Goudsche Courant, donderdag 29 mei 1941

TWEEDE BLAD DONDERDAG 29 MEI BUITENUMD DarrscB lbgerb kricot DE ONDERGANG VAN DE BISMARCK I4e afd9tad van Kreta ingenomen Het opperbevel v n de Dultsche weernia 4it maakt bekend Zooali reeda gisteren is medegedeeld a bet aiacacbJp Bismarck na lijn ïegenrijk gevecht bü Ualand op Mei des av j ds door een tprpedotreffer van f n vijandelijk vliegtuigonbeatuur r geworden GeUouwaui de laatste radiografische mede ling van den vlootvoogd admiraalLüüens is het slalschip met 7 n ommandant kapitein ter zee Lindemann en tijn dappere bemanning op Mei des voormiddags tegenover de eer groote v jandelijke overmachtbezweken en met wapperende vlagondergegaan Op het eiland Kreta maken de operaties In nauwe samenwerkmg tus chen bergjagers valschermtroepen en uit 4 luchj gélaf de troepen goeden voortgang Gisteren hebben Duitsche bergtroepen ondanks de moeilijke terreinge teldheid den taaien tegenstand Van de Brit che strijdfcrtchteii en benden opstandelingen gebroken Zu wierpen iji d appwe aanvallen den vüand uit zijn stellingen namen dÉ hoofdstad Candia in er achtervolgden de verslagen vijapdelüke strydkrachten ten Zuiden van de baai van Soeda Onder de talrijke gevangenen bevindt zich ook de Gneksche marinecommandant van Kreta Formaties gevechts en torpedovliegtuigon Rebben onophoudelijk in de gevechten op den grond ingegrepen vijandelijke troepenconcentraties uiteengeslagen batterijen tot zwijgen gebracht en den terugwijkenden vijand zware verhezen toegebracht Duikbommenwerpers hebben de poging van de Britten om zich over zee terug te trekken verijdeld In de baai van Soeda brachten zij vier koopvaarders van 5400 b r t in totaal tot zinken en beschadigden twee ander yrachtbooten zwaar Luchttransportformaties steunden den stnjd op het eilaild door voortdurend nieuwe stijdkrachtcr aan ie voeren Ten Zuiden van Kreta dwongen Duitsche gcvecht svliegtuigcn een Britsche vloot formatie tot den stri id plaatsten bommen op een zwaren kruiser en een torpedojager en schoten een tankboot in brand In Noord Afrika hebben DuitschItaliaansche troepen den Halfajapas ten Zuidcfosten van SoIIoem genomen Zij maakten negen stukken geschut zeven gepantserde strijdwggens verscheidene ander pantservoertuigen en een grooie hoeveelheid oorlogstuig buit De vijand leed zware bloedige verliezen en verloor een aantal gevangenen De eigen verliezen zijn gering Toiiiedovlipgtuigen bestreden troepenkampementen en concentraties van auto s in het gebied ronéom Solloem Rondom Engeland hebben gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht drie vrachtbooten van 17 000 b r t in totaal vernietigd en een anderen koopvaarder zwaar getroffen Andere aanvallen van het luchtwapen richtten zich op haven installaties aan de Engelsche ZuidWest en Zuid kust beneven aan de monding van de Theems De vijand heeft in den afgeloopen nacht met zwakke strijdkrachten een germg aaotal brisant en brandbommen uitsluitend op woonwijken in West Duitschland laten vallen voornamelijk op Keulen Onder de burgerbevolking waren er verliezen aan dooden en gekwetsten De bemanning van een verkenningsvliegtuig luitenant Nemecek Oberfeldwebel Schackert Feldwebel Hemmer en onderofficier Fahrenbach heeft bij succesvolle stoutmoedige boven Engeland bijzonder zich vluchten ondcr C heiden ITAUAANSCH LEGERBERICHT Belangrijke stelling bü SoIIoem veroverd TALRIJKE BRITSCHE VLOOTEENBEDEN GEBOMBARDEERD In zijn weermaehtsbericht no 357 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend In den nacht van 28 Mei hebben onze formaties bommenwerpers de basis Malta bestoot In Noord Afrika hebben de Italiaansch Duitsche strydjfrachten aan het front