Goudsche Courant, dinsdag 20 mei 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 20 I£l De Italiaansche capituliAie te Amba Aladsji BOODSCHAP VAN DEN HERTOG VAN AOSTA AAN DEN DUCE Het laatste bericht dat de hertog van Aosta uit Amba Aladsji heeft gezonden luidt Duce doordat de talrijke gewenden niet meer behoorlijk verpleegd konden worden en de toestand voortdurend ernstiger werd zoodat nog slechts korten tijd en ten koste van zeer zware verhezen tegenstand kon worden geboden heb ik mij genoodzaakt gezi n den vijand de voorwaarden voor een eervolle overgave te vragen Myn verzoek is ingewilligd In dit droeve uur word ik gesterkt door de overtuiging dat ik alles gedaan heb wat maar eenlgszins mogelük was Ik leg het t evel neer terwijl ik U Duce dank zeg die mij gedurende een jaar van zwaren strijd steeds den steun van Uw goedkeuripg en Uw vertrouwen hebt gegeven De oorlog is niet geëindigd wij zullen weldra terugkeeren in dit land dat opnieuw voor de grootheid van on vaderland iij Italiaansch bloed gedrenkt is De Duce heeft geantwoord Ja Hoogheid Gij en Uw soldaten hebt heldhaftig gestreden en meer tegenstand geboden dan van menschen verwacht kon worden Het Italiaansche volk heeft U gevolgd het bewondert U en deelt Uw verttrouwen in de toekomst De maatregelen in Syrië BERICHTEN OVER OPENBARE VEILIGHEID ENZ VERBODEN Volgens een bericht uit Beiroet heeft de Fransche hooge commissaris voor Syrië er den Libanon generaal Dentz bu verordening de publicatie en verspreiding van berichten die twtrekking hebben op de openbare veiligheid de defensie enden mihtairen toestand verboden bak en Saoedië Arabië Ofi meldt uit Bagdad dat de Iraksche minister van Financiën Naji Soeeidi zijn verblijf in Saoedisch Arabië met 48 uur heeft verlengd Hij heeft reeds tweemaal een onderhoud met koning Ibn Saoed gehad Ex koning Carol ZAL ZICH OP CUBA VESTIGEN Naar de Nya Dagllgt AUeh a n d a meldt staan de Roemeensche ex kening Carol en zijn gevolg waaronder madame Lupescu op het punt van de Bermuda eilanden naar Cuba Ie vertrekken Op Cuba willen zij zich voorloopig vestigen Op de Acardja zijn reeds plaatsen besproken DE FRANSCHP BEVOLKING OP TAHITI De autoriteiten van De GauUe die enkele mSanuem geleden bezit hebben genomen van Tahiti hebben tegenover dë l evolldng die loyaal staat tegenover de regeering van maarschalk Pétain de scherpste maatregelen genomen aldus het DNB Talrijke bevelen tot uitwijzing zijn uitgevaardigd Onder de uitgewezenen bevinden zich twee leden van de magistratuur en zeven doktoren Den achterblijvenden regeeringsgetrouwpn Franschen wordt iedere mogelijkheid om in hun levensonderhoud te voorzien ontnomen De plaatsvervangende Fransche ministerpresident admiraal Darlan heeft tezamen met den minister van Koloniën Platon maatregelen genomen om de uitgeweken Franschen naar Frankrifk terug te brengen SPAN f EN DE H STOEL en aanzien van de besprekingen die gevoerd zijn tu sschen den Spaanschen minister van Buitenlandsche Zaken Serrano Suner en den pauselijken nuntius melden de avondbladen dat de chef van het diplomatieke kabinet heeft medegedeeld dat de tusschen de H Stoel en de Spaansche regeering hangende problemen een tevredenstellende oplossing hebl en gevonden Kohe berichten Met den clipper is Ronald Tuil parlenvenitair