Goudsche Courant, woensdag 21 mei 1941

E BLAD WOENSDAG 21 MEI 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM V H Noieeringen van XMei Z wieka HbJIIi Ziddar Bypb 1 ultl 4 Do aar KL V i ZH Hypb mei varpl ultl I H Eanla Nad Sen vark 4 Ro Sch Byp b 4 Dito 3t i OaUOATllt atuulMaU V K HM 1 I S la NS M la 100 4 itae bii r iw 4 40 la I HW 4 1S4S bU f HO 4 1B41 bit 100 4 1941 blf 90 4 IMS r i e I WM Mc 3 U f 100 i a f 100 I i a too 1 11 IM HO s m UN Ol 100 1 Ol MO 11 If 01 t 100 f i n 0 1 ƒ 00 1 31 AO f 100 t IM AOI SM f Prav a Gim Manlafca Adam 1130 i i 9o 90h to la l 31 11 Apeid la IV Arnhem IS 1 Davcntar U20 Dordr M 31 1 iindh 1035 il Do 3e Ik 37 3 i Gam 31 3 D olO j 2a H 38 l t H Grhaca U i PIte ItM 11 DUb 1937 I 11 Pita 30 3i i ISmning 1938 3 4 Blto la 1 M 1 iaarlem lt t fito M Ji a ialm 1137 li a tHb 1137 illvari iSM t 4 tnw 101 M V a Ueuw ina 3 Latdan 1137 3l N Honasd S i Do la M 31 1 Dito i t M 21 D o Ie lO Jll Jl Ntim 2a 1 37 31 dam lMS 37 D a 1 an 3 31 Si SU Wh am 8A 1 ml 84H mi Si fHH 90K 93M 91 sa 8SH 90 OH 94H UU H6H tl 96 S7 S7H S2 97 a S7 u Dito 1 llM 31 Dito uaa si ii chiad 3a l n 3i Tllb 1 37 31 lm Pr 37 D o lem 37 3i Caalaiid 1137 1 C HoU 1S37 1 Zh la I It3 1 Otto 2a Ig 3S 1 vNG ae 1 37 11 Dito 1 M 1 i V Onr Z 37 4 n Crad Ml 3300 O V Sï i j Bnktiut S 4 AUToUlBian Hypatkaakkukam AU Fr Hyp b m t vafpl ultt Pandbr 31 2 A H biar XV 3 A dam Hyp 1 4 D o H iunh B B Sar t F P br 31 t Hyp b NN PJ 4 Dito CD 31 Dr H B d o 3 rr GroB Byp Bank Pd 4 D o Da au Va 31 D o p b 31 1 tGravHB d o3i Cr Hyp BPb 31 Hl HP aar A cl Dito aar BD 31 IIall Hyp B dito Dito aar K 31 Byp b V Ned Sar U 11 tuul Nyp b lar AB AA BB 4 pOaar T TASi lO T H Crad Pudkr 4 D o ini varpi ultk 31 Km 96 4 91 93 4 OH 91K M 94H 8H 1 96 97 9SM 2H 94 102 S 90H 9214 93 SÜH StH M 4H OH MM 1014 W 0 NS iat 4 106 13814 117 7J 91 4 93 4 86 1H 96 N Hyp b do SV N Ilyp b Vaaud acria K 3Vi D a 31 dito 1 Noordw Hyp b Pandbr SVi CMpartlaa H b d o 4 0 lt Hyp b d o 4 M dito 11 Stca Hyp b ar K L 31 Ute Hyp b Dito aaria K 4 Dtio aeila E IV Dtta 11 varpl ultl 37 WaiU Hyp b H rr 3v 96 IS 91 OH 9 98H Ifll KI 100 Kt m JI4 BEURSOVERZICHT Amusementsorkrat 1 4S Gratmtfoonmuuek IM Bachcantalc tï n 2 M Orkest Eloward 3 15 Gramofooninuzlek 3J0 Voor zieken 4 00 Gia nofoonmuziek 4 M Voor d jeugd 5 00 Cau cne De beteekenls van d Hemelvaart Vooi bereid door de Chrtstelijke RadioStichunpi 5 15 BNO Nkuw economischeen beurtbenchilen S U Ensemble Bandi Baloeh fi ev U h bt t gel ad op de lagere choo 6JS Ent enü tc Bart Ekkersi C W Sport van d n dag TM BNO Peraowrxicht voor binnen nenen bultenVand 7 15 Munodl ensemb e 7 Caiwrrte Ik was er xe f bij 7 45 Mu nMMenwmble IM BNO Nieuv sberichten 8 IS S H gel van den dag of rramofoomnuziek a Se Concertgebouworhest en solist 9M Gramofoonntuziek 10 00 BNO Nieuwsberk htcn sluiting Vrijdag 23 Mei HILVERSUM I 51S 5 M 1 45 Gramoioonmuz 50 Ochtendgymnastiek 13 00 Gramofoonmuz 7 45 OrtvtendnvmnaislK f g OO BNO Nieuwsberichten 15 Schriftlezing Een meditatie Vooibereid door de Christelijke RatMo Stichting 8 25 Gewtjdt mtiziek gr pi 45 Gramofoonnyuziek 9 11 Voor de huisvrouw 9 M Gramofoonmuziek 10 00 Kn emble B rt Ekk rb 10 20 DecUinatie In de situaUe op de Effectenbeur te Amsterdam was geen verandering gekomen Het hoofdkenmeik van de imarkt wafc de