van Solloem tijdens een succesvol optreden dat hun in staat stelde een belangrijke stelling op den vijand te veroveren krijgsgevangenen gemaakt en negen kanonnen en zeven tanks buitgemaakl Op 26 Mei overdag hebben Italiaansche en Duitsche formaties vliegtuigen talrijke Engelsche vlooteenheden op ongeveer honderd mijl ten Oosten van Derna gebombardeerd Een vliegtuigmoederschip een kruiser een torpedoJager en vier schepen werden getroffen Op een anderen kruiser die ook door bontunen van zwaar kaliber werd getroffen constateerde men een hevige ontploffing Andere vliegtuigen bombardeerden voor anker liggende schepen in dê haven Tobroes In Ooït Afrika werden overal de aanvallen van den vijand aan het front ien Noorden van het gebied van Galla en Sidamo afgeslagen In het merengebied is kolonol Deeicco roemvol gevallen aan het hoofd van zijn batalioüt In het gebied van Amhara heeft het garnizoen van UoldcheCt dat sinds eenigen tyd belegerd wordt opnieuw den elsdi tot overgave v n de hapd gewezen NA DE REDE VAN ROOSEVELT CONFERENTIE VAN ADVISEUB8 DEB JAPANSCHe KEGEERING In de ambtlwohing van den Japanichen ministerpresident is hedenochtend tea nferentie van alle adviseurs der jWÉeering gehouden waarbij ook h t kabinet vertegenwoordigd was en waarbü de algemeene politieke toestand met het oog op de rede van Roosevelt is besproken Intusschen wasjde z g Liaisonconferentie van de refeering het leger en de marine voor een beraadslaging yan verscheidene uren bueengekomeo DE STRIJD OP KRETA Duitsche troepen rukken verder op BARONEKRIGE TEGENSTAND BU 80EDA BAAI De Duitsche troepen op Kreta hebben op 28 Mei de baai van Soeda achter zich gelaten en rukken naar aan het D N B gemeld wordt Verder naar het Oosten op Aan de Oostkust van de baai van Soeda hebben naar het D NB è verneemt Grieksche en Britsche strijdkrachten bijzonder hardnekkigen tegen stand geboden Het gelukte den Duitschen troepen den vijand uit zijn stellingen te werpen en verscheidene honderden gevangenen te maken Het betreft hier vooral Grieksche en Britsche soldaten Bovendien werd een groote hoeveelheid oorlogstuig buitgemaakt Gisteren zijn verscheidene contingenten Italiaansche troepen op Kreta aan land gezet om deel te nemen aan de operaties Engelsch vlooteskader aangevallen TORPEDOBOOTJAGER TOT ZINKEN GEBRACHT Gisterochtend hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen eeri sterk Britsch eskader ten Westen van Noord Ierland aangevallen Zij brachten den vijand aanzienlijke verüczra toe aldu het D N B Door bomtreffers werd een torpedobootjager tot zinken gebracht Een kruiser werd getroffen door eer iware bom en verloor zeer aan gevechtswaarde Duikboot Ask verloren gegaan De Londensche berichtendienst deeltmede V De Britsche admiraliteit betreurt het te moeten mededeelen dat de duikboot Ask over tijd is en dat aangenomen moet wolden dat het schip verloren IS gegaan Duitsche luchtaanvallen op Engeland HEVIGER DAN VOORAFGAANDE NACHTEN Gevechtsformaties van het Duitsche luchtwapen hebben in den afgeloopen nacht hav rs en fabrieken op het Britsche eiland met bommen van verschillend kaliber aangevallen De Britsche ministeries van Luchtvaart en Binnenlandsche Veiiigiieid hebben naar de Engelsche berichtendienst meldt fiet volgende communiqué uitgegeven over de vijandelijke activiteit in de lucht in den afgeloopen nacht boven Groot Brittannië De vijandelijke activiteit in de lucht In den n cht van Woensdag op Donderdag is heviger geweest dan tijdens de vooratgaande nachten Er werden hierbij op een aantal ver van elkaar verwijderd liggerde gebieden bommen uitgeworpen in het bijzonder op het Noordwesten Oosten en Zuidoosten van het land Hierdoor