Goudsche Courant, donderdag 29 mei 1941

DONDERDAG 29 MEI 1941 STADSNIEUWS Uitvaart prof mr E J J V d Heyden aeRDENKINGSREDE VAN rSor MB r kamphuizen ijMotetc autoriteit op liet gebied vao bet vennootstliapsrecht IB een plechtige zitting van den emischen senaat van de R K universiteit te Nijmegen heeft gister htend de voorzit ter van de rechtsl ndige faculteit prof mr P Kampkuisen een rede uitgesproken ter wdenking van onzen oud stadgonóot pfof mr E J J V d Heyden wiens itoffelijk overschot gisterochtend na n uilvaartdienat in de kerk van den Heiligen Augustinus op het R K Kerk aan den Daalicheweg is bijgezLt prof Kamphuizen eveneens een ud stadgenoot zeide dat in het uiterlijke aardsche leven van prof v d yden een opgaande lijn ligt In deze jijting moet de nadruk vallen op zyn werkzaamheid als jurist en hoogJeerdar Voor de meesten van ons zal f d Heyden bhjven voortleven als iviliit en dan in het bijzonder als de irootste autoriteit van deze generatie op het gebied van het vennootschapsrecht Zijn kiacht lag vooral in twee eigenschappen zijn uitermate scherp Hialytisth verstand en zijn grooten en jvenwichtigen zin voor de billijkheid in contreto Voeg daaraan tot zijn xacte kennis van het positieve recht it nauwkeurigheid waarmee hij de voorgeschiedenis onderzocht zijn kenBU van het practische rechtslevtn verworven m een langdurige drukke praktijk in een onzer e ste kooplieden en men kan eenigszins beseffen waarom deze man eien van de rste juristen van ons land geworden IS De spreker schetste vervolgens de beteektnis van den overledene voor de RoomschKatholieke Unnersiteit Zondei overdrijving mag worden gereed dat V d Heyden 5 wetenschappelijke arbdd en zijn werk in het wetenschappelijke vereenigingsleven een van dt grondslagen is waarop de repu tatie van de R K Universiteit is opgebouwd Ten slotte gaf prof Kamphuzen een chets van den mensch v d Heydm De plechtige senaatszitting werd door den lector magnificus gesloten mei een gebed voor de zieltiust van den ov ril dene Onder hen d e de plechtigheid m de kerk aan de Augustiintnstraat bijwoondm waren dt burgfmeestci van Nijmot rn de heer J A H Steinweg 4e vidhouder van sociale zakm de teer I G Kalwey jhr mr C M O van Nispen tot Sevpnaer namens het hoofdb sluiir van de Katholieke Wetenschappeliikp Vereenigin prof dr N J Polak redacteur van hét ti diehnft de Naamlooze Vennoifjchap mrj A H v Schalk en dr J PA Hoefnagels curatoren en mr F M E Haan stcfelaris van het college vin curatoren der rk unuersittit de senaat van het Niimeegsche ïtudenlencorps Cirolus Magnus met den waarnpnienden moderator mr dr J J Beuns rector Bannenberg diocesaan tfirecteur van de jeugdbeweging mr È J H Baron van Vooist tot Voorst ïd van Gedeputeerde Staten vnn Gelderland ir C L Philips voorzitter Van de openbare leeszaal ir R Verloren van Tliemaat curator en mr L M C Panning secretaris van het college van curatoren van het stedelijk gymnasium benev ens de rector van fee instelling dr M A Schwartz professoren en studenten der uniyerliteil en studentendisputen met omfloerst vaandel X Na de rouwzittmg werd de plechtige tequiemmis in de Universiteitskerk gedragen door prof mr W Duyn teeCssR met assistentie van twee Jlters jezuïeten Aan de zij altaren erden stille heilitje missen opgedra en door de professoren dr L Belion dr A Pompen O F M De absolutie werd verricht door Vco Duynstee Na den uitvaartdienst werd het totfelijk overschot onder groote begngstellmg naar het kerkhof aan den Mlschenweg overgebracht Ook op het kerkhof was de belang teumg buitengewoon groot w AAR ANNEER i Juni 7 M uur Ned Geref GemeenteSpreekbeurt