secretaris van DuffCooper uit de Vereenigde Staten teLissabon aangekomen Met hetzelfdetoestel arriveerde ook een Amerikaansche militaire missie onder leiding vangeneraal James Chaney Binnenkortre st zij door naar Londen In de baai van Gibraltar is eenBritsch v atervliëjtuig in brand geAakt De inzittenden werden gered In e jyibijheiid liggende watervliegftuigen werden versleept om uitbreilding van den brand te voorkomen By de stierengevechten die t Madrid z jn gehouden is de toreadorPascual Marquez zwaar gewond Zynic land is zeer bedenkelijk De stier die hem verwondde was een buitengewoon groot dier dal 530 kilogramwoog De vertegenwoordigers van vijfgroot Amerikaansche vakbonden vanspoorwegarbeiders waarbu 350 000 arbeiders zyn aangesloten hebben naarAssociated Press maldt besloten eenloonsvèrhoogirig van 30 te eischen Een ernstig vliegtuigongeluk is Maandag gebeurd by Rains in ZuidCar Jna Twee militaire vliegtuigenkwamen in de jcht met elkander in botsmg en stortten brandend neer De zes inzittenden kwamen om het leven jOp grond van loqjMsischen zyn in Lor n m Ohio IJOflf arbeiders van de scheepswerf Ameri n Shipbuilding m sUking gegaan De wwf heeft naar As otiated I ress meldt bewapeningsopdrachten ter waarde van 10 miUioen doUar BUITENUND DE SCHEEPVAART OP DE ROODE ZEE Amerikaansche tran portschepen in Suez De Popoio di Roma meldt dat een aantal Amerikaansche transport cbepen inderdaad in Suez il aangekomoi Het uitroepen van de Koode Zee tot operatiegebied is echter voor het Engelïche Nijlleger een harde slag zelft wanneer Roosevelt de nieuwe oorlogszone aan de Roede Zee niet mocht erkennen De Amerikaansche schepen moeten er thans van afzien naar de Roode Zee te varen of zich doen vergezellen van oorlogsbodems die daar het zwaifflste risico zouden loepen Amerika en FrankrUk DK REDE VAN CORDELL HULL In zijn radiorede heeft Cordeli Huil onder meer nog verklaard dat de critiek van Rooseveit ep de Frajische rsgeering gerechtvaardigd is want de samenwerking van de Vichy regeering met Duitschland beteekent een gevaar voor het Westelijk halfrond Ket is wenschelijk zoo zeide Huil dat het verdedigingsplan van de Vereenigde Staten verder wordt uitgewerkt Bovendien zeide Huil dat het gunstig voor Amerika is Martinique en andere Fransche bezittingen ep het Westelijke halfrond te bezetten Senator Reynolds verklaarde dat men tegen de Fransche bezettingen welke buiten het Westelijke halfrond liggen voorzichtig moet optreden Een bezetting van Dakar zal waarschijnlijk de Ver Stalen in den oorlog storten Reynolds zeide verder dat men de ïVansehe bezittingen op het Westelijk halfrond zou kunnen overnemen als chadeloosstelling voor de oerlogsachuld van Frankrijk Fransch protest te Washington Officieel wordt medegedeeld dat de Fransche ambassadeur te Washington Henri Haye b de Amerikaansche regeering heeft geprotesteerd tegen de beslaglegging op Fransche schepen in Amerikaansche havens Wrakken in de haven van Piraeus OPRUmiNGSWERK BEGONNEN In den Piraeus zijn talrijke Duitsche en Grieksche duikers aan het werk om de rensachtige hoeveelheden scheepswrakstukfeén te bergen Deze vondsten bevestigen hoe zwaar de Duitsche bommen de Britsche transportvloot hebben getroffen aldus hel D N B Zoo ijn van een munitietransportschip van 10 000 brt