Goudsche Courant, dinsdag 20 mei 1941

TE BLAD DINSDAG 20 MEI 1941 9Wi ♦ IA H nn è MX 88H l nx K2K 3M KH BH 82K SH M MH UK K H J H K TOM Wh ï H 16 OH 88H CnC Iiut iS laoH 132 133H EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTIEVE FONDSEN BtutotceBlafeii NcdcrUiAd Utfi u itoo o riNè bU rl M 40 bU 1941 4 ini f lOM t t GriMtbo k oM iVa ifM uoB OM I Cart T inaekr I Gro t o k U int f IMt S lUT ION IM MOM I Sl t CerttflutvB aVt Orcwtboak tol H i IftU UMll 1006 avi ItVT loAli r lOM 1 1 3T lA li IWO Al Baak ca Kol Bank Ned Ind Handalab N 4 Hand ïv IW U7 ladotriaM Alf KunMxtWt Uni laiH iaDJi 129H UIIM I rk r Patmt SH Km CH Ollö C tn J3H 73 CMltr tulkw 190H 191H rakker 186 m L ir r aro ta Uil lUM lVx U 4 1UM w tot Aut aw PhlUpi G B t K iliü m 21SH r tlVt r i D IKI PPorf les mtt wcr II Ot po ken K h creirruai lit II iietVer slnsr looi U tol land ifder eslen H i ewa rr iSMnj der rhp i n er III de iiwti omen 1 dit inari trek eninj I van kun ma8 ge 8 geemde d i ir ili St iiitair man küup lelcn den rinc een aar met 140 1164 66 264 103 PPU en de C vor Ver risente ade lende huis an tt Has vcior Biuf taris ibutie ver dschf vast d de Iiiatv Zeist dart nn ës Rot arts com van tiind Cll BEURSOVERZICHT WATERPOLO H Z EN P C KAMPIOEN VAN NEDERLAND H Z en P C is er in geslaagd het wSterpolo kampioenschap van Nederland te behalen door het IJ uit Amterdam met 3 2 te verslaan Waar het weekend zich had voUrokken zondicr dat zich gebeurtenissen hadden vowgedaan welke op het verloop van de effectenbeurs van Invloed konden zijn kon niet worden verwacht dat er tn de marktsituatie veel verandering zou kctnen Het publiek betoonde zich gisteren tenminste weer uiterst gereserveerd en de hoevee heid orders welke tot uitvoermg moesten worden gebiacht waren gering Daarbij hielden de koopejs en verkoopers eikaar ongeveer in evenwicht met het gevolg tot de koersen vrijwel onveranderd waien Terwiji er den laatsten t d nog wei eens specialiteiten zfin welke voor een afwisseling zorg dragen was er gisteren geen § nkel aandeel dat ook maar d geringste neiging vertoonde om uit de band te springen en de beurs had een onbelangwekkend en eentonig verloop Op de petroleummarkt waren ohes vergeleken met het slot van Zaterdag zoo goed als onveranderd Slechts nu en dan werd een enkele transactie afgesloten en er was dan ot geen speelruimte voor een groote koersafwijking Voor de induötrieelen bestopd maar weinig belangstelling Terwijl in de afgeloopen week Aku s nu en dan nog voor eenige afwisseling hadden zorggedrageiT ging in het fands ook niet meer veel om Weliswaar werd liog Sanhoudend in een open hoek gehandeld maar dit hield toch niet in dat de omzetten groot waren De stemming was overigens prijshoudend en in hoofdzaak l ewoc de koers zich ix ntïom 130 c J e Philips aandeelén waren vergeleken met de laagste prijzen van Zaterdag vrijwel onveranderd Slechts enkele stukken verwisselden van eigenaar Unilever waren eveneens tcct stil en nauwelijks gewijzigd Met de minder courante industrieelen wilde de affaire ook niet vlotten De koersbeweging was onregelmdUg waarbij nergenf groote afwijkingen vielen op te merken De scheepvaartmarkt was blijkbaar geheel in het vergeetboek gc akt Zelfs scheep vaart units en oude vaarten welke doorgaans nog wel affaire i fien g ven waren gehee op de achtergrond geraakt De stemming was prijshoudend zonder dat dit aanleiding gaf tot verschuivingen van beteekenis Met den handel in Indische cultuuifondsen was het pover gesteld Op de suikeraandeelen werd te hooi en te gias n enkel stukje gedaan i H V A s welke zich overigens gemakkelijk op peil hielcten Van de overige soorten was niets te bemerken De ta ksafdeellng was geheel verwaarloosd Sl CTts in een paar tapes werd eh transactie afgesloten De rubberrubrlêk vormde geen uitzondering Amsterdam Rubbers waren zeer stil