Goudsche Courant, maandag 19 mei 1941

EERSTE BLAD MAANDAG 19 MEI I94t DIST RIBUTIE NIEUWS Bloem en meel ook op de broodbon De secretaris generaal van het d partement van Landbouw en V ssrh ry deelt bet volgende mede De deteillisten en grossiers beschikken nog over vry groote hoeveelheden roggemeel en zelfrijzend bakmeel Daar deze artikelen aan bederf onie htvig zijn en tot nu toe slechts op dt bonnen van de bloemkaart kondet worden gekocht zoodat d Ojcaal betrekkelyk langzaam afnam i bc sloten het publiek tydeüjn m ae J legenheid te stellen grootere hoevedheden van deze artikelen te bettekken In verband hiermeoe zulle gedurende het tydvak van Maanda II Mei tot en mot Zaïeidag 31 Mc u ook de geldige oonnen van de b oodkaart recht geven t F het koopen van bovengenoemde goederen Gedurende het tijdvak vai M tot en met Jl Mei a geven derhalve de geldige bnnrer van de hrooak iart behalve op het koopfi van biooo gebak tevens elk recht op het ko pen van 70 gram terwebloem i rmmeel roggebloem rnpgemeel r e rijdend bakmeel In een officieele publicatie z jii dl voor de detaillisten van belanfi zlja bijzonderheden vermeld Verklarmg BUITENUND DVnSCH LEOBRBJtlUCHT Britoche tegenaanYaUen bö Tobroek afgeslagen ENGKLSCBE LUCHTAANVAIXEN ÖP DÜIT8CHLAND Het opperbevel van de Duilsche weermacht maakt gisteren bekend Gevechtsvliegtuigen hebben in het Kanaal twee schepen van 5500 brt m totaal aangevallen en in len loop van dei nacht nog vier vrachtbooten oeichadigd Bovendien waren luchtaanvallen op verscheiden havens in Zuiden Zuidoost Engeland gericht In luchtgevethten boven Engeland werden drie Britsche jagers neergeschoten In Noord Afrika bezweken verscheidtn Britsche tegenaanvallen uit Tobroek met steun van artillerie en pantserwagens onder het vuur der artillerie van het Duitsche Afrikacoips Duitïch Italiaansche strijdkrachten maakten bil een tegenaanval een aantal gevangenen In de laatste gevechten bij SoUoem en Fort Capuzzo werden vier vijande ke pantserwagens en ander oorlogstuig buit gemaakt en tevens een aantal gevangenen gemaakt De vijand heeft in den afgoloopen nacht op verschillende plaa scn in WestDuitschland o a te Keulen briiant en brandbommen laten vallen Woonhuizen wprden verwoest en ipoorwegemplacementien in geringe mate beschadigd De burgerbevolking bad eecige verliezen aan dooden en gewonden Nachtjagers schoten twee der aanvallende vliegtuigen neer In e periode van 15 17 Mei heelt de vyand in totaal 26 vliegtuigen verloren Hiervan werden er 19 in iuchtgevechten en door nachtjagers neergeschoten 5 door luchtdoelartilierie en 2 door eenheden van de marine In dezelfde periode gingen II igen vliegtuigen verlorejir ITAUAANSCH LEGERBERICHT Engelschen bü Solloem teruggetrokken BRITSCHE AANVAL OF fcILAND RHODOS Hier volgt het Italiaansche weermachtbericht van gisteren Noord Afrika onze reactie op de vuandclyke aanvallen aan het front van Solloem heeft volledig succes gehad De v and werd gedwongen terug te trekken en liet daarbij gevangenen en materieel achter Onze luchtformaJ ties bombardeerden de basis van Tobroek defensieve installaties troepeneoncentraUes en gemotoriseerde strtjdmiddelen in de z6ne ten Oosten van Solloem Tijdens luchtgevechten werden een vijandelijke bommenwerper en twee jagers neergeschoten In de Aegeïsche zee deden vijandel ke vliegtuigen een aanval op het eiland Rhodes waarbij onbelangrijke schade werd aangericht In Oost Afrika zetten de laatste verdedigers hun hardnekkigen tegenstand voort Onder rechtstreeksche leiding van Z K H den hertog van Aosta verrichten ïij wonderen van moed on4er omstandigheden die van uur tot uur moeilijker worden als gevolg