Goudsche Courant, donderdag 29 mei 1941

EERSTE BLAD DONDERDAG 29 MEI l94 j BUITENUMO Economische en militaire versterking van Fransch West Afrika PB FRANSCMK NOTA AAN DE V Dl Frsnsche regeerii g heeft 3 25 mUlitrd franc ter hetebikkmt fe suld voor de economische en hiili taire vWrsterkinf van Fninsch Wert Afnka In deie som lyn om opgenomen 700 miUioen francs voor de uitbreidirg van i havens en rivieren IflOO milliotn voor den bouw van bruggen en den aanleg van wegtn 400 millioen oor de irrigatie inslalldtie van de Niger en 350 millioCTi voor de opvoering der agrarische en industrieele productie Door bevoegde kruien te Vichy wordt bevesti i Hat e FYansche mbassadiur in ashuigton Henry Hayt Dmsddg Ui Amerikaanstht rrgeering e n ota hteft overhandigd van de Krjn che regeeruig In dezt nou wordm de vir ekeringcn herhaald di admiraal Darlan m zijn rrgceringsverklarHif heeft gegeven m hel bijziirdir ten aanzien van de pun tin die de Vt Slattn intereisceren Maarschalk Petain heeft Woensdag een offici l bezoek gebracht aan een luchtbasis bij Clermont Fe rrand waar hij de daar gcstationnei rde luchtfor matus nauwkturig inspecteerde De maarschalk m wiens gezelschap zich d ttaatssicietaris vour luchtvaart gi craal Bergtrit en de secretaris gt ntraal bij dtn stafchef Laurent bc vol den aanschouu de ten slotte een parade van de op het vliegveld aange tftdm manschappen Toespraak van Fetain MuarMhalk PetaUi heeft daarby in f en korte toespraak den staatssecretaris voor dt Luchtvaart generaal Bcr gerei en den aanwezigen hongeren officieren van het lycht wapen zijii dank uitgesproker vtwr het door hen geprestctrde werk voor j en wederopbouw van het Fransche lucht apen Rcf ls vfxir VI Ie jaren zoo zeide de maarschalk tfeefi hij verklaard dat het iuchtwapen het belangrijjtste wapen van de tockom it zal ziin en dat hel het kader van dtn ooi log zou doen barsttn Het Iuchtwapen s de schoonste school dtr discipline n van moed Juist in d zen oorioff is dat gebleken H Engelschen boRih rdeeren Ss isch vliegveld VESTINGblNfl IN TRANSJORDAI IË g Gisltiochtend is het vhegveld Nerab T ij Aleppo door een Butsch vliegtuig njjt bommen bestookt zoo meldt het i 8$ tSi haP 0fi uit Beiroet De aanval kr wtrd dooi Fransche jagers gedwor gjwitc dalen De inzittenden kwamen Wil tnfldt uit Beiroet dat in Tians jüiddnio een veislerkte Iinie van Am man tol de Syrische grens wordt j e bu d De Engelsche autoriteiten hi b ben hiervoor talrijke arbeiders aan net weik gezet Of4 ijieldt uit Beiroet dat Ifak che vliegtuigiPtWaajidag boven Amman en amd re steden van Transjordanie pam fjtllcn htbben neergeworpen wiaiin II t genieeiiscliappelijken strijd tegen dtn vyand van de Arabische wereld wordt aangespoord Frankrijk en de Britsche navicerts De Bnliche verklaring dat voortaan geen navicerts meer voor Fransche ithtpen uilen worden afgegeven heeft in bevoegde Fransche krmge i geen verwondering gewekt omdat zooals m n ie Vichy zegt de Enge chen de navicerts welke zij tot dusverre hadden afgegeven niet geeerb edigd hebben Frankrijk had met de V iecnigde Staten overeenkomsten ge sloten voor de voorziening van Frankryk de Engelschen hadden voor de desbetreffende transporten navicerti gegeven Niettemin hebben ZIJ een reeks Fransche schepen gekaapt zooals de Shehézade In al die gevallen heeft Frankrijk door bemiddel ng van de Vereenigde Staten gepn testteid Voorts vertilaart men van Fransche ïyde dat thans nieuwe onderhandelingen met de Ver Staten worden gevoerd ter opheldering