Goudsche Courant, donderdag 29 mei 1941

0èiderdkg 29 Mei 1941 e Juiguit No 20641 ÓOÜBANT Bonaa MARKT 31 TEL t74S Foetrekenittg IMM Hoofdredacteur F TIETER Gouda NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN DE ZEESLAG IN DEN ATLANTISCHEN OCEAAN Berlijn en de rede van Roosevelt n kan geen nieuwe argumenten ontdekken Eenige teleurstelling in Eqigetand Lord Halifax bij Roosevelt De ondergangr van de Heod eiv de Bismarclc BISMARCK LEGDE TUDENS ACHTERVOLGING 170 ZEEMULEN AF In aanvulling op het weermachtsberieht verneemj het D N B nog het volgende over den ondergang van de Bismarck Onder den verpletterendèn indruk vap de na een kort artilleriegevecht geschiede vernietiging van den slagkruiser Hood en van de terzelfdertüd toegebrachte schade aan het nieuwe slagschip Prince of Wales door de Bismarck had de Britsche admiraliteit alle raderen in beweging gebracht om tegen dezerf gevaarlijken tegenstander een veelvoudige overmacht te concentreeren en hem opnieuw tot een gevecht te dwingen Onmiddellijk na het treffen nabij IJsland begon een jacht over den Oceaan die in de geschiedenis van den oorlog ter zee haar gelijke niet beeft Op 24 Mei in den avond had het slagschip Prince of Wales dat tot de nieuwste en sterkste eenheden van de Britsche slagvloot behoort het contact met de 3ismarck hervat Nog onder den indruk echter van de voor de EngelsQhen zoo ongelukkig verloopen strijd bij Usland vermeed het Brit sche slagschip een duel en wachtte af Het Amerikaansche instituut van totdat verdere versterkingen waren Wij beaotdeelca de redereering schen achteruitgang doch de zwaarste Tin Roosevelt volgena haar strek politieke afhanfeeiykheid van het thans fcinï evenals de vroegere redevoe Moeilijice toestand der Engelsehen op Kreta Troepen raken uitgeput Dttitschers hebben de numerieke overnlacht rkregen ringen die hij sederihet begin van den oorlog en ook tevoren reeds gehaodeD heeft Aan argumenten Wedt xU nieta nieows Déxe opvatting hoorde men gisteravond in Berl nsche politieke kringen uitspreken Symptomatisch Is loo voegde men hieraan toe dat Roosevelt in sijn rede trachtte zijn gehoor voor de argumentatie der bedreiging van het Westelijke halfrond te versterken Of het juist is bij de ZiUd Amerikaansche staten juist op dit punt vso de Roosevelt rede instemming te veronderstellen laat men in deze kringen daar Mai noemde de vele weerden die de president van de Vereen Staten over de bedreiging van het Westelijk halfrond uitsprak onhoudbare veronderstellingen ten aanzien van Duitschiand en vooral vond men ie niet air Aangezien Roosevelt in sijn uiteenzettingen reinig eonereet heeft gesproken toe verklaarde men verder is een reactie op zijn zeer in het vage gehouden bedoelingen v n den kant van de Withelmstrasse niet moge Wat het bekende stuidpuflt van buitschiand betreft vérwees men nogmaals naar de ttdi van den Fuhrer en naar het interview met grootadmiraal Rïder Robsevelts uiteenzettingen zoo njeende men be teelHsaen vow da Wilhelmstrasse geen sensatie President Roosevelt heeft in zijij redevoering een nieuwen stat gezet op lun weg naar de onbeperkte ondersleuning van Engeland zoo sclirijft defi eutsche diplomatise h p o 1 ilische Korresponde nz Roosevelt ging ook al had hij daarvoor geen bswijzen ervan uit dat Duitschianddé wereldheerschappij nastreeft Hijmeende blykbaar aan zijn beweringener de bedreiging van het Westelijlie rond kracht te kunnen bijzetteti r op de uitgebreidste schaal vertepwoordigers van de ZuidAmerikaane republieken onder zijn toehoorders halen