werd schade in een zekeren omvang aangericht en een aantal slachtoflers gemaakt In het Zuidoosten is een aantal personen dakloos geworden Duitsch artillerie beschiet Engeland Reuter meldt dat vérdrag iid Duitsch geschut aan de Fransche kust kort na middernacht met een beschieting over het Kanaal is begonnen Hoe de oorlog gewonnen kan worden VERKLARING VAN MENZIES Naar Reuter uit Canberra meldt heeft de Australische minister president Menzies in het Huis van Afgevaardigden verklaai dat het Empire eerst dan de i oorlog zal gaan winnen wanneer de geheele indusfrieele productiecapaciteit van de geheele demo cratische wereld gaat meehflpen en wanneer men meer machinerieën produceert dan de vijand Deze gigantische opgave is alleen dan te vervullen warfieer men iedere gedachte aan eigen gewin laat vallen Australië mag niet één enkele shilling uitgeven voor dingen die in den oorlog niet belangrijk zijn Korte berichten Schout bij n cht Laii tot duaverr Itallaansch murlneattach t Washliifton ii te Bome aanrekomen T f Ji K Hongaarjche krin en wrluidt ixgieft de minlster pretident m minister van Builenlandsch Zaken VonBarilossy iich Dinsdat voor een oHicleel be zoek naar Rome Tc Teheran itfn gUteren de ratificatieoorkonden op het vriendi hapsverdrar lus Chen Japan en Iran uitgewlawld BINRERUND Buitengewone maatregelen voor de kust verdedi ng RfEEDS VAN KRACHT GEWORDEN Om misverstanden te voorkomen zij med Hdeèld dat de dezer dagen gepubliceerde verordening van den Rijksccmmissaris houdende buitengewone maatregelen voor de kustverdediging op 26 Mei in werking is getreden VRUWIIXIGE VERZEKERING INGEVOLGE DK OUDERDOMSWET De Staatscojiirant bevat een besluit van den secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken houdende bijzondere maatregelen ten aanzien van verzekeringen als bedoeld in artikel 10 vierde lid der Ouderdomswet Volgens dit lid van g oemd artikel is ieder gehuwd rijksingezetene bevoegd zijn echtgenoot bij de Rijksverzekeringsbank te verzekeren voor een rente na zijn overlijden tot een maximum van 10 gulden per week Op aanvragen voor deze verzekeringen werd rechtstreeks door den Raad van Arbeid beslist Thans is bepaald dat aanvragen door den Raad van Arbeid aan het bestuur de r Rijksverzekeringsbank moeten worden voorgelegd waarna de raad overeenkomstig het advies van genoemd bestuur een beslissing neemt Is het bestuurder Rijksverzekeringsbank van oordeel dat aan de verzeker ring ten gevolje van de huidige omstandigheden een buitengewoon zwaar risico ou zyn verbonden of wel een riscico dat zich wegens de onzekerheid omtrent zijn grootte bezwaarlijk voor dekking door verzekering leen t dan kan het tot afwijzing van de aanvraag adviseeren Adviseert het bestuur der Rijksverzekeringsbank tot toelating tot de verzekering dan kan het daa den eisch verbinden dat vooi die verzekering naast de krachtens het tariefbesliïit V O V te betalen prmiie een extra premie betaald zalwordep ter dekking van de uit de huidige omstandigheden Voortvloeiende v rzwarjng van het risico Het bedrag dezer extra premie en de termijn waarover zij by vooruitbetaling moet worden voldaan worden door het bestuur vastgesteld en kunnen door het bestuur worden gewijzigd Een zoodanige eisch kan ook worden gesteld ten aan ien van een reeds loopende verzekering gesloten na den datum van inwerkingtreding an dit besluit In verband met t vötir aande wordt voor nieuw te sluiten verzekeringen buiten werking gesteld de bepaling dat extra premie verschuldigd is voor den verzekerde die direct onderworpen is aan oorlogsrisico hetzij als actief die nend militair dan wel in eenige andere functie GEGOTEN SCHROT In de Nederlandsche