Goudsche Courant, zaterdag 17 mei 1941

Ö41 fWEEDE BLAD ZATERDAG 17 MEI 1941 E puzzle i Go vol Pkii and Pai de aehtij dere Ren et van Jonst JE G j en 4 1 i n S un ler oop aan oots goe sen de worver verAl aren taat Alphen a d Rün HACBINISTEN EXAHEN ft j Gravenhage ii geslaagd voor oorloopig diploma van het ma rLtunexamen onze plaatsgenoot P TSeXAMEN IE GEDEELTE Voor het artsexamen Ie gedeelte it J M BülMuniveniteit te Leiden ge2i d de heer J L van Wermesfeer Bodegrmyen CeVONDEN VOORWERPEN jevonden damesparapluie damee l je met inh pet paar handSoenen muts damestaschje met Soud kettinkje met speldje van 2 metaal armbandje paar kinderJdioentjes heerenportemonnaie met S rijwielpomp kinderportemon met inhoud beige dameshand en vulpen zakmes fSEDIKBEDRTEN VOOR ZONDAG flaj Herv Kerk v m 10 uur ds Bfi ener n m 6 uur de heer Dekker geref Kerk v m 10 uur ds Dam jm 6 uur cand den Boer j Luth Kerk v m 10 uur ds W ten Rouwelaar uit Zwolle ftURGERLUKE STAND Geboren Jannetje d van G J gdos en K van Harten Ondertrouwd J W Hillebrand 27 i en J V Wensveen 26 j Getrouwd A C Donk 29 jaar en G Verburg 24 j A v Zelderen 27 j en M Spijker 25 j T Zaal 27 j en T M Koning 23 j W Veerman 32 j eni M A Zwaneveld 22 j Overleden N C v d Werken wed V A A Kooy 54 j G er cJitg V G J Thijssen 74 j LOOP DEK BEVOLKING Vertrokken B J Oonk n Duiven Old W V Gulik n Woerden Göud rak VEE EN VLEESCHKEURING In April werden m deze gemeente ekeurd bij de slagers 5 runderen Igraskulf en 50 k g ingevoerd vleesch Als gestorven dieren werden aan tjsven 1 rund 7 varkens 9 kalveren en 5 schapen Haastrecht VEEL STERFTE DOOR VARKENSPEST Voor de vee en vleeschkeuring werden in April in deze gemente aangegeven 1 rund 2 graskalveren en 100 ï vleesch Deze dieren zijn bij de llagers geslacht De veehouders hebben als gestorven aangegeven 8 runderen 28 varkens 20 kalveren en 8 ichapen Het hooge aantal gestorven varkens moet geweten worden aan de varkenspe t die hier nog steeds heer scht PKEDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur Ds J an Vlu t n m 7 uur De heer G de Pater uil Haastrecht BURGERLIJKE 8TAND Geboren Jan Anne Cornells z an H de Jong en W M J KorevaarGemt Ernst z van G Prosman en A Zeeman Maria Anje Meta d van J G Kleiboer en M B Wipprccht Ondertrouwd Cornells Hoojendijk 27 j Ouderkerk a d IJssel en Johanna Perdijk 22 j Moercapelle fREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 en n m uur Ds Verkerk Geref Gemeente a 10 30 n m 3 en 7 uur Ds Hofman EIERVEILING Op de eierveiling van de veihngver nging waren aangevoerd 5463 eieren prijzen waren ƒ 1 05 per K g Nieuwcrkeric a d IJssel JAJRIG AMBTSJUBOLEIJll DS N LUVENOUK Oiid pie kaut kier ter ylaatw Op 28 Mei aj hoopt ds K Luyendök Ned Herv predikant te Hoek v Holland den dag te herdenken waarop hij voor 25 jaar in t Waal in het predikambt werd bevestigd Hij stond daarna te Scheipeniase Nieuwerkerk a d IJsel en iind 1928 te Hoek vao Holland Oudewater DE HEER MULLINK JUBILEERT ZS laar bU het oDderw a De heer Mullink hoofd der R K Jongensschool alhier heeft het feit herdacht waarop hij gedurende 25 jaren bij het onderwys werkzaam was VERGADERING VAN DEN RAAD Dinsdagavond half acht zal de gemeenteraad in een openbare vergadering bijeenkomen f PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 en n m 3 uur ds P J Steenbeek Geref Kerk v m 10 en n m 7 uur ds W van Dijk BURGERLUKE