van gebrek aan materieel verliezen en de onmogelijkheid de gewonden weg te voeren en te Verzorgen Te Galla Sidamo werd een vüandelüke aanval afgeslagen In de andere sectoren is de aituatie ongewijzigd De strUd in China TSAOJANG DOOR JATANNEBS BEZET De Japansche troepen hebben Tsaojang de belangrijke Chineesche ver sterking in het Noorden van de provincie Hoepeh aan de grens van Honan veroverd en ongeveer 3$ C00 man Chineesche troepen naar het Westen verdreven 1653 Chineezen zijn ge neuveld en 168 gevangen genpmety Hoog Chlneecehe effleieren fcsaenveld Naar Oomel bericht lün vele hooge CSiineesche officieeren waarorder generaalmajioor Wan Kin Sjeng in den strijd gesneuveld Het 16de Chinee Khe leger is door Japansche strijdkrachten nabij Hengliang in ZuidSjansi verslagen en tegelijkertijd werd eok de ISSde Chineesche divisie ten Noorden van Sjan Jat Soen vernietigd SjimenU veroverd Domei bericht dat Japanïche strijdkrachten welke langs het Poyangineer oprukken Sjiraenki in het Zuiden van de provincie Kiangsi hebben vat verd Clilnecsehe verlleseüfers In het olficieele legerbericht van gisteren van de Japansche strijdkrachten in Hoonl Chlna wortt medege eeld dat de Chinae he strijdkrachten in Zuid Sjami en In de provincie Bonan tijdens de Jongste gevechten de volgende verliezen bebb geleden Aan cwwttveÉen S3 449 man waarander een divisiecommaRdant aan tevangencn 10 487 wdyrond tvrae booge ofTioeren van toi genctalm taf m een sufofficier tce CUnceaell Oeniei meldt uit tliiyoeen NodMBonan dat de commandant vanUe ierde brigade v n het 23ste Chin die legercorps zich Vrijdag londer Ign troefien aan de Japanners in Tajingvnatajen heeft overgegeven De verliezen der Britsche marine VIM ll eM OFFICIEREN EN MANSCHAPPEN Naar de Associated Press mededeelt heeft de Britsche admiraliteit bekend gemaakt dati de Britsche vloot sedert het uitbreken van den oorlog 11 285 officieren en manschappen heeft verloren Hiervan zijn 4260 dood en de overigen vermist Qewond werden 3552 513 werden gevangen genomen en 811 zijn een natuurlijken dood gestorven Bjj het tot zinken brengen van den kruiser Bonaventure zijn 139 man omgekomen Radiorede van Cordell Huil DE VRUE HANDEL MOET TERUGKEEREN Ter geleeenheid van de buitenlandsche handelsweek heeft de Amerikaansche minister van BuilenJandsche Zaken Huil gisteren een per radio verspreide rede gehouden waarin hü o a bewe rde dat de asmogendheden ernaar streven de controle over de zeeën te verkrygen teneinde de wereld te beheerschen aldus het D N B HuJl gaf zijn bekende standpunt weer dat de eigen veiligheid van de Vereenigde Staten vereischt aan Engeland voldoende oorlogsmaterieel voor een succesvoUen tegenstand te verleenen Hij noemde wel geen bepaalde methoden hoe hij Engeland te hulp wilde komen doch verklaarde Wij zullen wel een weg vinden Vervolgens besprak hy de grondslagen van den handel na den oorlog zooals deZe voor de Amerikaansche regeering gedacht zyn en wel in de volgende punten Buitensporig nationalisme mag niet weer in buitensporige handelsbeperkingen zijn uitdrukking vinden Gaen discriminatie by internationale handelsbetrekkingen Grondstoffen dienen aan alle landen op dezelfde wyze ter beschikking te staart Internationale overeenkomsten tot regeling van den aanvoer van grondstoffen moeten zoodanig zijn dat de belangen van de afnemende landen volkomen beschermd zyn De internationale financiën moeten zoo georganiseerd worden dat zij bijdragen tot de ontwikkeling van alle landen en van hun vitale ondernemingen en een betalingsverkeer toelaten in overeenstemming met de welvaart van alle landen In dit verband beweerde Huil dat indien het