ds Joh van Welzen 29 Mei 7 30 nar Stadliuis Vergadering van den gemeerteiaad 2 Mei 7 30 uur Leger des Heils Heiligingsdienst 29 Mei 7 30 uur Daniel Spreekbeurt T Woudwijk Hilversum 29 Mei 7 30 uur Vrije Evaneelisclie Gemeente Bijbellezing en bidstond Mei 8 uur Daniel Wijkavond wijk IV Ned Hervormde Gemeente inleiding ds G Elzenga over Gemeente opbouw Mei 11 uur De Zalm Jaarvergade ring Zuidplaspolder 31 Mei 3 uur s Gravenbroeicsclie Plas Aanvang driedaagsche Goudsche zeil week roeij en zeilvereeniging Gouda 31 Mei 3 7 uur Markt Blauwe Week kraam Goudsche Dr kbestrijders vereen igingen 31 Mei 6 30 uur Kunstmin Oudejaars avond G C en F C Olympia ttr ge legenTieid van 55 jarig bestaan 3 Juni 8 30 uur Sociëteit Vredebest Algemeene ledenvergadering Juni 8 9 uur Oostliaven 10 Zittingadviesbureau Ned Vereeniging voorluchtbescherming Juni 8 uur Daniel Bijeenkomst atdeeling Gouda Federatie van JongHervormden onderwerp Nog eensde kerkdienst Juni 8 uur Voormalige Ambaclitsavondschool Cursus transportcolonneRoode Kruis heeren APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nach s alléén voor recepten Apotheek E Grendel alleen Prins Hendrikstraat 15 Uitreiking distributiebescheiden 9 4 30 uur Daniel Uitreiking brand stoffi nkaarten voor slookseizoen 1941 1942 voor gezinnen waarvan de geslachtsnaam van htt hoofd be gmt met de letters Vrijdag M tot en met R Zaterdag S tot en met Z Verhuizingen binnen de gemeente C Lapoutce van Groenei aaal 41 n 43 M Hoog nduorn van Zuait weg 38 naar 7 M Kiuit van Gr v Bloii fatraat 11 naai Boomgaaidsti 1 J R Pegels van ftieuwehaven 223a naar Stelof leeg 16 M Bunschoten geb H i van Raam 37 rait Tuin tiaa 5J M J Glaubitz van Ktugerlaan 207 naai L Tiende we 18 L Koisel van Tiiirstraat 47 naar Nieuwchaven 218 J Stolk val Nieuwehaven 88 naar SlaperdaJ 16 G Matse geb Eveidmk v m Gr FIjii v cg W naai Joubei tiaat 40 B t Hait van Heerenstiaat 54 naai Vonde stiaat 43 R Mdlingei van Kaïekietstiaai 50 naai O de Boompjes 25 G v Woei kim var dt Costakade 78 naar H Sch zeedijk 23 W J Nelle tem vanWIhelmiia stiaat 30 naar R v Catsw eg 176 A Boll van Baanstraat 7 naar Burgvliet kade 37 C Burger van N Parkweg 1 naar v Iteisorlaan 15 R Lakerveld van N Gouwe W Z 7 naar Vossen buichkade 36 Burgerlijke stand Geboren Mei Jacobus Franciscus Mal ia znvan J H M Doekman en F P R MVerkei k Gr Florisweg 8a Mei Philippus zn van Ph Burghoorn pn A D van den Berg Raam 153 Teunis Willem zn van W E jchoten en J Heij Fluw singel 80 Mei Hendnkub zn van N denHartog en H van dei Zandt Varkensmarkt 21 Hans zn van J Mouriken A J Middendorp WaU isatraat 24 Getrouwd Mei C Heins en L de Keijzer J den Hertog en C G IJs elstijn P D Goudkade en C Brouwer Mei F Duijts en R H van Collem KANTONGERECHT HacHelük avontuur op onbeWaakten ovei reg BOTSING DIE BEWIJST HOEZfcïR OPLLlïlN GtBODFN IS Twee treinen passeerden gelijktijdig Hoe gevaarlijk het op een onbe waakten overweg vooral tijdens dt vei duistering is en hoezeei van de weggebruikers alle oplettepdheid vereischt wordt b eek uu het verhaal dart de 44 jarige melkiyder uit Driebrugge gisteren voor den kantoniechter detd van het ongeluk dat hem op een avond van Januari is overkomen op den Oukooperdijk njibij de voormalige halte Hektndorp m de spooilijn Gouda Utrecht Van den kant van Hekendorp reed hij met paard en wagen den onbewaak ten overweg op waar juist uit drichtiné Guudd een wat de melkrijder noemde langachtige trein passeerde Toen de trein voorbij was ging de voerman door zonder erg te hebben in een electiischen trein die van Utrechtsche ziidt naderde Door het geluid van den trein uitGouda