Goudsche Courant, dinsdag 20 mei 1941

f0£ÜE BLAD DINSDAG 20 MEI 1941 Nederlandsche VoethalBond ONDERAFDEBLING GOUDA SECRETARIAAT Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 OFFICIEELE MEDEDEELINGEN STADSNIEUWS gERYEOJNG AFDEEUNG M PRODUCENT jgjnenwerkinK in srrootste l ovinciaal verkooporgaan n VEILINGMERK BLIJFT ONVERANDERD Hiu wü vernemen b in de n Xer G aw lehoudcn ledenver J tderlnc van de Coöperatieve Zoid Hollandselie EierveiUng al r een voorstal van liet betitaur B tot opheffinf van de eierveiUng h tot oprichting van een atdeeling leren van 4 e Prodneent over t gaan aangenomen Oe nieuw gestichte organisatie zal 9orta n herten Centrale Zuid Hol jjadiche Eierverkoopvereeniging af jeeiing van 0e Producent De ver teniging zal echter het door de coöpe jitieve veiling verrichte werk op den nlUen voet en in hetzelfde gebouw jwtzetten Bestuur directeur en per mneel blijven eveneens onveranderd De reden om tot nauwere samen erking met De Producent over te IMn lag in de groote uitbreiding van Iweranciers van 400 tot 1000 pluim tldiouders in één jaar waardoor een mnenwerking met het grootste ver kooporgaan van de producten van den Zuid HoUandschen boer noodzakeljjk ftrd geacht Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer EEN JAAR VAN ARBEID NAAR BINNEN Oik in dezen tijd een taak constateert de voorzitter Een jaar werk voor vreemdelingenwrkeer in oorlogstyd kan dat van keteekenis zyn nu alle vervoermidtolen zoo zeer zyn ingekrompen en wnchiUende raogelukhedcn zoozeer lOn verkleind Met deze vraag heeft it voorzitter van de V V V Gouda de heer C H Hagedom gisteravond de Igemeene jaarvergadering van de Verleniging voor Vreemdelingenverkeer die in Hotel De Zalm gehouden is leopend En hü heeft ze bevestigend l antwoord Want overal in den lande Hjn de V V V s op haar post in alle oorden des lands worden plaatselijke februiken en gebeurtenissen aange 5 epen om de vacantiegangei s tot zich trekken Zoo staat ons hier b v de Ooudsche Zeilweek op de Reeuwijktóle Plassen te wachten waarvoor Meds bekende zeilers inschreven en fMrvoor de georganiseerde vereenipig n zeer lezenswaardige fraai uitjevoerde folder heeft uitgegeven wurvoor de V V V erkentelijk is Helaas beletten de pjdsomstandigkeden dat wat de kunstschatten dieGouda zoo n groote vermaardlftid be orgden aan onze landgenooten kunnen toonen Het intieme pijpen enurdewerkmuseum dat onder de deskundige hand van den conjservator HelIW iteeds niéuwe aantrekkelijkhedenbiedt vergoedt eendgszins het gemisWn hetgeen thans niet kan wordenletoond In zijn openingswoord gpwaagde de leer Hagedorn voorts van de gekoestede plannen om op iwsch iden schaal h Gouda een tentoonstellini te organiJWen onder den titel Gouda zooals wt WIS én is die niet tot luitvoering A gekomen Uit de bespreJking dezer pBntn ifal echter naar verwacht mag Irten een vruchtdragend samenwerking tot stand komen met de ComWasie van toezicht t p de Stedelijke Usea zooals die repds bestaat met l Fonds Goudschê Glazeit Een Wr van arbeid naar binnen oo teekoide de voorzitter de than achter Igende periode Eeri provinv ale orIBiisatie zooals die in meerder provin reeds bestond kwam oo Van gud HoUand tot stand De t V V w staat daarmede in nauW contact daar haar secretaris in het bestuur daa hran zitting heeft Ook ran hoogerhand wordt den laatsten tijd meer aandacht aan het vreemdelingenverkeer geschonken Daarbij worden de plaatselijke organisaties