aannemende da hun zw jluisteren als instemming wordtevat Daar ondanks alle democrahe beginselen een debat over deenzettingen van den president vol ns parlementaire methode niet wasegelaten zal bij velen het zwygenWel eerder een gebaar iVan hoffelijkJ t dan van insterriming geweest zijp Trtnt wat Roosevelt beweerde over Jjuilsche Voornertiens ohi door een Invasie of door de ViVijfde ci onne de Spaansch Amerikaansche landen te Veroveren is niet aUeen dwaas doch ok onvoorzichtig met het oog op het ven van Roosev U om belangrijke sten in bepaalde landen vari Zuid Ainerika door eigen menschen te laten ftten tiuitschland wenscht niets anders dan iver de wereldzee heen de voor beide tijen vruchtbare vriendschappelijke J economische l etrekkingeh te heraten In dit verl and zal ook het onverp vrijheid der zeeën dat Roo elr eveneens uitvoerig behandelde de Spaansch Amerikaansche Verenwoordigers sterk geïnteresseerd Of zü het onderwerp echter t hebben in den geest xooals velt dit bedoe Me n l van een eperkten wapenhandel tusschen Kn Island en Amerika lykt daarentegen IlL Üfelachtig want de getN uikc JJre definitie van het iiegrip vrijheid w zeeën is voor ieder ander mensch jjllkomen verschillend van de opvat S Roosevelt niet in de laatste voor SpSansch Amerika dat de ïï miskende vrijheid der zeeën IJW aan eigen lijf te voeleii krijgt 2 ware vrijhei l der zeeën immers is s S gebaseerd dat altyd tusschen de JtSeotrale landen een vrije handel ge ♦en ♦ kan worden Van deze vrijh d t zeeën spreekt Roosevelt echter niet r ifiJeel hijisteunt die mogendheid 2 et alle middelen haar tyrannic ter 2 l liandhaven Al deze tegenspra iSu y 0 Roosevelt i ïï d Hii gelooft ze kunnne t Y V oo gevaren op te roepen U eerst kunstmatig moet verwekj Daarhü met zijn vijandschap niet rj en wil staan probeert hy anderen £► rekken die er geen belang 5 hebben oude beproefde betrekkin vriendschap op te geven en rIog door gevaarlijke manipulall J engd te zien Dit beteekent im or heb niet alleen economi in de Vereen Staten heerschénde Yankee imperialismc Teleurstelling in Engeland Een eigen correspondentie van Aftonbladet uit Londen doet een zekere teleurstelling over de rede van Roosevelt blijken aldiiH het O N B Men heeft te Londen zoo sterk verlangd naardeelneming van de Vereen Staten aanden oorlog dat de rede a n dermatehoog gespannen verwachtingen geen voffloening kon schenken In officieele kringen was het standpunt volgens hetblad gistermorgen tastend d w z onzeker United Press meldt uit Londen dat Britsche officieele kringen vooreerst weigeren een commentaar te geven op de redevoering van Roosevelt met het motief dat zij de rede nog niet grondig hebben bestudeerd Niet officieel heeft men uitdrukking gegeven aan zijn teleurstelling over de redevoering Roosevelt heeft Engelands nood nauwkeuriger uiteengezet dan ooit een Britsche regperingsyertegenwoordiger heeft gedaan maar niet even duidelijk het middel aangegeven hoe de V S dit kunnen verhelpen Associated Press meldt uit Londen dat de rede door alle bladen gepubliceerd is onder enorme koppen als dictatoriale volmachten voor Roosevelt De Londensche correspondent van de New York Post schrijft dat de rede geenszins overal bijval gevonden heeft Onder de openbare meening heerscht groote teleurstelling Oolr zij die den voUedigen tekst van de rede gelezen hebben zijn nog niet in staat haar op de juiste betéekcnis te schatten Welingeüqhte kringen achtten vooral de uiteenzetJtingen van Roosevelt ver Dakar de Azoren enz van beteekenis Het bericht daf de patrouille