Goudsche Courant, dinsdag 20 mei 1941

CGtBAI T 60UDSCHE NIEUWSBLAD VOOR GOIJDA EN OMSTREKEN pinsdag 20 Mei 1941 Jaaiganfc No 20634 ROOSEVELT VOOR GROOTE BESLISSINGEN pe Duitsch Fransche besprekingen Vrijlating van globaal jOO OOO krijgsgevangenen verwacht Vermoeden dat Parijs tot de niet bezette zone zou gaan behooren Naar afkondiging van dep nationalen crisis toestand EVENTCEELE ERKENNING VAN De GAULp Men vertracht volgebs United Press te Washington dat in geval van éen afbreken der betrekkingen tusschen de Vereenigde Staten en Frankriik itashington misschien de de Gabüebewe ging als de offlcieele vertegenwoordiging van Frankrijk zal erkennen In regeeringskiingen gelooft men echter dat t voorloopig niet tot een afbreken der betreUkingen zal komen In Congreskringen te WasMngton verluidt dat president Roosevelt de afkondiging van den nationalen crisis toestand voorbereidt waardoor zijn volmachten voora op militair gebied aanzienlek zouden worden uitgebreid Ondanks de tegenspraak van het Witte Huis dat Roosevelt geen bijzondere boodschap over buitenlandsche poll tieke vraagstukken aan het Congres overweegt blijft het gerucht de ronde doen aldus meldt de New York DailyNewsnit Washington dat de president de verscherping van de positie dier Vereenigde Staten zgn als gevolg van de Fransch Doitsche toenadering tot voorwendsel zal nemen om een onverwijlde veraterking der mili taire lamenwerkhig met Engeland tot stand te brengen In Washington verwacht men dat de Fransehe bezittingen op het Westelijk halfriond door Amerika zullen worden overgeoemen en dat de VereeMgde Staten aan een eventueele poging bullen dednemen Dakar te beietten Het is mogelijk meldt de coA espondent verder dat Lvnden wegens gebrek aan o logsschepen voor deze onderneming de Vereenigde Staten zal verzoeken Engeland met sün vloot by de oitveering van de krijgsverrichtingen te helpen In breede kringen van Washington Is men ervan overtuigd dat Roosevelt aan den vooravond van groote beslissingoi staat De gebeurtenissen in het Nabije Oosten De val van Amba Aladji ÏNGELSCHE LUCHTAANVALLEN OP SYRIë Naar uit Beiroet gcmeldt wordt hebben vijf Engelsche bommenwerpers Rajak gebombardeerd Er zijn geen slachtoffers gevallen Ook is er géén schade aan geoouwen aailger cht Door h evige vuur van het Fransch afweergeschutr werden de Engelschen tot Jen terugtocht gedwongen Twee Engelsche vliegtuigen hebben Maandagmiddag opnieuw Palmyra geüombardeerd waardoor eenige mate neele schade werd veroorzaakt Er zijn geen slachtoffers gevallen baksch legerhericht Het Iraksche legerberieht nummer 21 luidt als volgt Westelyk frónf onze voorposten blijven met den vijand m contact Zij hebben den stryd aangebonden met vijandelijke patrouilles die zij na hun verliezen te hebben toegebracht op de vlucht hebben gedreven Zuidelgk front onze strijdkrachten gesteund door daar wonende stammen hebben m den nacht van ho 18 Mei vijandelijke afdeelingen afgevallen Öien zi verliezen aan menschen en ihateyleel hebben toegebracht Twee motortorpedobooten yielen een Irakschen waamemingspost aan De Iraksche strijdkrachten dwongen den vijand echter na verliezen te hebben geleden terug te keeren Luchtoorlog onze gevechtsvliegtuigen ondernamen verkenningsvluchten overdag Zü hebben een afdeeling vijandelijke pantserwagens en troepentransporten aangevallen wa bij derÜKg pantserwagens en auto s werden vernield De rest van de vijandelijke