met behoud van hare zelfstan digheid ingeschakeld waarbij financieele gjedewerking niet zal ontbreken Erkentelijk vo g den steun welke tharjs wordt ondervond i moet toch worden geconstateerd bAloot de voorzitter dat d e nog veel grooter zou moetea a Hcunnen ziJn Uit liet afgdoopen jaar Aan het door den secretaris den heer F Tieticr uitgebrachte jaarver slag ont eenen wü het volgende waren bü den aanvang van 1940 de vei vachtmgen omtrent het vrpemdelinge erkeer naar Gouda reeds gering m den l pp van het jaar is daarvan vrijwel niets teteehtgekonjen De vervanging van de glorieuze glazen uit de St Janskerk door die van effen glas waardoor aan dit machtige kerkgebouw de gloed en de stemrtiingsvoUe sfeer is ontnomen heeft de grootste attractie voor het vrpemdelingenbezoek aan Gouda weggenomen Daarbi hebben de tydsomstandighedien en de verkeersbeperkingen het vreemdelingenverkeer vrijwel onmogelijk gemaakt Het rijwiel is practisch het eenigf vervoermiddel gebleven en per rijwiel hebben in het afgeloopen jaar nog velen Gouda op doortocht bezocht Alle plannen voor 1940 zijn in duigen gevaUen Het voornemen om te trachten uitwissehng van bezoekers te verkrijgen uit de verschillende deelen van ons land is niet tot uitvoering gekomen een feestweek is er met gekomen een stertocht met georganiseerd een ontwerp voor een tentoonstelling van Gouda wat het was en is is een ontwerp gebleven Pogingen om met de museum commissie in nauwere aanraking te komen teneinde aan de in de Goudjche schatkamers aanwezige preciosa meerdere bekendheid te geven hebben nog geen succes opgeleveifd Door het samenstellen van een tentoonstellingskist kon een Goudsïhe inzending worden geëxposeerd in de vitrines van het V V V gebouw aan het Rokin te Amsterdam en op een Volkskunst tentoonstelling in het A N W B gebouw in de Parkstraat in Den Haag Ten behoeve van den informatiedienst werd een lijst j n hotels en restaurants van Gouda en omgeving samengesteld Het bestuur trad in verbinding met de A N V V voor de stichting van een provinciale V V V Zuid Holland welke stichting in Maart 1941 een feit is geworden De organisatie van het vreemdelingenverkeer heeft m 1040 in meerdere mate de belangstelling van de overheid getrokken Het ligt niet in de bedoeling van overheidswege in het werk van de particuliere V V V s in te grypen wel worden richtlijnen aangegeven voor de organisatie en de propaganda en het drukwerk Het secretariaat verstrekte in den loop van 1940 zeef vele inlichtingen het méerendeel vond zijn oorzaak niet in het toensme V ch in de tijdsomstandigheden die velen in Gouda en omgeving een korter of langer verblijfplaats deden zoeken Oaamaast was er toch ook nog vrij groote vraag uit verschillende deelen van het land naar folders en inlichtingen omtrent de verkeersverbindingen Het ledental pnderging weinig verandering De V V V Gouda heeft in 1940 getracht zooveel in haar vermogen was te doen Zij was in staat in de buitengewone omstandigheden vele goede diensten te bewijzen Ook in 941 zal zy trachten zooveel zulks mogelijk is haar taak te vervullen indien haar de daaftij noodige medewerking niet wordt onthouden Dit jaarverslag werd onder danicizegging goedgekeurd De financiën Het financieel overzicht van denpenningmeester den heer A C Coster wijst een totaal aan uitgavan eninkomsten aan van ƒ 552 09 waaronder bü de ontvangsten een bedragvan f 314 50 aan contributies ƒ 175 subsidie van