Goudsche Courant, zaterdag 17 mei 1941

E BLAD ZATERDAG 17 MEI l f EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTIEVE U u r Mn m m timt t 4I Mt f MM A 40 b IMl 4 Mil MOW i Grootboek oU W i UM IMt oM I C rt T inadu I Cr t be ali M S tnt iXMsi MIt MOOO I tSM 1 M tt a Certmeatm V a Grootboek obL m MU tndW I IMt SM MI7 iBdli lOM I MU iBdM X M A S Kol Bank Mcd Ind HandaUb RADIONIEUWS 8 00 BNO Nleuwsl erichten 8 15 Gramofoonmuziek Morgenwijding Voortïereid door de Christelijke Radio Stichting 10 20 Orgelconcert 11 00 Declamatie 11 20 Gramofoonmuziek 12 00 Berichten 1215 Klaas v n Beeck en zijn orkest 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 100 Gramofoonmuziek 1 15 Musiquette 1 45 Gramofoonmuziek 2 66 Groninger Orkestvereeniging solist en gramofoonmuziek 3 30 Voor de vrouw 3 45 Ensemble Bart EkkcTS 4 1S Gramofoonmuziek 4 0 Voor de jeugd 5 0 Causerie J ezus en de vrouwen Voorbereid door de Christelijke RadioSticMing S IS BNO Nieuws economische en beursberichten 5 30 Omroeporkest 6 00 Gesprekken met luisteraars Voorbereid door het Vrijzinnig Protestantsch Kerkcomité 6 15 Omroeporkest 6 45 Reportage 7 00 BNO Frlesdi praatje 7 15 OostNederlandsch strUMwartet 8 BNO Nieuwsberichten 8 15 Spiegel van den dag of gramofoonmuziek 8 30 Melodisten en aoliste ajO Orgelconcert 9 18 De Me cdisten en soliste 9 30 Voor de ouders 9 45 Gramofoonmuziek 10 0 BNO Nieuwsberichten sluiting Zeadag 18 Mei OLVCBSUM 1 415 5 M 8 88 Gramofoonmuaiek 8 30 BNO Nieuwst e ric4iten 8 45 Gramofoonqpuziek 10 00 Uitzending voorbereid door het Vrtjzinnig Protestantsch Kerkcomit a Voor de kinderen leOO b Kerkdienst 1030 U 00 Giamofoonmuziek 12 42 Almanak 1Z 45 BNO Nieuws en eeo ormsche berichten 1 00 Gramofoonmuzlek 1 45 Nederlandsen Verbond voor Sibbekunde Beantwoording van blnnenge4 omen vragen 2 00 Orgelconcert 2 30 Gramofoonmoziek 2 45 Voor den boer 3 30 Uit Berlijn 74e Verzoekconcert voor de Dultaobe Weermacht 6 0 Voor de Jeugd 8J5 Caberetprocramma 7 30 Zang met pianot efeleidln 8 8 BNO Nieuwsberichten 8 15 Spiegel van den dag 8 30 Mei prograrrvma AlSO Qramofoenmuzick 9 30 Berichten Eng 8 45 Granvofoonmuziek 10 00 BNO Engelsche berichten altutmg nLVCKSUM U 301 5 M 8 08 Gramofoonmuziek 8 30 BNO Nieuwsberichten 8 45 Gramofoonmuziek 10 45 Revtdaaextet 11 30 Kinderkoor JJe Merels 12 00 Cyclus Eens Christens reize naar deEeuwigheid lu dezen öjd opn Voorbereid door de Christelijke Radio Stichting 12 15 Pianovoordracht 12 45 BNO Nieuwsen economische l ertchten 1 00 Gramofoonmuziek 1 3 De Ramblers 2 0 Causerie JOe Usheillgen 2 15 Utrechtsch Stedelijkorkest so iste en gramofoonmuziek 4 Kerkdienst Ivoorlwrcid door de ChristelukeBadioStichtlng 5 3 BportultMagen ANP5J5 Cabaretprogramma I5 Zang met pianoliegeleidlng 6 45 Sport van den dag 7 0 Orkest Eloward 7 45 Sportwetenswaardlgheden 8JI BNO Nieuwsberichten 8 15 Gramofoonmuziek 8 30 Omroeporkest 9 30 RadwtODneel 1 0 BNO Nieuwsberichten s uiUng Maandag 19 MaL VERSUM L 415 5 H 4 45 Gi atnofoonsnuz 8 5 Ochtendgymnastiek 7 8 Gramoioaomuz 7 45 Ochtendormnaatlek 8 8 VHO Nieuwsberichten 8 15 Dagopening Voorbereid door het Vrijzinnig Protestantach Kerkcomité 8J Gewijde muziek grpU 8 45 Gramofoonmuziek 9 15 Voor de hulavrouw 9 20 Gramofoonmuziek 1 Enaeaible Amende 1 J Declamatie U 4 Ensemble Amende 11 J5 Zan met pianobegeleidlsia m granwtoonnniziek 12 Orgelconcert IZJ Graraolooflmuiiek 12 42 Almanak 12 45 BNO Nieuwe es economische berichten l t Omroeporkest 1 3 Gramofoonmuziek 1 50 Omroeporkest 2 1 Voor de vrouw 1 3 De Homanoen en soliste 3 15 Gramofoonmuziek 3J a lve tretrio 4 Gramofoonmuziek J Joaquin des Prés vraaggesprek met gramefoOBmniiek 5 0 Gramofoonmuziek SJi BMC Nieuws economische en beursbericiiaen $ J GramofoonmuiSek 5 45 Ensemble Erlea Helea 6X1 Cyclus Onze eigni taar J Encemb e Bandl Balogh 7 BNO Economische vragen van den dag 7 15 De Bamblers 7 45 Politiek weekpraatje 8 0J BNO Nle i BbericliteB t U Spie el