colonne sloeg op de vlucht Vüandelüke vliegtuigen hebben boveri de hoofdstad gevlogen en eenjge bommen op het st upunt Rasjid neergeworpen zonder aanzienlijke schad e te veroorzaken Bovendien heeft de vijand verscheidene yerkerningsvluchten gemaakt b ven verschillende gebieden van Irak Politietroepen onze politietroepcn iim evenals voorheen deiï toestand meester Vijandelijke vliegtuigen hebben tioven een ten Westen van de Euphraat gelegen vliegveld gevlogen Zij werden echter door de Iraksche lüchtdoelartillerij op de vlucht gedreven Engelsche druk op S rié Het agentschap Ofi publiceert volgens het D N B een communiqué w aa rin pen principieel standpunt wotut ingenomen ten aanzien van de 2 I 4 m if H 2 1 J H Hj it t a J7 39 4I 1 Ir 47 52 38 t 39 53 0 70 m 1 OM U 3S IJO HM 14S 34 S5 3 0 56 0 7 39 77 6 gjM 70 0 l 5 ae 24 28 1 34 1 27 29 1 18 38 1 17 42 4 34 8 4 0S8 58 DM 52 031 ellanoni 1 in 2 nin 1 an HmrtI eter van 1 inden hl 1 M pnt o W id 1 msen 19 1 Egmond 1 der Lin 1 Jemon 1 BrB Hofc 1 DEl SN onder I de via slingea i tntial rennen meter asten aide eind gewon erdam njken lie n enkele Smiti Inlet küo Veton en Even un voorst iniiaan minuut ewounea erdam Bever lijk 4 er fAm 7 de np Ainin J in I 1 Evers 56 soc rs l mSe Se Amacr Amacra 8 M RR dam HiotI Schuier dcn lOND l Slod I P Mar I Boo I Alta t Wff bn I s Ji TCOI II Lb Bal Il nen IV HSTC I Be u rt 1 3 1 HSCT n l epA H ry WH I R l IV ♦ Ble V hart II II Offiueel wordt te Vichy mede fiKld 4 Puitsch Fransche onderhandelin 0 W Jven gunstig verloopen Het IJIUB voor het reizen naar de ver aerde zone in liet Noorden en het fftilen worden verstrekt aan gïblenaren en leiders van industrieele tt landbouwkundige ondernemingen jtfl zoovti hun aan vezigheid voor kJ besturen en het economische leven jppdzakelijk ij Een plan voor het t iHugvopren naar het vaderland van I zekere categorie krügsgevangenen Ijrdt op het oogenblik nog bestuj0d Als eerate resultaat dat totKfer bereikt ii zullen alle ondereren korporaals en soldaten naar aji terugkeeren die als frontstrijén aan den wereldoorlog hebben deelgenomen Omtrent Ut laatste meldt Ofi nog ttt volgende fen kan het aantal gevangenen dat lp de In het communiqué genoemde f w het eerat zal worden ontA pn globaal ramen op 100 400 man gdiKhien nof iets hooger Behalve de fmllen zooaU sterfgevallen en Mitige ziekte waarin het verdrag 7 Mei voorziet zullen visa voor ifH passeeren van de demarcatielijn Itjanenkort ook worden uitgereikt aan tt naaste bloedverwanten en in gevallin van een huwelijk en geboorte De sitweringsbepalingen voor deze facitletten zullen binnenkort gepubliceerd ilden j De in hettommuniqué van de FranKlie regeering bekend gemaakte nieuin overeenkomsten omtrent vei Jere iWichtmgen in het verkeer over de arcatielün en omtrent de vrijlating O krijgsgevangenen zijn in de Pa che pers met begrip en erkentelykim ontvangen aldus het D N B gS s 1 nel luIlaaBsche legerberlcht van 5 werd gemeld heeft hel Italiaansclie 3 1 m Amba AladJl bevel gekregen rod tegpn j Enselschen te staken ii Italianen zich hier dapper geweerd J moue blijken uit de eerbewi 7pn die Ibj ae overgave van de zijde der tegen l £ zijn ten deel geval en Het Italiaar I iïT wordt voortgeret In het gebied J Ta en dat vaif Gonda ii l1 kaartje maakt n t mogelijk aeht te krijgen van het operatie omgeving van Amba AladJi n Zuid Oosten van Adoea en tt iï Goi dar Het Itallaansche SSkSE fh