Goudsche Courant, dinsdag 27 mei 1941

A W Tinferhng van Gr Floriswei 31 en J A v Wingerden van R f Catijweg 3 naar s Hn togenhoacli Oitheiis eweg 101 TOT PSOPONSNT BU KIMONSn BROEDERSCHAP BEVORDERD Tot proponent by de R monatrant che Broederschap is bevorderd onteoudstadgenoot de heer D G vanVreun ingen theol doel Dr lieer VanVreunmgen is aU proponent te Hengelo werkzaam i ATHLETIEK VEREEMGiNGSDRIEKAMr VAN VUtBg V f ge de Valewfteken en SÜ O T Tweeden Pinksterdag houdt Vires et Celeritas met de vereeiügingi n De Volewyckers A dam en S H O T Den Haag een driekamp op het Gouda terrein De wedstryd vangt aan om 2 uur Vires et Celerila heeft twee veneehigingen uitgenoodigd die de beschikking hebben over een keu van alhleien op vrywel alle nummers VOETBAU GaS V BEGINT MAANDAG MET l ITWEDSTRIJO TEGEN D O S R i i an MATïlOT v pdL Zwiucixh roo in nm iKhi mauK dvolici oufiat braia IMt fljimrl goiidltkuf m wn O ck hijc nkoii Ma c tarëao TWEEDE BLAD Prof mr E J J van der Heyden t nOOCLEZEAAR AAN DE UNIVES8ITEIT TE NUMEGEN t Mm J rM TM Mr Hluindcrc kdMkaib tww het NederUndacbe rcdiL Ka een lancdurice ziekte ia te Nümegen op SS jarigen leeftgd overleden prof mr E J J van der Heyden hoogieeraar in het burgerlijk recht handelsrecht en reefctïgeachiedenis aan de RJC universiteit aMaar Egidius Johannea Joaephus van den Heyden met wien een juritt van leer groote bekwaamheid is heengegaan en die op talrUke gebieden een vooraanataande plaats wist in te nemen werd Bcbortn den 12en Augustus 1885 te Gouda waar hy van 1897 tot 1905 het gymnasium doorliep en tot leeraren had de latere professoren dr Scholten en dr Ovink tcrwol de latere prof Sr Eekhof te Amsterjlamen zün klasgenoot was Na iict eind examen A en B te hebben behaald begaf Van der Heyden zich naar de Universiteit te Utrecht Hier was hij de jongste studiegenoot van figuren als Noyons Gerard Brom Van Scbayck en Louis van Gorcum dif met hun populairen moderator dr Andrea Jansen een periode van grooteiPbloei inluidden voor de katholieke studentenvereeniging Veritas waar van Van der Heyden vanwege zijn karaktervoile persoonlgkheid later tot praesjs werd verkozen terwijl hij levens het presidentschap bekleedde bij de luijtj umfeesten Als redacteur van het orgaan Vox Studiosorum Bchrcef hy bu deze laatste gelegenheid in het jubileumnummer een even tülvoUe als booggestenKie bydrage over Rome triologisch beschouwd als Roma militans Roroa tnumphans et Roma actcma Promotie cum laade In 1S0 promoveerde Van der Heyden cun laude op een pioe schnft getiteld De ontwikkeling der Naamlooze Vennootschap in Nederland vóór de codificatie Merkwaardig zoowel als téekcr end voor de persoonlijkheid van den jonggepromoveerde waren de woorden welke prof Molengraaf bij die j elcgcnhiid sprak door er op te wijzen dat niet de hoogleeraren den roem van een universiteit uitmaken maar wel de studenten dic zij aflevert En waar wij nu hier aldus prof Molengraaf een student zagen promoveeren op een werk dat voor de juridische wetenschap van beteekenis is daar mngeii wij zeker verwachten dat zulke studenten ook m het later leven tot