Goudsche Courant, maandag 19 mei 1941

EERSTE BLAD MAANDAG 19 MEI 1941 leni ENTEN 12 ea Bde kam gehuurd groot verlof kan voor de toepassing j derwijs in dit vak worden vrijgemaakt van dat artikel niet met een ontslag 50 4 2 6 U Salonorkest 6 45 Granioioonmuzick 7 04 dag of gi pi 8 30 ladiotooneel 9 3S GramoBNO Vraecn edeeloudelglt Holland alisti BIRNENUND J iildlelburgs stadhuis rdt herbouwd VOORSTEL VAN B EN W AANGENOMEN jj £j jagmiddag kwam de geméente Van Middelburg in een bijzondere Jjjderinê bUzöndere oml g bijeen in verband met het feit 51 t juist een jaar geleden was dat op Mei li t oorlogsJlJeid deerlijk getroffen werd en o a f mwendige van het beroemde stadrS Mtieel werd vernield Voor deze bijeenkomst was een deel jat stadhuis en wel de pjaats waar er de oude vierschaar was tot jke vergaderzaal ingericht zijn openingswoord wees de wjemtesler mr dr J van Walre de Bordes er op dat men zijn doodon moet l cn gedenken Zoo moet men ook jeddeibuig durven gedenken Men lich durven herinneren hoe het ist s en men moet het oude ilburg blyven liefhebben J uist at het oude dat verloren gegaan is o buitengewoon mooi geweest is moet dat verlies inspireeren om het jj uwe ook mooi ja zelfs nog mooier temaken fjiet iedereen kan actief aan den jijtfriei len opbouw deelnemen want jdukkig kan zelfs te Middelburg JÜr een gedeelte van de bevolking 4il do Il Maar allen in Mjddelburg jllen in Nederland kunnen deelnemen im den geestelijken wederopbouw welke nog zooveel belangryker is din de materieele en zonder welke de nucncele opbouw nooit het hoogste uJ kunnch bereiken Spr bracht de raadsleden en de geIteele burgerij dank voor den steun en het vertrouwen welke zij hem het gdieele jaar gegeven hebben en waarmede zy htm voortdufend omringen Spr hoopt dat wat in het komende jjar bereikt zal worden op het gebied ftn dei geestelijken wederopbouw tot rreugde en dankbaarheid zal stemmen en dat dt herleving van 19 Mei 1940 In Middelburg een jaarhjksche traditie moge worden En wel een dag van inkeer waarop men zich zelf afvraagt hóe men moet bouwen aan de toelomst van de ad en van het Nederluidsche volk Maar vooral en in de lente plaats hoe men moet b niwen uu zich zelf Na deze rede kwam aan de orde het toorstel van B en W tpt herbouw van hot stadhuis en het geven van opdrachten aan den architect K van Hees uk te s Gravenhage en den irchilect ir A van der Steur te Rotterdam eerstgenoemde voor de uitwendige restauratie van de nog bellsande deelen van tjct oude stadhuis de golhische voor en zijgevels fnet ét beelden en aan dier tweeden het Baken van piannen enz Voor de hertouw van het gotische deel van het ösdhuis en voor de nieuw te maken Wjbouwen voor de secretarie en het Jwitoor van den gemeente ontvanger t van de nieuw te maken gebouwen Schier hef stadhuis ten behoeve Wn de gemeente zullen worden ge iht Samens de raadsleden voer de d leer Jeronimus het woord Hy bracht kulde aai net college van B en W llBook pan den architect ir Van der Staur or it zij reeds hadden voorliereid Namens de naiösleden deed ipr de ioe eggmg dat zij een eerste Hjdmge zullen schenken voor de inwendige historische aankleedmg van bet gebouw Nadat de burgemeester de raadswien en m het bijzonder den heer Jeionimus dank had gebracht ver nigde de raad zich zonder hoofde ke stemming met het voorstel van B en W Botsing op onbewaakten overweg NOG GOED AFGELOOPEN Zaterdagmiddag omstreeks half drie op den onbewaakten overweg te rienhieera onder de gemeente nailte een oplegger met truck van e Kon Zoutm Uïtrie te Boekeio gePïpen door den trein van Zwolle Mar Almelo De truck werd tenge Ige van de botsing van den opleg ö gescheiden en omstreeks honderd t r meeesleurd Dit deel van de w werd geheel vernield en vloog in