Goudsche Courant, dinsdag 20 mei 1941

TWEEDE BLAD DINSDAG 20 M£I 1941 de gemeentebesturen van Lddcerkerk en Krimiien a d I boden hun gelufcwoiscfaai aan Moordrecht POLITIEKECHTER TE AMSTERDAM VeeblyartQ met gebruik van 11 ijg De man die voor den politierechter moest terecht staan en te Moordrecht woont de 29 jarige W J R S vertoeft momenteel in Frankrük Hij had op een dag in Januari j I in zijn kosthuis komende van de kostjuffrouw vernomen dat iemand die op de tapütfabriek werkt haar 12 jarig dochtertje had geslagen Daar meerde S verhaal op te moeten halen Hü wachtte den betrokkene op en voegde hem toe dat hü geen kleine meisjes moest aframmelen maar hem Tegelük had hü hem een blpedneus geslagen en oen bloedende bovenlip Intuasciien wa een broeder van den aangpvaJlenc de 25 jarige tapütwerker L H v d B aangesneld en had het voor zün belaagden broeder opgenomen Op zijn beurt pakte hü S aan Er weid m de hitte des gevechts zelfs ais wapen een zaag gebruikt terwül boven het razen en tieren der vechtenden het gegil der kostjuffnouw geklonken had als het geloei van een sirene Ook de tapüt wejrker stond op zyn beurt terecht wegens mishandeling van S die met een ijzenem pin op bet hoirfd was bewerkt De officier eischie tegen elk ƒ 10 of 5 dagen doch de rechter heeft die boete voor elk gehalveerd GEZELLIGE NDTSA VOND Bont trofnauna met eigen krachten Het departement Moordrecht Gouderak van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen organiseerde in Het Pesthuis alhier een gezelligen avond Het met smaak samengestelde programma dat bijna geheel door leden verzorgd werd omvatte een bonte rij van attracties Wie het openingswoord van den voorzitt er burgem Brandt al te ernstig opnam heeft misschien de kunsjtoet een groote IT gemist maar ongetw teld was het gebodene alleszins het aanhooren en aankeken waard Piano viool accordeon en bordpapieren hawaiianinslrumenten briichten muziek in allerlei schakeerm oort de heer M R van Maren debuteerde a s declamatof en twee bekemie Hollandsche dames lieten het publiek deelon in hun distributje beievenissen Voor de pauze was hoofdschotel het optreden van de dames afdeeimg van O S S uit Zevenhuizen welke onder leiding van den heer Compeer bewees dat spierbeheerschlng en gratie heel goed kunnen samen gaan De dames oogstten een welverdiend succes Na de pauze ten vlotte opvoering van Willem Scharman s Speculanten waarin speciaal aan de beide hoofdrollen een goede vertolkmg ten deel viel Nadat d e jeugdige tokkelaars uit Hawaï nogmaals voor het voetlicht verschenen waren sloot de voorzitter dezen welgeslaagden a nd waarop he t bestuur met voldoening kan terug SCBOL EN WUTINÓ VOOR MOORDRECHT A s Woensdag zal wederom van gemeentewege versche zeevisch verknjgbaar worden gesteld Ditmaal heeft men de keus tusschen schol en wijting Nieuv7crl erk a d IJssel MET RIJWIEL GEVALLEN Mej G van der L kwam met haar rijwiel te vallen en liep verschillende verwondingen op Na voorloopig te zijn verbonden heef zü zich onder geneeskundige behandeling moeten stellen VOOR ODDERUNG BEDANKT D heer L Karreman ouderling in de Ned Herv Kerk heeft voor deze functie bedankt PREDIKBEURTEN vÓOB DONDERDAG Gerei Kerk voorm 10 uur ds G H Ri 4ïsen Ned Herv Kerk voorm 10 uur ds A H C Vollenw