kon ik vertelde hij hem methoüfen aankomen en door de verduisttring ook met zien en ook rekendeik el niet op want eiken avond passter ik den overweg en nooit komener twee treinen tegelijk voorbij De man kwam echter tot de erva ring dat de treindienst zich met naai hem regelt en dat het noodzakelijk is eerst gotd uu te kijken in plaats door te rijdtn meer uit gewoonte dan uit oveituiging dat e baan viij is Op den overweg z a ik vervolg de hij zijn veihaal pfcjBeling den tiem uu Utrecht op visj zes nriete van m n wagen k Was if bijna over heen het scheelde nog tien tentimetei er de trein reed nog net tegen den achteisten balk van het voertuig Het ge pan kwam in den beim tt recht de kar gehavend en het paaid ongedeeld De voeiman was buiten kennis Hij had een schouderfractuui waaivooi hij tien w tkeii l feftt zie ken huis is veipltegd Map thans was hl weei geheel htisltld cn nu stond hij hier wegens het m het gevaai biengpn van het treinvtvkeer Het IS woneiti boven wondei goed afgcloopen constateerde de kan toni echter mr A J M Oonincx Alfa de ttcm uit Gouda niet voorbiigckomen was had ik die uit Utrechtwel gehoord meende de melkiijdei Dt ambtenaai van het OM noemde hrt eei eer geviailijke manoeuvre voor ele in itttnden van dtn trein Hij eisthte ƒ 30 subs 12 dagen De kantonrechter hield rekening met s mans moeilijke financiee e pos tie v egers ziekte van zijn v rou v tn legde f 20 subs 10 dagen op Tuintje opgeknapt Een 52 jaiige inwoner de 7pi stid hc ft e n tuinije waai van het pad wat grint nooeiighad Bij hem in de Ixiurt was een be uw werk geweest ei e r w e een heiipic gunt achtergeaten en toen men up den dig terugkv am was het grint naar het tuintje verhui l t Werk was afaeioopcn veior fachuldigde de bewoner zich er dehuizen walen beweend en toen dichtik ddt me i het niet meer nooiig haJ Dat gaat teich met ain v as delechter van andeie meening u hid het moeten vlagen maai niet zoon e gen v t hule n Het waren zes zakjes dee de debetiokkene nog mtde en ik hi b deneigenaar direct voorgesteld te betalenmaai hij wilde het eld met hebl n Het O M vroeg f 30 subs 14 dagen De uitspraak werd f 20 subs 8 dagen Koolmees is beschermd De 18 jarige jongeman uit Woelden had met een luchtbuks een koolmees geschoten en daai du een bcscheimae vogel IS was hij geverbaliseerd k Wist het niet deelde hij mede k Had pas gezaaid en het ve d afgt dekt maar de vogel kioop er ondei door om het zaad te pikken Dat de sehutter er niet van op de hoogte wys dat de koolmees tot de beschermde vogels behoort bleek ook wel hieruit dat hij had geschoten juis op het moment dat een politieman voorbijging zoodat hij zich onbewust zelf aangemeld had Thans vroeg hij de buks terug Men heeft veel last van ratten want in de buurt IS een slagerij en zeJf maakt men boter en kaas en op dit alle komen de ratten f Om xe te werer IS de buks aangeschaft De kantonrechter heeft de teruggeving bevolen De boete werd overeenkomstig den ejsch gesteld op ƒ 15 subs 6 dagen Onderlinge Winkeliers glasverzekering EEN GUNSTIG JAAR Ordei voorzitlerfachap van den heer G J van 3urk hield de Onderlinge GoUQscht Winkeliersen Middenstandfaglasverztkeruig gisttravnnd in het gebouw van de Middenstandsbank haar jaarvergadering Uu het jaarverslag van deji secretaris bleek dat de onderin ge gldsver ztktring dit jaar 15 jaar bestaat Het sprak voorts van een goed jaar waarin dt glasbreuk medeviel De balans sloot met een totaalbedrag van ƒ 2714 52 De verlies en winstrekening toonde een batig saldo van M09 37 waarin begrepen een interest van ƒ 91 19 hetgeen den pennirgmees ter den heer Balt A de Jong deed