nog slechts enkele onherkenlwar vernielde deelen van den romp gevonden De geweldige ontploffing van dit drijvende munitiedepot heeft nog drie andere schepen in het verderf gestort Luchtbescherming in Amerika LAGUARDIA LEIOER VAN BUREAU VOOR BURGERLIJKE VERDEDIGING President Roosevelt heeft den burgemeester van New York Laguardia tot leider benoemd van het in oprichting zijnde bureau voor burgerlijke verdediging meldt Associated Press ui officieele kringen te Washington L uardia heeft de post aangenomen Het al in de eerste plaat de aak van dit nieuwe bureau zyn in net geheele land een systeem van luchtbescherming te organiseeren en de nationale en filaat elijke verdedigingsplannen te coördineeren De ïormesle aankondiging van het nieuwe federal bureau heeft Roo evelt om persoonlyke redenen voorloopig uitgesteld De president is van ïün maagkwaal nog niet geheel hersteld en blijft op doktersadvio voorfoopig nog thuis De strüd in Noord Afrika BRITSCHE VOORPOSTEN GEVANGEN GENOMEN Sterke Duitsche verkenningsafdeeBogeh hebben in het Egyptische grensgebied op verschillende plaatsen Brit ache voorposten aangetroffen die uitfeput waren door gebrek aan water P Engelschen werden gevangen ge pmen Nadat zij gelaafd waren deel en ZU mede dat hun afdeeling reeds g 8 zeer ernstig waterge NIICWE MUNSTERS Ui SPANJE Don Benjumtea is benoemd totSp ansche minkster var FinanciënMituel Primo de Rivera van Lanaboijw en Don Juan José van Arbeid De nieuw benoemden aangesteld in ien laatsten minifterraad zijn oudelhl ngisteii Uit deze maatregelen kan afgeleidwoitien dat de leiding van den Spaan chpn itaat besloten is onder alle miMMldi eden den thans gevolgdenkoers in ft binnen en buitenland scbepolitiële te handhaven De strvfl in China ZWARE CG ESCHE VERLKZBN Het grootste veel van het 29e legercorps van Tsjoengking is door Japansche troepen die oprukken uit drie richtingen ingesloten op een punt op 45 km ten Zuiden van Tsauyang Tot dusver hebljen de Chineezen 2059 doeden op het slagveld achtergelaten Ofschoon de operaties nog voortgaan in de bergen in Jiet gebied van Tanhiawan waar de üa sterke fortificaties heeft ingericht heb en de Japansche treepen 149 gevangenen gemaakt benevens 10 loopgraafmortieren 18 zware machinegeweren 770 geweren en andere militaire uitrustingstukken ENGEL8CHE OVERVAL OP FRANSCH PASSAGIERSSCHIP Het G i o r n a 1 e d I t a i a publiceert een uitvoerig artikel over het schandalige optreden van de Engelschen tegenover weerlooze Fransche schepen aldus meldt het A N P uit Rome Dezer dagen vertrojtken uit Dakar vier kleine Fransche passagiersschepen met vele vrouwen en kinderen aan boord nar een Fransche haven Als symbolisch gew pend geleide was hun een kleine kanonneerboot meegegeven De kleine formatie kwam ongehinderd door de waferen van Gibraltar en voer door langs de Spaansche kust Plotseling doken vijf Engelsche torpednjagprs op die het achterste Fransche Schip de Chantiily uitnoodigden te stoppen waarbij met een document gezwaaid wetrd Een der jagers zette een sloep uit Toen de Fransche kapitein het document wilde zien verklaarden de Britten hem dat dit een truc geweest was om het Fransche schip te laten stoppen De Franschman weigerde nu het schip te laten doorzoeken waarop de Eiigelschcn het vuur openden Vele vrouwen