de gemeente Gouda en f 25 yan de Kanver van Koophandel Het reservefonds bedraagt thans ƒ 1 053 54 Met dank aan den penninemeester voor zijn beheer werd den Beer Coster op vooritel van den heer J G C w AT AAR ANNEER Reunie Bioscoop De roepstem der wildernis Aanvang 8 15 uur Thalia Theater De verdwenen minnaar met Theo Lingen Fita Benkhoff Paul Henckels en Paul Kemp Aan vang 8 15 uur 19 Mei 7 30 uur Blauwe Kmia Jaarvergadering Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden Mei 8 uur De Zalm JaarvergaderingVereeniging voor Vreemdelingenverkeer Mei 7 30 uur Ons Genoegen Biljartwedstrijd Ter Gouw Concordia Mei 8 uur Kunstmin Openbare vergadering N S B spreker de heer V d Boer Mei 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 21 Mei 8 uur Daniël Cursus E H B O 21 Mei 8 uur Nieuwe Schouwburg Uitvoering muzikale show Zeg het met muziek ten bate van de Nederlandsche gewonde militairen 21 Mei 8 9 uur Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming 23 Mei 7 uur Concordia Biljartwedstrüd Concordia Ter Gouw Mei 8 uur Voormalige Apibachisavondschool Cursus transportcolonneRoode Kruis heeren Mei 1 0 en 3 30 uur SchouwburgBioscoop Filmvoorstellingen Nutsspaarbank voor jongens en meisjesvan 6 tot 14 jaar 24 Mei 7 30 uur Blauwe Kruis Bijeenkomst Goudschê drankbestijdersvereenigingen spreker J J Smit uit Utrecht 24 Mei 7 30 uur Kunstmin Balcabaret avond gymnastiekvereen Excelsior 26 Mei 8 uur bxiirmalige Ambachts avondschool rsiis transportcolonne Roode Kruis nmes 28 Mei 8 uur Geref Kerk Orgelconcert Feike Asma Mei 8 uur Consultatiebureau Oosthaven 50 Jaarvergadering Vereeg tot bestrijding der tuberculose Mei 7 30 uur Daniël SpreekbeurtT Woudwijk Hilversum 29 Mei 7 30 uur Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond 31 Mei 3 uur s Gravenbfccksche Plas Aanvang driedaagsche Goudschê zeil week roeien zeilvereeniging Gouda 31 Mei 3 7 uur Markt Blauwe Weekkraam Goudschê Drankbestrijdersvereenigingen APOTHEKERSDIENST Steeds gjopend des nachts alléén voor recepten Apotl eck E Grendel alleen Lange TiPndewcg 9 Kamphuizen namens de commissie die de rekening had nagezien en accoord bevonden decharge verleend De begrooting van 1941 werd vastgesteld tot een bedrag van ƒ 838 80 De heeren A C Cattel en J G C Kamphuizen werden wederom tot leden der kascommissie benoemd De aftredende bestuursleden de heeren T van Heuveln en A C Coster en D A Goedewaage h werden herkozen Politierechtef te Rotterdam STOMP GEGEVEN De politierechter te Rottei dam veroordeelde tot ƒ 5 boete subsidiair 5 dagen hechtenis den 28 jarigen aardappelenhandelaar W M K uit Gouda die op 10 Januari j l den suikerwerker C A van t Hul een stomp m het gelaat had gegeven Op een wagen waarbij zich de suikerwerker bevond had de aardappelenhandelaar een kol zak ontdekt waarin hij zijn eigendom herkende De suikerwerker had den zak geweigerd af te geven met het resultaat dat hü den klap kreeg Het O M had ƒ 10 of 5 dagen gevraagd Verplichte atierenkeuring in ZuidHolland VOORSTEL VAN GED STATEN Ged Staten van Zuid Holland schrijven om aan de Prov Staten In Januari 1937 richtte de Commissie ter l evordering van de rundveefokkerij in de provincie Zuid Holland tot ons college het verzoek de invoering van verplichte stierwikeuringen in studie te nemen Omtrent dit verzoek wonnen wij het advies in van den inspecteur van het veeteelt en zuivelwezen die onp mededeelde dat voor een gedeelte van deze