pider Gerff Gemeente voonn 10 uur Leesdioist Ouderkerk a d IJ sser LAGEWBG WEER OPENGESTELD De Lageweg die in verband met de iirt uitvpering zijnde verbeteringswcrkzaamheden voor het autoverkeer werd afgesloten is weder open gesteld t LOOP DER BEVOLKING tüH Vertrokken naar Resteren Derk v Neerbos van A 23 naar Ammerstol Janna Kooqrnan van A 268 naar Enschede Maria Wilhelmina Goudriaan van C 57 BDBGERLUKE STAND Geboren Krüntje d van S 9os ert G NoorlandM A 8iS Jan z va J Rook en E HIpuvelman C 88 Ondertrouw Louwrens Breedvteld 27 jaar te Doesburg en Arjaadtje Slappende 25 jaar alhier PREDIKBEIIRTRN VOORI DONDBRBAG Ned Herv Gem 10 uut ds j G Woelderink f Wijkgebouw v m 10 uur d j heer A de Redelijkheid g o w Geref Kerk vjn 10 uur dsrlt oV eL Reeuwük FRJtCinJLEirS VLEESCH VCRlroiER In deze gemeente is ingesioleft en inwoner wegens het yervoferen an i 8Udulea geslacht vleeiri i NOG p WÉrkLOOZEN I Over f afgeloopen week werd aan 10 erkloozen steunuitkeering verstrekt Zewenttcn werklort en uh deze gemeente agn tewerkgesteld in pe centrale werkverschaffing Jeufdvergmdering VereenigÓQff ▼ Vrgziiiiiig Hi vormden DE BKB G D HSU AU VOOB ZITTEB AFGETEEDEN EN TOT EEBELID BENOEMD De afdeeling Gouda van de Vereeniging van VrUiinnig Hervormden heeft gisteravond in JHet Blauwe Kruis onder leiding van haar voorzitter den heer G D Heü haar jaarvergadering gehouden Onder de ingekomen stukken wai een roededeeling van den heer Heij dat hij wegena hoogen leeftijd al voorzit te en bestuurslid bedankt De secretaris de heer A J Bakker had de gebeurtenissen in het vereenigin Ipven gedurende het afgeloopen jaar uiKi ig beschreven in een keurig verzorgd jaarverslag waarin hij vermeldde dat het kerkbezoek zich in stügende lijn bewoog en dat het aantal leden en begunstigers stationnair is gebleven het vele werk van da Thomten voor de jeugdbeweging naar voren Iniicht aan het 5 jarig bestaan van het vereenigingsblad herinnerde en tenslotte de medewerking van zangkoor en den arbeid an den daiVieskring memoreerde Ook van den daméskring bracht hij het jaarverslag uit waaruit bleek dat veel goeds gedaan is De secretaris besloot het uitbrengen van de diverse verslagen met dat van de provinciale vergadering te Delft De voorzitter heeft onder instemming van de vergadering den heer Bakker dank gebrat it voor hetgeen hij voor de vereeniging verricht en applaus en dank golden vervolgeis ook den penningmeester den heer A R Smit die in zijn verslag tot de conclusie kwam dat de firtancieele positie der vereeniging niet onbevredigd is hetgeen de voorzitter onderstreepte met de mededeeling dat de toestand der financiën na moeilijke jaren veel verbeterd is De verslagen werden goedgekeurd en den penningmeester werd op voorstel van de kasrommissie décharge verleend Bü de feestuursverkiezing werden de heeren A R Smit en A Romeijn die aan de beurt van aftredmg waren herkozen In de wegens bedanken van den heer Heij ontstane vacature werd als bestuurslid gekozen de hee S H v d Kraats De vergadering koos den heer Bakker wederom als afgevaardigde naar de vergadering van de provinciale vereeniging die ditmaal te Schiedam wordt gehouden en als plaatsvervangsler mevr de Bruin Naar aanleiding van een opmerking bi i de rondvraag werd medegedeeld dat