wnd doordat de houtgas tank die de cabine was ingebouwd vlam Wte Deze tank ving den schok op jvaarwor de chauffeur uit den wagen viel bleek gewond te zijn door glasWiwven maaï was er verder goed gekomen De oplegger kreeg even averij Het treinverkeer onder d tengevolge van het ongeval gmg UE GELDIGHEIDSDUL B VAN DEN KAASBON secret ns generaal van het de5j nient van Landbouw en Vissche v Me lt het volgende mede atste bonaanwijzingsbericht r medegedeeld dat de verbruiksTOTode dit it het tijdvak waarr het rantsoen is vastgesteld P bon 66 en 76 van de bon algemeen welke recht geven g w gram kaas loopt van 19 Mei ff en met 15 Juni Djt moet zijn 19 i tot en metlJuni a s d w z het tüdvak bonnen kaas mag 1 op deze bonnen kaas mag 22 gekocht loopt zooals reeds n medegedeeld van 17 Vei t o t let 1 5 Juni as IMXSa VAN HET Hüffi TE HULST sedert verschillende jaren het plan om met ubsidie van irovir ci en gemeente te kotatn stautatie van het stadhuiWle Oor M RijksbuWau iiii mentenzorg aan het geui 5 stuur medegedeeld dat nel aSar in bemerking is naiS kooptijd wjrui op deze De Militaire Weduwenwet 192Z EN DE KESEkVE OFFICIEREN DIE VUJWIUlIG IN ACTIEVEN DIENST WAKEN Btf de wet van 22 December 1938 zfln tenzij uitdrukkelük anders zou worden bepaald ten aanzien van de reserve officieren der landmacht die zich ter aanvulling van een besUand tekort aan beroeps officieren krachtens een daartoe geslote vrüwillige verlüntenis in actieven dienst bevonden met bestemming om naar het korps betroeps officieren bij het leger hier te lande over te gaan van toepiassing verklaard de bepalingen van de Pensioenwet voor de Landnacht en die der Militaire Weduwenwet 1922 Na de demobiliisatie van het leger zijn deze officieren met groot verlof gezonden Aan hen is ten laste van het rijk een wachtgeld toegekend met toepassing van de bepalingen van het wachtgeldbesluit voor officieren behoorende tot de landmacht In verband hiermede deed zich de vraag voor of deze reserve officieren zich op grond van t feit dat zij met groot verlof den militairen dienst hebben verlaten op den voet van het bepaalde in art 19 der Militaire Weduwenwe voor hun gezin het uitzicht op pensioen konden verzekeren Deze vraag heeft de pensioenraad ontkennend beantwoord De raad was van oordeel dat weliswaar voormelde pensioenwetten slechts op belanghebbendenden van toepassing waren zoolang zij zich in actieven dienst bevonden zoodat zij door hun ontheffing uit den actieven dienst in de positie van reserve otfcier terugvielen doch dat zii niettemin aan art 19 der Militaire Weduwenwet geen recht kunnen ontleenen omdat dit artikel vo r het sluiten van een verzekering alsh daar bedoeld een ontslag vceischt en dit aan deze officieren niet is verleend Het gaan niet geJijkge als beroepsofficier worden steld KAMERAADSCHAPSAVOND VAN DE HGERBAN AMSTERDAM VAN DE W A In het Concertgebouw te Amsterdam heeft Zaterdagavond de heerj ban Amsterdam van de W A een grooten kameraadschapsavond georganiseerd Ei waren vele autoriteiten aanwezig In de zala dip niet vlaggen en bloemen fraai vqp rd was heerschte een buitengeTVOcS Arettise stemming aldus het AtJUft T e W A harmonie onder leidy van kompaan Schor 1 maker speelde vrooliike muziek He zangkoor Van de heerban onder Ieding van fiopman Hein dat voor d eeste maal optrad 7ong voortreffeliik enkele liederen Hopman Homburg droeg de W A wapenspreuken voor en verder hadden een sahp evecht en een boksdemonstratie eroot succes Aan het begin van den avond sorak de heerban leider kapitein J E Hofman een becroetings woord waarna bil de doestellingen vsn d W A uitr een zette Senator dr Bohmker uitte riin erkentelijkheid voor de uitnoodtging aan de Diiitsche nationaal ociali ten Voor de p nu7P herda ht aDitcinWnfm = n Pet i Ton Hendrik Koot enHan Pelzer rwii daarhii de vollezaal don nat onaal loci fti ïchen sroetbracht ioPelde He hjrmonte Irh h üe pin K nT raden Na de pauze jorak de hoofdcomnii ssaris van polit C de heer S Tulp ri e de verhoudme schetste tu s hen de W A en de overheid Na het slotr oord van den heerbanleider eindigde de kameraadschapsavond met het zingen van het Deiitschlandlied het Horst Wef=ellied en het zesde couplet van het Wilhelmus BRAND IN DEN HAAG In een boven een bergplaats gelegen woning aan de Oog in t Zeilstraat te s Gravcnhage een zijstraatje van de Paviljoensgracht is Zaterdagavond half negen tijdens afwezigheid van den bewoner W brand uitgebroken welke op de achterkamer moet zijn ontstaan De vlammen sloegen spoedig dooj het dak dat aan de achterzijde van de woning niet door een plafond is gescheiden en zij vonden verder hun uit weg over een zoldertje boven de voorkamer naar buiten De brandweer rukte met groot mate ieel uit doch alleen de motorspuit uit de Prinsestraat behoefde dienst te doen Onder leiding van den brandweercommandant den heer Otten was het vuur binnen weinig minuten gebluscht De bovenwoning van het blijkens een gevelsteen uit 1686 dateerende perceel is gedeeltelijk uitgebrand De wnd burgemeester en de hoofdcommissaris van politie waren bij de blussching aanwezig AGRARISCHE JONGEREN LANDDAG TE ROLDE Te Ralde zyn Zaterdag vierduizend leden der Vereeniging van Agrarische Jongeren in een landdag bijeengekomen Het woord word gevoerd door den heer D W Kok uit Olst den heer L Weyer leider der Agrarische Jeugdbeweging dert heer E J Roskam uit Lunteren Gen inspector dr Thiel ge volmachtigde van den Rijkscommissaris in Drente en dr Lindenburger gevolmachtigde van den Rijksjeugdleider KINDJE DOOR AUTOBUS OVERREDEN Zaterdagmiddag is het 2 jariz dochi tertje van den heer C van den Berg te Ncordwijkerl out door een autobus welke den dienst Haarlem Noordwijk aan Zee onderhoudt overreden en bijna op slag gedood Het jeugdige slachtoffer wilde den Heerenweg oversteken op het oogenblik dat de bus naderde De chauffeur kon een aanrijding niet meer voorkomen zoodat hem geen schuld aan dit droevig ongevaV treft TWKE JONGENS VEKOOKZAKEN TELEFOONSTOBING Vtüdagavond ontstond er een storing in de tetefonische verbinding vjn Gorinchem met het land van Heusden en Altena welke tot Zondagmorgen heeft voortgEduurd toen het personeel van de P T T de fout had ontdekt en hersteld In een der uiteI aarden buiten de Dalempoort was een gedeelte van de kabel vermoedeluk door den stroom bij hoog water bloot gekomen en twee aldair zwervende jongens van 16 jaar hebben de kabel ter lengte van 6 M doorgesneden de kabel aan stukjes gehakt het omhulsel verbrand het lood bij een vuurtje tpt een klomp gesmolten en lood en draad verkocht aan een opkooper De politie die methef geval in kennis was gesteld heeft tegen de beide knapen proces verbaal opgemaakt De schade bedraagt minstens ƒ 200 a ƒ 300 De buit was verkocht voor ƒ 1 45j Ook den opkooper wacht een procesverbaal GEBRUIK VAN GVBINASTIEKLOKALEN De secretaris generaal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming heeft aan de besturen van die gemeenten waar een openbare school is gevestigd een circulaire gezonden over het gebruik van gyrtinastieklokalen Hierin wordt er op gewezen dat in vele gemeenten gymnastieklokalen op een zoodanige wijze voor andere doeleinden distributiedienst kindervoe ding luchtbescherming enz worden gebruikt dat het onderwijs in de lichamelijke oefening er niet meer in kan plaats vinden Nu dit vak sedert l Jan 1941 op alle lagere scholen Verplicht is geworden acht de secretaris generaal het noodzakelijk dat de voor dit onderwijs aanwezige lokaliteiten ook daarvoor worden