen zou de grondslag kunnen vormen voor een conatructieve politiek Zoo niet zeer apoedig een begin van dien aard met het oog op den vrede gemaakt wordt darf zal de huidige ontwikkeling tot haar logische einde voortschrijden Groote Canadeesche ooi logsleeninsr CM MILUUEN DULLAR Volgens een bericht van de NewY o rit T i m e B lut Qttawa komt de Canadeesche regeering 2 Juni met de reeds lang overwogen nieuwe oorlogsleening ten bedrage van 600 millioen dollar aldus het A N P Na het fiasco dat de Canadeesche regeering reeds bij de voorafgaande leeningen heeft geleden zal de sterkste pressie noodig zijn om de bevolking ook slechts tot de kleinste inteekening te fcww gcn pu zij door den Engelschen oorlog financieel toch al zoo geweldig belast wordt Immers de inkomstenbelasting is verhoogd de suikerbelasting verdubbeld de wijnbelasting verdrievoudigd en de lasten op bioscoopbezoek en spoorkaartjes zijn eveneens verzwaard De bevolking gaat hieronder dcrmate g Jkt dat bu den voortdurend grooteren onwi om ten gunste van Engeland nog meer offers te brengen inteekening jp de nieuwe oorlogsleening slechts door dwangmaatregelen bereikt zal unnen worden De oorlog ter zee IN Al Klt MEEK UAN EEN MILt lOEN l UN TUT XINKEN GEBRACHT In aansluiting op het Duitsche wëermachtsberieht van gisteren verneemt het D N B dat in de maand April voor het eerst in dezen oorlog meer dan een millioen ton scheep ruimtc tot zinken gebracht ia Dit buitengewone succes van de Duitsche luchtmacht en marine is overigens Iterk beïnvloed door de voortdurende aanvallen der gevechtsvliegtuigen op de transportvloot der uit Griekenland vluchtende Biitsche troepen D fgelijke recordcijfers kunnen niet elke maand verwacht worden Niet de records trouwens zijn in dezen oorlog beslissend maar de gestaagheid de onophoudeilüke uitholling der Britsche oorlogseconomie In de gestaagheid van het tot zinken brengen ligt het doodelüke gevaar voor Engeland Z EEDSCHE EISCHEN TOT SCBADEVERGOEDING DOOR ENGELAND TOEGEWEZEN De aanspraken op schadevergoeding van de Zweedsche regeering voor de beschadigingen aan de Zweedsche destroyers Puke Psilander en Remus zyn door de Engelsche regeering in vollen omvang erkend zoo meldt het Zweedache Telegraafagentschap volgens het D NB Zooals men weet waren de torpedobeotj3gers in den zomer van 1940 op weg van de werf van Italië waar z j gebouwd waren naar Zweden door de Engelschen opgebracht en vastfehouden In dien tQd ontstond schade an de machines en de inwendige installaties die intusschen hersteld zün TNOENGKING ZWAAR GEBOMBARDBBBD Van ten luchtbasis in entraal China wordt gemeld dat gisteren golven van Japansrhe vliegCuigen tonnen bommen boven Tsjoengking hebben geworpen tÜdena eon verwoeden aanval den derden van dit jaar Ondanks het felle fweervuur konden de piloten het in ban hunner bommen waarnemen voor V veilig naar hun bases terugkcorden BI1SSI8CBE GOEDEREN IN SAN FRANCISCO VASTGEHOUDEN Associated Presa bevestigd volgens het D N B dat de Sovjet Unie in Washington formeel geprotesteerd itceft tegen het vasthouden van een Sov at lading in San Francisco Bij deze lading gaat het om wol en huiden uit Argentinië en Uruguay die op grond van de kortelings ook voor den transitohandel ingevoerde exportlicentie worden vastgehouden Het protest is Woensdag door den Rus sischén ambassadeur bij