Goudsche Courant, zaterdag 24 mei 1941

I £EDE BLAD Moordrecht gpBBEVVnCN VOOB ZONDAG recht de regel dat geen straf mag worden opgelegd dan uit hoofde van een van te voren nadrukkelijk vaatgelegd wettelijk voorschrift De Germaansche rechtsgedachte echter is in haar formuleeringen veel minder star laat van oudsher nrcer ruimte aan de omstandigheden waaronder een voorschrift heeft te geldeiT aan de resultaten die men er mede wenscht te bereiken aan de historische ontwikkeling van een rechtsinstituut en aan de ethische belangen die om bescherming vlagen Een jurist die als de meeste Nedèrlandsche reéhtsgeleerden van vóór dej inlijving bü Frankrijk in 1811 en del Duitsche uit den jongsten tijd leeft n den geest van de Germa sche rechtsidee heeft dus veel minder behoefte aan strenglopi sche redeneeringen I en alomvattende voorschriften doch is spoedig tevreden met een algemeenen refel dien hii overeenkomstig de eischen van het werkelijke leven hanteereö kan Vandaar ook dat hy die lich verdiept in de onder de Republiek der Vereenigde Nederlanden hier op een bepaald gebied geTdeflde rechtsregels zoo vSaTc stuit op een stelsel waarvoor elke wettelijke grondslag ontbreekt en zelfs op fejteiyk bestaande gedragsregels die hoewel door leidereen geëerbiedigd bij nadere beschouwing met de geschreven bepalingen op dit stuk in strijd blijken te zijn JMen stootte zich niet aan een gebrek j an logica Het virdwijnen vanide liberali stische gedachtenwereld zal bngetwiifeld ook hier te lande een stee a s verder tehigdringen van de Latijpsche rechtsbeschouwing door de Germaansche medebrengen Deze ontwikkeling was trouwens reeds vele jaren aan den gang zooals onder meer blijkt uit het verzft der jongere Katholieke juristen tegen de starheid dei strafrcchUplegmg Men kan sommige juristen op de beproefde Lalürsche wijze geschoold dan ook reeds braaf hooren mopperen over de in hun oogen laakbare onvolledigheid der thans afkomende verordeningen van Duitsche en Nedèrlandsche autoriteiten Zij zien dan voorbij dat deze voorschriften van een geheel anderen gedachtengang uiteaan datï die waarmede zij vertrouwd raakten Anderzijds verneemt men den laatsten tijd y n Duitsche zi idfe nu en dan o a inl de door Dr Fischböck xjezer dagen ite s GrS enhage gehouden rede de klacht dat de Nedèrlandsche rechferli ke macht voor sommige ten aanzien van het gemeenschapsbelang begane delicten belachelijk lage straffen zoju opleggen Dit laatste vindt natuurlliik voor een belangrijk deel ziJn grond in de omstandigheid dat de Nedèrlandsche rechter te werken heeft met een op de Latijnsche rechtsgedachte opgebouwde strafwet en bovendien geneigd is zich aan een in den geest dier wet en binnen de perken dier wet opeeb u d systeem van strafoplegging gebonden te achten waarbij niet de misdadige intentie van den overtreder doch hoofdzakelijk de beoordeeling v i het feit in het kader der strafwet de zwaarte van de straf bepaalt 10 uur g tien KWk vjB Jrir M C vwi Moorik Broekman fTf Kerk v m 10 uur n m 3 uur Jo P Kalkman JZf Geref Evangelisatie v m Z 2 uur de heer H Okkerse DAMCOMrETITIE kf uitsl voor de competitie van J unverceniging Moordrecht IniJL G van Zweren C Terlouw O 2 fWi l J Verhoef 2 0 BiuAirrvEiBEmaiNO Voer de competitie van de biljart gttiuf i Moordrecht weiden de 2 ïde wedsyijden fespeeid C d E li8 verliest van B v d Kaa 47 i iKt tu chen haakjes geplaatste ge HllfCft aan hoeveel de betrokken spewmoest halen Y v d Kaa wiat van Tv d Kaa 78 62 55 T de Pater H verliest van A Multum 41 86 J oB Jfverpn wint van P v d Heuvel M Jïr=p rP vTd TTeuVeT 42rvir l t van J Bos 38 64 C Corbean nfi verliest van J Corbean 113 113 BURGERLIJKE STAND Overleden Cornelis de Jong Getrouwd D v d Laak 28 jr te g a en G Verschoor 26 jr Ondertrouwd Fr Vermeer 26 