van de vraag of de levensmiddelenleveranties uit Amerika hervat kunnen worden Conferentie te Manilla DEFCNSIETOESLAG VAN IM MILUOEN Voipns Amerikaansche berichten uit nla D N Tl de hooge commissaris van de Phihppunen Sayre president Quezon 1 de commandant van de strudkrachten op de Philippynen generaal ma joor GruBtert defensie vraagstukken besproken Sayre heeft den president de spoedige goedkeuring van een defensietoeslag van 100 millioen door Bet Amerikaansche Congres toegezegd OVEREENKOMST TUSSCBEN SPANJE EN HET VATICAAN Naar in de per conferent e van gis teren IS medegedeeld heeft de Spaan che Diinisler van Buitenlandsche Zaken Suner den pauselyken nuntius ontvangen om met hem den dag vast te tellen voor de onderteekening van een tusschTO Spanje en de H Stoel gesloten overeenkomst De onderteekening 1 over enkele dajen geschieden IRAKSCH hEGKRBtRICHT Aanval op gemotoriseerde afdeelingen Het Iraksche legerbericht luidt als volgt Westelijk fro t Geen wuzismg m den militairen toestand De operatie bleven tot wederzijdsth geschutvuur beperkt Bij Habbaniyah hebten onze pantsereenheden den stryd tegen gemotoriseerde vijandelgke afdeelingen opgenomen De vijand werd verstrooid en leed zware verliezen aan manschappen Zuidelijk front Onze nationale ongeregeldetroepen hebben opnieuw de vijandelijke troejjen bij Maakale en Cnoueiba aangevallen waarbij zij den tegenstander zware verliezen toebrachten In de buurt van Maakale werd door onze afdeelingen een vyandtlyk vliegtuig neergeschoten Luchtmacht Onze vliegtuigen maakten verkenningsvluchten boven de vijandelijke stcUmgen Vuandeluke luchtactie Dt vijandclyke luchtmacht ondernam een vlucht naar een van onze vliegV lden in het Noorden detf lands doch richtte hierbij geen schade aan Engelsche majoor bezweken Uit Beiroet komt het bericht dat de Engelsche majoor Glubb in het hcepitaal van Amman bezweken is ajpn kwetsuren die hij opgeloopen heeft iB een gevecht met Iraksche stnjdkrach ten bij Roetba Glubb stond in Arabische kringen bekend onder den naam van Aboe Sjcik Alle reserveofficieren en onderofficieren van Irak zijn tegen heden opgeroepen naar uit Bagdad verluidt Volgens berichte uit Bagdad is het Brtlsehe kamp bij Habbanyah door een ernstige overstrooming geheel geïsoleerd U Amman wordt gemeld dat de Iraksche luchtmacht zeer ernstige schade aan het vliegveld van Amman heeft toegf bratht De Iraksche regeenng aldus wordt uit Bagdad vernomen heeft be iaald dat alle ïriimetselaarsloges onmiddellyk ontbonden moeten worden Alle Engelsche opschriften lïi Irak zyn verboden De Iraksche miniitr r president Kaïlani is naar Ofi uit Beiroet meldt na een btzoek aan verschillende frontsectoren tt Bagdad teruggekeerd Hij toonde zich zoer tevreien Anierikaanscl oorIogs l a erieel voor liina TER WAARDE VAN 100 MILLIOEN De regeenng van de Ver Staten zal aan de legccrmg te Tsjoengking oor loga iatei ieel ter waarde vdr 100 milli0 dollar levereri meldt de N e w Y k Times uit Tsjoengkmg De eerste scheepsladingen zijn reeds in China aangekomen In dit bericht wordt tijSiloogd dat deze leveranties vallen onder dt letn en pachtwet DE ANTl ENGELSCHE B OOGINGEN IN BRITSCH INDIË De Engelsche commissaris van politie te Bombay heeft volgens het D N B uu Sjanghai thins bepaald dat alle Indiërs die Donderdag nog aan antiEqgelsche demonstraties deelnemen in het openbaar zullen worden afge ranscld zoo wordt Uit Dflhi gemeld De Sngelsche overheid aldus de bepalmg heeft zich tot deze maatregel genoodzaakt