een l ezoek aan Huil ingediend STUGING KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD IN AMERIKA Het Amerikaansche ministerie van Arbeid heaft bekend gemaakt dat in de V S sedert Augustus 193 de kosten van levensonderhoud met 3 7 pet gestegen zün Van midden Maart tot h lf April J l Zijn de levensmiddelenprijïen met 1 pet gestegen en thans 5 pet hooger dan in de herfst van verleden jaar De suikerprijzen ïijn sedert April 1940 met V pet gestegen Deze prijsstijging wordt in het bijzonder gewretei aan de moeiiykheden met de scheepsruimte Andere levensmiddelen zijn zelfs in ejjp jaar töd met 10tot 20 pet in prgs gestegen ITALIAANSCHE KONING KEIZER TE CETTINJE De koning van Italië heeft gisteren een bezoek aan Cettinje gebracht De huizen waren versierd met de Italiaansce en Montenegrijrtsche kleu ren De bevolking juichte d koning hartelijk toe 8PAANSCH SCHIP OPGEBRACHT Het Spaansche s s Castillo la Moto is door de Engelsche voor contróle naar Gibraltar aldus het D N B Dit is binnen 48 uur het tweede Spaansche schip dat door de Engelschen wordt opgebracht VROEGERE ZUID SLAVISCHE GEZANT TE BOEKAREST IN ISTANBOEL Op een Roemeensch stoomschip is Vrijdag de vroegere Zuid SlaWsche gezant te Boekarest Avakoemowitsch met het personeel van zijn legatie ea van consulaten in Istanboel aangekomen m totaal 40 personen dife na een kort verblijf in Istanboel naar het midden Oosten zullen doorreizen Men vermoedt dat hun doel Palestina is waar zich ook de gevluchte vroegere Zuid Slavische regeering bevindt BULGAREN OP HET EILAND CHIOS BEVRIJD Meer dan twetduizend Bulgaren die door de Grieken naar het eiland Chios waren verbannen zijn door de Duitsche troepen die het eiland bezetten in vrijheid gesteld en naar Cavalla gebracht waar zij door de Bulgaarsche autoriteiten zijn overgenomen De bevrijden bevinden zich in een zeer slechten lichamelijken toestand alduf het D N B Een vrij groot aantal Bulgaarsche bannelingen vertoEft naar men weet nog op het eiland Kreta 25 NOORSCHE SCHEPEN DIT JAAR VERLOREN Volgens Pritt Folk zün dit jaar 25 Noorsche schepen van 110 000 brt in totaal die in Engelschen dienst voeren verloren gegaan aldus het D N B Daarbü zyn 138 Noorsche zeelui om het leven gekomen Voorts is de EngelscheNoorsche walvischvaarder Terje Vitsn 20 600 brt verloren gegaan Korte berichten Op grond lan consulaire en andere rapporten leeft het Amerikaansche staatsdeparlement een lyst uitgegeven van de in het buitenlandlevende Amerikaansche burgers welker totaal aantal geraamd wordt op 307 884 Hiervan wonen iets meer dan 6000 in Engeland en rond 5000 inDuitschland Donderdagochtend is de 150 000steBelgische arbeider naar Duitschlandvertrokken om daar zijn brood teverdienen By het vertrek van dentrein werd den arbeider een goudenhorloge overhandigd De dreigende staking by General Motors IS op het laatste momentvoorkomen nadat den arbtiders loonsverhooging was toegestaan Het Sovjet Russische consulaatgeneraal te Sjanghai dat in 1939 werdgesloten is heropend Naar men vanbevoegde zijde verneemt staat dezeheropening in nauw verband met hetRussischJapansche neutraliteitspact BINNENLAND ONZE PLAATS IN HET NIEUWE EUROPA Doel van het genootschap Nederland en Europa Na dezen oorlog zullen zich op nagenoeg elk gebied van ons maatschappelyk leven giw te veranderingen voltrekken daarvan