Goudsche Courant, vrijdag 23 mei 1941

Uit vroeffer tüden OB OOUDSCHB COURANT MELDDE TS lAAK GELEDEN Door het kantongerecht zün veroordeeld een persoom in eene geldboete v n ƒ 10 of een dag gevangenisstraf ter zake als eigenaar of houder van bijen te Gdud van het pjaatseh van korven of verblijven van bijen aldaar binnen de ateren der stadssingels een persoon in eene geldboete van ƒ IQ en verijeurdverklaring van de kar nipt hooi ter zake van het invoeren van hooi birvnen de gemeente Moordrecht en persoon in eene geldboete enz als vol en wegens hot als igenaar ni t zorgn dat zigtbaar voor jne wonfhg zorgen dat zigtBaar voor ssijne wonjng vier perstmcn ieder in eéne geldboete aii voren ter zake van hel zonder noodzaak met den kruiwagen berijder der klinkerstraat te Gouda 50 JAyyt GELEpElJ yf DA a gebrande consistoriekamer te BergX baeht zal hefeexste der onlangs Tfcfgebraridde gebouwen zijn welke herbouwd worden Op Vrijdag J22Mei was het reeds onder dé kap X 25 JAAR GELEDE Gisteïtn werd in Hotel De Zylm alhier de algemeene vergadering van aandeelhouders des Goudsche Telc j p phoon Maatschappülgehouden Het dPTwo vidend werd opirfdffl per aandeel vast gesteld Uit het ïJlHag van den directeur der Maatschappij bleek dat het aantal aansluitingen op het CentraaJtureai alhier is toegenomen van 4Ü8 op 1 Januari 1915 tot 459 aalpsluitingcn op 1 Januari 1916 terwijl er lhasft DcSlSall jüSr yOOT aJs dil aan len l jlmerUf t n I jettoon II XfJ ui MaJ fdu et y lofte niej liunste vrf it thanij xü 1 w l val 1 D kt I De HölIandiaan rGouda 1 5 4e ni 15949 lil 11 175 Ij i iS aite tswef i is if ié it K f 14 ut ü dsch s ifiiMs iJ kwal u im Hi i I l cdt lanf J 1 nioeilukl r oung oveurde ne Gouda beheerschfé het spel volkomen In een Energie en enthousiasme brachten de overwinning Ut urgent de 1 met rlegd nópdh I Volgens 3 F Sena f l op zon nierk die Ooien i M blijft en inte TWEEDE BLAÜ ém SPORt Gouda in veiHglieid ma rAKKENDB ZEOK IN VLAA BtNGCN DIT GEDBANC Mi OJ A CA Ge da wlaaeo Gouda k buit n Mhot De roodwitlen hebben er in den besliisenden wedstrijd tejen De Hollandiaan geen CrM o er l t n groeien en met een ttcvige 5 l overwinnjing dé mogelijkheid om no in den rtrijd om de laatrte plaats betrokken te worden opgeheven t I een veiteuuend gunstige prestatie geweest en begrijpelyk heencht er om dAe pakkende finale vreugde in het Gouda kamp waar men zoo lang in onbehaaglijke onzekerheid heeft vei keerd Uit de 5 1 preekt overigens duidelijk genoeg dat de Gouwenaars te stérk waren voor de lastste positie Men bad er trouwens toch den smaak tepakken in de rood witte gelederen want het derde elftaj besloot het seizoen in den Uitwedstrijd tegen G 55 V 2 zonder blikjten óf blozen met een 12 2 overwinnmg een uitslag itxJerdaad een kampioen waardig Het laatste Goudalche elftal dat in Het grotite belang aan dezen wedstrijd verboijcieB was slechts aan één kant merkt aar Hoewel voor De Hollandiaan eeri goed resultaat van nog meer gewicht uas dan voor Gouda waf h et toch alleen Gou ja dat door ertergie en eftthouaiasme toonde mei ec n ernstigen wil óm te winnen bezield te zijn Het heel joudsclie team heeft jch tot het witelPe ingespannen dank ztj he groote élan waren d bezoekers fleeds het eerste bij deh bal sneller in liun spel en daardo r bijna voortdurend heer en meester van het veld De ve de iiging was ongekend resoluut in feiaf jngrijpefi