ro m en eer zuilen zijn van de Universiteit waar zi eens liun opleiding ontvingen Mr Van der Heyden heeft deze woorden gienizins beschaamd Hij vestigde zuh al advocaat en procureur te Rotterdam doch wist naast een drukke praktijk en een hem veel in beslag nemend sociaal leven nog steeds tijd en ambitie te vinden om zich ook verder aan de wetenschap te wijden Zon stichtte hij o a De Naamlooze Vennool schap maandblad voor den ondernemingsvorm en hel bedryfs wcze n m Nederland en Ncd Indië van welk orgaan hij de eer te redacteur was en waarin hij trouw de redactio neele artikelen verzorgde Veorts publiceerde mr Van derHeyden een aantal studies o a over Het socialisme als economisch stelsel een bewerking naar het Engelsch vanmr Poland S J Over den jundischenoorsprong der naamlooze vennootschappen rechtshistorische opstellen aangeboden aan mr Fockema Andreae De definitie der naamlooze vennootschap een studie m het Rechtsgeleerd Magaztjn van 1919 Faust Stervensuur Beiaard Dec 1922 Het onisuian van publiekrechtelijkeorganen verslag van de 8e SocialeWeck De strijd om de zeden Annuarium der R K Studenten 1922 De methode der geschiedenis Historitch Tydschnft Oct 1922 Behalve door zyn publicistischen arbeid was mr Van der Heyden tevens gezien als prettig en i ommunicatief docent en zoo trad hy herhaaldelük op als spreker op de Sociale Weken en Volksuniversiteiten terwijl hij tevens optrad als leider van een cursus voor den R K Vrouwenbond Benoeming tot professor Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken dal toen in 1923 de R K universiteit te Nijmegen weid opgericht mr Van der Heyden werd aangezocht de leerstoel te willen beklee d n m hel burgerlyk recht handelslïecht en rechtsgeschiedenis De functie heeft hg tot ztjn dood behouden m het cursusjaar 1933 34 tevens als rector magnificus Het heengaan an prof v d Heyden beteekenl voor de Nijmeegsche alma maler een zwaren slag De overledene was een autoriteit op het gebied van ie burgrahjke wetgeving en zijn colleges waren zeer gezocht door zijn boeienden betoogtrant en zyn bijzondere gaven als leeraar en als mensch In deze periode verschenen wederom meerdere belangwekkende publicaties van zgn hand o a Ngmee gsche studieteksten 1925 Handboek voor de naamlooze vennootschap naar Nederlandsch recht 1929 3e druk 1937 Aanteekenmgen by de geschiedenis van het oude vaderlandsche recht 1933 en De oorzaak in het contraetcnTecht 1937 Op staatkundig terrein heeft prof van der Heyden eveneens een belangrgke rol gespeeld Zoo werd hij in zgn Rotjerdamschen tgd afgevaardigd naar de Provin iaIe Staten van Zuid Holland hy was üd va de staatscommissie tot wyiiging van onjuistheden en aanvulling van leemten in de burgerlyke wetgeving lid van de commissie inzake een wettelyke regeling voor de binnenvaart en lid en voorzitter van de commissie tot voorbereiding van een wettelyke regeling van koop en verkoop of afbetaling en huurkoop In 1936 werd hg benoemd tot lid der StaaL commitsie voor de grondwetsherziening Prof v d Heyden maakte voort deel uit van de commi ie voor de notarieele examens In Nymegen was hii