Goudsche Courant, woensdag 21 mei 1941

TWEEDE BLAD WOENSDAG 21 MEI IH TOITBAL Belangrükc finale voor Gouda QKUJK SPIL rtatis m bollan WAAN NOODIO OM IN VEILIGBEID TE KOMEN Hel komt er morgen voor Gouda op aan nu de uitwedjtrijd tegen De HölJandiaan ia vastgesteld Men kent de ituatie de Vlaardingen kunnen door hun twee resteerende thuiswedstriiden de andere is tegen S V V te wmnen nogmet Gouda gelyk komen en het competitie besluit van onze stadgenooten wordt dus wel een zeer belangruke Eén punt is noodig om een veilige positie te verlcrygen en een geJyk apel ia dus de opgave waarvoor in Vlaardingen terdege de handen uit de mouwen gestoken moeten worden Gouda mag er dit seizoen wat uit zijn in nog m erdere mate geldt dit voor de Hollandiaan De Gouwenaar staan in elk geval met vier punten weer een ttric beter en dit geeft grond aan de verwachting dat zü m deze beslissende ontmoeting het onbehaagelyk idee dat 1 zoogeruimen tijd bestaat aan hun positie willen ontnemen In de drie overige ontmoetingen sUan geen belangen op het spel Olymj ia beëmdigt het seizoen met een bezoek aan Pechvogels Ook O N A gaat naar Rotterdam haar tegenparuj is Steeds Volharden In beide wedstrijden hebben de Goudsche elftallen de beste papieren Tenslotte is er G S V Il Gouda III met de kampioenen als favoriet die meteen een goede oefening hiibben voor de a s S ondag aanvangende promotiecompetitie VerdeeliBg van Ze klaase staarten in Onderafdeeling Da voornaamste wedstrijden in de Onderafdeeling waarbij Moercapelle Stolwijk de hoofdschotel was zijn uitgesteld en er blijven nu alleen eenigc ontmoetingen in de lagere afdeelingen ver In beide tweede klasse groepen zijn er partijtjes van beslissend belang voor de bezetting van de laatste plaats In 2 A is dit O N A V Waddinxveen II waarin de thuisclub zich uitde voeten kan maken Verliezen deWadd inxveeners opnieuw dan staan zedefinitief onderaan hetgeen ook bijeen gelijk spel het geval is In de B fdeeling is de situatie ingewikkelder Stolwijk II dat het seizoen beëindigt kan laatste worden maaf daar haarfinale tegen het medestaart£lftalG S V IV gaat is er ook nog een kanshet te plooien en mede hangt het ervan af wat Woerden III dat eveneens in het gedrang is opgenomen iniljn eompeütiebesluit bij Gouda VI doet De stand is Woerden III 13 2 1 10 5 19 38 G S V IV 11 3 O 8 4 17 55 Stulwijkll 13 1 1 11 3 21 53 Een moeilijke finale heeft in 2 B de pretendent Olympia IV dié in Nieu werkerk alle krachten zal hetebfn in te spannen Winnen de Gouwenaars dan nemen ze de leiding van Lekkerktrk III over doch dit team kan dan nog geluk komen Hier is de spannende situatie Lekkerk UI 13 10 2 1 22 69 20 Olympia IV 13 11 O 2 22 53 19 Verder komt van de runners up alken in actie Lekkerkerk IV in de 3eklasse C dat met een zege in Schoonhoven de leidende positie opnieuw kanversterken In 3 A heeft de hekkensluiter D O N K V thuis tegen OverK hotje II de kans wat van den achterstand in te loopen J WIJZIGINGEN IN HET PROGRAMMA De voor Hemelvaartsdag vasige telde wedstrijd G S V T O N A is vervallen daar de N V B het verziek van T O N A om de twee wedstrijden legen G S V nu de beslissingen inzake de bezetting van de eerste en de laatste plaats gevallen zijn niet te spelen hééft ingewilligd Voorts is de promotiewedstrijd Forluna II Gouda ni uitgesteld in verband waarmede de wedstrijd G 3 V 11 Gouda III voor de gewone coinpetitie weer op het programma is geplaatst Voor a a Zondag zijn ingelascht de wedstrijd Graaf Willem II G S V voor de gewone competitie en Gouda 111 Neptunus IV voor de promotiecompetitie ZEILEN ELFHOBVCN OFENT MORGEN BET SEIZOEN De Goudsche watersportvereeniging Elfhocven opent Hemelvaartsdag het seizoen met onderlinge wedstrijden