en wegwerken de halflinie ontbrak geen enkele maal bij aan yül of verdediging indien haar niedewfiking daar nuodig v as en dp voor Inifrie trok keer op keer enthousiast moar ook met overleg ten aanval ijvtifl ook de kansen uit te buitt n en teschieten De thuiscïluh schoot in dit al lestè kort hetzij doordat e zich on mul htig voelde heizij dat ze door het hcrgieke optreden van de gasten zoo overspeeld werd dat ze geen gelegenheid kreeg er aan tfe pas te komen KorJ mjei was sleöht s één ploeg diede overwinning toe kwam en dat wasGouda Haar zége slond feeds spoedig vast en kwam daarna geen oogenblikIn pevfiat I n dé eei ste h lft toen deHclJnmii ian in hoofdzaak een defensieve tactiek vderde behaalde Gouda een 2 O voorsprong en terwijl in de tweede li lft de tlkiisclub alles op den aanval zette voerde Gauda de score regelmatig op Driemial ingeschoten Reeds spoedig krijgt Ottevanger een kans ïlie echter dooti te lang wachtten verloren gaat Even later lost dé met de voorhoede meegetroklten Stoppelenburg uit gunstige positie een schot dat evenwel zijn doel mist Bij een tégenaanial der gasten raakt Stoppelenburg het leder verkeerd waardoor J Hofman plotseling kan doorbraken J de Jong komt van dé andere zijde toegeloopen en ontneemt hem op fraaie wijze de ans Gouda gaat tneer en meer het spel beheerschen De eerste werkelijk goede aanval legt meteen en grondslag voor een doelpunt Uit den fraaien voorzei van Walthie schieV Rijke ineens in dooh tegen den uitio pen en Rolaff aan het leder springt corner en uit dezen door Walthie genomen hoekschop geeft Multem als er vi iftien minuten gesjièeld is Gouda de leiding 0 1 Even lijkt het of HoIIan diaan w at vinnigei gaat aanpak B acüe kw m T O N A dal uitspelend Sl dï Volharden met 5 4 de baas Meef een in ewone omstandigheden normale uitaJafc maar in dt geval een t verdienstelijke verrichting daar de rood zwarten met hun tweede eütal aantraden dat dus wel een goede oefening voor de promotiecompetitie had Zoowel Gouda 3 als O N A 2 blijkt er zin in te hebben Pechvogels Olympia werd uitgesteld De stand in Gouda s atdeeling en de eindstand in de reserve 3e klasse C luiden 2e Klasse B Ovennaas IR 14 4 18 49 24 Vriendensch 18 n 1 8 23 45 34 S V V 17 8 4 5 J 0 37 28 Excelsior 17 8 4 5 20 46 38 O D S 17 8 4 7 ie 34 42 Fluks 18 5 6 7 16 28 3 5 Gouda 18 4 4 10 12 36 49 V D L 18 5 1 12 11 38 61 Hollandiaan 17 2 2K 6 J 57 Res 3e klasse 6 Gouda Ut 14 13 0 1 26 82 21 Olympia II 14 10 1 3 21 51 33 Sparta IV 14 lU 0 4 2Ü 58 35 Xei xes IV 15 5 2 7 12 48 41 Martinit II 14 5 0 9 10 32 52 O N A m 14 2 4 8 8 31 63 G S V II 14 2 3 9 7 26 52 Scboonh II 14 2 4 8 6 111 49 twee winstpuriten in mindering ken maar Gouda laat zich h t initiatief niet ontnemen Een goede pass vanOttevanger dg£t den bal bij Multem belanden deze werRt zich handig vrij maar A v d Roest trapt hït leder uitden doelmond öeruimen tijd is hetVfaardingsche mielgebied het toonéelvan den simi Eensklaps onderneertitDé Hol lan ii an een uitval C Hofman werkt ich door de Goudsche verdediging heen doch zijn schot faalt Meteen afgemeten vporzet speelt MultemRijke den bal voor de voeten maarvan dichtbij schiet deze net langs denvarkeerden kant van den paaL Bij dethuisclub wordt A v d Roest vervangea door d Ligt Na een voorzet van Walthie grijpt Rolaff het leder voor devoeten van Rijke wég Na keurig opbrengen van Schóltcschiet