IW van het bestuur en geruimen tyrf f voorzitler van de Openbare Leeszaal en curmtor van het Stedeiyk GymnsUBn De begrafenis zal Woensdag na den uitvaartdienst om 10 30 uur in de Univeniteitskerk St Augustinus op het R K Kerkhof aan den Daalschewcg te NUmegen geschieden Loop der bevolking OETESnCDBN J Boxmeer van Den HeMer Hoogstraat 50 in Kon Wilhelminaweg 278 E V d Poel geb Pluijlaar huishoudster van Den Helder Hoogstraat 50 in Kon Wilhelminaweg 278 M C Hibbens hui hoivister van s Gravenhage Stationsplein 25 in Kleiweg 18a A Visser verpleegster van s Gravenhage v d Woertstraat 19 in Westhaven 11 P Ijoogendoorn geb Den Hartog van Rotterdam De Buijserlaan 210b in Meidoorjistraait 26 J H W Helleman art van Maartensdijk U Dr H Th s Jacoblaan 26 in Lange Tiendeweg 54 C J Loewenthal foto techniker van Den Haag Amandelstraat 119 in Jan Luijkenstraat 7 J Biesbroek geb Alphenaar van Den Haag Boerliavestraat 45 in Onder de Boompjes 119 A H Gunning 11 verpl van tflddelbtfrg Noordsingel 78 in Westhaveh 11 A Rozeboom geb v d Z e vaji Rotterdam Heemraadssingel 196 in Kon Wilhelminaweg 251 K Mak geb Gravekamp vjn Valkenburg Z H Broek weg 11 in Geuzenslraat 21 N J Dortland tandarts van Utrecht Nachtegaalstraat 52bis in Turfmarkt 104 L J Kroon ijzerwerker v Delft Zocherweg 9 in Slapperdel 17 Chr v Nierop geb Wensveen van Zoetermecr Zegwaartscheweg 5 in Boelekade 110 H W Lammers geb v d Heuvel van Numansdorp Tuindorp 20 in Burgvlietkade 51 H A Schotborgh geb de Boer van Den Haag Zuidwal 83 in E J Potgieterstraat 18 L J v d Steen geb Kapaan van Rotterdam Burg Hoffmanpl 9a in P C Bothstraat 47 H H Timmermans van Ryswyk Z H Da Costalaan 112 in Hoog straat 10 P Zwanenburg bleekersmeisje van Wa ssenaar Eikenlaan 3 5 in Gr Florisweg 59 P C van Hees opperman van Oss Molenw eg 65 in Stoofsteeg 11 J Leeuwenhoek dienstbode van Bolsward Gr Dglakker 17 m Nieuwehaven 17 J Koppens yan s Hertogentx sch S Pelg omstraat 9 m Oüsthaven 31 R de Vries geb Koppens van s Hertogenbosch S Pelgromstraat 9 in Oostha n 31 G Ubels marechaussee van Emmen Emmen Boschlaah 17 m Oosthaven 56 A C Popelier bontwerker van Den Bosch Maijwe g 9 in Kleiweg 25 K Zwiers marechaussee van Emmen Boschlaan 17 m Oosthaven 56 H Goudkamp dienstbode van Oudewater Rootstraat C213 in Oo sthaven 68 C Boon betonweiker an 0 e rsc iie Vgverlaan 19a in Ridder van Catsweg 7 H S Hukema dienstbode van Amsterdam Oostprpark 13hs In Vossiusslraat 19 N C Tiibout van Riiswijk Z H Geestbrugkade 3 in Zoutmanstraat 40 N C v Esschoten 11 verpl van Zeisi O Arnhemscheweg 260 m Groenendaal 97 W van Eijk werker N A D van Niei vv Htlvoei Wiik A 48 in Vierde Kade 53 W S Jansen huishoudster van Berkel en Rodenrijs Zuidersinj el 62 in Nieuwehaven 230 A den Ouden U verpl van Amersfoort Ulrwet 266 m Westhaven 11 J Koetsier van Rotterdam van Cittersstraat 28a in de la Reijlaan 1 J H van Engelen chauffeur van Haarlem OosterEtraat 21 in P C Bothstraat 108 H Kei tdener dienstbode van Bodegraven Zuidzijde in Kievitsiraat 10 J J Verwey boomkweeker van Boskoop Zwarteweg 19 in R v Catswee 100 C Schoonderwoerd timmerma Bvan Boskoop