provincie hel stellen van verplichte stierenkeuringen welhcht nuttig kon zijn doch dat dit voor andere gedeelten der provincie niet noodig werd geacht Op grond van dit advies besloten wij voorloopig de voorbereiding van een piovinciale vMiordening te dezer zake achterwege teTHten Thans is deze aangelegenheid weder actueel geworden Sedert eenigen lijd toch ontvangen de veehouders iwtaling van de melk op basis van gewicht en vetgehalte Het is daarom in het belang van de veehouders en ook in niet mindere mate in dat van de welvaart van ons geheele volk dat de prodtictiviteit van het melkvee kwalitatief zoo hoog mog k wordt opgevoerd Uit hetnfeit dat de melkopbr ngstvan stamboekvee èn naar hoeveelheidén naar vetgehalte die van andeif veeovertreft kan de gevolgtrekking worden gemaakt dqt de afstemming op ditpunt een grdoterol speelt Een zoo goeden groot mogelijke melkproductie magdan ook redelijkerwyze worden verwacht indien voor het dekken stierenvan goede hoedanigheid worden gebruikt I Met het oog hierpp hebben wiji overv ogen of nu een röksregeling te dezer zake ontbreekt de tüd is aangebroken in deze provincie een regeling vast te stellen waarbij wordt voorgeschreven dat alleen die stiereji welke aan een voorafgaande keuripg zijn onderworpen en daarbij deugdelijk zijn bevonden voor den openbaren dekdienst mogen worden gebezigd Wij hebben gemeend deze vraag bevestigend te moeten beant oorden de op grond van de omstandigheid dïKook de Prov Staten van Utrecht en N xirdHolland reeds verordeningen omlreHt de onderhavige materie hebben vastgesteld Daar het gewpnscht is dat eenzelfde onderwerp in de idrie aan elkander grenzende provinciën op overeenkomstige wijze wordt geregeld is bij de samenstelling van het pntwerpreglement aansluiting gezocht hij de in Utrecht en Noord Holland begaande verordeningen Het houden van de keuringen enwat daarmede samenhangt Wordt opgedragen aan de hierboven reeds ge noemde Commissie ter bevordering vande rundveefokkery in Öe provincieZuidHolland 1 Herstel van vernielde a f deeling van meubelfabriek opgedragen BRANDSCHADE BEDRAAGT CIRCA ƒ 50 000 Bedrijf over vier weken weer volledig op gang Het herstel van het gebouw van het complex van de meubelfabriek van den heer C den Boer aan den Boschweg in welk gebouw eemge weken geleden een felle brand heeft gewoed die ernstige schade aan het interieur toebracht is opgedragen aan Gebr deii Hoed te Bergambacht Het herstel zal drie a vier weken duren waarna de door den brand stilliggende arbeid in de in dit gebouw gevestigde spuilerij en expeditie kan worden hervat Het werk in de overige fabrieksafdeelingen heeft door den brand geen stagnatie ondervonden dit taat gewoon door Het personeel uit de vernielde afdeelingen is tewerkgesteld bij de opruimingswerkzaamhedcn Nu de vem ieling te overzien is blijkt de door den brand aangerichte schade inderdaad aanzienlijk te zijn Zij ligt tusschen de ƒ 45 000 en ƒ 50 000 UITSLAGEN VAN ZONDAG 18 MEI IMl Ie klasse Nieuwerkerk I D O N K II H van der Speld 2 2 G S V Hl O Nji IV K F L Nolte Groeneweg Gouda IV 1 1 nM Ï O 5W L V Wyn Overgangsklasse Zwervers II Olympia IH L van Schalk 2 i Beslissingswedstrijd laatste plaats D R D I Moordrecht II Olympia terrem D A de Koster 0 1 2e klasse A O N A V H V C I F Geukes 2 3 D O N K III y E P I J de Knegt 1 6 Overschotje I UN I O I uitgesteld Gouda V Waddinxveen II J G Sinke 9 0 2e klasse B Stolwijk H G S V IV