prijshoudendrmaar bijna onvera erd Voor enkele minder courante soorten kwamen ieïs ï fiere noteeringen tot stand Voor Nederandsche beleggingen was de belangst Piling eveneens oiet hoog Van de Nederland che staatspapieren was de gesïaffelde leening bij d opening va st gestemd en daarmee werd gehandel tegen 89 h gsleideItjk aan kon een kleine Inzinking worden waarger omen zoodet bö het scheiden van de markt werd gehandeld op het peil van de vorige slotnoteering De nieuwe 4 obligar tien als mede paitdtirieven waren de ort zetten klein en de koersen nagenoeg hetzelfde Prolongatie js RADIONIEUlJyS Woensdag zi mei HILVERSUM L 41S A M 6 45 Gramofoonmuz W Ochtendgymnastiek 7 W Gramofoonmuz 7 45 Ochtendgymnastiek g W ENO Pttpuwsberichten 8 15 Gewijde muziek tgr pl 8 45 Gramofooiimuziek 9 15 Voor de huisvrouw 9 20 Gramofoonmtiziek W OO Ensemble Jaek der Kinderen mei solist 16 20 Voordracht lfl 4 scnible Jack der KindereïV 11 rs Celloj piano en gramofoon muziek 12 00 Gramofoonmuzlclc 12 25 Voor den boer 12 42 Aknanak 12 45 BNO Nieuwsen economische bericftten l fl Ensemble Bart Ekkers 1 30 Giafnofo nmuziek 1 45 Orgelooncert 2 15 Voor de vrouw Z ïO Kin derkoor Zanglust met pianöl leidin en gramoïoomnuziek 3 15 Orkest lÈfevard 4 00 Bijbellezing Voorbereid door E hristelijkf Radio Stichting 4 2g Voor déH ugd 5 00 Cramofoonmuzlek 5 Ï5 BNO Nieuws economische nomischeen beursberichten 5 30 Vliegen op oote hoopte causerie 5 45 Ensemble Bamlt Balogh fl 15 Voor den binnenschfDr 30 Mut ette orkest Les Gars de Paris en soliste 7 00 BNO Economische vragen van den dap 7 15 Volkpzangkoor met pianotoege leidlng 7 40 Gramofoonnauziek 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Spiegel van den dag 8 30 Omroep Symphonie orkcst en solist 9 10 Gramofoonnfuziek 9 25 DagsluHiiig Voorbereid door de Christelijke Radlö Stichtinr 9 30 Berichten Eng 9 45 GramOfooaimuziek 10 00 BNO Enffetsche berichten slulUng HiLveiisoM n mij ml 45 Gramofoonrnuz 8J0 Ochtejirtgymnastiek 7 Gramofoonmuz 7 45 Ochtendgymnastiek 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Gramofo muziek 10 00 Morgenwllding Voorbereid door het Vrijzinnig Protestantwh Kerkcomil I0J20 Gramofoon muziek 10 30 Viool en piano jrM Voor de kleuters 11 20 Gramofnonmfiziek 1140 Orgelconcert 12 00 Berichten Il l n l i t orkest XIAS PNO Nle w en economische berichten I OO Omroeporkest 1 45 Gramofotm muziek 1 00 Nederlan sch Kamerorkest en so lste 2 30 Cabaretprogrwnma 3 15 Nederlandsch Kamerorloc en soliste 4 15 Gramofoonmuziek 5 00 Cursus Het geestelijk karakter Van ons volk Voorbe eid door het Vrllzinnlg P otestantsch Kerkeomlt 5 15 BNO Nieuws economische scheen beursberichten S 3 Revirta sexlet S Ofr Gramofoonmuziek 0 15 De Ramblers 0 45 Rer ortage 7 00 B O Brabantsch oraatje T 1 OrBelronrert 7 30 D€clj mat e 7 45 Oreelconrert 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Sr van den dse of eramofoonmuzlek 8 30 Ohf scheweniii ije 9 30 C tii erie Re K tip var KooT h fi t en fabrteVwn In Ne rlJtnd 9 Gramofoonmuziek I0 0 BMO Nieuwsberlcb tcïi slulttnt ner xier A HIK AHnX u r iWlW 11 i0l ll BIRRERUND IUdo overvaren DEB INZriTENDEN VnUMWNWEN si I goite ie Hotterdam is gistert tf tweepenoonskano n aarin waren de 18 jarije M F de 1 de 15 iarige expeditieknecht lach overvaren door het motor jFientje De kano kapseisde en ige ui raakten te water De 20 v j t w J Pronl wonende in een J2 üSdliP i Rotte sprong hen na iSt De Waard op den wal te krij ibaibach werd gered door den jL r van het motorschip De laatste Ji en scheurwpnde in een der 2b te hebben ópgeloopen en kon Tïet ziekenhuis te zijn behandeld igjrte keeren maar de levens p Waard welke men gedurende Jgp hfift trachten op te wekken yaigewtken te zijn ABW PRESmiUM VAN HET niOfcONUAt INSTITOIJT g bestu ar van het Koloniaal Inijtuiit t Amsterdam heeft gistermidvergaderd ten