Multem net over de lat r is 35 minuten gespeeld als Walthie zich handig langs eënige tegenstanders werkten met een afgemeten vQorzet Rijkeeen kans tóedt Twc emaal wordt hetschot gekeerd maar de derde maaltreft het doel O 2 Evcnak na hete rste doelpunt tracht de tl gisclubhierna het initiatief over te nemenEven laagt zij er in het Goudsche doelin ge aar te brengen Vallende stofStGerritsen échter het schot van Wijker De bal stuit van zijn handen terug eerispannend moment ontstaat doch Bo fweet ten koste van éen corner de situatie te redden Hattrick plus é£n Na de rust trekt Gouda onmiddellijk weer ten aanval Jï rri ftal schoten van Rijl e jgaat naast Nadat hem door fraai cbmbinatiespel van den linkervleugel weer éen kans geboden is richt hij beter doch nu stopt Rolaff het schot Hollandiaan tracht het Spel te Verplaatsen Als daarbij C de Jong het leder niet kan bereiken krijgt J Hofman èen vrije kans hij schiet evenwel hocig over Gouda neemt spoedig het initiatief weer óver Met listig samenspel overrompelen Stoppeleniburg en Otfevanger de Vlaardingsche verdediging Ottevanger biedt Rijke de kans deze omspeelt rustig den uitgeloopen Rolaff en scoort O 3 Bij een tegenaanval der ga s heeren Pedt Gerritsen door tijdig uitloopen Wederkeerig bieden Rijke en Wal thie elkaaii eeni e kansen waarvan Rijke als er 22 miiiuten in Öe tweede helft g sp =éld is er een fraai benut 0 4 Bij Pe Hollandiaan wordt C Hofman vervangen dgor Van Gelderen Gouda gaat het hierna jn at kalmer aan doen VoetbalmMagen KAMFMMtiraCBAr VAN NEDEBI AND V S V A D 0 0 1 0 1 PJS V Be Quick 3 0 0 0 te Aldeeling V 1 3 0 2 G K C W V V De thuisclub komt daardoor iets meer aan bod zonder in staat te zijn de hechte Goudsche verdediging te passeeren Dan krijgt De Hollandiaan een strafschop toegewezen Vallende keert Gerritsen het schot van J Hofman De scheidsrechter laat den strafschop overnemen en n U wordt gescoord 4 Gouda hervat haar offensief Uit een voorzet van Multem lost Rijke een tam schpt Rolaff steekt in de verwachting dat het naast zal gaan geen hand uit itiaar net langs den pa l rolt de bal in doel 1 5 Aanhoudend is Gouda in den aanval maar telkens wordt te hoog gericht Steeds VolhardenO N A 4 O N A SPEELDE MET HET TWEEDE ELFTAL O N A bracht op Biesheuvel na haar geheele tweede elftal in het veld pit heeft zich kranig geweerd Door keurig en enthousiast spel wist het in de eerste helft het sp l steeds te beheerschen Toen een 4 0 voorsprong ver kregen was gingen d rood zwarten hét wat kalmer aan dofen en de thuisclub die zich nog lang niet geslagen voelde wist door energiek en volhardend werken den achterstand voor eén groot deel in te loopen Had de Goudsche verdediging zich in het laatste deel v n den strijd niet zoo geduclit gewea d d n zc de Ckjudsehe zege nog in gevaaf zijn g ekomen i In den aanvang is het spel verdeeld 0m beurten zijn de ploegen in den aanval Geleidelijk echter wordt O N A sterlier en na tien minuten geeft van Willigen haar de leiding 6 1 O N A blijft in het t ff6n ief Uit een zeer goed opgezetteri aanval heéfl D de Jong tien rninuten later succes 0 2 Goed doorzetten van Biesheuvel doel een kans ontstaan waaruit deze speler tien voorsprong vergroot O 3 De Rotterdamsche aanval krijgt hierna ook eenige kansen maar blijkt ni t schot vaardig genoeg De O N A voorwaartsen toonen de kunst beter te verstaan want iia eenige