vrije handelsstelsel niet weer werd ingevoerd er een chronische politieke instabiliteit te wachten zou staan en een herhaling van de economische ineenstorting Dan zal er nooit m den werkelijken zin des woords vrede heerschen De Vereenigde Staten zoo besloot Huil hebben zich tot taak gesteld diegenen te bewapenen en te leveren wier succesvolle tegenstand van vitale beteekenis is voor de eigen veiligheid der Vereenigde Stalen Hy herhaalde dat de Vereenigde Staten niet zullen toelaten in deze zaak gedwarsboomd te worden I am an American dag In de Ver Staten is gisteren de I am an Amcrican dag gevierd wel ke met talryke vaderlandsche feestten gepaard ging en bedoeld is als demon stratie van de nationale eenheid der Ver Staten meldt het D N B Talrijke vooraanstaande personen voerden het woord waarin propaganda gemaakt werd voor de bewapening en voor een grootereAulpverleening aan Engeland Een toespraak in deze geest hield o a de minister van Binnenlandsche Zaken Ickes die verklaarde dat de Ver Staten alles in het werk moetten tellen om Engeland te helpen Ickes gaf als zyn meening te kennen dat het met de vrijheid der Ver Staten gedaan zal zijn wanneer Engeland ten onder gaat want de Ver Staten zouden zich niet alleen tegen de geheele wereld kimncn verdedigen De leider van het bureau voor oorlogsproductie Wjlliam Knudsen noem de het de eerste plicht der Ver Staten de democratie en het huidige levenspeil te handhaven en daarbij het reusachtige bewapeningsprogram uit te voeren De Ver Staten aldus Knudsen moeten de sterkst vloot het sterkste leger en het sterkste luchtwapen heb ben Zulks veronderstelt evenwel offervaardigheid van eiken afzonderlijken Amerikaan De toestand in Gibraltar BRnraCHE SCHEPEN DITOEVAREN In de haven van Gibraltar t orden thans behalve hetpantserschip Renown vijf torpedojagers gerepareerd Een Engelsche vloot bestaande uit een pantsenchip een vliegtuigmoedenchip en vijf torpedojagers heeft s nachts de haven verlaten De pasbenoemde gouverneur van Gibraltar generaal lord Gort heeft een rede gehouden waarin hy alle Britsche soldaten opwekte tot den strijd Hy wee er daarby vooral op dat zü in de toekomst vele groote offers te brengen zullen krijgen Menschen die uit Gibraltar komen melden dat de hoofdstraat een verlaten indruk maakt daar er nog slechts drie winkels open zijn AUe dlerfai in Gibraltar United Press bericht uit La Unea dat in GibralUr alle dieren gedood worden met uitzondering van de beroemde apen van de rots van Gibraltar o i hiermede herinnert men aan het bygelool dat Engeland de rota van Gibraltar zal verlieten zoodra de laatst aap verdwenen lal zijn ZooaU men weet is de rots de eenige plaats in Europa waar apen in wilden itaat voorkomen Een EngefschAmeri kaansché confederatie WAT Ol ERVAN ZEGT Het officieele Fraasche telegraafagentschap 0£i verklaart dat het project betreffende een EngelschAmerikaansche confederatie klaarblijkelijk aan het brein van president Roosevcit is oijtsproten die daarmede wil bereiken dat het innerlijk verdeelde Amerikaansche volk de gedacTite aar eén interventie aanvaardt Wanneer zyn plan zou worden verwezenlijkt aldus Ofi verder dan wordt Engeland een satelliet van de Ver Staten Frapkrijk heeft zich ongeveer een jaar geleden in een soortgelyke situatie bevonden toen de ambassadeur van Groot Brittannië Sir Ronald Campbell op bevel van Churchill de Fransche regeerink voorstelde Engeland en Frankrijk samen te smelten in één enkele staat teneinde den oorlog te kunnen voortzetten Natuurlijk zou in dit geval de zetel der regeering van de nieuwe staatsstructuur in Londen gevestigd zijn geweest Wanneer Frankrijk dit