Staatscourantvan 28 Mei 1941 no 102 is de IJzer enStaalbeschikking no 5 gepubliceerd Deze beschikking bepaalt op welkewijze de handel gegoten schitt kanverkoopen en op welke wijze de verbruiker zijn behoefte aan dit materiaalkan dekken Tevens zijn bij deze beschikking maximumprijzen xastgesteldvoor kokiUenschrot gegoten yzerschrot Ie soort gegoten ijzerschrot 2e soort potterie en hard gegoten ijzerschrot Hartguss OJVS KORT VERHAAL TE MOOI ALIBI door ABLOVA Inspecteur Munde gaapte tegen den rug an den chauffeur die hem met snelle vaart door de buitenwyken van de stad naar de villa var profesior Tresholm bracht Hij gaapte lang en onfatsoenlijk daar hij danig de smoor m had en aldus luidruchtig wenschte te protesteeren tegen alle zelfmoorden die tegen middernacht plaatsvonden en ongelukkigs pohüemaiincn uit hun slaap hielden Het was een gure herfstavond kort voor Kerstmis Eén avond om met een heete groc achter de kachel te kruipen en de krant Ie spellen Munde keek op zijn horlogekwart voor twaalf t Zal me benieuwen hoe laat ik in bed lig Daar was t huis van professor Tresholm een lichtzee in de di pe duisternis van den maanloozen avond De wagen reed over het knjsterende grint van den voortuin en stopte voor de monumentale deur die onmiddellijk geopend werd E n heer in avondtoilet dr Rasmus de secretaris van den professor liet den inspecteur terstond in de wachtkamer van den overledene Vreemd dacht Munde toen hij de sjtuafie opgenomen had heel vreemd dat iemand die van plan is zelfmoord te plegen eerst rustig bij een schemerlamp in een boek gaat zitten lezen Bepaald belachelijk dat hij er zijn huisj sje en sloffen bij aangetrokken heeft Getikt of iemand anders heeft hem een handje geholpen De inspecteur was zijn heete groc en warme bed vergeten Hu staarde naar het lichaam aan zyn voeten naar de revolver die naast de geopende hand op den vloer lag Hy liet zyn blik door de kamer dwalen van het ge opende boek naar de brandende schemerlamp van de grijze pantoffels naar het gemoedelijke huisjasje Zijn in tuitie waarschuwde hem hier klopt iets niet Vanonder zijn oogharen gluurde hij naar den secretaris die bleek doch beheerscht tegenover hem stond en naar de jonge weduwe Tresholm die op haar zakdoekje bijtend en met roodgeschreide oogen op een stoel zat Was het verbeelding dat die twee elkaar een blik van verstandhouding toewierpen Hm dacht Munde een oude professor zyn jonge vrouw en een jonge secretaris Schudt ze door elkaar en voeg er twee eetlepels passie DE NEDRRLANDSCBE EN DUITStTBE JEUGD Het A N P meldt Dr Lindenburger leido van de BdehlasteUe der Hitlerjeugd in Nederland en adviseur in het commissariaat generaal voor biozondere aangelegenheden voor jeugdzaken hield gisteren op de dagelyksche peraconferentie te s Gravenhage een referaat over den jeugdarbeid Spreker schilderde hoe voorheen de politiekie omstandigheden de opkomst in de nieuwe jeugdbewegmg ia Nederland beletten doch verheugt zich thans mede te kunnen deelen dat de nationale jeugd storm reeds 12 000 leden heeft en in harden stryd om eiken jongen Nederlander succes op succes behaalt Oorspronkelyk was de bedoeling alle daartoe in aanmerking komende jeugdorganisaties bijeen te brengen Besprekmgen met den heer Weger uit Meppel leider van de agrarische jeugd in de Noord Oostelyke provincies van het land samen ongeveer 70O leden leidden er tOe dat de heer Weger zich bij den N J S aansloot Overeenkomstige besprekingen met de padvinder organisaties mislukten echter Met zeer veel geduld is getracht deze organisaties tot samenwerking te brengen doch ten slotte is na drie maanden vergeefsche pogingen en na het vaststellen van politieke en zedelijke