ter zee de leveranties aan Engeland zal beschermen h eft even het sombere nieuws van Kreta overstemd De Duitsche saldi in de V S In de persconferentie heeft JSmdeü HulI op een vraag of krachtens opn afgekondigden nationalen noodtoestand thans Duitsche saldi in de Vereenigde Staten in beslag geijomen zullen worden geantwoord dat dit plan op het oogenblik niet aan de orde is Djaarentegeri streeft de regeering te Washington er njar zoo verneemt de Washington Evening Star twintig Spaanf ch Amerikaansche republiekerf te bewegen tot invoering Van dezetffle uitvoercontrole als thans in de Veceen Staten bestaat President Roosevelt die de persconferentie wegenS zijn redevoering h d afgezegd en morgen uit Washington zal vertrekken om het weekeinde op zijn landgoed Hydepark door té brengen heeft voor hedenmiddag n bijzondere persconferentie vastgesteld om bepaalde punten van zijn Naar de Britsche berichtendienstmeldt heeltt het hoofdkwartier derBritsche strljdkraehten in het IVDddenOosten medegedeeld dat de Dnltschestrijdkracl ten op Kreta versterkt doornieuwe landingstroepien uit de luchten gesteund door een heftig lucfatbombardement aanvallen hebben gedaanop de Britsche troepen in het Westenvan het eiland De Britsche treepenwaren gedwongen zich op gunstigerstellingen terug te trekken Ook opandere plaatsen is de toestand buitengewoon moeilijk De vijand heeftweer valscbermtroepen neergelaten enzijn druk versterkt j Als voornaamite bericht na de redevan Roosevelt bevatten de NewYork sche bladen het nieuws van de bezetting van Canea ioor de Duitsolietroeperi Associated Press meldt uitLonden dat volgens een officieele Brioche verklmipg de Duitsdie troe i redevoering te verduiileliiken Vooralis de ber nieuwsgiéric te weten welkevolmachten de president al gevoJ vande afkondiging van den onbeperktennationalen noodtoestand voor zich opeischt Inmiddels he t Roosevelts rede een nieuwe vloed van meeilingsuitingen van vooraanstaande personen uitgelokt De voorzitter van het comité America first Flynn verklaarde dat er practisch geen wijziging in den toestand is ontstaan Achter de afkondiging van den noodtoestand staat de wensch de be yapening te bespoedigen De afkondiging van clen noodtoestand g pft den president in het geheel geen volmacht voor convooieeren of om schepen naar oorlogszones te stuïen een nietverklaarden oorlog te beginnen het volk der Vereenigde Staten tot zwijgen te brengen of de persoonlijke vrijheid Jn te krimpen De republikeinsche enator Taft meende dat Roosevelt geen nieuwe politiek heeft afgekondigd doch dezelfde politiek wil voeren welke de Vereenigde Staten reeds sinds de aanvaarding vao de wet tot hulpverleening aan Engeland volgen De afkondiging van den crisistoestand heeft in het geheel geen legale uitwerking De leider der socialisten Thomas verklaarde dat de president de democratie niet verdedigt doch in gevaar brengt door zelf enorme volmachten naar zich toe te trekken en h alleen tot rechter te maken over de vraag wanneer Amerikatóch door een militaire actie aangevallen zal achten welke zich op duizendeffmijlen afstands afspeelt De New Yorksche bladen publiceeren de rede onder vette koppen en volgen over het algemeen jde richtsnoer dat Roosevelt de Vereenigde Staten weer een grooten stap dichter bij den oorlog gebracht heeft De meeste kapitalistisch ingestelde bladen die thans van Ro evelt een scherp optreden teg i de vakvereenigingen verwachten steunen hem uiteraard aldus het D N B De te Washington verschijnende Times Herald meldt dat de per post