Goudsche Courant, zaterdag 24 mei 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 4 MEI 194 Veranderingen in Sovjet Rusland Culhireefe feven richt zich naar het Westen Volksontwikkeling wordt bèyörderd Wetenschqppeliike geschriften van ittbn Kimiraol worden opnioow uitgegeven De stedelijke sovjet te Moskou heeft het vraagstuk van monumentenzorg ter hand genomen gelijk in heel het land een beweging gaande is om de natuurmonumenten en schatten zorgvuldig voor het nageslacht te sparen Bij dé waardeering van kunst of historische waarden wenschl m sg geêfi Oöröpgezetfc vijandige gezindheid De staatsuitgeverij in de Karelisch Finsche sovjetrepubliek heeft kprtgefeden een Russische bewerking van het Finsche Kalevala epos gebracht In zijn voorrede erkende de Russische hoog Ieeraar prof E G Kagarow ten yolle de verdiensten van den bekenden Kalevala onderzoeker Elias Lönnrot voor hel vak voortdurende schoonheid vervuWe e van hel Fins hie volk Na de inbezitneming van Viipuri Viborg door de Sovjets is de unieke boekenverzameling van Baron Nikolai zorgvuldig overgebracht naar de sladsbibliolhee kvan Viipuri Ware dit ruim 20 ja geleden geschied in het vuur der revolutie zouden de boeken dan wellicht verbrand zijn De toestand in BritschIndlë BOTSING TUSSCHEN HINDOES EN MOHAMMEDANEN Reuter meldt uit Bombay dat aldaar Donderdagav9nd weer een botóng tusschen Hindoes en Mohammedanen is ontstaan Tot dusver werden ruim twintig personen in hel ziekenhuis opgenomen Op een plek heeft dt politie tegen de menigte van de vuurwapens gebruik gemaakt Het aantal der hierdoor ontstane slachtoffers is naar Reuter zegt nog niet bekend Volgens een later Reulerbericht werden bij de onlusten en botsingen in Bombay vier personen gedood en zestig gewond DE KROATISCH HONGAARSCHE GRENS De leider van den Kroalischen staat dr Ante Pavelitsj heeft in een onderhoud met den verslaggever van hel Acht UhrBlatl verklaard dat de Kroatisch Hongaarsche grens v4 lnoedeli ik zal ovejieenkomen mei de vroeSere OosterrijkschHongaarsche grens Eveneens zal aan de Montenegrijnsche grens de historische ten grondslag liggen WELKE BONNEN ZIJN GELDIG ARTIKEL BON 02 3 Aardappelen SC gram roggebrood of SU grtm lader t m 15 JnBi brood of Vk rantaoeo gebak of 35 frsB meeii of bloemt m 28 Mei jS 70 gram meel of bloem t m 28 Mei 70 gram meel of bloem Uwt Jl Mei 140 gram meel of bloem BI 8 Br 18 Br 28 Br 21 Bloem Bo 16 B 17 Bo 18 Boter of margarine Br 18 Br 2 Br 21 Brood A 96 A 87 Eieren Br 18 Br 20 Br 21 Gebak ïort Gorlmout of Grutten A 2S 21 April t m 15 Jnni Vi pond it öl Ha vermout fHaverviokken Gort of Grutten A 24 A 65 en 75 A 66 en 76 Kaas Koffiesurrogaat A 34 Macaroni of Vermicelli ot Spaghetti 21 April l m IS Joal 1 ons A 2C Uaizena of Griesmeel of Puddingpoeder A 27 Me 18 Melk A 33 t m 1 4 Jnni 1 pond Per 18 21 April t H1 O Peulvruchten Petroleun Rgst emeel gries ebloem of Gruttemeel A 32 Boo K Tntielkaart Scheerzeep Bo 17 26MdvHlH l terVm ri e SlaoUa Suiker A 31 A 34 Tbie TL 1 Vleeadi t ai 30 Md 4 Jani M rantaoea VI 16 Tieeachwaren 28 Apr t m 31 Md I rantaoan A Zeep Melkkaart Alg Distributiebontioekje Bloembon Boterbon Verklariar Me A BL Bo lOITEIIUIII lUfTSCH LSCtHBtRlCBT Duildboot van kapitein Priem verloren EWARE VERIIKZEN VAN BWTSCHE KOOrVAABQUVLOOT Het opperbevel van de Duitsche wtermacht maakte iristeren bekend Oujkbooten hebben uil et wvoor Engeland bestemd convooi negen vyandelijke koopvaardijschepen met een gelamenlijken inhoud van 70 900 b r t tot zinken gebracht waaronder drie lankïdiepen van resp 8000 lO OOO en 13 000 b r t alsmede een zwaar geladen munitieschip van 7000 b r t Door duikbooten werd bij afzonder lijke operaties nog 18 000 b r t tot zin ken getoftcht In het ieegebied ten Westen van Afrika