fc en H Tabak 24 jr S Lely 26 jr M van Wolfswinkel 21 jr A gleman 26 jr en Th M de Knegt jr 1 30 ZVIDPLASPOLDEB f f Vin g voor omlegging spaorbaan Ni eu werkerk Rotterdam Bel beitt ur van den Zuidplaspolder t aaii i e ingelanden de volgende mrjtell n i voorste inzake hel ver Toor tp tnt het verstrekken van een iM opzef biJre vergunning aan de N V lhderlaiid c ie Spoorwegen inzake de legging van de spoorbaan nabij Keuwerkcrl a d IJsel TOor til tol het geven van machti gg aan lieti bestuur om ten behoeve nn den vJ rbreeding van den rijkswf Boordrechk iNieuwerkerk a d IJsel potóereigendom te verkoopen De inwdiende begrooting voor 1941 nn den zliiidplaspolder geeft als gelumde univangsten en uitgaven aan Rn bedrag vbn ƒ 185 752 93 De ophnigst vai de polderlasten berekend Har 8 per H A wordt geraamd op ƒ 33 378 53 I MOND EN KLAUWZEER BLEEF BEPERKT Het mnnd en klauwzeer onder het we dat zich voor een maand gevaarlijk fced aanzien en waarbij verwacht werd it deze piekte zou toenemen als het ne in de weide kwam breidt zTch hier liet verder uit Oudewater BURGERLIJKE STAND Geboren Cornelis Adrianus Ma Hl in van C G Mulder en A Schooniirwoerd Overleden Anna van den HooW 72 jr weduwe van H Rükelijk iaiien Maria Cornelia Bouwman 63 eh met B van der Maat REDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ked Herv Kerk voorm 10 en nam uur ds P J Steenbeek Geref Kerk voorm 10 en s avonds I nr ds W van Dyk Reeuwijk BEROEP ONTVANGEN De heer J Z wiinenburg candidaat Wr is beroepen toez als predi tder Ned Hervormde Gemeente te küel LOOS ALARM Wotnsdagmorgen werd de alarmin W ng van de brandweer in werkipg Wjdd voor een br nd aan den Weth teweg Toen de brandweerlieden is bij de garage van de motorspuit jWfii en meti op punt stond uit te en kwam de tyding dat van brand J l sprake was De sterke rookortt Wtling die men had waargenomen Jyifkomstig van het verbranden van WIETS MET MELK TE WATER Twwijl de melkhandelaar L Zwij te bezig was zün klanten te beyw had hü zyn bakfiets voor de ï van den heer M v d Starre oen s Gravenbroekscheweg gezet ien kant van den weg Toen een an den melkhandelaar G van 8en eveneens met een bakfiets passeeren reed hij de w gen van neer Zwynenblirg aan waardoor Mkfiels in beweging kwam en in ater reed Een hoeveelheid van ll Landsti eek in Noord Afrika 12yBromb er Rivier in Aii God van den wind Romein sch keizer Jonge I o Kokera Knolletie Romein 9ch legeraanvoeder 26 Tclwoo rd 21 Minder dan weinig Paarde iziekte Weerklinken 14 Zijtak fan de 25 Sedert 211 Hoogni ed 27 Weldra 28 Zerfen In te vullen woorden van 9 letten die alle elndigeü op een S Bij juiste Invulling vormen de eerste lletters der woorden een bekend spreekI woord De bevraagde woqrden hebben de Wolgende b eckenis Hoeveelheid Zoogdieren S Stad lm Noord Frankrijk Hoofdstad in Epropeesch land Europeaao f Wil e twiinen 7 Schoei l Angst S Geiwel ie Plaats In Groningen OPLOSSING van de R Pu zle h ü a i V t e e r r e m m d o a s g e u t s e n t e e 1 d a t n 1 o a 1 g e r r e a gb e e n 1 s t w a i a m g t e r k o o i s 1 e € r BINNENLAND Nieuw Verordeningren blad O A VERORDENINGEN BETREFFENDE OPBOUWEN ARBEIDSDIENST Maandag 26 dezer zal het Verordeningenblad no 23 het licht zien Het zal vier meuwe verordeningen bevatten No 97 is de verordening over de oprichting van een Nederlandschen Arbeidsdienst Nr 98 brengt de gelijktijdige opheffing van den Nederlandschen Opbouwdienst Nr 99 geeft een aanvulling op verordening nr 108 1940 over benoeming en ontslag door den Rijkscommissarjs inplaats namelijk van den commandant van den Opbouwdienst wordt de Commandant van den Arbedisdienst in de lijst der door den Rijkscommissaris te benoemen personen opgenomen Nr lOO is een samenvatting van de tot dusver in twee verordeningen neergelegde