Goudsche Courant, zaterdag 17 mei 1941

ïWEEDE BLAD Waterdag n mei 1941 NIEUW STADSBEELD AAN HANEPRAAI VA N STOOMGEMAA L TOT PLANTSOEN Reunie Bioscoop De roepstem der wildernis Aanvang 8 15 utfr Zaterdag vanaf 6 uur ondaglvanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uurr jmge liefde Schouwburg Bioscoop Rozen in Tirol met Hans Moser Johan Heesters Theo Lingen Marte Harell en Leo Slezak Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Thaiia Theater De verdwenen minnaar met Theo Lingen Fita Benkhoff Paul Henckels en Paul Kemp Aan vang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Mei 7 aur Kunstmin Tooneelavond Goudsche H B S vereeniging Mei 9 30 uur Ter Gouw Vertrektrainingswandeltocht vereen Achilles door het Plassengebied Mei 7 30 uur Blauwe Kfuis Jaarvergadering Vereeniging van VrijzinnigHervormden 19 Mei 8 uur Voormalige Ambachtsavondschool Cursus transportcolonne Roode Kruis dames Mei 8 uur De Zalm JaarvergaderingVereeniging voor Vreemdelingenverkeer Mei 7 30 uur Ons Genoegen Biljartwedstrijd Ter Gouw Concordia 20 Mei 8 uur Kunstmin Openbare vergadering N S B spreker de heerv d Roer n Mei 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 21 Mei g uur Daniël Cursus EHBO 21 Mei 8 uur Nieuwe Schouwburg Uitvoering muzikale show Zeg het met muziek ten bate van de Nederlandsche gewonde militairen 21 Mei 8 9 uur Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor lugjitbescherming 23 Mei 7 uur Concordia Biljartwedstrüd Concordia Ter Gouw 23 Mei 8 uur Voormalige Ambachtsavondschool Cursus transportcolonne Roode Kruis heeren 28 Mei g uur Geref Kerk Orgelconcert Feike Asma Mei 8 uur Consultatiebureau Oosthaven 50Jaarvergadering Vereen tot bestrijding der tuberculose Mei 7 30 uur Daniël SpreekbeurtT Woudwijk Hilversum 29 Mei 7 30 uur Vrije Evangelische Gemeente Bybeyezing en bidstond 31 Mei 3 uur s Gravenbroeksche Plas Aanvang driedaagsche Goudsche zeiL week roeien zeilvereeniging Gouda ZONDAGSDIENST DOKTOREN Bij afwezigheid van den huisarts zijn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren J G W F Bik BleekeriSingel 55 tplefoor 3151 en P de Boer Gouwe 115 telefoon 2273 Het litomngemaal on Rynland dat vroeger de afsluiting van den Flulüeelensinoe vormde Foto Studio Vereeniging tbt bestriding der tuberculose in 1940 HET WERK KAN OP DE GEWONE WUZE WORDEN VOORTGEZET Ondanks alles wat het jaar 1940 heeft gebracht kon het werk der vereerdging op de gewone wijze worden voortgezet en in financieel opzicht is geen achteruitgang te boeken aldus deelt de secretaris penningmeester de heer N H Meulman in het 32ste jaarverslag van de Vereeniging tot bestrijding der tuberculose mede Aan verpleeggelden werd uitgegeven ƒ 11 584 91 tegen ƒ 12 644 15 in 1939 welk bedrag betrekking heeft op de verpleging van 13 volwassen patiënten met 2659 verpleegdagen en op 12 kinder patiënten met 2109 verpleegdagen onder wie 2 kinderen naar herstellingsen vacantiekolonies die aldaar 546 verpleegdagen genoten Buiten bezwaar van de geldmiddelen der vereeniging gingen nog 7 kinderen naar Russenduin door bemiddeling van den Ned Bioscoopbond Aan restitutie verpleeggelden werd geboekt ƒ 9655 94 tegen ƒ 10 852 27 in 1939 Er werden bijdragen in de verpleging ontwangen van Maatschappelijk Hulpbetoon voor 4401 verpleegdagen van Herwonnen Levenskracht voor 930 verpleegdagen van patiënten voor 852 dagen lierwijl de vereeniging zelf in het totale aantal van 4768 bijdroeg De bruto 9pbrengst van de EmmabloemcoUecte steeg van ƒ 418 64 in 1939 tot ƒ 472 12 de Zonnestraal collecte bracht ƒ 200 op tegen ƒ 228 50 in hest voorgaahde jaae Voor prophylaxe kwamen acht gezinnen in aanmerking