einde in eeniige glares te voorzien Sedsrt het vcrAvan jhr ii O C A van Lidth de de voorzitter Vu d vereeni 1 van J 37 af voor een korte JaiStit naar Nederlandsch Indië in üWi 19 0 is het praesidium mrienomeTi door den ondervoorzitter Bilieer W C Bonebakker Deze heeft kfcennen gegeven in verband met zijn yi te willen aftreden te meer onvoorzien is dat de heer van Lidth Zeilde voorloopig niet kan terug KOtn Het bestuur heeft nu definitief 4e vacature van voorzitter voorzien fuut 4e benoeming van den heer Heruit Cremer Tot ondervoorzitter is benoemd de ys H L van Eeghen mTALLATIE VAN DE CONSULENTEN DER L O Op eenvoudige doch plechtige wijze il isteren de consulenten van de Uttomeliike Opvoeding door den seBtlsris gcneraal van het departement nil Opvoeding Wetenschap en Culliiurliefchemiing prof J van Dam einstalleerd WETENSCHAP WKKNER SOMBART t Te Berlijn is Zondag overleden de beknide econoom prof dr Werner Snnbart die vooral bekend is geworéendoor zijn onderzoekingen over het kapitalisme Wemer Sombart werd 19 Januari 1J63 Ie Ermsleben geboren en was van HM 1890 syndicus van de Kamer van Koophandel te Bremen Hij werd daarII buitengewoon hoogleeraar te BresJHi in inOlit iSoogleeraar aan de Hanielihoogeschool te Berlijn en in 1917 nn de universiteit aldaar Tot 1931 wu hti il de Rijkshoofdstad werknim Een zeer beke id werk van hem il 3oziaIii mu und soziale Bewegung h II Jahrhunderd 1897 1ste druk to den tilel Der proletarische So Wsmus In zijn werk Deutscher lismu s 193 € kiest hij partij oor het nat socialisme is voorstander n economische autarkie Planwirtiduft enz De economie van Sombart Im lis historisch soeiologisch worden e merkt en staat vrijwel op zichzelf Ie is niet zijn fort Vm hem verschenen Die römische Cimpagne 1888 Der moderne KaPiUHsmus 1928 Die deutsche Volks gtehaft im 19 Jahrhundert 1903 gewerbliche Arb idterfrage Mt ïewerbewesen 19 M Das N riat 1906 Die Juden und Wirtichaftsleben 1911 Luxus Kapitalismus 1912 Krieg und Wllalismus 1912 Qer Bourgeois j Die dïei Nationalrökonomien wj t Die Zukunft des Kapitalismus ilHj uitgave sedert 1907 van het 4iv fiir Sozialwissenschaft und SoPWUik tezamen met M Weber en M en sedert 1917 met J Schum W in 1033 opgeheven Zijn laatste P werk Der Mensch trok zeer iidacht KERK ER SCHOOL ALGEMEENE SYNODALE COMMISSIE De litUng Bresident opende de zitting en ayr in gebed De notulen werden J n vastgesteld Ingekomen was j wrtiven van kerkvisitatoren wü2r P de moeilijkheden om in 5 Brabant deVrsoonlyke kerkvisir j houden zoodat niet elke ge Wnnen den wettelijken termijn I jaren zal kunnen worden be1 Aan de synode zal het verzoek ll overgebracht om die gemeen aj2 r Ie brengen in een volgende l Periode wlangstelUng werd kennis geJ van de verflagen van het penlif ds de kas tot aanvulling van 1 3 P nsioen en de supplctiebeurs 1 aan de synode worden over Ciili jaarverslag van den n schippersraad waaruit i J W Week de gewichige en zegenl 2m verricht B r t verslag zal de voorce erslag zal de voorge jj S worden gevolgd Kennis jttomen van de verschillende om toepassing v n art 10 t godad ondiÉriis de ïft door de kerkelljklè besturei Ww tgebracht De besUssing erd aan het moderamen oeze litinc kwamen verschil lende gewichtige punten in verband met de tgd omsUndigheden aan de rade Hierna sluiting der zitting en veida ing der vereaderinf tot Dinsdagmorcen 10 uur 90 4Ö6e STAATSLOTERIJ Turns BLAMV TWEEDE LUST Trekldng van 20 Mei 1 M No 16838 18704 f 4M No M 2 f 2M No 2942 12311 12525 14002 IM No 6060 9592 9558 1145S 17708 21242 21475 PKUZEN VAM 7e 1087 4077 7226 9U 13S29 1558S ItlOl 1114 4361 7301 9916 139Ü6 15793 19125 1176 441 7322 9973 13937 15807 19183 1181 4542 7565 9980 13958 46078 19301 16 4556 7609 10329 14012 16199 19351 1694 4681 7636 10487 14046 16385 19423 1729 4943 7679 10552 14080 16539 19698 1736 4950 7712 11078 