van den dag u Da Geigenmacher von Cremona 1 er JJ Berichten Eng 8 Gtamofoonmmrtek Ml BNO Eagelsdie bwiOiten a aUiB aiLTBUDM O 3 IJ 18 45 Gramofoonmuz J OchtendgymnasUek 7 Grarootoonmuz J 45 Ochtendgymno t BEURSOVERZICHT Blijkens de Jongste Verklaringen van dr Fisich bock ligt waarsichijnïijk een niJzIsinK in de dividentpolititk voor ons land in het vooniitzicht Hoog re dividenden n J kunnen niet blijven toegestaan en men lal zich moeten be erken tot een rendement van 5 A terwijl een verdere winst op eenlgerlei wijze In 6e Staatskas zal moeten vloeien Onder invloed hwrvan en nog andere voor lèhlingen was de beurs vandaag minder geanimeerd dan gisteren De markt getuigde n 1 van een ietwat zwakkere stemming De kooplust wa vrijwel uitgesloten maar het aanbod dat aan de markt kwam was ook niet groot C de Petroleum afdeeling openden Olies met e n reactie van 4 Aanstonds trad echter een herstel in van 1 Na nt ca 1 t itjn opgeloopen keerde het fonds tot het punt van opening terug In den Suikerhoek opende H VA 6 lager Hiervan ktm eter naderhand 1 A 3 herwonnen worden Wegen gebrek aan voldooidc belai steUing brokkelde het fonds bif verder verloop 3 ft 3 af Vorstenlanden Cult boekten een reacte van 3 Aandee en Nisu werden op de geblevm prijzen van gistwen geadviseerd zoodat het voorstel tot uttkeering van dividend van 5 legen It r het vorig Jaar geen invloed uitoefende Men achtte de mogeUjkheid neet ultge loten roor het vaststellen v n een agere koers Rubberaan dee Ien verkeerden weer in een meer ventaten toestand Voor Amsterdam Rubber trad een reactie in van 3 A 4 5 waarna een licht herstel intrad Tabaksaandeelen leverden weinig bUunders op De handel bleef weer zeer bcp kt Oude Dell en De i Batavia liepen een kleinigheid tenjr en Seiwrabih werd 2 punten lager geadviseerd Ook voor Seheepvaartaandeelen waa de be1an£steUit cemg Dlentei evotee lun Scheepvaart Jnie zich niet han Uiaven e iep 1 A IV tenig JC31 verloor 1 A 3 HJ L en Booten waren nauwelijks pr shoudend In den hoek der Binnenlandsche Industrie ooerVde ünl Lever a A 1 ÏJ lager en brokkelde naderhand nog f ts In koeri af PhlHp ampen leden een verlies van U t 4IA t om hJteraa weer leta te verbeteren RECHTSZAKEN CHE RECHTBANK rÜlRE KAMER rve kapitein schoot genaanch ingezetene neer TWEE tAA l jUNGENISSTBAF GBOSGBT f ite militaire kamer van de Haagsche JLibiBk heeft onder presidium van ÏTwn Vr jl erghe de Coningh de r j ak behandeld tegen den 39jari Stwerve kapitein der infanterie A E den H wien ten laste wa gelegd SÜ op o omstreeks 13 Mei 1940 te fc CTaar opzettelijk op korten afÏSTeen schot uit een met scherpe S en geladen pistool heeft afgeChJ op Carl Joseph William NoorSlorp daarbU richtende op diens Sdl althans lichaam door welk schot Kdendorp in het hoofd is getroffen iioodanige verwondingen heeft be en dat hij kort daarop U over to deze zaak waren zes getuigen door vf openbaar ministerie gedagvaard Als verdediger trad op mr H W erda uit Utrecht Bes kapitein van den H had den en Mei des avonds de opdracht van jjjn bataljonscommandant ontvangen j Wassenaar alle N S B ers te arresteren Na een aantal aanhoudingen £ i volgenden ochtend te hebben verlicht kwam verdachte omstreeks elf rten huize vaii den heer Noonden1 ét atormvan ï Graven jllldeweg 53 wiens adres hij evenlliyan ruim dertig andere ingezetenen bij de politie had ontvangen op zijn Terzoek om adressen van N S B ers te rnemen en nadat hij gebeld had itöid hij tegenover den heer Noordenjorp dien hij wilde aanhouden Toen ïeniachte hem had gesommeerd de landen omhoog te houden en de heer S na herhaalde waarschuwing de irmen liet zakken meende verdachte iii de heer N ziJB rechterhand naar ien broekzak riclme om een revolver te grijpen en om du zyn tegenstander Wor te zijn schoot hij den heer N neer Verdachte zeide de order tot het irresteeren der N S B ers den avond tevoren mondeling te hebben ontvangen Toen hij den ochtend van 13 Mei