gtzien wegens de blijvend anti Engelsche houding der Indi sche bevolking Voorts hebben de Engelsche autoriteiten aangekondigd dat voortaan geen publicatie meer gegeve wordt aan het aantal Indiërs dat in de gevechten met de Engelsche poiitie of de Engelsche soldaten ge wond IS geraakt of aap het aantal arrestanten dat naar de meenmg der Indische bevolking in de honderden loopt Woensdag zijn er weer bloedige botiingcn tusschen Britsche p tie resp soldaten en Indiërs ontstaan op wie herhaaldelijk geschoten werd NIEUWE DUrrsCHE VORDERINGEN IN AFRIKA De Londensche berichtendienst meldt dat in Noord Afnka de Ouitschers mettanks en artillerie nieuwe vordermgenhebben gemaakt NEEF VAN DEN ENGELSCHEN KONING GERED Lord Mountbatton een neef van den Engelschen koning en commandant van den voor Kreta tot zinken g brachten torpedojager Kelly is aar United Prees meldt ei ed Korte berichten ümt l Pre 4 meldt uit Canberra d deAutr liB he regeering levensraidde en terwaarde van Uj millioen dollar als rantsoenvoor geval van noftd op koopt Alle kleinhandelaren UJn aangespoord tot het ops aan Wpn voorraden v or dn maanden De algemeen gedelegeerde van de Tranche regtenng in Noord AfnkJ generaalWejgand en de resident generaail van Marokko generaal Nogue ztjn van hun inapee llereis door Marokko uit Mrtne naar Al Iiers teruggekeerd y J e staatacourant valt GlbraiUr heeftJndecreet gepubliceerd waarliO de millte eoverheid het recht krügt sUaalversfirrmêcrop openbare wegen aan te leggen Er rji ter tond begonnen worden met den aanleg Het Braziliaansche $ s fiuarque is dehaven van New Vork binnen eloopen metaan boord 38 geredden wan het tot zmkengebrachte Britifche Si Ena de Larrinaga datop 5 April in het centrale deel van den AtIantl=chen oceaan door een duikboot Is getorpedeerd SPORT WANDELEN i tOCHT RONDOIVI HILVEIWCM GAAT NIET DOOR De regeeringscommissaris voor Hilversum heeft besloten den tegen 2 Juni as uiigeschreven wandeltocht over den meuwen wandelweg om Hilversum met te laten doorgaan Aan inschryvers van elders zijn de gestorte geWen reeds weder overgemaakt BINHENUND sds Reeds 1324 prüsovertreders beboet flT TOTAAL DER BOETEN BELOOrr ƒ OM IM M Op een vergadering van de afdeeling Gelderland van de Vereenigmg van Nederlandsche Gemeenten heeft mr J A M Pott hoofd van de afdeeling prijsbeheersching bu de gemachtigde voor de prijzen een voofdraciit over Prijsbeheersching gehouden Mr Pott begon 2i n voordracht met een bespreking van de huidige omstandigheden welke het lyiodiakelyk maken dat ingryperde economische maatregelen worden uitgevaardigd en dat deze hetgeen de hoofdzaak is stipt worden nageleefd De s otieregeImg welke het sluitstuk vormt yan de econormsche overheidsmaatregelen heeft een nieuw element gebracht in onze strafrechtspleging Spreker Wees er op dat deze regehng geen doublure b teekende van de be taande rechterlyke macht Het nieuwe element moet voornamelyk gezocht worden in het feit dat de Prysbfeheersching de bjstrijding van prys misdryven m den vollen omvang omvat dwz dat opsporing vervolging en berechting in een hand zyn gelegd zulks in afwyking van de bestaande regeling Jvaarby dfce onderdeden streng gescheiden werden gehouden Vervolgens toonde mr Pott aan dat 4e lot dusver bestaande organisatie van de rechterlyke macht op een doeltreffende actie tegen de overtreders van de pnjsvoqrsghriften niet voldoende was ingesteld In dit vei band wees hy op het feit dat onder de huidige omstandigheden de economische misdryven een veel