opmerken dat bij een normale schade over vijf jaar bedroeg de gemidcttde schade ca ƒ 100 deze vrijwel door de interest wordt gedtkt Het kapitaal bleek gegroeid tot f2710 15 De aftredende bestuursleden de hee ren H J van Bohemen en J van Wingerden werden bij acclamatie her kozen Op voorstel van den voorzitter werd besloten in dit jaar geen entreegeld e heffen doch de premie voor nieuVve leden met 25 c te verhpogen en hun die reeds lid ziin niet de gebruikeliike korting op de iremie te verleenen Vereeniging tot bevordering der tuberculose JAARVERGADERING In het Consultatiebureau hield gister aiond de Vereeniging tot bestriiding dtr tubereulosc haar jaarlijksche alge meent vergadering De voorzitter der vereening de heer Joh Mulder gaf een kort overzicht over het afgcloopen jaar en memori sterde daarbii in het bnzondtr het feit dat het Consultatiebureau gedurende enigen liid door geevacueerden bezet w as Voorts sRrak hii een wooid van dank ifgtns meyi Beek De Jong die haarfunct e a fa bestuurslid hetft neer gelegd I 1 IJdt Lt UI ten i houd ng dat dit Jaar di Ah n uk n et Ten lotKe deelde de hter Mulder nipe dat ten verzoek om ook dit jaar de Enmahloemco ecte te mogtn h Ju Il r jg niet definitief i af 3e wezen 1 a r dat tt dien opzichte een afw ach hojitd ng woidt aangenomen oo dtze colltx te hoogslwaar t zal gehouden wordtn Hit jaarier ag van den secrelaris pei ningmcester werd onder dan goed t k urd Mevr Schuttclaar Brujnel die aan de beurt van periodieive aftreding v as werd bij acclamat e als btstuuishd htikiizon B loten werd in de vaeatiirp van mevr Beek Dt Jjng voorloopig niet te vooi lel JEl GDSPAARBANK GEOPEND Groote belangstelling op eersten dag Gi leren heeft de door de Nut spaaibank opgerichte speciale jeugd spjaibank haar deuren opei gesteld De opei irg ge chiedde zoi der verloor maar er wa leven geioeg in de biouwcrii wart het paren bleek zoo zeer het hart van de jeugd gewonnen te heb n dat de jongei s en men jes in ovci root aai tal stonden te wach tpp Op den gersten dag werden 10 19 mlager geboekt FIETSEN DES NACHTS BINNEN ZETTEN Ten nadtele van een bewoner An de Vierde Kade is een fiets die hij des nachts m den tuin achter zijn hui5 had gezet ontvreemd CANDIDAATSEXAMEN GENEESKUNDE Aan de Rijksuniversiteit is geslaagd voor het candidaatsexamen genees kunde onze stadgenoot de heer J H Beckirg R K METAALBEWERKFRSBOND DERTIG JAAR De afdeeling Gouda van den R K Metaalbeweikerfabond St Eloy beslaat aertig jaar Uit vroeffer tijden OE GOUDSCHE CUUBANTMELDDE 7S JAAR GELEDEN A hier overleed de heer J H MacLean in leven geptnsioneeid kapitein van het Oost Indische leger ridder van het Metalen Kruis en van Waterloo 50 JAAR GELEDEN Uu een adveitentie Stoomtramdienst Gouda Haastrecht Hekendorp Oudew ater Dienstregeling aanvangende 1 Juni l891 Vertrek van Gouda 5 25 7 00 8 05 9 2 5 1100 IflO J15 6 15 8 JO van Haastrecht 30 minuun later van Hekendorp 40 minuten later aankomst Oudewater 55 minuten later Vertiek van Oudewatei 6 25 8 00 9 30 1100 12 05 2 00 0 7 20 9 J5 van Hekendorp 15 min n later van Haastrecht 25 minuten later aankomst Gouda 55 minuten later De eerste derde en vijfde dienst m beide richtingen alleen Donderdags 25 JAAR liELEDE Uit Stolwijk De gemeenteraad heeft besloten een nieuwe zesklassige dorps school met twee verdiepingen en een Irale veiwarming te doen bouwen op het terrein daarvoor indertijd aange wezen en m velband hiermede besloten lot het aangaan van een geldlee ning groot ƒ 25 000 tegen een rente van 4 o In 50 jaren af te lossen VERBETERING TELEFOONINSTALLATIE STADHUIS Secretarie ontvangerskantoor en