Goudsche Courant, dinsdag 20 mei 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 20 MEI n1 Advertentièn Tifdetifk aanUd KOOPMANS BAKMEEL ZELFRIJZEND IN PAKK EN VAN 500 GRAM tot en met 31 Mei verkrijgbaar tegen inlevering van Zeven broodbonnen Recepten Wij leveren dtt fabrikaat onder de gewone garantie van duurzeamlieid en kwaliteit VrMgf Uw kniidenlar dH fabrikaat KOOPMANS MEELFABIIfKEN NV LEEUWARDEN OFFICIEELE PUBLICATIE BMnMirttwirkaa VM Bouda onomstootelyk bewijs dat de rechtschapen beginielen di door Groen wn Prlniierer en Dr Kuyper deitijdi werden verkondigd en waarvan de z Chrlt tcli lce politiek van de laatite 20 Jaren zoo zeer fo afgedwaald juJit tn de Nationaal Socialistische polfitek van Muisert volledig tpt hun recht komen levert NI N Wamelincfc met een over vloed van bewijtmiterlaal In dei Nieuw verschenen Brochure Groen van Primterer Dr Kujppcr Mufscrt VEIl K Ki AA i StMf MMkM m Y I MtlMNa i tf UC cIm 7 a jWHam a UlM MT frMO IMMI taflb VniiS 10 CFM o I5S7 120 MOLESTSCHADE Wij belasten ons met de bezorging van Uw verzekering tegen Oorlogsschade Volledige inlichtingen en premie opgave worden U op aanvraag omgaand verstrekt M J OGIER Co OOSTHAVEN 53 GOUDA ASSURANTIEAFDEEUNG TDL 3071 O 1369 30 Schoenendistributie In verband met de nieuwe regeling der schoenendistributie deelt de leider van den Distributiedienst Gouda mede dat slechts een beperkt aantal aanvraagformulieren ter beschikking van het publiek zal kunnen worden gesteld Deze formulieren zullen slechts des Maandags en bij aanwezigen voorraad eventueel ook des Dinsdags bij den Distributiedienst verkrijgbaar zijn Op elk uit te reiken formulier zal de datum van afgifte worden aangebracht de inlevering ervan moet in dezelfde week geschieden Later ingediende aanvragen zullen niet in behandeling worden genomen Door bovenstaande regeling zal op een spoedige afhandeling kunnen worden gerekend DISTRIBUTIEDIENST GOUDA Last van coneurrentie Plaatst hier U W advertantlt KOMT MEN IEMAND OP STRAAT TEGEN dan kan men zich afvragen of hij of zij gewoon is te rooken itaisschien of hij of zij w eens naar een bioscoop gaat misschien of hij ol zij naar een radio pleegt te luisteren misschiea maar men behoeft zich niet af te vragen of hij ol zij een krant leest I Dat doet hij dat doet zij zeker heel zeker en lederen dagl Vandaar dat couranten reclame Iogisch srwi s dè kern is van iedere goede reclame campagne I raagt Inlightingen voorbeelden etc van courantemredame bQ de erkende advertentiebureauz of het Cebuco Oam Sa AmtterduD VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART M U N H o D T Ingevolge publicatie in de Nederlandsche Staatscourant van 20 Mei 1941 no 97 is het van dien datum af verboden zonder schnftelijke vergunning veti den directeur van het Ru ksbureau voor Hout inlandsch rondhoutnaald hout voorzoover dit op stam zonder schors gemeten een doorsnede op borsthoogte had van om of meer dooh van minder an 18 om te koopen te verkool af te leveren te tiewerken te verwerken te doen bewerken of te doen verwerken Het bovenstaande i3 ook van toepassmg op het verkoopen en het afleveren door den producent die geen handelaar is Vergimmngen al bovenbedoeld dienen te worden aangevraagd by het Rijksbureau voor Hout Driekonrngenstraat 4 te Amsterdam 2417 32 Afd Reinigingsdienst In verband met den Hemelvaartsdag zal het huisvuil in de Uonderdag vullophaal wijken M 0 R a E N Woensdag worden opgehaald en wel langs Gouwe Raam en omgeving in den voarmiddag en in de overige DoRderdag wüken in den namiddag Gouda 20 Mei 1941 