ernstiger karakter hebben aangenomen In het belang van de groote ma isa van de minder draag krachtige landgenooten moeten tle prysvoorschriften met kracht worclen gehandhaafd Hierby is ieder uitstel ontoelaatbaar Dat de prysbeheerschmg aan den eisch van snelheid welke door de omstandigheden gesteld wordt heeft voldaan blykt uit de volgende cyfers Van het oogenblik van hun inwer kingtredmg 13 Februaii J 1 af tot tn met 24 Mei jl hebben de inspecties voor de prysbeheerschmg gezamenlijk 1324 tuchtbésc ikkmgen geveld waar by aan boeten in totaal een bedrag van ƒ 639 109 50 werd opgelegd Uitvoerig ging mr Pott m op de vra g of de organisatie van de prysbehelr ching aan het individu voldoen de rechtszekerheid biedt Hy meende op deze vraag volmondig l eve=tigend te kunnen b entwoorden Dr Goedewaagen bezoekt Maastricht RAAD VAN ADVIES VOOR KUNST EN CULTUUR IN LIMBURG Dr T Goedewaagen stcrelarisgeneraal vijn het departement van Volksvoorlichting en Kunstoi bracht gfteren een bezoek ian verschillende bezienswaardigheden en irstellingen In Maastricht Na een verwelkommg op het pro VL iciaal gouvernement door den com nr=saris van de provincie gtaaf M de Marchant et d Ansernbourg bracht dr Goedewaagen bezoeken aan de schatkamer van de Si Servaaskgfk fn eenige andere bezienswaardigheden van deze kerk vervolgens aan de middelbare kunstnyverheidsschool Ten slotte bezochi het gezelschap een tentoonstellmg van Schilderwer ken van Limburgsche beroepskunste naars m het voormalige dinghuis Gistermiddag werd m de voormalige Domincanenkerk eenby eenkomst gehouaen waar tal van Limburgscht kurstcraars er allen die geacht wor den betrokken te zim m de bevorde ring van de Limburgsche cultuur waren uitgenoodigd Er was ruime be angstellmg Na een kort inleidmgswaord van graaf Marchant et d AiKcmbourg hield dr Goedewaagen een rede waar m h j ees op het eigen karakter van h t Limburgsche cultuurleven en in Sing op de taak van de Kultuurkamer Ik geloof dat Limburg kans heeft aldiis spr van wingewest tot hoog gewaardeerfle medearbeider in onze cultuur te woj den De tijd is gunstig voor een heryking der waarden m ons vojksbeste Het Hollapdisme gaat voorbii mede door den wil van ons nationaal socialisten Hoe Europa er uit zal zien hgt niet aan ons Neder landers Maar allen wie eigen be stemming begrypt zal straks mee tellen in een volksch geordend Europa De commissaris der provincie sprak daarna over de wenschelykheid om een bUjvend onderling contact van kunst en cultuur in Limburg met de overheid tot m een daad om te zetten en deelde m zyn slotwoord mede dat hy voornemens is een raad van advies In te stellen waarover hy zelf de leiding zal nemen en leden voor dien raad zal aanzoeken De taak en op dracht van dezen raad zullen zyn Ie Het geven van advies aan het provinciaal bestuur ten aanzien van het Tsehoud en het bevorderen van de Limburgsche kunst en cultuur 2e Het organiseeren van by eenkomsten tentoonstellingen e d van Limburgsche cultquruitmgen al dan niet m contact met andere cultuurcentra 3e Het bevorderen van het stichten van een huis voor Limburgsche kunst 4e Het bevorderen van de opleiding van jonge kunstnaars m het algemeen en meer speciaal het voorbereidend werk tot het stichten van een kunst academie in Limburg De academie zou m Maastricht worden opgericht waarby de overige cultuurcentra van Limburg vergeten noch achteruitgezet zullen worden Reeds zyn maatregelen getroffen om op de provincial griffie een aparte onder afdeelmg kunst en cultuur