misstappen de consequentie getrokken en werden de padvindersorganisaties ontbonden Een gelyk lot wedervoer de leiding van de jeugdherbergcentrale die constant weigerde om aan Joden het overnachten in de jeugdherbergen te verbieden Derhalve IS thans de toestand opgeklaard er is één groote jeugdorganisatie nl de nationale jeugdstorm Ook de Hillerjeugd in Nederland is gegroeid Deze telt heden 3000 leden Zij streeft het juiste contact met de N J5 na Door de kameraadschap tusschen den Reichsjeügdleider en den Nederlandschen hoofdstormer C van Geelkerken werd dit contact reeds sterk gelegd Duitschers blijven Duitschers en Nederlanders Nederlanders maar het doel is hetzelfde een groot nieuw organisch Europa en een gemeenschap niet op uiterlijkheden gebouwd doch op de waarachtigheid van den mensch die de waarachtige gemeenschap wil UIT DE PERS De lichamelijke opvoeding De N R C r t bespreekt de verwaarloozing van de lichameüjke opvoeding hier te lande De oorzaken van dezen toestand zijn van verschillenden aard maar komen toch neer op een zekere Nederlandsche rninachting voor wat des hchaams is Er zal rog heel wat Nederlandschér deftigheid moeten overjk onnen wprden vóór de Nederlandondcrwiizer vooral als hij wat verder is zich van harte met zijn leerlingen lichamelijk oefenen zal Wij herinneren ons in dit verband hoe een jong predikant toen hij met de jeugd die hem i oor godsdienstonderwijs toevertrouf was een korfbalclub oprichtte en daarin lustig medespeelde het bij zijn gemeente danig verkorven had Het was in strijd met de deftigheid van een voorganger Natuurlijk waren er ook bezwaren tegen dit vak van theologischen aard bi het orthodox Protestantsche volksdeel Zijn deze laatste bezwaren echter wel reeds verdwenen de eerste zullen nog moeten verdwijnen bij dan krijg je een raadselachtigen eifmitord Een formaliteit excuseerde Munde zich later De politiedokter had vastgesteld dat de dood van proffes wr Treshelm waarschijnlijk tusschen 10 en U ingetreden was Louter een formaliteit wannter ik u vraag waar u den avond hebt doorgebracht Was u thuis Waar hoorde ii het schot Mevroi w Tresholm en ik zijn naar den schf iwburg geweest zei de secretaris De professor hield niet van uiteaan en veryocht mIj meermalen zi n vrouw te begeleiden Toen we over elven thu skwamen vonden we hier Juist Voor de goede orde vertelt u eens precies hoé u den avond doorbracht Om half acht reden we net de auto van den professor naar den schouwburg waar ik den wagen naast het gebouw parkeerde Juist In de schouwburglaan zelve IS het parkeeren verboden Hoe lang reed u daar over Tien minuten Niet langer Er werd Peer Gynt gegeven In de pauze dronken we in den foyer een kopje koffie Om elf uur reden we naar huis terug De secretari scharrelde in zjjn zak en haalde er een paar papiertje uit Kijk hier hebt u onze plaatsbewijzen en garderobenummers Twee benedenloge A las Munde Klopt Dank u Den volgenden dag reed hij naar den schouwburg en informeerde daar of de dame en heer die in Loge A gezeten hadden gedurende de voorstfl ing ook weg waren geweest De programmajuffrouw kon zich met zekerheid herinneren dat zulks niet het geval was geweest Wel hadden ze in de pauze hun plaatsen even verlaten Ook de persoonsbeschrijving die ze gaf liet geen twijfel over Daarna bevestigde de garderobejuffrouw ilog dat niemand voor afloop zijn goed aan de vestiaire afgehaald had Mui ide onderdrukte een paar leelilke woorden Toen bedacht hü zich cpeens De pauze duurde een klein half uur Tien minuten heen tien minuten voor den terugrit en tien minuten om den professor in zijn werkkamer op te zoeken en met zijn eigen revolv er neer te schieten Zonder hoed