des middags op d i plas JElfhoeven Er hebben zich 32 deelnemers opgegeven ATHLETIEK ACHILLES EN VIRES IN ZESKAMP De Goudsche athletiekverecnigmgen Achillea en Virec et Celeritas nemen teel aan een morden door A A V 36 te Alphen a d Ryn georganiseerden ïeskamp De overige deelnemers zijn A A V 36 SH O T Den Haag Holland L iden en Minerva R dam PUMTSELMK NIEUWS Alphen a d Rijn FALLISSEMENT pTGESPROKÉN De Haagsche rechtbank beeft uitgesproken bet faillissement van M J Markx winkelier Van Mand sloo straat 58 Curator is mr F J J Trapman Ie Leiden Bergambacht UITREIKING PEBSOONSBEWUZEN BEGINT Op de gemeeniesecretarie is het raaferiaal voor de uitreiking van persoonsbewijzen ontvangen zoodat spoedig de uitnoodigingen degenen wier naam met één der eerste letters van het Alphabet aanvangt zullen bereiken DISTRIBUTIE RIJWIELBANDEN Pij het plaatselijk distributiekantoor zijn gedurende de maand Mei tot op heden ± 200 aanvragen om een rijwielband binnengekomen In die m and konden slechts 60 banden toegewezen worden OPRICHTING SCHAAKCLUB Enkele schaakliefhebbers in deze gemeente stellen pogingen in het Werk om tot oprichting van een schaakclub te komen PREDIKBEURTEN VOOR DONDERDAG Ned Herv Kerk 10 uui v m Ds Ewoldt Ger Kerk 10 uur vjn Ds Terhaak Uitgetredenen 10 uur jv m Ds Grisnigt van Gouda Berkenwoude GEVALLEN VAN VEEZIEKTE Onder den veestapel van den heer O is de besmettelijke veeziekte monden klauwzeer geconstateerd De heer Z heeft aangifte gedaan van het voorkomen van varkenspest KOOKDEMONSTRATIE Gistermiddag is in de zaal van den heer Berkouwer een kookdemonstratie gegeven door den Voorlichtingsdienst van de Siemens Maatschappij te Den Haag Burgemeester Gautier opende dezen middag en memoreerde de noodzakelukheid van electriseh koken nu vrijwel geen brandstoffen voor het bereiden van maaltijden be schikbaar kijnnen worden gesteld Bodegraven PREDIKBEURTEN VOOR DONDERDAG Ned Herv kerk v m 10 uur Ds Klüsener Geref kerk v m 10 uur ds Dam Ev Luth kerk geen dienst Geref Gemeente v m 10 uur iJeesdienst Hehendopp HET GROENE KRUIS Veel goed werk verricht De afd Hekendorp Lange Ruige Heide en W arder van Het Groene Kruis hield een ledenvergadering in haar gebouw De voorzitte de heer J W Melius zeide dat hoewel in langen tijd niet vergaderd is leden en bestuur getoond hebben ook moeilijke tijden het hoofd te kunnen bieden Ter vergadering verschenen de heer en mevr Kwint burgemeester van arder tot wie een welkomstwoord werd gericht De secretaris deed in zijn verslag mededeeling dat vermoedelijk te Hekendorp nog in 1941 een moedercursus zal worden gehouden Het verslag van den penningmeestergaf de volgende iiijfers Groene Kruis ontv ƒ 734 04 uitg ƒ 617 90 patig slot f 116 14 Wijkverpleging Ontv f2513 07 uitg ƒ 2485 48 Batig slot f 27 59 Het aantal door de wijkzuster afgelegde bezoeken bij patiënten bedroeg 2203 Drie patiënten werden overgebracht naar een ziekenhuis Voor de t b c stonden ingeschreven 17 gezinnen met 24 patiënten welk aantal daalde tot 13 gezinnen met 21 personen In deze gezinnen zijn 279 bezoeken afgelegd Voor de zuigelingenzorg heeft de dpkter 41 consultaties gehouden en aan huis 227 bezoeekn afgelegd Ry de bestuursverkiezing werden de aftredende ih eeren Dr K P Kuier G Kok en N YU herkozen Ten volle werd de wenschelijkheid an aanschaffing van een tweede zuurstofapparaat naar vö ren gebracht Oudewatcr OFFICIEELE VLEESCHVERKOOP ZONDER BON r was zooveel en de iHHUien waren op In de noodslachtplaats zijn weder twee varkejis en een paard welke voor de consumptie goedgekeurd waren in het klein verkocht Aangezien de bonnen op waren is een flinke hoeveelheid paardenvléesch zopder bon verkocht waarvoor toestemming was verleend PREDIKBEURTEN VOOR DONDERDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur ds P J Steenbeek Geref Kerk vm 10 uur ds W van Dijk Reeuwük BURGERLUKE STAND Geboren Geertruida Maria d v n A W V d Werf en M C Blonk Johannes Reinier z van A J C Nederend en E G Kerkhof Overleden Maria Verbeü 62 jaar Theodora Schalkwijk 73 jaar wed van F Le Noble Petrus van Leeuwen 79 jaar LOOP DER BEVOLKING Ingekomen M Fried uit Gouda inZoutmanaweg £ 45 J van Grieken uit Utrbdib in Weth Venteweg H 52 Vertrokken K v d Most naar Almkork B 51 P C Muldef naar Gouderak p a H Matze PREDIKBEURTEN VOOR DONDERDAG Ned Herv Kerk Reeuwijk v m 10 uur ds W Vroegindewey Ned Herv Kerk Sluipwijk v m 10 uur ds E R Damsté Geref Xerk vjn 10 uur ds P Warmenhoven Schoonhoven 25 JAIUG AMBTSJUBILEUM Ds J HOEKSTRA HERDACHT Gelnkw nschen van aUc xijden Het 25 jarig ambtsjubUeiun van ds J Hoekstra predikant der Geref Kerk alhier is Dinsdag op feestelijke wijze gevierd s Middags werd een drukbezochtr receptie gehouden ten huize van den jubilaris waanop o a de burgemeester de beide wethouders en de jubilaris kwamen gelukwenschen s Avonds werd in de Gereformee de Kerk ds Hoekstrji gehuldigd De hcM M A Valk opende de bijeèp komst waarna een dameskoor en een kinderkoor beide onder goede leiding en begeleiding van den heer H C de Goey eenige liederen ten geboore brachten De heer A J 1 Visser bood namens de kea keraad en gemeente aan deii jubilaris een fraaie boekenkast aan en aan mevr Hoekstra een gemakkelijke stoel welk geschenk aan den jubilaris vergezeld ging van een album met handteekening van zoo goed als alle belijdende lidmaten der kerk Hierna voerden verschillende afgevèardigen het woord o a ds N O Steenbeek van Willige Langerak ds Kroes van Dalfsen de vorige gemeente van ds Hoekstra en de heer D P M Gaillard namens de Ned Herv Kerk alhier De heer A de Rijk bood de gelukwenschen aan namens de jeugdvereenigingen en overhandigde een fraai schilderij Voorts spraken de heeren A M Nieuwenhui en burgemeester van Schoonhoven L Schuman burgemeester van Willige Langemk en de heer Ooms namens het bestuur van de school met den BijbeL Ds E H Broekstra bood de getukwer Bchen aan van de zendingsdeputaten en namens de kas voor hulpbehoevende studenten waarvan ds Hoekstra voorzitter is De heer J G van Marijk feliciteerde onder aanbieding van eeri bloemstuk namens de mannen en vrouwenvereniging Hierna dankte ds Hoekstra voor de vele blijken van beJangstelling vreke hij op dezen dag heeft ontvangen Hij schetste in het kort zijn levensloop en hoe hij er toe kwam eerst op rijpen leeftijd het predikambt te kiezen Hierna gmg hij voor in dankgebed waarna gelegenheid werd gegev nt den jubilarij persoonlijk giSuR te wenschen van welke gelegenheid druk gebruik gemaakt werd FEESTELUKE TACH HGSTE VERJAAKI AG VAN DEN HEER VAN DREW Maandag vierde de heer J B van Driem plaatselijk uitgever tan Het Nieuws zijn tachtigsten verjaardag Het heeft den krassen jarige niet aan belangstelling ontbroken Vele bloemstukken zijn aangetx den o a van de buurtvereeniging Olivier van Noortstraat terwijl de jubilaris ook vele persoonlijke felicitaties ontving GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevonden voorwerpen zijn inlichtingen te verkrijgen aan het bureau van politie Kinderhandschoen gummi speelgoedbeertje huissleutel zinken emmer penning foxhondje vulpotlood kin erportemonnaie een ceintuur BURGERLIJKE STAND Geboren Arie Hendrik zoon van P C J van Put en C Broere Overleden B Boon oud 84 jaar weduwe van P de Heer E M dem Uyl oud 58 jaar Waddinxvéen WEDDEVERHOOGING VAN ƒ 1 80 PER JAAR In verband met een opmerking van Ged Staten stellen B en W den raad voor in de bepaling met betrekking tot den kinderbijslag in de salarisregeling