mislukte pogingen treft Veldhuizen de roos O 4 Kort voor de pauze als de Goudsche verdediging te ver js opgedrongen slaagt dé rechtsbinijen der thuisclub er in door te breken en het net te vinden 1 4 Na de hervatting loopt SteedsVol harden hard van stapel Alles wordt op den aanval gezet en spoedig heeft de rechtsbinnen succes 2 4 O N A neemt hierna h et initiatief weer over en bij een fraaien aanval brengt D de Jongden a and op 2 5 De gasten gaan het weer wat kalmer aan doen De thuisclub komt daardoor weer meer aan bod Uit een strafsctiop verkleint zij haar achterstand 3 5 Bi O N A raakt v d Speld geblesseerd hij wordt vervangen door Lakerveld De gastheeren werken hard om ooknog verder in te loopen Hun aanvallen gaan nog in hevigheid toenemen al de midvoor er in geslaagd is den achterstand tot 4 5 te reduceeren DeGoudsche verdediging krijgt het zwaarte verantwoorden maar weef tot heteinde den aanvallen met succes hfthoofd te bieden ONDEKAfDEELlNG Waddirixveeri II degra deert naar derde klasse OLYMPIA rV NEEMT IN 2 B DE LEIDING De iJitslagen van de op Hemelvaartsdag voor de Onderafdetéling Gouda van den Nederlandschen Voetbalbond gespeelde wedstrijden luiden als volgt Overgangsklasse Zwervers H Haastrecht II 6 3 2e klasse A O N A V Waddinxveen II 1 2e klasse B Gouda VI Woerden III uitgesteld Slolwijk II G S V IV uilgesteld Nieuwerkerk IlrOlympia IV 0 3 3e klasse A V P U Olympja V 2 0 D O N K V Overschotje U 1 4 3e klasse C Ammerst S V 111 Ü N I O II 3 0 Schodnhoven IIl Lekkerkerk IV 1 4 Als zesde der Veertien beslissingen is de bezetting van de laatste plaats in de 2ê klasse A beklonk en O N A V benutte te en Waddinxveen II de kans om zich in veiligheid te brer gen en de Goudsche zege beteekende de vijftiende achtereenvolgende nederlaag van de Waddinxveeners die nu zonder een enkel winstpunt defir tiief onderaan staan en dientengevolge naar de derde klasse degradeeren Deze degradatie s ongetwijfeld jammer voor ei n NVB club Immers zij moet haar re erve recruteeren uit hét tweede elftal er dan is het verschil tusschen de derde klasse Oncerafdeeling en vierde kias se N V B veel te groot om geroutineerde spelers voor het eerirte te kri gen In 2 B heeft Olympia IV z cli r der moeilijken wedstrijd m Nieuwerkerk met een 3 O zege uitstekend gehouden De nu uitgespeelde Gouwenaar namen hierdoor de leiding an Lekker kerk III over dat door het winnen van den iaalsten wedstrij d echter gelijii kan eindigen Nummer laatst in 3 A Ji O K K V riam de gelegenheid om l aar achterstand tot dl ie punten te verkleiner resoluut waar 8oor Overschotje II met 7 1 te kloppen waardoor er log een kans is onderaan weg te komen In de C groet versterkte Lekkerkerk IV op euw de leidende positie In de Overgangsklasse werd 5e laatste wedstrijd gespeeld Het is de eerste afdeeling waar de competitie beëindigd is In de andere groepen begint men langzamerhand ook aardig op te schieten Het grootste aantal wedstrijden dat één elftal nog heeft te spelen bedraagt zes zoodat het nog een goede maand duurt Ondanks alle stagnatie is het seizoendus niet een r zóó laat afgeloopen enheel veel wijkt het van gebruikelijkverloop niet af j vitgestElde Wedstkud Het begin an de promotie ct mpé t tie voor Gouda IH laat nog even op zich wachten Ook de voor a m4ag vSsIgcstelde promotiewedstrijd GouSa IH Nepturfts IV is uitgesteld ZEILEN Goed begin van Elfhoeven