hebben duikbooten 21 400 b r t tot zinken gebracht Hierdoor heeft het duikbootwapen in de laatste dagen Jn totaal 110 300 b r t vijandelijke han delischcepiruimte vernietigd De onder bevel van den luitenant ter i e eerste klasse Giinther Prien taande duikboot is van zijn laatsten tocht naar den vüand niet teruggekeerd Aangenomen moet worden dat deze boot verloren is gegaan Luitenant ter zee eerste klasse Giinther Prien de held van Scapa Flow die door den Führer door zijn schitterende verdiensten met het eikenloof behoorende tot het ridderkruis van het ijzeren kruis was onderscheiden en zijn dappere bemanning zullen in de harten van alle Duitschers voortleven Het luchtwapen heeft zooals reeds Jn een extra bericht is medegedeeld gisteren aan de in het Oostelijk deel Vlin de Middellandsche Zee opereerende Britsche zeestrijdkrachten zeer zware verliezen toegebracht Bij herhaalde dappere aanvallen hebben gevechtsvliegtuigen en uikbommenwerpers vijandelijke kruisers en torpedojagers tot zinken gebracht Bovendien werden bomtreffers op een slagschip en op kleinere eenheden van een uiteengeslagen Britsche vlootfurmalie geplaatst Boven het Britsche moederland en het zeegebied rondom Engeland heeft het luchtwapen ondanks de slechte weersomstandigheden overdag gewapende verkenningsvluchten gemaakt en een vijandelijk koopvaardijschip van 6000 b r t vernietigd In Noord Afrijca weixlen bij Tobroek ♦ plaatselijke door pantserwagens ondersteunde Britsche uilvalspogingen reeds in de kiem gesmoord Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeeren met goede uitwerking de ravitailleeringsinstallaties van den vijand bij Tobröek De vijand heeft geen vluchten boven het Duitsche rijksgebied gemaakt Bij aanvallen tegen het bovengenoemde vijandelijke convooi hebben zich de duikbooten onder bevel van luitenant ter zee eerste klasse oudste categorie Wohifarth en luitenant ter zee eerste klasse oudste categorie Gysae bijzonder onderscheiden De kniiserverHezeii Ter aanvi llmg van hel weermachtbericht wijst het D N B o a op den zweren slag die het verlies van vier kruisers voor de Engelsche vloot vormt daar de kruisers door hun snelheid vooral in de Middellandsche Zee voor allerlei doeleinden zeer waardevol zijn Het is nog niet uitgemaakt of zich onder deze vier kruisers ook enkele der eenheden bevonden die tevoren door zware beschadiging buiten gevecht gesteld waren Zelfs als men aa ineemt dat de vier tot zinken gebrachte kruisers reeds den vorigen dag beschadigd waien zou het verlies van vier vernietigde en twee gedeeltelijk vernielde kruisers de helft vormen van alle kruisers Jie in het Oostelijk deel van de Middellandsche Zee na de versterking met Oost Aziatische strijdkrachten waren gestationeerd Roosevelt benoemt nieuwe conunandanten TAN HET LIICHTCORPS DEINFANTEKIE EN DE CHEM18CBE OORLOQSVOEBING President Roosevelt heeft drie nieuwe commandanten benoemd een voor het luchtcorps een voor de infanterie en esn voor de afdeeling chemi che oorlogsvoering Generaal majoor Brett is b ioenid tot commandant van het luchtcorps in plaats van kol Arnold die lot dusver chef van het luchtwapen van hel leger was en die thans tot generaal majoor is benoemdShntoId behoudt zijn functie van plaatsvervangend chef van den staf Brigadier Courtney Hodges is benoemd tot commandeur van de infanterie als opvolger van generaal majoor Lynch die met pensioen gaat Kol Porter is benoemd tot leider van de afdeeling chemische oorlogsvoering Hij vervangt generaal Baker die de vorige maand met pensioen is gegaan Arnold die tot dusver het bevel voerde over het luchtwapen heeft zooals men weet kortelings een reis naar Engeland gemaakt om de toestanden aldaar te beitudeeren De Senaat heeft het wetsontwerp aangmomen