kunnen wy zeker zyn AU wy Nederlanders niets doen en met de handen in den schoot blyven zitten wachten komeif eze veranderingen er ongetwyfeld ocjk Indien wy echter zelf gezonde ideieën ontwikkelen en naar voren bnihgen met de mogelijkheid dat dezy ook door anderen worden aanvaard dan hebben wy de grootste kans om zelf invloed uit te oefenenop ons toekomstig lot bij de nieuwe ordening van het oude Europa Met deze woorden heeft prof dr G ft S Snijder een VP B medewer ker tijdens een vraaggesprek den gedachtengang geschetst welke heeft geleid tot de oprichting van t nieuwe genootschap Nederland en Europa onder zyn voorzitterschap Wy stellen ons dus ten doel zoo vervolgde professor Snyder om de problemen welke na het sluiten van den vrede bU de herordening van om werelddeei onder leiding vaa Duitschland aan de oide llen komen voor zoover dezeNedérUnd betreffeti reeds thans te bestudeeren U acht het tydstip voor deze werkzaamheden thans nog niet te vroeg Zeker niet Een volk dat zelf onderoorlogsomstandigheden zoo weet tehandelen bewyat daarmede dat hétlevenskrachtig is Duitschland is ona byvoorbeeld met de herordeningvan ZuidOost Europa al voorgegaan Daar is het inzicht dat de oudeorde van ons continent feitelyk eenchaos en een wanorde was al veeleerder doorgebroken Doch ook eldersheeft men reeds lang zeer goed gevoeld dat het zóó niet langer ging dat er eenvoudig iets gebeuren moestHelaas bleek er een oorlog voor noodig te zyn om deze wanorde opzy teschuiven om met geweld plaats temaken voor een nieuwe orde Het doelvan ons genootschap is nu de Nederlanders die dit inzien tot samepwerking te brengen BREEDE KIJK Meent u dat er voor dit streven op het oogenblik voldoende waardeering bestaat Ongetwyfeld voldoende om dit initiatief levensvatbaarheid te schenken Dat bewyzen de vele adhaesiebetuigingen die wy reeds ontvangen hebben Er zitten op het oogenblik op vele plaatsen in onze maatschappy mensriien die tot dit inzicht gekomen zyn Het ontbreekt hun echter aan contact met gelykdenkenden Wanneer zü over hun ideeën spreken met hun omgeving dan worden zy onder invloed van de politiek aïgeleid naar de kleine dingeri en meningsverschillen Door ons genoots€h3p komen zij in de eerste plaats in aanraking met anderen die over dezelfde kwesties hebben nagedacht als zy en daarby tot ongeveer dezelfde conclusies zyn gekomen Bovendien spreken zy in dezen kring nietvakgenooten die de oplossing der problemen in dezelfde richting zoeken wat het overzicht op het geheel weer zal bevorderen Op welke gebieden van de samenleving zal het genootschap werkzaanzyn f Handel industrie wetenschap kunst en verkeer komen daar voor zoover zy het algemeen belang betreffen reeds oogenblikkeUjk voor in aanmerking De uitbreiding der activiteit is natuurHjk welhaast onbeperkt pn daarom is het voorshands nagenoeg ondoenlyk aile terreinen waar wy op den duur werk kunnen vinden op te noemen Verder zullen wy natuurlijk ook contact zoeken met alle groepen Wier streven parallel met het onze loopt ADHAESIE BETÜIGINGEN GEWENSCHT Hoe zullen de doelstellingen van het genootschap worden gepropageerd Men moet goed begrypen dat hethier geen vereeniging betreft dietracht zooveel mogelyk leden te werven Het gaat niet om de grootte vanhet genootschap doch om zyn produstiviteit Het bestuur noodigt sympatniseerenden