en jaswaarom niet Niet met een taxi natuurlijk dét kon later gevaarlijk blijken De laatste houvast lontviel Munde toen de autowacht hem plec itig verklaarde dat geen van de aast den schouwburg geparkeerde iuto s Langzamerhand ia nu wel in ens volksbe f doorgedrongen dat eengoede lichamelyke opvoeding een onverbiddelijke eisch is voor een harmonische opvoeding van den mensch Het mens sana in corpore aoo uitgelegdals alléén in een gezond lichaam eengezonde ziel moge onjuist zijn omdatook in een ziek of gebrekkig lichaameen gezonde ziel kan wonen als hoogste ideaal van menscfael kheid eengezonde ziel wonende in een gezondlichaam hlyft het volledig gelden Wezeggen een harmonische ontwikkelingvan den mensch omdat het hier nietbetreft iets naast iets anders maariets vervlochten tot in elke vezel methet andere Niet alleen uit een gezond heidsoogpunt als afwisseling met detoch eigenlijk onnatuurlijke uren op deschoolbanken moet de lichamelijkeoefening dienen Maar ook en bovenalom een goed getraind lichaam te krijgen dat daardoor ook intellectueelgoed doet reageeren dat moreel zelfbeheersching opoffering gemeenschapszin heeft leeren kennen Hetlichaam brengen onder de beheerschingvan den wil zeide een oude gymnastiekleeraar en wy voegen erbij endien wil stalen De goede lichamelijkeopvoeding doet de volkskracht toenemen Nu is de eerste maatregel om de lichamelijke oijivoeding tot haar redit te doen komen reeds voorbereid door de vorige regeering Met 1 Januari 1941 is de termijn waarin scholen vrijstelling konden bekomen van het onderwijs in dit vak niet meer verlengd Nominaal is dus dit onderricht nu overal op de Lagere en U L 0 scholen ingevoerd Er is een inspectie lienoemd één hoofdinspecteur en voor elke hoofdinspectie van het lager onderwijs een inspecteur Maar daarnaast en dit schijnt ons het belangrijkste toe zijn een tachtig consulenten aangewezen mannen en vrouwen met middelbare bevoegdheid voor het vak Zij moeten den onderwijzers en onderwijzeressen door cursussen de te onderwijzen leerstof bijbrengen en hen door voorbeeld en oefenen geschikt m lfcn voortaan op hun scholen deze lessen te geven Men meent dat hiervoor een jaar noodig zal zijn Wanneer we zien naar de bezieling waarmede velen der Jongere mannen en vrouwen die het onderwijs dienen de reeds bi voorbaat dezer maatregelen ontstane applicatiecursussen volgen dan meenen wij ook dat hier m een jaar veel gedaan kan worden Met een stevjgen ruk kan dan dit onderricht flink omhoog gestooten worden In dien tyd ken wellicht overwogen worden want de opvoaJing van den jongen mensch eindigt niet op dertienjarigen leeftijd duurt wel tot de nieerderjarigheid wat men doen kan aan de lichamelijke opvoeding der zoogenaamde rijpere jeugd die geen onderwijsinrichting meer bezoekt Zij heeft wellicht dit onderwijs nog meer van nnode dan die voortgezet onderwijs gaan genieten waar dn vak in het programma kan opgenomen worden Lokalen en terreinen zullen er dan zijn bevoegde en deskundige leiding IS er efioopen nog erfcéle honderden bezitte rs der middelbare bevoegdheid zonder aanstelling rond laaf men dan ook zorgen dat hier geen deel onzer volkskracht verloren ga Onze geheele jeugd moet het groote voordeel ei varen een goede lichamelijke opvoeding te hebben genoten ADVERTEERT X IN DIT BLAdS den vorigen avond voor het eind van de voorstelling van zyn plaats was geweest Ik geef het op mbmpeiie de inspecteur Jtoeri hij op weg naar huis langzaam door de Schouwburglaan wand elde Natuurhjk wist hij wel beter want hy zou geen rust hebben voor hij dit zaakje uitgepuzzeld bad Ik geef het op bromde hy nog eens Zijn oog viel op een van de borden Niet parkeeren die n er