dat het federale productiebureau het recht geeft om opdrachten voor Engeland het Amerikaanache leger en de Amerikaansche vloot prioriteitsrechten te verleenen boven particuliere opdrachtoi Het wetsontwerp wordt thans ter mderteekeninc naar het Witte Huis gezondeo VaOEGERE ZDIDSLATBCHE KEGEERING NAAR CANADA Volgens een bericht van United Press uit OtUwa wil de Zuid Slavische Exii Ttgeerjnf van koning Peter in het vwvolg In Canada reiideeren Koning George van GriekMiland IN CAIRO AANGEKOMEN De rapolo di Roma meldt oit Beiroet dat voleeiu aldaar uit Cairo ontvangen keriehten George de tweede van Griekenland per vliegtuig in Cairo is aangekomen Prins regent Paul van JoegoSlavië en andere leden van de kmilmkUDu faaiHe sija reeds op M Mei in Kgypte aangekomen É e vroegere Griekadw ministerpreS pt Caederas is BMt twee andere eegere Grieksehe ministers op 21 Mei naar Rgypfl gevlacht De slag op den Atlantischen Oeeaa ENGELAND S ZWARE TAAK Uit Washington meldt de correspondent van de New York Sun dat deskundigen van de Amerikaansche marme van meening zijn dat Engeland waarschijnlijk nog dezen zomer bij den slag op den Atlantischen Oceaan voor een wanhopige situatie zal komen te staan De toestand m zoo dat men in Amerikaanscbe marinekringen zich bezorgd de vraag stelt of de Britsche vloot in staat is het werk te verrichten dat noodig zou zijn wanneer de democratieën den oorlog willen winnen Zooals de commandant van de Amerikaanscbe flottille pp de Yangtse schout Ünacht Glasford Donderdag verklaarde maakt Engeland in den slag op den Atlantischen Oceaan geen vorderingen Daar komt nOg de mogelijkheid bij dat de Duitsch kracht ter zee op den Atlantischen Oceaan binnenkort terrein zal winnen Vooral is men bezorgd over de kracht van het Duitsche leger en het luchtwapen De Japansche vloot speelt eveneens een belangrijke rol in den sla op den Atlantlschefl Oceaan Zelfs wanneer de V 8 zouden gaan deelnemen aan den oorlog staat het volgens de mecning der marinekringen niet vast dat een coraoinatie van de Britsche en de Amerikaansche vloot de zeewe n kan open houden Wanneer n l ingeval van een deelneming van de V S aSn den oorlog Japan eveneens aan den oorlog gaat deelnemen zou het voornaamste deel van de Amenkaansche vloot op den Stillen Oceaan worden vastgehouden Onder deze omstandigheden kan Engeland van de VS een nauwelijks noemenswaardige verlichting verwachten De Britsche scheepsverliezen die toch al een gevaarlijken om vang hebben aangenomen zouden ongetwijfeld nog grooler worden van Het tot zinken brengen de ZamZam NOG GEEN EGYPTISCH PROTEST Op een desbetreffende vraag werd in de Wilhelmstrassc geantwoord dat tot dusverre anders dan buitenlandsche berichten wilden doen gelooven te Berlijn geen Egyptisch protest is ontvangeji naar aanleiding van de torpcdeering vaij heta der Egyptfsche vlag varende schip Zam m dat zooals bekend is ook oorlogstuig aan boord had Men wees er op dat Duitschland geen diplomatieke betrekkingen met Egypte onderhoudt In politieke kringen te Berlijn hoorde men zeggen dat Egypte door bemiddeling van Zweden zou willen protesteeren Van Duitsche zijde werd voorts medegedeeld dat spoedig een beschikking verwacht kan worden welke aan de wenschen van de vrouwen kinderen en echte missionarissen die zich aan boord van het schip bevonden beantwoordt De as zeelieden in Amerika lï MAN VRIJGELATEN Associated Press meldt uit San José Costa Rica dat 136 daar vastgehouden Duitsche en Italiaansche zeelieden vrijgelaten en naar Panama gebracht zijn vanwaar zij met een Japansch schip naar huis zullen reizen Dg aanklacht tegen deze zeelieden wegens het tot zinken brengen van hun schepen is ingetrokken De Duitschers in de Tereenigde Staten Naar van welingelichte zijdfe wordt