op een leer onk 5r i l bergpM op opgeveer 300O meter voor d verblndln van de uil De bladen noemen de nieuwe overeenkomsten de eerste vruchten van den thans door Vichy ingeslagen weg naar samenwerking De bijdrage van deze 100 000 strijders van twee oorlogen die in hun gevangenschap met den tegeftstander van gisteren contact gekregen hebben en thans ontslagen worden schrijft Aujuirdfrui zal beslisend zijn voor den mateöeelen en geestelijken opbouw van ïVahkrijk Tweemaal hebben zij aaQ eigen tijf moeten ondervinden dat er tusschen Duitschland en Frankrijk slecKtS Vrede en samenwerking kan bestaah De Petit Parisien noemt de tot iusver bereikte resultaten der DuitschPransche besprekingen een gebeurtenis zonder weerga in de geschiadenis De overwinnaar van heden staat datgene toe wat de tevérwinnaar van 1918 niet deed De Duitsche krUgsgevangenen werdeh na den wapenstilstand van 1918 niet vrijgelaten doch pas met het sluiten van den vrede De Oeuvre lief in de nieuwe overeenkomsten het bewys dat men niet naar en nieuw Versailles gaat waarvan ditmaal Frankrijk het slachtoffer zou zün doch naar een reorganisatie van htt Europeesche continent Daarbü zal Frankrijk dank zij de grootmoedigheid van den overwinnaar volgen het woord van maarschalk Pétain zijn nederlaag te boven komen en zön rang als Europeeschp en koloniale groote mogendheid kunnen verkrijgen Duitsch V communiqué verwacfit Naar van welingelichte zijde te Berlyn wordt vernomen acht men het in politieke kringen aldaar niet uitgesloten dat vandaag een mededeeling over de FranschDuitsche betrekkingen zal verschijnen Het vermoeden door een deel der internationale pers uitgesproken dat Parijs tot de niet bezettc zone zou gaan behooren werd van Duitsche zijde niet bevestigd Ook is er niets van bekend dat de nieuwe overeenkomsten de wapenstilstandsvoorwaïarden zouden doen vervallen het Noorden en Zuiden oprukkende Bftitter van groote beteekeniü is Met het bezetter van deze pas komen belargrijke s rl dkrach ten vrij die kunnen dienen om de overige Ilaliaansche ntra van verzet voorname i bü Gondar aafti te vallen De Engelsclen 5tred n voor de AmbaAlpdji pas met keurtreepen bestaand Britten Indiërs Zutd Af ikanen en rfanschen De Italianen halden klimaat en Iwdemgesteldheid m ee ma het outbrak hur aan noodige ravUail aeriag tegenover eer vijfvoud ge overmacht Tegen de EngeI5c ïuchtaanvallen kon weinig i orden uitgeiich aangezien het Ilaliaansche luchtwapen ir Abe synlë dermate verzwakt was dat tegenacties van beleekenis slechts tn geringe male mogelijk waren KROATIË EEN KONINKRIJK MET 7 MILLIOEN INWONERS En 115 000 vierkante k M oppervlakte DCITSCH KROATISCHE GRENS CO MMISSIE BEGINT WERKZAAMHEDEN De Duitsche pers t esteedt veel aandacht aan iiet verdrag dat Kroatië met Italië heeft gesloten en aan het uitroepen van den hertog van Spoleta tot ko ning van Kroatië aldus V P B De wijze waarop deze berichten gebracht worden en de commentaren welke worden gegeven verraden d uidelijk de sympathie waarmede men in Duitschlaod Kroatië bij den opbouw van den nieuweii staat tegemoet komt Door het nieuwe verdrag is de herordening van den Balkan definitief gestabiliseerd De natuurlijke suprematie van Italië om de Adriatische Zee komt in t ver drag tot uiting Met Hongarije wordt nog onderhandeld jjctaar men kan een spoedige over eenkomst tegemoet zien Thans resteert nog een regeling ussehen Kroatië en Servië maar het