en kinderen benevens de Fransche kapitein werden gedood De Engelschen brachten het schip naar de haven van Gib aItar op De Britten wekten de Frajischen op i ch aan te sluiten bij De GauUe maar deze weigerden Verscheidene vrouwen en kinderen weAien na enkele dagpn op een klein vis chersbootje overgebracht waarop zy de reis naar huis voortzetten EGYPTISCH SCHIP GEZONKEN Naar Associated Press uit Alexandrië meldt IS het Egyptische schip Z im7am ter groote van 8300 ton tusschen Pernambuco en Kaapstad door tot dusver nog ont ekende oorzaaJk gezonken Het schip bevond zich op weg van New York naar Alexandrië De lading bestond uit vrachtauto s personenauto s en machinerieën BINNENLA D Beperking van het ijzeren staalverbruik IN UZERGIETERIJEN EN STAALFABRIEKEN Krachtens beschikking van den secretaris generaal van het departement van Handel Ny verheid en Scheepvaart inzakehet ijzer en staalverbruik in yzergieteryen en staalfabrieken IS tiet volgende bepaald De natuurlijke of rechtspfrsonen dae in hun bedryf geslagen of gegoten schrot verbruiken mogen per maand zonder vergunning van den directeur van liet Ryksbureau voor yzer en staal hoogs vis zooveei geslagen of gegoten schrot verbruiken als overeenkomt met het door dit Ryksbureau voor hen vast i stellen verbruiksquotum voor schrot De natuurlyke of rechtspersonen die in hun bedryf ruw yzer verbruiken voor het vervaardigen van gietyzer smeedbaar gietijzer of gegoten staal mogen zonder vergunning van den directeur van het Rijksbureau voor yzer en staal per maand hoogstens zooveel ruwijzer verbruiken als overeenkomt met het door dit Ryksbureau voor hen vast te stellen ver bruiksquolum voor ruwyzer In afwijking van bovenstaande is het evenwel geoorloofd in een kalendermaand hoogstens 10 gegoten of geslagen schrot of ruw yzer meer te verbruiken dan het vastgestelde verbruiksquotum mits in de voorafgaande of volgende maaii4 van hetzelfde kalenderkwartaal het hoogere verbruik door een overeenkomstig lager verbruik wordt gecompenseerd Het is natuurlijke of rechtspersonen die in hun bedrijf gegoten of geslagen schrot verbrtiikèïi verboden a Gegoten schrot staal en kernschrot electroovenschrot of koepelovenschrot te verwerken in hoog ovens j b Gegoten schrot electroöven schrot of koepelovenschrot te verwerken in de Siemens Martin ovens c Gegoten schrot tif koepelovenschrot te ver erken in electro ovens Uzer en sitaalgieterijen die tot 1 Mei 1941 geen sêhriftelyke m edeeling hebben ontvangeri omtreht de hoeveelheii ruwyzer of schrot welke zy mogen verbruiken zijn véiplichl binnen 2 weken na het in werking treden vf n deze beschikking bij het Rijksbureau een verzoek tot vaststelling van een verbruiksq jotum voor schrot of ruwijzer in te dienen 1 IJzer en staalgieterijen mogen zon der vergunning van den direcfeor van t Rijksbureau voor ijzer en ttaal geengrootere hoeveelheid geslagen of gegoten schrot of ruwijzer voorhandenof injioorraad hebben dan twee maaihet laatstelijk vastgestelde maandelijksche erbruiksquotum vóór schrotof ruwijzer In bijzondere Révallen kan de directeur van het Ryksbureau voor yzer en staal op schriftelijk verzoek geheel of ffedeelfélijk al dan niet voonnfaarde lijk dispensatie verleenen van öe bepalingen van deze beschikking hebben er echter van af gezien in de