STAND Geboren Leendert Hendrik z van A van den Heuvel en A Kruithof I Jacob Antonie Gerrit z van W deWit en A van Leeuwen JannetjeGiisberta d van L Blonk en J vanDijk Overleden Georgius Dries 74 jaar Migehuwd Getrouwd Hendrik Bloemheuvel 23 jaar en Rinske Reyngoud 21 jaar BENOEMINGEN TOT ONDERWIJZERES Tot onderwijzeres aan de R K school te Cabouw is benoemd mej Dragnerie thans kweekelinge met akte aan de R K Meisjesschool alhier Tot onderwijzeres aan de R K school te Haastrecht is benoemd mej H Wortelboer thans kweekelinge met akte aan de R K Meisjesschool alhier KONUNEN ZIJN DÜÜB Voedster met elf jongen voor ƒ 3Z S0 Alhier is een konijn met elf jon gen varï 3 weken oud verkocht tegen den prijs van ƒ 32 50 Schoonhoven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur en des avonds 6 uur Candidaat W de Bruin van Ederveen Geref Kerk v m 10 uur en s avonds 6 30 uur Ds J Hoekstra Minderheidsgroep Geen dienst R K Kerk vm 8 uur en v m 10 30 uur H Mis s avonds 6 30 uur Lof Rem Geref Gem v m 10 30 uur Ds H C Luyt Doop sbediening CollecteDiaconie J Leger des Heils v m 10 uur Heiligingsdicnst s middags 12 uur Zondagschool nm 3 uur Kindersamenkomst s avonds 6 30 uur Bidstond s avonds 7 uur Verlossingssamenkomst Woensdag n m 4 30 uur Kindersai enkompt J onderdag n m 4 30 uur Liefdebond voor meisjes Vfijdag s avonds 7 uur Jongeliedenbond GYMNASTIEKLOKAAL GEVRAAGD Naar wij vernemen heeft het bestuur der Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs alhier aan den gemeenteraad medewerking gevraagd voor ór verkrijging van een lokaal voor het onderwijs in de lichamelijke oefening SLUITING SLAGERIJEN OP WOENSDAGMIDDAG De slagersvereeniging alhier heeft aan den gemeenteraad verzocht te verbieden op Woensdagmiddag na één uur een slag f inkel geopend te hebben of vlee h ten verkoop aan te bieden Waddinzveen PRSDIKBBDBTEN VOOR ONDAG Ned Herv Kerk 10 en i uur ds L Vroegmdewey Ger Kerk 10 uur ds D P Kalkman van Moordrectit 8 uur ds G W Rijluen van Nieuwerkerk Chr Afg Gem 10 en 6 uur ds N V d Kraste Rem Kerk geen dienst Wet en Evangelie 10 uur ds A C G den Hertog van Rotterdam Evaneeliaatie zaal Centrum Dinsdag n m 7 30 uur de heer T Woudwijk van Hilversum BENOEMINGEN AAN ZWEMBAD Tot badmeester van het zwembad is benoemd de heer R den Haag te Gouda en tot bMknecht de heer A Stoffer alhier 50 JARIG HUWELIJKSFEEST Het echtpaar A Tol en H M Biesheuvel hoopt op 27 Mei as den dag te herdenken waarop het vijftig jaar geleden in het huwelijk trad ReeuMrijk 142 SOLLICITANTEN VOOR ONDERWUZER Voor de betrekkinc van onderwijzer aan de Christelijke SfHool vierde leer kracht hebben zlfh 142 sollicitanten aangemeld PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG i Ned Herv Kerk Reeuwijk v m 10 en n m 7 30 uur Ds W Vroegindewey v m Doopsbediening Ned Herv Kerk Sluipwhk v m 10 en n m 3 30 uur Ds E R Damsté Geref Kerk v m 20 en n m 6 30 ur Ds P Warmenhoven UIT DE PERS Een openhartige rede Minister Fischböck heeft voor den Nederl SociaalEconomtschen Kring e n rede gehouden waarin verschillende dingen die betrekking hebben op de Nederlandsche volkshuishouding in dezen tijd op openhartige wijze besproken werden Het Vaderland geeft alvorens er een beschouwing aan te wijden een samenvatting van de harde feiten die de minister opsomde Ten eerste er wordt te veel gehamsterd Te Berlijn lel men daarop en dat is van invloed wanneer