in te richten en zoodoende een bureau te stichten dat m verbinding met de departementen van Onderwys en Cultuurbeschermmg en van Volksvoor lichting en Kunsten ten dienste zal staan van dezen r ad De maatregelen voor de kustvèrdediéing KAGERMEREN VbU Friescbe meren verbodra vmab KnlingsclM ea de Berg s elie plasrcn De buitgewone maatregelen voor de Kustverdediging die 26 Mei zyn afgekondigd hebben de watersport m rep en roer gebraéht Langs de Nederlandsijhe kust IS een breede strook aangegeven waarbinnen vaartuigen niet mogen varen op het water of ot het land liggen behoudens beroeps en be dnjfsvervoer en woonschepen zonder eigen beweegkracht aldus het V a d Voor Zuid Holland was dt groote vraag hoever de watersportcentra daaronder vallen Hoewel de grens pas in groote lynen vastst at en nog met in details gerégeW is mag wel gezegd worden dat de Kagermeren iHiiten het verboden gebietl vallen de Kralingsche en Bergsche piassen by Rotterdam vallen er echter binnen By de Kagermeren loopt de grens blykens de verordening over den weg Hillegom Lisse Sassenheim dat is dus de oude weg waar de blauwe tram langs loopt naar Warmond en Leiden vermoedelyk dus via den tol by Warmond dan zouden alle jachthavens aan de Leede er buiten vallen alleen het Poelmeer erin v erder vermoedelyk langs den Vhet naar Voorschoten Leidschendam naar Veenweg Vlieland Bei kei en Bergschcnhoek en dan op Nieuwerkprk aan den IJsel aan De kano en roeisport in de omgeving van Den Haag is dus tot Leidschendam verboden De verordening geeft zeer nauwkeurig de grens aan van het verbsden gebied in Friesland Daaruit is met zekerheid nu reeds op te maken dat het geheele gebied der Friesche meren verboden gebied wordt 4 Von Duitsche zyde bevestigde mendat voor de watersport geen uitzondering wordt gemaakt De Maastunnelbouw W KZAAMHEDEN LOOPEN OP HUN EINDE Het IS thans ook voorden buiten taander duidelyk dat de werkzaamheden aan de Maastunnel op hun eind kopen Op den refter Maaioever heeft het circylatieplein jn den Wfitzeedyk zyn uiteindelyken vornL gekregen De grondwerken en aanvullingen der opritten met zand zyn voltooid tegels zyn aangebracht de belonwerken zyn met crèmekleurig gesausd en aan de ba tiatirg der onderdoorgangen wordt ds laatste hand gelegd Slechts dè be tratingsvverken van het circulatieplein moeten nog onderhanden genomen woi den en dit is spoedig te verwachten De aan het opstelplein gelegen ga rage is aan de buitenzyde me de daar voor bestemde groote brume grestegel bekleed Behoudens Lang = op ïtelpiein en oprit wordt dé elcctri che inlichting verder voltooid Ook in de overdekte autotunnejs zyn de el ctro eehnsche werkzaamheden nog m V ollen gahg D lampen moeten naai believen alle voor de helft of voor een vierde kunnen branden by Uagnatie in de stroomvoorziening moe ten aulomalisch noodlampen worden infesLhFkeld gevoed door de zich in het ventilatieg bouw op den rechter Maasoever bevindende accumulatorenbattery De seininfichiing bezit groene gele en roode signaallampen ter weers zijden van de rybaan Behalve met electrotechnische werk zaamheden is men in de autotunnels nog teeds bezig met het aanbrengen van phfondpleiiterwerken tegels en bestiatingsmatenaal Ook ie personentunnels krygen wat dit laatste betreft thans haar beurt De tunnel voor rywielverkeer is g deeltelyk reeds betegeld de luiken m de voetgangerstunnel v orden van een betonnen vul laag ooi zien die nog met een slytlaag moet worden afgedekt Op den linker Maasoever is de bestrating