bepalingen over de beperkingen van de kustvaart en maakt de mogelijkheid van het hebben van buitenboordmotoren van officieele toestemming afhankelijk I aterialen voor iiftrederopbouw WIJZIGING IN HET SYTSTEEM VAN MACHTIGINGEN Zooala bekenr is gemaakt worden door den Dienst voor den Wederopbouw machtigingen tot aankoop bonnen afgegeven voor het betrekken van verschilende schaarsch geworden materialen welke bestemd zijn voor den bouw van w rlten waarvoor de algemeen gemachtigde voor den wederopbouw zijn goedkeuring heeft verleend Het komt echter veeuvuldig voor dat deze machtigingen slechts gedeel telijk of in het geheel niet worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd of wel eerst Vele maanden na uitreiking worden aangeboden Ten einde hierin verandering te brengen zullen alle machtigingen welke vóór 1 Januari 1941 zijn uitgereikt op 26 M i 1941 als veryillen worden beschowd zoodat op deze mmachtigingen geen materialen meer bij leveranciers kunnen worden betrokken Wanneer men voior werken goedgekeurd voor 1 Januari 1941 alsnog materialen heeft te betrekken zal dè principaal van het bouwwerk onder mlevwing van de vervallen machtigingen via het gemeentebestuur dienst van Bouw en Woningtoezicht of daarmede gelijk te stellen instantie nieuwe machtigigiicn moeten aanvragen bij den dienst van den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw e u n d Prii svoorschriften ovjertreden Deze aanvragen moeten worden vergezeld van een met redenen omkleed advies van boiengenoemd orgaan Na ontvangst van deze aanvrage voor een nieuwe machtiging zal de dienst van den algemeen gemachtigde aan de hand van vorenbedoeld advies beslissen of voor de uitreiking van een nieuwe ntai tijjing aan den principaal van het werk voldoende termen aanwezig ziis Voorts zal n den vervolge op de uit te reiken machtigingen de geldi eidsduur worden vermeld terwijl deze machigingen na aankoop der voor den Ixiifw benoodigde materialen onverwijld in afwijking van een daarvoor vroeger geldenderi maatregel door den principaal opdrachtgever van het werk moeten worden ingediend bij het gemeentebestuur dienst van Bouw en Woningtoezicht of de daarmee gelijk te stellen instantie ter doorzending aan den algemeen gemachtigde Niet getruikle machtigingen moeten uiterlijk op den vervaldag door den principaal op dezelfde wijze worden ingeleverd Ook de goedkeurignen voor de uitvoering van bouwwerken zullen aan een geldi i eidsduur worden onderworpen Deze geldi eidsduur ia op 3 maatiden gesteld Indien binnen 3 maanden na den datum van afgifte der goedkeuring niet met den bouw is begonnen verliest deze goedkeuring haar geldigheid en zü moet dan onverwijld bij de meergenoemde instantie worden ingeleverd De algemeen gemachtigde voor den wederopbouw heeft in een rondschrijven aan alle gemeentebesturen verzocht voortaan nauwkeurig te controleeren of met de werken binnen den vastgestelden termijn van 3 malden is begonnen in werkelyken zin en of de aangevraagde hoeveelheden worden gebruikt voor het doel waarvoor de machtigingen zijn afgegeven In gevallen dat bouwwerken niet of niet tijdig wor4en uitgevoerd of wel op een of andere wijze wordt afgeweken van de bestemming der toegewezen materialen zal de algemeen gemachtigde h eT an ten spoedigste in kennis moeten worden gesteld onder terugzending v3n de uitgereikte machtigmgen TIENDUIZEND GCUIEN BOETE VOOR VEEL TE DUUR VLEESCa De eigenaar van een slagerij te Nijmegen berekende voor bijna alle artikelen prijze i jwelke belangrijk te hoog waren Weliswaar Had verdachte B in kün winkel een prijslijst doch deae was niet opgehang n en zelfs niet zboals dat is voorgeschreven goedgekeurd door den burg aneester De prijs weke er b v voor biefstuk op vermeld sjmd as ƒ 0 17 te hoog Hetzelfde 9 i voor