Julianastiaat 53 m E atotg eterslraat 12 N C van Leeuwen van Boskoop Den Ham 8 in R v Catsweg g N H van den Eykhoff chauffeuri onteur van Haarlem Romolenstraat 17 in Steynkade 30 J C van Krieken agent v politie van Den Haag Schaapderderstraat 26 in Kon Wilhelminaweg 197 B W Wmninghnff priester van AlfAien a d Ryn Hazeveld 22 in Kleiweg 24 C Klinkjen arbfabr van Av sterdam Kamillctraat 25hs in Gr v Bloisstraat 41 C de Bondt chauf feurmonteur van Dordi echt Lange Breestraat 21 in Boelekade 150 P J Klaasss banketbakker van Hoogeveen Schutstraat 5 in ToUen sslraat 114 A de Jong centrifugist van Wymbntseradeel Uitwellingerga 58 m Zoutmanstraat 58 J van Dyken glassliiper van Waddinxveen Biugweg 41 in Turfmarkt 65 W Stemfort adsp vakwerkman P T T van Hengelo O Hengelosche Eschslraat 32 in Cronjeslraat 22 A P Moons exp knecht van Waddinxveen Bloemd weg 70 in IJsellaan 97 A S Mohr geb Kitzmger van Enschede Btukinkstraat 30 m Gr Jacobastraat 31 J H Mulder van Amsterdam Nr Amslellaan 1591 m v B Vzendoornpark 9 J Th Brugman electricien van Niimegcn Wagenaarstraat 15 in Westerkade 8 S Spee geb Spee van Breukelen Nyenrode Korenpad 60 in Walestraat 12 L Lammers schrijver dir belastingen van Ubbergen B 104 in Burgvlietkade 51 A J Wassing monteur van Voorburg V Gaésbekestraat 50 in Gouwe 240 M Rysdijk van Hillegersberg Terbregscheweg 2 5 m Nieuwehaven 74 A Quist electrtcien van Rotterdam Tien geburen 10 m Kon Wilhelminaweg 161 A R T Henze kantoorbediende van Zeist Antonlaan 18 in Burg Martenssingel 40 E de Boer chefmachi nist van Hengelo O Tulpstraat 3 in Westhaven 5 J C Bakjter van Amersfoort Keuche uslaan 19 in v B V endoomparUn H A Fredenks f b Gódden van Leiden PrinsesseKade 5 in Markt 15 M Tienkamp geb an Til kantoorbediende van Kuinre 1 113a in Turfsingel 13 E M Oosterhout kantoorbediende van Rotterdam Heggepad 15 in Winterdyk 15a F de Vries rüksvtldwachter van Rotterdam Bergweg 298a in Raam 37 M Noordepraaf chauffeur van Moordrecht H 133e in Tuinstraat 61 P Arends wachtm bij de marechaussee van Moordrecht K 38 in Sophiastraat 13 L Sigo dienstbode van Vught C 11a ii aljngelstraal 8 W Kamperman marechaussee van Moordrecht E 36 in Sopblastraat S U Copier dieruitbode van SdKKuihoven Lopikerweg 9 in Spieringstraat 85 A Hoogendoorn verpleegster van Amersfoort Utrechtscheweg 266 in Westhavjen 11 JA M de Graaf priester yan Nümegen Vermeerstraat 7 in Gouwe 39 L J van Eyk van s Gravenhage Stevinstraat 237 in Walvisatraat 32 D Stuart geb Pot van Weesp Nieuwstraat 116a m Da Coatakade 62 S Scbilperoort glas in loodzetter van Rotterdam Jan Kruyffstraat 19d in Oosthaven 3 L M van Pinxteren etaleur van Breda Nw Gittnekenatraat 13a in Winterdyk 1 J D Niessink machinist van Apeldoorn Mariastraat 67 in Zoutmanstr 58 W H Hellebrekers dienstbode van sGravenhage Baambruggestraat 165 in Sophiastraat 3 Th van den Bogaard wachtm by de marechaussee van Den Haag Baambruggestraat 165 in Sophiastraat 3 M Samson van E1 J Drielschedijk 1 in Ridder van Catsweg 61 B A Mayer van Elst Drieischedyk I in Ridder van gatsweg 61 D Pols chauffeur van Gouderak B 257 in Ka rekietstraat 60 