Goudsche Courant, zaterdag 17 mei 1941

E£RSTE BLAD ZATERDAG 17 MEI Advertentiëii De heer en mevrouw MULLERWaiier geven met vreugde kennis van de geboorte vao hiui Docliter CARLAOouda i7 Mei 1941 Bleekeruingel 23 O tSS 6 Voor de betoonde belan teliing bij de herdenking van het SOjarig bestaan van onze zaak betuigen wij U onzen hartelijken dank J C DE BOER Wzn W DE BOER Jzn Imbert Turf en Houtgas Generatoil j Zeer eenvoudig en bedrijfj j CHEVROLF Gouda 17 Mei 1941 Gouda Fiuweelensingel 59 a Tel 2824 Official Deeleri Chevrolet PenMec Opel O tn c IN OUW EN REPARATIE WERKPLAATS O 1496 15 lijksHogersBurgerscliool net iMclingtn A tn B GOUDA HEKLA Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen TE ROTTERDAM laogitle van leerlinp DE JONGHWEG 4 Q 1528 40 Paal p iedere kraan OeeN tfireel verseh heal treamaiid walw Onmisbaar in lial huialiaudee an op r is ALLE VOLTAGE PRUt t la tj JOH STOUTEN Sr Berl el Z H TELEFOON 4Sa NOORDEINDSCHEWEQ 354 AllaMvtriwep Zuid Hellaad Neari Braliant mi Znim Rayen Wedarverkeapers oavraagti laichr vlng van Leerlingen CursuB 1941 1942 Cursus V M T Ü M T S avondoplelding ollerUk lol I Jniilf M T S dagopleiding niterlMk lot I JoU Xunsti iivtriieid80nderwl s dagopleiding uiterlMk lol 1 Aog Kunstnijverheldsonderwiis avondoplelding aiterqK tol 1 SepL Aanmeldlog dagelijks van 9 12 en 14 17 uur Dinsdag I m Vrijdag tot 1 Juli 18 20 uur Met iet oog op de plaatsruimte verdient het aanbeveling zich zoo spoedig mogelijk aan te melden Inlichtingen bü de Directie wtiluitend schriftelijk voor 31 Mei bij don Directeur Dr J LEEST ü 1526 20 Wl bevelen en met reclit onze zaak aan alsDl ICRSTI aOUDSCHK DIENSTVnillCHTINa OH recht hebben wU omdat onie zaak al meer dan SO JAAR Is gevestigd W4 doen alle werkzaamheden beschikken over een schal van ervaring en het li juist die ervaring waarmee we al die jaren onze cliënten sfeeds tot grote tevredenheid hebben bediend V rhulil a MaoMkarwliatSM Vele referenties Beleefd ajnbev L M POLDKRVAARfTurimarkll Tal tSS4 ouda O 1622 18 Eenige perceeltjes grand te haai aan de t Ias fe ReeéjurUk langsden Korsendük voor zoogenaamde volkstuintjes Te bevragen bij P van der IJnde Kleiweg 112 Gouda 01S38 5 HANDDRAAfER gevraagd voor het draaien van kunstaardewerk Brieven No G 1539 Bur v d bl 36 CJ Doublé gludrfe rliigen Ie oMe lüoteii verfcrijgb oe Adri van Maaren o 1540 M WIJDSTRAAT 13 DÈKWARTJESRUBRIEK Eiken Zaterdag plaatsen wU in de Kwartjea nibrtek kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 26 elke regel meer 10 cent bü voomUbelaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhooging Bewi snummer 5 cent extra Inzending tot Vrudagsmiddags 2 uur Brieven knnnen ALLEEN warden afgdnuH eiken dag van 9 nor Zaterdags van 9 I aar Heer zoekt zit slaopkamer met pension Brieven no 5 1545 Bur v d bL LAAT BLOEMEN DW TOLK ZUN Fa G L Spoedgevallen bij fbta s voor Persoonsbewuzen U wordt direct geholpen by Foto atelier HAWÊ A G de Vryestras 4 bij Kamemetksloot Te hoor gen BEN HUISJE of twee ongem kamers roet gebr van keuken Br no 820 bur v d blad Te koop Luxe mahonie B M Zeilboot 12 M met certificaaj Te bevragen Det de Kade 59 WERKMEISJE lavraagd ia hat Van Iterson Zlaksnhuis Q 1495 Zit Slaapluuner goed gem met str water op goeden stand te huur ook geschikt voor 2 heeren Br no 821 bur v d blad Gevraagd Dienstbode ot Hnishondster Keizerstraat 61 Gouda Iemand op leeftijd vraagt WERK in magazun i alchuis of iets lergeluks tegen aiatig loon Bekend met eenvou ge administratie Brieven onde nummrt 822 bur van dit blad PIANOLES Degelijk onderwus zeer billuke conditie Mej Verzyl Oosthaven 38 Voor direct gevraagd oef werkffleisje boven ISjaar Zondagsvrij Café l staurant de Beursklok M rkt iO Oouda O 1537 8 Te koop aangeboden n MahonJefaeuten platte PIANO zeoT geschikt voor Studiepiano A tres