afwezigheid van opdracht p hei daarmede Desniettemin kon de stemmmg niet flauw worden genoemd Aan Industrleelen werd niet veel aandacht geschonken Aku s waren prti houdend maar bUna onbewogen TTnielevers zoo goed als ongewijzigd De Philips aandeelen zakten on det beurstiid iets in Voor de minder gangbare soorten wa de stemming aan den on geanimeerden kant Terwijl de beleggingswaarden den laatsten ttjd nogal eens voor eenige afwisseling hadden zorcgedi gen hadden deze panieren gisteren ook een stil voorkomen De Nederlandsehe staatüpapieren konden zich overigens handhaven De nieuwe 4 otoligatiën Nefïer and werdon afgedaan teeen orllTen Ionpende van 9gs ifl fot i D 9t ffel e nh g twwoog zich tusschen MV en i De overige soorten stil Gemeentelijke en provinciale obllgatlen waren pTtj ihowdend Pandbrteven trokken maar weinig betengstcUinf Pn ongalie VU INDBXCUrKB AAMDBEUUI Metfec d eld door t Centr Buf Ir d Stat Koersen vên 10 Ned aandeiAM Mei ö Omzet v n N d aandeelen op 17 Mei W aemble Bart Ekhers 11 10 Gramofoonmuziek 12 00 Omroeporkest 11 30 Viiiül cello en piano 12 42 A manak 12 45 BNO Nieuws en economiM lie belichten 1 00 Orkest Eloward en piano mtermezzi 2 00 Gramofoonmuziek 2 15 Voor de vrouw 2 3 Orgelconcert 3 96 Arnhemscbe Orkestvereenigng en solLste 3 30 Musiquelte 4 00 Lezen In den Bl bel iVoorbeieid door het Vrijzinnig Protestanlsch Kerkcomité 4 2 Gramofoonmuziek 4 3 Gramoloonmuziek met ttieltchting 5 15 BNO Nieuws economische en beursberichten 5 36 Amusementsorkest soH ile en pianoInlermezil 6 15 Wat is natuurgeneeswljze J Ensemble Bandi Baiogh 7 M BNO Economisehe vragen van den dag 7 15 Het iRofterdamsch pianokwartet 8 M BNO 7 Nieuwsberichten 1 15 Spiegel van den dag IJ De Melodisten solist en het dameskoor Aethercharme 1 1 Caueerle Nederland voedt zichzelf ProducMeslag 1941 U5 AvondwQdlng Voorbereid door he4 Vrijzinnig Protestanlsch Kerkcomilé 9 3 Berichten Engtlsch 945 Gramofoonmuziek M MBNO Bngelsche berichten slultiiig BILVBRSUM n 3 1 5 M 4S Oramofoonmuz JJ Orfitendromnajöak T M Gramotoonnniz 7 45 Ochtendgymnaraea iS SnS NSÏÏÏberichien 15 Grmofoon muziek 11 M PianovooBdracht en J fJ muziek 1 15 Gramofoonmuziek ll M voor de kleuter J Gramofoonmuziek lJ 9 Berichten 12 15 De mb ïr J Nieuws en economische JF1 sembe Erica Helen 1 46 Gramofoonmuziek 2 M Amhemache Orkestvereeniging en soliste 3 M Celestaensemble Voor v 3 45 Gramofoonmuziek 4 3 Voor fc ieugd 5 M GranKlfooronuzlek S I5 BNO J economische en beursberichten SJJO rP PnrVfcf aaa rauserie Iets over het werk m S wêes nTch i ï 1é Neerbosch y SSr i door de ChT Radio S J Sr JK orkest 41 ToeriallK he raadgevingen 7 10 BNO Economiache vragen vm 2 i Orgetomcert en zang 7J ï fl me en Nattonaat Sodalllme t Of 7 eert en zang SJ BNO Nieuwsberichten 8 15 Slilegel van den dag of gramofoonmuziek 8 3 Gramoroomnuziek 8 45 Kadlotooneel 1 15 Oramofoonmozlek MJ BNO Nieuwzberichten ihlltlng DtKORTE BALANS VAN DE NEDERLAND8CBE hste cijfers 1 Mei ff and$che wiaaeli J 179 659 894 f ep het buitenland I 198 598 536 K gen 188 724 401 S aan Ned lndi 57 977 150 1 021 701 252 17 050 625 1 038 751 877 ten in omloop 1 815 021 685 platten in omloop Ï9 130 C eourant saldo s van het rijk 1 10 9 Ï S S ourant saldo s van anderen 175 969 339 ening courant sakto a 178 170 302 r metaalsaldo 