VEBTROKKENEN G F Meuleman van Kleiweg 98 naar Nijmegen Grootestraat 1 T Jaske van St Anthoniestraat 15 naar Zwammerdam Overtocht C 46 C J van Breukelen van Turfsingel 18 naar Utrecht Anemoonstraat 1 M C Warmenhoven van Steijnkade 34 naar Hillegersberg Wilhelminalaan 2 E C Vochteloo van Emmastraat 2 naar s Gravenhage Pr Mariestraat 20 A Kos Koolhaalder van Gr Florisvteg 33bov naar Rotterdam Schiekade 35 H F Dortland van Raam 49 naar s Gravenhage Burg Frantoisplem ifhsd A Borst van Willens 14 naar Midcelie N H No 193 E Groot van Kievitstraat 20 naar HQorn Achterom 3 M Prinsen an Krugerlaan 130 naar Woerden Utr Straat eg eV A Helmstrijd van Krugerlaan 133 naar Zevenhuizen Dorpstraat 83 K A van Doorn van Nachtegaalst rata 2 na r Haarlem Marnixstraat 91 zw J J Bruynis van Kuiperstjaat 15 naar Larige Ruige Weide Ru ge Weide 174 M Drenthen van Vossiusstraat 25 naar Rotterdam By Iwerfstraat 21a G W Bron van Pr Hendnksiraat 74 naar s Gravenhage Bezuidenhnut 2h M M van et len van Turfmarkt 109 naar Nlimegen I eiidernikstiaat 74 J van Wijngaarden van Slapperdel 16 naar Streefkeik Tiendeweg C 104 H A Vergeer van St Joseph tra it 35 nar Alphen ad Run Pr Hendnks r 124 E Ife geb Cox van Houtmanstraat 46 naar = Gravenhape v Lirschotenstraat 45 P W B i k vi n B etkrrssingel 19 raar Haa treih A 67 Joh v X Leeuwer var Boekkade 143 naar Jutphaas D iips t aa 17 A Janssen vnn Waehtel traat 16 naar Wageningen Korlenburg 4 H de L ie van Oos naven il naar s ïraven hage I rf uvenschesU i 87 H Kmi mink van Kruge laan 181 naar Bi rrambacht C 41 M Tried van Jnu7 ilemstrpdt 8 naar Re Hivvifk Zoutman eg E 45 M W Verhart v n Vondelstraat 44 naar Amsterdam Pr r en gtdcht 872 Jrth Rond van Fliivv singel 70 naar s Grav i Jiage Eiicalai n 24 A med van Crabethstraaf 32 nai Voorburg Ken Wilhelmina aan 301 G J Meuris vrn Woiids raa 143 naa sG avenhage 2e Emmastraat 282 JAlpheltaar van v l erson aan 1 i iarWaddnxveen Zuidkade 236 M G v ider Laan van Pretoriaplein 40 naarZutphcn Lunettestraat 3 J Gravendeel van 3ouwe 197 naar Puttershojk Schoutenemde 13 P F van Loon vanKleiweg 30 naar De Bilt Gezichtslaan 162 J M Pater van Zoutm4n5traat 46 naar s Gravenhage Zuidwal 20 J Bates van Stoofsteeg 16 mar sGravenhage Fahrenheitstraat 146 J M Borst van Derd Kade 170 naarCJouderak B 284 G v Schaick ZiMesen van Boelekade 23 naar Slikkerveer Gr Adolfstraat 26 V C Roelotjten van Kruge rlaan 143 maar Slikkerveer j Gr Adolfstraat 26 H A M Duijnstee van Markt 49 naar Wac dinxveen Burgem Trouststrat 10 C A Sprunt van Gr Florisweg 12 naarWaddinxveen Burgem Trooststr l iC A Sprunt van Gr Florisweg 12 naar Waddinxveen Burgem Trooststraat 10 G J Verheu van Emm istraat 6 naar Gravenhage Rifswiikstheweg 426 A Giesen van H v MDhenstr 26 naar Heeilen Kerkradewpg 63 J Boupema van lilaaierstra i 16 naar Utreeht Kromme Run 60 ü A Aerts van Cortrnhertstraat 10 naarHaastrecht C 229 A van Houten vanRaam 88A naaf Vtxirichoten Tulpstiaat 15 A Slingerland van Vond slraat 43 naar Eugeishnven Laurastraat 12 S Blok van Da Costakade 2 n iar E ikhu en B ePd t iat 102 H J Denekamp van Reigerstraat 56 naar Arnhem