Gouwe 145 allebo s avonds na 8 uur k Tef overname keurige wHte BRUIDSJAPON leme maat Br no 823 bureau van dit blad Haan Hl no te koop en tevens er gevraagd bureau van dit blad Voor lekkere CROQÜETTEN je adres 8TOWSTEEG 16 Br Te huur gevraagd Gepensionneard ambtenaar zonder kinderen vraagt een VRIJ HUIS in de naaste omgeving van Goad tegen een iiuurpryj van ƒ 30 i ƒ 40 per maand Brieven onder nr G 1550 aan het Bureau van dit Bad 10 Te huur gem Zit of Zitslaapkamer desgew met gebr v keiAen Br no 825 bur van dit t lad EUSINK RUWIELEN L VAN OEL GOUWE tl Tel 3630 Te koop Carrier met open bak en een prima BeerenrUwiel m lamp H V d HEUVEL Goudscheweg G 154 Stolwjjk Boekbindoll D T LEEUWEN Turfsingel B Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken Jaargangen en muziek BojL netto Dienstbode voor dag en nacht v g g v en boven 20 j Br no 827 bur van dit blad AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TE BirUR PAKBinS centrum stad met open plaats Te bevragen Telef 253 Eenv xelfst Meisje 23 j z z g g als Huishoudster in ki gezin of Heer alleen Brieven met volledige inlichtingen no 828 bur van dit blad Zaklantaarns pracUsch eenvoudig en niet duur Mothieu ▼ Loon Gedipl electrotectmicus Dubbelabuurt 13 tel 3379 Gouda G 1533 22 SnUmae ines en Weegschalen Nationaal Vert H DE BIE HardekwUkstraat 183 winkel Den Haag Te koop een van nout opgetr Werkplaats m dito vloer en dak 25 M 2 Goejanverwe edijk 25 erw ed MeHJe Uw adres voor HORREGAAS b en gr in alle maten JAN POSTMUS Raam 142 Tel 3720 Terstond flink Metije gevraagd van 7Vi tot 1 uur Zondags vrü Jac Schaap Groenendaal 63 Gouda Dat wilt U toch niet Waarom wascht U dan self en boent U Uw goed loodathet sneller slijt U weet toch dat onze moderne relnigingsmethode het zgn zachte procédé inderdaad niet alleen Uw goed schooner maakt maar het ook minder doet slijten Spaar zeep goed eo geld doe de wascb uit huis Uw troed ast ianaor e al I meeaeet met MODEl WASSCHERIJ Oouda Telef 20M Bedrijfswater zoo zacht als regenwater t G 1536 40 Ver V Vïte Ned Hervormden Zondag a s om 10 30 uur spreekt in de kleine Kerk aan de Peperstraat 128 Prop Dr R CASIMIR ivt Den Haag koop Twee persoons KANO te in goeden staat Karekietstraat 70 Te koop een blank eiken overnaadsche Z EILKANO compleet ƒ 20 Gravin Jacobast aat 42 Gevraagd en flinke nette DIENSTBODE MeVr V Doominck Regentesse pSatitsoen 23 Te koop Damesrijwlel geheel compleet prijs ƒ 22 50 Te bevragen Zaterdag 15 21 uur Goejanverwelledijk 41 PASFOTO S J M van Buuren Spieringstraat 9 a TE KOOP Hawaiian Guitaar met toebeh Onduleêrijzers z g a n en zwart marmeren Pendule Klok Fr sttjl Turfsingel 37 TE KOOP 3 glasdeuren en 3 ramen Crpbethpark 6 De nieuwe mode vrauigt aan niauw modai kapsal il P HIIWUNMIiilDEII KLEIWEG 77 GOUDA Q 1541 24 Foto aattiCBfS alle wH kzaarahe den op Fotogebied Kleinfoto speciaHst Foto atelier KAWÉ A G de Vryestraat 4 bü Kamemelksloot Biedt iJch aan WERKS reR Maandag Woensdag en Donderdag Gouderak B 68 Er biedt zich aan een net MEISJE voor den Zaterdag Adres Mejuffr Oottrum Da Costakade 19 BnlnM keoM GaaeaaforeB de Loodgieter Walestraat 12 tel 1S2S ê III O 1531 80 Een groote sorteering In ELEGTR APPARATEN EN STOFZUIGERS hebben wij voorradig ZIE ETALAGE Alle marleen stofzuigers en apparaten worden bl ons vakkundig gerepareerd G A BELONJE L Tiendeweg 96 Tel 2235 o 2479 20 J Uw Armbanden Broches Vindt U In de meest uitgebreide sorteer ing bij Colliers okter Oorknoppen eist dat Uw corset Uw lichaam steunt zonder te knellen zodat de inwendige organen op hun plaats komen Koopt bij ons een Cor et en U is verzekerd van vokkondige voor lichting Ringen enz DISTRIBUTIEDIENST GOUDA De Leider van den distributiedienst Gouda deelt mede dat io den vervolge de aanvrage voor een schoeneniMn niet meer per brief l ehoeft te