politiebureaux op een centrale In de in 1928 aangelegde telefoonirstallatie ten di rnste van de ge meentesecretarie het politiebureau en het onlvangerskantoor welke steeds tot voile tevredenheid is gebruikt tieden sedert eenigen tijd herhaaldelijk ernstige storingen aan den dag De oorzaak hiervan is gelegen in de geleidelijl e opvoering van het aantal aangesloten telefoontoestellen nood ak lijk tengevolge van de uit bieiding der dtensten zoowel ten raadhui e als ten politiebureele en ontvangerskantoor waardoor de installatie regelmatig oveibMast is en daardoor dikw IJ Is niet meer voldoet aan de daaraan te stellen eischen B en W hebben terzake overleg gepleegd met de N V Nederlandsche Huifateltfoon Maat happij te s GraV nhag die deze installatie destiids leeft aangelegd Dtze maatschappii heeft een aanbieding gedaan tot wij ziging en tutbreidmg der telefoonverbindingen m het raadhuis en het politiebureau hetwelk thans is onderi ebraeht m drie gebouwen zoodanig dat de e volkomen worden aan gepast aan dt thans geldende eischen Deze aanbieding houdt in het aan sluiten van alle bureaux ten raadhuizc alle afdoelmgen van de politiebureaux alsmede alle bureaux van het onteaigpi kantoor en controle op eeq autoniatisc ie centrale Het raadhuis ca krijgt daarbii zoowel voor inkomend als uitgaand verkeer twee njkslijnen ter beathikking die alleen voor de secretarie het ontvangerskan toor en de afdeeling controle geme ente fiiwncien behoeven te worden gebruikt Hetzelfde zal gelden ten aan ien van de verschillende politiebuicaux ook deze zullen voor zich Doe het W e nog geen abonne op de nu Goudsche Courant mocht zi n d e geve zich nog heden op aan het Bureau MARKT 31 GOUDA TELEF 27 5 of bi de agenten elders Ieder die op de hoogte wil blijvea leest de Goudsche Couranti alleen over twee ruksHjnen voor inen uitgaand verkeer kunnen beschikKen Een voor lederen dienst afzonderlyk ongehinderd locaal en interloiaal verkeer wordt daardewr moceluk De kosten verbonden aan de totstandkoming v n deze retirganisatie der installatie bedragen ƒ 3200 exclusief de kosten van eventueel hak breektimmer metsel graaf straatschilderwerk ed daarvoor eventueel beouodigde materialen alsmede hulp welke zal moeten worden verleend en het leveren en leggen der eventueel noodige glerkstroeimgeleidingen B en W vragen den raad machtiging om het wijzfgen en uitbreiden aer telefooninsiallatie op te dragen KUNST EN LEHEREN Orgelconcert Feike Asma ORGANIST DER HOOGLANDSCHK KERK TE LEIDEN Geref Kerk Turfmarkt Proaronima Koraalmletding O Heil ge Geett daal op ovs neer Jan Zwart Toccata et Fuga D moU J S Bach 3a Ie deetgoncerto m F Koekoek en Nachtegaal b Larghetto c Arm nul Vanatioiien G F Handel 4 Geestelijke Liederen a Neem Heer mijn beide handen b t Scheepje onder Jezus hoede Jan Zwart ba Paitorale fuit Sonate I A Gmlmantb Toccata Th Dubois c Andavte caiitabtle Ch M Wtdor 6 Fonlasie over bekende melodien Feike Asma nPrograma elck wat wils zoo men ziet Onze indruk v an het spel vao Feike Asma is dat het n organist is van groot technisch en muzikaal kunnt n en de moderne speeltafel waarover dit nog vrij niejuwe orgel beschikt IS hem n niet te onderschatten hulp zijn talenten te ontplooien ook wat registratie betreft De klankvaneteit van het mfetrument is bevredigend en het aardige Werk var Handel gaf gerecde gtltgenheid daarvan n mdruk te krijgen Ook de sprekende registers die de organist deed hooren voldeden wel hoewel het klankbeeld naar onze metning niet aan alle klankidealen voldeed vooral daar waar vol werk gespeeld wordt mist men den onont i betilijken soepeien klank hetgeen on opviel