huidige omstandigheden nu van de 85 jeugdherbergen slechts de helft voor de trekken geopend is een grootscheepsche propaganda onder de jeugd te voeren Hiermede willen wij wachten tot wU aan onze leden iets meer te bieden hebben Dit alles neemt echter niet w dat zelfs nu nog prachtige tochten te rpaken zijn met behhulp van de Jeugdherberg Het beste bewijs hiervoor is dat in het vorige jaar onder nagenoeg dezelfde omstandigheden niet minder daii 90 000 overnachtingen geblekt werden Na gewezen te cbëbben op den belangrijken steun min ouderen in den lande aan het jeugtiherbergwerk kunnen geven deelde de heer van Dieren mede dat op 23 en 124 Mei in geheel Nederland een schaalcollecte ti n bate van de jeugdherbergi n zal werden gehouden Om deze collecte te doen slagen zullen wij ir e eerste plaats een Beroep doen op de trekkers zelf maar daarnaast noodigen wij allen die aan het jeugdhertiergwerk een warm hart toedragen uit zich bij ons als collectant op te geveln Wij willen nog voorden zomereen aantal hulp jeugdherbergen inrichten om aan den over telpenden aanvraag van de trekkers te kunnen voldoen De noodrge kosten kan de N J H C niet uit eigen kas bestrijden en waar het hier gaat om een nationaal belanj van de eerste orde meenen wii een beroep te mogen doen op de vrij gevigheid van onze landgenooten Ik hoop aldus eindigde de heer van Dieren het gesprek dat allen diep in de beurs zullen tasten want wie geeft voor de jeugd geeft voor de toekomst vani ons volk bruikbaar zyn voor vervoer vandere n of vee zooals brandweer remigingsaulo s reparatie tak i kraanwagens en dergelijke Personenauto s en autobussen k ven uiteraard eveneens builen schryving Bi DE PCLVERTOREN TE LEE De pulverloren te Leek waar wy onlangs berichtten dat ji worden gerestaureerd is gedepli f ingestort De balken en de zolder mede de zygevels hebben het bep v Gelukkig is de voorgevel blyven s J en er zijn maatregelen genonien I deze te stutten en te behouden ooSl de restauratie zal kunnen geschie ff Korte berichten Gistermiddag is het vnfjar jongetje M H te Zaandam terwnl hspeelde in de Papenpadsloot Ie WjÏÏgeraakt en daarbij om het leven iS komen Kunstmatige ademhalSr welke kort na het ongeval nog op h slachtoffertje werd toegepast hS geen succes i In een onbewaakt oogenbllk i een tweejarig kindje van den laiibouwer Teunissen te Staphorst in eeïsloot achter het huis geraakt en v dronken Pogingen om de levensg d ten op te wekken hadden geen resul laat Door nog niet opgehelderde oorzaak is te Hattemerbroek de boerderiiafgebrand van de wed G Ramakaaan het Vijzelpad Een schuur en diinboedel gingen eveneens verloren De jeugdherbergen in dezen zomer OOK Nü KUNNEN PRACHTIGE TOCHTEN GEMAAKT WORDEN Met ingang van 21 Maart jl werd bij Iseslult nr 1 van den commissaris voor nietcommercieele vereenigingen en stichtingen de heer G A van Dieren tot gemachtigde voor het juegdhcrbergwezen benoemd Hij heeft de opdracht het jeugdherbergwerk in den meest algemeenenzin te ordenen en waar noodig te hei oriënteeren Ajn ï ia reur een vraaggaljk dat een re van het A met den heer Va i Dieren had ontleenen wij het vi gende Inschrijving van motorrijtuigen voor goederenof veeveryoer V INTERHULP BNEDERIANQ DE LOTERIJ EEN fnoOT SUCCES Hoewel eerst Zalerdogntiddag is be gonnen met den