het maximum van ƒ 240 te schrappen en deze bepaling van 1 Jan 1941 af te doen luiden als volgt Aan de ambtenaren uitgezonderd aan hén wier werkkring als nevenbetrekking wordt beschouwd wordt voor ell6 wettig of gewettigd kind beneden den leeftijd van 18 jaar dat ïij boven de twee te hunnen laste heiiben een tijdelijke kindertoelace toegekend groot 2 4 van het salaris met een minimum van ƒ 50 per jaar Hierdoor zal momenteel de stoker der gasfabriek H Hofstede een jaarweddevermeerdermg kunnen bekomen van ƒ 1 80 VERGADERING VAl4 DEN RAAD Een openbare vergadering van den raad dezer gemeente is belegd op a s Dinsdag des namiddags te Zes mir Onderwerpen ter behandeling zijn o a Voorstel tpt verandering van den titel van den gemeente opzichter in dien van gemeente architect Subsidie voor de vereeniging De Proeftuin te Boskoop Voorstel tot het verstrekken vaii meer onderwijsruimte aan de Hervormde school Subsidie aan de vereeniging voor ziekenhuisverpleging Vaststelling der aanvulling van het uitbreidingsplan Voorstel tot vergoeding van schade geleden door het inwer pen van ruiten SUBSIDIE AAN DE PROEFTUnr B en W stellen den raad voor eenverzoek van de vereeniging De Proeftuin te Boskoop om ten behoeve vanhaar werkzaamheden in het belang vande boomkweekerij een subsidie te verleenen van ƒ 25 ot wederopzeggingin te willigen PLAN VOOR BOUW VAN VUFTIG A1IBEIDEB8WONINGEN Medewerking aan den raad Tenocbt De Woningbouwvereeniging Waddinxvéen heeft den raad medegedeelt dat zij gaarre zou overgaan tot den bouv van een 50 tal geschikte arbeiderswonmgen waarom zij den raad verzoekt het daarheen te leiden dat aan de vereeniging grond wordt toegewzeh voor den bouw van circa 50 woningen met medewerking van het rijk een voorschot wordt toegekend ten bedrage van ƒ 250 000 of zooveel meer of minder als 4ioodig is om den bouw der woningen te financieren en een bijdrage in het exploitatietekort wordt verleend tot zoodanig bedrag dat de woningen tegen normale althans billijke prijzen kunnen worden verhuurd In de memorie van toelichting merkt de vereeniging op dat zü in den loop der jaren met medewerking van den raad 159 woningen alhier gesticht heeft met voorschotten ingevolge de Woningwet Deze woningen vinden steeds grif huurders en de exploitatie slaagde naat wenscfa De vereeniging meende den verderen bouw en exploitatie van woningen aan het particulier initiatief te kunnen overlaten maar daarin schoot men naar haar meening tekort Bovendien zijn de tijdsomstanjigheden oorzaak van het feit dat zonder financieele hulp geen sluitende exploitatie rekening is te maken Wat het geibrek aan woningen aangaat wordt er ir dê toelichting op gewezen dat voorzoover het bestuur bekend in deze gemeente geen enkel bewoonbaar huis beschikbaar is Jonge trouwlustige menschen zoeken buitende gemeentegrenzen een onderkomen Verder heeft dén raad een 60 tal woningen onbewoonbaar verklaard Ekiwanneer men dan bedenkt aldus hetadres dat onze gemeente haar industrie nog steeds ziet uitbreiden en hoeveel fabrieksarbeiders nu reeds inGouda en andere omliggende plaatsengehuisvest ziJn dan springt aanstondseen nijpende woningnood in hel oogen VTagen wij ons af of het wel goedis geweest de voorziening in woning behoeften aan particulieren over telaten De door het Ijestuu Opgestelde exploitatie iekening becijfert per woning de prijs van den grond op ƒ 300 en de bouwkosten op ƒ 4700 rtiet annuïteiten van resp 75 en 50 jaar De huur IS becijferd op ƒ 3 60 per week Per woning is pet jaar een tekort berekend van ƒ 104 Het bestuur heeft vernomen dat de mogelijkheid bestaat dat dit tekort wordt gedekt door het rijk en de gemeente ieder voor de h lft N r de mecning van het bestuur kan bij den