Spiekmanlaan U J t van der S oot van Vlamingstraat 26a naar Kessel L Veers 150 GAMBroutttrs van Gr Florisweg 100 naaiBreda Julianalaan 5 A j Looiien van Parkstraat 22 naar Maassluis Markaiiplein 16 J J Morten va iGoej verw diik 33 naar Eindhoven Sv Wurtenb l 34 A Dysselhof vanWillens 131 naar Leidschendam PrH rdriklaan 5 G Boot van A deVschmarkt 18 naar Reeuwyk Nieuwdorperweg E 10 G Arens van Krugerlaan 1 21 naar Tilburg Spoorlaan 33 A Hoogendoorn van Zwianewe 7 nar Waddinxveen Zuidkade 50 PVerboom van Zwarteweg 9 naar Amsterdam Riouwstrïiat 181 B Perdgk van Lysterbesstraat 27 naar Rotterdam V d Takstraat 52a F A Hememann van R v Catsweg 61 nara Enschede Zuid Eschmarkerzan dv eg 320 J Middelweerd van L Nooogodsteeg29 naar Reeuwgk Reeuwa D 87 J M van Leeuwen van IJssellaan 3 naar s Gravenhage H de Grootstraat 37 K Scholten van Willens 85 naarGroningen Pr Hendnkstraat 33a A Ysselstein van Boschweg 120 naarKromhout 102 J G Poortman vanKrugerlaan 123 naar Boskoop jleyerskoop 221 E Ernst van CSouwe 170 naar Ermeio sHeeren Loo Lozenoord A Ootscrwijk van J Philipsweg 83 naar Reeuwijk sGravenbroekschcwegF 9 G J Bode van Spierir gstr3 ii 85 naar Oudewater L Burchwal B 403 G J van Kempen van Kievitstraat 9 naar Middelburg Bleek 19 A Wasse naar van Kon Wilhelminaweg 284 naar Amsterdam A Schelfboutstr 91 Start voor Haaatncht ea OJ A O ca weck later In de promotiecompetities van G S V en Haastrecht is de eerste wcdstrydhelft als volgt vastgesteld 2 Juni DO S R G SV DHL Wassenaar 8 Juni G S y rom vl et Wassenaar Haastreiht 15 Juni Cromvliet D O S H Haastrecht D H X G S V begint dus a s Maandag en Haastrecht een week later Mede wacht nog een eek O A Il want in het programma van Twweden Pinksterdag s de aanvankelgk vastgesteld wedstnjd Alphen II O N A Il vervangen door BEO II Alphen H Wel begint Dilet tant de vgfde kampioen ir dit distriet Tweeden Pinksterdag de promotie ed striitlen uitspelend tegen Leerdam Vo r de gewone compctiye aijn voor as Maandag vastgesteld de wedslrgdin Pechvogels O N A Woerd r Forluna DO N K Waddinxvee i n Oüde ater Animerstdlsche S V PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht GF VIEENTERAAD Opweg krijgt electrieiteit De raad Kvvair fti optrtare vert a cring hijgen Een ver ork van de s agersvercvn ging Schoornover en um strekeii tol het aanvullen yan de vvir kelsluiii i veioiüernp ne de b paimg dit aiie V etscl v heif p Woei üjgmidtiag na 1 uur ges iter n oetcn zijn werd v ui r advies aan B en W go i rden oa gezien nog niet aiie slagers in de gen lei Zich hiermede accoord verkloaid liaddeii Vervolgens vverd op voorstel van B er W besloten om overeenkomstig oe gestelde rijksregeien bij te dragen m de kosten van de wacntgeldregeiirg voor vjerk uKize arbeiders van de NV Timmej fabnek De Concurrent alt ier De vergoeding voor hel bestuur var de Verfcenigmg lot stichting en fr standhouding v n scholen met den Bi oe voor hel jaar 1940 vverd vastge e d op ƒ 2256 73 het toUai bedrag der voer vergdWinj in aanmerking komenue ur e ven op ƒ 1 889 94 Hel vooisli van B en W om toe te Heden als üd van de Stichting Vieenidéljngenverkeer