325 413 257 papier bij de bank 173 600 000 i Ve sm 7ich aanllcn nicls t dat van hen and agon voer in biiiet at r 1110 il It Cl ilf W 1van der zpide ilrnti cliik cliik glINEIIURD l ct Joris van Syreren lASnlGHEID or HKT BINNENHOF wj r eldt Girteren een jaar Vrerd de leider van het Ver Die sthe nationaal socialislen SiS Jorm van Severen als slècht l ïna itrW voor Groot Neder Xaief i t Vlaamschen en sIj ymbool van de nieuwrewjarbij het Verdinaao in deilSc i li8tische Beweging iï iifn 1 df vlag van Jong Dinaso Nitionalen Jeugdstorm t plechtig aangeboden en tertöd i P het Haagsche Binnen indrukwekkende plechtigheidn wsaraan een ban stormers fff ban stormsters van de N J i Ltaunen Tjeugdtroepen telden iich met ift en m uziek op het historische I ia open carrévorm op waarna I Nije een toespraak hield igyolgen heeit de heer M L J v MW in uniform van v rdinaso i Z ari aan de historische jebeurteiTdie zich eeuwen geleden op het the Binnenhof hebben afgespeeld rSden vantgrootheid en Woei maar J3 van kleinheid ep parlementair jnr schftsl de figuur van Joris van toBO die in den wereldoorlog alt tójHiant voor België streed doch nog bet einde van dien oorlog werd wcgndeerd omdal hij opkwam voor aamkcht volk guileider v Hamond leidde vervolMti de overdracht in van het Verdi wimpfl als symbool der vereenif H van de Vlaamsch met de NederIddjche jeug Geiongcn 4erd plechtig het zesde twrlet van het Wilhehnua Mün jdiill ende betrouwen enz Tnnlotte werd de overdracht verlidil iietgeeni met plechtige vaandel r ling g d ging marsch van de beide Jeugdstorm ui door del sta J volgde op deze htieheif loogdinaso wiiBpcl naar Utrecht gtbracht I herdenking van den dood van torii van Seferen is de Jongdinasowimpel welke te Groesbeek werd befjard naar Utrecht overgebracht en psteren aan aen hoofdstormer van den Sitionalen Jeugdstorm waarmede bet Jongdir aso thans is samengesmolten overgedragen Deze wimpel werd destijds als symIml van de uiterlijke eenheid van het Joil dinaso 4t or Joris van Severen aan te poep Grc sbeek als eenige in Il08id Nederl nd overhandigd en M II om de Samensmelting yan Jong iito en Jeugdstorm te sjrmboliseein dat de wimpel thans aan den leider Hr 7P oreiinisatie ter hand is ge f Hel overbrengen van den wimpel nn Groesbeek naar Utrecht is geheel teveel geschied door estafetteploegen Mttngesleld uit leden van Jongdinaso a Jeugdstorm Eergisteren des ochte oin 1 uur vottd de start plaats i iGroesl e k gisteraVond om vijf mi tW voor half negen arriveerde de Mtite plneg in Utrecht waar in het Jongerenkwartier aan het Oorsprongpirkde overdracht heeft plaats gehad Ciitbij werden toespraken gehouden iloor den heer Voorlioeve en hoofd ormer C van Geetikerken Herdenking te Amsterdam Ook te Amsterdam is de sterfdag W Jons van Severen herdacht Des Wiens werd in en der R K kerken oiis van requiem opgedragen Dm avonJjs belegde het Vénlinaso l bijeenkomst waar Van Severen plechtig werd herdacht Een portretteekening hem voorstellende als opjwten leider der D M O vervaardigd Clamor Lindeman werd onthuld ania de organisatieleider K van Mamk een rede uitsprak De plech iMid iiad een besloten karakter Officieele berichten 1 beschikking van den secretaris Wsl van het departement van Bin2 dsche Zaken is C J van Oost rW Vur bij de rüksinspectie