in de Lindtunnels gereedgekomen Ook de voegen tu sehen ventilatiegebouw landtunnel en roltrappenschacht zyn gedicht zoodat de drie onderdeelen tot Pen onverbrekelyk geheel zyn verbonden Druk wordt gewerkt aan opstel plem en parage de laatste zal voorshands oor het tunnelbcdryf nog kunnen wolden gemist en is daarom in gebruik g geven aan de brandweer 4 VARKENSVLEFSCH IN BOTERVAATJES Controleurs van den crisiscontrole dienst uit Zwolle en Meppel hebben een emd eten te maken aan een uitgebreiden clandestienen handel m varkensvleesch die m Staphorst en Meppel werd gedreven De varkens werden m Staphorst geslacht door den Meppe Ier slager G de H terwyl de handelaar A B het vleesch verhandelde naar verschrilende adressen in Meppel De Staphorster vrachtryder J T vervoerde het vleesch in botervaatje naar Meppel Bij den meelhandelaar B G V werd het vleesch m kleine partytjes verdeeld en naar de verschillende afnemers vervoerd De controleurs lieten het vleesch eerst naar de afnemers vervoeren Telkens als het ifgeleverd werd werd het even daarna door een ambtenaar in l eslag genomen In totaal werd 6p die manier 200 k g varkensvleesch achterhaald Zeventien personen zijn by deze zaak lietrokken Voo ts zyn op clandestiene slachting betrapt de Staphorster landbouwers H T P B en H S Ook zy vervoerden het vleesch m bolervaatjes naar Mep pel doch werden hièrby gasnapt De a s verhooging van hef vleeschrantsoen m VERBAND MET INKRIMriNG VAN DEN RUNDVEESTAPEL De officieele mededeeling van het Ryksbureau voor Je Voedselvoorziening dat onvoorziene omstandigheden voorbehouden in den loop van den zomer het vleeschrantsoen weer verhoogd zal kunnen worden zal althans m consumentenkringen naast verheugenis ook de noodige verbazing gewekt hebben aldus het Hbl Immers ryst onwillekeurig de vraag waarom by de dus blykbaai nogal gunstige vooruitzichten dan een week of vier geleden eigenlyk het vleeschrantsoen zoo drastisch van 6 oiis per 10 dagen tot 5 ons per 16 dagen werd verlaagd Toen het Vleeschrantsoen m April j 1 werd verlaagd stonden we aan het begin van een periode die ten aanzien van de slachtveevoorzienmg ook ui normale tyden reeds tot scharrelen aanleidmg geeft De stalkoeien zyn dan n I zoo ongeveer op terwyl uit de weide nog geen slaclitvee kan worden aangevoerd De krachtvoederschaarschte van den afgeloopen winter heeft deze situatie natuurlyk nog verscherpt De toestand is thans dan ook zoo dat op de rayonmarkten heel weinig behoorlyke slachtbeesten worden aangevoA d De groote massa is m den letterlyken zm van het woord ve over been terwyl bovendien ook het aantal aangevoerde runderen bellngryk beneden het werkelyk beroodigde kwantum blyft Vandaar ook het feit dat ondanks het reeds zoo drastisch beperkte rantsoen toch in vele plaatsen de metterdaad beschikbare hoeveelheid vleesch niet voldoende is om op alle aajigeboden v leeschbonnen ook werkelyk vleesch te verstrekken By dit tekort in aanvoer op de officieele rayonmarkten speelt ook de schandelykonsociale frauduleuze slachting een rol van beteekenis Om echter op de aangekondigde verhooging van het yleeschrantsoen in den loop van den zomer terug te komen de mogelykheid hiertoe vloeit naast de toeneming van de vleesch productie met het vorderen van het seizoen in de eerste plaats voort uit het feit dat thans besloten is dat de reeds lang beraamde inkrimpmg van den rundveestapel voor 1 December a s haar beslag moet hebben gekregen Om deze inkrinlping die noodzakelyk is met het oog op de