ZuidHolUnd leger eer Vulitributie van 2 50 per 1000 inw ir mvj er jaar mininii m ƒ 10 per jaai w rd aar gepotren ïn het arbe dsovci erl on tenbe iUit dezer gemeente werd de b pa4ing opgenomen dal het niet van toepas ir g s op hel personeel van d vaste kern v ir de uchtbesvhe m ngsdienst Hierna kv am aan de orde hsjt v er leK van de heer P van den Dooi Wi i m eervol ontslag als sohoonmakei van de openbare lagere school Dit ontslag werd etivol verteend mr t ingang v n 1 Jur i a s Met ingang v r dien ca uni weid tol schoolschooumaakster bennrn d mej K van de Velde a h ei Tevens wera besloten aan den heer Van den Dool uit de gemeentekas een jaarlgksclie gratificatie te verieenen van ƒ 36 het beorag waarop hg rei l t zou iiebben a Ls r i pensioenwet jp h m van loepassng vv is In de verordening regelende de vftorwaarden waarop electrieiteit vvnrdt verstrekt werd de bepaling op gtnomen dat ten aanzien van sei oerbedryv en door B en W bepaald kan vvoiueii dat bg ikraclitstroomalp ame nm géduien een geheel jaar vastreeht verschu di gd is mnsr gedurende he aantal maanden dat stroom afgenomen wordt maar minstens gedurenfle 6 maanden per jaar Voor de tvteede maal kwam in stemming hel voorstel van B en Wf om niet tl uitbreiding van het laagspanningsnt van het eleclrisch bednjf tol de twee woningen gelegen aan den Opweg over te gaan over J etk voorstel in de vorige raadsvergadering de slemmen hadden gestaakt Than werd het voorstel van B en W verworpen met 6 legen 4 stemmen H erby deed zich een netelig verschilpunt voor B en W waren van mecning dat thans nog met was besloom tot electrifieatie over te gaan Weliswaar is hun voorstel tot nietaanslui iing verworpen maar dit houdt niet m dat zulks nu wel zal p aa ts hebben aangezien er geen desbetreffend voorste is noch van hen nodl Van de raadsleden F en weg werd gevonden door de bepaling dat in de volgende vergsderirg het al dan niet aanbrengen van verlichting m stemming zal warden gebracht maar dat reeds thani de voor m r4 m be t iieraie f rk uori h itr aanKccr van materialen aanvrager r oodige vngunn nger erfz ter har a zullen werden genomen Het verzce K van M C Rertorst let aanslur ng van zt n boerdeni aan het electnsch ne werd verworpen aange icr d e bot roem bgna 1 sm van den openbaren weg I gt en de kn en dienlergevclge zeer hoog zgr BIRtlERLUKE STA ND geboren Ue rara z var W dt Vy t 1 V S i LOOP DER BEVOLKING Irgencmen L B Dru vt v Barr eve c Schoonderbeekweg 10 Vertrokken A J van de Sanue naar Boëkoop DOOD D KHl SCBVU II den middag van 2 October had te Ha ersvvmide een doodeliik ongeval piaats doordal de bestuurdei in et V rachtauio J W S uit Bes koop plotseling de Terletstraat i reed waar een spe end kind door de auto w erd gegrepen en gedood Voi r hel aan zgn schuld den dood van een ander te willen hebben heeft S zich voor de Haagsehe Rechtbank te verantwovirden ge d waarbii hij werd vnigesprok r De Officer K i ti T di vonnis in hooger beroep zoodat de chauffeur zich thans vOor hti Hot had te vel lint w oorden Virdachte Om die nog te ortgaa i vvièrp vprdaghje het tuur om en rei ifde