die daarvoor in aanmerking komen uit om hd te worden Vanzelfsprekend stellen wy het zeerop prys zooveel mogelyk adhaesiebetuigingen te ontvangen welke gezonden moeten worden aan den secretaris van het genootschap den heerK W BoekhOit Naarderstraat 298 i Huizen N H De resultaten van onzestudies en onderzoekingten zullen worden neergelegd in publicaties die ophun beurt ook weer voorlichtend zullen wei k en in ruimeren kring buitenhet genootschap EEN STRAATCOLLECTE VOOR DE JEUGDHERBERGEN De leiding van de N J H C wyst erop dat vele jeugdherbergen reeds voor de Pinksterdagen zyn volgeboekt Dit beteekent dat de meeste trekkers en treksters die zich thans nog aanmelden voor l epaalde jeugdherbergen teleurgesteld moeten worden De geweldige toeloop naar de jeugdherbergen dwingt de Jeugdherberg Centrale maatregelen te treffen om te voorkomen dat in t komende seizoen een groot deel der trekkers geen onderdak zou kunnen krijgen Zoo wil de Jeugdherberg Centrale trachten een aantal Jljdelyke jeugdherbergen in te schakelen om zoo haar leden m staat te stellen van den zomer ongestoord hun tochten te maken Van welk een groote beteekenis de jeugdherbergen zyn bUjkt duidelyk uit het feit dat byvoorbeeld in de eerste week van Juni ongeveer honderdtachtig kinderen van twaalf tot veertien jaar op initiatief van de Centrale Transportarbeiders Bond drie dagen in de verschillende jeugdherbergen zullen doorbrengen De uitbreiding en instandhouding i an de jeugdherbergen is een nationaal belang en daarom meent de N J H C een beroep te mogen doen op de offervaardigheid van bet geheele volk om dit mooie werk naar vermogen te steunen Op 23 en 24 Mei zal daarcnn overal in het land een groote straatcollecte ten twte van het jeugdherbergwerk gehouden worden Van allen die van de jeugdherbergen gebruik maken of die iets voor deze prachtige instelUngen over hebben wordt verwacht dat zij zich als collectant zullen opgeven by het kantoor van de N J H C te Amaterdam Tulpstraat 4 BOEBENBOFSTEDE AFGKNtAND Gistermiddag is te Lange Ruigeweide brand oHtstaan in een kapitale hofsteed l ewoond door de familie Barend Het vuur dat door een vonli uit denschoorsteen is ontstaan nam weldrazulk een omvang aan dat het huis inkortoi tyd in lichtei laaie stond Aanblusschen viel niet te denken Het huisbrandde geheel af l en groote partykaas en een gedeelte v n den intioedelgingen verloren De sci ade welke optwintig duizend gulden v ardt geschat v OFdt door verzdtering gedekt i Inschrüving van vervoermiddelen 1 VÓOR 22 MEI A S De secretaris generaal van het departement van Waterstaat heeft de volgende beschikking gegeven Artikel 1 Als vervoermiddelen waarop dit besluit betrekking heeft worden aangewezen Motorrijtuigen opleggers en aanhangwagens geheel of gedeeltelük ingericht tot vracht of veevervoer Motorrytuigen uitsluitend bestemdtot het voortbewegen van opleggersof aanhangwagens met uitzonderingvan landbouwtractoren Artikel 2 Zy die op 15 Mei 1941 houder zyn van vervoermiddelen waarop dit besluit betrekking heeft zyn verplicht deze vó ór 22 Mei 1941 te doen inschryven in vanwege den secretaris generaal van het departement van Waterstaat te houden registers ongeacht of de vervoermiddelen al dan niet voor onmiddellijk gebruik gereed zyn Artikel 3 Het doen inschryven geschiedt door invulling en onderteekening van