vernomen slaat men te Berlijn de positie der Duitschers in de Vereenigde Staten aandachtig gade In politieke kringen verklaarde men dat deze Duitschers wat hun dagelijksch leven betreft niet bepaald te benijden zijn Op de vraag hoe de gearresteerde Duitsdie zeelieden in Amerika worden behandeld werd geantwoord dat die lieliandeling verschillend is In ieder geval zijn klachten over de behandeling der zeelieden tot Berlijn doorgedrongen De strijd in Afrika DCnreCH rrALIAANSCHE AANVAL OF TOBROEK In de laatste dagen hebl en n ar aan het D N B wordt gemeld Duitsche en Italiaansche eenheden opnieuw met stoottroepen tegen den vestinggordel van Tobroek geopereerd Onder de bescherming van de eigen artillerie werkten de pioniers en infanteristen zich naar voren lot in de nabijheid van de Britsche stellingen Eenige stoottroepen gelukte het lot in de verdedigingsinstallaties van Oeadis des Ita l Medaur door te dringen Zij sneden d pr keldraadversperringen door verwijderden de mijnversperringen en legden zoodoende een aantal vijandelijke bunkers bloot DE tijd is voorbij dat men iA de Sovjet Unie star vasthoudt aan de partijdoghia s en richtljjneri bij de waardéenng van wetensdiap kunst en literatuur aldus schrijft de corres pondent te Helsinki van het H b 1 Het proletarische element is niet jneer een gebiedende eisch In het cultureele leven dienen zicTi fhéêr cöS mopoHtisrhe en internationale waarden aan Cultureel kan men vooral den laatsten tijd een verruimingsproces vaststellen Behalve dat de Russische volksontwikkeling zoovel mogelijk wordt bevorderd zal ook het intellect in de toekomst een eereplaats krijgen waarbij er naar wordt gestreefd dat deze Sovjet intelltgentsia niet eenzijdig zal zijn georiënteerd Overwonnen is een atavisme uit den tsarentijd aanvankelijk toch ook overgenomen waarbij men wantrouwend tegenover de zich dikwijls fel roerende intellectueelen stond Niemand minder dan Molotof werd aanvankelijk als intellectueel met academische opleiding in den kring van i ijn partijgenooten gewantrouwd Onder de tiians heerschende internationale en binnenlandsche politieke conjunctuur merkt de Sovjelpers op dat er geen aanleiding meer Ix taat om star doctrinair Ie zijn en dat men wezenlijk moet breken metseen banale en benepen sleur Belangstelling voor buitcni landsdu talen t Levendige belangstelling tdont mefi den laatsten tijd voor buitenlandsche talen Ojp verschillende manieren wordt hm leeren van vreemde talen bevorderd Sinds kort worden buitenlandsche avonden te Moskou georganiseerd met de bedoeling de kennis van Eüropeesche hoofdtalen aan te wakkeren Kleine toonèclstuKkcn worden bij die gelegenheid in het Duitsch En elsch en Fransch opgevoerd De bibliotheek voor builenland sche lectuur in e Russische hoofdstad ontmoet verhoogde belangstelling zoodat men er toe is overgegaan om studie lul voor buitenlandsche talen te vormen De geschriften van Koltsjak Wat nu de in de toekomst gewenschte onpariijdigheicF Ijetreft hiervan heeft de P r a w d a een kanakteristiek voorbeeld vermeld hetwelk d it streven accentueert Het Instituut voor Poolonderzoek in de Sovjet Unie heeft een voorstel goedgekeurd om de door Koltsjak nagelaten talr ke wetenschappelijke geschriften hoofdzakelijk l eireffende de arctische toestanden te publiceeren De witte admiraal Koltsjak werd in 1924 door de bolsjewiki gefusilleerd De P r a w d a lietaogt dan daf men er zich niet meer het hoofd over hoeft te breken dat Koltsjak een der leiders van de contra revolutie der Witten was Internationaal staat zijn beteekenis vast en het denken zal zoo vooruitstrevend moeten zijn dal men in de Sovjet Unie waardeert al wat nuttig is en van algemeene waarde Als voornaamste motieven voor dezen vorm van erkenning