tien gezinnen ontvingen steun in nêlnra Aan subsidies werd ontvangen van de gemeente Gouda ƒ 254 98 van de provincie ƒ 1766 50 en het sanatoriumfonds der vereeniging kon ook in 1940 een subsidie van ƒ 1000 geven Het ledental bedroeg aan het einde van het jaar 245 1939 62 het aantal donateurs 13 11 Het sanatoriumfondsTiad 807 862 maandcontribuanten en 126 137 jaarcontribuanten Het verslag brengt ten slotte dank aan mej A M M Peeters de huisbezoekstcr mej A Veeger de provinciale huisbezoekster en aan dr Buwalda den leider van het districtsconsultatiebureau De rekening over 1940 vermeldt op een totaal van f 16 563 55 een nadeelig saldo van ƒ 1398 22 De rekening werd geopend met een nadeelig saldo van ƒ 1521 09 De balans per 1 Januari 1941 heeft n eindcüfer van ƒ 10 446 37 Hel jaarverslag van de huisbezoek ster vermeldt dat het aantal gezinnen 212 bleef en het aantal patiënten met 1 tot 220 steeg Het totaal aantal afgelegde huisbezoeken bedroeg 2039 454 gezinnen werden bezocht waarvan 227 regelmatig In verschillenden vorm werd hulp verleend j dit oude product in Nederland bonder1 de bestaande school als hulpschoifl i j L j 1 terwyl taterde afgebroken school voor speelplaats zal worden gebezigd Diamanten huwelijksfeest Het echtpaar A de Jong en M Hornis wonende Snoystraat 9 hoopt op Zondag 25 Mei a s zijn 60 jarig huwelyksfeest te herdenken SttuisniemVM Veertig jaar GEZONDHEIDSZORG it van HET GROENE KRUIS ductile ttreéi $ petMe een he LANGi RUIGE WEIDE was de eerste vereeniging Het Groene Kfuis heeft vervolgt de heer Roos alom in de Jdadjes en orpen de belangstelling gewekt het inzicht geboren doen worden en groote dingen ten bate fgfigrijke T d bij de oprichting valt fg Zaid HoUandiche orgaimatie van de ziekenverpleging en de volki ezondheid gewrocht tengevolge waarvan er een hemelsbreed verschil bestaat tusschen de toestanden en opvattingen met Iwtrekking tot de hygiëpe nu en die van veertig jaar geleden Het heeft hierbij meegehad de fcnomenafe ontwikkeling van techniek en verkeer gedurende deze decennia maar met rustelooze toewijding heeft een legerschare van actieve en belangstellende vrouwen en mannen l pwerkstelligd dat ten volle van deze ontwikkeling partij is getrokken In menige gemeente heeft vrijwel de gansche bevolking zich in de rijen van Het Groene KruiS geschaard zij brengt haar offers aan gel tijd I en werkkracht zij heeft in eendrachtige samenwerking de eene afdeeling na de andere opgebouwd en gaat steeds voort dezen arbeid ten algemeenen bate te vervolmaken en uit te breiden Cijfers weerspiegelen de beteelienis van het Groene Kruis De beteekenis van Het Groene Kruis blijkt in cijfers uit een in t maandblad gpgenomen door den heer J T Kademacher den algemeen secretaris samengesteld overzicht waarin om gegevens zijn vermeld over het aantal leden het aantal inwoners per lid en het zuiver vermogen der verschillende afdeelingen Voor de plaatsen uit deze omgeving laten wij deze gegevens hier volgen waarbij in het algemeen nog vermeld wordt dat tal van afdeelingen een zuurstofappasaat en een hoogtezon bezitten wijkverpleging t bc l estrijding kruiszorg en kraamhulp hebben en beschikken over coi sultatiebureaux voor zuigelingen en 1 leuters met huisarts of specialist als leider aantal aantal zuiver leden inwo vermoners gen in per lid guldens D E ZuidHollandsche vereeniging Het Groene Kruu bestond op t April j l veertig jaar en ter ele enhi id hiervan is van de April wf maandblad Het jlgdie Kruis een herdenKingsnummer gmu l waarin wordt verteld van de lêichiedf n der v reeniging en van Jfli zeer belangrijken arbeid die voor il yolltsgezondheid en voor