unieke voorstel teen zou hebben aangenomen schrijft Ofi tenslotte zdu de hoofdstad van Frankrijk thans niet meer Londen maar Washington heeten en wij Franschen zouden daarmede de burgers zijn geworden van een dominion van den tweeden rang Noörsch schip getorpedeerd HET Voer in engelschen I DIENST In scheepvaartkringen te New York wordt volgens Associated Press gemeld dat de in Engelschen dienst varende Noorsche motirvrachtboot Fernlane 4310 brt II lei getorpedeerd is In Portugeesch Guyana zijn 35 leden der bemanning aan land gegaan Noorsch schip door Engelicben beseboten Volgenj het Noorsche telegraafagentsch deelt de reedery Kjerland te Bergen mede dat een harer schepen aan de Noorscbq Westkust door een Engelsch vliegtuig is aangevallen Zes opvarenden Werden door machinigeweervuur gedood Het schip deed slechts dienst langs de Noorsche kust Het voer onder Noorsche vlag en had alleen Nqren aan boord De toestand op Malakka STAAT VJIN BELEG AFGEKONDIGD De Brit4che autoriteiten hebben vollens een bericht uit Singapore in ielanger 4en staat van beleg afgekondigd als gevolg van zware botsingen tusschen sfóldaten en stakende rubberarbeiders waarbij drie arbeiders werden gedood en zeven gewond Er werden meer dan honderd arrestaties verdicht Met het oog op de voortdurende uithreidinj van de staking die reeds 15 000 arbeiders zou omvatten moesten tot dusver veertig plantages worden èe loten hetgeen naar gevreesd wordt een zeer npdeeligen invloed zal hebben op de oor ogsleveringen van Malakka De Britsche autoriteiten hebben thans nieuwe reserves ter versterking van het z g eo s voor het handhaven van den vrede aangevraagd en militaire eenheden j naar het dichtbij Selangor gelegen Ni grisembilan gestuurd De strijd in Noord Afrika ENGELSbHE OORLOGSSCHEPEN VAN BENGHAZI TERUGGETROKKEN Naar het D N B verneemt hebben voor Benghazi Duitsche vhegtuigen Engelsche oorlogsschepen gedwongen zich terug te trekken In de haven van Tobroek zyn verscheidene transportschepen door Duitsche vliegtuigen aangevallen Een deel dezer Khepen wesd vernietigd L i Zal Canada Fransche eilanden in bescherming I J pemen VERKLABDiG UEEISCHT IN CANAOEESCH LAGERHUIS Canadian Press bericht dat Vrijdag in het Canadeesche Lagerhuis een verklaring van den minister president Mackenzie King werd geëischt over den stetus van de Fransche eilanden St Pierre en Miquelon in verband met de onlangs door Roosevelt afgelegde verklaring De mmister van Justitie Laporte antwoordde dat hij de vraag aan den minister president die afwezig was zou voorleggen Volgens de New York Times eischen verscheidene Canadeesche bladen onmiddellijke maatregelen om beide eilan4en onder toezicht van Canada te nemen GEZANTEN LIETEN VERSTEK GAAN De Britsche ambas r te Moskou sir Stefford Cripps h isteravond voor de uit Miükou ende ver tegenwoordigers van jegere Bel giadie JoegD Slavische en Noorsche régeeringen een afscheidsdiner aangeboden De vroegere Belgische gezant Hejmdricks en de vroegere Noorsche gezant Maseng hadden bericht gezonden dat zy verhinderd waren Ook ék Zweedsche gezant Assérsom die uitgenoodigd was he niet aan het diner deelgenomen Slachtoffers van luchtaanvallen in Engeland IN APRIL 60M DOODN De Britsche berichtendiepst deelt liiede dat volgens de gegevens van een officieele verlieslijst gedunerde de maand April in Engeland bij luchtaanvallen 6000 personen werden gedood en 7000 gewond TURKSCHE MEENING OVn i POLITIEKEN TOESTANB Voor den radiozender van a l f heeft de onder directeur van henw sche perswezen Burhan Berkg sproken over den huldigen poliiL toestand Hü trok uit een reelu feiten de conclusie dat rekenin£r worden gehouden