het in de bedoeling ligt meerdert avondbeurten te houden X Dank aan den voorzitter Aan het eind der vergadering heeft la C P Thomsen in hartelijke bewoordingen den heer Heij dank gebracht voor de wijze waarop deze het voorzillerséhap heeft vervuld Zoo van iemand kan van hem gezegd worden dat hij een vader der vereeniging was De vereeniging ging hem buitengewoon ter harte hij koestert er een grcote liefde voor en mede voor de Vrijzinnig Her ormde beginselen Op energieke wijze heeft de heer Heij veel goeds gedaan en bijgedragen tot een geestelijken groei en als ftian met een opgeruimd humeur tot een prettige sfeer in de vereeniging Voor de vereeniging heeft hij steeds met liefde tijd en moejte gegeven Aan dit woord voegde de predikante haar persoonlijken dank toe voor den geest van vertrouwen en C egrüpen die er altüd beslaan heeft De heer Bakker sloot zich namens hel bestuur by deze woorden aan waacna de heer J Engelbregt de waar de ying der led n vertolkte Met applaus stemde de vergadering in met ïijn voorstel om den heer Heü tot erelid ckr vereeniging te benoemen De heeF Heij heeft daarop in een persoonliHi woord er zijn vreugde over uitgesprdMn dat in de vereeniging een zoo prettige geest bestaat Tenslotte deelde hü mede dat hü hoopt al treedt hi als bestuurslid af de redactie van de maandberichten mede te bhjven verzorgen CONSOLENT VOOR DE LICHAMELIJKE OPVOEDING VcriMBden aan inspectie v or het lager onderwijs De secretaris generaal van Opvoe ding Wetenschap en Cultuarbeschermiftg heeft voor den tijd van één j ar bij de inspectie voor de lichamelijke opvoeding een hoofdconsulinte en bij de inspecties van het lager onderwas een zeventigtal consulenten benoemd Voor de inspectie Gouda is met standplaats Gouda als consulent aangewezen de heer H G Ackerraans te Amsterdam TOT GECOMMITTEEBOE BU M l X O EXAMENS EENOUD In de commissies van rijksjgeoommuteerden bü de examens voor deM U L O diploma s welke in 194flzullen worden afgenomen is benTwmdtot lid mr H J Smidt inspecteur vanhet lajjer onderwüs tn de inspectieGtHida 1 BCRGEKLUKE STAND tho ren Antonius Petrus lil v 4 P W Verkerk en J M Nooienbewn KUrf Anna dr ii J A vat Brankhorsl ec 1 1 Brakem u ArW Jihann fa vtn A J van VUet en l G I C van Wingerden WjihelirtinJ ÏJartmeke dr vm M A KoUter en jl J Polman M drj vaa F J Kramei ïn A Kleun Gerril in v aB G var der T V en I Kr il Wenfly Lenore dr van C G Bokhoven en A W endeler t Bertiardus Wouter zn van B Brenkn an en N J Ver cho r dv tied en N Bjroekhuisen ia JC J d € Rüke l5 jr J t de RUk Ü Jr L J de Ruke 17 jr M d JoBg JS Th K M de Knegt eh met M de Jong 34 jr M Cooinan Wed W Mathol 7 jr Uit vroeger tiMen DE SODDSCHE CODBANT MBLBBE IS ikéM GELEDEN Door bet fcAntongerecht alhier zijnveroordeeld drie personen in eene geldboete elk van ƒ 1 of een daggevangenisstraf ter zake van hetschrobben der straat te Oovtda op eeneplaats waar geen markt gehoudenwordt zonder vergunning van burgemeester en wethouders en een persoonin een geldboete van 10 of een daggevangenisstraf wegens het niet losroakei van de treklijn der paardenvoorwijn schip bij het passeeren v de spoorwegbrug over de Gouwe t Brdek 50 iA GELEDEN In de va gadering van den gemeenteraad was ingekomen een adres der directie van de