geschieden De aanvraagformulieren zijn met ingang van Maandag 19 Mei a 1 wederom aan de loketten van den distributiedienst ta verkrijgen Aan hen die rpeds schriftelijk een formulier heUben aangevraagd zal dit evenwel nog worden toegezonden In verband met de nieuwe regeling der gchoenendistributiewordt medegedeeld dat slechts in bijzondere gevallen eengewone choenenl on zal worden verstrekt Alleen wanneerde noodzakelijkheid kan worden aangetoond en drt sclirifteUjk wordt kenbaar gemaakt zooala b v voor zware werkschoenen büzonder schoeisel of Irinderschoenen met bijzondere eisdien zal tot ds uitreiking van een gewone tehoenenbon worden overgegaan In alle andere gevallenzal de aanvrage sleelits gelden voor ét verstrekking vaneen schoenenbon 2 f Corsatlui ConeleHen en Biutehoudera i a tt Tenslotte wordt erop gewezen dat het verlengen van den geldigheidsdi ur van echoenenbonnen niet mogeUjik is en dat aan verzoeken tot het omruilen van een clioenenbon 2 voor een gewone schoenenbon in geen enicel geval kanworden voldaan a Da A V Yperen Markt H CorselqMdaolxaak Gelegenheid tot passen G 1542 50 O 1552 60 O in deK0 dutributietijd kont U iMwfijktt diogw bdiikeo met Or Oetker bakpoeder BmIüb ooral iadi 0 U werkt volgeiu de Oetker receptes die m de tqdeonuundigheden zijn aingeput Eén deur reeeptm viadt U kicronder venneid Huk hel eene kleur set net Backin I U krijgt een pracht ▼ een luelltigeii tnlliaadl dik va den lepel valt l Uekt RECEPT VOOR TULBAND De gewaawlien krenten roetlnen of in dobbeUteeatje gemeden tutti fruttl worden tenalottedoor het beslag gewerkt Bakkes ia een met vet beMiefcen tolkand r vorm onnveer O ml at bd matige hitte QDnTIS op mvrm g hel waeaa geUlur tresrde Dr Oetk r ho kU 136 er boter marsrarine or vet o S eetlepels olie UO 175 gr miiker 2 eieren i s 1 fleschje Dr Oetker Aroma citroen 1 pakje Pr Oetker eauapoeder of i pakje middlngpoeder Vanille ongeveer 1 4 L melk 600 gr bloem Ipakje Vr Oetlcer bakpoeder Jhuikin 226 gr rosönea en krmten of 126 gr tutti fruttl 01521 128 Roer de iKiter margarine vet tot aeliuim en Toeg eén voor één njliier olie meteen met de auiker vermengen eieren citroen aroma n met wat melk aangemaakte aauB of puddingpoeder toe De met Backin gemengde en geaeefde bloem wordt afwiaaelend met de overige melk doorgeroerd Slecht sooveel melk gebruiken dat liet Iwetag CARRIERS met banden zonder bon L VAN CEL GOUWE 81 Tel 3630 UW SCHOENEN KAPOT f Koopt nu Rubber per ons en pet plaat t esli3t prima bij JOH MUURLING Doelestraat 10 Tel 378Ü Nieuwe crème kop at schotels zeer voordeelig De Kleine Wmsl Nieuwe Haven 17 Gevraagd net MEISJE vooi heelt dagen boveo 18 Jaar Br ro 864 bur V d blad Aangeib twee gem Zit slaapkamers zonder pension Centrum stad Kook en stookgelegenheid Br no 865 bur v d blad Gevraagd nette KOSTGANOKR met huiselUk verkeer Steynkade 27 TE KOOP AANGEBODEN Teakhouten Wringtob 2O0 U Kaas aten no 11 13 16 19 20 Alles met deksel en z g a n Brieven no 867 bur v d Mad FOTO S voor peraoonsbewijsea precies naar voorschrift Foto ateber HAW A G de Vrijestraat 4 bij Kamemelksloot Te koop een goed onderhoudaa ZEILBOOT Br no 849 bur v d blad Te koop Zwart CMtnum Oefcleede lm Br no 850 bur v d blad Te koop gevraagd een VERREKIJKER Krugerlaan 3S Ter overname gevraagd voetbal schoenen maat 42 of 4J Vaa Swietenatraat 10 Tel 2811 Stuurtaaseben in diveise klenrok L VAN OEL GOUWE 81 Tel 3630 Te koop prima Jaainna H 4 zonder gebr Lange Tiendeweg 43 ScliooDiDaalitijii Opruimingstijili Daarom moet ieder zldi thans ontdoen van al iW gene wat In den weg stsit i waarvoorfSM goede pls l aanwezig Is en daardo vanweinignutenwaardel Wat de een best niisi kan kan de ander uiW kend gebraiken De beste gelegenheid e elkander hierbfl Ie beliKt i biedt U een kleine ad f teoUe in DE KWUTKS Hiena lnMMq l tVr da alMi