met het einde de wereldheerschappij van Eiit i 5 en met het ontstaan van een b nieuw Europa alduy het B N B RUSSISCHE AMBASSADEIm TE BERLIJN TERUG De ambassadeur van de Sovjet Uiiu te Beriyn Dekanossof is te Bepl teruggekeerd en heeft de leidine v de ambassade weer op zich genomen Korte berichten Volgens berichten uit Canbcm wil Australië een eigen vhegerscorS voor den dienst over zee oprichten S nu toe waren de Australische vliégeB zonder bizdndere kenteekenen in Britsche luchtmacht opgenomen De Socony Vacuum Oil Compao deelt mede dat van 29 onder Britjcltt vlag varende Amerikaansche taoï schepen acht tot zinken zijn gebracjiten drie anderen werden beschadigd De nieuwe Amerikaansche ambsi sadeur te Tsjoengkmg Gauss is Zaïer dag te Hongkong aangekomen aai boord van de President Garfield Na een onderhoud met den scheidenden ambassadeur Jdhnson vertrok Gaus per vliegtuig naar Tsjoengkmg Naar uit Londen wordt vemoraBi heeft de Britsche admiraliteit bet Oostelijk bekken van de Middellandsche Zee met uitzondering van de Turksche territoriale wateren tot gevaarlijke zone voor de scheepvaart vef klaard AMERIKA MOET DEMOCRATISCHE BEGINSELEN VERDEDIGEN JBoodschap van Roosevelt DE ZUIDPOOLEXPEDnriE VAN BYKU Bij zijn terugkeer van de Zuidpoolexpeditie heeft admiraal Byrd in een persgeiprek verklaard dat deze expeditie den rechtsgrondslag heeft geschapen oor de annexatie van een millioen vierkante mijl in het Zuidpoolgebied De Noordelijke punt van het gebied aldus Byrd zal geschikt zyn voor het inrichten van marinebasees ter bescherming van den zeeweg m kaap Hoorn indien het Panamakanaal onbruikbaar zou worden STAKING IN PENNSÜLVANIË OELA8T De C I O heeft tegen Maandag een steking gelast van omstreeks honderdduizend mijnwerkers die in de anthracietmijnen van Peiwsylvanië werkzaam zijn DU is geschied omdat de onderhandelingen met de werkgeovereenkomst mislukt zijn SXUKM VERNIELT VLIETUIGEN IN UE VEREENIGDE STATEN Associated Press meldt uit Columbus in Ohio dat het slechte weer twee vliegtuigongevallen heeft veroorzaakt waarbij vier militaire vliegers ijn omgekogien In de nabyheid van Chicago storten tengevolge van den zwaren storm vier hangars in Veertig op den grond staande toestellen werden vernield Op het vliegveld van Chicagc wordt de schade op bijna een half millioen dollars geschat Groote schade wordt ook gemeld uit de stad Kendallville in Indiana HET BDLGAARSCH BESTUUR IN MACEDONIË Het definitieve overnemen van Macedonië door t Bulgaarsche bewmd is ïisteren m Skoplje voltrokken met het hyschen van de Bulgaarsche vlag MUTATIES IN SPANJE Generaal Franco heeft een verordening onderteekend waarbij de onderstaatssecretaris van pers en propaganda Tovar de dirertéur generaal van de pers Ercilla en de civiele gouverneur van Alicante Bibilla van hun ambtontheven worden Tot opvolger van laatstgenoemde is Luis Gonzalev Vmcen benoemd Voorts verluidt dat waarschiinlijk heden op verschillende andere posten mutaties voltrokken zullen worden De minister van Landbouw Benjumea zou Financiën krijgen en opgevolgd worden door den gouwleider an de Falange van Madrid Miguel Primo de Rivera De pationale leider van de voormalige frontstriiders Giron zou bevorderd worden tot minister van Arbeid Tenslotte houdt men in Spaansche politieke kringen rekening met de oprichting van een afzonderlyk ministerie van Pers en Propaganda Ter gelegenheid van de Amenkaansche week voor den buit ilandschen handel heeft president Roosevelt een boodschap uitgevaardigd waarin hU verklaart dat de Vereenigde SUten de democratische beginselen moeten ver dedigen en er op bedacht moeten zijn hun leidende positie in den