IJsselstoomtramwegmaatschappü kennis gevende dat de h h Vas Visser te AjBsterdam en Van der Xtu Ttneulen te s Hage voor een lijn ySöioonhoven Gouda gemeenschappelijk gebruik aanvroegen van de rails van de Haastrechtsehe brug tot aan het station Gouda mêt verlegging van den weg door de Boelekade en verzoritende dat de raad in begin sel daaraan zijn goedkeuring verleene en eenigszins in de kosten daarvan tegemoet kome hetgeen in een tweede adres ook de heeren Vas Visser en Van der Oudermeulen verzochten Beide adressrai zijn in handen van B en W om bericht en raad gesteld 25 JAAB UELEDETN Uit Boskoop Aan ds Eerdmans predikant bij de Geref Gemeente alhier is na ruim 40 jarigen diensttijd in verschillende gemeenten te hebben doorgebracht door de classis Leiden op zijn verzoek tegen 1 October a s eervol emeritaat verleend MELKAFDEELING DE PRODUCENT UD VAN ZUID HOLLANDSCBEN I ZUIVELBOND De Zuid Hollandsche Zuivelbond heeft in zün algemeene vergadering te Gonnchem de melkafdeeling van De Producent alhier als nieuw lid van den bond toegelaten FIETS ZONDER SLOT Ten nadeele van een 34 jarigen meubelmaker uit Waddmxveen is gisteren op de Nieuwehaven een rijwiel dat onbeheerd en zonder slot m het fietsenrek voor het Gewestelijk Arbeidsbui tëC stond ontvreemd SPORT VOETBAL N V B PROGRAMMA VOOR DONDERDAG In het programma voor Hemelvaartsdag zijn deze wijzigingen gekomen dat uitgesteld is Waddinxveen Bodegraven en ingelascht Fortuna 2 Gouda 3 de eerste pormotiewedstrijd van Gouda 3 welks tegenstanders inmiddels alle bekend zijn geworden en behalve Fortuna 2 zijn Neptunus 4 en C V V 3 De aanvankelük vastgestelde wedstrijd JG S V 2 Gouda 3 is fnu uitgesteld Op het programma itaat voorts nog G S V T O N A maar Tona heeft verzocht om nu de beslissmgen voor eerste en laatste plaats gevallen zijn de beide ontmoetingen tegei G S V niet te speen om welke reden Zondag j l T O N A G S V werd uitgesteld Hef prxigramma voor Donderdag luidt 2e klasse É V D L S V V De Holl ndiaan Gouda 3e klasse C Steeds Volharden © N A Het Noorden Fortuna Pechvogels Ol3rmpia Woerden D C V 4e kla se A L D W S Texas G S V T O N A 4e klasse D Delfia D V K ZwartBlauw Promotiecompotitie reserve 3e klasse Forturia 2 Gouda 3 Neptunus 4 CVV 3 NA OLTMPIA ALPHEN M i ar Als gevolg van de gebeurtenissen in den onlang s gestaaklen wedstrijd Dlympia Alphhen is den Alphengtensrechter wegens zonder toesterflming of noodzaak het speelveld demonstratief verlaten voor een jaar het recht ontzegd om grensrechter te ziiii en een Alphen speler geschorst totl September as wegens onbehoor lijk gedrag tijdenjVn onwelvoegelijke bejegening van den scheidsrechter na afloop van den wedstrijd GKOENEWEG WON NIET SPEELDE GEUJK 0 Zondag voor de Onderafdeeling Goude gespeelde wedstrijd Groeneweg 1 rGoude 4 is niet geëindigd in een 3 O overwinning voor Groeneweg maar in 1 1 Onderaan de ranglijst kwam Groeneweg dus geen punt voor maar het bleef geluk met D O N K Si ikWN TENNIS Dë MeUeiaart IVBe Quick 3 7 Zondag speelde Be Q X k voor de competitie van den Nee Lawn Tennis Bcnd een uitwedstrijd tegen de Metse aars IV Den Haag Door een 5 3 overwmning Hst de Gouwenaars op beide punten beslag te leggen De gedftaillcerde uitslag luidt t Heeren enkelHiel K Voorstad verl van A Keunen B 