het befldJcren van een goede ziekenverpleijgg tot stand is gebracht Vooral ten Sitte ande bestaat voor Het Groene fcnii m merg en been een platteimdKhe vereeniging als zü is groote irMrdecnng en het is vooral daar irMr in heel veel goeds heeft verriclït Dokter W roalman de rrondlegger Ook de wieg van de vereeniging Itond ten plaüelande en uit de gelehiedenif blijkt dat vooral de Ooudsche streek een belangrijke rol in de oprichting heeft gespeeld De Groene Kruis vaan werd na dat m Uoord HoUand reeds met ucces de provinciale vereeniging Het Witte Kruis werkte in ZuidHollandschen bodem geplant in Lange Ruige Weide Op 3 November 1900 werd daar de eerste Groene Kruis vereeniging in Nederland opgericht De oprichter was dokter W Poolman die ook den stoot heeft gegeyen tot de oprichting van de provinciale vereeniging waarvan hij tot ijn dood de verdienstelijke secretaris was Na Lange Ruige Weide volgden Oudewater Capelle a d IJssel Haastiwhl Sliedrpcht Den Haag Boskoop Schoonhoven en Reeuwijk en toen deze BPgen plaatselijke verocnigingen er aren is de Zutd Hollandsche ver enigmg opgericht waartoe de conItitueerehde vergadering op Dinsdag Alphen a d Rijn 1357 14 1 7599 Bergambacht Ammerstol 1102 42 5199 Berkenwoude 210 4 3 520 Elpdegraven Zw ammerdam 612 15 0 2902 Bo skoop 754 10 2 6796 rCapelle a d IJssel 1256 75 8782 Gouda 1427 23 3 16255 Gouderak 309 63 2350 Haastrecht 520 57 3179 Lange Ruige Weide Waarder en Hekendorp 305 7 5 3655 Moordrecht 3772 5 0 557 Nieuwerkerk a d IJssel 523 7 5 2370 Nieuwerkerk a d IJssel 605 62 7472 Oudewater 467 6 9 501 Reuwijk 573 8 0 2241 Schoonhoven 516 8 7 4126 Stolwijk 644 4 2 4531 Waddinxveen 1040 7 3 7266 Woeren en omstr 545 166 8892 Zevenhuizen Moercapelle 764 7 1 8639 1 April IWOl des namidd igs ten 1 urein het Zuid Hollandsch Koffiehuis aande Groorimarkt te sGravenhage werd ehoudcn Daar waren ook vertegenwoordigers uit Krimpen a d IJssel Dordrecht en Woerden zoodat ookdiar blikbaar vereenigingen opgerichtof in oprichting waren De Haagschet reeniging van Het Witte Kruis leniamil Oprichting en oprichten De uitnoodiging voorde oprichtingshileenkomst was uitgegaan van het belliiur der vereeniging Het GmeB Kruis te Lange Ruige Weide en Waarder Al i voorzitter dezer afdeeling kidde dokter W Poolman deze verl ering welker doel hij noemde het meden van een keten uit tot nog toe ten opzichte van elkander losliggende schakels Voor den naam der vereeni i ig werden Het Cfroene Kruis en Het Witte Kruis voorgesteld Met Iwmtig tegen vier stemmen werden l kleur groen behouden Daar tot de oprichtende afdeelingen Wat het grootste ledental in verhouding tot het aantal inwoners betreft staan BergambachtAmmer stol en Stolwijk dus bovenaan waar één lid per 4 2 inwoner is hetgeen als men vooreen gezin een gemiddelde van vier personen leemt beteckent dat ieder lid is hèl en ook van Berkenwoude met een iBniidtiflde van 4 3 Moordrecht met 5 0 en Haastrecht met 5 7 te zeggen is Controle op prijzen in schoenenwinkels meeste uit de omgevmg van Goudabehoorden waren ter vergadering als Ijevaardigden ook velen uit deze ek aanwezig Het waren de heeren i Boer en M J de Lint uit Oudewater C J M Kroon en ds H G Oldemarr il Haastrecht ds G A KniphuizenJit Boskoop ds J Doorenbos uitCapelle a d IJssel W M Blom en i Otto Jr uit Krimpen a d ÏJssel SE van Nootcn en dr H Hartong ftfan Ht uit Schoonhoven J A Schrcuder E J Mignon uil Reeuwijk P C Ver k en J F MirandoUe uit Woerden W Poolman en I C v d Plaats uit He Ruige Weide Ook was er o a f C S van Dobben de Bruin uitiwudekerk Hazerswoude Het zijn namen di in de Groene Kruis jen in de verschillende plaatsen bekende klank