veevoederpositie m den a s winter door te voeren zyn verschillende maatregelen getroffen De totale aanslag wordt nu zooda mg vastgesteld dat het aantal runderen boven 1 jaar met 20 zal dalen Stellen we dit aantal op plm 2 200 000 stuks dan zal de inkrimping dus ruim 400 000 stuks bearagen Hiermede zal onze tcftale veestapel dus van 2 8 millioen stuks dalen tot 2 4 millioen stuks aangenomen dat het aantal stuks jongve e bereden 1 jaar niet toeneemt helgelen echter wel te verwachten is Geen afbraak van onzen veestapel Met deze 2 4 millioen stuks is onze rundveestapel dan toch allyd nog ette lyke duizenden stuks grtioter dan in 1930 toen de sterkte 2 366 000 stuks bedroeg Van een afbraak van onzen veestapel is dus nog geen sprake Naast de 400 000 stuks slachtvee die voor consumptie beschikbaar komen door de hiervoor genoemde inkrim ping staat uiteraard ook het kwantum slachtvee dat eder jaar pleegt af te vloeien Uit de gegevens over de jaarlyksche slachtmgen blykt dat dit even eveneens ruim 400 000 stuks be draagt Voor het tydvak 25 November 1940 1 December 1941 zouden dus in totaal ruim 800 000 stuks slachtvee beschikhaar zyn Hierop moeten evenwel in mmdermg worden gebracht de naar Duitschland te exporteeren kalfkoeien die ook als een levermg aan de Veehoi derycentrale gelden het magere vee waarvoor contracten voor latere leve ring zullen worden afgesloten en de slachtdieren die zullen worden Ingevroren als voorraad voor het aanstaande winterseizoen We kunnen dus voorzichtig geraamd rekenen dat er voor directe consumptie in het genoemde tydvak een 650 OOO a 675 000 runderen beschikbaar zyn Volgens den oorspronkelyken opzet zouden hiervan op 1 Juli as 360 000 runderen geleverd dienen te zyn of ongeVeer 12 000 stuks per week Het staat echter wel vast dat dit aantal niet wordt gehaald Een gemiddelde van 10 OOO stuks per week lykt ons waarsehynlyker zoodat dus in totaal op 1 Juli een 300 000 runderen geleverd zullen zyn Oit zal dan beteekenen dat er voor de periode 1 Jvli 1 December voor de bmnenlandsche consumptie een 359 a 37S0M runderen beschikbaar zullen komen of 16 a 17 000 stuks per week Vergeleken bq het aantal dat op het iMgenblik wordt geslacht is dit een zéér sterke verruiming wij schatten zelfs wel een verdnbbelug Intusschen wil dit natuurlijk heelemaal niet ceg en dat dus ook straks het vleeschrantsoen verdubbeld zal kunnen worden Bierbij zijn ook nog andere factoren m het spel Zoo hangt veel af van ijc mate waarop straks ander vleesch schapen envarkensvleesch beschiktiaar is Verder moet men niet uit het oog verliezen dat by een geforceerde inkrimping heel wat vee zal worden geleverddat qua gewicht geenszins op dennaam slachtvee aanspraak zal mogenmaken Het zou ons zelfs niet verwonderen als de huidige gewichtsgrensvoor de levermg nl 350 kg levendgewicht in de practyk nog te hóógblijkt te zyni TVe willen hier maar meeaantoonafi dat een verdubbeling vanhet aantal rundersiachtmgen noggeenszins een verdubtielmg van de beschikbare hoeveelheid vleesch beteekent Dit neemt echter n et weg dat inderdaad de cyfers over de leveringen die nog i oeten plaats vinden be wyzen dat de mededeelingen over een aanstaande verhoogmg van het vleeschrantsoen met op losse gronden z4n gedaan en een herstel van het rantsoen op bv 5 on vleesch ner dagen ongetwUfeW tOt de mogiJ heden behoort NAnONAAL BOCIALISTISrin OPVOEDING Voor het Opvoedersgilde disttfri s Gravenhage en omstreken heef 2 R van Genechten het woord gcvocM over Kapitalistische en