Goudsche Courant, zaterdag 17 mei 1941

TWEEDE BLAD ZATERDAG 17 MEI mi Waddinxveen I 6 4 1 1 4V DOZ I 6 4 1 1 4 Mesemaker I 6 4 0 2 4 Messemaker ll 6 2 I 3 7M A S C Gouda I 6 1 3 2 2 Messemaker III 6 1 2 3 1 A SC Gout o II 6 0 2 4 1 rde ronde C Gerhards J Gerhards A V d Berg A Korevaar P Wout W Broekhuyzen M Veldhuyzen K Korevaar 3 Verruyt P Spec thuiswedstryd tegen RVO en punt overhoudt Ook in de B groep kan de besbssing vallen hetgeen ten nadeele van Stolwyk n gebeurt als dit elftal zyn laatsten wedstryd verliest doch het heeft nog een kans daar de tegenparty de mede candidaat G S V IV i Hier IS de situatie Woerden U 13 2 1 10 5 19 38 GSV IV 11 3 O 8 4 18 5 Stolwyk n 13 1 I n 3 Jl 53 Tenslotte kan in de 3e klasse B Groe neweg II definitief laaUte worden Voor de bovenste plaats zyn alleen de wedstryden m 3 C van belang Lek kerkerk IV kan zich thuis tegen Am merstol III aan de spits handhaven De concurrent Oudewater II heeft m de derby tegen U N I O II een lastige taak SCHAKEN Waddinxyeen kampioen in den Schaakkring EXTRA STERK I O en 5 et per rol SPANNENDEl WEDSTRIJD TEGEN D O Z Behoudens e enige kleine wyzigingen van ondergeschikt belang zal de volledige eindstand van de wintercompetitie om den beker van den Goudschen Schaakkring er als volgt uitzien Gesp Gew Gel Verl Pnt De beslissingiwedstryd tusschen Waddinxveen en DOZ werd gisteravond in Concordia gespeeld Het i een verwo e kamp geworden en eerst laat in der avond begon er teekening in te komen Langzaam maar zeker nam Waddinxveen een voorspiong Vlak voor het einde van den wedstryd om kwart voor elf viel de beslissing dooi dat Waddinxveen toen 5 ï punt behaald had De overige paityen wa ren toen ook spoedig beslist zoodat Waddinxveen door een 6 4 overwin ning den beker won De uitf lag IS DOZ 1 Waddinxveen I H Oost rmever W v Vuuren i z H Oosttrbeek P Broer 1 0 L Strafer F Kostter 0 1 L v R eeden J Tol 0 1 W V diKrceff W Verstoep 0 1 A Schffffers C Tromp i G Steifenborg P Valk 1 0 N Ro st K v d Gaarden 0 1 A Spoel A Doornheim 1 O A Tiliemans W v d Water 0 1 Tc taal 4 B Hei eerste bord var Waddinxveen had fwit Vcfijr den wedstryd Messemakei III A SC Goud 1 II werd neg de volgendep il ii gtsoeeld A 11 Kulik H Splujt 1 0 Messemaker Voor de hui houdeliike wirtercom petitie van Mtessmakei weiden de volgende resi Itaten bereikt Lili ep 1 C P HioinijerB A de Jong O I Gioep III F de Jrng A v d V st 0 1 F Katwijk W Bosw nkel 0 1 P J Zinru tttr A V ente 1 W H H V Gtelen H Dessing 1 0 M Novark P J Zonruitter 1 O ASO Gouda Bij A SC Gouda werd gisteravond de aihble Jaiiv ergadering gehouden lit de versthillende veisiagen bleek dat door de omstandigheden het leden tdl IS teruggeloopen Er werd besloten dezen zomei eenigie attracties te orga niseeien cm het leö ntal weer op het oude peil te biengen Het besluui werd als volgt samen gesteld H Spruyt voorzitter F La febei secretaris A Vermeer penning meester A v d Berg en M Benninga commiscanssen Als wedstrydleider werd de heer G de Bru n aangewezen WilteVaard UUl r ie llu gemie partijen gespeeld Tweede ri nde P Spe Gerhards 1 0 K Korevaar J VeiTuvt 1 O W B oekhuyzcn M Vlldhijzen I 0 A Kf revdar P Wout 1 0 C Gerhards A v d Berg O 1 ONZE BIOSCOPEN Thalia Theater SE VEBDWCNEN MINNAAB Met De verdwenen minnaar brengt Thalia deze week een heel ongineel fibnwerk waann weergegeven wordt op welk een geraffineerde wyze een zich miskeod voelend acteur die in een prul van een tooneelstuk een in dubbele beteekenis stomme rol heeft