is nauwelijks te ver wachten dat de as mogendheden niet op zeer korten termyn een besluit over deze grenstrekking zullen nemen D grondslagen liggen reeds vast Zij worden bepaald door de volkenkundige geografische en economische verhoudingen Er wordt nog slechts over kleine onderdeden overleg gepleegd Daar dus de hoofdlijnen ook voor deze grensregeling vaststaan kan men de oppervlakte van t koninkrijk Kroatië schatten op H5 000 vierkante K M met een aantal inwoners van rond 7 millioen Het A N P meldt uit Berlijn De uitroeping van Kroatië tot Koninkrijk en de aanwijzing van den hertog van Spoleto tot koning is in Berfijn opgevat met de sympathie die m hier uiteraard koestert voor de maatregelen van den aspartner voor ci reorganisatie van de toestanden in zijn leefgebied Op de vraag van buitenlandsche journalisten of Kroatië in de invloedssfeer van Italië ligt werd van Duitsche zijde dit begrip van de hand geweien daat dit uitsluitend deel uitmaakt van de democratische terminologie De begrippen invloedssfeer en hegemonie hebben niets te maken met wil en wezen van dè joilge volken die gewikkeld zijn in een strijd tegen eèn oude bouwvallige wereld Duitschland en Italië kennen slechts de leefruimte en de natuurlijke betrekkingen tusschen groote en kleine buren en Kroatië staat onbestreden in een natuurlijke nauwe betrekking tot de Italiaansche leefruimte DE DDltSCH KBOATISCHE GREFft De Duitsch Kroatischc commissie ter vaststelling van de grenzen tusschen Duitschland en Kroatië heeft haar weikzaamheden aangevangen DAGORDER VAN MUSSOLINI De Duce heeft voor het commando van het tweede leger den volgenden dagorder uitgevaardigd Op grond van de politieke overeenkomst te Rome gesloten door Italië en den onafhankelijken Kroatischen staat beveel ik Met ingang van 20 Mei gaat het geheele burgerlijke bestuur in het gebied dat onder den onafhankelijken Kroatischen staat ressorteert en tot op heden onder Italiaansch militair bestuur staat op de Kroatisch autoriteiten over De Italiaansche strijdkraehtpn die zich thans op het gebied van den onafhankelijken Kroatischen staat bevinden zulllii van 20 Mei af niet meer het karakWir Bfl de speciale positie van bezettertdfe strijdkrachten hebben en de hoedanigheid verkrijgen van troepen die in het gebied van den bevrienden en verbonden onafhankelijken Kroatischen staat gestationneerd zün Generaal Vittorio Kmbrosio zal met de Kroatische autoriteiten de desbetreffende regelingen treffen Onderscheifiing voor Goring en von Ribbentrop VERLEEND DOOR DEN KEIZER VAN MANDSJOERUE De keizer van Mandsjoerije heeft gisteren njksmaarschalk minister president Hermann Goring en den nünis er v n Buitenlandsche Zaken van het Duitscherijk von Ribbentrop onderscheiden met de orde van den Draak eerste klasse Bouw van Amerikaansche mtitrine hulpschepen IN TOTAAL 550 0 0 TON Het Amerikaansche Huis van Afge aardigden heeft gisteren het ontwerp aangenomen waarbü de regeering geijiachtigd wbrdt nieuwe marinehulpschepen jnet eeiS gezamenlijke tonnage van 550 000 ton te bouwen De kosten hiervoor worden op 350 millioen dollar geraamd i BritscJ ei ogingen om nu ook Syrië van Fran knjk los te scheuren In dit communiqué wordt het volgende gezegd Boven de Syrische steden en dorpen hebben Engelsche vliegtuigen door generaal Catroux opgestelde pamfletten neergeworpen Behalve de vele andere is dit een nieuw bewijs voös et feit dat een van de doeleinden