6 4 6 ft de Bruiyn Kop 1 J F Coster 6 fl 6 1 Dames enkelspel J Hoeksema de Groot rf W v d Boogaard 4 6 6 2 6 3 U Sadee verl van B Maner 1 6 1 6 Gemeingd dubbel el inej B Voorthuysen en H de Bruyn Kops verl van taej W V d Boogaard en A Keunen 5 7 l r 6 mej L Sadee en V D Ar fiti ïl mej B Huiler en J F Coster 6 1 3 Heerendubbelcpel H Voorstad en V D Ariitz verL van A Keunen en J F Coster 3 6 4 4 Damesdubbejspel mej J Hoeksema de Groot en mej L Sadee verL van mej W v d Boogaard en mej B Muller 3 4 6 ATHLETIEK VEBEENIGING8KAMF TE ALPHEN Te Alphen a d Rijn w ndt Donderdag een zes ereenigingen mecrkamp gehouden Tot de deelnemende clubc behoort AchilleB alhier PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht SIKENE AbS BROEDPLAATS sirene die ten behoeve van den lucht1 eschermingsdienst in den gemeentetoren is aangebracht is door een duivenpaar als broedplaats gekozen Hef is zoowel voor dit toekomstige ouderpaar als Voor de inwoners van Bergambacht te hopen dat een luchtalaifn dit geluk met stoort BURGEKLUKE STAND Geboren Grietje d van M A Oskam en M Scheer Jacob z van T Speksnijder en J D Roest Jan z van J van der Horst en A Koren Ondertrouwd L C vai Zoest 26 j te Vlaacdingen en H Kruimink 25 j alhier J Looüaard 29 j te Gouda en A C de Langen alhier 26 j LOOP DER BEVOLKING Ingekomen G J Gfelderblom van Streefkerk C 104 H Kruunink van Gouda Krugerlaan 181 G van der Neut en gezin van Stolwük G 47a C de Jong van Ammerstol Cappellelaan 120 A M Stubbe van Berkenwoude B 10 Vertrokjtn W van Buren naar Stolwijk m 56 N L Oskam naar Stolwijk E 105 J M van Wijik naar Veenendaal jSCerkewyk 9 A van der Laan en J Warnaar naar Goude Oosthaven 10 A Speksnijder naar Stolwijk G 39 A Oskam naar Utrecht van Hogendorpstraat 22 RAADSVERGADERING Tfgep ais Vrüdag des namiddags 8 uur IS een openbare raadsvergadering belegd Behandeld zullen worden o a voorstel B en W tot het toekennen van pen subsidie in de kosten van de wachtgeldregeling van de N V Timmerfabnek De ConcuTteiü voorstel B en W om aan dcn schoolschoonmaker die eervol ontslag heeft verzocht een jaarlijksch pensioen uit de gemeentekas toe te kennen afwijzend voorstel van B en W op verzoek van M C Rehorpt om zün boerdery aan electrisch net aan te sluiten Boskoop COÖPERATIEVE VEREENIGING 4 E BOSKOOPSCHE VEILING 19 Mei Rozea per bos Else Poulsih 0 84 im Florex 70 1 10 Butterfly 60 80 Rosaland ia 56 67 et Queen Mary l ffltl SO Babyrozen 1 10 1 50 Pechhold O 1 30 August Noach 70 80 et Hadley 1 40 1 90 Briarclif O 70 1 60 Dusburg 33 58 et Better Tim 68 80 et Rosa Mundi 1 50 2 00 Golden Ophelia 48 et Edith Helen 0 70 UO Ellpn Poulsen 64 90 et Pauls Hariet 78 et Ingar Olsson 0 961 50 Glona Mundi 1 30 190 Doms Rilkers 1 10 1 40 Vierlanden 0 80 1 40 Paul Grampel 0 72 1 15 Wend land 0 80 1 10 gemengde Rozen 30 45 et Diversen per bos Anemonen 13 17 cL Lathyrus 22 27 t Bhododendronbloemen 0 70 1 15 idem PinkPearl l OO 1 50 Sematis Prins Hendrik 1 80 2 00 idem Mevr Ie Coultre 2 00 Aurblad 52 70 et Diversen per stuk Clematis Nelly Moser in pot 47 57 et idera The President 42 50 et idem L Azurstem 56 et Babyrozen in pot 15 20 et Jap Azalea s 0 80 1 20 PifEDIKBEURTEN VOOR DONDERDAG Ned Herv Kerk vm 9 30 uur Ds Jacobs i Geref Kerk vm 9 30 uur ps Weste rik van Leiden