een inschryvingsformulier 1941 dat kosteloos verkrijgbaar is by de Jölbutiediensten en door tydige opzeridlnf van dat formulier aan den inspecteurg ne raal van het verkeer Koningskade 25 te s Gravenhage lAftikeL i Overtreding van de voói schriften by dit besluit gegeven wordt gestraftmet hechtenis van ten hoogsteéén jaarof een geldboete van ten hoogste ƒ 10 000 Met fcetrekkiijg tot de voorschriften van dll besluit i i voorts varj overeenkoms e toepassing het bepaaldein de artikelen 3 2e lid 4 5 en 6 van de wet Gebruik vervoermiddelen 1939 Motorrytuigen ten aanzien Waarvan de ot ertreding is gepleegd kunnen door den secretans generaal vanhet departement van Waterstaat verbeurd worden verklaard Artikel 5 Dit besluit kan worden aangehaald als Inschryvingsbeschikkmg I 1941 In verband met bovenstaand wordt nog de aandacht op het volgende gevestigd In verband met een bü het drukken ondervonden vertraging zullen alle formulieren welke bUjkens het poststempel uiterlijk 24 Mei 1941 aan de post werden toevertrouwd als tijdig opgezonden worden aangemerkt De aandacht wordt er voorts op gevestigd dat de afwezigheid of onbruikbaarheid van bepaalde onderdeelen dus ook van banden niet ontheft van de verplichting om het motorrytuig te doen inschrijven Slechts motorrijtuigen die in zoodanigen staat van onbruikbaarheid verkeeren dat dientengevolge herstelling of wederin ge bruikneming redelykerwyze uitgeslo ten is komen op dien grond met voor inschrijving in aanmerking VarklariDg Ook bchooren niet voor inschrijving te worden aangegeven motorrijtuigen van byzondcre inrichting welke niet bruikbaar zyn voor vervoer van goederen of vee zooals brandweerauto s reinigingsaiitoy reparatie takel en kraanwagens en dergelyke Personenauto s en autobussen blijven uiteraard eveneens buiten de inschrijving SCHAPEN GESTOLEN EN GESLACHT Gistermorgen heef de politie van Nieuwer Amstel te Aalsmeer gearresteerd de gebrs L wonende aan e Kleine Noonft aldaar verdacht van liet stelen van schapen Xn Nieuwer Amstel werden de laatste dagen bü diverse veehouders schapen uit het land vermist Des nachts werd door de politie en andere gepost met het resultaat dat v morgen een arbeider twee personen ontdekte die op een bakfiets een schaap vervoerde Het spoor leidde naar de woijing van de gebr L Hier werd niets gevonden wel echter in een iandbouwschuur waar het schaap en resten van geslachte dieren werden aangetroffen Op het politiebureau bekenden de gebrs L Zy vertelden reeds vyf schapen afkomstig van drie verschillende boerderyen gestolen en geslacht te hebJben Het vleesch werd daarna aan den man gebracht VERKEERSBEVEILIGING OP DEN WEG AMSTERDAMAMERSFOORT Bij het punt van samenkomst van den weg Baam Eemnes Laren de oude Ryksweg met den nieuwen weg Amsterdam Amersfoort naby het landgoed Groeneveld werd reeds sedert cencKi jarf het uitzicht voor het van den ouden weg komende verkeer geheel benomen door een boschje tusschen het rijwielpad langs den ryksweg en den daar dichtby gelegen hoogpdyk Deze belemmering kwam het sterkst tot uiting wanneer men per auto van Eemnes komend den njeuwen weg naar links in wilde ryden aangezien de wieiryders dan plotseling van achter het boso je te voorschyn kwamen Op Verzoek van den A N W B is thans het boschje zoodanig gesnoeid dat het uitzicht vry is OPNIEUW BRANDDE DE HEI Te