ontvangen beoordeelingen zelfs van de intet entionistische senStoren stemmen tegen de Amerikaansche deelneming aan den oorlog in een verhouding van minstens zes tot viJf bevatten De Washingtonsdie correspondent van de Ne v York Sun schrijft over de rede van Roosevelt De Amerikaansche president heeft thSns bijna onbegrensde volmachten welke practisch met die van een dictator in a lpgstijd overeenkónien Noch in len noch in gedachten zijn de Ver Staten thans meer neutraal De New Yofk Post schrijft dat de reactie op de rede verdeeld is pe i olationisten zijn niet overtuigd geraakt United Press meldt uit Washington dat Roosevelt het land aan de grens van den niet verklaarden oorlog gebracht heeft De New YorkWorld Telegram spreekt van een beroep van Roosevelt op de eenheid Hij weet dat het land onvoorbereid is en dat den onvoorbereidde nederlaag dreigt Daarom moet de rol van de Ver Staten noodzakelijkerwijs die van arsenaal der democratie zijn Dat is ook voor vele komende maanden de eenige mogelijk rol Roosevelt kan niets meer doen om de leveranties aan Engeland te beschermen tenzij hij de neutralir teitswet opheft vtat hij niet vermeld heeft of convooien samenstelt die hij ongeschikt acht of de Amerikaansche vloot laat patrouilleeren hetgeen reeds geschiedt Roosevelt kan hoogstens aan de Amerikaansche vloot bevel tot schieten geven Hij heeft zich echter voorloopig erop vastgelegd den oorlog te vermijden zoodat men niag hopen dat er geen oorlog zal komen Senator Nye verklaardde dat de uiteenzettingen van den president berustten op een beroep op de vrees Roose pen de numerieke overitnacht verkregen hebben en dat de situatie zeer precair is De Britsche troepen zijn als gevolg van de voortdurende boriHar dementen lichamelijk en geesteMjk volkomen uitgeput De zender van Ankara mekit uit Cairo dat bij de gevechten om Kreta de Engelsche verhezen aan scheperf en menschen zeer danzienUjk zijn Het opperbeval der weermacht heeft kenilis gekregen zoo is gisteravond van militaire zijde te Berlijn aan vertegenwoordige cs der pers medegedeeld van vele gevallen van bijzonder eriji tige in strijd met hct volkenrecht zijnde behandeling van Duitsche valschermjagers op Kreta Een officieel standpunt te dien aanzien zoo ver klaarde men verder zal spoedig gegeven worden Naderfll mededeelingen kunnen thans nog p iet worden gedaan In het zeegebie rondom Kreta hebbeft naar het D ÏI B verneemt Duitsche gevechtstoestellen en duikbommenwerpers een vrachtschip en een patroulUe boot tot zinken febra ht velt heeft er in het bijzonder nabr geitceeta vrees te wekken onder de arbeiders de boeren en andere klassen Opmerkelijk is daarbU dat de rede geenerlei verwijzing behelst dat men de Ver Staten buiten den oorlog zal houden Afgevaardigde Fish verklaarde dat het rier een typische rede van Roosevelt betreft die ten doel heeft den wil van ruim 80 van het Amerikaansche volk te breken welke 80 tegen dé oprlogsverwikkeljng gekant zijn Senator George de voorzitter vande Senaatscommissie voor buitenlandsche politiek zeide dat de rede opnieuw de fundamenteele beginselenvan de Amerikaansche politiek bevestigt welke politiek door de Ver Staten sedert September 1939 is ingeslagen Landon die ens candidaat is geweest voor het presidentschap der Ver Staten heeft volgens een bericht van Associated Press te Topeka in Kansas verklaard dat het thans uit is met den democratischen regeeringsvorm in de Ver Sta n Roosevel theeft thans een absolute macht in handen en kan van nu af aan doen wat hjj wil In Argentijnsche kringen