verkoop van de lolej voor de Winterhuiplotenj kan reedt thans gezegd worden dat deze een groot su ees is aldus het A N P Bi duizenden gaan de loten weg en zoo overstelpend is dp drukte dat men bij het hoofdbureau in Den Haag zelf bd benadering geen cijfers kan noemen De berichten uit de groote tcden geven overweldigende ciifers aan ter wijl ook uit de provinciale hoofdstede en kleinere plaatsen de bencliten aantoonen dat de hoogste vcr v ichtmgen worden overtroffen Van het platteland komen ev r wni slechts gunstige berichten zelfs uit Friesland dat toch ekend staat all een lastig terrein voor Interiicn f dit het geval Uit de bij het hoofdkantoor binnengekomen berichten bliikt dat men opsommige plaatsen zelf s moeilijkhedeaheeft om de organisatie vlot te latenverloopen daar geen rekening vtt gehouden n t een dergelnk groot uc ces Op het hooMkantoor van de Win lerhulp is merJ dan ook zeer tevreden met dit bu te ngewoon goede resultaat waardoor wordt aangetc md dal de organisators de p sychologie van oia volk ten vollen hebben begrepen In Den Haag trok o a een 14 jarige jongen die vergejiild van zijn ouder een lot kocht een prijs van ƒ 500 Zooals in de jeugdherbergen meer gelet wordt op hetgeen ons samenbindt dan op hetgeen ons scheidt aldus de heer Van Dieren zoo zal ook na den oorlog de verbroedering tusschen de verschillende volkeren van Europa mede in de jeugdherbergen tot stand komen Meer dah ooit tevoren zullen de grenzen vooi de jeugd openstaan en naar mijn vaste overtuiging zal juist van de jeugd een sterke drang naar de Europee sche eenwording uitgaan Vanzelf sorekend zal de N J H C tegen dien tyd alles doen om het internationale verkeer te bevorderen wij zullen er daarbij echter steeds den nadruk ep leggen dat slechts zii waarde hebben voor de Eiyopeesche gemeenschap die zich terdege bewust ziin van den ei enr aard van hun volk Wij willen in de jeugdherbergen geen gelijkvormige groep jongelieden biieenbrengen die een of andere wereldjiulptaal kakelen doch wij hopen dat de jeugdherbergen bezocht zullen worden door de jongeren die waardige vertegenwoordigers van hun land zijn en die aan elkander iet te bieden en te leeren hebben VOOR 22 MEI De aandacht van alle houders van motorrijtuigen opleggers en aanhangwagens geheel of gedeeJtelijl ingericht tot het vervoer van goajferen of vee alsmede van motorHjïuigen uilsfuilertd bestemd tot het voortbewegen van opleggers of aanhangwagens uitgezonderd landbou 1ractoren wordt gevestigd op him verplichting om van die voertuigen vóór 22 Mei 1941 op een bij de distributiediensten verkrijgbaar formulier aangifte Ie doen Niet nakoming van deze verplichting kan worden gestraft rnet hechtenis van ten hoogste één jaar of geldboete van ten hoogste ƒ 10 000 alsmede met verbeurdverklaring van het voertuig Evenwel zullen in verband met een by het drukken ondervonden vertragiiXg alle formulieren welke blijkens hel poststempel uiterhjlf 24 Mei a s aan de post werden toevertrouwd als tijdig opgezonden worden aangemerkt Afwezigheid of onbruikl aarheid van bepaalde onderdeelen dus ook van banden ontheft niet van de verplichting om hel motorrijtuig te doen inschriivfn Slechts motorrijtuigen die in zoodanigen staat van onbruikbaarhpid verkoeren dat dientengevolge herstelling of