der wkmgsregisters aangewezen als l v rvangend hoofd van die in wtie Ju beschikking van den aecretarisr van het departement van Opyy Wetenschap en Cultuurbe gWning IS aangesteld als gevolmach Cï volkscultuur bü dat debari2 J V Houten te s Gra ge JriTGDKAARTEN DER ÖtLANDSCmE SPOORWEGEN 2 otten aan het rük jjj munt en materiaal Si munt ent gliSSr f i vernemen ia het de directie fle Ncderlandsche Spoorwegen Z Jli gebleken de leeftödigrens JjT idkaarten de vroegere z g jyuMenkaarten met één jaar te 2 n Deze kaarten zijn thans n l jTObaar voor personei jonger dan W in plaats van jdnger dan 19 r wvendieh kan de geldijheid nu B w illekeurigen dag ingaan dus JSJJ w aooali VTOefer op den eersten estienden der maand gnuonnniR diugtevr GENERAAL DER P T T De dire t generaal der P T T Is vnlundeni wDinidag 3 Juni Kt lijn gtwone wckdqkache spreekuur te hou RECHTSZAKEN ÜTRECHTSCHE RECHTBANK BELTER TOT WEKEN VnOORDEELD Veertien dagen geleden diende voor de rechtbank te Utrecht een zaak betreffende misdrijf art 191 W v S het hulp verleenen bU een poging om uit de gevangenis te ontsnappen In het Huis van Bewaring aten twee gedetineerden van wien de een op vrije voeten mocht worden gesteld terwijl de ander nog twee jaar voor den boeg had De twee gevangenen kwamen overeen dat de een zich zou voordoen voor den ander zoodat toen afgeroepen werd dat de eeij in vrül eid zou worden gesteld de ander naar vqiren trad en de gevangenisdeur voor zich zag open gaan terwijl hü nog twee jaar achter slot en grendel had moetei zitten De ander die werkeUjk in vrijheid gesteld had moeten worden vroeg hierop o hij nu eindelijk vrü kwam en zoo kwam de fraude uit Terzake misdrijf art 191 W v S werd tegen den 22 iarigen hotelbediende L D uit Utreclh een gevangenisstraf geeischt voor den fijd van drie maanden De rechtbank veroordeelde verdachte tot een gevangenisstraf van zesweken I REUNG VAN BLOEM Een jaar gevangenisstraf eischte de officier van Justitie tegen den 38jari gen Utreehtschen chauffeur J H L terzake van heling van verschillende goederen en een half jaar werd geëischt tegen I den 26 jarigen bakker J H eveneens uit Utrecht terzake van heUng van zakken bloem De rechtbank te Utrecht zal op 30 Mei uitspraak doen G EDEN NAAM VAN INSPECTEUR VAN POLITIE BEKLAD De 27 iarige typograaf B S C uit Biltheven heeft 6 Mei voor de rechtbank te Utrecht terecht gestaan terzake van aanranding van den goeden naam van den Bilthovenschen inspecteur van politie jhr M Verdachte had in degemeente De Bilt overal rond gebazuind dat de inspecteur betrokken was bij fratiduleuse slachtingen dat een en ander wel was uitgekomen m ar dat men van de zUde van de Justitie de zaak in den doofpot had gestopt om den inspecteur te sparen De officier van Justitie eischte toen een gevartttnisstfiaf voor den tyd van zesmaandin De rechtbank gisteren uitspraak doende verwees de zaak terug naar den rechter commjssaria en gelastte een psychiatrisch onderzoek van den verdachte AMSTERDAMSen GERECHTSMOF AUTO ONGELUK BU BEVERWUK RtwKelMM cbaoffeur vmr het Hof Od 19 Augustus van het vorig jaar keerde een 32 jarige boekhouder met zijn neef eaJ 3 jarig monteur beiden uit Rijswijk per auto uit Leeuwarden naar hun woonplaats terug Te Beverwijk dicht bij den Narcissenweg slipte eensklaps de wagen