DE DIRECTEUR VAN OEMEENTFWERKEN G 1566 U POSTZCOELS Postzegels ie koop gevr van Ned KolonlCo Alleen brieven aan Poot s Oravenbroekscheweg F 22b Reeuw k G 1965 5 Orgel gevraagd liefst van particulier Brieven met opgaaf merk registen en naaste pri s No O 1564 Bur r d blad 5 Adverteeren doet Verkoopen LOSSE NUlHMEDi van de goudsche COURANT s un zijn dagelijks verkrqgbaar bQ O BAKKER Spoorstnatl E BRUYNIKS Kon Wilhelniiiiaweg2 N V P ENDENBURG Veerstal 18 J DE GROOT Wachtelstraat 43 A HAMOEN Burg Martents ligel 11 De Kiosk N RIJS Karnemelksioot J SatOVTEN v omlelitn hoek Roemer VissciieitliMJ SPOORBOEKHANDEL Stitl BOSKOOP Fa D C tf WiLUK Zijde no U en bU de agenten in de omliggeafc gemeenten Wi ► tex Verwaarloosde plichten groeien aan tot lawifhs Af aar bedenk ook 5 Geen mensch kan toovemn H t 1 In dezTO tijd w l extra moeihjic d babywasch toch schoon te houden Bommige moeders hebben het luierprobleem opgelost door in de wieg een zoogenaamde babymat met een bak eronder te leggen De baby heeft dbn geen luiers aan en wordt alleen toegedekt Afgezien van het feit dat er ou vanzelf heel at minder luiers te wasschen zijn is het iy teem z6lf ook heel hygiënisch Maar de babymat vindt hier in Holland no i niet zoo veel opgang en daarom uilen we eens even bekjken hoe we met Koo weinig mogeli k zeep de luiers toch schoon kunnen kr ge Wanneer u in het bezit bent van een ud laken of een anderen ouden doek scheur hier dan kleide vierkante lapjes van 8 bij 8 ent De doekjes worden eerst goed schoon feewafMchen Bij het versrhoonen wordt telkens een lapje op den luier gelegd dat later bij vuile luiers wordt weggegooid de ttilera krijgen op deze manier veel minder vlekken Wanne er de luier alleen maar nat is worden de lapjes met de luiexs raee gewasschen De luiers en verder at het vuile babygoed wordt liefst ojno deri anderen dag gewasschen De luiers worden onmifldellijk in de week gezet Het tweede sop dat is overgehouden kan nog heet goed als weekwater dieiist doen Natuurlijk worden de vieze lutsrs apart m de week geBet Wanneer u er ven tijd vcor hebt tn die twee minuten 7ijn altijd wel te ▼ inden moet u als gewoonte houden dadelijk na het verschoonen den vlezen luier eenmaal te spoelen en hem daarna in weekwater te zetten Als de luiers geweekt zijn worden ze atlemaal achter elkaar gespoeld en geWAsschen in een sop van huishoudzeep Daar de luiers al aardig schoon zijn r het weeken en spoelen kan men er best het sopje waarin het andere babygoed is gewaa ien voor gebruiken de zg n vieze luiers natuurlijk bet laatst JAHEM Het water wordt in leder geval onthard dan hebt ge minder zeep noodig om een goed sop te maken Eens n de aer weken worden de luiers uitgekookt wanneer men dit niet doet worden de luiers toch op den duur een beetje grauw Het is het allerbeste wanneer de baby lken dag alles schoon aankrijgt maar iïï dezen ti d kan men met de bovenkieeding wel twee dagen doen Lakentjes en sloopjes worden om de drie dagen verschoond tenzij dit eerder hoog noodig is Op het kussentje wordt een m vieren gevouwen luier gelegd om het sloopje te sparen Zoo komt waarschijnlijk ledLpre moeder met haar zeephbeveelheid uit DE BABYWASCH tedere macht en zeer zeker de menschelijke is begrensd en daarom tppet worden gestreefd naar verdeehng van kracht en tyd Wie deze kunst niet verstaat gaat snel bergafwaarts dm ten slotte in den afgrond te storten De dingen die niet afgedaan kunnen worden stapelen zich meer en meer op en ze worden als demonen die den mensch neerdruicken het geestelijk evenwicht wordt verstoord en men