hebben j Ui leden van het hoofdbestuur werJw oa gekozen de heeren Poolman Hartong van Ark Verkerk en Prachtige arbeid verricht TWEE PROCESSEN VERBAAL OPGEMAAKT De politie en een aantal controleurs hebben igisterep bij de schoenzaken te dezer stede controle gehouden op de prijzen Daarbij is tegen twee winkeliers procesverbaal opgemaakt wegens het aanbieden van artikelen tegen te hooge prijzen B den een betrof dit sandalen bU den ander leder Vijf paar sandalen en een groote party ieder zijn in beslag genomen En thans zgn er 153 afdeelingen et ruim 91 000 gezinnen in ZuidBolland die Groene Kruis lid zijn S plaatsen dua waar afdeelings luren wtjlcverpleegsters de fcfiamhulp afdeeling de commissies n huiszorg magazijnmeesters en idere funclionnarissen en commis looveet voor het verkrygen van n goede volksgezondheid vernchlen JJ sori in de groote steden de bey ing van de belangen der volksr id in de ruimste beteekenis Bouw van nieuwe brug over Mallegatsluis gegund n van 1 Ikr acïy hierin 2 e t i yjn jg overheid in de plaatsen en ten plattelande is 1 zoo Hier moet de bevolking oanden meen slaan wil zij althans J2 meest elementaire gezondheidsff t behartiging vindt Hier moetS 5 inzicht ten aanzien vanJJ wofen gewekt en tot daadkrac 5J alvorens er iel tot stand OPDRACHT AAN DE N V VOORHEEN H J NEDERHORST Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben by onderhandsche overeenkomst aan de N V tot aanneming van werken voorheen H J Nederhorst alhier opgedragen het verbouwen van de Mallegatsluis te dezer stede het maken van een nieuwe vaste brug over het bovenhoofd en het wegnemen van de bestaande ophaalbrug benevens het verbouwen van t dienstgebouw vooï n bedrag van ƒ 130 317 in de verstreken Het Groene Kruis J nd geslaagd Zoo wordt iri het te J n den heer C G Roos lid T van redactie waar tCiC Spek zitting m oekende Groene Kruis figuren £ it deze aireek die alUJd lMiw het werk heeft fwBi ad onderen op van de van den in een artikel Uit eigen Met de overdifl it hedenmiddag aan de gemeente vai de b k liè het voormalig depot van het regiment wielrijders als herinnering aan zijn verblijf tydens de mobilisatie te dezer stede aan de burgerij heeft aangeboden in het mooie plantsoen dat aan het einde van den Fluweelensingel is aangelegd en waar de herinneringsbank is geplaatst voor het publiek toegankelijk gesteld Het is een heele verandering die het stadsbeeld hier in een jaar tijd heeft ondergaan Waar drie en Ifichtig jaar het stoomgemaal van Rijnland de situatie aan het Hanepraai beheerscht heeft IS na afbraak van de watermachine een fraai plantsoen ontstaan dat het beeld heeft verleven KAASPRODUCTIE OP BOERDERIJ HERVAT I UITZONDERINGSPOSITIE AAN GOEDEN NAAM TE DANKEN Prima product noodzakelijk De laatste groep vati hen die recht hebben weer volvette boerenkaas te maken is nu ook ingeschakeld waardoor dus deze productie ZIJ het met wat beperking weer in gang is aldos schrijft de voorzitter van den Bond van kaasproducenten de heer A van Wijnen in het orgaan van den bond De Producent De schrijver vervolgt dan Het is wel een uitzonderingspositie waann dit product geplaatst is omdat het verder Dankbaarheid tegenover de overheid en de Duitsche bezetting waarvan deze uitzonderingsmaatregel is uitgegaan is hier op zijn plaats Er is lang en hard gestreden voor het ongeschond n behoud van deze productie Wi willen maar herinneren aan het Lmidhuish Congres te Gouda in 1923 viaar schrijver van dl tstukje de vraag öehandelde of de Jtaasmakerij op de boiérderij nog reden van bestaan had ên waar een lang en vrij fel debet op is gevolgd en geflecideerde meeningen naar voren kwamen t deze