tegen elf uur aan den sGravensande eg 53 aanbelde deed iemand open wien hij vroeg Bent u de heer NoordBidorp De bewoner antwoordde Die ben ik Vervolgens gelastte verd hem de handen omhoog te houden zeggend dat hij zijn arrestant was De heer N Ud toen geantwoord Waarom ik heb nooit wat gedaan Het viel verd echter op dat de reahtertjroekzak van den heer N bolstond en toen de heer N ten derden male ondanks waarschuwing de hand in die richting bewoog en de heele houding van den heer N wees 4 verzet heeft verdachte gemeend Bftt te moeten afwachten en den heer N neergeschoten Op de vraag waarom de kapitein itlfs na het doodend sohot zich niet h d overtuigd of een vuurwapen in tel broekzak van het slachtoffer aanKezig was aritwoordde verdachte dat h i om moreele redenen het lijk niet laeft willen aanraken Vroeger had hij na het vinden van een verongelukte el iets van dien aard gedaan hetgeen hem toen zeer kwalijk werd genomen Ook tegenover de jongens die bij zich waren achtte hii het beter het lijk te laten nisten om hun moreel niet wrder te schokken Bovendien noopte de tijd tot doorgaan want zelfs voor huiszoekingen ontbrak de tijd Van het geheele geval zeide verlacMe buitengewoon veel spijt te Hebben De Officier van Justitie mr Van Gilse het woord verkrygend teide de ooeiliikheid voor een juist oordeel in 4ae zaak te erkennen De opdracht tot huiszoeking en arrestatie was voor wrdachte als officier een vreemde wit zij behoorde feitelijk tot de taak der politie Van de huiszoekingen zelf h niets terecht gekomen omdat er geen jjd meer voor restte Toen op het bellen van verdachte de heer N teU open Med en hoorde dat hii arrestant was deze naar het schijnt geagiteerd Pweest en heeft niet den indruk gewekt dat hij kwaad wijde Politie zou h lalk een geval naar sprekers opvat 8 den man overmand en gefouilleerd hebben Inplaats hiervan werd te heer N zü het na herhaalde waarjauwing om de handen ranhoog te wudeti door verdachte neergeschoten wh indien verdacht had moeten roeten dan had hj het toch zoodanig len doen dat de tegenstander ni t d gedood doch alleen onschadelijk Wniaakt Hij heeft echter den revolver Wuens en wetens op het hoofd van t slachtoffer gericht en afgevuurd Jtgeen den onmiddellijken dood ten Pwlge had Men kan zeggen dat ver chte een rustigen indruk maakt en oKe met waardeering over zijn wütairen dienst zijn gesproken dat nit niet weg dat verdachte een JMre daad heeft gepleegd waar hij gestraft zal moeten worden Spreker eischte een gevangenisstraf r den tijd van twee jaren k Wierda ving zijn pleidooi aan woorden van deernis over het voorFJJ uene Zelf reserve officier zijnde Pieiter zich levendig voorstellen in i moeilijke positie de verdachte fj het moment van de schietpartij t verkeerd Men zal wel zeggen llk de officier van Justitie deed dat politie anders zou zün opgetreden Sii hebben neerger owi doch men moet niet vergeten Jl lke psychische gesteldheid de ren waren gebracht door allerlei J njen en gefantaseerde verhalen n i tonnen verkleede In die dagen en door ï thutistaj ri selijke geruchten was iedereen Jtn gemaakt Verdachte heeft zich Md ernstig bedreigd gevoeld 2 heer Noordendorp ondanks j We sommatie de handen niet ï hield en naar den broekzak Wd liet afglijden Poliüeke be doelingen had verdachte zeker niet want faü heeft zich nimmer mei de politiek bezig gebouden Zijn opdracht wu eenvoadig bet arresteeren van N B n waartoe hij op het politiebureau een lijstje had ontvangen Naar pleiters opvatting heeft zün cliint it noodweer gehandeld en dient hij te worden ontslagen van rechtsvervolging dan wel te worden vrijgespnv ken De rechtbank zal 29 Mti iiitq raak doen TtOTTERDAMSCHE POLITIERECHTER BELEEDIGINC VAN DE SSX Voor den Rotterdamschen politierechter had zich gisteren te verantwoorden de 21 iaTige fabrieksarbeider A B te Gouda verdacht van beleediging van de N S B Verdachte zou op 1 Maart X in een café te Gouda hebben