hoeft naar Stefani uit Buenos Aires meldt de vrijmoedigheid verrassing gewekt waarmede Roosevelt in zijn redevoering beweerde uit naam van alle Zuid Amerikaansche ret ublieken te spreken Volgens een United Pres sbericht uit Tsjoengking hebben kringen aldaar uitdrukking gegeven aan hun teleurstelling over de rede aangezien de president geen nauwkeuriger bijzonderheden heeft gegeven over een Amerikaansche hulp aan China Gallup heeft een enquette naar meening der Amerikanen over deelneming aan den oorlog ingesteld Tachtig procent van de antwoorden keerde ïich tegen deelneming twintig proceat was voorstander van deelneming Halifaxby Roosevelt De Londensche berichtendienst deelt mede dat de Britsene ambassadeur in Washington gisteren bij Roosevelt het noegmaal heeft gebruikt Nader wordt gemeld President Roosevelt heeft den Britscjien ambassadeur lord Halifax ontvangen aan het onderhoud werd deelgenomen door den Engelschen financieelen deskundige Keynes Het doel van de bespreking is naar Associated Pressmeldt nog onbekend Het onderhoud heeft 2H uur geduurd Na afloop deelde lord Halifax mede dat de bespreking betrekking had op de wapenproductie van dé Ver Staten en op den algeméenen toestand De kwestie van nieuwe stappen tot bescherming vari de leveranties aan Engeland is niet ter sprake gebracht Roosevelt heeft verslag uitgebracht van de Amerkiaansche oorlogsproductie en Keynes heeft de toeneming van de oorlogïindustrie bijzonder bevredigend genoemd Halifax veogde hier nog aan toe dat hij den president gefeliciteerd heeft met zijr redevoering Halifax zeide verrast geweest te zijn over de meded eeling dat officieuze kringen in Engeland over deze rede teleurgsteld waren De reis van Winant naar Washington Ten aanzien van de reis van den Amerikaanschen ambassadeur in Londen Winant naar Washington meldt Associated Press dat de ambassadeur in gezelschap reist van den economischen adviseur Cohen Winant heeft besloten tot de reis na het bekend wordeh v n het in den gromi boren van den Britschen slagkruiser Hood Matsoeoka wenscht geen commentaar te geven Domei meldt Ik wensch geen commentaar te leveren op Roosevelts praatje bij den haard evenmin zie ik de noodzakelijkheid hiervan in aldus de Japansche minister van BOitenland sche Zaken Matsoeoka in zijn kort doch veelbeteekenend antwoord op een desbetreffende vraag tijdens een interview met Japansche journalisten In de Japansche bladen wordt gezegd dat de rede een agressieven inhoud had al hebben de verklaringen van den president in het algemeen niets sensationeels bevat Men spreekt van een nieuwen stap van Roosevelt naar deelnefning aan den oorlog zoóals hy van plan is De verklaring bevatte daarom n9g geen oorlogsverklaring omdat dé opvatting Van hét volk der Ver Staten nog zeer verdeeld is Van bijzoiider belang acht de Japansche pers de uitlating van Roose velt met betrekking tot China welke uitlating energiek van de hsmd wordt gewezen De Kokoenain Sjimboen schrijft dat Roosevelt met ziJn beSchuldigiijgen aan het adres v de spilmogendheden alleen de eigen plannen heeft willen verdoezelen èn zijn agres sieve maatregelen heeft willen rechtvaardigen Dit is vooral van toepassing op het verwijt van wereldoverheersching Is het niet Roosevelt geweest die eenige4 tijd geleden heeft verklaard dat Amerlka s eerste verdedigingslinie aan den Rijn en Tsjoengking in OostAzië ligt En is het niet minstens verbazingwekkend dat dezelfde man thans met dergelijke uitdagende woorden kritiek opanderen uitoefent Het driemógendnedenverdrag is vooral