14127 16587 19718 1738 5230 7MS 11102 14196 16904 19742 1915 5252 8102 U781 14290 17010 19787 1930 5546 8321 11984 1442S 17343 19848 1983 5669 8590 12190 14436 17351 19881 2032 5698 8810 12271 14462 17361 10978 17435 20258 17507 20452 17522 20624 527 20665 17B42 20709 179lX 20894 18150 21078 18352 2152 5783 8643 12300 14517 2274 5919 8856 12430 14547 2400 6009 8916 12496 14664 2406 6126 8998 12510 14666 2473 6139 9320 12550 14669 2495 6339 9399 12672 14697 2712 6428 9477 12707 14755 2854 6470 9556 12840 14913 3247 6512 9595 12945 15101 9642 3275 6674 3445 6736 3590 7141 9731 3733 7190 9749 3804 7218 9754 13380 15127 18566 13423 15318 18591 2154 13494 15432 18672 21720 13548 15444 18798 21892 13730 1S510 NIETEN 1011 4381 7337 10312 13437 16744 19444 1104 4456 7396 10340 13491 16758 19458 1137 4524 7429 10427 13503 16786 19483 1140 4729 7441 10505 13516 16811 19500 1195 4756 7476 10577 13559 16942 19552 119 4776 7483 10612 13587 16934 19592 1219 4800 7496 10622 13651 16950 19594 1383 4823 7634 10623 13670 16987 19662 1438 4886 7652 10731 13679 17034 19716 1447 4905 7681 1075 13732 17099 19730 1453 4954 7768 107f 13885 17112 19743 1487 4995 7814 mil 13990 17183 19759 1535 5101 7841 10893 13992 17190 19774 1558 5131 7867 10923 13998 17208 19828 1594 5165 7888 10944 14018 17229 19837 1599 5168 7892 10987 14063 17306 19908 1730 5272 7919 11065 14188 17375 19945 1752 5282 7943 1106J 14190 17383 19976 1843 340 7965 11160 14215 17461 19998 1901 5 346 7977 11190 142 33 17511 20032 1907 5469 7985 11217 14276 17558 20057 1927 5512 8111 11307 14292 17665 20077 1942 5513 8253 11343 14332 17743 20086 1970 5521 8270 11352 14343 17777 200i 2 2139 5704 8284 11448 14359 17780 20102 2165 5733 8311 11485 14401 17T88 ÏÜHS 2177 5734 8366 11500 14433 17795 20158 2297 5738 8390 11538 14518 17797 20248 2321 5895 8402 11629 14639 17830 20312 2331 5965 8407 11741 14644i 17865 20451 2397 5972 8554 11756 14708 17890 20486 2462 5997 8555 11775 14718 17942 20510 2469 6006 8602 11780 14746 17945 20533 2522 8055 8754 11788 14779 17971 20565 2536 6129 3824 11846 14851 18100 20572 2547 6187 8903 11883 14892 18106 20629 2550 6316 8942 11887 14915 18127 20630 2651 6385 8 67 11938 15099l 18165 0701 2655 6433 9017 11985 15112 18178 207U8 2743 6453 9059 12115 15121 18204 20758 2751 6481 9118 12174 15272 18222 20764 2779 6486 9122 12252 15280 18285 20771 2853 6500 9137 12303 15311 18329 20786 6552 9140 12354 15334 18367 20813 6600 9161 123 8 15351 1837S 209013003 6626 9175 12447 15430 18491 209633008 6632 9197 12457 15434 18555 209943071 6634 9202 12474 15508 18630 210 8 3096 6667 9254 12521 15517 18058 210713099 6676 9367 12553 15519 18662 211243136 6714 9387 12593 15541 187U2 211293144 6716 9389 12619 15608 18714 211703159 6721 S391 2890 15701 18781 212453260 6739 9485 12720 15710 18845 212913288 6744 9513 12786 15738 1 8854 213233491 6758 9597 12807 15769 1 8859 213473518 6782 $ 604 12833 1578 f 18935 21366 3S 5 6800 9608 12835 15834 18963 214223649 6863 9C32 12838 15838 19018 214273656 6899 9756 12880 15989 19027 214703734 6970 781 12946 1S028 19035 215373812 7049 792 12996 16245 19068 216018835 7074 9930 13092 16249 19074 216043890 7103 9945 13111 16357 1 9112 216054045 7115 9978 13123 16431 l0ll9 216564109 7150 S9 8 13250 16504 19162 21898 4139 7179 10145 13298 16365 1919 8 217624182 7224 10250 13338 16513 19229 217644190 7288 10271 13347 16577 19237 218254196 7291 10280 13407 16580 19249 219714253 7332 10296 13429 16631 19427 219774345 7333 In de vorige lifst moet 688 100 vervallen In deze klasse zijn nog ingebleven 1 prijs van ƒ 100 000 1 prijs van 50 000 1 prijs van 25 000 l prijs van ƒ 15 000 1 prijs van f 10 000 1 prlj van 5 OO0 1 prijs van a OOO 3 prijzen van l SOÜl 51 prÜzen van 1 000 Benev ns een premie van f 30 000 voor i 1 laalEt uitkomenden boogen prijs en een premie van 3000 