toebedeeld gekregen een ieder tot de overtuiging weet te brengen dat hij een acteur it roet meer dan gewone be kwaamheid Het is een echt vermakeUlke geschjedeius waarbu echter een flmke dosis spanning niet ontbreekt Eerst amuseert men zich met het ze niiwachtige gedoe bij de generale repetitie van het bewuste stuk waarbij alles misloopt Direct daarop schep het 4ieheimzinnige optreden van den stommen acteur de verwachting dat er iets bjuzonders te gebeuren staat Vervolgens vermaakt men zich weer kostelijk om de zenuwaehtigheid en de overdreven zwaarwichtigheid waarmede de looneelspelers by de premiere het onbenullige Mk pelen en tegelykertijd met de befrypelyke verveli jt die het pubhek aan den dag le Viotseling doet zich dan een komi$ it9 sensatie ivoor die tevens aanleiding geeft tot spanning een tooneelspeler is spoorloos verdwenen Groote ontsteltenis en verwarring op het tooneel en daar achter leedvermaak en spanning in de zaal Dit laatste gaat toenemen als de politie er zich mee gaat bemoeien en norfmeer ah moord en kasrooung voor de land sihijnen te liggen In dtn kop van het onderzoek dotn zich e cnwel zoovifel dolle verwikkelingen en bij kom tJigheden vooi dat men m ueei vul vanlrile spannyjg bijna onafgebio ken moet lachen Vooral de stotterende tooneelmeesler voortreffelijk uitge beeld door Paul Kemp zorgt herhaal delijk voor hilariteit De ontknooping Is uitermate verrassend Het vtuk draait geheel om Theo Lin gen die io mel hoofdrolspeler als auteur en regisseur is Spfciaa zyn regie verdient lof Uitstekend worden de onderscheiden reactaes en aandoeningen van publiek oowel als van too neelspelers bij de velschillende ge beurlenis en weergegeven Bovendien zijn vele vernuftige vondsten ui gebuit aardig is vooral de aanschc uwe ijke voorstell ng van hel z ch s eeds k e rer voelen tan den sthiijver van het too neelstuk als de miskende acteur hem de lts ees Vtoraf draait o m een toekomst fcr tasie een ie s an er lotl ersihip r ar den aai ei n zeer interessant ei Po nend filmpje dat thans eer kurMHuk V in fi m tthi lek i Reunie Bioscoop m ROEPSTEM DER HILDERMS bpanreide av n urtn tn pucl j t opnamen van natuui en diertn ir het Sumalrdan sthe oerwoud kar men aan schouwen in de film De uepsleT der wildernis Hier getn rt n a i d é z ch afspeelt met de wildernis ah da r maareen se beie aaneei schake rj var opnimei veivaardigd door een pipe dilK flie tot d ep in het h in van Su nu ia 5 brrinland doordurg Met veel kenn s van iken zijn deze bee dm vc irdigd en zi gevei efn c e dtn int luk van de entrn e mie liikhi dtn w laimeae een dei gelijke expedi i te kdm heeft Gth u k niuke d var o firtn as verv e m idel rekt de sti lingzaam verdei steeds dieper doordringend ir h t schier onbegaanbare oerwoud tei wijl vele moei ijkheden zich vioidien en het leven var de leden der expeditie meeimalen m gevaar is Desonddrk wordt het doel bereikt en a s men ge dwo gtn door ernstige 7 ekte var een der deelijemers een snellen terugtccht moet aanvaarden wordt een groot an tal gevangen dieren zooals aper san genen vele anderen meegevoerd Bijzonder geslaagd zim de opnamenvan de jacht op wilde olifanten en tijgers de sterkste semes annschouwtmen echter bi den overtocht over eender nvieien waarbi de talnike krikt dillen zich met groote bloeddorstigheidop niensch en dier wei pen Frappantestaaltjes van moed en behend gheidvericonen vooral h er de nbtorligcrdie deel u tmaken van de expedit e endie zonder acht te sh in op eigen ieV nsgev