gesloten om een deelneming van J Amerika aai den Europeeschen oorlog te verhinderen gearriveerd Torpedovliegtuigen die met het vliegkampschip Victorious waren aangevoerd vieIen in den nacht van 24 op 25 Mei het Duitsche slagschip aan n boekten een treffer Deze en een andere zware treffer van een granaat op het voorschip bleken de snelheid van de Bismarck aanzienlijk te verminderen Inmiddels had de Britsche admiraliteit de hoofdmacht van haar Home Fleet voor de achtervolging in den strijd gebracht Tegelijkertijd naderden de slagschepen Rodney en Ramilliés die in het Nobrden van den Atlantischen Oceaan een konvooi begeleidden met groote snelheid het tooneel van deze gevechten om den ring om de Bismarck te sluiten Uit Gibraltar naderde een andere vlootformatie Deze veelvoudige overmacht kwam den Engelschen echter nog niet voldoende voor om d en sterken tegenstander te overwinnen Het Britsche kustcommando en de Canadeesche lucht macht op New Foundland werden gealarmeerd en kwamen itegen de Bismarck in actie Het Duitsche slagschip was er intusschen ondanks de van alle zijden aankomende achtervolgers door handige manoeuvres in geslaagd zijn tegenstan ders het spoor bijster te doen worden Eerst op i6 Mei in den ochtend kregen Engelsche vliegtuigen die door een tweede vlieekampschip waren aaneevoerd dë Bismarcl weer in zicht De nu aangekomen slagschepen Kina George V en Rodney vermeden ook thans nog een gevecht en wachtten hun tijd af Op 26 Mei in den namiddag geschiedde de eerste aanval door Engelsche torpedovlieetuigen Deze werd echter door de Bismarck afgeslagwi Bij een tweeden aanval in den avond van denzelfden dag boekte de tegenstander de beidf noodlottige treffers door torpedo s die het Duitsche schip onbestuurbaar maakten Na een achtervolging over 1700 zeemijlen die het beschadigde schip had afgelegd was thans het lot van de Bismarck bezegeld Tot in de ochtenduren van 27 Mei weerde de Bismarck zich verbitterd tegen de van alle kanten opdringende vijandelijkaovermachct Aanvalleniler Britsche slagschepen en tórpedobootjagers wisselden af met torpedo aanvallen van Engelsche vliegtuigen Nog eenmaal sloeg de Bismarck een aanval van Britsche kruisers en een lucht aanval af hoe zich daarop de doodstrijd van dit dappere schip afspeelde is nog onbekraid Teniae van ChurchlH In het Lagerhuis heeft Churchilj gisteren een gedetailleerd overzicht gegeven van den zeeslag waarbij fe Hood en later de Bismarck ténonder zfjn gegaan Hij zeide dat verleden week B ritsche luchtmachtvllegtuigen hadden gerapporteerd dat de Bismarck zich in Noorsche wateren bevond en dat het slagschip Bergen had verlaten De Britsche admiraliteit gaf a n de kruisers Norfolk en Suffolk opdracht den Duitschen bodem op te sporeh Daar verondersteld werd dat de Bismarck naar het Wester op weg was zetten beide kruisers koers naar het NoordWesten in de richting van Groenland Tijdens den n cht van Vrijdag op iZaterdag schaduwden de lieide kruisers het Duitsche islagscnip in de Straat van Denemarkeh tusschen Groenland en IJsland 0e twee En gelsche kruisers gaven tóen bij nadering de positie van de Bismarck op aan het eskader waarvaii de Hood het vlaggeschip was Zaterdagmorgen kregen de Hoöd en de Prince of Wales contact met de Bismarck Het zicht as zeer slecht ïtegen atg wissald met njagel en sneeuwbuien bemoeilijkten Öé operaties Soms kon men niet verde dan een müi zien Op zes mijl af DE BAAI VANSOEDA IN DUITSCHE HANDEN De Duitsche aanvalsiiandeUngenop Kreta blijven goeden voortgangmaken meldt het O N B