Eerst reed de auto naar links doch direct daarna vloog hy naar recht en botste in vóUe vaart tegen de veranda van café Groeneveld De gevolgen waren ernstig Een vrouw lag bewusteloos naast het voertuig en vijf kinderen die bü het café aan het spelen waren bleken gewond te zijn Enkelen van hen waten zwaar gekwetat Een jongetje overlted later aan zijn verwondingen terwijl van een tweede kind uit hetzelfde gezin beide beenen moesten worden ge De man die oorzaak was van het vreeselijk ongeluk en deswege voor de Haarlemsche rechtljank h reft terecht gestaan zeide vromen onschuldig te zyn Hij beweerde dat twee kinderen eensklaps den weg waren overgestoken waardoor hü niets anders had kunnen doen dan het stuur omwenden Zyn metgezel bevestigde dit maar niemand in de huurt had verder kinderen op den weg gezien en ook na het ongeluk waren er geen kinderen opgemerkt zoodat er wel eenige twijfel heerschte Omtrent de juisth van deze mededeelingen De Haarlemache rechtbank sprak In Februari van dit jaar den bestuurder vrU De officier van Justitie ging echter in hooger bo oep en zoo verscheen gisteren de 32 jarige boekhouder voor het Amsterdamsche gerechtshof Na getuigenverhoor begon de pro cureurgeneraal zyn requisitoir met een woord van deelneming aan de ouders die een kind hebben moeten missen en een ander kind levenslang verminkt hebben zien worden door het roekeloos rgden van den verdachte De autobestuurder bero t zich op het feit dat twee kinderen den weg zouden zijn overgestoken maar die kinderen blijken alleen in de fantasie van den chauffeur en diena neef te bestaan want niemand heeft ze verder gezien De auto deugde voorts niet zooals uit BANK N V 13 Mei ƒ 227 649 794 1 021 691 007 17 079 853 1 038 770M0 1 616 592 S45 18 646 18 193 461 164 5S7 m 182 760 803 322 970 190 221 000 000 het onderzoek i gebleken De verdachte bezat geen röbewijs en hi miatte vokteende ervaring AHes byeen is er dua voldoende reden om niet te spreKcn van radeloos en onvoorzichtig rijden en hier is wel defeUJk sprake van dood door schuld De procureur generaal kon het dan ook niet eens zyn met hel vrijsprekend vonnis van de Haarlemsclie rechtbank Daar het geval te ernstig is om een geldboete op U leggen eischte hij vernietiging van het vonnis der rechtbank en veroordeeling van verdachte tot een hechtenisstraf van twee weken en onUegging van de bevoegdhdd om een motorrijtuig te besturen De verdediger mr Kok refereerde zich aan het vonnis v n de rechtbank en verzocht het hof dit vonnis te willen bevestigen Hft hof zal 28 Mei a s arrest wö en ROTTBRDAMSCHÏ RECHTBANK SPOORWEGDIEFSTAIJUEN BERECHT IM Gevangenisstraffen van 5 ioi maanden geëischt Voor de Rotterdam sche rechtbank had zich gisteren een achttal mannen te verantwoorden die zich hebtien sthuWig gemaakt aan spoorwegdiefstallen Zij hadden successievelijk een groote voorraad goedenen en levensmiddelen gestolen uit wagens staande op het emplacement aan den Linker Maasoever te Rotterdam De mannen hadden in den afgeloopen winter hun glag kunnen slaan door de duisternis die op het emplacement heerschte en hoewel de politie uiterst waakzaam was duurde het langen tijd voor lU een der daders kon arresteeren op wienS aanwijzingen ook de andere bendeleden konden worden gearresteerd t De officier mr Reumer