BERSTE ONDERLINGE WEDSTRUDEN Gisteren heeft de Gbudsche Water sportvereen Elfhoeven het seizoen geopend met onderlinge zeilwedstrij den op den piis Elfhoeven Al waren de vooruitzichten in denvoormiddag niet bijzonder gunstig s niddags klaarde het weer op énttjdens den wedstrijd was het nietbeter te wenscXen Er waren J2 deelnemers die verdeeld in r zes klassen een vinnigen Strijd te i n gaVen In de kla e gemeten N N 16 MI waren tien jachten ingeschreven In de eerste ronde ging de strijd om de eerste plaats tus schen de heeren R J van Veen en W Steenland welke laatste in de tweede ronde de leiding vyist te behouden maar bij de finish de éérste plaats moest afstaan aan deh heer W E Van SchelveiT In de klasse B M 12 M was de deelneming zeer bemoedigend Vefledenjaar was voó deze klasse weinig belangstelling maar door aankoop vannieuwe schepen i het nu beter Deheer Chr van der Bijl bestuurde de Irene van dsn hecrJLéest en behaaldeonbedreigd met flin lc tijdsverschil deneersten prijs Van de 12 voetsjónjé is er gewoonlijk geen deelnemitjg de onderlinge wedstrijden maar nu waren er twee ingeschifcen In de klaMP NN 16 M onjeregistreerd maakte de heer C J v d Hoorn een recordtijd De uitslagen waren N N 16 M geregistreerd I Hilda IV St W van Schelven 2 Zomerdroom St W Steenland 3 Marjoiijr l J C van Tienhoven 4 Flottar t II St J E Jaspers 5 Anny st N oBth N I 1 6M ohgeregristréerd 1 Kemp haan st C J v d Hoorn Groote scherpe vaartuigen 1 Windjammer st K Sixfna Kleine scherpe vaartuigen 1 Sea Scout st C Steenland eig W J Steenland 1 Leni si D Stuurman op tijdvergocding 12 voetsjoilen I Glaucus st P Macdaniél BM B M 12 M J 1 Irene st Chr van drr Bill eig J Leest 2 Our Wish Ft P Pruijsen eig Polman Pruijsen i 3 Rie st B Burner 4 Obertn st P B van Schaicl Ziiesen 5 Stckeiye St P R Lammerse A THLETIEK 25 PLOEGEN IN G A r COMPETlTIE an de G A C ct nipelitie d e Zaterdagmiddag begint zullen circa 25 ploegen deelnemen In dé htKifdk asser or tm eten de teiktte teams va n AAA 16 AchiUes Alphia Veloc las en Vire i et Ceiirita elkaar Voorts zijn er reserveklassen en dames jur iorer n ei jes en jongens afdeeiinien De heer J J Muller secretaris van de di stricts technische commissie zal sis wedstrijdleider fungeeren KERK EN SCHOOL BEROEPEN BENOE MI GEN ENZ Ned rijfiriccli Hervvrmde Kerk Bedankt voor Gróot Amm rs tof d L B ok It Mlddt lhflrTlis Aangenomen naar CUiertiI rit I0 ï j df C 0 d n ar te Tec wl pei iFr i naa Win chot r f Evangeliwm ei cand P Diilt tra t Hulzum I Pr Beiöepen te Ht ngelo O 1 d K Strud t Oi terwÉjk Ontf Gerefomleerde Gemeentcii Beriepen te Kampen da J van de Poel te Giespendam Gerefanneerde Kerken Beroepen te P pendr eht cand i B W iSmeiv thans hu pprediker aldaar tf ra vfn ande ds D W van der I aan te Sleen Dr i Aangenomen daar E Geid rand E Torenbeek Ihane hulpprediker te Rclterdarr Met emeritaat D P J Stel hr NederlandM h Hetrormd pieilikant te Goe is voornemens op 1 October a tiet cjiieritaj te aan Di Stem werd in 1900 te Stavenisse predikant n staa van 5 April 1908 in rijn tepenwoorrtitre jreti eentc JukUea D Th H Tor beek Nederlandïch Herv predikant te Thainen aan den An tél hoopt op 28 Mei a den dag te herdenken waarOp hi vooi 25 laar het pretl i ambt aanval adde Ds Ton t eek werd m 19I predikant f Eouriangiei stond daarna te Apr seha en Mrïds 1 29 in rnn tei enwriorl3ft e f entente VRÉJDAG 23 MEI 4866 