van de Engelsche politiek het lossaheuren v an Syrië van het moederland is Engeland heeft getracht het grootste deel van het Fransche koloniale rük tot een verbreken van den band inet het moederland te bewegen Vervolgens herinnert het agentschap aan dé Britsche manoeuvres in Numea Tahiti in Fran ch Indo China en vooral in Gabon en Kameroen en zegt verder dat Engeland behalve eenige successen die het door middel van g iweld verkeerde inlichtingen aan de van Vichy afgesneden Franschen of door het gebruiken van groote financieele middelen heeft verkregen aan den anderen kant ook groote nederlagen heeft gelifclen zoo o m bij de regeering van Madagascar in Djiboeti en vooral in Dakar Voor Frankrijk is ongetwijfeld het uur gekomen om in het bijzonder in Afrika zijn koloniaal rijk opnieuw onder een bestuur te brengen Het Fransche agentschap legt er in dit verband den nadruk op dat het vraagstuk der afvalligheid uitsluitend en alleen tusschen Frankrijk en de afvalligen geregeld tnoet worden die voor het meerendeel goede doch misleide Franschen zijn Het communiqué van Ofi zegt ten slotte het volgende In een oogenblik waarop Frankrijkpogingen in het werk stelt om dezeFranschen weer naar zich terug tevoren kan het niet dulden dat eenbuitenlandsche mogendheid zich hierin mengt om dit te verhinderen Omalleen van de gebieden rondom hetTsaadmeer of van Gabon of heel inhet algemeen van Equatoriaal Afrikaen Kameroen te spreken het zijn provfncies van het Fransche imperium waarin thans de Fransche souvereiniteit in den vollen omvang moet wordenhersteld Oe houding der Droesen Naar uit Beiroet volgens het D N B wordt gemeld heeft de leider der Droesen de Fransche autoriteiten ervan in kennis ge teld dat de Droesen vaR den Libanon bereid zUn lederen Engelschen aanval op Syrië en Libanon af teslaan EngchKhe voorzorgsmaatregelen Uit Beiroet wordt volgens het D N B het volgende gemeld De Britsche autoriteiten hebben een aantal voorzorgsmaatregelen genomen tegen iedere eventueele actie der bevolking in de gebieden van Mabloes en Jenine in Palestina De vrijheid der zeeën BESCHOUWING VAN DE DIPLO Tegenover de pogingen van Roosevelt en Huil om naar aanleiding van de NoordAmerikaansche handelsweek de schuil an de op het geheele WesteUike h frond heerschende ontevredenheid over de economische en coihmercieele omstandig heden op de autoritaire staten te leggen schrijft de Deutsche diploma ti5chpo 1 1 ti s h e Korrespon d e n z dat de ware reden hiervoor in de verontachtzaming van het beginsel der vrijheid van de zeeën door Engeland met steun van de tegenwoordige Amerikaansche regeerin te zien is Want bestojj er werkelijk een vrijheid der zeeën schrijft de D i p 1 o dan zouden er geen beperkingen bestaan voor het internationale handelsverkeer van alle goederen die niet onvoorwaardelijk tot de contrabande behooren Daarom hoeden Roosevelt en Huil zich ei voor het netelige onderwerp vrijheid der zeeën ter sprake te engen Over het algemeen zoo vervolgt de D i p 1 o zün het nie bepaald de begrippen gerechtigheid en weder keerigheid welke de tegjer woordige bewindslieden der Vereenigde Staten op het gebied van litiek en handel in het verkeer tussclicn de staten gebruikt wenschen te iien Dezelfde in itanties die b v bij de asmogcftdhedeh het voornemen van wcreldoverheersching veronderstellen verhelen niet dat zij het als hun natuurlijk recht en doel beschouwen om met hun