dr F daar onze belangen bepleit Het gevaar bestaat namelijk dat men Nederland tot het niveau van de andere bezette gebieden zal terugdringen wanneer de verdeeling hier niet volgens zeer strenge regels geschiedt Zelfs dingen die htelemaal niets te maken hebtien met de voedselvoorziening zooals de staking te Amsterdam worden tegenover dr F wel eens aangevoerd om te bewijzen dat de Nederlanders minder te eten moeten krijgen Thans reeds heeft men in Duitschland meer aardappelen en vleesch dan hier Ten tweede het bedrijfsleven zal meer moeten opbrengen en meer dan 5 of 6 pet dividend zal niet meer mogen worden uitgekeerd De rest wordt belastingobject Bovendien zullen de werkgevers alle sociale toelagen die in Duitschland gelden moeten opbrengen Ten d e rde veel ondernemers wier bedrijven geen grondstof meer kunnen krijgen koopen aandeel in goede Nederlandsche ondernemingen Dat kan niel langer getolereerd worden Dr F heeft het niet uitdrukkelijk gezegd maar gaf toch te verstaan voor het vrijkomende geld dient men obligaties te koopen crediet te geven aan den staat tot dekking van de oorlogskosten Ten vierde minister F opende de mogelijkheid van ingrijpen in de bedrijfsleiding wanneer by de verdeeling der leidende ftiiieties het systeem der familiebaantjes wordt gevolgd Het Vaderl and betoogt no ojn dat er geen Nederlander is die het goed kan vinden dat men than eenvoudig maar van dag tot dag leeft in de hoop op een of ander wonder dat alles weer terecht brengt Wy zjjn dns erentelijk voor de bereidwilligheid om thans reeds de dingen zoo goed mogelijk te regelen voor de Duitschers zelf en him oorlog wel in de eerste plaats maar toch niet zonder rekening te houden met de Nederlandsche belangen van nu en van later Maar met meer samenwerking zouden de dingen wellicht nog beter gaan Waar Duitschers en Nederlanders samenkomen zou het gesprek toch niet altijd zoo eenzijdig mogen zijn als het gisteren was De Duitschers die ons onmiddellijk een goede samenwerking hebben aangeboden kunnen dat zelf allerminst wenschen De vraag van minister Fischböck om nog waakzaam te zijn tegen alle hamsterpractijken en alle wanordelijkheden om aldus zijn positie en de positie van den Rijkscommissaris als zü te Berlijn opkomen yoor onze voedselvoorziening niet te verzwakken was trouwens niets anders dan een beroep op zulk een samenwerking Dat die voor beide partijen goed zou zijn moest niet telkens herhaald behoeven te wor den De oorlog is het einde van de wereld en de positie van Duitschland zal hoe de vrede ook moge uitvallen mede bepaald worden door do houding der Nederlaners Dat Wil natuurlijk allerminst zeggen dat men ons nu zou moeten gaan vertroetelen in dezen harden tijd maar daar ons gelijke behandeling uitdrukkelijk is toegezegd zou het stellig niet gelukkig zijn als men nu toch nog een andere politiek ging voeren vooral nsiiiat ieder verstandig Nederlander tol het inzicht is gekomen dat de betrekkelijke overvloed van sommige dingen hier te lande gelijk verdeeld moest worden ten gunste van de andere partij Natuurlijk mag dit er ons ook niet toe brengen als verwende kinderen te handelen en te zeggen de Rijkscommissaris heeft ons toch gelijke behandeling toegezegd Wij moeten de waarschuwing van minister Fischböck zeer ernstig opVatten en alles doen wat in onze macht ligt ieder voor zich zelf en ieder in zijn kring om het hamsteren