strijd voor de handhaving van de liberale economische politiek t e behouden Roosevelt neemt voorts het standpunt in dat de wereldhandel in een door de totahtaire mogendheden beheerschte wereld niet het algemeene welzijn zou dienen doch den grondslag tot nieuwe agressie zou kunnen vormen aldus het D N B Radiorede van Taft De bekende republikeinsche senate Taft heeft zich in een radiorede tegen het verwijt gekeerd uit interventionistische Amerikaansche kringen dat de isolationisten defaitisten zyn De ware defaitisten zyn volgens Taft Stimson en Knox die jammeren dat Amerika dat de rijkste bodemschatten en het grootste productievermogen bezit zich niet 4can verdedigen zonder Steun van de vloot De koers die voorgestaan wordt door Knox en Stimson is met te verontschuldigen en stuurt rechsreeks op den oorlog af Onderhoud tusschen Hallfax en Huil De Britsche ambassadeur Lord Halifax heeft Zaterdagavond een langdurig onderhoud met minister HuH gehad Opleiding van Britsche piloten Het Amerikaansche ministerie van oorlog heeft medegedeeld dat met ingang van de volgende maand verscheidene duizenden Engeljohp vliegtuigbestuurdèrs in de Vereenigde Staten zullen worden opgeleid Fransche schepen in Panamakanaalzone in beslag genomen Éir uit Chnstobal in de Panamailzóne wordt gemeld zyn de iche vrachtbooten Indiana en Nemopr die daar sedert het uitbreken van den oorlog liggen op bevel van Amerikaansche instanties onder militaire bewaking geplaatst De bemanning van beide schepen verbhjft aan boord Sede van Lafollette De vroeger gouverneur van den staat Wisconsin Lafollette Iiceft zich in Miami in Florida in een redevoering gekeerd tegen de recente uitlatingen van Stimson en Knox Hij eischte van Roosevelt dat deze bfide ministers terstond uit het kabinet zouden word n verwijderd aangezien zij er op3riijk op hadden aangedrongen Roosevelt zyn aan het Amerikaansche volk gegeven belofte te doen verbreken WELKE BONNEN ZIJN GELDIG DUUR ARTIKEL BON HÜEVEELHEU 1 Aardap kaart 02 Ui k g Aardappelen t m 21 Mei t m 25 28 Mei BI Bloem 90 gram roggebrood o SO gram mW t m 15 Juni brood of W rantsoen gebali of 39 pM meel of bloem t m 2 f Mei 2 Mei t m II Janl t m S 28 Mei Bo IS Bo 17 Bo IC Boter of margarine Boterkaarj H p boter Vetkaart ► boter of margarine pond boter Br 18 Br 19 Br 2 t m 24 28 Mei t m 17 21 Mei t m 24 28 Mei Brood 100 gr roggebrood of 100 gr n brood of I rantsoen gebak Eieren A 88 A 96 t m 18 21 Mei t m 25 28 Mei 1 kippen of eendesel GebalF Br 18 Br m Br 28 t m 24 128 Mei t m 17 21 Hei t m 24 28 Mei 1 i nti u 1 Gort Gortmout of Grutten A 25 21 April t m 19 JoBl H pond Havermout Havervlokken Gort of Grutten A 24 21 April t m IS Juni H poDd Kaas A 65 en A 66 en 75 76 5 Mei t m 1 Joni t m 15 JobI Elke bon 100 gram Koffie of koffiesurrogaat A 30 S t m 25 Mei 250 gr koffiesurrogaat Macaroni of Vermicelli of Spaghetti A t9 21 April t m 15 Jml 1 ona Maizena of Griesmeel of Puddingpoeder A 27 21 April t m 15 Jnnl 1 ont Melk Me 17 t m 25 Mei 1 Peulvruchten A 33 t m 1 4 Jnri 1 pond Petroleum Per 10 11 April t m IS Jnnl Vooi d keuken Ryit emeel gries of Gruttemeel bloem Bo 21 A 32 1 t m 25 Mei t m 18 Jmri pond extra rantsoen l nd Scheerzeep Bon B Textielkaart Urn 81 Aag W gr icheerzcep of fuba of SlaoUe Be 17 U Hel t m U Jiral 200 gr slaolie ot raapoUe of boter margarine Suiker A 31 t m 8 Juil 1 kiiogram Thee A 80 8 t m 23 M i 40 gram Vleeach VLU t m 22 24 Met plrn on ook kip eend kalkoen t y i 4t rantsoen VI 15 Vleeschwar t m 22 24 IM n Apr t nu n Hai I raataoes A W Zeep T n Broodbon = Periode s Vleeschboa Br Per VL Me s Melkkaart A = Alg Distnbutiebonboeltje BI = Bloem bon Bo = BolerbiHi