uitgesteld 3e klasse A Moordrecht Hl Ë S T O I J Baas 1 8 Bodegraven II Olympia V M P Spek 7 4 D R D II R V C II uitgesteld 3e klasse B D O N K rV E S T O I J Goudriaan 3 1 Groeneweg II Gouderak III uitgesteld 3e klasse C Lekkérkerk IV Ammerst S V III H J Homis 3 2 Schoonhoven III Haastrecht III C Compeer 1 1 U N I O II öudewater II G Lakerveld 1 2 Bergambacht II Groot AmmersII Th teenjrimer 2 0 GEWUZIGD PROGRXMMA VOOR DONDERDAG 22 MEI Hemelvaartsdag Verschillende wedstrijden zyn uitgestald waarvan men goede nota gelieve te nemen Ie klasse Alle wedstrijden uitgesteld Overgangsklasse Zwervers II Haastrecht II A Hofstede 2e klasse A O N A V Waddinxveen II J Goudriaan 2e klasse B Gouda VI Woerden III J GroenewegStolw ijk II G S V IV H Homis Nieuwerkerk II Olympia IV C Compeer 3e kljasse Ac V E P n Olympia V Joh Tak D O N K V Overschofle II 12 uur G J Binken PROPAGANDA DRANKBPSTRUDING Nu de z g Blauwe Week thans niet gehouden zal worden hebben de besturen van de verschillende ïoudsche drankbestrijders organisaties gemeend toch uiting te moeten geven aan hun voomemea de drankbestrijding met onverminderde kracht voort te zetten De deelnemende vereeniging zijn de Ned Vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken de Nederl Christelijke Geheelonthouders Vereeniging de Spoorweg Onthouders Vereeniging en de Schakel Er is een kort programma opgesteld met een bijeenkoipst in Het Blauwe Kruis en het opstellen van een Blauwe Weekkraam op de Markt als hoofdpunt BENOEMING TW AMBTENAAR BH DISTRIBUnEDIENST De heer G W de Jong alhier is benoemd tot tmiit tenaar bü d n distributiedienst t Gouderak 3e klasse B Geen wedstrüden 3c Itlflsftf C Ammerst S V IH Ü N i O Il 1 um L van Schaik Schoonhoven IH Lekkérkerk IV K F L Notte Alle wedstrüden zoover niet anden vermeld en behoudens nadere wüziging vangen te twee uur aan PROGRAMMA voor EONDAG 25 MEI G S V ni MoercafeUe I mÉé Wüngaardea Stolwuk I NieuwefSferk I X D A de Koster O N A IV Gouda IV N den Haan 2 klaase A O N A V V E P I 12 uur D de Knegt D O N K III U N I O I 2 30 uur ï J Hilgers i 2e klasse B G S V IV Lekkérkerk III 11 uur J de Knegt Nieuwerkerk II Gouda VI F Geukes 3e klasse A t E S T C I Moordrecht III Joh Tak Olympia V R V C II t l P Spek Overschotje II D O N K V Baa 3e klasse B Groeneweg II Gouderak III j J Groeneweg I 3e klasse C Schoonhoven III Öudewater U 12 uur H Kramp Groot Ammers II Lekkérkerk IV J Goudriaan U N I O II Haastrecht UI L van Schalk Ammerst S V III V E P Hl 1 uuu G Lakerveld Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld en behoudens nadere wyziging vangen te twee uur aan R K JUNIURENCOMPETITIÉ Uitslag Zondag 18 MeL Donk a Unio a J F v Jaarsveld 0 2 Programma Zondag 25 Met 12 uur Donk a Esto a J G Sinke 1 15 uur Donk b Unio a H Hornif SCHEIDSRECHTERS Bedankt door den heer Th Steenkamer Groot Haven Haastrecht Afge roerd C den Bode Krimpen a d Lek J C de Kamper Gouda Ph Verliey Boskoop JU IÓBEN COMPETITIE Enkele vereenigingen verzochten af wijking van de betreffende bepalingen voor junioren hetzü in leeftydsgren hetzü t spelen in een andere afd dan waartoe zü volgeiis hun leeftijd behooren De secr compl deelt mede dat afwy kingen onder geen enkel beding zullen worden toegestaan Met de reisgelegenheid zal zooveel mogelijk rekenmg worden gehouden doch overigens geldt het reglement voor alle elftallen in dezelfde ijnate Tot en met Donderdag He meU vaartsdag kunnen nog inschryvingen