gebruikt In verband hiermede verzocht de secretaris generaal dan ook er ten spoedigste voor zorg te dragen dat bovenbedoelde lokalen voor het on HET DOODELIJK ONGEVAL TE sGRAVENHAGE In Verband met de auto aanrijding op den hoek van den Westduinweg en de Douzastraat ie s Gravenhage tengevolge waarvan een 52 jarige dame wonende aan de Van Boetzelaerlaan is overleden wordt nader medegedeeld dat de iniüafen van het slachtoffer waren G s ge V B Korte berichten Het twee en een halfjarig zoontje van de familie P te Venray geraakte onder een kar met stroo en is Zaterdag aan de oekomen verwondmgen overleden l NTERHUlP NEOERLA Q ONTVANCEN GIFTEN In d pentxte van 5 tot en met 10 Mei z tl door Winteihulp NederUijd de volgende bijdiagcn ontvarijïen NV Ned Aanneming Mij v h fa H FBoersma sGravenhage t lOOO N N I lOOO B W Sommelsdijlfcf 100 NV V PP Som melsdijk f 100 Kérkraad che Handelsbank NV Kerkrade f lOO W A B kel G a venhage f 00 Bandar Rubbei Mij NV Am terda n f 100 Thabur Ird en Techn Hand elmii NV s Gravenh 100 NV Han delnni Ad Vjigt en Co Mdam f300 N V Weber Amsterdam i RoUo NV s Gravcnhage f lOO NV n J H Mo kenbrer Oldenzaal f 150 NV Berghui er Pa p cifabr tk lloeide f 300 la Backer en Co Leiden f200 NN Gonrchem f200 L var Bu el WflP naar f iOO NN Ehielte f 100 NV Gouda f 136 39 NV A Krc iS bnrp er Co AmsLeidam f230 NV Ned Japon tof fenhand v h Leopold Mundheïkis A dam f IOO J L Rotterdam f ICO dlv e gifttn beneden flftO f 7523 Het totaal der giften bedroeg f 12 3 9 85 KERK EN SCHOOL ALGEMEENE SYNODALE COMMISSIE Vijfde zitting De president opende en ging voor in gebed Notylen werden gelezen en vastgesteld De agenda werd aangevuld In verband met gerezen misvatting worde meegedeeld dat de 8oor de synod commissie voorgedragen subsidie van ƒ 30 was bestemd voor het protestantsch verband dat zicA richt tegen het ultra montanisme waarvar laatstelijk wijlen ds A G H V Hoogenhuyze voorzitter was Namens de commissie ad hoc rapporteerde ds de Bruijn cf art 22 van het r egl op de pred traktementen moest toegepast worden op de gemeente Gerkesklooster welke gemeente volgens de raad van beheer behoorde geccnbineerd te worden met Augustinusga In overeenstemming met het oordeel der besturen luidde de conclusie van het rapport afwijzend Het rapport werd aanvaard en zal worden i ergebrachl aan de synode Voortgezet ial worden de correspondentie met aèn kerkeraad van Rotterdam over de aanstelling van een studentenpredikant De zafe van den arbeid onder studenten werd met groote ernst besproken en zal bij de synode opnieuw aanhangig worden ge maakt Ingekomen was een schrijven van den voorzitter van het comité tot het stichten van nieuwe gemeenten in Z O Drenthe Het groote belang van de gegeven zaak werd diep gevoeld in de vergadering Het schrijven zal doorgegeven worden aan het prov kerkbestuur van Drenthe om de zaak te behartigen Een verzoek van den kerkeraad van Lippenhuizen om verlaging van het quotum werd ter informatie naar de besturen verwezen Met instemming werd kennis genomen dat de combinatie Sebaldeburen en Lutjegast was tot stand gebracht Naar aanleiding van ien verzoek van den scriba van de clalsi s Winsum om inlichting werd bjsJeten opnieuw in het pfticïfeel tffpan der kerk te publiceerèn op welke wüze de aftreding verkiezing op de classicale vergadering geregeld was De sfinodale commissiefj gaf zich ernstig rekenschap van 3ëT1 vragen die voor de hervormde kerk in dezen ti d van groot belang zijn EFFECTENBEURS AMSTERDAM Noteeriagea van 18 Mei Z1n Mi Hb t Ziiidcr lt r b 1 ulU I 4 O o aer K L a ZU Hypb imel Verpl ulU I V t brat Ned Sck verb 4 Do Sen H p b 4 Dito 31 ITS UJ St t 75 OH 34 3H H S9U 388H 3S6 254 244 nuuiMi cTkapoar A dit $ tti W iter 4iik r dit IQI Wüton r Itm A