nat oraal socialistische opvoeding Spr zeide dat eik tydperk zich f eigen opvoedingsideaal stelt lu zooals elk tydperk zyn eigen clioon heid ideaal heeft Hoe wordt het ideaal bepaald Dat hangt af vin J opvatting over het leven du meiv heeft Deze wyzigt in den loop der ecuwen De kapiUlistische opvoeding oedd de kinderen op om hen geschikt te maken voor de humanistisch kapita listische maatschappy welke beruste op de gedachte van de opvoering d r behoeftebevrediging en op keni n i macht Deze humanistische cu luuj ondermynt de volkeren Op dit oti m blik IS een grootere gebondenhei 1 au de volkerép noodzakeiyk z i m uen tot hun éiéen aard tenigkeeren Daar om willen wy ook een andere ojnoeding eene waarvan de elementer ijni dran naar een glevaarlyk leven i ksverbondenheid erkenning van de ongelykheid der meoschen en evenwichtige ontwikkeling van intellect ge voelsleven en lichamelyke ontwikkeImg In dien zm aldus sprekir Willen wy het onderwys hervormen Van de zyde van het departement of van de zyde van de ambtenaren die er mede belast zyn is wemig hu p ia dit opzicht te verwachten Zy ht hben geen tiegrip van den nieuwen tnd eni de maatregelen die worden voorgeschreven oefenen zy uit tegen hum zm Op gebied der lichamelyke opvoeding is slechts zeer wemig geschied Van een nieuwen geest in het onderwys is nog niets te merken Op de scholen hêerscht ten op ithfg van het meuwe een geest van ntcativisrüe die voor het Nederlanc he volk de meest verschrikkelyke gcvol2en kan hebben want wanneer n en zich niPt aan den nieuwen tyd lan past zal men er aan worden gepa Om dezen geest te veranderen riicnt het Opvoedersgilde Men moet daar niet inkomen om bevorderd te worden integendeel wanneer men er in k mt moet men voorloopig er nog mede rekenen dat men door de ambtenareni van het departement zal worden ttsen Bewerkt Een van deze heeren üiid het noodig te zeggen dat sprtKt r nog met eens waard was opgehargi i te worden Vooi den lOen Mei Wd hj dat tenminste nog waard Maar wanneer gy aan uw volk ui t bouwen aldus spreker dan hnnrt gy by ons thuis De emdoverwii ring ligt zonder twyfel m nationaal soc a tische handen In deze toekom dge Nederlandsche gemeenschap zal de opvoeding alleen door natioraalsocialisten kunnen geschieden DEBONNENLIJST AARDAPPELEN A 3 t m 1 4 Juni 1 kg BLOEM BI 8 t m 15 Juni 50 gr brood ot Vi rantsoen gebak of 35 gr meel bloem Br 21 t m 31 Mei 140 gr idem BOTER MARGARIN Bo 17 t m 11 Juni Boterkaart p boter of 200 gr slaolie of raapoi e Vetkaart 4 p boter of maif ol 200 gr slaolie raapolie Bo 18 t m 11 14 Juni J p boter BROOD GEBAK Br 21 t m 7 11 Juni dubbelrantsoen Br 24 t m 22 Juni 1 rantsoen EIEREN 7 t m KTH Juni 41 t m 4 Juni een ei GORT MOUT GRUTTEN 25 t m 15 Juni Vi pond HAVERMOUT VLOKKEN enz 24 t m 15 Juni H pond KAAS 65 75 t m 1 Juni 66 76 t m 1 15 Juni 1 ons KOFFIE THEE J4 t m 22 Juni M p koffiesurrocaat of 40 gr thee MACARONI VERMICELLI enz 2 i t m IS Juni 1 ons MAIZENA eoz 27 t m 15 Juni 1 ons MELK Me 18 t m 1 Juni 1 liter PEULVRUCHTEN 33 t m 1 4 Juni 1 pond PETROLEUM Per M t m 15 Juni voor keuken 2 I RUST 32 Um 15 Juni Vi pond SCHEERZEEP K Icxiiel t m 31 Aug 1 rantsoen riE B M Vm U Jum 200 gr sUolie raapohr SUIKfR 31 t m 8 Juni 1 kg VLEESCH VI 16 t m 30 Mei 4 Juni W rantsoen vleesch vleeschwaren Vleescn waren VI 18 t m 30 Mei 4 Jimil rantsoen of verduurzaamd Ê vogelte zPEP 8 t m 31 Mei 1 rantsoen VERKLARING A aardappelen Me melk BI b J l Bo boter Br brood Per periode vi vleesch Geen toevoeging is Alg p kaart