plaats hebben doch nadien wordeb irschryvingen onherroepelük geweigred H B SCHEIDSRECHTERS Nog herhaaldelijk komt Aet vooit dat bü ingebonden rapporten aaij de straffommissie naam en adres van den uitgezonden speler niet of niet volledig is vermeld Wys de a uivoedden desnopds op hun plicht deze gegevens te veïstrekken het voorkonït onaafigenaamheden en onjuistheden FftOTES TCOMMISftfe Protest no 3 Ingedien4 dooi de vereeniging Groeneweg inzake denrwedstrijd Groeneweg I tolwük L Dit protest wordt niet lij behandeling genomen wegens niet schrif tjelük indienen in drievoud J Namens het Bestuur G VAI TILBURG jsecr compL FEUILLETON drak rtrtMÊBLi BKR VQUNGT EEN BEEUEtELUK tt jHebt u mcegedaanT Ala kleine athleet maar 4 alstublieft niet naar een lie Ik heb noch de gouden I de zilveren noch de bronzen geIn ieder geval bën ik sedert lb i de firma werkzaam Die lui wat aan ten koste gelegd tumiilen ei spprtterreinen te ta unleggnl En daar kunt u mjj vel zü in de schaduw van de Ües zaten voelden tii de verde hitte Ursula waaide zich ar zakdoek koelte toet Zü had aam geluisterd naar hetgeen L naast haar vertelde maar wertüd was haar geest etgens Het was eoi vreemde toe J ertelde van zicbzelf en vanl S plotseling onderbrakMP ww d I 7 f denkt u aanTJC de domheid die heV el zij eerlijk Vtj zuuei luu oDgedaaii makeii anders krijjgt u geen rust Hallo riep hij en wees naar het itneer Al weer een politie K ot Verschrikt keek Ursula op Waart Daar zij legt bij Biendermann ssteiger aait Zij werdibledc Dat dat ia voor mij Denkt uT Hij zag Hoe zij beelde en greep haar handen Laat mij toch voor u opkomen vroeg hij z cht Ik meen het eerlük Het lijkt mij net alsof wij elkaar aljaren kernen En ik houd van u geloof mi titch Ik kan hier niet blijven Waar zal ik u heen brengen Ik Iwil allee weggaan Zij drukjte zijn hand en keek hem 1 eek Si hoi hd hrel eekend hou lt velyL Zij sloi aan U zegt dat uavan ik kan het niet gelooven f de oogen neer U bent zoo goed voor mü fluisterde zQ ik schaam mij dat ik u belogen heb Wat lEomt een noodleugen er op Zeke maar toch moet je het niet doen brengt de is tóch zoc meer Haar bl zij over hi Ik Ik sal u Hij wil weerde nobit de eene leugen andere met ijch mee Het En dan we t je geen raad kreeg iet gejaagda toen water uitkedc t nu waar ik u kan vinden hrijven mijnheer Steube tegen prekea nüar tij Ik beloof het u werkelijk Alleennu nu wilde ik graag alleen zijn Neen Mijnheer Steube Neen herhaalde hij ik heb geen zin morgen in de krant te lezen dat een jongedame zoo en zoo de een of andere stommiteit heeft uit gehaald U denkt toch niet dat ik Ik weet het niet maar het komtmij voor at u daar iets op dat eilandwilde Hij keek haar onderzoekend aan In ieder geval laat ik u nu nietalleen onder geen enkele voorwaarde Dus waar zal ikghbeen brengen Haar weerstand l l P Bent u altyd zoo vasthoudfend Altijd als het noodig isl Ik wii naar huis zei zij mat Laten wy gaan Hü stond op en zü volgde zijn voorbeeld Waar woont u Bet was voor de derde maal dat men haar deze vraag deed Tweemaal was zij haar ontweken Nu t ekende zij In de Passauerstraat 2 Dan moeten wü tot het station Zoo den trein nemé stelde liij zakelijk vast Hij bood haar zijn arm en izü legde haar hand er pp Zoo gingen zij naast elkander door de straat een mooi paaf slank en lang Geen van tweeën sprak Dt heb door nijn wegloopói alleen maar alles erger gemaakt dachtZIJ Er zou niets gebeurd zijn als ik