overal gepla stonden Hy hield stil en krabde zich achter het oor Stel je oor da Biismus den wagen nu eens met naa t u schouwburg maar hier n de vcrbociiT Schouwburglaan geparkeerd liad Met het risico een boete ie moeten betalen Toegegeven Maar tevtn met de kans niet gesnapt te worden en het prachtige alibi in elkaar gcprju te hebben dat een misdadigpr zich maar drooraen kan Programma juf f ouw garderobejuftrouvir en autowacht die allemaal onder eede verklaren Kunnen dat niemand voor htt einde van de voorstelling verdwener is Dien middag nog kreeg de secretaris dr Rasmus tw oek Het was een meneer met een gryze knevel en snorretje die zich voorstelde als rechercheur van politie Hij toonde zyn penning Het gaat om wagen X 7373 die hier thuishoort zei hij een boekje uit zijn zak halende De auto werd gisteravoid aangetroffen in de Schouw biirgiaan waar het farkeeren verbod n IS zooals u el zult weten Dat kost u twintig kronen indien u mij d Ci tegen kwitantie bctaait anders rrygt u een nroces verbaai Dr Rasmus schrok Hadden ze hem achteiof toch nog te pakken voor dat parkeeren Ontkennen Maar wan neer hij met twintig kro nen eeh protes verbaal kon voorkomen was er niets oan het handje Geen proces verbaal zei hy haastig Graag wil ik het zoo afdoen Kb hij haalde ai zyn portefeuille te voorschijn U bent er ingeloopen klonk op dat oogenblik de snydende slem van inspecteur Munde die zich van knevel en snor ontdaan had U bent mün arrestant Dat komt er van zei hij wijsgeerig tfgen zichzelf toen hi een half uur later op weg was naar huis Je kunt albfi té mooi maken óók een alibi Kaaruk verboden Auteursrecht voorbehouden welke plaau vond ondanks d l oe verheugend dit blyk v vinciale nVitaliteit ook moge neemt niet wég dat wij dej vaiuiakeu uif ttaatsrechteliik i locK moeten betreuren Het mers niet aan om de door de Cm en wet vastgestelde organisat provincie zonder meer ie latj f en een privaatrechtelijken voni f vereeniging te kiezen voor het L Ien van een bepaalde taak wiw getwijfeld een deel dei OvWhJril mtmaaktl Hdiii 486e STAJlTISLOTESU rUFDE KLASSa CllT ti Uil Trekking van 29 Mei 5M No 1183 ƒ 1M No 1802 7407 142U 4 No 4118 4391 65 1 2143 280 No 4822 5294 7 i80 8 87 14 1615S 12008 llïtl ƒ 10 No 3238 9938 6UI5 15235 16944 21T i PRUZËN VAN 0 8 4346 7185 10596 1 MU1 llllffllllflllfl 11178 4374 7195 10599 13115 1154 4377 7448 10748 13258 1184 4397 7508 10847 13284 1I9U 4567 7520 10887 13379 1348 4607 7617 10911 13412 1393 4738 76S7 1086 13441 1497 4834 7664 10M9 13521 1531 4983 7724 11032 13535 19U2 4989 777U IIOSO 138 6 19411 5047 7916 11186 IMUi 2027 5192 7920 11200 13990 2 170 5245 7935 1J311 14054 2477 5267 7950 11359 14142 249C 5445 798 3 11392 14174 2527 5555 8139 11503 14247 2555 5576 8542 11680 14380 17404 20301 1746 20301 280 1 9593 8647 11811 14447 2844 6701 8766 11876 14821 1749J 20ï I759 2 3j 17599 Wl 2988 5830 8873 11898 14832 11848 3052 5901 8929 12071 3U84 5914 8955 12118 14931 17673 W 3185 5935 8919 12135 14977 I780S 2 747 3249 6028 9026 12148 14981 178 2 209S0 3277 6208 9048 12180 15021 180UO 20951 3374 6214 9221 12226 15145 18075 20914 3422 6890 9 363 12267 15198 1S133 SIWS M M 6723 9476 12 301 1S 66 IBUI Jlln 41 6784 9518 12378 1550 IM13 21295 3 90 6787 9592 12479 1 5 2 1 J74 J13a 3712 6813 9747 12648 1572U IH623 2141 3825 6819 9758 12734 1575Ü 18785 21411 3848 6850 9883 12886 AS7 05774 158511 18912 217 J 3976 68S5 10014 12944 18929 JU55 4239 8951 10111 13030 19009 J199S 4261 7106 10288 Mr isn 54 19 161 le 32 4389 7336 984 U683 IMIA m 1 I3 4393 7363 9850 12 84 15870 19171 1038 440U 7367 9894 12705 IMS8 1917S 1057 4403 7389 9903 1 279 1 Ml 19191 1Ü5B 4410 740 1 9922 12824 ISÜ i 1921 1115 