wederingebruiknemmg uitgesloten is komen op dien grond niet voor inschrijving in aanmerking Opk hrhooren niet voor inschrijving te worden aangegeven motorrijtuigen van biizondere inrichting welke niet Ziet u de mogelijkheid het aantal jeusdherbergen nog te vergrooten Stellig verzekerde de heer Van Dieren vol overtuiging zoodra de oorlog beëindigd is hopen wij met de uitvoering van onze bouwplannen te kunnen aanvangen Wy willen ovef ons land een net van ieugdherbergen leggen dat zoo dicht is dat onze jongens en meisies van herberg tot herberg kunnen wandelen Bovendien moeten wij er rekeiiing mede houden dat het aantal trekkers van jaar tot jaar grooter Wordt Naar onze stellige overtuiging zal de overheid na den oorlog haar volle aandeel bij den bouw van jeugdherbergen od zich n men zoodat onze olannen niet geremd zulten worden door bezwaren van geldelijken aard Ik behoef u wel niet te vertellen welke mogeliikhedpn zich dan openen Overigens kan ik u nu nog zeggen dal wij moeite doen versj hillende hulpjeugdherbergcn m te richten of de voor andere doeleinden in gebruik genomen jeuedherberpen vver voor het trekkersverkeer vrn te kriigen Hebben de verwhillende gebeurtenissen nog invloed gehnd op hel ledenaantal van de N J H C Inderdaad in 1939 hadden wij biina 40 000 inge schrevenen ifl het vorige laar liep dit aantal echter sterk terug Vele leden werden onder de wapenen eroepen of zagen door andere moei liikheden van hun trektochten af De stroom van nieuwe aanmeldingen wordt thans met den dag grooter Wij WELKE BONNEN 2IJN GELDIG j ARTIKEL BON DUUR HOEVEELHEID t m 21 Mei t m 25 28 Mei 01 Aardap kaart 02 1 4 k g V of 80 grun 50 gram roggebrood of 80 grAa andert m 15 Juni brood of Vi rantioen gebak of 35 gram meel of bloem Aardappelen BI 8 Bloem I T Boterktart p boter Vetkaart t boter of margarine 4 pend beter Bc 15 Bo 17 Bo 18 t m 25 Mei 26 Mei t m 11 Jnnl t m 25 28 Mei Beier of mar nne Br 18 Br 19 Br 20 t m 24 28 Mei t m 17 21 Mei t m 24 28 Mei 100 gr roggebrood óf 100 gr andtf brood of 1 rantsoen gebak Brood UL A 8 A M Eieren 1 kippen of eendenel t m 18 21 Mei t m 25 28 Mei Br 18 Br 19 Br 20 Gebak 1 rantsoen t m 24 28 Mei t m 17 21 Mei t m 24 28 Mei Gort Gorlmoul of Gruften A 25 21 April t m 15 Juni i pond Havermout Havervlokken Gort of Grutten A 24 21 April t m 15 Jnnl H pond Kaas A 65 en 75 A 66 en 76 5 Hei t m 1 Juai t m 15 Joni Elke bos 100 ram A 30 S t m 25 Mei koffiesurrogaat Koffie of koffiesurrogaat A 26 21 April t m 15 Jnol Macaroni of Vermicelli ofSpaghetti Maizena of Griesn eel of Puddingpoeder A 27 21 AprU t m 15 Jaai 1 oni ir J Melk Me 17 t m 25 Mei 1 L Peulvruchten A 33 t m 1 4 Jaal 1 pond Petroleum Per 18 21 April t m 15 Jaal Vooi de keukcBl Bo 21 A 32 3 t m 2S Mei t m 15 Jaal pond extra rantsoen M pond Bon K Teztielkawt Ryst emeel gries ebloem of Gruttemeel 90 Kheerztep a tuba of pot Urn 31 Aaf gr slaolie of raapolie of 2M dter margarine Scheerzeep Bo 17 U Hei t m 11 Jaal Slaolia I klJo ram A 31 B 8 Jaai Suiker 40 fram A 30 f 5 t BI 25 Mei Thee plrnl H ons ook Up eend kaUfoen Vleesch VI 15 t m 22 24 Mei IX Vleesch waren Vl lS t m n 24 Mei Zeep A 2t U lApr t aL 31 Md 1 raniaoaa Verklaring Broodbon Periode VlecKbbon Br Per Me s Melkkaart A z Alg Distributiebonijoekjc BL = Bloem bon Bo = Boterbon Hs a H s iraï Hi t a