Olio C pr Wyers I en H Am Chrriul Am SR wtiM MM lm 4 nit l U It t U ttS l M 100 4 95 IMO bit r 100 99S 1 40 k r no 4 S I IMO bU too 4 99H ISMI blf 100 4 M I84I bU 500 4 1 iiM 100 sew MM f ioe 3 WH U37 100 1 Ml M37 900 tt M 100 3 si 113 500 3 3V kii 1135 01 100 3V 87 H 1 35 01 500 11 gil l 2 O I I 100 i 3 1 M O I 500 I MH J7 AO I 100 J S64 86 IMI AO I ƒ 500 STH ProT n Gem iHBlnien A dim 1030 31 j SO Dito 1931 31 SO 80 Apeld It 37 3 iUu Aniliem U3 3 91 tJevcDter 1920 t ordr T 3 3 88 Elndh M3S i es 4 O o 3 Ig 37 31 SO G ld 3 Ji j ilSli Do8 Ielg 38 2 D olO j2elg 3B2 r 97 Grhtje IWl Dito 1 3 31 Dito 1937 I 31 Mm Dito 3 31 j J 84H jroning 1938 3 y 4 DUO 2e 1 3S 3 91fa Haarlem 183 3 84 86X Dito W 31 j I Sh Helm U37 31 j S H b 1S37 31 1 aen HiUeri i03t 3i 9J 8SH ijjlo 10 J M 21 Mh Leeuw 3S 3 93 Lelden 1937 31 87x N Holl nd 31 i DIW Do 2e 31 l3 i I5h S u Dito J 3 21 SSH O o 3 IO J 38 21 üi t lira 2e 1 37 3i 89 Rdam lB38 37 4 8 f a SU D o 1 en 3 37 31 87 n 87 H DUO 1 1938 31 87h DHo 1938 31 87 Schied 3e I 37 31 SSn Tilb 1 37 31 871 Utr Pr 37 31 911 96 D o gem 37 3 97 Zeeland 1931 I 9 Z HoU 1937 1 92 Zh Ie 1 103S 7 Oito 2e 31 ÜH 86 Bv NG 2e 1 37 31 M Dito 193 3 91 B V Onr Z r31 4 Ö84 9SJ Gem Cred 001 33000 O 3 V 90M Dito V Sl l 2 0 J N Bnltlnit 15 4 M C A Stand Br C lOA Am rob Cy c talDstt BierBemlBgeo ÜSH SB S8i A B sa r u OM tl Bergh a en Jurg Fvd Obl Berkel a Pat Ï7 OW 4 Levers Zeep Md Obl 41 Werksp tJV U hyp obl 4 Wllion 4 Stecnk m 91 4 M 101 k lOIH lOlH au S7a COW C V ISA S U GcD El Cv Ct V 1 1 a R U Hudl MCC I R II Kaaap iMcl T PI Corp C ï A N St CvQ A R U amt st Rubber 101 W2H SM tiMii Uinb Obl 4 Bat P MU O 41 1 ld ld Obl i Nadert Obl 4 i Wl Moormann CuU On Obl I Amst Grb b I UUIler I Nat Cr ben 1 i Idem 1939 4 Ned Grbb 4 Ned lud Sp Mt 1M3 obl 31 2 MJss Kana en T 0 Java St Obl t aemarans Joaoa I e2 ig01 ld 4 Adam tST4 100 1 id A dam Otymp L 100 3 id W Kr NHV Het 1B8I 17H 97 SIS 101 C V 10 I a A M i El lg A Dllo Nat B V NJ Caa Mn A Dito N Bei V a T C St e a Am T J iTr t 1 87 U 97 4 lOOA HandelavcrecaitlBgea B C en H A ie Bom S H M A I90H IMDall At H M 140 Guflli en Sch A 127 i ICrenHvRASn LJnde en Tevea a 212 Ned Wol Mil A 344 76H 74H 32 2814 MUnbouwondaniemlBfea BU Mt Ie rub A 518 Oito l A 461 40 Boelen M Mt a 3214 SN Sinilkep TMK a IM 1 Petrol ondemamiBfca Brd Ptr 1 C V A 22U 321 K N Petr Mtl 1 100 Ond A i4S dito C V A m Moeara finlm A 270 Tarakan PM A 358 Stand OU 10 4 2 C V A 3 14 Bnbberoodeniemliifea Hesaa Rubber a 107 m Ind Rubb C 17U ia Java caoutch 137 Preanter R Uit 67 4 Rotterd Tap nu SalatrI Plant 79 Wal Sumatra 14U 13 Zuid Preanger Ti Scheepvaartmaatachapp UciL Furnest S enA M 153 164 M Zeev aand 103 loan mev Goudr A T3 278 m DeMaasCvA llIN 104H 10411 74 AANDEELEN Bank eo CrettattiwuUlnceB 1I9L 103 4 116t 246 121 89 i 138 I 19H 136 128 13CI4 A d Bank aana Holl BankU dllo Ine Bank dito Jav B 1 500 V a Kasvereen dito N I Esc m dito Nederl Bank A N B V Z A 500 d N H Ml f 2S a Rott B Ver aan TwentscheB A A 119 1034 117 245 l H 89 136 Indult vndememincen Atg Norlt gew A 32U C ï A 231 114 159 109 H Norll gew A A d Dr Mi a A d Superf a Aut Screw W a Bat Marg Fabr V i B I 250 1006 MU Oostzee A I6 Hand Isv A dam 434 CaltuurmaatacbappUen G A 185 V d B p w A 1000 lilDito B 1000 lie 4Berk s Pa AfKe Knan Suiker A Pagotun A Suiker C t Ml A TJeweng LestoriArendsburgBesoekl A Soek Landb A Arasl Thee C A BanJ Thee Ru A Goalpars Cu Mt Pangkeotam Thee PasirNangkaC MD Rongga Landb A Sedep Cult A Sindangs Cult A Telaga Patengan WJavaTheeCMU Ins Cult Syndic KaMtelIoCuIt Ml MichlelF Arn tyJavaKlnaC Mt 170 195 9S 320 6814 mi u 27 410 131 196 aHH S95 191 16Ü tun n J24 mn 188 121 122 137 14 iH 144 H 203S 151 166 243 319 244 165 168 2 130 4 73 711 Hu AuivuUlngtii U puOieekbankeiL