gezegd Ik heb gezien dat in Mei 1940 een sergeant en drie soldaten door N S B ers zyn doodgeschoten Verdachte verklaarde te hebben gezegd dat hij had gezien dat een sergeant en drie soldaten werden doodgeschoten Hij diende m de Mei dagen als soit aat in het Nederlandsche leger en lag te Delft In den vroegen morgen van den lOden Mei had hij gezien dat er uit huizen op de soldaten werd geschoten Een sergeant en drie soldaten met wie verd or de stad liep werden doodgeschoten Verd ontkende evenwel te hebben gezegd dat dit door N S B ers zou zijn gebeurd De politierechter mr Van Vollenhove vroeg hierop of verdachte den indruk had gekregen dat dit door leden van de N S B was gebeurd waarop verd bevestigend antwoordde Verd kon geen namen noemen van personen die getuige waren geweest van het doodschüeten der militairen Er lagen n L zoo verklaarde hu in die dagen te Delft verschillende compagnieën en de soldaten bij wie hij was ingedeeld kende hij niet Verd stond op wacht toen hij bevel kreeg met de hem onbekende soldaten door de stad te patrouilleeren Mr Van Vollenhove In Delft zijn in Mei parachutisten gedaald Is het niet mogelijk dat die de soldaten hebben neergeschoten Verdachte Neen ik heb gezien dat zü uit huizen Werden doodgeschoten Verd kon niet mededeelen in welke straat dit gebeurde omdat hij in Delft geheel onbekend was Twee getuigen verklaarden dat verd in een café in Gouda heeft verteld dat er een sergeant en drie soldaten waren doodgeschoten De politierechter heeft daarna de zaak naar den rechter commissaris teruggewezen opdat alsnog kan worden onderzocht in hoeverre verdachtes verklaringen juist zijn ZWÖLSCHB RECHTBANK STEEKPABTIJ TE ROUVEEN Veertien dagen geleden stond voolde rechtbank te Zwolle terecht J N te Rouveen wegens poging tot zware mishandeling Verdachte was met eeni ge vrienden aan het fuiven geweest en toen het clubje niet heelemaal nuchter meer wa $ ontstond er zooals te Staphorst meer gebeurt ruzie Tijdens deze oneenigheid hoorde verdachte een der jongens roepen Ze steken me dood Hij had toen zijn mes getrokken en was er in het wilde weg mee om zich heen gaan slaan De gevolgen bleven niet uit H Slagter die met het heele geval niets te maken haü doch er uit nieuwsgierigheid bij was komen staan werd door N in zijn rug getroffen en ernstig verwond De officier van Justitie had wegens poging tot zware mishandeling 9 maanden gevangenisstraf geëischt Verdachte werd thans veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf en tilft betalen van eai schadevergoeding van f 19 50 HEEL WAT OP ZUN KERFSTOK Veertien dagen geleden moest zich G H te Deventer verantwoorden omdat hij diefstal had gepleegd bij zijn oud patroon H die ondanks zijn jeugdigen leeftijd al heel wat op zijn kerfstok heeft had ditmaal een fototoestel ontvreemd een statief afdrukpapier een portemonnaie inhojidende 6 50 en voorts eeo vaatje spercieboonen Van een vriend D H J van K te Deventer had hij eveneens een portemonnaie met eenig geld gestolen Met den zelfden Van K had hij in den nacht van SI op 22 Januari ingebroken in een tuinhuisje te Diepenveen bij welke gelegenheid de heerai een petroleumstel lepeltjes glazen kopjes en en theepot hadden meegenomen De officier van Justitie eischte tegen H een jaar gevangenisstraf en tegen Van K 3 maanden H werd thans door de Zwolsche rechtbank veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf en Van K tot twee maanden Tegen me r H te Deventer die van H kopieS schoteltjes en een theepot had aangenomen hoewel ze wist dat deze voorwerpen van diefstal afkmnstig waren werd 3 maanden geeischt Ze werd thans terzake van heling veroordeeld tot f 25 boete subs tien dagen hechtenis KERK EN SCHOOL AKGnOKNE SÏNUDALC MBIfISSIE VUtie dttiiig De president opende de zitting i ging voor in bed De notulen der vorige zitting werdep gelezen en vastgesteld Aanvulling der agenda vond plaats De provinciale correspondenten