8TAATSLOTS til vuriiit ai f TrekWtng vari 23 Mbj lm No 9545 14617 12711 No 1934 5818 798 2M No 12713 8413 lOtiBe IN No S271 8995 IMlft 10205 PRUZENiyAN f t Hm 4150 81113 1U153 1271 1 155ft lim 4219 S128 10160 1283 1 13 11 2 4354 1591 4453 1598 4722 1008 4808 1 29 4927 2011 5198 2248 5425 2444 5500 2580 5712 2675 5990 B2 U 10171 129IHI mti 834U 10231 13062 Uur 8318 10263 1313 iml tiii 1C293 tsm i3 8724 10851 132U2leji 735 10909 1324T iBJij 8755 1U979 133lil iKg 791 11210 13381 imS 8842 n2 13 13582 l jj 9001 u t7i vM M jetj 2740 8074 8Ut4 U4Ü8 13883 leojj 2845 6I8 9075 U552 1417 iTiS 2911 0438 2958 8797 2905 68463079 7101 20 i 72 3223 7562 3273 783 3675 7858 3680 7874 3849 7904 3973 7J 18 40 13 79S4 4140 8085 tf J3 jl 4349 1U72 4441 1210 4477 1294 4489 12 2 449 1303 4 5 52 1364 4 565 1392 4581 M98 4747 1463 4757 1474 4766 1670 4811 1673 8415 1675 491 t 1684 4 i i4 1724 4962 1804 4972 1820 50S8 1864 5229 1893 1255 1325 S263 194 5374 19 4 5382 2005 5 2 2033 54 j9 8055 20 37 5461 8093 9129 1159 1427 5 1754 9157 U i34 1432 1763 9225 ll a 144U1 17851 9297 lI7U2i 14479 18038 9331 11737 IWm U2U 9697 inei 14733 ism SS 9763 11771 14774 184S3 3 9834 12167 14839 l83 2 j1 9858 12325 14804 lün S 9933 12404 14903 1859 ii 9984 12520 15JÜ9 1885 tS nu lOi Kt icii c luif 955U 11740 14641 182 10146 2 55 1 5465 NIETEN KUm 13198 l m 11 7100 7151 9995 13270 7166 10055 13343 7168 10066 13351 7173 10087 1344 7236 10089 13440 7 f26 10120 rJ47 13504 13565 13601 1 3658 1 3674 13749 137 7 t45 10137 385 10227 7458 102 14 7505 10281 7601 10 t99 7612 10467 763 10 549 7 709 10559 13817 t7 T 10563 138 e 78 i5 10 584 13965 7818 1Ü764 14010 7f35 10802 14020 7844 IÜ82J 141 7853 10879 14144 7869 10943 H15i 7993 10958 iriZl f 800 10971 14114 I i 11080 14162 11223 14 r2 20 i9 54811 8i i 11279 1441 2 21 55 I4 8188 1129 i 14422 21 58 5564 8225 13ll J4488 2204 5642 83 57 11319 J4jl4 2344 1662 B3 11460 14362 2 i 57 5 C fOÈ U467 146511 2401 5785 416 115 8 14 74 2455 5786 8458 1161 14682 2542 5910 847 5 11625 14ii h 2626 5987 85116 11647 1476 2 1 6U2I 85 52 11676 1488J 26£9 6u i8 8 581 117ï i 14881 27 i 6fi3 8596 11763 1492 2T4 1 li S 34 11776 14J5 2772 6 I49 8669 11793 141 2783 Slll 871S I19I6 15014 2786 6U 5 8902 11978 15018 2907 6H2 891 1 11987 15092 SUftj Cl 60 8996 12020 151 3097 6 1 gtHT 121 35 151 il 31 37 213 I1S3 12127 15 88 iI77 6277 9178 12161 i i rr 2 4 6281 9186 12181 fl 5221 i i8 t29S 9311 12214 ibu Mf 2 6 1119 9 i41 12249 1 5230 54ii litsi 9 5o 122 1 1 5243 l 72 6456 9 58 12431 152jl 1626 152 1 1521 15143 12477 125 15 I2S83 12606 i67C 64 59 9472 68i 649 9 3779 6516 9502 3797 6S59 9S03 12645 15i 12669 15J 8 12680 154JS 12696 1 5484 12747 15i9l 12770 1 5028 12808 156j1 12814 15654 12846 156 7 3813 6 589 9fi07 38 57 6621 KS ili il 5 lid 8 Jfl 8662 nis 39S 3 5fl i971 3980 67 3Ï 9770 6753 9772 6760 9799 6799 9801 6812 9824 4076 6840 9844 1568J li J S Jlfl 15748 19 4 ïi 1578 n9oi 4149 6873 iSsiS 13088 4161 4165 4226 ftSl 6979 9870 I3I36 i80 1900 15905 19l b 19144 JH 70 52 9891 13167 7075 9913 13185 7087 9960 13198 Dtt Joh Rauws jOUd t ndingMt trtflf OegtitsceHt hoopt op 2 Juni a s 71 v tt I jarige atnbtjubtleutn te herdenker llü t in 1901 predikant te Aduafd e r d na te Beiien waar hem in 1ÖÓ8 voJ K ag w erd verleend wegens zijn 11 tot reniïing edireftor xé OegftR functie hu tot 1 Januari 1M0 iiek r id Afscheid bevestlsinft m inttt4 