tegenwoordigtn loonstandaard van den doorSneefabrieks arbeider geen hoogere huur worden bedongen dan ongeveer f 3 60 p w B en W deelen den raad mede datziJ deze zaak in onderzoek hebben genomen en spoedig prae advies hopenuit te brengen OPHEFFINO GEMEENTEUJKE ARBEIDSBEMIDDELING Nu de gewestelijke arbeidsbureaux op 1 Mei 1941 hun werkzaamheden liebben begonnen weshalve de bestaande arbeidsbemiddeling met in gang van dien dag is beëindigd stellen B en W den raad voor het agei tschap der arbeidsbemiddeling op te heffen den heer H Jenné commies ter secretarie eervol ontslag te verleenen als lijdelijk agent der arbeidsbemiddeling met uitspreking van de waardee ring van den gemeenteraad voor de wij e waarop hij die functie heeft waargenomen met dank voor de in die functie aan de gemeente bewezen diensten eervol te ontheffen van het lidmaatschap der commissie van toezicht op het agentschap de heeren N Krabbendam voorzitter Ph J C Dijs en A Oudijk leden werkgevers en S Slappendel en W J van Vliet ledenwerknemers VERANDERING TITEL GEMEENTEOPZICHTER IN GEMEENTE B en W geven den raad in overweging te bepalen dat de heer P D Stuurman zoolang hij de functies van gemeenteopzichter en ambtenaar belast met het toezicht op den Woningbouw uitoefent den titel zal voeren van gemeentearchitect Woerden BURGEMEESTER VAN KEMl EN HERBENOEMD Bij besluit van den secretaris generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken is met ingang van 4 Juni de heer H G van Kempen opnieuw benoemd tot burgemeester van de gemeente Woerden ROTTERDAMSCHE RECHTBANK Spaarpot gelicht Tegen den 19 jarigen timmermanG Th H uit Woerden gedetineerd eischte het O M by de rechtbank teRotterdam gisteren 10 maanden gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest terzake van diefstal met inklimmlng Vei d had begin April de woning van Iden slagerVan Ritoyen tfe Woerden bezqcht en daar vijf bankbiljetten van tien gulden uit n kastje weggenomen De slager was niet th uis lag in het ziekenhuis en had aan nienmnd opidracht gegeven het kistje dat eigende was van de spaarclub van het p oneel van Lunenburg De Zeeuw opSi te maken Verd heeft niet üit armoede gehandeld doch alleen om eens prettig te kunnen uitgaan Mr Feitsma veronderstelde dat verd het niet zoo nauw pleegt te nemen met het mijn en diJn Mr U O Schilthuis meende dat er termen aanwezig waren om clementie toe te passen Uitspraak 29 Mei a s ADVERTEERTZ IN DIT BLADZ BINNENUND Gerzon s Zomer Modeshow IN DE DIERGAARDE BLUDORPBOTTERDAM De mode heeft gisteren wederom getoond dat al mogen de tijdsomstandigheden nog zoo somber zijn zy toch altyd kans aet creaties te scheppen in vorm en kleur diè het vrouwenhart bekoren en fleur en levendigheid brenglen De show door Gebrs Gerzon in de Riviera hal van de Diergaarde in BlijdQrp te Rotterdam georganiseerd heeft daarvan het bjwijs geleverd In ze entourage waar lichte kleuren en zon en weelderige plantengroepen een sfeer scheppen van opgewektheid en feestelijkheid heeft de mode triomphen gevierd door de expositip van een collectie strand en sportkleeding middag dagen avondjaponnen mantels en mantelcostuums in groote verscheidenbeid De mannequins hebben daar variaties getoond die zouden doen denken dat we niet leefden ip puntentijd alaof de textielkaart slechts in het Isind der verbeelding bestond Elegante strandcostuumpjes waren er vele shantung is de ideale stof voor deze sierlijke shorts met jas met lange broek van wollen mousseline of linnen Voor sport en wandelkleeding zijn naast shantung ook tussor en wol dê meest gebruikelijke stoffen wijl ze luchtig zijn en soepel De modellen zijn zeer eenvoudig doch van Volmaakten snit de jasjes zijn aanmerkelijk langer dan vroeger Als fegel