rapporteerden over de aanvragen uit het fonds geestelijke belioeften Prof dr De Zwaan bracht rapport uit over de aanvragen uit het studiefonds De rapporten zullen aan de synode worden overgebracht Namens de commissie ad hoc rapporteerde ds Boonstra over de toepassing vao art 14 ld regl op de kerkeraden Het betreft bier de ernstige vraag of kinderen van ouden die niet tot de Ned Herv kerk behooren door kerkera den van een andere kerkgemeente dan waar die ouders wonen mogen worden gedoopt In het rapport werden deze twee lonen ontwikkeld EenerzJJds moet worden gewaakt tegen het gevaar van kerkelyke ongebonitenheid anderzqds tegen het gevaar van afsnijden van wat toch nog de band met de kerk vasthouden wil Op het geweten der kerkeraden moet een ernstig beroep worden gedaan In het uiterste geval zou tot wetswijzigjig moeten worden overgegaan Het rapport werd met groote waardeenng aanvaard en zal doorgezonden worden naar de synode De commissie ad hoc rapporteerde over de afschriften en staten van kosten en deelde mede dat deze geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen gaven Uit deze stukken bleek hoe hier voor de eerste maal op grond van een noodverordening recht gedaan is moeten worden Kennis werd genomen van een concept reglement voor een raad der varende gemeente die de overkoepeling zal zijn van den zeemansraad en den schippersraad Tot deze gemeente behooren Je volgens het alg reglement tot de Ned Herv Kerk behoorende opvarenden op Nederlandsche schepen De raad vviens zetel te Amsterdam is benoemt onder goedkeuring van de Alg Synode een of meer predikanten De bedoeling is dat de leden der varende gemeente deelnemen an het kerkelijk leven op de plaatsen waar zij vertoeven Bijzondere zorg zal worden gewijd aan de aan boord opgroeiende kinderen De rijpere jeugd zal samengebracht worden in één centrale vereeniging Door de uitgave van een periodiek zal getracht worden een band te leggen tusschen de leden dezer gemeente Dit concept ieglement zal mat gunstig adviea aan de synode worden overgelegd Met een s chrijven van de Kerkelijke hoogleerare over de vraag hoe candidaten td H D het best aan een werkkring kunnen worden geholpen en waarin zij aandringen ernst te maken met de toepassing van de tweede helft van art 10 regl examen zal door de alg synodale commissie rekening worden gehouden Het schrijven zal aan de synode worden overgebracht Een schrijven der vereeniging Prot Nederland betreffende dé be ordering van stichting van ziekenhuizen in gemeenten waar deze ontbrekei zal met adhaesie i aanr de Synode word o doorgezonden Ter tafel as een ad ies van dekerkelijke hèogleerarcn betreffendehet ontwerp itot herziening van hetregl op de ipredikantstraktementen Door de comntissie tot herziening vandit reglement I was hHer an reeds getrruikrlemadklt Aan eer kerkvoogdij dif gezien den droevan toeitand ontstaan door de verwoesting var haarkerk ontheffing vraeg va betalingvan het quotum werd deze ontheffmgverleend Kennis werd genomen van een afs hrift van eer tiief coor het classikaal bestuur van IJie dijk ean de kerkeraden vaA zyc rcrsort geionden waarbij den R rierat en ep het hart gebonden we dj oct de tood chappen van de algemeer e synode en van de algemeens synD iale cjmmissit onverkort en woordjelijk zouden worden voorgelezen aani de cmaente Besloten werd de afdeeling Nederland van de Ptot Wereldt ond voor te dragen voor ben subsidie van ƒ 30 Behandeld weW het rapport van de commissie tot kerkelyke ingebrulkstellmg der nieuwe vertaling van het nieuwe testament Voorgesteld wtrd een ccmmisiir te benoemen die ziifi van het ooideel der predikanten over dïze ve lal ng op de hoogte zou stelldn en caaina het advies der class vergaderingen zou inwinnen De sjmodale commiMie slcot zich bij de vporgestelde mc ioc i in er zond het rapport door naar de algemeene synode Vervolgens sloot de president de zitting tot Zater agmorgen 10 uur KOHONIEN Weer