en dergelijke dingen volkomen te doen ophouden Dan zal het bezettineshestuur ook wel het noodige doen en niet te veel beteekenis hechten aan allerlei kleine dingen Ook de economische politiek zou meer van Nederlandsche zijde in het openbaar belicht dienen te worden Veel dingen op het gebied der samenwerking zouden dan wellicht gemakkelijker worden Wij noemen hier slechts een enkel voorbeeld het vraagstuk der beleggingen van het vrijgekomen geld in aandeden of in obligaties Steun aan het staalscrediet door aankoop van obligaties is sociale en w i kunnen het hier rustig zeggen ook vaderlandsche plicht Maar wie moet dan de aandeelen koopen die toch nog altijd worden aangeboden Er wordt in 3en laatsten tijd veel door Duitschers gekocht ook door directe onderhandelingen trachten de Duitschers participatie te krijgen in onze industrie Dr Von Brucken Fcck heeft onlangs in eei veel besproken artikel het beste afweermicldel tegen een daaruit voortkomend gevaar aangeduid toen hij aandriVng op wederkeengheid Deze zal wellicht eenigzsins georganiseerd moeten worden Wij komen anders in een te zwakke positie Als wij nu al te zeer naar de obligatiemarkt verwezen worden dan zou het welcens kunnen gebeuren dat de Duitschers tegen hel einde van den oorlog met een groot deel van het versterker de wit en geel van het Nederlandsche ei zitten en wij aiieen maar den leegen dop der staatsschuld in handen houden Wij zouden dan op onze beurt de renteslavemij leeren kennen die zoo machtig heeft bijgedragen tot het verwekken van de Duitsche revolutie Wi zijn er van overtuigd dat de Duitschers dat geenszins wenschen Maar het is goed dat er van Nederlandsche zijde op gewezen wordt om een waarlijk vruchtbare samenwerking mogelijk te maken Btj juiste Invulling van de gevraagde woorden ontgtaat aan den bovenltant der figuur een bekend spreekwoord Gevraagd 17 woorden elk van 9 letters waarvan de hartletto een r ia 1 Overhalen 2 Gesprek 3 Plaati op Borneo 4 Dierengevangenis 5 Strijder voor de vrijheid 6 Stad in Duitschland 7 Afscheiding 8 Een der Canarische eilanden 9 Deelnemen 10 Voedsel 11 Buitengewoon 12 Belang 13 Eind van een gedicht 14 Lekkernij 15 Zeerooversgereedschap 16 Hevige regenbui 17 Duldbaar De éoiuisclie Courant biedt de grootste yubiieiteit in GoBda en omgeringk wordt eiken avond bij vele daizeriden abenné s bezorgd in i GOUDA Alphen a d Rijn Aogmerstpi Bergambacht Berkenwouder ai f degraven Boskoop Driebrmge Goudcrak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d UsseL Ouderkerk a d tJssei Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddmxveen Woerden Zevenhuizen ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels f 1 10 elke regel meer ƒ0 21 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagma 1 3 regels ƒ 1 31 elke regel meer ƒ 0 42 Bij overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels ƒ 0 26 elke reMl meer 0 10 maximum CTOotl 6 regels Uitsluitend bu ooruit etaijsg Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Dpgaaf van en advertentiën in te pnden aan het Bureau Markt 31 J Gtmda Tel 2745 en by de plaatf selijke agenten f De gevraagde woorden bestaan uit de volgende lettergrepen bel ber bo da den éat der el en te feid gel gen ger geu ha haak bouJ in koek u nl Ie len ni4 ma mout ne o oo pai ra ra re re re re rif rin se se slag slot te te te ter ter ter ter Ue to toe tre tt ui