Alf rr H p D m 2 verpl uut Paodbr U j 84 A g Hyp bierX X A d m Hyp 1 4 DUO JVj Ajnh H B S r E r P br 31 1 B t Hyp b N N PP 4 Dito C D 3Vj Dr HB d o SV Fr Gron Hyp Bank Pd Do D tu V 3Vi Do Pb 31 al I iGuvMB d o3Vi r HypBPb 3 11 H P ler A C 4 fUo ifr BD 3Vï inll Hyp B dito 4 j to air K 5P b V Ned S r M i iBjul Nyp b ser AB AA BB 4 D o ler T TA 3Vi Mu V H Cred Pandbr 4 D o m 2 ver pr ullk SVi N Hvpb d o 31 1 N Hyp b Vee nd sèrit K 31 D o 31 j dito I Noordh Hyp b Pandbr 3Vt OveruM H o d o4 Roti Hyp b do 4 ld duo 31 stad FTyfi b sec K L J Ut Hyp b 4 D to Ml la K 4 Dito atna £ 3Vi Dito 12 verpl Ultk l 3l t Waitl Hyp b ICE FF 31 1 ny Oh 202 H 163 4 27 4 94 113 100 115 S2H 127 72 8H 96 98H 92h 9S H 93H 94 102 37 H bin sai 94 99n 114 H 93 i 9314 J7 Et c V aand 60 C enP F Scholia 178 Gouda stear dito 440 Gruyter en Zn A pref aand Dito B winstd p Heemaf aand Heinek aani Hero Cona aand Holl St m f a Hollandia aand Holl Bet Mil A Holl dr en k A Holl Kunüï I A Int Gew B dito Intern Vise A K F Beynei dito Kon N E m b a O 10 pret K N Hoogov do 12914 Kon N ZoutI A 450 Br Stheera do 246 Korenschoof Blauwh Vrlea A Bijenkorf A Gem E W en W Dito Prei W A Gouda Kaaih Ml Houlh Alberts A Houth Jon n A Houth Pont A Muller W H A Do s 00175000 A N M v Hav w A ZSab lOOOCvA Woolwortb on Co 69 4 S 18 i l n MH 87 4 lie 141li 141 4 118 116M 38K 27 103 34H N V de dito 130 i Lev Br en U C 12UH 112H liJ6 lllfiH 1 6n 28SH 387 362 160H ISS iOOc pr a iia Dito lOOOC v pr A Do 100 6 CprA Do 1000 6 C pr A Lyempf IJ en tAt Meell d Ned B C V a N G en S F a Ned Kabell dllo 370 N Sch b mt dito 160 4 N SI I Keyzer A isu Phil Gloei 1 75l Spoor en Tramwegen 3U0 17 H 234 160 li 141 11 122 19ü 14U 144 195 118 125 4 93 96 il9 94 9 i Mh h 9 2 98 KM 93 4 5 94 4 57 9Sh 95 li Sell Spool A 1 Sp w Mg AAtch T C V g AICansC C V g AK C South H Coidem pref a DUO Cert v g A Un Pac C V I A Geld Tramw Ml Kedin St tr M Mad Stoomtr A Dllo prel A Malang 6t tr A O Java St tr A Sem Joana A Sem Chenbon A Soerajoedal St tr Prolongatie S3H n 23 4 6 4 4 3 15 H 86 140 60 14 afgest C V A Rott D MIJ dito Schelde KM dN Scholten dittff Smitb tranbf 1 d Stokv 50 400 a St sp nn Sp do Sloik dito 98 H J9I Twunstra Prei A Utr Asph I GA Ver BI fb aand Ver Cb I aand Ui o prei 173 14 14J 17 13014 8H 17 131 Ver Gil NBVA 1 3 Ver Pf V Gelder 144 Diio dito p aana 149 Ver N R lab a 174 Ver Touw dito ISO t VUssingen K f d ll De president sloot de zitting ging in dankzegging voor en verdaagde de vergadering tot Maandag 1 30 uur KKtLSLHt KAMKKSVMFHUKORKEST Het Keulsche Kamersymphonieorkest Erich Kraack dat verleden jaar een zeer succesvSle tournee door Nederland maakte za van 27 Mei 7 Juni a s opnieuw onB land beboeken Dit orkest staat bekend als een der eerste en beste van het Duitsche ruk RADIONIEUWS Dinsdag 20 Mei HILVERSUM I 41S 5 H Den laatsten dag van de week kenmerkte de beurs in Amsterdam tlch door een zeer stii marktverloop Den laatsten tijd heeft de markt reeds niet te roemen op een overv oed van orders maar Zaterdag waren de oixlrachten al zeer gering Een bepaalde stemming viel niet aan te geven en de markt had een echt kleurloos voorkomen Op enkele afdeeImgen werd een kleinigheid boven het peil van Vrijdag afgedaan en op andere daarentegen weer iets daar beneden Groote fluctuaties kwamen nergens voor Integendeel bewogen de koersen zich allcrwege binnen enge grenzen Alleen kon worden vastgesteld dat onder beurstijd na de opening een behoorlyk wearstandsvermogen aan den dag werd gelegd net meest opva lende verschijn 8 45 Gramofoonmuz 8 50 Ochtendgymnajliek 7 00 Gramofoonmuz 7 45 OchtendgyinnastleK 8 00 BNO Nieuwsoenchten 8 15 Schrift sel was de uitgespi oken vaste stemmig voor lezing en meditatie Voorbereid door te Chrlsl l ike RadioStichting 