een ongeduldige Japanschëpersstem 4NU1E OVERLEG TE BATAVIA MISLUKT ZULlEN GEVULUEN BETKEUKENSWAAKUlU fUN Er gaat geen dag voorbij of een van de groote Japansche bladen bespreekt de betrekkmgen tusschen Neder landschIndië en Japan Gisteren bevatte de Joemioerl Sjimboen een hoofdartikel in dreigenden toon getiteld De JapanschNederlandsche onderhandelingen in een beslissend stadium Het blad verwijt Batavia dat de Ne derlandschIndische regeering de onderhandelingen slepende houdt vertrouwende op het front met Engeland en Amerika Mmister Van Kleffens heeft bij zijn aankomst in Nederlandsch Indië de noodzakelijkheid van een verbetering in de betrekkingen met Japan betoogd Bij zijn vertrek heeft hij verklaard dat nu de gemeenschappelijke verdediging van Singapore Nederlands Indië en Australië georganiseerdf is geen inmenging van vreemde mogendheden in Nederlandsch Indischjp zaken zal worden geduld Het blad acht blijkbaar de tweede verklaring in strijd met de eerste Het besluit als volgt Indien de besprekingen mislukken dan beteekent dit tevens dat de Janansche pogtngen een gemeenschappelijke welvaart met vreedzame middelen tot stand te brengen mislukken eh dat de gevolgen betreurenswaardig zullen zün NSDEBLANDSGH CXBAMNGINtmUVT Opgave laatst idtbetaaMe nuramers per 15 Mei l Mr ClMring mrt DaltschlaM Laatst utilMMaM mumner taffen ffuldcfunrartfcrintcn 898 408 t n ReichsmarkTotdarineen MJN 3Me51 Clearing met ChBl Laatst tiitt etaald nummer 1713 aearlBg met Tvrktle Laatst oltbatoaM nummer algemeen dcaringrekening 4750 btininder clearlngrekeniag 2431a CleaTinc met Ralli Laatst uitbetaald mnnmer 2386 NoteeriDgen yan 16 Mei OHJOATIBt ttaatsiaaaftaa V K t8 99U 998 9H Sf 96 m 99H ï A Wh 99H 9S Mn Wh 81H 84H tb Mh K 5A HU WK ft H S7H 8 H BSh ft 804 lh Vlh m m m SUi 81 86 8H 89H 80 UH 97 iMt 1 r na itM 1 lae 4 1 4 la IM 4 1M bU ld 4 mtu I m 1 40 bU M 4 1 41 hM loe 4 mi bU 50 4 tM8 100 S 1 98 f iW 3 IN7 180 I mi I uo t 1138 noo S Sl i int IM 3 3V It OI I 100 31 i iM oi r too l 37 O I MO i tW7 o i 100 a 1037 AO I 1 10 1 tMT AO I 800 i r T cB Qtm l 84H 94H SHU IH 81 mi 99 4 93 88H ten 85 WH aiH i 86 8JH 91 4 A dam uat 3i i Olto 1 U37 3l i Apeld Ie 31 3i i A rnl em 1938 3 Deventer 1920 8 IXirdr 38 O j S UDdh 1935 3 t O o 3a Ig 38 3l Geld 38 31 a D olO j ie Ig sS sGrhage 1831 Olto 193 31 Dito 1937 I 3Vt Dito 38 3V 3 Grontng 1938 8 DUo 2e 1938 3 Haarlem 1938 I Dito 38 3i j I Helm 1937 3J i S H b 1937 3 Hllver 1038 3t Olto 10J 38 Jl i Leeuw 1838 3 Lelden 1937 SV N Holland M t 90 96 Oo 3e 38 31 3 1 Dito 8 38 2i i D o Sc 10 j S8 ïl N tm 3e I 37 Sl i R dam i936 37 4 D o Ien 3 37 3l a Dito 1 1938 S i o n Dite 1B38 31 iJ S7 é Schied 3e 1 37 31 1 8Sli nib 1 37 2 7H tJtr Pr 37 3 i SIH D o gem 37 ï i 97 Zeeland 1937 9 92 Z Holl 1937 3 82 Zh Ie L 1938 3 S7 Dito 2e Ig 38 3 86H BvlMG 2e 1 37 S i 91 r DUo 1938 3 9 K 91 B ï Onr Z 3T 4 91 98 4 Gein Cred 93M 8001 33000 O 3Vi 80J Olto Vi l t 1 2000 3 N Bnklnst 5 4 4I 94 AanvulllBges Hypotheekbanken Alg Fr Hyp b m 3 verpl uitL Pandbr 13i a WH 04 i Alg Hyp bserXY 4 94 i Adam Uyp 1 4 891 96M Dito Ji j 95 96 4 Arnh H B Ser tjr P br 31 1 98 Wh Bat Hypb NJ PJ 4 9SX Dito CD V i 93 t nu Dr H B d o 31 1 M 84 Fr Gron Hyp Bank Pd 4 103 D o Da en Va Si i 98 HH D o p b Si a 3 90 sGravHB d o3i i 92 Gr HypBPb 3 i 94 Hl H serAC4 99 tlftt Ditb ser BD Sl i 3H 4H Kall Hyp B dito 99H 8 ti Dito ser K Si 94 S3 yp b V Ned Ser M Vh HH Issul Nypb ser AB AA BB 4 98 4 D o ser T TA 3 i Kt V H Cicd Pandbr 4 97 X S7li D o m 3 verpl ultt S i S3 N Hyp b d o 3J i 93ii 83 N Hyp b Veend 9Si 96 aerls K 3 i D o 31 1 dito 8 89 Noordh Hyp b Pandbr S i 94 Ov rijss Hb d o4 99H 9SH Rott Byp b do 4 98M ld dito 31 1 89 1 18 99H 100 H 94 Steo Hyp b sar K L S i ütl Hyp b 4 Dito serie K 4 Olto 2 vernL uitk 3ft Waatl Hyp k Et FF 31 s Dito serie E 3i Zincba ab Bk4 Zulder Byp b IS ultl 4 D o ser K L 31 1 Z Hyp b imet verpl uiU Eerste Ned 94M 94X 94 84 7 Sen verb 4 Ro Scb