voelt zich niet meer m staat tegen het leven op te tornen Dekens wasschen xonder xeep Overspannen zenuwen lapelooze nachten en angstige droomen brengen den mensch tot vertwijfeling en doen hem alle levensvreugde verhezen Wie iets dergelijks niet zelf ervaren heeft zal het ongetwijfeld in zijn omgeving hebben medegemaakt Om zeep te sparen kan men vuile dekens ook zéér goed met zout wasschen men moet lan echter de dekens iet te vuil laten worden Men gaat op de volgende wijze te werk Los 4 kopjes 1 2 pond zout op in 30 L 2 nmers lauw water Klop de d en uit en week deze ongeveer 12 uur in dit lauwe pekefWater Geef hierna zoo noodig nog een tweede zoutbad en spoel dan de d en minstens driemaal na In lauw water Haal de deken zoo mogelijk door de wringmachine klop ze voorzichtig uit en hang ze liefst buiten te drogen Borstel de deken daarna aan beüe kanten voorzichtig op Slechts één middel is êr oat al deze moeilijkheden kan voorkomen één princi pe één gebod dat ongetwijfeld zelfdiscipline vereischt en dat is Doe het nul Stel niet uit tot morgen wat gij heden nog doen kunt Geen uitvluchten die men maar al te gemakkelijk kan vinden KWinen als motief gelden doch ook nimmer moet men zich iets voornemen of iets beloven waarvan men vooruit weet dat het boven de krachten gaat Volwassen menschen moeten over zooveel zelfkennis beschikken dat zij weten hoever hun krachten reiken ONDERJU RK Elen mensch kan nu eenmaal niet tooveren en van één dag twee dagen maken £ len groote fout is dat velen zich vaak van hun eigenlijke taak laten afleiden door allerlei dingen te doen die niet strikt noodig zijn waardoor zlst W verliezen die later weer moet worden ingehaald Hemdjes en onderjurken worden weer meer dan vroeger voorzien van een gebaakten pas filethaakwerk leent zich voor dit doel uitstekend Gewerkt wordt met ivoorkleurige kunstzude en een haaknaald no 10 Men werkt in de breedte en begint met 44 losse steken V oor het eerste stokje steekt men in den achtsten kettingsteek vanaf het eind In Men haakt In heen en weergaande toeren zooals het voorbeeld dit duidelijk aangeeft Ieder gevuld hokje zijn 3 stokjes Haakt men geen pas aan de rugzljde dan wordt het haakwerk aan de zijkanten met overhandsche steken met de stof verbonden De p a wordt aan d i venkant afgewerkt met een bles van 1 cm die men met overhandsche steken met het haakWerk verbmdt Op 6 zelfde wijze zet men den pas 9aa de onderzijde aan het weefseL Wanneer mer vrij is in de uitvoerlnc van werkzaamheden Is het verstandig eerst te beginnen met de moeilijke en minder aangename plichten de rest vlot dan vanzelf gehaakten pas Wie tot stelregel heeft genomen om da noodzakelijke dingen met opgewektheid uit te voeren zal ervaren dat verschillende plichten veel minder moeilijk uitvoer baar zijn dan men oorspronkelijk dacht Moedig op de bres staan om d S Qe te doen wat het leven van ons uscht zalvctorkomen dat kleine verzuimen uitgroeien tot trdfeedies en dat ons eenmaalhet harde te laat als een aanklacht inde ooren klinkt Doe het nul Begin vandaag en niet eerst morgen want mets geeft meer rust dan het evoel dat men rijn taak volkomen en aar behooren heeft uitgevoerd Sla zonder olie De distributie van vetten zal een zuinig gebruik van slaolie noodzakelijk maken Men kan sla heel goed afmaken met een sausje van een goed fijngewreven warmen aardappel die vermengd wordt met enkele eetlepels karnemelk e i tikje zout ehekte ui en peterselie citroen of azijn na r verkiezing Aan te bevelen ii om de slasaus een uurtje v n tevoren gereed t maken en Bfaedekt