bij dt we ergave van Bach Toccata en Fuga Misschien ligt dit aan den bouw of juister aan de bescheiden afmetingen van het hoewel keurigel kerkgebouw we hoorden de register wisselingen te scherp terwijl in de groote kathedralen dtze juist zoo ideaal samensmelten ook de werken ivan Guilmant en Dubois tijdgcnoolen beiden geboren 1837 waarvan de eerste organist was van de Panjsche Notre Dame en de tweede van de JMadeleme konden niet op de juiste waarde geschat worden op het orgel m deze ruimte De rummers behoeven we niet ui onderdeden te bespreken we noemden r eds enkele cii waardeerden zeer het reeds aangehaalde prachtwepk van Bach van de beide Franschen de mooie Toccata van Franjois Element Theodor Dubois en het dankbare melodieust weikje van Widor In het laatste nummer liet de organist zim improvisatorisch talent den vrijen teugel o a in n variatie over Fr Abts lied Boven de Sterren Het concert mocht zich in flinke belangstelling verheugen tt MARKTBERICHTEN KAASttfARKT GOUDA 29 Mei 139 partijen kaa Prijzen Ie kw l van 41 00 41 50 3c kwal van 39 00 40 00 Handel traag EIERtNMARKT GOUDA 29 Mei 200 sluks kipeieren Reffeerlncsprijzen Hanelel vlug BOTERMARKT GOUDA 29 Mei Geen aanvoer FEUILLETON Nadruk verboden DER VERUNGT EEN BEETJE GaUK i Wie denk jt dat aan de brand J heeft gescharreld verbrak lts plotselmg de stilte Het kan Meen die juffrouw Brinkmann zijn Kweest Met tegenzin gaf zt de gedachten n de vrouw die onverwacht m den was geweest op r Ursula Brinknïann heeft er r mee te maken wanneer er wkeluk gestolen is kunnen er aar twee djderi zijn ot liever éen of ik Zei de commissaris dat ezegd heeft htj het met En J Ifl dat gedaan had zouden wy J dat niet kwal k hebben kunnen J oi Vader heeft hem verteld dat j en ik weten wat et In de TOdkast wordt bewaard Dat er zevenduizend mark m waren niet Sedert wanneer heeft T zooveel geld in huis ar broer antwoordde niet waar denk je aan Aan mets s Wenkhusen rookte zeer wei nig doch nu had hy al drie sigaretten gerookt Deze vreeseluke hitte maaktme ellendig Als het morgen nog zooheet IS dan doe ik mets De dief kan met den postzegelniets uitvoeren zei Elhe peinzend Waarom met Zy IS niet te verkoopen Alsiemand een schildery dat d geheelewereld kent steelt kan hy het ookniet verkoopen Zoo gaat het ookmet den postzegel Dat heeft de commissaris zekerook gezegd Ellie keek hem verwonderd aan Neen dat denk ik of denk jy dat iemand dien Mauritius zal koupen als het bekend wordt dat hy gestolen is Voorloopig weet niemand nogiets van den diefstal Voorloopig a maar morgenstaat het m alle kranten Fnts Wenkhusen keerde zich naar zyn zuster om In alle kranten je denkt Natuurlyk EUie had een kwestie aangeroerd waaraan hy nog niet had gedacht Natuurlyk nu zy het zei twyfelde hy er ook niet meer aan dat de kranten zich uitvoerig met den diefstal zouden bezig houden Deze omstandigheid droeg er niet toe bü ztJn stemming te verhoogen Vader zal woedend zyn zei hy Hy lioudt met van zulke dingen Dan zullen er massa s njénschen opbellen of komen Misschien was alles ook maaréen verzinsel je weet hoe vader isien verstrooide professor is by hemvergeleken een handige loopjongenDat heb ik ook tegen den corfimissans gezegd En wat antwoordde hy Niets Ik zei dat vader het gelden den postzegel misschien ergens anders had neergelegd Fnts gaf geen antwoord Maar EUie stiet een kreet uit Kyk ginds by den steiger datIS toch vader Het was Andreas Wenkhusen en ondanks de hitte wenkte hy met beide armen Wy moeten komen Ja nep EUie en opnieuw werdzy opgewonden Vader staat daarmet zonder reden er is zeker ietsgebeurd Fnts gaf opnieuw