van Koltsjak s wetenschappelijke verdiensten wordt medegedeeld dat bepaalde reeds in druk verschenen werken tot de klassieke wetenschappelijke literatuur behooren en dat Koltsjak s onderzoekingen groote aandacht in Amerika trokken Opmerkelijk is verder dat d belangstelling voor de klassieke Oiidheid een renaissance in Rusland beleeft Jarenlang is er in Ruslaiid een tekort geweest aan modenwieerboeken iii de Russische taal naar in de afge loopen twee jaren is hen zeer groot aantal hernieuwde en verbeterde werken verschenen De leer van Darwin wordt nog altijd gehuldigd in de Sov jetUnie en tal van leerboeken zijn gebaseerd op de Darwinistische leerstellingen Het vorige jaar waren meer dan een half millioen studenten aan de Russische hoogescholen ingeschreven het aantal leerkrachten voor het hooger onderwijs is aanzienlijk uitgel reid Met het streven naar verdieping van het intellect gaat een stimuleering van wetenschap kunst en literatuur gepaard Sinds kort worden hiervoor niet alleen meer onderscheidingen en eeretitels toegekend maar ook aanzienlijke prijzen in geld Op elk der hier genoemde gebieden krijgen viif uitblinkers een bedrag van 100 000 roebel naast een groot aantal mindere prijzen verdeeld over een grootere categorie Dit is geschied op initiatief van Stalin en zijn daad wordt als een veelzeggend keerpunt in de geschiedenis da Sovjet Unie uitgelegd Nieuwe Russisdie fihns zijn geproduceerd die een tiental jaren geleden nog onmogelijk zouden zgn geweest i het land der proletarische revolutie EerMed fegens monnnenten Men dringt er thans bij de Russische bevolking op aan geen gemisaan innerlijke cultuur te toonen doortotaal onverschillig te staan tegenoverde historische en andere moniunenten die bewaard zijn gebleven Het magniet meer voorkomen dat in Moskou waar zich ongeveer 900 standbeeldenen monumenten bevinden gewijd aande nagedachtenis van mannen envrouwen die otdc de dankbaarheidder Sovjetbevolking verdienen vandalisme wordt bedreven en dat zooals onlangs gebeurde de bronzen kettingen rondom het groote monumentvoor Poesjkin in het centrum doordieven werden stuk gerukt en meegenomen N DB DIENSTTUCHT IN NOORD nSLAND Aaaociated Ptm mridt uit Belfast dat de Jersche Biinister president Anderson het voornemen heeft om met Churchill besprekingen te voeren over het invoeren van den dienstplicht in Noord Ierland De lersche minister van Defensie Aiken die zich in deSVereenigde Stalen bevindt heeft ijiyeen persgesprek met International News Service ver klaard dat de betrekkingen tusschen Engeland en Ierland vobr de komende generaties in gevaar zouden worden gebracht indien de Engelschen in NoordIerland den militairen dienstplicht zouden invoeren Zelfs zouden in Ierland ernslige ónluslen uit ireken De ï gelschen hébben om een dienstplicht te handhaven meer mannen noodig dan Noord Ierlapd voor den dienst zou kunnen opbrengeij Hel lersche volk wil niet gedwongen worden aan dezen oorlog deel te nemen De nationalisten van Noord Ierland h en Vrijdag nair United Press uit Belfast meldt geprotesteerd tegen het Engelsohe voornemen in Ulster den dienstplicht in te voeren Zy verklaarden dat de dienstplicht in Ulster tot binnenlandsche onlusten zou leiden Kardinaal Macrory zeide ervan overtuigd te zijn dal de poging om de dienstplicht m Ulster in te voeren tol een catastrophe zou leiden De dienstplicht zou door de Ieren niet alleen in Ulster doch ook in den vrijstaat en overal ter wereld als ten inbreuk oto het nationale Jeven vlW Ierland besphou wd worden DE TAKINGSBEWEGING IN DE V S Voor de Amerikaanscbe Senaalscomraisie voor het instellen van een onderzoek naar den stand der bewapening heeft de leider van de federale scheepvaarloverheid admiraal Land geéischl dat gebruik