lar den siind tegen jeze morsfers n i n D tpr BOrïtRA GOUDA Geuw 21 S Ingez Med O U56 waarin apen een rol spelen vormen zooals begrijpelijk even zoovele komische intermezzi Het voorprogramma bren naast de beide journaals een aardig filmpje met Louis Noiret Het muzikale prentenboek Hierin zingt hy onder meer het bekende liedje Ik heb een huisje op de hei Verder wgrdt vertoond Hier luchthaven Schiphol waann de Nederlandsche luchtvaart wordt uitgebeeld Wiet Sportief Holland een sportfilm die aan vele takken van sport in Nederland aandacht schenkt wordt het programma gecompleteerd Schouwburg Bioscoop ROSEN IN TIROL Als Hans Moser Theo Lingen Leo Slezak Johan Heesters Marte Harell Hans Holt en andere prominente figuren van filmland de hoofdrollen spe len als Geza von Bolvary de regie heeft gevoerd en als het geheel is gevat m de bekoorlijke muziek uit Der Vogelhandier van Carl Zeiler dan kan men van Rosen in Tirol niet anders dan een aantrekkeliike film ver wachten en dat is het fonkelende hoofd nummei ook dat de Schouwburg Bioscoop deze week vertoont dagen in aanme ei mam riet opl wachtmg ti kom heeft aar al zi n tn mg nitt genfl gtiid airangemmf cnistaat ae eere Het schoone bergland van Tirol met zijn opgewekte bevolking in charmante kleedii vormt de omliisting van het vroolijke verhaal in het gezellige ver wikkelingen genre dit zoo vlot ge speeld wordt en zoo zwierig uitgewerkt IS De V ei wikkel ngen zijn even inge wil keld als talriik zooals zt ontstaan rund het uit tapje naar het sthildtr aihtige rczei feest dat het rioorlucHig piar van een of ander denkbeeld g Vürstendürr i rdemeemt ledei opeigen gelegenheid en ledei met nn ei en avir uren Pt vors leeft etn scherp z n c ndjudant m Theo Lingen er dt voistm heef ze f haai regtlingen ge troffel en belde pailijtn zouden r a hun tirugktcr t lust ge kasteellev i heb btn kunnen heivallen a s al die liedtn met wie ij tilde jj ae piet tige vacantie g ziin gekomen het et hacden hun opmaken Hans Moser merdienaai talcng om een bevredite treffen en zoo veiwarnng na de andeie tn het wordt op den duur een dol e biel De pseudo doi liter moet weg oudm werden de vogelhandelaar ent ter poed gste te e iiekker de psti e vrouwelijke postbode dairen tegen te blijven de nieuwe adjudant komt van onpa en tensli tte loopt alles in dwaze misverstanden in een krin getye rond waaibij natuurlflk net alles anders gaat dan het bedoeld was Br zit een aantrekkeliike vaart in deze grappige rolprent zij is een aan eenschakeling van humor en jolijt voortdurend is het een verkwikkend sihc iwspei en met dit fleurige spel van fel die doorgewinterde acteurs en acinqes is het een knappe amusements film geworden in een sfeer van ge moedfliliikheid en gezelljgheid aan het land Waar de geschiedenis zich af speelt eigen Vooriaf ga n de journaals en een zeerverzor e film ever het m ken en hetgebruik van was 7 NOEPLl STIGF DIEF Tot een pakhuis van een wink lier aan dt Kan t n elksloot heeft etn on bevitgdezich li egarg vcisihaft ten diisje met kitk werd opergtbrtken en een gedeelte daarvan opgeg eten Driemi I insrebroken VAN BAK EN BKAADVn FAKBUIS het pakhuis van den boter enandel van den heer A van DJjkaan de Groenendaal is m korten tyddriemaal ingebroken waarby telkensbak en braadvet is ontvreemd Deneersten keer was het een groote metprecies vast te stellen hoeveelheid deandere malen werd 64 en 72 kg weggenomen De daders zyn door den tuin van een naastliggend perceel binnengekomen Afscheid ds de Looze