bracht een woord van hulde aan de politie en eischte tegen de mannen gevangenisstraffen varieerende van vüf tot tien maanden Uitspraak 29 Mei a s ZVTPHENSCHE RECHTBANK DE ONDANKBARE CAST Baron tot 8 maanden Tcraordeeld Voor de rechtbank te Zutfen had zich enkele weken geleden te verantwoorden T H M baron van R wonende te Apeldoorn die zich had schuldig gemaakt aan diefstal ten nadeele van vrienden en kennissen De verdachte stal terwijl hiJ gastvrijheid genoot bij zijn vrienden In het psychiatrisch rapport dat was uitgebracht werd verdachte beschouwd als slechts gedecltelük voor zijn daden verantwoordelijk De rechtbank veroordeelde hem gisteren tot acht maanden gevangenisstraf met aftrek ivn de voorloopige hechtenis De officier had een jaar geëischt WETENSCHAP PROF DR L 8 ORNSIEIN t Oad hoogleeiaar in de pbysica Gisternacht is plotseling overleden prof dr L S Omstein oudhooglee raar in de fysica aan de Utrechtsche universiteit Prof Omstnn was geboren te Nijmegen in 1880 Hij werd in 1909 lectcr in de mathematische fysica in Groningen en in 1915 profej sor in hetzelfde vak te Utrecht In 1921 werd hu tevens directeur van het laboratorium en in 1925 verwisselde hij zyn leerstoel voor dien in de experimenteele fysica Hij legde zich van nu af toe op het meten van de intensiteit van spectraallijnen en deed zeer veel onderzoekingen in nauwe aansluiting aan de theoretische fysica Van zijn werken noemen wij Toepassing van de statistische mechanica van Cibbs op moleculair theoretische vraagstukken diss 1908 met dr W J H MoU en dr H C Burger Objektieve photometric 1932 Publicaties in Kon Akad van Wetensch Zeitschr für Physik Physical Review Proc Royal Soc op het gebied van molekulaire theorie warmte electriciteit licht en vloeibare kristallen Prof Ofnstein heeft met dr Vermeulen de verlichting van het Haagsche Gemeentemuseum welke zoo bijzonder voldoet ontworpen ftAQecDnuctivirs DtmMttéMg n Mei ILVEBSVM I 4U S M 1 10 Oacopenini Voorberaid door het Vrij 7jnnlg Protcatanttch IteTkcDmlIé I M Gewijd muilek BB VCRSD1 O MIJI ü I N GramMoonmuzl MO BNO Nieuvnberichten 1 45 Gramofoonmuziek 11 M WUdlnfawserd VMrbereM door de ChristelHkc Badio SUciitinc U M Vocaal kwartet met orcellwcdeidlng en raiAafoonmuziek Voor1 ber d door de CtarlttelUke lUdio Stlditlnvl HM Berichten 11 15 Orgelconcert 11 45 BNO NIeuwa en ecaminische berichten 1 00 MH sa laduit waaiaaaalBiaa AJl U obl 106 106 MH MM 101 lOIN Mm M 101 Barghl en Jurg rvd Obl 31 Barkal i Pat J7 Obl 4 Uvar Z p K Obl Warkap NV la wnton 4 t Km 9m lOOs 87 m HM 100 74H Si MX aoM 104 74 Limb Staankjn Obl 4 101 Bat P Hg O 4V ld ld Obl 3 Nadarl Obl 4i Moormaiui Cult Os Obl Amst Grb b t MUllar 3 Nat Gr baz 11 1 Idem 1931 4 Ned Gr b b 4 Nad Ind Sp UÜ 1902 obl 31 Mlas Kaas an T 0 Java St Obl 6emarang JoBna 1111 1901 ld 4 A dam 1S74 100 3 ld A dam Olymp L 100 3 ld W Kr NHV Hat IM 7Hi AANDEBLKN aa cradlattutalUagan U7l4 UB IKH 345 UUM A d Bank aand 111 Holl BankU dlto 103H Ine Bapk dito 117 Jav B 1 500 V 347 Kuvaiaen dito 120 4 N 1 Csc m dito 89 Nedarl BankA IM N B v ZA MOd 107 4 N R Mtl r M a IMH Rett B Var aan 128 131 TwantschaB A A 13UK iBdut Bdaraamtegaa m 381 114 150 IMX IH Alg Noritgew A m 0 114H A S Dr MU a 381 ZUA d Superf Aut Screw W a Bat Marg Fabr V d B V V 1000 O A d B p wtAlOOO 110 DUO