ribstuk en vele andere artikelen CJedurende vele maanden vercocht hij vleesch voor deze prijze n Bij een cont ole die door de politie te Nijmegen erd ingesteld kwam deze handelw jze aan het licht en B moest zich voor den inspecteur voor de prijsiieheerschiiig verantwoorden Hij erkende te h oge pryzen te hebben berekend De groote xtrawinst welke verdachte maakte in aanmerking genomenen den omvani van zijn bedrijf werdhij tot etJi boe e van ƒ 10 000 veroordeeld J seer 60 liter melk ging lorea hierby Schoonhoven IKBEURTEN VOOR ZONDAG j erheidsgroep Hem Gerei Kerkn uur ds Hoogerzeil k G ref Gem MOET DAT 10 DAGEN TEVOREN OJPGEVEN Öe Nederlaridsche organisatie viot het tieroepsgoe erenvervoer langs den weg N O B deelt mede Het gebrek aan vloeibare brandstof voor motorrijtuigen heeft het noodzakelijk gemaakt voor interlocale verhuizingen een regeling in te voeren waardoor het mogelijk is geworden met weinig benzine zooveel mogelijk verhuizingen uit te voeren Hiertoe is de officieele regeling Centrale meubeltransport te Bussum van de Nedèrlandsche organisatie voor het beroepsgoederenvervoer langs den weg N O B ingeschakeld Om deze regeling echter zonder vertraging te kunnen uitvoeren is hèt noodzakelijk dat het publiek minstens 10 dagen voor den dag van de verl uizing aan den meubeltransporteur opgeeft naar welke plaats de inboedel mrtet worden verhuisd Doet rrhcn dit niet dan zal het in de meeste gevallen ni4t mogelijk zijn de verhuizing op tijd uit te voeren I£ w v m s avonds 6 uur A Fetter van s Gravenhage collecte Kerk en Inrichting W Herv Kerk v m 10 uur en ds 6 uur ds D J van de Graaf Jf Kerk v m 10 uur fls J Hoek G dachtcnisrede s vands 7 30 l Hoekstra Kerk v m t uur en v m 10 30 iL Mis s avonds 6 30 uur Lof I J des Heils v m 10 uur HeiJïï enst s middags 12 uur Z hi 5J 1 njn 3 uur KindersamenifcZ s avonds 7 uur Verlossings nJ t njn 4 30 Uur Kinder W ag n m 4 30 uur Uelde ADVERTEERTX IN DIT BLADZ n m 4 30 uur ij es avonds 7 unr Josgelie tf iWNORMB TOT BADMEESTER De heer J den Bo r alhier is benoemd tot badmeester instructeur van het zwembad JBfhoeven te Reeuw k t RAADSVACATÉRB TERVVLD De heer N K Kik die ia benoemd tot lid van den gemeenteraad i s de vacature ontstaan door het vertrek n Jhr W H van de PtoU beeft de benoeming aangenomen diensten voor zulk een ordening en zelfs zijn er daar al nationale overzichten tot stand gdtomeji In ons lartd zt n de voorwaarden voor nationale synthese op dit gebied wellicht editer gunstiger dan elders Hier is een over hft algemeen groote sociale stabiliteit verkregen alsook een groote kennis van de mderdeelen Stolwük PREDIKBEURTEN VO W ZONDAG Ned Herv Kerk 10 15 uur Ds Ketting Den Haag Evangelisatie 10 30 en 7 30 uur de heer Vroegindewey Middelhamis Waddinxveen PREDKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 en 6 30 uur Ds L Vroegindewey Ger Kerk 10 en 6 uui Ds Smiaj i Chr Alg gemeente 10 en 6 uur Ds M v d Kraats Rem Kerk 10 uur Ds W F Zuurdeeg Wet en Evangelie 7 uur Ds L Boer van Scheveningen GEMBEENTEBËÓROOTING GOEDGEKEURD Gedeputeerde Staten hebben de gemeente begrooting voor 1941 goedgekeurd S M PERSOONSBEWIJZEN UIT TE REIKEN Met de uitreiking van persoonsbewüzen wordt alhier een aanvang gemaakt op 3 Juni a s In totaal moeten 5600 personen in het bezit van een bewijs gesteld worden GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden portemonnaie met inhoud bij Wéd van Tilburg Dorpstraat 49 eenige lapjes roode stof bij G A Hoogendoorn Zuidkade 89a grijze pullover by M A M Ver2ijd n Oranjelaan 15 BURGERUJKE STAND Geboren Elizabeth Maria dr van J G Hordijk en V M Zimmermann Hendrika Johanna Sophia dr vanJ J Kamans en J Vfeldhuizen Gerardus Wilhelmus zn van J G Natropen M C den Boer Gehuwd P Oudi ik en K Lomens P Meerburg en J Noordam Zoo