44 12 7433 9928 12891 fïo mit IJ24 4473 7451 9949 129 5 IV175 19 121 1201 4498 7472 99r 3 131 l i 16 131 ir f 1233 4580 7487 10U25 13120 IbUil 19441 1253 46S1 7568 1U026 13124 16121 18454 129 i 4676 75J9 10048 13125 161 8 I94U 129 4696 7625 10050 ll 7 Il 187 19 lij 1322 4737 7637 10081 11222 16228 1951 1 330 4764 7663 10118 1 3327 16259 19S 17 1370 4772 7668 10142 f l 265 1S5I8 1408 4786 7671 10189 iwati 19561 1448 49U8 7751 lOÜUO J3479 l 3ij 195 4 1476 4930 7752 10216 13519 13 i2 11 I9T7 1477 4947 7797 10242 1 1 7 1 1 191 21 1526 006 7819 10245 13H6 I1 174 1974 1 553 5009 7824 10247 IJ62i 10 84 19791 1WI5 5061 7834 10270 131 16 16489 19828 1623 5143 7838 10277 131 4 1 456 I9fi9 1046 5162 7879 10291 13740 1 12 19 li 1714 5174 7897 1Ü301 13T6S 11 754 llBtS I7 f7 5 81 7903 10341 i 7T i lL7e i Wl 1741 5J86 7940 10347 1 1 4S inirr 19917 1742 5190 7947 10 354 I I9I4 i II w 1786 522T 7 55 10361 1 1928 lIMI I9 S 17 7 ï2d7 7971 10 366 l 42 m ism 1819 5268 7981 1 1 161 13959 mii 19999 2029 5304 7986 10369 14U17 111 wm 2044 5323 8039 10374 14052 17 200 M 2072 S H 8049 10 178 1411 171 411 20 W 2108 5360 8073 10 192 141 5 21 2007 2117 5368 8156 10 194 141 8 1 H 1 2iiii 9 2137 5376 8lb3 10403 14173 i7ll 2 20121 2163 5385 8188 10471 14194 1 7J 201 7 2164 5436 8226 1U509 14225 171 49 xm 2199 4574 8334 1 1520 14234 l i 0 MJli 2218 5515 8367 10527 14245 1 251 2 1 2225 5549 8392 10528 14258 17288 2023 2254 5578 8398 10576 14282 17 m4 2aX n 5 5614 8434 10586 14284 1714 1 MJO 22E9 5674 8489 10654 14307 1 191 M03 2373 5739 8499 10742 14308 17392 J0311 2316 6748 8511 10767 14351 17 97 203H 2416 5759 8517 10807 14358 17427 20358 2459 5765 8565 10815 14404 17442 20441 2523 5766 8575 10830 14406 l 4 i 20M5 2 67 5823 8577 1U896 14426 1 M 20449 17 4 2 150 17fc 8 MS2 17774 2052J 177M umi r7 s 2W 26U3 5864 8643 10967 14474 261 1 387 1 8 i46 11002 14541 2628 5948 8C95 11038 14 W4 262 5958 8746 11062 14576 2750 5971 8776 11077 14 580 2788 5994 878ir 11083 14620 7 1 4 282 1 6065 8790 11088 146 13 17 1118 2059J 7877 6100 8797 11103 146 1 i M 2ll 40 17971 4 i im loe iiiSuj ao 10 11 20 91 2 08 6128 8844 11113 14655 2937 6133 8912 11124 146 3 2 38 6140 8948 11158 14677 2980 6152 9033 112 14 1472 3 127 6198 9042 11259 14 34 ll n l4 lint vni 20741 U124 30815 IH I 2M21 174 206 18189 2 8 182 7 2W f P W 2118 lf 2 l 21 IJS m i4 211 1B472 2121 J 8474 2126 1847 1 21 9 18529 SISIS 184 42 21 W 45 ai 181 48 2lg 18722 21W 18732 215 moi 21 18772 11 18795 Jlffi 18865 2 3 Jm 189 10 2 J UtfWS 21 189M 21 19001 2 3 136 6200 9046 11285 14773 3060 6216 9072 11338 14834 31 30 6247 9081 11375 14U5II 3220 6342 9092 11 384 149 1 3238 6387 9U0 11403 15 139 3415 6393 9136 11407 15ll i7 3485 6464 9144 11445 l ilO i 3553 6503 9151 11450 15133 3358 8522 9199 11473 15167 3611 6550 9212 11593 15170 3617 6580 9236 11747 1517 1 3761 6644 92651 ms 15230 3778 6688 9327 11850 15233 3780 6697 9392 11Ï81 ire20 15126 3806 6712 9418 15374 3944 6734 9444 11982 15375 3958 6853 9448 12101 15180 3991 6988 9475 12203 15 384 3998 7037 9498 12234 15440 4057 7050 9520 12275 15480 4U87 7118 9521 12298 15494 4088 7122 9540 12302 15515 4097 7148 9553 12343 15520 4110 7172 9638 12352 15535 4123 7204 9664 12392 1 5554 4174 7231 9683 12402 15576 4 93 7249 9689 12414 15610 4234 7257 9726 12482 15632 42 i6 7274 9736 12498 15659 4257 7282 9748 12518 15705 4297 7295 9767 12526 15728 4 147 7298 9M0 12531 15799 4360 7330 9807 1JS87 1 581 1 4388 In deze k sse zijn nnc 1 uf bleit B iii van füOOOO 1 priia var fl nOO 1 prUs van t noo pry var 1000 prlHi van f 000 ï prijzen wir 1 sw 37 prijzen vhc I f 08 Benewn t een pr mi den laat t ultkoiiieiw 0 C een premie van ƒ SOOO voot Hltkomende nummer