op 15 Juni ZONDAG DAAROP INTREDE TE HILVERSUM Ds E E de Ixioze predikant der Ned Hervormde Gemeente alhier die hef beroep naar Hilversum heeft aangenomen hoopt op Zondag 15 Jimi a s van de Goudsche gemeente afscheid te nemen Een week later op Zondag 22 Jum hoopt ds de Looze zyn intrede te Hil versum te doen Als bevestiger treedt op zyn vader ds P de Looze te IJsel muiden MARKT VOLGENDE WEEK OP WOENSDAG In verband mét Hemelvaartsdag zal de markt volgende week op Woensdag worden gehouden Burs erlüke Stand Geboren Mei Willem Johannes Evert znvan W Leeflang en A van Buuren LNoodgodsteeg 19 Jacobus PetrusMaria zn van J L van der Vlist enH C de Korte Rhynvis Feitstraat lï Cornells zn van A Verkaaik en Gvan Oudshoorn Da Costakade 82 Mei Hermanus Johannes n vanC van Duuren en M Meyvogel Wilhstraat 70 Teunis zn van T Tpinman en E Veerman O de Boompjes 113 Mei Willem zn van C van Zanten en C C van den Berg SpeldemaKersteeg 29 Ooduinniwd15 Mei C Heins en L de Keijzer P D Goudkade en C Brouwer J W F Dorleyn en J J Nijhof 17 Mei G tegdeman en A G Hornes Overleden 13 Mei Arni Adiiana Jorgeneel eh met H dt Groot 48 j APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voer recepten Apitl eek E Grendel alleen Lange Tindewtg 9 J f m pfl e Een AKKERTJE zal lor S en dot de pi n direct verwi nt Neem zoo noodig voor t noor bed gaan nóg n AKKERTJE dan kunt Ge zeker zi n vannacht ruitig Ie slapen Maar laot Uw gebit nazien Vlugg zekere werking bi alle pifnen dat is t geheim der AKKERTJES dia door geen enkele imitatie worden geëvenaard nóch in hun bi zondere samenstelling noch in hun doeltreffende snelle werking Opelk AKKERTjÉ ffaaf Akker merk Uw garantie voorde onschadeMikheid I AKKERmS legen griep hoofdpi n koorts kou Ing Med G 1524 3q Vm OMA ZIEKENVERPLEGINCL De zusters Sjoukje Bergama en Jenny Aarsen van het Diaeonessenhuis De Wyk zyn isteren geslaagd voor het diploma ziekenverpleging EEN GOEDE GEDACHTE Geschenk uit Gouda voor de oerlogsgewandeii De agenten van de Goudsche vereenigmg voor genees heel en veilpskundige hulp hebben de Nederlandsche oorlogsgewonden herdacht die m het militair hospitaal te Utrecht worden verpleegd Een zending sigaren en siga retten is gestuurd en het is begrype lyk dat deze goede gedachte een vnendelyke ontvangst vond III Mfc SPORT VOETBAL Komt Gouda buiten schot LASTIGE OPGAVE IN SCHIEDAM MAAR EEN DIE HET PROBEEREN WAARD IS Gouderak voor de beslissing Het slechts drie wedstryden voor de Goudsche elftallen tellende program ma voor Zondag telt een belangryk partijtje SVV Gouda De roodwit ten staan nog altijd niet veilig Wel is hun positie niet zoo dat onmiddellyk gevaar dreigt maar aan den anderen kant zyn ze nog met buiten schot Sue cessen v VDL en De Hollandiaan uden de Gouwenaars nog lu het ge drang kunnen betrekken en daarom moeten ze zien dat ze hun saldo wal vermeerderen Een puntje kan al veel waard zyn en het is te probeeren het in Schiedam ook al is de opgave verre van gemakkehjk zoover te brengen Lukt het en verliest VDL of De Hol landiaan dan is Met lek boven water Hekkensluiter en kampioen ontmoe ten elkaar by T O N A G V waann de Gouwenaais hun meerderheid op papier wel in de piacti k zullen toonen Moeilyktr hebben de G S V reserves h et die ondanks terremv oordeel een zwartn dobbtr krijgen tegen Sparta IV stand te houden Een ewichtige dag is het m de 4e klasse C waar het spannende duel us schen Goudeiak en H astrecht de ont knooping IS genaderd Beide speltn den laaNlti wed = tiijd