Nedenandsch Hervormde Keik J K Baai xke naar Aduard wei icc C hoopt op 8 31ffii aldaar zijn mtrt e c Zondag j werd cand D Schak l tior D van Doppen te Helenaveen ir i j iibt btvctitd Des nlddap5 d r mti de EUMaLEïÜN Mnlnik vcrbodan mSt VERUN6T EEN BEüJESaUK 18 Neen géwi actrice maar eenman die voor zoo iemand als ik niétte spreken is Hij bezit ih $ erUjn eengeweldig ka itoor zyn bureaux nemen een geheel huis in beslag maarm en komt niet verder dan den portier ta daar lapht men iemand uit aismen verlangt den chef te spreken Sollicitaties m eten schrifteUjk gedaan worden Ik wU echter ceen be ttekking Ik wil aüt ea den cKet spreken Over wat Privé Oan moet uéen schriftelijke aanvrage idoen Zoo V gaat dat Ik heb het vaak genoeg geV OTobeerd Men kan ook telefoneeren Mn Juaift men de centrale En precies dezeude comedie opnieuw Tenlüotte kan men pok probeeren denchef op te vangen als hö s morgenskomt of s avonds weggaat Maardat gaat niet Dat is het nu juist Hijkomt in een reusachtige auto aanry4en Iemand opent de poort de wagen verdwijnt Sn de poort is weerdicht voordat men er aan denkt Neen de man is geen acteur maartoch onbpr ilr Hfl bad ge zondct baar tel onderbreken Hij schudde het hSofd Waarom hebt u dan niet denraad welken men u gaf opgevolgd Waarom hebt u hem niet geschreven ALs het een gewichtige zaak is had hij u toch zeker geantwoord enü uitgenoodigd Dat jshet u begrijpt niets vaii de situatie m ijnheer Steube Ik wil met den man praten zonder dat hüweet waarom U spreekt in aadselen Dat lijkt maar zoo Wilt u niet duideliiker zijn Neen weerde zij af maar ikwil probeerfen u v t te leggen wq irom i de boot huurde Ik riad gehoord dat hij in Wannsee een villabezat Een paar w ken geleden gingik naar Wannsee en liep door destraat waar zijn villa staat Men zietmets van het huis zoo groot is detuin Daar zijn bosschen en grasvlakten dus ik keek vrrir niets mijnoogen uit Ik wachtte twee voÜeuren Misschien zie ik hem in dentuin dacht ik Misschien komt hüeen keer te voet naar de straat HUis nu eenmaal hier thuis Maar alleswas tevergeefsch Toen kwam ik ophet idee het ééns van uit het waterte probeeren Maar neem mij niet kwalijk waarom stelt u zooveel prijs op eendergelijke ontmoeting als ik u goedheb begrepen is den man u volkomenvreemd Ik heb hém nooit gezien 1 En desrindankg Ja desondanks vandaag huur de ik de boot bracht haar naar het eiland en zwom over het meer precies zoaals u vermoedde Ik werd door de dochter van den man buitengewoon vriendelijk ontvahgeti Hoewel zij u heelemaal niet kende zei Steube verwonderd Neen ik kwam door een leugen by haar Ik zei dat men mijn klee ren had gestolen En toen hielp zij 1 mij nam mij mee naar huis en gaf mij kleeren Toen was ik aan het doellvari ipun wenschen Ik stond tegen over den man dien ik in Ber ijn wel honderd maal had probeeren te zienZün dochter vertelde van mU en hijscheen net zoo hulpvaardig als zjj Maar toen merkte ik al gauw dathij miJ voor een bedriegster hield Ikhoorde dat men in den nacht had geprobeerd bij hem in te breken Nuja miJn verschijning was ook welbuitengewoon Hij had de politie laten roepen Toen kreeg ik angst Ikhad mezelf Ursula Brinkmann genoemd en Waarom Daarover zou ik liever niet willen praten Ik vreesde onaangenaamheden Ik deed iets zeer doms ikverdween heimelijk liet de geleendekleeren achter en raakte mij halsover kop uit Ie voeten terug