gemaakt zal worden van de Amenkaansche weermacht om de machiiiistenstaking op vijf werven in de omgeving van San Francisco Ie breken Dte regeering zoo zeide Land moet van alle beschikbare middelen gebruik maken om de voortzetting van de scheepsbouwwerkzaamheden Ie beveiligen BiOSCOOPBRAND TE ANKARA Ben der grootste bioscboptheaters van Ankara is door een rJathteliikcn brand verwoest De aangrenzende gebouwen van het blad Oeloes en van de directie generaal der pers werden door de vlammen bedreigd doch konden behouden blijven met uitzondenng van een deel der drukker E enige personen zijn verho i AMERIRAAN8CH CONSULAAT TE NAGASAKI WORDT GESLOTEN DUUR t m 25 28 Mei t m 1 4 Juni Urn 25 28 Mei XS Mei t m 11 Jnlni Um 11 14 Juni t m 24 28 Mei t n 24 28 Md t m 7 11 Juni t m 25 28 RM t m 1 4 Jml t ra 24 28 Mei t m 24 28 Mei t m 7 U Jani 21Aprll t m l$Jnnl 5 1 ifm 1 Jaal V t m 151 Jiul t m 22 i BBi U i 21 April t 15 Jnni t n I Jijm 19 J t m t m 31 Aig t m 8 Jani t aL 22 t i 3 Hd 4JnI Br Per De Amenkaansche consul te Nagasaki heeft medegedeeld dat zijn consulaat m de komende weken zal worden gesloten op Iwvel der Amenkaansche regeering De aangelegenheden van het consulaat zullen dan worden behartigd door het consulaat generaal te Kobe Het consulaat te Nagasaki was in 1860 geopend DE EVACOATOt VAN GIBRAlui Vrijdagochtend heeft i t jj J schip met geÉvacueerden GibraS verladen Op de kaden speelden S opgewonden tooneelen af De men te barstte uil in kreten als Wij ti niet waarheen wij gebracht word De ontevredenheid steeg oo hoot dJ de politie moest ingrijpen GEEN AMERIKAANSCBE POST PAKKETTEN MEER NAAR nCANKRUK Naar de New York Sun uy woidl op bevel van het Amenluljj sche ministerie van post en telegrui het zenden van postpakketten naS het bezette en hel niet bezette Frank rük gestaakt Motieven zijn niet on geven Korte berichten Naar de Britsche berichten dienst meldt zal sir Roi ert Vansittart die in Juni 60 jaar wordt danop eigeri verzoek worden onthevm van zijn fiinctiè van diplomatiek raadsman der Engelsche regeerm De voormalige Fransche pre mier Pierre Etiertne Flandin is ij gezelschap van zijn gezin te Algierj aangekomen Naar de Londensche berichtendienst meldt is Lord Austin vermaard als de eerste fabrikant van een baby auto op 75 jarigen leeftijd overleden De Japansche regeering heeft besloten tot het zenden van een missie naar Fransch Indo Gnina Deze heeft tot laak de Japansche economische belangen aldaar te bevorderen De algemeene dienstplicht te Mexico waartoe door de regeering Cardenas is besloten zal in het begin van het volgende jaar worden ingevoerd Het hiervoor noodige speciale decreet van den president der republiek is intusschen nog niet uitgevaardigd De Britsche berichtendienst meldt dat de Engelsche Koning generaal Smuts heeft benoemd tol veldmaarschalk van het Britsche leger De opperbevelhebber van het Duitsche leger generaal veldmaarschalk von Brauchitsch heeft verscheidene dagen in de bezette gebjeden in het Westen vertoefd om troepen te bezoeken en besprekingen te voeren met commando instanties van het leger eo bureaux van het militaire bestuur Huisvrouwen attente Morden is het de laatste icidiiheidsdag van Bon 15 boter Tctkaart Bon 30 koKte sjjirrogaat thee Bon 21 boterkaart riistranttoca HOEVEELHEID IMi kg 4 pond boter Boterkaan 4 p boter Velkaart H i boter of margarine Vz pond boter 100 gr roggebrood of 100 gr brood of 1 rantsoen fet ak dubbel rantsoen 1 kippen o eendend 1 rantcoen 2 rantsoenen U pond Elke bón IW ram 250 gr koffiesurrogaaL I ons 1 L Voor de keuken Vt pond SO gr icheerztep Of lubii of pot 200 gr slaolie of raapolie of W I kilogram 40 ram plm U ons ook kip eend l kalkoen = Broodbon = Perk de ES Vleaschbon en beden van Bon 15 vlee chkaart