BflOOO IWKBerk a Pa tlge at c V aand O 178 C en P r Scholta ITS Gouda itear dito 44U Qruyter en Zn A 136H 137H 20 m 161 pref aand 127 Dito B wtMid p M H Heemal aand 14U Heinck aand M Hero Cpns aand 1644 164 286 319 168 8114 72 3 186 161 81 Hol Si m f a Hollandta aand Holl Bet Mij A Roll dr en k A Holl Kunstz I A Int Gew B dito Inters Via A K P BeynaadltoKonJ E m b a Dito pref 68 K N Hocgov do ia9 4 Kon N Zeult A 4fiü ItBt Stheem do Mi Koranschoaf N V A dito MOH LAV Br en O C 100 c PT wnd III114 Dito lOOOCv èrA lllH 106H VU Do 100 f C pr A H i Dol000 6 C prA 10614 Lyem U anMt I1I6H Meelt d Ned B 280 3641 lU C V a 286 N Q en S r a 3S6 Ned Kabelf dito 3ii i N Sch b mtldlto iimh N Stf Keyiei A in Phil Oloell Til afgaat C A Ron D MIJ dito 283 94H 175H jm 161 130 166 136 196 13 4 1 5 1Ï2 173 129 Schelde K M d H 941 Scholten dito I77H Smits tranif f d 238 Stokv 90 40 a 1604 OIOKV SlKl iOOO ü IIÖH t Lspin Sp do 121H tork dito 166 TwUnatra Pral A HJH Utr Asph f GA 1 IH Ver BI fb aand 196 Var Ch t aand 118 Dito praf Ijfci Ver GU NAT A 173 Ver Pf V Gelder 1 Dito dito p aand UU Ver N R tab a 174 Ver Tbuwf dito S t H 4 En Vllssinfrr KI 11 117H m M m m vt arkapoot A dllo IIIM Waiiaraulkcr dito l wataa r ga A 171 Dito C pt A W ers I en B Ara Ckryalal Am SmalUM C A Bund Br C HA Am Iteb Cy V A j B n Colg OIOABII Gen El Cy Ct T 1 1 a k a 671 Huda MCC i m Keaap iMcl T PI Corp C A N St CvC A B U uut st Rubbar H sso tl A Ut 353 252 4 26214 214 156 C ï 10 f A N I El Hl Dlte Nat B NI Gas MD A Dito N B z a Tw C St V E a a Am Tal Tr K C A B i alaT r atflBf B C oa H g A 1 Bom S H U A 187 186 DeU At H U d 14U Guntz en Sch A 126 126 I Cr n H V Jt A 223 4 3MH Undo en Tevaa i 212 Ned Wol Ut A 39 7814 MDkkmwntanaBlagen BU tut 1 rub A 526 iai Dito 1 A 466 Boeten M MU a 22m 2Ih SIngkap TJItl a 165 116 Pattol oBdamaialagaa Drd Ptr LC ïA K N Pelr Mt 240 240 142M 139 270 1 1 100 Ond A dito C V A Moeara Enlm A Tarakan P M A sund OU 10 35 C A 8JH BakkaiaBdanMBlBgaB 13n 163 137 E S Z 137 186 72 Heaaa Rubber a tod Rubb C Java cauutch Prcanger R Ml Rottard Tap SalabI Plant Wal Sumatra Zuid Prcanger IcbeapvaartnuataeluipplleB rur e iS aBAJt 162 4 1 Ml Zeev aand 103 4 £ Nla Goudr A 273 2 M DaMaaaC TA 11 Jljla Ml Ooatiee A 166Wj Handelsv A dam 426 4 Ot CottnmulackapMaa tS 3 Krian SuUier A Pagottan K Suiker Ct MD K Tjeweng Leatot Arendsburg Beioeki A 100 70 27 4 196 39 191 liO 62 76 224 186 m BlwaaB Hau ali Vrlas A Wt Soek L andb A Arost Thee C A Ban Thee Ru A Goatpara Cu MD 410 Pangkeütam Tbee 131 PjslrNangkaCJia Rongga Landb A Sadep CuIL A SIndangi Cult A Telaga Patengan W JavaTheeC Jm Ina Cult Syndic KallTelloCuItJJIJ Mlchielf Ain WJavaKlnaCJId tlH BDankort A Gem E W en W Dito Pref WA Gouda KaaiB Mtt Houth Albarta AHouth longen A Houth Pont A Muller W H I A Do S30ai 75 A NJ V Hav w A Z Sab 1000 C A Woolwortb en Co 18t 137 1 106 87M lis 140 56 26 4 108 Spoor ea Trammgea Dell Spoor A 4H SU 6 r4H 4 4 4 16 r 2H NX Spw MQ A Ateh T C y gA KansCS C vgJkK C South R Co Idom praf a Olio Cert T g A Un Pac C lMji Geld Tram MU Kediri Dllo praf A Malang St tr A O Java Sttr A Sem Joana A S m Charlbon A Soarajoedal StU Prolong alle ACTIEVE FONDSEN ttaaUiMBlaceo Nedcrtaad I M 4 K f IIW 4 MS 1 f MM 4 m 4 kif r MM Mtl 40 bit 1141 4 mtt Mfi mt INI MM a B nh Orwlboak M a t