voer het laatstuitkomende nummer GELD EK GOEOERER N V EXPLOITATIE MAATSCHAPPU SCHEVENINGEN Vcriies over l9M f 116 135 v j ƒ n S7 Uii het 38ste jaaryei Iag van de N V Exploitatie Mij Schev ningen uit te brengen in de jaatrlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders op 30 Mei jblijkt dat volgens de gecombineerde tialans dn maatschappij en haar ddcnfcrohdereamingen door de maat schaLpijen te Smen en verlies is gelede vaa f 110 135 terwijl i boekJEarjfl939 afsloot met een verlies van jj67 057j 7 Op de effectenportefeuill es Werii een koerswinst berekend van ƒ 2li453J0 die bij de betrokken maatKhappijen ten bate is gebracht van de Koersreserye Effecten Het spreekt vanzelf zoo gaat hel verlag voort dat de buitengewone toestanden welke in ons land zijn ontstaan doordat Nederland en lOderi Mei 1940 in den oorl werd betrokken hun invloed hebben do en gelden op de exploitatie der hotels en restaurants Het volg is geweest dM vajp een normaal gastenbezoek vr wel geeii sprake was De ontvangen vergoed voor in kwartiering van leden I weermacht vormden tef iit naaeel eenige compensatie De omzetten der cafe s bars en terrassen bleven belangrijk achter bij die van vorige jaren hetgeen echter met alleen is toe te schrijven aan den gewijzigden tofstaiW maar voor een groot deel ook aan de uiterst slechte weersomstandigheden in de maanden Juli en Augustus Ook de exploitatie van het Wandelhoofd en van het baden strandbedrijf heeft daaronder zeer geleden Zonder deze tegenwerkende factoren zouden de uitkomsten belangrijk beter zijn geweest De Kurzaal werd half Juni in exploitatie genomen z het dan ook op bescheiden voet en met vereenvoudigde programma s Het bezoek was de omstandigheden in aanmerking genomen zeer bevredigend BVPOTHISEKBANK VOOR NEDERLAND N VALGEMEENE WAARBORGMAATSCHAPPIJ N V TE AMSTERDAM In de op 19 dezer gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders zijn de balans per 31 December 1940 en de winst en verliesrekening over 1940 goedgekeurd en is het divi dend over 1940 bepaald op f 15 per aanjjeel en f 6 25 per oprichters aandeel De gezamenlijke reserves bedragen thans ƒ 1 883 705 BEHEER VAN VIJANDELIJK VERMOGEN De dekking der kosten De Vereeniging voor den Effectenhandel deelt mede dat zij van de Deutsche Revisionsujid TreuhandAktiengesellschaft Zweigniederlassung den Haag Alexanderstraat 22 een schrijven heeft ontvangen waarin eraan herinnerd wordt dat deze instelling door den commissaris generaal vooir Financiën len Economie tot algemeen beheerder aangewezen is voor alle bij banken en andere credietinstellingen gevoerden rekeningen welke als vijandelijk vermogen in di r zin van art 3 van deze verordening moeten worden beschouwd De commissaris generaal voor Financiën en Economie heeft alle onder beheer der instelling staande rekenin gen ter dekking van de l eheerkosten i elast met een recht van 1 per mille met een minimum van f 1 voor elk aangevangsni kalenderjaar Het recht is door de rekeninghouders verschuif digd De instellingen die de rekeningvoeren zijn voor de voldoening van het recht ten volle verantwoordelijk Het recht voor het jaar 1940 is voor zoover de rekeningen thans nog bestaan onmiddellijk opeischbaar en moet berekj rd worden naar het telkenmale hot gste credit of debetsaldo per 31 December 1940 Het recht voor het jaar 1941 is op 30 Juni 1941 opeicshbaar en moet berekend wordier naar het telkenmale hoogste credit of deljetsaldo in het eerste halfjaar 1941 Bedragen m vreemde valuta dienen op basis van de telk jrmale geldende officieele noteeringen van de Nederlandsche Bank omgerekend te worden Voorzoover geen officieele noteering plaats vindt moet de koers welke genoem dg bank voor binnenlandsche verrekenii heeft Vastgesteld aan de berekening ten grondslag worden gelegd De i etrefferde bedragen moeten wwrden gfestort op