Engelsche vrienden de zeeën en daarmede de wereld te overheerscb n Huil als hun woordvoerder is blijkbaar tegen overdreven nationalisme tegen discriminatie in de internationale handelsbe trekkingen Daarbij js het juist een der meest kenmerkende beginselen van de tegenwoordige Noord Amerikaansche handelspolitiek om met alle middelen denDrhandel van derden te verdringen of te vtmietigen daa waar de ereenigde Staten dien handel voor zich zelf tot een monopoll wenschen te maken Voorts huldigt de tegenwoordige handelspolitiek der Vereenigde Staten het standpunt dat zij het voorrecht heeft overal en aan allen te mo i verkoopén en dat zij met het o op haar bijna autarkisch economisch tel l met verplicht is dienover erkomstig goederen van haar klar en af te nemen Ook dit is een tieele oorzaak van de reeds la l voo den wereldoorlag ontstajdr mistne standen op het gebied van den wereldhandel Tegenover de twwerirg van Boosë BorOB MABKT n TEL 27tt Poatrekenliic 4MM Hoofdredacteur F TIETER Gouda mm ERKENNING DER NANKING REGEERING DOOR DUITSCHLAND EN TAUL Binnèhkort maar nog niet bekend wanneer In antwoord op een desbetreffende vraag die gesteld werd naar aanleiding van een courantenbericht heeft de WANG TSJING WEI President der Nanking regeering fFofo D C woordvoerder van het inlichtingenbureao te Tokio hedenochtend op d gebruikelijke conferentie voor de bui tenlandsche peril verklaard Wij verwachten binnenkort de erkenning vande nationale Chineesche regeering t Nanking door Duitschland en lUlië doch w j kunnen niet precies zeggenwanneer velt en Hull dat de Vereenigde Staten in het verleden de leiding op zich genomen hadden by de poging om de kanalen van den internationalen handel te heropenen en op den grondslag van wederzijdsch voordeel yan ecrlflken handel en vriendschap peiyke samenwerking een opbloei vaih den wereldhandel te verkrijgen verklaart de Korresponden z dat men in Europa niet vergeten heeft hoe de Vereenigde Staten de economische conferentie van Londier die voor alle landen met de beste voor nemens was georganiseerd torpedeerden om een stabiliseering van de valuta te verhinderen welke hun da mogelijkheid eener dumping van goederen had ontnomen Wanneer Roosevelt en Huil niettemin meomden de wereld een soort leiderschap der Vereenigde Staten voor het herstel van den wereldhandel te kunnen aanbieden moet bedacht worden dat Europa uit bittere ervaring de NoordAmerikaansche adviezen op economisch en commercieel gebied te goed kent om zich nog eens aan Noord Amerikaansche deskundigen of beter gezegd aMi economische imperialisten uit te Teveren Europa zoo besluit de D i p 1 o betwist in ieder geval en in alle omstandigheden Roosevelt en zijn mannen het recht onder welk voorwendsel ook de wereld st s een systeem op te dringen dat zelf in hun eigen land schipb eWK geledan heeft Kh Engelsche duikboot vernietigd DOOR TWEE BOMMEN GETKOrFEN Naar het D N B verneemt heeft een Duitsch gevechtsvliegtuig gisterochtend ten Zuidwesten van Weymouth een Britsche duikboot vernietigd Ue aanval was voor de Engelschen een volkomen verrassing Voor de boOt kon duiken troffen twee zware bommen het achterschip Na zware ontploffingen richtte zich de boeg rechtstandig naar boven Onmiddellijk daarop zonk het vaartuig Zon op 5 36 onder 21 57 i Maan op 3 56 onder 16 39 § Mea b vcrpbcbl Ie Tcrdni t a 7aa toasunderlaal to lauoiiil Lantaama vaa ocrtai cr noelea anr ton oné e l