ergensidan is hierbU de stelling geoorloofd da alles afhangt van de praclijk Eien omvangrijk stuk arbeid welke de voorbereiding en totstandkoming van een nationaal plan omvat is uiteraard voor een zeer belangrijk deel van theoretischen aard en het verdient daarom instemming dat hei Besluit vooraiet in de wetenschappelijke topleiding der medewerkers aan dezen Dienst Een of meer universiteiten of hoogescholen kunnen worden aangewezen als studiecentra ten behoeve van het onderzoek voor het plan Hierbij denken wij vooral aan de nieuwe wetenschappen welke zich daarvoor büzonder leenen de snciographie de economisehe geographic en ook de lociale i L MQSmoro Dat opent een belaoswekkend perspectief voor het groeiend aantal studenten in deze vakken Voor de sociographie neemt de belangstelling reeds toe Het zou onvoorzichtig zijn te beweren dat binnen korten tijd een duideUjk nationaal plan gereed kan zün waarop de bestemmingen van den grond voor alle volksbelangen voor agrarische productie industrieele voortibrenging voor wonen verke r en ontspanning zullen zyn aangewezen Dat is zelfs bij de streekplanrapporten niet het geval dat zijn trouwens rapporten geen plannen Waar echter pl nnen bestaan wordt een doeltreffeade wettelijke basis verkregen Vóorloopig ligt dan ook de groote beteekenis van den nieuwen dienst in de voorlichting van de streekplandien strin en in de leiding en coördlatie w lke hij overal in den lande geven en bei orderen kan Bovenal ligt deze beteekenis in het ordenend ingrijpen bij grondaankoopen en het uitvoeren van werken Bezwaren kunnen bijv worde gemaakt indien een aankoop of een voorgenomen werk in strüd lou kooien met het nationale plan wanneer dat er is een streekplan een uitbreidingsplan een in voorbereiding zijnd ontrferp of een in voorbereiding zijnde wijziging daarvan Inderdaad heeift de pracfijk bewezen dat de doeltreffendheid der ordening schade leed wanneer ti ider s jSe planwerkzaam heden gronden verkocht en aldus aan hun bestemming konden worden onttrokken BUITENLAND ITAUAANSCH LEGERBERICHT Vijandelüke kruiser tot zinken gebracht DRIE ANDERE KR UtöERS GETORPEDEERD In zijn weermachtbericht no 352 maakt het Italiaan sche opperbevel het volgende bekend In den nacht van 21 op 22 Mei hebben Italiaansche vliegtuigen een vliegveld op het eiland Malta gebombardeerd In Noord Afrika bedrijvigheid van verkenners De vijand ondernam een luchtaanval op Benghasi In het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee hebben Italiaansche torpedomotorbooten in den nacht van 20 op 21 Mei twee kruisers getorpedeerd De booten keerden behojjden op haar steunpunten terug Op 21 Mei vile een formatie Italiaansche gevechts vliegtuigen onder bevel van den eersten luitenant Mario Morassuti een vijandelijke vlootformatie aan en bracht een kruiser van 5000 ton tot zinken In den nacht van 21 op 22 Mei viel een Italiaansche torpedoboot onder bevel van fregattenkapitein Francesco Mimbelli dat zes Engelsche kruisers en torpedojagers ontmoet had ondanks het vuur van den tegenstander den vyand aan en torpedeerde een kruiser Het gelukte de torpedoboot van den vijand los te komen In Oost Afrika zette de vijand in Galla en Sidamo zijn druk op de Italiaansche strüdljrachten voorts die dapper verzet bieden De nieuwe controle beteekent stellig een verlies van velerlei persoonlijke vrijlieid van handelen welke echter geolferd wordt in het belang der natioiiale gemeenschap Wat dit in concreto inhoudt zal blijken uit de nader uit te vaardieen rechtsvoorschriften daaromtrent die dan op hun mérites en n het algemeen verband der verhouding van individu en gemeenschap moeten worden beoordeeld Deze nationale ordening logisoh voortgekomen uit hetgeen nu ongeveer 40 jaar geleden begonnrfi is kan er in belangryke