het SeparatKólv to bij de Handel maatschappij Albert de Bary en Co NV te sterdam SPORT BOKSEN FRAAIE ZEGE VAN LUC V DAM Lüc van Dam heeft een mooie overwinning geboekt in zijn gevecht met den Belg Jef de Wandeleer Deze bleek een zeer goed bokser te zijn met een aantrekkelijken st jl In de eerste ronde had Van Dam eenige moeite te ontkomen aan de korte zuivere stopstooten Gaandeweg kwam de Rotterdammer er beter in en kreeg de Belg het zwaar te verduren Zware en afwisselende slagen troffen hem waardoor hij al spoedig uitgeput raakte Vooral bleek dit ir de vijfde ropde In de zesde ging hij na een pijnlijker stoot in de zijde voor 8 tellen neer Hij tiachtte zich daarna nog te herstellen maar het gelukte hem niet en np eenigne tijd gaf hij op Van Dam boekte dus een mooie overwinning door opgave SCHAKEN DE ACHTKAMP TE SOEST Uitslagen 4e rondejVan DoesWgh Kmbch I O Kramer Bèt may Xr X Van den BoscIP iSb Jong 1 O Euwe Kbomen De afgebroken partü Bergsiha Vah Doesburgh werd uitgespeeld en door Bergsma remise gegeven na 18 zetten De stand in het hoofdtoumooi luidt thans Euwe 3H Kmoeh 3 Vj d Bosch 2 4 Van Doesburgh 2 Bergs ma en Kramer elk H4 met een afgebroken partij De Jong en Koomen ieder n i Damesgroep Mevr A M van Schrik mevr V n den Hendel 1 O Mej V Schalk fnej J M Klerk I O Mevr van Aolst mevr Roodzont O 1 Mevr Koomen mevr Keyser 1 O Hier heeft de leiding mevr Roodzant hict 4 punten uit 4 partijen WIELRbNNEN GROENEWEGEN WiNT UURWEDSTRIJD Gisteravond heeft de Amsterdamsche renrtersverecniiglng Olympia op de Stadionbaan wedstrijden lateh verrijden die bijzonder goed geklaagd zijn en groote belangstelling trokken Het hoofdnijmmer een uurswedstrijd op eigen kracht had een zeer levendig verloop De uitslag was 1 D Gróenewegen afgelegde afstand 43 K M 2 W van de Vliet 3 L Mofké 4 H Lakeman V Noteeringen van 19 Mei OBUOATICi utan aiacta KM S9H 96 1 SS ml san H Mh MA 87M H 99S ft 99S 99h V K IMt U MO IMO It MO 4 IMO to f 100 4 It40 bli I 100 4 IHO to HO U4 bU MO 4 fS41 bU 100 t 1941 blf 500 4 100 1 1134 f iOO 3 37 100 1 f 00 1 U3J 100 J 11 ti too 3 31 l JW Ol 100 It3 Ol t BOO 11 lf37 O I lOO 1137 Ol r 900 1 1937 AOI I 100 i 1 37 AO I 300 i Wfi S7H 89 87H S7H 90H 96H 97 94M MS 9lH 85 4 M 39H SSX 88 1 86 93 fH 8 H 38H 88H j5H 89 95 S7 i la 88H 874 96 97 92 92 87 85 91 91 93 l KH B H 82 9S i rrtn m Oem lecnlnfcn A dam 1 30 3i a 90 Olto U37 3i 90 Apeld 1 37 Jl üiH Arullïm lS3a 3 91 Deventer 1920 5 Dordr St 3i I 88 tindh 1935 iv SSu Do 3e Ig 37 3i Geld 3S 31 3 0 8 j le g 38 2 4 O olO j 2e Ig aa 2 Grh ge 1921 Dito U3 31 Dito 1937 I 31 Olto 3 31 I jroning 1838 31 4 Dito Se 1938 3 Haarlem 1939 I Dito M 31 j 3 Helm 1037 3i H b U37 3V nllvtn 1938 S 4 Dito 101 S Jl Leeuw 1838 3 Leiden 1937 31 N Holland S 3 IDo to S 3i a J Dllo i J 38 21 D o 3o 10 MI 21 Nym to 1 37 31 B dam 1938 37 Do l en 3 31 31 Olto 1 1938 31 a Dito 193irt 31 3 Sclued 3e l 37 3V Tllb 1 37 31 Utr Pr 37 31 D o gem 37 31 Zeeland 1937 3 Z Holl 1937 3 Zh Ie 1 1938 I Dito 2e Ig 31 1 BvNG 2e I 37 31 Dito 1931 3 B V Onr Z 37 4 G ra Cred 001 33000 O 31 Dito 1 1 b 93M S3H 1 2000 1 N Bnklnit 5 4 Aanvullingen Hypotheek banken Alg Fr Hyp blm 3 verpl uitL 94 941 Pandbr ISVj Alg Hyp baerXY 4 lUO 96 4 A dam Hyp 1 4 Dito i Amh H B Ser 96K 97 E r P br 31 at Hyp b N N 98H PJ 4 92H Dito CD SI Dr H B d o 31 Tt Gron Hyp 1014 98 Bank Pd 4 D o Da n Va 31 90 92 4 93 99 4 94X 99 1 94H 93H 97X D o Pb 31 1 iGravHB d oSV Gr Hyp BPb 31 Hl H P r A C 4 94 4 Dito ler BD Si noll Hyp B dito 4 Dito ler K SV Kjp b V Ned Sar M 31 2 pau Nyp b aer AB AA BB 4 Do a r T TA 3i Uü V H Cred 9114 94 96 93H 91 94 99 Ah 89H 99 99 san Pandbr 4 D o m 3 verpl ultk 31 M Hyp b do 31 N Hyp b Veend saria K 3i i D o lli l dito 1 Naordh Hyp b Pandbi JV OverijsaJl b d o 4 Ilott Hyp b d o 4 ld dito 31 Stea Hyp b sar m K L IV UU Hyp b 4 Dito Mfia K 4 Dito aerit E SV