gas De boot maakte een sprong en het vvater spatte hoog op Beloof my niets te vertellen schreeuwde Fnts boven het lawaaivan den motor tut Zy knikte Fnts Wenkhusen haalde verlicht adem Hy baalde het dameszakdoekje te voorschijn en wenkte zyn vader li e Hy had het echter niet goed vastgehouden want een windvlaagje ontrukte het hem Het fladderde m de lucht en viel ongeveer twmjig meter van de boot verwy derd m het water Het leak alles zoo natuurlyk dat EUie het met eens bemerkte geen oogenblik dacht zy er aan dat Fnts dit met opzet had gedaan Enkele minuten later legden zy by den steiger aan Het bericht van de arrestatie van de jongedame samen met een onbe kenden man kwam by Brand op het bureau Hy was juist bezig de mbrekers te verhooren en verborg zyn verwondering niet over hetgeen hti nog te hooren kreeg Waarom hebt u dat met dadelyk gezegd Ja waarom niet Brand keek op en zag drie gezichten zonder uitdrukking Zy hadden pas later aan die ontmoetmg gedacht U kimt die vrouw met beschryven Neen om dat te kunnen had men haar beter moeten zien en daar was geen tyd voor geweest nog gezwegen van de onzekere belichting AUes ging zoo vlug plotselingsloegen de vlammen uit het huis ernaast Twee van ons waren middenin den tuin en de derde stond nog by de boot En op dat oogenblik gilde een vnrouw H arom MisSchtfn om den brand Of omdat jj door u was gezien I Niet mogelkk commissaris wtjwaren erg stU En als z j voor onshad gegild zou zy onS met tegemoetzyn geloopen Liep de vreiuw naar u toe Z der dat zy het wist Wyschrokken geweldig en holden naarde boot terug Wat dacht u toen u die vrouwplotseling hoorde en ook zag Wy schrokken en daarna hebbenwy er niet meer aan gedacht Wyhadden haast om weg te komen endaardoor is ook de rugzak blyvenhggen Wy gunden ons geen tyd wysprongen in de boot en roeiden weg U weet dus met wat er met devrouw IS gebeurd hebt u geen mangezien Neen Ook nipts gehoord De mannen hadden niets geiiuuid U iroet den brand van hetmeer goed hebben kunnen zienl Ja en wy waren nog met eensaan den anderen oever toen debrandweer al kWc i Commissaris Brand ging na het verhoor dadelyk naar het station Men had de twee arrestanten in de kamer van den chef gebracht de beide beambten die hen hadden gearresteerd waren er ook by Brand begroette Ursula als een oude bekende Aha daar bent u Hy gaf haar zelis een hand Waarom hebt u ons zooveelmoeite laten doen m jn beste jongedame Had u met kimnen vermoeden dat wij u toch kregen Enfin dat komt er nu niet meer op aan Mag ik uw naam weten Ursula Brehmer Brehmer een Brmkmann Brehmer antwoordde Ursula eohygde En dit IS uw vriend Dat dat is Werner Steube stelde de manzich voor en legde onmiddellyk eenaantal papieren voor den commissaris neer Hier zyn mtjn identiteitspapieren Ik sta met myn persoonvoor deze jongedame m Een oogenblik alstubheltBrand keek beiden beurtelmgs aan In hoeverre hebt u met deze geschiedenis iets te maken Vertelt ukort en bondig de wl aarheid Juffrouw Brehmer heeft eeagrap willen uithalen anders mets Wat juffrouw Brehmer heeft g daan zal zy zelf vertellen ik wil vaau hooren wat u er mede te make hebt Myn rol is klem ik heb Mynheer Steube heeft heele maal mets met de zaak te maken viel Ursula hem in de rede Wuhebben elkaar nu pas leeren kenneoi Haar gezicht was licht overbloosd Ik verzocht hem my te latengaan maar hy m ieder geval benik alleen voor alles verantwoordelijk Brand bemerkte dat hij op deze manier niet verder kwam Wacht u hiernaast ik zal u l ten roepen als ik u noodig heb Hy weidtte een beambte en maakte een kort handgebaar als antwoord op Steube s protest IWordt vertx iid