8 ZJ Gewijde muziek Igrpl 8 45 Gramofoonmuziek 9 15 Voor de huisvrouw 9 20 Gramofoonmuziek 10 DO Eiisemble Jonny Kroon 10 20 Declama tie 10 40 Ena n ble Jonny ICroon 1 15 Zang met pianobegeleiding en gramofoonmuziek 12 00 Gramofoonmuziek 12 30 Voor den boer 12 42 Almanak 12 45 BNO Nieuwif en economische berichten 1 00 Ensemble Jonny Ombach en solist 1 40 Gramofoonmuziek 2 10 Voor de vrouw 2 30 Amuacmenl orkesl Ensemble Erica Heien en solist 3 45 Gramofoonmuziek 4 00 Cursus Ons geloof en ons werk Voorbereid door het Vri izinnig Proteptanitsch Kerhcomlté 4 20 Gramofoonmuziek 4 30 Caiiaerie Vor tenlandsche orketftjnuz ek met gramofoonmuziek 5 0O Gramofoonmuziek 5 15 BNO T ims economische nomischeen beursberichten Wm Russlecli noinische en beursberichten 5J0 Russisch orkest S awa en solisten 6 15 Causerie Sttident en volk 6 30 Orc concert 7 00 BNOVragen van den dag 7 15 Gramofoonmuziek 7 30 Duitsche les 8 00 BNO Nieuwgbf richten 8 15 SpK t5 yan den dag 8 V Omroeporkest en solUteplfl Causeiie Netlerland voedt zichzelf rodtirf ctlag 194 92 S Avondwijdi hg Vlfoi bereid óonr het Vriizilinig Protestantse Kerkcomlté 9 30 Berfchten Eng M5 Gianiofoonmuwek 0 00 BNO Ejiêelsche benctjten sluiting de Nederlandsche staatspapleren waarvan de 4 r obligatiën 1941 nog vrij druk warden verhandeld Daarbij werd in hoofdzaak afgedaan tegen Oe Vis A 9S a De gestaflelde leening was in bet bijzonder goed gedifspoaieerd en ging naar boven van f fi tot 89 4 De obligatiën uit de andere Jongere emrssics waren goed prijshoudend evenals de Indnche leeningen De oude schuld wBs vrijwel onveranderd Hoewel de vraag niet bepaald dirtngend was kon onder beur tiit toch aanhoudend kooplust worden waargenomen In de gemeentelijke en provinciale obligatifen a hmede de ïiandbrieven was weinig te doen De koersen wareri zoo goed aN onveranderd ILVERSOM n M1 5 M S 45 Gratnofnonmuz 6 30 Ochtendgymnastiek T M Gramofoonmuz 7 45 Ochlendirvirnp t M RNONieuwsberichten 8 5 Gramofoonmuziek 10 20 Zan met pianobegeleiding en gramofooMTHiziek Jl M Desclamatie 11 20 F ars Wouters en zlJn orkest 12 00 Berir 12 15 Omroeporkest 12 45 BNO Nieuws en ecnnoTiisrlv bc ichien 00 Orkest Eloward 1 45 Gramofoonmuziek 2 00 Stedelijk orkest van iClaastrtcht solist en gramofoonmuziek J l Voor zieken 4 0 Ensemble Band4 Balogh 10 V or de jeugd 5 00 Gramofoonmuziek 315 nNO Nieuwi econon rfti en beursberi h en S J i tmorkes O Causerie Het platte ond en de jeugd van vaiwaag De omzetten oplde lokale markt lieten ve te wenschen overl Oiie s werden iets lager ingezet maar konden zich vervolgens een paar punte i verlicffen en bij hot sclieiden i an de ma kt jMs het koerspeil ongeveer geiijk aan t it Vih Vrijdag Voor Indische cultuurw aarden was de tielan steltlng gering De rubboRfondsen waren meerendeel aan den luiefi kant tenminste wat de incourante soor ten betreft Amsterdam rubbers werden en een drieta procenten beneden het vorige slot ingezet en waren nadien volïtomen onbewogen De affaires in tabakken was zeer gering De Sumatraaandeelen waren weinig ver derd eerder iets lager De handel In sulkeTwaarden bepaalde zich tot H VA s in welk fond nu en dat een transactie werd afgestoten Hieiblj kon jergeleken met Vrijdag eer kleine verzwakking geconstateerd worden De scheepvaartrulinek wait stil prijshoudend en nauwelijks vclrfhderd Op de afdeellnn der indiislrieelen kcrd de aandacht Toomamelljk petrokkenl voor Aku s waarin llch een vrij drukke affaire ontwikkelde Daarbij kon een vasta stemming worden waargenomen en de kners die dezer dagen tot 126V as achteruitgegaan kwam thans weer op ISOV procent waarmede het hoogste peil van deze week we d bereikt tünilevera wa en onveranderd De Phillosaandee en ongeveer prijehouden De opening was Iets