Dito 1 verpl ultk 31 Waatl Uyp k K m Jl Z wicht ab Bk4 n Zulder Hypb 11 ulu 4 9 D o ler KL 31 93 sn ZB Hypb iniel verpl uiU t an 93 Ecnt Ntd Sch verb 4 4H fU Sch Hyp b 4 94 911 Dllc Jl 87 Intfnatr aëcratnüngco AK U obl 106 106 4 Bergh s en 3urc irvd Obl Ji i Bcrkel a Pat T 9SH WiH 37 Obl 4 96 t b Levert Zeep Md Obl 41 lOlH IDIU Werksp NV It hyp obl 4 Kil A 1 1144 Wilton 41 a lU2h lltlH Umb steenkjn Obl 4 99H 994 Bat P Mt 0 41 1 97 97A ld ld Obl 3t i 83 4 83 l Nedcrl Obl 41 101 K m Moormaan Cult On Obl t K Amst Grb b I 92 Mflller t 7H Nat Cr bei ia mi Idem 1930 4 96 Ned Grb b 4 Ned Ind Sp MU 1902 obl 31 Miss Kans en T 98 4 94 4 IbH l H 0 Java SI Obl 31 deïTiarang Joana 18B2 1801 ld 4 m Adam 1874100 3 80 4 ld A dam Olymp L 100 3 1Ü4I4 ld W Kr NHV Het 1888 74 AANDEELEN Bank en CredleUniteUlngen A d Bank müa 119 119 Hoil BankU dito irSH 103H Ine Bank dito 117 117 Jav B ƒ SOO V a 245 347 ICasvereen dito lau iail N 1 Eac m dito 89 Ncderl Bank A i i fJ B V Z A 500 d III94 1074 N H Mi 230 a 136 1364 Rott B Ver aan 12S 128 TwentscheB A A mn 13IJH iBdnft ondcmemlngeB 114 159 109X 185 lil 109H 60 178 Alg Noritgew A 32U A d Dr Ml a 231 A d Supert a 114 Aut Screw w a Bat Marg Fabr V d B 250 1000 G A V dB p w A 1000 □ Ito B r 1000 Berk a Pa Afge 137 147 1444 203 4 161 1634 243 319 244 165 168 S2 i 127 72 70 1454 1411 203 154 1 164 235 244 163 S2H 1284 72 68 st c V aand C n P F Scholte Gouda stear dito 44Ü Gruyter en Zn A pref aand Dito B wtnstd p Heemat aand Helnek aand Hero Cona aand Hól St m f a Hollandta aand H6I1 Bet MiJ A HoU dr en k A Hoil Kunstt I A Int Gfw B dito Intern Vise A K F Beynes dito Kon N E m b a Dito pref K N Hoogov do 1294 Kon N Zout IA 46Ü K Br Slheem do 245 Korehschoof 130 4 12l 112H lUCt 1184 lUH IU64 106H IO64 1 64 285 387 286 3S5 mi 1681 lai NV de dito Lev Br en U C 100 c pr aand Dito 1000C v prj Do 100 6 C pr A Do 1000 6 C prA Lyempf U en Mf Meelf d Ned B Cv a G en S F a Ned Kabelt dito 3Ê2 N Sch b mij dito 160 N St f Keyier A iss Plitl Glocil 75t 29 944 afgest C V A Rott D Md dito 297 Scltelde KM d N 94 Sciiolten dito VlbSk 31 16b4 149H 123 190 4U 142 194 118 22S Smits transf 1 d Stokv 90 400 a 1494 1214 3 vV lóOO lOOOd St spinn Sp do Stork dito 14J i 14U 195 118 12S4 173 144 150 174 6110 pref 12S4 173 14344 149 175 1304 IW Ver GU N BvA Ver Pf v G lder Dito dito p aand Ver N R fab a Ver Touwf dito Vllsstngen K f d sp TwUnstra Pref A Utr Asph f GA Ver Bi fb aand Ver Ch 1 aand lffl 4 173J4 8 N 76 i ra 34 3M J aJ aso Werkapoor A dito 183 4 Weitxriulkei dito 168 WUton r i A Dito C pr A Wyer I en B Am CbryaUl Am SmclUnf C A Stuitf Br C 10 A Am rob Cy e T A B B a Colf CvlOABn Oen EI Cy Ct V l R O Hudl MCC IR ni Keesp IHc T PI Corp C A N St CvO A R H UiUt St Rubber 280 264 4 393 4 264H aeOM C V 10 g A A N 1 El MD A Dito Mal B V a NX Gaa Mt A Otto M Bei t Tw C St vJBj t 244 Am Tel Tr K C A 166 BandeMTarMnIgtaceB B C en U f A 16 U7 Bom 8 H M A 189 OeU At B M d 144 UI 333M Guntr en Seh A 127 1 Cr en H vA A 223 Unde en Tevea a 213 Ned Wol MD V 34H as MUnboawoBderaaoUiigeB Bil Mi Ie rub A 618 63tliOlto 2e A 463 466 Boeten M M a 32K 22M SIngkep TMU a 166 186 a43H 243 28 270 Peuol oBdememUifea Drd Ptr LC ïJl 221 310 K N Peti MU 100 OndTA dtto C v A Moeara Enim A Tarakan PU A Stand OU 37H 10 4 29 C T A RabberondcmcmliigeiL 137 19SM 166 137 e7 72 4 7 137 72 Hesaa Rubber a Ind Rubb C Java caoutcti Preanger R MtJ Rotterd Tap Salatn Plant Wal Sumatra Zuid Preanger ScbeepvaartmaatacliappUelL Fumess S enA M 164H 162M Mtl Zeev aand 1 84 Niev Goudr A 273 273 M De Maas Cv Jt 119H 119 Ml Oostzee A 165 Handelrv A dam 434 426 4 Cultnurmaatachappljeil Krian Suiker A 88 Pa otUn A 170 Suiker C t MD A 195 Tjeweng Lestorl 9S Arendsburg 3 326 Besoeki A 68 4 68 4 Soek Landb A Amst Thee C A 70 Ban Thee Ru A 27 4 Goalpara Cu Mi 4IÜ Pangkeotam Thee 131 PaslrNangkaC MM Rongga