Gi uderak bij MSV Haastrecht thuis tegen Waddinxveen De Gouderikkers ziin ten punt voer en dat beteektnt dat bil een overwin ning t kampioenseliap betaald wordt In geval van een nederlaag of etn ge i k spel woidt het een Haastrechtsch kampioenschap of etn beslisvingswed stri d De opgive in Montfoort is stellig niet geniakl elijk maai Gouderak heeft zith in ern constanten emt purt zoo uitstekend gehoudtn dat zij in staat geacht k n vvirden thans de overwin r I g te behalen Wedloop tegen onderste plaatsen in onderafd De wet T iijdtn m de üi dtiafdetlmg sfa in stei k in het teeken r de laat te plcats In vrijwel alle afdeelir f n zyn er ontmoetingen tussther staart gruepeis die ledei voor zich zuUtn probeeren hun positie te verbeteicn li de etrste klasse z ii de wtdsti jdii Nieu tl eik DO N K II G S III Ou A IV en Gioenweg Gouda IV waann ip Gouda IV na alle elft I hr de purtin best kuiren gcbiuken Feitelijk hebben ze allemaal ern kans en er zijn dus tax van mogelnkl eden de situatie kan evengoed duide ijker aks ngewikkelder worden De si nd is bil een totaal aantal wedstrijden van achttien GSV 111 14 4 3 7 11 40 41 ON A IV H 3 4 6 10 25 2 1 Nieuw erk I 14 5 2 7 lO 2 i 13 Groenw tg I 15 3 2 10 8 25 50 DON K 11 15 4 O n 8 33 77 In de cvergangsklasce spelen DRD en Motidr eht II die gelijk geëindigd iin op Olvmpia s terrein etn beslis ingsw edsiriid welk team onderaan eindigt en dus de i deer In 2 A tmt Wadd nxveen II bii een nieuKvc iiierjaag ditht bij de defini tieve 1 zetting ri de onderste pisitie en dg nneming daaivan kan reeds etn eit wricen als ONA V uit den kunpioenseluy kü jf wedstryden voor ll T goonlyk kampioenschap van dtn r schen Schaakkring hadden h voSJ de resultaat De eerste wedstryden voor h nnli i ko iioenschap van dtn q kring hadden h vol KlasK IA F Eynwaeh er J M Naerebout iT V d Caay B A de Jong Klasse IB A Bruggeman P Spienngshoek W de Jong J J Jager ftlM afW PLAATSELIJK NIEUWS Berkeiyl oude GOED AI GELOOPEN Het zoontje an den heer L ben jhet verlaten van de speelpl lats vin o 1 school spefenderwys tegen n pj seerenden auto Hy werd door een spatscherm geraakt en viel voor dpn auto op den grond Door zeer krachtij remmen kon de bestuurder etn verdtrj aanryding voorkomen De jonjn kwam er met een paar kapotte ktiiten nog vry goed af Boskoop COÖPERATIFVE VFRJ I NIGUvC DE BOSKOOPSCHE VULINC 16 Mei Rozen per bos Hst Poulsen 74 2 00 Butterfly O 70 1 6ü Floitx 0 0 120 Rosalandia 0 76 100 Ellen Poulsen 68 0 et Edith Helen 1 0 U 30 Pechtold 1 30 1 70 Queen Mary1 60 1 80 Wendland 1 30 7 70 sicward 60 et Hadley 2 40J 00 Briarclif 120 150 Golden Ophdii 4060 et Duisburg 44 60 et Better Times 53 64 et Vierlanden 1 10 1 80 IngarOlsson 110 170 Rosa Mundi 2 00 August Noich O 90 1 10 Babyrozen 130 2 10 Paul Grampel 116 160 Dorus Rukers 2 20 3 00 gitnengderozen 78 96 et Diversen per s Anemonen 23 cl Boute AeirtaJfBen 46 et Lath rus 2937 et Rh dodendionbloimf n 0 05 120 iderh Pmk Pearl 0 7 130 Clematis Prins Hendrik 120 210 idem Mevr Ie Coultre 1 60 idem Nelly Moser 40 et TroUius 7 et Climatu LAzurstirn 85 et Cerasus Hisikura 66 90 et Diversen per stuk Jap Azaleai O 75 1 00 Clematis in po 70 00 d Genisti 30 34 et BURGERLIJKE STAND Geboren KHzina Ncrilji d van A J de Greof en P Burggr ii i Joost Johannes z van J de Bndi tn E G Lexmond Getrouwd J Hollandir ilj en P Ramp 29 j L Bodegrivii 43 en M N van Gelderen 34 j C Faase 29 en A van Kliverci Sn j DOCTORAAL IXAMtV GFNEESKl NDf Aan de Ryksunucrsittit tt Li den is voor