bedrijfsvorm slechts een vasthoudenjitfn een verouderde gewoonte Ijpteêlcende Nadien zijn partijen nTeermaien slaags geweest totdat vapf lieverlede nieuwe inzichten N an brafcen en een vrijwel algemeene waardeering opkwam waardoor de strijapfesitie kon worden verlaten De bfclissing der autoriteiten is een mooie kroon op het werk der verdediging van den jaren op de boerderij gemaakt Maar dit alles brengt een plicht ipee De eerste is nu ook gebruik te ipaken van de geboden gelegenheid Natuurlijk zijn er steeds die door omstandig heden niet kunnen Maar wie de gelegenheid wél heeft en een goe J product kan maken helpe mee de zaak hoog te houden En daarnaast en daarboven staat de plicht bijzondere aancfacht aan de kwaliteit te schenken Onverkoopbare kaas tijdelijk verschlinsel In De Producent wordt verder het volgende medegedeeld Het is de laatste dagen op de kaasmarkten voorgekomen dat aangevoerde partyen niet konden worden verkocht omdat de handelaren niet meer over voldoende aankoopeontingenten beschikten Dit is een tydeiyk verschynsel waartegen de noodige maatregelen zullen worden genomen Mocht het echter later nog eens voorkomen dan raden wij de boeren aan zich niet te laten verleiden de kazen af te geven op minder gunstige condities maar ze een voudig mee naar huis te nemen omdat het vaststaat dat de volgende week wanneer weer nieuwe aankoopcontingenten aan de handelaren zyn verstrekt de kaas wel zal worden opgenomen tegen de bestaande conditie ONS BELANG 30 JAAR De R K coöperatie Ons Belang bestond op II Mei j l dertig jaar In verband met de tydsomstandigheden zal het jubileum alleen kerkelijk worden herdacht welke viering op morgen is bepaald digd en fleur gegeven en waarmede de stad een alleraardigste entree gekregen heeft Men heeft alle eer van den aanleg er is hier éen keurig en gezellig hoekje ontstaan Een tweede verbetering is de gelijktijdig verkregen verbreeding van den Goejanverwelledijk van een smallen dijk met een nauw bruggetje tot een ruimen verkeersweg van tien meter breedte Het is de eerste stap tot verbetering van de doorrit van Goejanverwelledijk naar Schieland s Hoogen Zeedijk Het tweede gedeelte van het werk van Hanepraai en Oosthaven is reeds in uitvoering en nu van de zijde van de provincie de bouw van een nieuwe vaste brug over de Mallegatsluis welke brug vlak Uit vroeger tü den DE GOUDSCUE CO ANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit den gemeenteraad Aan de orde is een voorstel tot het weder instellen van eene gezondheids commissie waarbij wordt ingediend een conceptverordening Er ontstaat een discussie betreffende het al of niet terstond in behandeling nemen dezer zaak en wordt een voorstel van dit uit te stellen met 7 tegen 6 stemmen verworpen Ver oIgens wordt met een gelijk aantal stemmen tot het weder instellen der gezondheidscommissie besloten Vervolgens wordt biJ de behandeling der artikelen van het ontwerp op voorstel van den heer Luyten art 1 m dien zm gewijzigdt dat niet één maar twee geneeskundigen zitting zullen hebben in de gezondheids commissie terwijl de bepaling dat er een lid van den gemeenteraad in zitten zal vervalt Art 9 houdende benoeming van een bezoldigdeti secretaris wordt met 7 tegen 5 stemmen verworpen Daarna is de verordening in haar geheel in stemming gebracht en aangenomen 5 JAAR GELEDEN Gisteravond brak te Nieuwerkerk a2Ui den IJsel aan s Gravenweg een felle brand uit bij den landbouwer Z de Jong De bouwtnanswoning met schuur en twee hooibergen benevens vijf arbeiderswoningen werden eene prooi der vlammen Aan blusschen was niet te denken de inboedels zijn nog gedeeltelijk gered Door de goede