toonen de mantels die vrij ruim ziJn twee rij n knoopen hoewel daaiop uitzonderingen zyn Ze wonden gedragen opsruim geplooide of geplisseerde rokjes Enkele modellen waren er mei opgestikle revers wat een nieuwe vondst genoemd kan worden Leuke sportjaponnen van imprimé met ruim geplisseerde rokken of met rokken met platte plooien waren er in verscheidenheid Een tieige kunstzijden linnen japon met bruine wolftn draden was iets heel nieuws In de namiddagjaponnen is er een nieuwe piode op komst de mouwen zijn zeer gevaneerd van vorm Dt rokken zijn strak pm de heupen maar hebben ruimle van voren en opgezette of schuin ingezette takken Van de mantels en complets waren chique modellen aanwezig van wol en zijde waarbij het zwart domipeerde Bontmantels van het kostbaarst materiaal dal we liet gedacht hadden te zullen zien waren er in verschillende modellen soms met wijde mouwen en sierlijke kragen Een perz mantel met fraaie baU nmouwen trok zeer de aandacht De avondjaponnen die thans veelal n imprimé en zyde zijn werden in zeer gevarieerde mode len getoond Ze zijn zeer gedinstmgeeri Een paar creaties briün met beige verwierven een speciaal ipplaus evenzoo een tussor toiletje waarbij een klein hoedje van lila vicoltjes werd gedragen met een fijne cor age Een attrartienummer wi ook de rondgang van de mannequin met het baby leeuwlje en vooral de lorieuzë bruidstoet aan het slot t Was een modefestijn in dt mooie Riviera hal van de Rotterdimsche Diergaarde dat door oen talrij publiek is bijgewoond BUITENLAND JTALMANSCH LEGERBER CHT Zware trijd bfl Gondar WEDERZUDS ZWARE VERLIEZEN Het Italiaansche weennachti erichtnummer 349 luidt als volgt Noord Afrika Aan het front van Tobroek hebben wij kleine vijandelijke acties afgeslagen waarbij gevangenen werden gemaakt Onze luchtformaties hebben Mersa Matroeh en Tobroek gebombardeerd waardoor groote branden zijn ontstaan De vijand heeft een luchtaanval ondernomen op Benghazi Oost Afrika In den sector van Gondar is de vijand door onze energieke tegenacties uit de stellingen verdreven waarin hij zich op 17 en 18 Mei had weten te nestelen De aan den vijand toegebrachte verliezen zyn aanzienlyk Onze verliezen zyn eveneens groot De gevolgen vah de Duitsth Fransche samenwerking BESCHOUWING VAN DE SUNDAY TIMES DeSundayTimes bespreekt den toestand welke ontstaan is door het pact dat de regeering van Vichy met Hitler gesloten heeft en schryft dat er over de rechtstreeksche gevolgen der Duitsch Fransche samenwerljing geen twijfel bestaan kan Frankrijk zal voor de eerste maal de Volle hardheid der blokkade gaan gevoelen Het zal geen bijzondere hulpzendingen meer van Engeland of Amerika krijgen Geen schip zal er fheer naar Marseille varen De handel tusschen Frankrijk en zyn koloniën zal vtoor zoover het mogelijk is door Engeland worden afgesneden Wanneer het Fransche volk niet graag beperkingen ziet weet het dat Darlan daarvoor verantwoordelijk is Oftieieele verklaring van Leahjt De Amerikaansche ambassadeur te Vichy Leahy heeft Zondag tegenover journalisten de officieele verklaring afgelegd dat het bericht over zyn terugroeping tendentieus was en dat hiJ noch zyn post zou verlaten noch zijn misie als beëindigd beschouwt In politieke kringn te Vichy maakt men hieruit de gevolgtrekking dat de verklaring van Leahy tot een zekere kalmeering bij het beschouwen v FranschAmerikaanschc betrekt heeft geleid Men is echter tevea meening dat met het oog op de n politieke positie de regeernt Washington besloten heefi af i van alle verdere zendingen levens delen naar Frankrijk In dezelfde ÏÏ gen gelooft men dat Wanneer dit izou blijken te zijn dit bericht ondiT Fransche openbare meening een i ongerustheid zou verwekken DVITSCH