het doctoraal examen gciittskuiu de geslaagd de hter P W Bi ilhier CITKOMSTFN OP BLOIMFNVFILINC Prijzen zeer loonend en niets draalt door Het blijft momenteel op de Biskoopsche bloemenveiling naar wensch gaan De kasrozen welke thans ruin schooH worden aangevoerd brengen zeer goede prijZen op Het Ook de diverse htestergewasscn o a Rhododendronkoppen waarvanoe aanvoer wel iets minder w rdt worden tegen zeer loonende p ij tn verkocht Doorgedraaid wordt er mets Al met al voor de kaskweckers na jaren van veel zorg een verbhjdeno resultaat Bij Het Witte Paard zijVi de vil U Stolwük PREDIKBEURTEN VOOR 70NDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur ds BJe Kanis Evangelisatie vm l 30ii nm 7W uur de heer Gebraad te Nu I w longe tEUlLl EfON Nadruk verboden OER VERLANGT Wi BEETJE GaUK 14 Hm zei hij dan is er metzekerheid vast te stellen dat zijzwemmend gevlucht is Wy zullen derivierpolitie waa schuwen en een be schnjvmg van het meisje geven Sprak oos staarde Wer husen naar de klet en Ik begrijp dat alles niet Lieve help riep EUie en voelde een der kousen als ik mij met wergis dan i Geïnteresseerd kwam Brand nadervu J vijfmarkstuk dath atde voorschijn Brand keek allen een voor een aan 7 nJ de mbreekster die zevenduizend mark en een waardJvollen postzegel steelt en vyf mark die men haar leent terug geeft Vindt u ook met Niemand antwoordde Wenkhusen zag er gedrukt uit Ellie zocht de kleeren af alsof zij hoopte nog iets te vinden Frits stond bleek tegen de schriifnfel geleund Lorenz keek met g schitterende oogcn om zich heca Gek Htt was Lorenz die hetzwijgen verbrak Heel gek zelfs zti Brand en gingnaast Frits bij de schrijftafel staantn belde dt rivierpolitie op Ursula stond in de kleine cabme en wierp een laatsten onderzoekenden blik in dtn klemi n vlekkigtn spitgel Dt zon brandde met onverminder den gloed op het houten dak en bracht de tempt ra tuur binnen op het kookpunt Ursula was pas enkele minuten gi kleed en nu reeds kleefden haar kltcitn aan haar lichaam Bent u daar Biendermann stondbuiten op den steiger Zyn vrouw diehem voor zijn tocht naar het eilandhad afgelost was weer m het bootenhuis gegaan Hij had mets te doen juist had een paartje zijn laatste bootgehuurd Ursula ging naar hem toe Zij was opgewonden maar verborgdu achter een lachje zij verlangdenaat Berlijn terug te komen Zij hadgenoeg van Wannsee en had geen lustiemand van de familie Wenkhusenonder de oogen te komen tenminstenu niet Ik moet u nog eens bedanken zei J U ebt zooveel voor mij gedaan o zei Biendermann niet demoeite waard Toch toch antv bordde zij Neemt u alstubVeft vyf mark aanvoor het werk dat ik u betorgd hebHet was geen pr tje voor u om teroeien Haar grootmoedioheid scheen hem ie verrassen Hy grgnsde Dan krijtl u dus nog vijftien vande cautie terug Komt in orde Danku wel l j drukte haar de drie vijfmark biljetten m de hand En Is u weer eens lust hebt Dan kom ik beslist bij u als ikeen boot noodig heb Zij aarzelde Ja en dan nog iets mijnheer Biendermanm Hebt u iemand die morgen een pakje weg kan brengen Dadelijk als u wilt Neen met dadelijk morgen HetIS een een verrassing weet u voorde familie Wenkhusen Aha In de cabine hgt een pakje als udat morgen wilt laten brengen Zal gebeuren u kunt er van opaan juffrouw wordt gedaan Wie stuurt u Gustaaf Gustaaf is namelijk Goed dan geeft u hem dit alsloon voor zijn moeite Nog een mark maar juffrouw u verbrast bij mij al uw geld Maarals u met anders wilt dan is het inorde Moet hij nog een