Hyn b 4 DltD Si t iBdastr neememtsgen AJC U obL Sl 106 106 Bergh s en Jurg 3m Fvd ObL 31 Berkel a Pat 37 OU 4 L vers Zeep MU 1 DK lOlH lOlM lOlA ObT 4t7i Werkn NV hyp obl 4 WUton 41 t lOlM Umb Steenk m Obl 4 99 Bat P Utl O 41 971 ld ld Obl 31 1 83 Nederl Obl 41 101 Moormann Cult On Obl B Amst Grb b t 8792 MOUer 3 91H I 8S 78K 74 33 2814 30X IfHH HH Nat Grbez 19 t Idem 1939 4 Ned Gr bb 4 Ncd tnd Sp HUI 1902 obl 31 1 Miss Kans en T O Java St Obl 8 ScmarangJoana 1892 1901 td 4 A dam 1874 100 3 td A dam Olymp L 100 3 72 74 ld W Kr NKV Bet 1888 AANDEBLEN Baak ca Credletlnstellftige A d Bank aano 119 U9t4 Holl BankU dito lD4 t 1034 Ine Bank dito 11 H 118 Jav B 500 v a 242 246 89 l0l 4 136 Kasvereen dito l XI 121 N L Esc m dito 89 89HNederl Bank A NB V 2A D0dN H MtJ 2S0 a Rott B Ver aan 128 128 TwentscheB A A 130 130H indust onéetnemingea Alg Norltgew A 320 A d Dr Mij a 231 A d Supert 114 114 Aut Screw W a 169 Bat Marg Fabr 109l 109K V a B 1 250 1000 186 G A 163 V d B p w A 1000 111 Dito B 1000 11I9K Berk a Pa Atge st c v aand 60 C en P F Scliolte 178 440 Genda stear dito 649 Gruyter en Zn A pref aand lïTX 137 1474 1444 Xe 203 t 161 Dito B winttd p 1474 1451 Heemat aandHetnek aand Hero Cons aand 158 Hon St m f a 186 243 319 244 165 Hollandla aand 243 Holl Bet MIJ A 320 Holl dr en k A 244 Holl Kunstz 1 A 164 Int Gew B dito 1704 168 Intern Vise A 90H 1304 73 70 4S0 245 K F Beynes dito 130 Kon N E m b a 70 Dito pret 7m K N Hoogov do 1294 Kon N Zout I A 452 K Br SUieem do 241 Korenschool KV de dito 1304 Lmv Br en U C 130 i 100 c pr aand 121 Dito 1000 C v pr A 112X 112H Do 100 8 C prA 11164 lOSt Dol000 6 C prA IO64 lUSi Lyempf IJ en Mt 199 l SHMeelf d Ned B C V a 2844 28SH N G en S F a 387 370 18D 138 Ned Kabelt dito 371 N Sch b mtl dito 161 N St f Keyier A 167 PhU Gloell 7S atgeat C v A Ren O Mtl dito 3024 a SclieTde KM dJ4 92 Odh Schollen dito nstj Smits transf t d 230 234 Stokv 50400 a I6O4 SiuKV Slw 1000a 1484 149 St spum Sp do 122 Stoik dito 190 Twijnstra Pref A 140 Utr Asph I GA 145 144 Ver BI b aand 196 196 Ver Ch aand 117 i 118 Uito pret 128 12S4 Ver Git N BVA m 173 Ver Pt V Gelder 1464 144 Dito dito p aand 162 149 Ver N R tab a 177 174 Ver Touwf dito 132 13O4 Vhsslngen KJ d 129 1U8 tan 168 m U7 M8 8 36H 78 Werkapoor A dito Westersuiker dito WUton F fc A Dl C pr A Wyen I n H Am Cbrïsul Am Smelting C f K Stand Br C T UA Aai Tob Cf e KH A 3 B D Colg C V lOA R n Gen El Cy Ct T 31 3H 6H 49 H 292 2884 254 264 244 166 1 5 a II n Huds MCC Rn Keeap Mc T PL Corp C V A N St CVG A R U Unit St Rubber 280 366 281 C T 10 g a A I El Mi A Dito Nat B T a NX Oaa Mtl A Dito N Bei v a Tw C St vSs a Am Ter Tr K C V A HandalsTtreenlglngeiv B C en a g A 16 Bom S U M A 189K 1904 DeU At H M d 144 140 Gunti en Sell A 121 4 127 I Cr en R vit A 232 239 L lnde en Tevesa 212 Ned Wol Mtl A 33H 344 MUnbouwonderaemlagen Bil Mil ie rub A 6174 618 Dito 2e A 460 461 Boeten M Ml a 32X 22H Singkep TMti a M7 M8 Petrel oadaraeMlagea Drd Ptr I CvJt 210 230 K N Petr MU 100 Ond A 246M 343 dito C V A 389 Moeara Enlm A 270 O Tarakan P M A 868 SUnd OU 10 25 C T iL 87k Rubberonderaemlagea Besaa Rubber a 13SM W Ind Rubb C 170 Java caputch 137 Preanger R Mtl 7K Rotterd Tap 724 724 Salatrt Plant 79 Wal Sumatra 140 ZuM Praangcr 73 SchsepTaartasaaCscaappUea 163 103 278 118 434 Fumess S enA M 168 MU Zeev aand 104 Niev Goudr A 276 M De Maas Cv A 116 Mij Oostzee A 166 Handcliv A dam 438 CaltnnrmaatschappDca Krlan Suiker A 88 PagotUn A 170 Suiker C t MtjA 1954 186 Tjeweng Lestorl 98 94 Arendsburg 120 323 Besoeki L 69 664 Soek Undb A HO Amst Thee C A 70 Banl Thee Ru A 27 37 Goalpara Cu Mt 410 Pangkeotsm Thee 131 PdSlrNanükaC Mtl Ronggs Landb A 195 Sedep Cu t A 39t M Slndangs Cult A 191 Telaga Pstengsn 161 160 WJavaTheeOMtl 60 4 Ins Cult Syndic 76 KallTelloCuItJlJU 234 Michlel Am 189H WJavaKlnaC MB 121 Olveraaa BUuwh Vrtea A 70 i 694 Bijenkort A 189h Gem E W en W 1374 137M Dito Pret WA 106 