ver ver wa Oplotsiiig Magische Trap puzzle NOTEN ORALE TANIG ELITE NEGENTIEN THEMA IEPEN E M E L T NANTSJANG JAGER AGAVE M E V E N GRENS KERK EN SCHOOI BEROEPEN BENOEMINGEN ENZ Gei f rnieerde Kerken Beroepen te Rotterdam Charlols ds H de Jong te Hoek van Holland Aangenomen naar Tholen cand H J Swiertfe thans hulppre Uk r te Vlissingen naar Leimutden cand C Gilhuis thanb hulpprediker te Montfoort Ond Ge re formeerde GemeenteB Tweetal te Kampen vac de C de Jonge ds J van der Poel te Giessendam en ds G J Sweferink te Ederveen Grafst a s W de Lange Op 13 Met i cp oe algemeene begraafplaats i Woerden een gedenksteen op het graf van w en ds W de Lange In leven Nederlandsch Hervormd predikant aldaar onthuld Pr MOents c xa mea Het provinciale kericbeetuur van NoordHolland examineerde met goed gevolg den heeren Joh Rienstra te Oosterend n J G Jansen te Leeuwarden Prep niMr cxamea De classis Rotterdam der Gerelormeerde Kerken heeft cand C GaubHz aldaar na preparatolr examen bcroepbaar verklaard Advertentiën DOUWE EGBERTS FAMA gram per bon DIKISCtEEiMEilB Witt U scheren zonder pijn Dan moet het met üiver zijn InpwtMr W DE KNIKKER Kleiweg 14 lel 2437 Gouda AG B nuj vruZÜ T niet een Ü vUt m HUlarschoanan og m groote fKheidenheid WUOSTRAAT 23 GOUDA O 1543 25 Anton Coops Si t WijdiJroot 31 IJamfer Naphtaiine 6lobol Antinsect flit Shell Tox G 1534 20 Bakkerij V ev r Rptprp JCICI C sorteering in koek banket eriz r tagT Rrii n K eiweg 46 Nieuwe Markl 26 o 1532 U Fa W IDENBURG ZONEN TEL 33S3 KLEIWEGSTRAAT 22 24 B eH ieb aan voer alle Stucadoor en Witwerken G 1523 16 KOMT MEN IEMAND OP STRAAT TEGEN dan kan men zich afvragen of hij of zij gewoon U te rooken misschien of hij of zij wel eens oaai een bioscoop gaat misschien of hij of zij naar een radio pleegt te luisteren misscblcB maar men behoeft zich niet af te vragen of hij of zij een krant leest I Dat doet hij dat doet zij zeker heel zeker en iederen dagl Vandaar dat cotiraoten reclame logischerwijs de kern is van iedere goede reclame campagne Vraagt inlichtingen voorbeelden etc ran courantenreclame bQ de erkende advertentiebuieaox of het Cebucq Dam 2a Amsterdam G 1527 56 I Het Bestuur von de v yK NUTSSPAARBANK noodigt alle Jongens en Meisjes yan 6 tot 14 jaar uit tot bijwoning von een der grptis filmvoorstellingen welk gehouden zullen worden in da SCHOUWBURGZAAL van Sociëteit ONS GENOEGEN op Zaterdog M Mei at des namiddogs von 1 30 tot 3 uw en van 3 30 tot 5 uur AUe kinderen uit Gouda zqn daar welkom G 1547 50 Dan kunt ge weer vooruit Al ge ons Uw oude rijwiel eens grondig laaf opknappen en herstellen kortom voor we n p geld laat omtooveren in een keurige bctremvhars Mchtteopende flets GIEL VAN WAAS Gouwe 188 Td 3257 o 1630 Iti van punten voor zeep en textiel EdelStijfsel CRACKFREE maakt alle stoffen üU nieuw Fabrikaat N V ONDER ONS D £ KRIM O U 1525 Vereeniging voor Factdtqtieve Lijkverbrcmding Minimum contrib 1 50 p j tevens voor echtgen en minderj k Tarief voor leden Crematie dragers en orgelspel in totaal 84 92 voor niet Iedcn 169 52 Inlichtiagenbladen en inl omtrent het verzekeringsionds kotteloo verkrijgbaar b4 denO 1546 28 afdeelingssecretans v Swietenstraat 16 Waar de risico het minst M É U 192 l Adveneeren in de dafbladpera levert vooral ia dezen tüd de miniate risteo op Want deze reclame kan men wanneer het noodif la direct veranderen of desnoods uitstellen