boodschap afgeven Ursula bloosde licht Neen alleen afgeven Zij nam haar hoed af en schudde haar haren Dan tot ziens mijnheer Biendermann Hij bracht haar tot het hek maar koa er mets aan doen dat zijn gezift vertrok Heb ik wel gedacht ik heb het a uut gedacht Zijn oogen die tot nu toe vriendelijk hadden gekeken kregen ken Ooozen blik Hij loert op u pa op juffioiiw meer kan ik i luet zegKen Dot is er een van de gevanrlijke soort gelooft u mij ik ken die knapen en het badcostuuin helft toch gtgapt Met 1 Tistigi schieden kwam Werner Sttube naderbij U ziet er prachtig uit Zijn blik gleed over Biendermann Heb i geen gehjk U kunt prachtig comedie spelen zei Biendermann giftig Man Steube werd boos Umoest u schamen Maar heeren Ursula legde haar hand op den arm van Steube het was een beweging welke zy onbewust deed Maar zy werkte l lmeerend Steube lach te hy keerde zich van Biendermann af en wydde al zyn aandacht aan haar alleen U hebt my al in de tram be joverd Ja ja heusch Wy reden samen maar u zag my niet Waar wasu met uw gedachten Toen wy by deNicolassee uitstapten verloor ik uuit het oog Ik was ontroostbaarNeen u behoeft niet te lachen Ikwas diep ongelukkig en zocht m aUestraten naar u Tot ik u by Biendermann terugzag U stapte net in eenboot en droeg feen groen badcostuum dat kon ik met weerstaan dat moestik volgen Het klmkt als een roman Is het geheele leven geen rnman boms ja En m het een fonkel weten hoe Allyd zei hy mync begint vandaagnieuw hoofdstuk Wilthtt httt Hy wachtte geen alHtwoord maar zei ii Ie droorri ho oe De zwemmenvalt u dat Ik moet zeggen een beetjeeigenaardig Maar precies juist U beteekentveel voor my Het geluk m persoonNu weet u het En u hebt m Wannsee rondgezwommen terwyl ik uzocht als een naald in een hooibergDe titel IS goed vmdt u niet Mijbevalt hy Ik zou ontroostbaar zyngeweest als u iets was overkomenvoegde hy er ernstig aan toe U kuntzich volstrekt met voorstellen wat ikdoorgemaakt heb Wat ik my met voorstellen kanIS geheel iets anders De reden vanuw opwinding namelyk U kende my immers met U had my nooit gezien u weet met eens hoe ik heet Wat is een naam weer hy af ik houd van u is dat gétSi Hoqdt u alstublieft op Integendeel mtegendeel Steube liep vlak naast haar Weet u wat het beteekent eenkostbaren schat te verliezen Ik hebtotnutoe zelf niet geweten wat datwas iets dat men onvermoed vmdt weer te verhezen Dt k n honderdenmeisjes gelooft u my en er zynmooie bij maar geen van hen heeftmi hpl hoofd op hol gebnt hl Dathebt u alleen gedaan In de tram toen aan den steiger by Bitndtrmawi en nu In dien tusschentyd heb ik om u getr urd als om een doi dt en wera daar yk van Toen ik u aan boord van de politieb pot herkende heb gebruld van louter vreugde eigcnW had u het moeten hooren nu ja motoreti U was erg bezorgd voor wiJijdat weet ik Zyn toon ontroerde haar zijn W noedigheid had iets dwingends snak haar hand uit Daarvoor dank ik u mynnf Steube het is een prettig gevoel zo iets te weten Overigens Jj moet u verstandig zyn belooft u dit j Ik zweer h n za My alleen la u U hebt my gevraagd versta i niet Steube laten scherraen tt zyn wat u nu verlangt ia OB standig Ik zal myi geluk toe mten loopen My lerraen Ik scherU met ieder w pbeetje geluk iedereen zTL niet Natuurlek u ook Waaro rf my kwyt zün Vindt u mi 0X91 pathiek Heelemaal niet Ursula lachte gd En andere vrouwe W zoo denken ai Wat andere vrouwen v denken interesseert my et denkt ia aUe voor my len de volgende uren samen o J OnmogeUjk rvo