o ders van den burgemeester en spoedige hulp der brandspuiten no 1 en 2 is het mogen gelukken de belendende perceelen te vrüwaren 25 JAAR GELEDEN Uil Stolwijk De gemeenteraad heeft in beginsel besloten tot den bouw eener nieuwe openbare dorpsschool op het terrein indertijd daarvoor bestemd met bepaling van afboeking der huurhuizen en j estemmmg van DADERS VAN INBRAAK IN ZWEMBAD WAREN JONGENS Vermoedelijk nog meer ongenoode gasten geweest Met een jongen van 9 en een van 10 jaar heeft de politie de daders aangehouden van de diefstallen van verbandlinnen naaigaren en enkele andere dingen uit het lokaal in de Stedelijke Zweminrichting Thuis hadden de knapen verteld dat de artikelen gekregen hadden Er Is echter ook nog zeep verdwenen en hiervan ontkennen de jongens den diefstal en ook thuis is niets gevonden zoodat vermoedelijk ook nog anderen een ongenood bezoek aan het zwembad hebben gebracht FIETS ONTVREEMD Ten nadeele van een belastingamb tenaar is jterwyl deze even bij een bewoner v de Cappenersteeg binnen was een iywiel ontvreemd dal onbeheerd en niet op slot voor de deur stond langs den IJssel komt te liggen it aanbesteed i te verwachten dat ook het laatste gedeelte van Oosthavea tot Mallegatsluis met een overbrugging van de Haven achter het Tolhuij om dat met deze oplossing behouden blijft spoedig tot uitvoering zal komen waarmede Gouda dan ook aan zuidelijken kant een uitstekiende verkeersverbinding krijgt Op het gebied van dt wegenverbetering is hier de laatste jaren wel zeer veel goeds gedaan op voortvaren wijze wordt de stad uit het knellend keurslijf van rauwe en bpchtig straten bevrijd waartoe ook het heden gereed gekomen werk het zijna bijdraagt Cornelis Schonaens 400 jaar geleden fe Gouda geboren Renaissance dichter befaamd door zijn schooldrama s Het is thans vierhonderd jaar geleden dat de Nederiandsche Renaissance dichtèr Cornelis Schonaeus la Gouda werd geboren Schonaeus feitelijk genaamd Schoon was de laatste katholieke rector van de Latijosche school te Haarlem waar hij den 23en November 1611 op zeventigjarigen leeftijd overleed Schonaeus verwierf zich grootefaam als schrijver van Latünsehe schooldrama s Dit soort tooneelwerk maakte vooral opgang ten tyde der Renaissance en werd speciaal voor schoolopvoeringen gedicht Uit paedagogisch oogpunt werd de stof voornamelijk ontleend aan den Bijbel en do Latijnsche blijspeldichters met nam Teren tius Behalve dit soort dramatische werken schreef Schonaeus voorts kluchten en zotte kluiten zooals T Schreveli het in zijn boek Harlemias ui drukt Eerst na het overlijden vaa Schonaeus werden diens tooneelstufcken in druk uitgegeven onder den titel Terentius Christianus 1614 waarvan in 1712 een herdruk verscheen Zijn leven werd beschreven door Hoeufft en door Peerlkamp terwül dr G J D Schotel by Schonaeus derde geboorte eeuwfeest in 1841 een waarweerende beschrijving aan hem wydde in de Konst en Letterbode Predikbeurten ZONDAG It MEL Remonatr Kerk V m 10 30 uur ds H Cramer Oosterbeek Kleine Kerk Ver V Vrijt Hervormden V m 10 30 uur prof dr R Casimin Den Haag LatheMehe Kerk V m 10 uur ds J J Simon OndKathoUeke Kerk V m 10 en n m 6 uur pastoor CL P Giskes Geref Keifc V m 10 en n m 5 uur ds J P d ten Brink Geref Gemeente V m 10 en n m 5 uur leesdienst Ckr Geref Gemeente V m 10 en n m 5 uur leesdienst N d Geref Gemeente V m 10 en n m 5 uur ds Joh van Welzen Woensdag n m 7 30 uur ds Joh vaa Welzen Vrije RvangeUaehe Gemeaote V m 10 en n m 5 30 uur ds Verboom uit Utrecht Ver CalTttn V m 10 uur de heer Rüsbergen r Wijngaarden Geloofsgemeenschap Het Leger de Heils V m 10 uur Heiligingsdienst n m 7 uur VerJossingsdienst