Chr Geref Kerk v m Kleisen W y Gepef Gem v m lp uurjMjIdienst ZONDAGDIENST DOKI ftEN Voor HemelvaartsdMkzal de Zondagdienst Worden waargenwnen door dokter P du Bay telef 40 Gouderak AMBTENAAR DISTRIBVTIE Tot aöibtenaar biJ den di lnbutiedienst te Gouderak is benoemd de heer G W de Jong uit Gouda DISTRIBDT NIEDWS Aan den dük en in de kom der getSeente zyn borden geplaatst itfaarop men het nieuws betlreffende de distributie kan lezen ARBEID IN WERIfVERSCHAFPING In de weirkvei hSffing zfjn in de afgeloopen week 11 personen geplaatst I ETSPLAATJES VOOR WmTCmiDLP In de hal van iiet raadhuis ii een bus geplaatst waarit dé oudf rüwielbelastmgplaatjes kunnen worden jgcdqiwneerd jMdiérkerk CBASDBOGfeRir IN GEBÉVH GENOMEN De Coöperatieve La llbouw erêe iging heeft de n den ricnd eg gebouwde grasarogenj officieel in gebruik genomen t De beer C G Roos lid van i Gedeputeerde Stkten van Zuid Holland en AANBANGWAGENTJE MET KIND TE WATER Een flinke moeder Een familie uit Rotterdam paaseerde op een fietstocht den Nieuwdorperweg in deze gemeente De man had aan aja rijwiel een aanhangwagentje waiftin een H4jarig kind yt Ter hoogte van de woning van den heer P Vis brak de üzeren verbinding tusachen dé fiets en het aanhangwagentje met het gevolg dat het wagentje met bet kind in de diepe wetering reed Het wagentje sloeg om en het kindje dreef midden in de wetering De moeder die de zwemkunst go d meester was sprong onmiddeUük te water en wist het kind te grijpen waarna moeder en kind door inmiddels toegesnelde hulp op het droge werden gebracht Het wagentje werd daarna met vereende ki achten op den kant gebracht Bü omwonenden zyn moeder en k nd van droge kleeren voorzien GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden rozenkrans te bevragen ter gemeentesecretarie Schoonhoven G WALMA VAN DER MOLEN t Te Zeist is Zondag ruim 71 jaar oud overleden de beer G Walma van der Molen oud burgemeester van Klaaswaal De overledene die de laatste 7 jaar te Zeist woonachtig was is gedurende 24 jaar burgemeester der gemeente Klaaswaal geweest na van 1907 tot 1911 de functie van secretaris dier gemeente te hebben uitgeoefend Voordien was de heer Walma van der Molen gemeentesecretaris van Hei lenoord en daarvoor ambtenaar ter secretarie te Schoonhoven De begrafenis is bepaald op Woensdag 21 dezer s middags 12 45 op de nieuwe algemeene begraafplaats te Zeist Woerden BEROEP UITGEBRACHT Als predikant bij de Ned Hervormde Gemeente alhier is beroepen ds L J R Kalmyn te Vollenhove BUITENLAND DUITSCH LEGERBERICHT ZWARE ENGELSCHE SCHEEPSVERLIEZEN DE STRIJD IJV DEN SECTOR TOBROEK Het opperbevel van de Duusche weermacht maakt l ekend Het Duitsche luchtwapen heeft gisteren en vannacht harde s gen toegebacht aan Britsche zeestrijdkrachten en köopvaardyschepen in het zeegebied om Engeland en m de Middellandsche Zee Gevechtsvliegtuigtn vernietigden m het Kanaal van St George twee koopvaardijschepen met tezamen 12 000 br r t wierpen een koopvaardijschip dat deel uitmaakte van een krachtig beschermd konvooi ten Westen van de baai van Donegal in brand en beschadigden drie groote vrachtschepen op ernstige wijze In het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan vernietigde een gevechtsvliegtuig een tankschip van 10 000 b r t