waa geÜlevea Natuurlijk zou de man met den stroohoed allerlei vragen hebben gedaan maar zou dat wèrkelük zoo erg zün geweest Zü zuchtte Waaraan denkt u vroeg bü c nieuw Aan Zij aarzelde om daarnain gemaakte vroolijkheid voort tegaan ü iiebt moed mipiheer Steube Als 3c nu toch eens een bedriegster was Om zou ik mij voor het eerstin mijn leven verschrikkelijk hebbenvergist Maar ik vergis mij niet Uw vertPoywen in mij schijntgrenzenloos te zijn Dat is het ook Bent u rfog nooit door vreemdenteleurgesteld Ween bekende hij omdat ikmij aUeen bij menscben aansluit totwie ik mij aangetrokken voeL Zoo kan alleen iemand spreken wiens leven glad ia verloopen Ik heb niet veel meegemaakt zeiliij 1 ij mij is lles glad verloopen Mijn udera lieven pj uoÉijt natuurlijk ij boog het hdofd Natuur jk had hü gezegd as dat dan werkelijk zlöo natuurlijli Hoe anders was dat ti haar ar moeder was bij Ursulii s geboorte gestorven haar vader ha zij eveneens nauwelijks gekrind hij stierf toen zij drie jaar oud was En toen was zij zoo door het leven heen en weer gegooid nu eens hier dan weer daar en overal ongewenscht En bij zei NatuurlQk alsof het de gewoonste zaak van de wereld was dat een volwassen mensch zijn ouders npg bezat Haar wereld was een andere dan de zijne dat merkte zü op dit oogenblik heel duidelijk U hebt z er nooit gebrek geleden Gebrek Hij keek haar verbaasdvan terzijde fian Gebrek is eenuitgebreid begrip Hoe bedoelt u dat denkt u aan éten Ja ook daaraan Hij schudde het hoofd Daar ben ik voor bewaprd gebleven to ouders zijn eenvoudige menschen Mün vader was jarenlang bij d poorwegen en is nu gepensionneerd Rgkdom was Br niet maar te eten was er altijj Maar il hebt toch geen honger behoeven te lijden ToclL n aar dat is al lang geleden m l Werkelijit Een sterk gevoel vanmedelijden steeg in hem op Uwvader was dUs werkloos Zij lachte fitter Toen ik drie jaar wasj wa i ik wees Maar dfe zorgen waren ef tevoren egonDen voor mij toeb ik qob niet ecos op de wereld was Hoe Bedf lt u dktTIk werd tijdens den oorlog tP boren 1916 Tevoren vielen echter de Russen Oost Pruisen binnen zij verbrandden de dorpen en dreven het vee weg Zij namen vrouwen en kinderen mee naar Rusland mijn n eder was daar ook bi Dat is versciirikketijkl riep UJ uit En wat gebeurde er met uwmoede 1 Zij leefde in een RussUch iérp honderden kilometers van de grens Later rukten de Duitschers op en toenwerden allen bevrijd Maar mijn moeder had in dien tijd te veel moetenlijden Haar weerstandskracht wasgebroken en toen ik wer4 geboren stierf zij HJoe vreeselijkl x Toen ik ouder werd kon Ik de menschen met wie ik omging nietuitzoeken en zoo is het gekomen dat ik langen tijd van de eene teleurstelling iif de andere vieL Maar da la ook allang overwormen En nu vroeg hij Nu gaat het mij goed He hebeen betrekking die mU bevredigt enoveridens gaat het mij ook goed Zijlvaren door een bofulfje gek o i pen e nu lag de uitgestorven straat voor hen die naar tiet station voerde De huizen aan beide ïijJoii lagen slaperig in den zonneschijn Overal waren de jaloezieën neergelaten lo de tuinen Was niemand itn steeds brandde de hitte en maaJL e he ver blijf buiten onverdrSgelijk Hoe meer zij het station Aad den hoe levendlget het werd Groote autobussen die tilsschen het embad eni het station heen èn wier redeA verfevendigdeii de omgeving Nog steeds ikwamen er ipenschen Jie de J uizenz e der groote stad ontvlucht wai en 4 amoigdl