ni4 UHIM aM 1 I i tan Cart iaidu 1 IHt N Craatkoak aM aiH aSN 1131 1006 8 M M mf IH 1 Uit Bli 8ii na MM 1 gi i 8tH iK MH CartUleataa t lOit CroslboM akL 7CH im IndM t IM V M IHI kUU MM I N MM 1N7 lll lt MM A 8 88 MH uk 1 CraCkMt 191 132N Kol Bank IWH Ned Ind Handalab 182 4 Had Hand Mt C A 1 7 1 AU Rinatittd Uua a H lMt MON ISM Dwkal a Pateal OH M Caleé Ollaf C fata 73 7S 4 CaBlr Sulkar IWH l l rakker Ml 181 M ar Broa n Uata 11I 4 11 M ll7H ia Klad ford AhL 387 Pkiii ér B a x h j DIM Prei w A 1 M 16W AU Uldl St C T M ga R n An Bamberg A C 1 g a Aim B e v r 6 Alk Car and r C Aand Am Enka C id Aaac Copp C td Bathl SL C T 11 td Chryal Corp C ¥ A Curtlaa Wr Cnrp C Idam T General Uotoi Utom f IBtera NIekal Ct Cl 11 Kawae C Ct ttii i ni 1 North Am Av £ A B n North Am a A C A Bcp Steal C T A f 6 S 140 3U4 Cn Sar C C ld C ft Sauth C M A B a North A Cy C A Radio Corp C V A Ooat Banw M Idam pral Aand Patr 0 antaBlat B Oord Patr UmL UI G Aand216X ZUX Kon Patr Mtl Idaia M6 t MSK MS 4Cont OU Cy C 11 Idam Mld Conttnanbd PM C A PUI Pet C T UML ShaU Un C V M ld I Wal Aaa OU C M Idem 8A 8A IckaepnutwAtBchaiflIaB 17J4 UW 144 JS 8IM 174 4 m tas 1 HaU Am UlnAaud 115 jSTi China Japan Lijn Idam 145 Kon Nad St Mt ld 161 1 0 ICoa PakatT MU ld 388 4 Nad Sch apT Un ld 177 17 Rottard Uoyd idam 138 Stownv MU N d ld 188 lat Mwc Mar Cy C T M A 1 Handalav Anaal A 429 t 4 t 430 a Javatcba CuljnQ ld 251 362 Nad Ind a Da M IXVar Varit C M aiO SM A U8 U1M U DeU BaUv MU A 2U4 X3 4 302 DallMQ lOM C V ld a 269H 2T0 378 1 Saaambak MU Idam 313 aM WUaoalkCo C A Balllm and Ohla C 34 8X Shcaap ft Ohla C 16 t 36 a UUnola Cent C Tjd N Vork Centr C Tjd Pannayiv R M 90 C A Sauth Pac Cy t f Idam ld llauway O f 11 ft4 K Cwud Pac C T ML KaMweadersuUttcM AMterdam a Cutt Aand TTO ani Butdar Rub mQ 14 217 DcUBal R Mij td 30 Kendeng Lcmb e Rub Idem i 4 aib au6M llB SUIaa StMl M 7W Vuam td Oo t Jav 1 Rubber Mfi l am OMtk SMC V té WH r V n 18 4 SS ss Sum Rubb CulL M X Ver Ind Cull Oad Mam MOM latare Rubb Oart kattlaiTaiklarhiS Ou iroalh HM a r S ld ld 87 87 87 n 8 m 86 m 86 67 74 162 118 M ld IA ld ld ld M 14 Ml W ld ld ld ld Konvaritona p 1 41 c r I p MU r t Pk IStSa r i p Utiali p IMS a r a p iMlatrt p MM a r 1 p 1M8 a 1 r 8 kana M 6 Dito Ncua Auag obt 8 Farbanlod I G C O Kali Synd C ao ll f Dito £ 20 100 6 a WlntarttiaU obl Pkrbanlnd 1G C A Ver Korklnd C A Oultachl BaiL n M O Vt Rohrr It l i r V O 3 I H 6 Olta m IVrVa O 1 O Rantanhank u 1 Var D Stadani O I Bayr Byp aa W Pk Kt D Llnoleumw O T Qauenk Baifw OU 1 BilGulahottnunxahfltta OM 1 Harvcnar Bertban OM Phoanla Aki C OW Rh lib Uqtoa OM t 47M 684 7 4 U ua Ruhrcfaaml A G OU 1 Kamana en Halaka Obl V SUhlwarke ObL f DIts aarla A 1 Obl VaVIctar Gaw OM t Vof al O u K OM 1 iMte B S ObLTDlla tl OM 1 Haganai SUaaaaaibaka Oh 1 rarbenladiutrla aa Sieroena an HattU aand Vat OlaawoH fbhf aand riatarahaU Akt Oaa aaa OnSCN NKDEBLANDSCII CLeAbINCINgTttUDT Koersen voor sIMlInten op M Mei IMl tenen vei UehUn cn lutdMda In Belga a 3 l 3i j Zwitsertehe Irano tlJS Praaaehe franc l ia Urea IJl 1 Deeneche kranen 3 J1 Nearacfae kronen 48JS Zwcadich kranea M TilachMctM kraaea louda uhuldenl 6 6S Diaar aude lebuldenl 3 41 Dinar laleuw adiuldcnl 4JS TUikacb oa ea 1 4Si Pcat loiMIa aahiildaa MM ZMy lawto aaMiMm M Zloty Inleuwa chuideB 7 1 1 M