Kallen ote gem Steenwykerwold is opnieuw een oppervlakte nu van ongeveer 50 HA heide afgebrand Men vermoedt dat de brand die hier enkele dagen geleden heeft gewoed nog niet geheel uit is geweest doch dat ern hoeveelheid veen is blyven smeulen en dat de heide daardoor weer vlam heeft gevat Huisvrouwen attentie Morgen IS Mei is hef de laütste eldighejdsdag van Bon 7 bloem Bon 95 eieren Bon 6474 kaas Bon 23 rijst en heden van Br Per Vi Bon 14 vleesch en vleeschwaren SELD EN COE DEREi JAARVERSLAG N V SCHE HirPOTHLEKBi a an het jaarverslag der vari sche hypotheekbank over hét iaf ontleenen wy het volgende Het saldo der uitsUande hyp H ïiöisMTvj TrsToToorfe der spaarkassen werd in Iflsq Lïïr afgelost W Met mederekening der activa u ider begrepen het obligo der aShouders is een surplus aanwe ƒ 2 749 181 boven het bedrag £ staande pandbrieven In 1940 kwamen geen executies vo Door oorlogshandelingen werd ia lïï in hoofdzaak te Rotterdam de opul van het onderpand van 31 leenuit r waarvan de per resto hoofdsommi J totaal bedroegen ƒ 403 000 vemiet De schade na aftrek der grondwaai wordt op ƒ 350 000 getaxeerd Nadat een bedrag van ƒ 40 33518 n31 December 1940 is afgeschreven Iw het in het voornemen aan de ia rvB gadering voor te stellen de resten M de winst ad ƒ 34 964 81 te gbruikm w het vormen van een reserve tegen oor logsmolest OPNEMING VAN FONDSEN IV nr DAGELIJKSCHE NOTEERINo De wnd secretaris generaal van het departement van Financiën maakt bt kend dat hy heeft aangewezen ter op neming in de dagelüksche noteenu in de prijscourantten der beurzen my ingang van Vrijdag 16 Mei 1941 dèvo gende fondsen t w f 2 500 000 saj deelen der Nederlandsche Dok Ma schappü N V gevestigd te Amsterdin De certificaten uitgegeven door dt N V Administratie kantoor voor at deelen KoninkUjke Nederland hoogovens en staalfabrieken N V gevestigd te Amsterdam van gewone aandeelen der Koninklyke Nederlardsche hoogovens en staalfabrieken N V gevestigd te IJmuiden OPNEMING VAM FOKDSEN IN oe DAGELÜKSCHE NOTeERING P nd secretans generaal an het dcpii tement van Financiën heelt aange iezea ta opneming in de dageiljksclie noteering In de prijbtcouranten der beurzen Ie Botterilla respectieve ijl te Amsterdam mei Ingang na Maandag 19 Mei 1041 de volgende fotidscii tw Beurs Rotterdam Aandeelen alfiemeene maatschappij fH ondernemingen in Oost Indie te s Gravei Hage Aandeelen Batangara cultuur m l te t G venliage Aandee en N V de I ell olleslagerU mlJ fl sGravenhage Aandeelen N V Palmboomen cultuur nfl Monopolie te s Gravenhage Aandee en NV cultuur mIj Nieuw TÜEllak te sGravenhage Aandeelen N V Soengei Lipeel cuUwir mit te sGravenhage Aandeelen N V exploitatie mij NoenAinl te s Gravenhage 6 conv obllgatiên N V exploitatie ntNoembing te s Gravenhage Beurs van Amsterdam Aandetlen N V Kuituur mij Panr Nanlta Aandeelen droogdok mij Ta djr ng Priot 1 Bbügatlin leening 1931 vrtlimt Würtejnberg m stukken van zw fr IMfi f Ï Voud ob igatién leenin iB2fi ad Bodb in stukken van Rm 2000 en Rn lOOO Certificaten van 7 O 10 jar pf u ibriei stad Munster In stuWten van Rin ION Rm iOOO 7 hvp obllgatiên deel eener eeningnn 1931 Franwskanennnen von Ncrnenwertie v in stukken van IOOO en 5W = Broodbon = Periode s Vleeichbon 10 Jar 1ste hyp obllgatiên leenial 1930 het R K kerkleen St T imlatii Lapzig In stukken van ƒ 1000 er M