t£GERBEmC8ï 33 000 TON AAiT TANKSCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT Krviaer in brand geworpen Het opperbevel van de Duitsch weermacht maakt bekend Een duikboot onder bevel van kapitein Iuitenant Lehmann Willenbrock heeft uit convooien 33 000 b rt u Britsche tanksthepen tot zinken gebracht Duitsche duikbommenwerpers hebben onder bescherming van jachtvlie tuigen schepen in de Soeda baai en vliegvelden op het eiland Kreta aas gevallen Zy wierpen een kruiser de York klasse in brand vemielda zes jachtvliegtuigen van h et type Hnrricane op den grond en stelden zes stuk ken luchtdoelgeschut Ijulten gevecht In het zeegebied rondom Engeland vernietigden gevechtsvhegtuigen ten Zuidwesten van Weymouth een Britsche duikboot en beschadigden in Milfordhaven en groot koopvaardijschip zwaar Bij afvallen op de Engelsche Zuidkust schoten Duitsche jagers in luchtgevechten zes Britsche jachtvliegtuigen en een gevechtsvliegtuig neer In den afgeloopen nacht vielen gevechtsvliegtuigen haveninstallaties aan de Zuiden Zuid Oostkust van Engeland aan In Noord Afrika wederzijdsche activiteit van verkenningtroepen De vijand is overdag noch des nachtsboven het Duitsche r ksgebied versche nen i De oorlog tusschen China en Japan GERUCHTEN OMTRENT EEN BEMIDDELINGSVOORSTEL In goed ingelichte kringen te Wash ington gelooft men aldus United Press dat het uit Moskou afkomstige bencht waarin beweerd wordt dat Japan een bemiddelingsaanboö der Vereenjgde Staten tot beëindiging van den oorlog tusschen China en Japan had voorgel steld als een nieuwe proefballon beschouwd moet worden In deze kring eh meent nnen dat het bencBt den wensch van officieuse Japansche liruigen weergeeft om de houding van de Vereenigde Staten en China betreffende de mogelijkheid van een einde der vijandelijkheden in China te verneme Men herinnert eraan dat de Japan Times and Advertiser kort jeleden een wereldvrede plan beeft É publiceerd en eenige dagen later het vcorstel heeft gedaan te trachten met Tsj ng Kai Sjek tot een compromis t geraken Unitod Press meldt uit Sjanghar De woordvoerder van de Japansche am bassade To nokasu Hori j vgerde zich uit te spreken over d Kfhlen aangaande vredesbemidd Kvosrstellen Hij verklaarde dat hij daarover niet wist en sprak als zijn meening uit dat die voorstellen waarschijnlijk met vaa officieele zijde on iemon en waren De ontmoeting tusscMa Matsoeoka en Grew Bij het begin der persconferentie vanheden en nog voordat de buifenland che correspondenten met hun vragenkonden beginnen heeft de woordvoerder van het centrale bureau voor uilichtingen van het Japansche kabinetverzocht hem geen moeilijke vragente stellen daar Jiy niet in staat was diete beantwoorden Toen hem om naderebyzonderheden verzocht werd over deontmoeting van gisteren tus schen Matsoeoka den Japanschen minster van Buitenlandsche Zaken en Grew denambassadeur van de Ver Staten zei de woordvoerder dat hier uilfluitenasprake is geweest van een hnHi lu heidsbezoek Grew was zoo vriendelijk geweest Mat oeoka een genef iniil tegen de verkoudheid te gevei waaraan de minister van BuilerlardscheZaken sinds zi n terugkeer uit Europa liJdt I MARKTBERICHTEN KAASMAKKT WOERDEN 21 fel Aanvoer 7 parlUtm W 1 41 M a srl 00 e 30 H ndf 1 VEEMARKT GOl OA ï ïMcl Aanjeevoerd In ttita waarvan tS maffrre varkrnl uk 3 bi Sn IS per stuk deren 81 nuchtere kalveren NVC jtieren 17 bokken en feiten uuuM Handel i iaaer varkent tu jJK stug lammeren ledeltjk bokken en stuf KAASMABKT GOCBA II Mei a partuen kMs PHwm tlM Se kwal If Handel lux BOTFfcMAaKT OOtDA SI Mei Geen aanvoer EIEaKNMABKT OOliD n Mei JSfl tuk Wpetoen B prijien Handel Vlu CKKTIIAI e ZI lll BOi I tVtMIsr VKirCNIGINO TE GnUDA ai Mei Aanvoer IWOOÓ uk prijien