Duitsche gevechtsvliegtuigen en dui ïbommenwerpérs beschadigden m de baai van Soéda op Kreta een kruiser der York klasse alsmede twee torpedojagers door voltreffers en brachten twee kleine koopvaardüsclVepen tot zinken Bovendien werden zes groote koopvaardijschepen waaronder een tankschip zoo zwaar getroffen dat nieuwe verliezen aan scheepsruimte als zeker kunnen worden aangenomen Duitsdie jachtvliegtuigen vernietigden op vliegvelden van het eiland Kreta zeven Britsche vliegtuigen op den beganen grond en schoten een Britsch jachtvliegtuig van het type Hurricane m een luchtgevecht omlaag In Noord Afrika brachteiv v erkenningstroepen van het Duitsche Afrikacorps in den sector van TobroeS faij een plaatselijken aanval een aantal krygsgevangenen binnen De vijand liet vannacht met zwakke strijdkrachten een gering aantal brisant santen brandbommen vallen op plaatsen van het Noord West Duitsche kustgebied De aangerichte schade iJ onaanzienUjk ITALIAANSCH LEGERBERICHT CAPITULATIE IN OCfST AFRIKA Eerbewijzen voor garnizoen van Atnba Aladji In zijn weerröachtbericht 00 348 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend Noord Airtka Benige aanvalspogingen van den vyand aan het front vaa Tobroek werden zoodraAij begonnen waren verijdeld Ind geïsche Zee vloaen gisteren in d egere ochtend urm vliegtuigen van den vüand boven het eiland Rhodes n wierpen eenige bommen zonder schade aan te richten Oost Aïrika Na op bijra bovenmenschelüke wüze weerstan l geboden te hebben heeft het garnizoen van Amba Al dji afgezien het een levensmiddelen eo geen watjer meer had en niet Aleer ia staat wat de gebonden te verplegen bevel gekregen den stryd te takeh Tödrns de slrtjd om Amba ladji hebben de afdcelin koninklijkt raUnlrrT Amba gi de coppag ie Arditi Toselli de conr pagnle Iftior liers van 8 1 cm der divisie grenadiers an Ssvoye het bataljon mitrailleurs Van het tiende regimeèt grenadiers 1 an Savoye de tweede en derde af dee ling van het zestigste regiment nne grenadiers van Savoye de 43 1 d anf koloniale attiUetie en d vjifdeeling artillerie 7 cm zich 7 zonder onderscheiden De vüand heeft de dapperheid wet onze soldaten naar waaide waardeeren en hun de eer der gelaten De officieren mochteti revolvers behouden Voorts heeft vyand besloten dat ons garnizoen de verschansing van Amba Aladji laat zal defileeren voor de Enge afdeelingen die de militaire eerb n zullen brengen De henog Aosta deelt in het lot van zyn troepHet verzet wordt voortgezet in het bied van Djjmma eïi dat van Gonjn BINNENUNË WIT EEN RAPPORT VAN ADMIRAAL FÜRSTNER Het D N B meldt Uit een rappor van den Nederlandschen chef van j marinestaf admiraal J Th Fürstin dat in Duitsche handen is gevallen a op 30 October 1937 onder nuisnm 11 4 2 aan den minister gericht werd blykt ondubbelzinnig dat NederlaJ reeds toen er van uilging dat het ii een toekomstigen oorlog aan Engelami zijde teg n Duiischland zou strijden J admiraal schryft Gelukkig is de po sitie in den internationalen polilieka toestand zoodanig dat in dit opzidj onze Nederlands oorlogsvoorberei dingen zich kunnen beperken tot nual regelen welke in hoofdzaak zijn af stemd op een oorlogsgeval waarin het Britsche rük aan onze zijde staat Vetvolgens onderzocht admiraal Fürstnn welke bescherming