naarhet eiland Het andere weet u Lieve deugd en daarom al dieopwinding Begrijpt u dan niet door miJnvlucht moet de verdMiking tegen mijdricn il 7 nr ur ot jjn geworden Maar net is locb éen lüeimgbeid voor u deZe verdenking weg te nemen J Dat nu juist met 1 Niet Haar vi rhaal had hem opgewonden Waarom niet Dan zou ik immers moeten zeggen waaram ik bij hetp binnen wilde komen Dat had u toch gedaan uw kleeren waren gestolen Daar kon ik niet aan blijvenvasthouden de politie behoefde hetimmers mSar te onderzoeken Danweet zij dat ik ze bij Biendermaitnachterliet men zou mij dan telkensnaar mijn opzet hebben gevraagden En drong hij aUrsula sprak niet verder Schrik stond op haar gezicht te lezen Haar blik werd star En toen Steube de rjchtirtg van dien blik volgde zag hij twee heerèn die regelrecht van het station op hen toekwamen Om s hemels wil Ursula Ursula antwoordde niet Zij stond doodstil ooals een klein konijntje van angst verstijft bij het zien vah de fonkelende oogen van eer slang Politie Dit was het eind Haa lichaam werd door een siddering overvallen Steube moest haar ondersteunen Zy zou gevallen zijn als hij haar i in arm niet had gegeven Zij probeerde te denken maar het gelukte haar niet Alleen haar rijgen zager alles Zü waren nog steeds star op de beide tieereo ge richt die nu dichterbij gekomen beleefd hun hoeden afnamen Juffrouw BririktTiann J Neemt u mij niet kwalijk riep Steiibe De e jongedame Hoort u bij elkaar Ja Volgt u ons dan zonder opzien Een even opislaan van hun lapel een politiekenteeken Al stublieft gaat u vooruit Steube gehoorzaamde Ursula wankelde bij eiken stap maar zij zakte mét in elkaar Toen de politiebr c aan den steiger aanlegde kwain Biendermann snei uit het bootenhuis Hij had het J akje uit de cabine gehaald én wilde het zijn Vrouw in bewaring geven Daar zag hij nu van af De inspecteur kwam naar hem toe Is het meisje er nog f Merkwaardig Biendermann witst dadelijk wie er bedoeld werd Neen zei Wj zij is weggegaan met den man u weet wel Alleen dit is nog hier Hij gaf het pakje Het waren de kleedingstukken welke Ursula aangehouden had Waar ir zij heeo gegaan Weet ik niet Wanneer is zij weggegaan Ont kan twintig minuten geledenzyn maiehien ook een half uur Zooprecies weet ik dat nietv Biendermann wrf ef ijjn kin I er iets Hebt u telefoon Biendermann had er geer Msal j daarnaast in het bootenhuis y as M een en de inspecteur gebruikU baal I voor een kort gesprek met f rnm saris Brand Toen rand den hoorn neerleg zag hij er niet tevreden uit l i 1 naar de koele Werkkamer vat I husen teruggekeerd en giüruil J haar vot r zijn werk DrienH draaide hij de nummer nif sprak driemaal met een anotr P tiebureau Dan sprak hi eerul j oogenblikken inct den fofogrd if 4 1 de vingerafdrukken op de brundlo j fotografeei de Wanneer hoof ik het ri uUa Over twee uren maar wa schijnlijk al eerder Brand knikte Eigenlyk wa i 1 dienst om twaalf uur afgeloopen IJ gingen de wijzers van de kli naar half idrie en het was 1 voorjfien wanneer hy Vandann l kwam t I De fotograaf verliet het Het mei sjc i uog m f l il5 I Het zou al heel gek loopen ons iritfcwam Iets hebben wij meiyit de zaak met de kleeren niet Wstolen Zij huurde bij B mann eèr boot en het haar bij hem achter Ziet u wel Wenk husen liep opgewonden gchende achryftafe en de bruia jibeeo en weer iWordl i f I Detc fc Ahn htt 1 die t Wgen D rii Uit S ar