te laten staan i EEN ieder herinnert dcb wel eens oen gesprek te hebben gehad met iemand die een wrat of moedervlek op zijn of baar gezicht had Op het moment dat u dit leest denkt u misschien aan soo n per ocm en beseft dan tevens duidelijk dat die opvallende plek in gezicht of hals meer dan eenige andere eigenaardigheid van die persoon in uw geheugen Is blijven hangen Wellicht heeft u wel eens in een gesprek gezegd Je weet wet die met die wrat boven zgn linkeroog of Zy heeft zoo n moedervlek op het puntje van haar neus In het ergste geval is u z in het twijfelachtige voorrecht de bezitter te zijn vnu één of meer van die blikvangers Het oog wordt onwillekeurig naar voo n rustpunt in het gelaat van hem of haar met wie n m i i reekt getrokkea en de n gaen wie n het aangaat hindert dit bultoh gewoon Er zijn misschien ook wel menschen dh zonder het te weten aanbeen bijzonder ontsierend naevrts pigmentvlek of wrat te danken hebben dit zij bij een sollicitatie bot vingen Sommige vrouw lijden onder een dergelijke schoonheidsfout zoozeo dat het soms schrikbarende vormen aanneeinl Vriendinnen zeggen dan wei eens Waarom liit je dat ding niet wegnemen maar het arme sladAoffer krijgt dan dikwijls visioenen van gefhltkH van operatiemessen narcosekappen bloedbaden enz Niets IS minder waar Het wegnemen zelfs vai de grootste en diepstliggmde wratten moedervlekken huidparels en uitwendige litteekens duurt niet langer dan enkele minuten en behoeft meestal met ens door een dokter te febeuren Iedere vakkundige en medisch gediplomeerde schoonfaeidsn ciallst kan er u m een oogwenk van afhelpen i wel door diathermie Twee verschillende diathermische machines staal hierbij ten dienste het eene toestel werkt vemifr tigend op de te verwijderen weefsels door ee Tonkenboog het tweede bereikt ditzelfde door e platina naald Beide methodes zijn zoo goed ik pijnloos en bij juiste aanwending is het goede ren tairt gegarandeerd Later moet men ekeo wstf het plekje heeft gezeten en dikwijls kan men T nl meer terugvinden Zeer groote moedervlekken of wratten vrafltf drie è viermaal een bestraling Uiteraard door tm simpele der behandeling Is de prijs niet hosg onanngeAame gevolgen zooals lltteekens ontsta kingen e d kunnen onmogelijk optreden Zelfs mocht schrijver dezes eens het genoeM smaken een dame te bevrijden van de zoogenaamda leeuwenhuid n huidaandoening welke meest aMgeboren is en bestaat uit een groote eemge nuIU meters hooge zwarte huidvergroeiing waarop rf soms decimeters lange haren vertoonen Deze zwart of donkerbruine vlek kan soms het geheele gelaat bedekken en zij vormde niet zelden een bron inkomsten voor de ongelukkige bezitster die ri kermissen ed als Icftuwendame de vn tfj met den baard of zelts wel hsK leeuw hw moQsch liet blijken BU het behandelde geval besloeg deie huidaf wUking het geheele voorbvofd waardoor de bfr treffende dame gedwongen was altijd P Jf dragen £ en intensief voortgezette behandeling b V haar er echtCT van af De diathermische bestrajtogen hadden zoo n succes dat zij nu coiffure dragen die het voorhoofd g eel vrij laten enjj haar normaal blanke vooilioofd Is gfi n Qwor la to vinden noch van een verhooging noch van verkleuring of haar Bovenstaand uitsluitend als illustratie verzdcenng dat niemand met wratten eenvouw Udteekcns huidparels moedervlekken of and J huldvergroelingen behoeft te bItjveA lö en at zijn zij Mieboren SeUekade f PUnloos verwijderen van wratten moedervlei eA door medisch gedlpl sChoonbeidSsp W VOOBWINDE iHatgebenr CNOMU LKIN Telaf h 3ft deelt 1 daorj § K i N