lager maar liet slot was beter De incourante industrleelen waren veronachtzaamd Prolongatie V t FONDSEN Notariaad b ACTIEVE 8taaM ala cB 4 U la rl 4i la t m 40 b J tMl 4 laii I in f f Inachi t 1124 S a H Ml aii 7 A 80t S Carv Gr int I t IM7 I IOO t Md 7VH IS3I I 100 I iVot Cartifieatu a Uroolboak obl 41 tm iB M r HM lan indii I i w 1 ISn ndM IMS A Kei SanJt Nc4 Ind Bandolab Nad Raad 10 A 1 l ln4MtrtM B Alt Kuiutaudt UiiM 1 U h laiK 41 190 4 IWla I8 4 186 IIIM U 300 an nSH Jlt 21I 4 ilT Dorkal a PtMnI 81 68is Cai Ollol C Canu Sulkot Fokkor l oTor ara m Üiüb U H UO Nad Ford Aul Phlllpa O A Oito Prtt w A Wl Itl AU Lud St C M R n AM Boinborg A C U f Am B c prof Am Car end P C Aand Am Cnka C V uL Analï Copp C V ld athl SL C V Ittd Chr al Corp C A CurOaa Wr Corp C tdani Ganaral Motor Idom Imam Ntckal C C ia a Kannoe C C v M A II t Ronll Am A C A R U Nortb Am K A C A Rap Sleoi C V A I Ua SlaUa Sloal id DivoraoB Cu 2rv C C t 10 A C SouUl C t 10 A R U H Norm A Cf C T A 16 4 Radio Corp C V A au Ooat Bomoo MQ A 140 idam prof Aand 2M I4 PoU Obdaraomlagam Uurd Petr aid Ml O Aand MH 21 H Con Petr MU idom 24Fi 343 M2l4Conl OU Cï C M Idom ion 32 MId Contlnontal Pat C V A PhU Pat C 10 ld Shell Un C V 10 ld Wat Aaa OU C v 10 Idem ll 8Jl kekaapTaartauuurbapptloa HoU Am Lun Aand 116 lUJava China Japan Ltln idara J4S 145 Kor Nad St MU ld 159 160 4 180 4 Kon Paketv Mij ld 4 238 4 Ned Schaap Un ld 176 4 178 176 I7I1K Rotterd Lloyd Idam 141 139 Stoomv MU Ned ld 141 142 14 Int Mere Mar Cj C V 10 A 1 Sblkarobdarnamngea Handaltv Amat A 423 43U 42643SJavaicho Cul mU ld 28i Ned Ind S Un ld 266 264 Ver Voral C U UO 500 A 12U 121 IX Tabakiondaniemtliieli Doll BaUT HU A 2Ü6 302 OaU MU I 1000 C Idem 289 4 268 4 2n i Sanambah MU Idom 217 319 Wilson fc Co C V A spaorwegan BalUm and Oblo C JA 3 tOH 6 4 6 4 U 3 4 23 4 8M 8 1U 4 3 1 4 RubbaroadorBcoilniaa Amstardam R Cult Aano 272 274 38 H Bandar Bub mU ld au 316H Dali Bat R Mij ld 213 4 2U8Kandcng Lemboc Rub idem HU Majanglanden Vareen id 72H loatJavo Rubber MU tdam Jg Ooalk 300 C ld M Sarbadjadl Sum R Idam 131 4 tiuu Sum Rubber MU Idam urn Rubb Cult 14 2 Var Ind Colt Ond Idam 18SX Intarc Rubber C rt V Idam Oallacba foodaoa HOI koUlacvarkUrlai r Idem Sheaap 8c Ohio C T 10 19 a llllnoU Cent C v lii N YprliCantr C v ld Panliiy v R 10 t 50 C T A South Pac Ct g Idem ld Raliwaj O fow Idem Canad Pac C v ld Ou croetb ld ld ld ld 87 87 87 87 87 87 85 70 4 71 117 67 74 153 113 53 184 I r I 1S41 r ld ld ld ld ld ld 1043 o r 1 t 43 e r i 1944 o r 1 IMS c i K 1 4 0 4 r 1 IMT i I 1 1 4S o K r 1 Konvorsiona kaaao obl 4 Dito Neuo Auag oil 8 rarbanind II G I C v O KaU Syod 10 100 1 DIU C 30 100 1 WinlaiUiaU obl i FLrbcnlnd IGl C T A Var Korklnd C v A Dultactal Borl R D Uk O Ruhrv TI l i V V O 68 68 63 4 63 m 1 4 Dito 10 IVt a O 1 D Rontcnbank ti Var D Stodenl O f Bajr Hyp on B Pb tS 1 D Ltnolaumw O 7 48 4 85 5SH 47H 63H 72 4 48 1 48 4 tt 63 Gelienk Borgw Obl I RuOutaboffnungihOtto OM 1 Hirpenor Borgbau ObL i Phoemi Aki Cos Obl Rh Elbe Union ObL 1 Ruhrchamla A G Obl lamena en Halaka Obl t Obl 7 V Stahlworka DKu aario A U I ObL IVi Obl Obl f ObL 7 Obl baba Ob aand Victor Gow Vogal D u HjL RhaUi w 1 Tt Dito 17 hafonar Suai Farticnlnduitrla giameni en Halaka aand Vei GlaniatoU Fabr aand WiiftorahaU Akt 0 I o IMl KOERSEN NKOKRLANUSCB CIJEARIN INInTUUT Koersen voor stortingen op 1 Mei tegen verplichtingen luidendo In Belga a 30 1432 Zwiuersche francs 4354 Fransche francs 3 788 Lires 87 DecnaelM kronen 38 17 NoorSche kronen 42 82 Zweed Che Uronen 44 85 Tsjecbiacho kronen oude scnuioen o Dinar oude achuWen 343 Dinar Inleuwe schulden 4H Turkach oonden 1 45 Lewa 2 30 o Peng oude schulden 38 5 I eng nieuwe schulden oa Zloty oude schulden 35 I Zloty nieuwe achuiden 37 Ld IJt