Terletstraa in waar hr a ii de linkerziide van de straat kwam met gemeld gevolg Or e n vraae van den president ei vc rdachte dat h l de auto met e rdci k n zien ioordat ter De getuige A S W Veii eek was op de plaats toen hy de auto van S zag nadeier De auty ie d bgzonder snej er bg het zwenken vlogen ehkeie busson van de auto Nadat nog enkele andere getuigen weren geh K rdf zei de pror generaal eei st ie wilU n laten onderzoeken in hoevjèrre de schuilkeWer het uitzicht belemmert waarom hu aanhouding der zaak verzocht Het Hof besloot hiertoe rOtiP VEREEMGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 26 Mei Rozen per bat Ro a Mundi 7096 et Gloria SOKdl 0 80 1 00 Wilh Kordes 24 38 M Wpndland 42 56 et Briarrlif 43 54 c Queen Mary 66 5 et PechloJd 59 v72 cl Rowila dia 38 52 eJ Doms Rykers 0 2 1 04 Butterfly 31 49 cl August Noach 28 44 et Else Poulsen 0 92 I 10 Edith Hele 40 82 cl Babyruzen 48 72 et Duisburg 22 37 et Jolden Salmon 36 56 et Betier Tunes 33 45 cl Vierlaoden 56 72 cl Juweeltjes 120 1 34 riorex 51 68 et Ellen P ulsen 34 46 et Hadiev 0 12e Paul Harlet 1 79 Ingar Oluon 52 88 Ij In 44 it Ju B Lcr i tilt 1 11 ro e r 20 35 cl Divtrsi f tr bos CPr a Hencink 1 20 1 6t utii li Cou trt i 6 1 SU idtn VIi 42 c z e i Hcerrei 1 25 30 et Öiv ersen m pul per s ir t trrij t2 5 cl Jap Azalia s O fci 2i ieuwerkerk a d IJueL AANVOER VAN TOM ATI N Vai uu üt t gemiei t rttia dage i ks aanzier igke N i eca tumaïer gtveilc De pr r evrid gerd POLITIERECHTER TE ROlTfRD i Valarhr aangifte Bg oer gtmttnlevtiüwaï t tr iiNieuv erkerk ad IJsel k i r erf ivuna van 11 Maart j l ee t janli rxpediteur aidaar woonaci f sjmsiteVoen dat hij op der h vt C peile a d IJssel vlak bi ot Dc derg Hartyzer plotseling nr Jlt legen hei oog had gekregt ariJ hit van zgr fiet was gev eref drie personen die hg me r if t Oen herkend op de vlucht t jtn C genoemde boerdeni had mi enil hoipenC Tevens had ny it n ï T ing tie kernen gegeven Uai oi ze 1 aanv was i ndeniomen wrttnfi i l dniaat sthap van een p tW egmg De politiem an ging op or i itj spoedig bleek dat er vai i geen sprake w 46 gewf st t 8ii hulpverleen ng op de boe crij was door den aangever vi Weuens va scht aangifte voüi 1en politierechter te H nara vv uir hii dt door hem gt i t gt n toegaf Waaron h b u di fO vroeg de rechter Verdnrhtt vertelde Op het Noordpler te Ri Jhu ir eer cafe tydens f t spri k klappen op htofu lirigen Hel oog a cani 5Om nu Fcr minder L r ttyi Sihuis te üiit oopcn had h f V erzonnen De veldwachter verk a ingev r n ier drir kt i nionraie t elaat Dl rechter b groep i prak v j Hier ter zitting n iti dal hii bang is van zgi iukkig dat hg wuis zoon We zuilen haar voorste te reciasseeren nirf De officier noemdf h J meene streek om anden Jp digen en vorderdi een maai c ni sstraf Met 14 dagen gevargt w ard kon de man vertf Oudewater CLANDESTIEN VLKKSCBVERKO n De politie heeft e n alhier aangehouden en i teW wetens het veikm P ii vieesch afkomstig van eei d geslacht varken PAARD EN KOE OVER VR In de noodslachtplaat ii e n paard en een koe wi l keuringsdienst geschikt u klaard onder toezicht ir hf kotht