Gouda Kaasli Mt 884 874 Hodtb Alberts A 116 116 Houth Jongen A I40H 141K Houtta Pont A 120 118 MuUer WJl A 86H Do 53001 79000 A NM v Hsvw A Z7H 27 Z Sab IOOOCtA 1044 103 Woolwortb en Co aiJt Speer 1 Traaswegea DeU Spoor A NX Sp w Mtl A Ateh T C v gAKaniCS C v gA K CSouUlR Ca idem pref mt I 67 4 I 284 6 4J4 3 Dito Cart vji A Un Pac CT gA Geld Tramw Mi 140 Kedlri 14 46 4 6N 17 134 2 4 1SJ4 80 3M FONDSEH NwteiUad lii li 5 SJ 8614 vifl ag i5 S M 83H SIM gif 88H 8IM 84H 8S 8BH TOM KH TOM 85 80M 1S Cné laat 190 BOK m 188 Ce A 138 lat iM Indaitrleiii Al KuaiUQde Uue Utu iaM URM UA wkel s Patent 61K 81 OUT ouu c lew nn tim Owte utkar m 110 r kkw 178 M Letrw Bna Uate iao mn UMt lM Nad rwd A 886 800 PUltps C B T A 218H 323 219M I1I Dito Pref w A U8 UI Aa Ludi Bt C tt U g n Am Bemberg A C 8 10 gj Am B c prat Am Car and r C e Aand w Am Enka C t id Aaac Copp C T td ethl St C T 10 ld CbTja Corp C T A Curttsa Wi Corp C ir Idem General Motor Idem Intern Nickel Cj a T M a Kennec C C 10 A R H t t North Am At C T A a n Mortb Am a A C A Kep Steel C e A Un SUtaa Steel ld BlTanaa at Sarv C C ir ld M C dl South C T 10 A B n M North A Cjr C V A UM Kadlo Corp C T A d Ooft Borneo HU A MU Men prei Aand 206 aoiM rau 6 dat awlnta Oerd Petr Ind lit G Aaatf ZaH 2KH S18K dlOB Petl Mit tdam X 6 a61 246H M Cont OU Cy C 10 idem 17M tUd ConUnaotal Pet C A l tt Pbll Pet C t 10 ld 83 Shell Uu C T 10 ld H tH T Wat Aaa OU C t 10 idem H i iheatTaartMaaCachappUeB HaU Ant tun AaML U7 1UM UOJaTa China Japan LQn idem lM 148 H 14B Kon Ned St Ml ld 168 161 189 lOOU Kon P ketv MU id Ï43 Hl Ned Scheeplr Un ld 177H 179K 178M 178 Hotterd Liojrd idam 141H 112 UI Stoomv Mt Nad ld U2 Kl MJ Int Mere Mar Cr C T 10 A O ielkereaderaemlBgea I Handelitr Amat A 433h 3S 33 00 Javaicha CuljBl ld ZOiJ Ned Ind S Un ld 16U 3H Ver VOtet C M 880 800 A 1M U3 UO UI lakakaaadaiaaattifaB DeU BaUT Mt A aM 3U7 206 Dell MU É lOOO C idem 268 272 SOM Senembah MU idem 21 1 217M 3U WUaoo 8i Co C e A 8peerwagen Baltim and Ohio C V Idem 3i 3H i Sheaap te Ohio C i 18 8 89 a OM IlllnoU Cent CTid H H t N York Centr C T ld 11 Penniylv R 10 A 818 C V A 8tU 2 M South Paa Cr e g Idem 8M 8N ld BaUwar O gew idem lOM Caud Pac C t td 3U M Bakbareademenlage Amaterdam R Cult Aana J74M 27eM 272 378 Bandar Bub mtl id 330 Dell Bat R Ml ld 31U 2l3 i Kcndeng Leraboc Rub Idem 180 Malanglanden Vereen ia M Ooat Javo Rubber Mt idem Jg Ooalk a 500C ld 8 SerbadJadI Sum B Idom U3 UIM Silau Sum Rubber Mi idem IM Sum Rubb Ctüt ld 3 246 Ver Ind Cult Ond Idem ISSM tntarc Rubber Cert V Idem M keaU8TarklarlB rootk p 1840 0 11 S p IMl e r i p 1841 e 8 r 8 liOSe r S p It4 d f r t p 1848 r S p 1148 t f I S p 1847 e i r J p I8 t e r i kaïaa otaL t Auig obL t rarbanind I G I C t O KaU Srnd C 20 100 1 Dite C 10 100 81 t VintarahaU obl l Pirbenlnd I G v A Ver Korklnd C A DaltacklBert RQ O tl a Bakre tT Vt Vr V O ÏJ DiU n r Va Q T O Rentenbank 18 7 Var D StedeU O O Bayr Hyp an W B Pb 18 O Unoleum O 1 Getaenk Bergw ObL tanGutehaftnungihfltU Obl 7 Harpener Bergbau ObL 8 Ptioeolk Akt Gea OM Rh Clbe Union OH 1 Ruhrchcmie A G ObL Stemena en Halike OkL V Stahiwarka Obl f Dito aerla A 18 t ObL 8i i Victor Gen OM f VMcl D u K OM f RlMln Cl 18 OM 1 DUe 1 OM 8 Higener Straatenbabn Ok 8 Parbealnduatrle wMl Slemena en Haiaka aand Vet Olamatatf fabr aaiHl WlaterMMll Akt Oad wmA Oe td ld ld M ld ld ld ld M td ld ld ld ld ICKoBveraiona Dito Neue n tr f 7 87 7 86 TOh 71 117 88 67 n 163 113 s 8M ts esH 47H M ff ia KOERSEN NEDBRLANOSCa CLEARINGIMfTTrUWT Koeracn voor stortingen op 17 Mei 1841 tegen verplichtingen luidende In Belga i 30 1438 Zwitsersche francs 43 98 Franache francs 3 768 Urn J7 Deenache kronen 36J7 Noorscbe kronen 42ja Zweediche kronen 44 J5 TttechlacM kronen ide eehulden 84J OlBBt oude schuldenl 3 43 Dinar nieowe aeholden 4J8 Turkache ponden 149 jm JJO Pengs leude sehuMen 8JM Penis nleuvre uiden 48 8 Zloty leude aöiuldenl Zloty nieuwe aehtvden aie Lel 1J8