de Nederlandschi koopvaaidg van de Engelsche vloot zou kunnen verwachten waarbii hij tot het resultaat kwam dat de Nederland sche koopvaardüschepen zich in ledet geval reeds m vredestijd er op mcesto voorbereiden gewapend te worden Hi schrijft dan Het probleem der bewapening van het koopvaardijschip vereischt op korten termün een opioaiii De Engelschen hebben het systeem do bewapening van alle koopvaa d J3ch pesi openlijk ter hand genomen en tr zal een cursus geopend worden om d kapiteins en bemanningen vertrouwl te maker met de door hen te nemen maatregelen Ook Nederland zi èi voorstel moeten aanvaarden De manne zal den geheelen leidraad verstrekken wat de opstelling en be l enin van het geschut betreft Men zal vat de Britsche handleidingen gebni k kunnen maken Reeds heb ik aan den ma rineattache in Londen opdracht gef ven om zoodra de zoojuist genoemde Engel sche cursussen beginne daarover inlichtingen te verstrekkti Vervolgens schildert adinirau Furstner tot m bijzonderheden elk 11 Iitair onderricht in het byzonder dt Lf manningen van de Nederlandse t koopvaardijschepen verkrijgen i ie en waar hij to slot schrijf den directeur van de hoogere niormt krijgsschool is opdracht versirtkl een oefening op de kaart te houden waarin Nederland en Engeland zich met Duitschland m oorlog bevinden NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPU TOT BEVORDERING DEK TANDHEELKUNDE EN VER VAN NEDERLANDSCHE TANDARTSEN Zaterdag en Zondag j l kwaaien dl Nederlandsche maatschappij lot bevordering der tandheelkunde en de Voeenigmg van Nederlandsche tandartsen in gecombineerde vergadering te Utrecht büeen De algemeene vergadering besloot de onlangs ingediende voorstellen tot wyzigmg van het himhoudeijk reglement voorloopig aan te houden Tandarts A L J C van Ha selt l sa Gravenhage werd tt i XIzitter benoemd en tandarts B J Brujman te s Gravenhage tot secretam Voorts werd besloten de contribute met een crisis toeslag ad ƒ 6 e v rhoogen Op Zaterdagavond was oe agenii der vereeniging van Nederrmdsdie ndartsea aan de orde Na het valtHellen der begrooting 1941 lad de periodieke bestuursverkiezmg plaid Tandarts J N Tekenbroek ZeiA werd benoemd tot voorzitter undaitt M Hut te Groningen tot penningroeefr ter Un darts P Ch Willemse te 8otterdam tot tweeden secretari = en ar J W A Tjebbes t Utrecht tot cmmis ans De aftredende secret irif vM de stichlmg wetenschappelijk tajdheelkundige arbeid tandarts P Willemse werd herkozen F VAN De walle t Te Amsterdam js 62 jaar ctid o leden de heer F Jvan de WalIe oi dtweede voorzitter van ïiet Ned tlandsch Verbond van Vakvereenigi gen KERK EN SCHOOL ea Rett AIW BEROI N BENOEMINGEN B ro per Poörtvllet cand 11 C e Bd t Ecmna BulHn cmnti Il G te Ede A iTl enomeil naar Huogebeiniu J cand 5 Wacmvoordf w Otrt naar Zle ik W J v n de Foei te Den Helder 6e on eer e Ker i Beroepen Ie Abcoude cand J w BiWf thwis hulppredtker Ie Arr erkfooit X AanfienomeTl naar El 1 O B tarf r L renbeek haiU hulppredfker te Bfltte r ï elf haven j I Prapanen Het provthdaje kerkbestuur r jfp elimineerde iret goed eroif den l fL i Kramer te Assen dat van Ove J M J Wagenvoorde Olït MARKTBEalGHTEK KAASMARKT BODEGRAF J Uel Aanvoer HX parüjen ji uk totaal wegende 42120 kf f A M 2e srt f39 0O 4 0 Handel n