hedenmiddag De buitengewoon belangrijke baai van Soeda tot dusverbasis van de Britsche vloot iaii r Duitsche troepey op 21 Meiveroverd en stevig in Duitschehanden stand w rd het vuur geopend De Bismarck werd getroffen evenals de Prince of Wales Een voltreffer van de Bismarck kwam in de munltiekamer van de Hood terecht en het schip zonk binnen korten tijd De Prince of Wales verloor spoedig daar op driehonderdvijftig mijl Z Z O van Groenland het contact met het Duitsche schip Inmiddels was de geheele home fleet gealarmeerd met de fcdoeling de Bismarck het koste wat wil den terugtocht af te snijden Vliegtuigen van het vliegtuigm oederschip Victorious stegen op en patrouilleerden boven een uitgestrekt gebied Doch ook zij hadden met slecht weer te kampen en keerden onverrichter zake terug Zaterdagavond kreeg de Prince of Wales echter weer contact met de Bismarck Eenige salvo s werden afgevuurd waarop de Bismarck antwoordde Zondagochtend was het contact weer verbroken Inmiddels j stoomde het Britsche slagschip King Georg V uit Noordelijke richting op terwijl de Renown uit Gibraltar kwam opzetten De slagkruisers Rodney en Ramillies die een convooi op den Atlanti chen Oceaan begeleidden zetten eveneens koers naar de plaats waar men dacht de Bismarck te zullen aantreffen Van het vlicgtuigmoederschip Are Royal stegen vliegtuigen op èn kregen het Duitsche slagschip in zicht Op tamelijk grooten afstand werden enige tor do s afgeschoten waarren er twee doel troffen De Bismarck maakte toen twee cirkels hetgeen deed vermoeden dat er eeh defect aan de stuurinrichting was ontstaan Het schip minderde vaart De kruiser Sheffield en de torpedojagers Zule Maori en Ca ssack kwamen toen opdagen De Maori en deCd ssack vuurden torpedo s af diefde Bismarck troffen Ofschoon volledige inlichtingen over hetgeen toen gebeurde nog niet waren binnen gekomen zeide Churchill voorts kan ik nog mededeelen dat de kruiser Dorsetshire het bevel kreeg de Bismarck tot zinken te brengen Dit heeft zij dan ook met tor pedo s gedaan De Bismarck had acht koopvaarders tot zinken gebracht Volgens een bericht van International News Service uit Wa hington is het Britsche s s Marconi dat ten Zuiden van Groenland getorpedeerd is een der acht Britsche vrachtschepen die door de Bismarck tot zinken waren gebracht De overlevehdenvan da Marconi zijn eergisteren door een schip der Amerikaansche kustwacht de Gefieral Greene opgevischt Ehgelschei bonibar deeren Sfax in Tunis EEN SCniP EN GEBOUWEN 7 GETROFFEN Het Engelsche luchtwapcn heeft naar officieel uit Vichy wordt medegedeeld gisteren de Fransche haven Sf x in Tunis gebombardeerd Het in de haven liggende Fransche v achtschlp Rabelais werd zwaar getroffen Bovendien kregen de aidministratiegebouwen van de fosfaatmaatAchappij eenige treffers Eenige ge wonden waren bij het bombardement te betreuren In Fransche kringen heeft deze Britsche overval op een haven die op geenerlei wijze militaire doeleinden dient groote verontwaardiging gewekt Met verklaart dat deze nieuwe schanddaad h Engeland zich schaart in de reeks die in Dakar Mers el Kebir en Nemours is gepleegd Door dezen aanval werden ongeveer 15 personen gewond onder Wie twee ernstig Een der bommen Wof de achtersteven van het iB de haven voor anker liggende Fransche s s Raljclais Aan boord brak brand uit welke spoedig gebluscht kon worden i ionenHlaan Jl Zon op 5 26 onder 21 49 8 Maan op 9 23 onder 0 11 S i Meo is verplicbl te verdais t wa van zootundergang t6 zonaopkomst Liotaarni van voerlnlgen moeien onr na zonsonder v i