Landb A 195 Sedep Cult A 396 Stndangs Cult A 191 Tclaga Patengan 150 W JavaTheeC Ml 6 14 62 Ins Cult Syndic 75 KallTeIloCult Mt 24 Michlel Am 186 W JavaKinaCJUIj 122 DIveriCB 68H 189 4 137H 106 87H 116 1114 116 3844 27 103 344 Blauwh Vrlea A Blienkorf A Gem E W en W Dito Pref W A Gouda Kaain UQ Houth Alberta A Houth Jongen A Houth Pont A Muller W H A Do 92OO1 7S0OO A N M V Hav w A ZSab 1000C v A Woolworth en Co SpiM r tn Tramwegen Dell Spoor A 1j44 944 UX Spw Hl A 67 5 4 Atch T C vgA KansCS C v gjk 44 J 15 4 80 K C South R Co Idem pref a Dito Cert v g A Un Pac C vgA Geld Trainw Ht Kedirl Stti HU 5944 60 Mad Stoomtr A Dito prei A 144 144 Malang 161H Dito Pr l w A ü AU Ludl It C T U i n Am Btmberf A C r 10 f a Am B C Ï prrt Am Car ud r C V Aand M Am Enk C T UL Ajiac Copp C M D lhl It C T Wid Chrjö Corp C A Curtlw Wr C p C TT UUm Gtn ril Motor Id m i lutun Nlck 1 Cr C T 10 KnuiM C G T 10 A U North Am At V A It n North Am II A C A Stul C T A I Un SUt StMl ld OlTontn Clt Umn C C T ld 3 A C ê South C T 10 A R Q H North A Cj Cv A 16H Radio Corp C v A 8j Ooit Bomto Mil A 140 ld m prtf Aud 20iH 204 r tr OM rm mlnfaL Dord Ptr bid MQ O A nd aen jism on Petr Mt Um M2H 24t 2 i i 94iK Conv OU C C T 10 ld m 17H Mld Contlnmtal Ptt C ¥ A 10 PUI Pet C T 10 ld 32 Sh U Un C ï W ld Sii SH T W t An OU C 10 Idem 84 84 lekeapTurtmutichjippUeii HoU Am Ugn Aand 116 lisJava China Japan Ltln Wem J46 146 146 Kon Ned St M1114 I6ü i 161 180 Kon Paketv Ulj ld JSSM Ned Scbeepv Un ld 17614 175 177 178 Rotterd Lloyd Idem 1394 138 Stoomv MtJ Ned ld 14U 13S Int Mere Mar Cr C V 10 A a SaikereaderMemtngeii Handeliv Amst K X 428 429H 4a Javaicbe Cul mtl ld 201 1X1 Ned Ind S Un ld 254 2 Ver Vont C M UO tOO A 130 U 119MTak kMndermcmlBf B Dell BaUT MO A 202 204208UOeli Mtj É 1000 C V Idem 268 269H S694 278 Senembah MU idem 217 4 319 za WUaon it Co C A SPMTweien Baltlm and Ohio C V Idem 3A SH Shetap Ohio C v 10 SS a 6H 6X U a i 1ZH H 8H IlUnoii Cent C vjd N York Centi C v ld Petmajriv R 10 t 50 C V A South Pac Cy v g Idem ld RaUway O few ld m Canad Pac C v ld löK 3 4MKnkbereBderaeiiiteKett Amaterdam ê R Cult Aand ffi H 2 370 X8M 317 am Bandar Rub mQ ld 316H DeUBat R Mil ld aOÜ Kondeng Lemboe Rub Idem 0 Majanglanden Vereca ld 2H o t Javo uox Rubber Mtt Idem JS Ooatk 500 C T ld 1 erbadjadl Sum R Idem 131H Sltau Sum Rubber Ut Idem IIIH mn Sum Rubb Cult ld Ver tnd Cult Oud Idem 182H InUrc Rubber Cert V Idem Ou ld ld ld ld ld ld m gi 87 87 87 87 ie Wh 71 217 O 67 74 162 112 es Dailacke fendsea met ketUngTerklarlBi frootb p 1040 e i r I p 1041 c r t p IMl e t s c n lOM r 1 l 49 c r 1 IMO t 1 1M7 e r 1 U4I e i r t IConvertlona kaaie obL i Dito Neue Auag obl 9 ïarbeaihd IG I C 1 O Kali Synd £ 0 llo T Dito 30 100 O i Wlntershall obl i i r rbcrund l G C v A Vir Korkind O v A DultachtBerl Rni 11 O 1 1 Ruhrv ÏI ViJ i V O 7 Va Olto M Vs VU O 1 63 4 D Rentcnbank 25 1 Mh Va D Stedenl O 1 Bayr Hyp eo W Fb M 1 D Llnolcumw O T ObL O Obl ObL 1 Obl 48H GS 53H 47H 62t 4SH Z 73M 48M 4 H 51 153 3 6 ia Gelaenk Bergw ObL RnGutehotlnungahQtt Obl 1 llartlcner Bergbau Phoenix Aki C anh EIb UnlooRuhrchemie A G Slemeiu en Halake Obl a V Stahlercrke Obl T Dtto serie A 23 t ObL C i Victor Gew ObL s Vogel O u K ObLtf Rlieln Il Obl 1 Diui tl Qbl Havener StreSMnbska 0b trarbenijidustrie mand Siemens a Halske aand Ver Olanastoff Fabr aand Wlhtarakall Akt Oea und O AEWSEN NKPRRL ANDSC H CLEABInlBINSTITUUT Ai neïi voor stortingen op 30 Mei Wtttegen verplichtingen luidende In Belga a 30 1433 Zwitsersche trar 43Je Fran ohe francs 88 Lires 8 87 Déensch kronen 36 37 Noorsche kronen 42 82 Zweedsche kronen 44JI5 Tsjechische kronen oude fchtüden Dlnat oude schuld n 3 43 Dt ar nieuwe schulden 4jra Turk8 be ponden 1 4SV4 Lews 2 30 PergB oude schulden 88 51 Penfffl nieuwe schulden 4S W Zloty loude schulden 35 Zloty Inleuwe schuMen 37 I 1 IJS