matje toe bijdragen de nationale gefcondenheid waaraan in dezen tyd meer danj ooit behoefte bestaat te versterken Aangepast bij Nedèdandsche tradities en organen op dit gebied tot uitvoering gebracht door Nelierlandschc wetenschapsmenschen en tjechnid die vertrouwd zün met wat historiadi is gegroeid zal de nieuwe instelling veel goe4s kunnen verrichten Verbruikersdiscipline In een artikel gewgd aan de rwarte markt betoogt t Utreehtsch Dagblad UIT DE PERS Ee Nationaal Socialistische Beweging de Nedèrlandsche Unie en Zwart Front omvatten gezamenlijk een belangrijk deel van ons volk Hoe zou het zijn als zü gedrieën het begrip verbruikersdiscipline in de eigen gelederen streng doorvoerden en hen die op dit punt zondigen uit de party of beweging zetten Dan zou er naast polilaire ook partij politieke controle zijn Dit zou de taak der controlecrende overheidsorganen aanmerkelijk verlichten En zeer zeker zou er Van zulk een voorbeeld ook een sterke opvoedende werking kunnen uitgaan op het nog talrijker deel van ons volk dat niet in c n der drie genoemde bewegingen is g rganiseerd Een streng doorgevoerde verbruikersdiscipline is een leVensrioodzakelijkheid voor gansch ons volk Daarom moeten de leiders der drie genoemde bewegingen op dit punt de l anrten ineen te slaan en één liJn trekken Door aldus gezamelijk te handelen kunnen zij met prestig winst voor alle betrokkenen het Nedèrlandsche volk een grooten practischen dienst bewijzen Het Nationale Plan La i nsch en ijïermaanach recht In D e W a a g wijst mr A F Zwaar demaker op het reusachtig verschil indenkwijze tusschen de Romeinsche ende Germaansche rechtsbeschouwing dat den laatsten tüd in ons land ooksterk tot om spreekt uit de proevenvan Vetgeving die de bezetting onsbrengt Dt Latijnsche jurist is nu eenmaal van oudsher de man van de preciese en logische formuleering der alle gevallen vooraf voorziende voorschriften die aan de rechtsontwikkeling in de praktijk van het leven liefst een zoo klein mogelijke plaats overlaat In den rationalistischen gedachtengang der 19e eeuw paste deze rechtsbeschouwing die de o6aantastbaarheid van den scherp gefonnuleerden regel de heiligheid der wet op den voorgrond plaatste volkomen In de continentale wetgevingen vrijwel alle geschoeid op de leest Van den Fran schen Code vindt men dan ook het starre beginsel terug dat de gewoonte geen recht schept dan voor zoover de wet er naar verwijst Uit dezelfde school stamt het fundament van het liberalistische straf In verband met de instelling van een Rijksdienst voor het Nationale Plan schrijft het A1 g H b 1 d o a na gewezen te hebben op wat er inzake streeken uitbreidingsplannen al was geschied Overduidelijk had de practijk der laatste jaren aangetoond dat men het streekplanwerk niet goed zou kunnen voltooien wanneer dit alles ten slotte niet werd ingeschakeld bij het grootere geheel dus bfl de nationale gemeenschap Dat alles is eigenlijk zoo vanzelfsprekend dat n en begrijpen kan dat in Nederland waar de ruimtebesteding nog zooveel moeilijker is dan in weinig bevolkte minder geïndustrialiseerde en over grootere oppervlakte beschikkende landen reeds in 1924 stemmen opgingen ten gunste van nationale stedebouwkundige oriënteering Veertien jaren later volgde daarop in Utrwiit een speciaal congres gewijd aan het nationale plan Daaraan was een jaar eerder een te Parijs gehouden internationaal congres voorafgegaan waar de ruimtelijke ordening in nationaal verband behandeld werd Inderdaad is d ontwikkeling der stedenbouwkunde leen exclusief Nederlandsch verschijnsel Ea thans is Nederland het eerste kleine Europe sche land waar de nationale planarbeid voortbouwend op hetgeen in het verleden reeds werd voorbereid wordt ter hand genomen In enkele groote landen bestaan reeds