Goudsche Courant, donderdag 29 mei 1941

BLAD DONDERDAG 29 M I 1911 EFFECTENBEURS AMSTERDAM 1174 II I4O4 104 2U2 160 183 177 nti 129 75 714 435 223 1 S H94 112 11 54 10t4 714 1374 10 1864 II64 9 4 961 98 994 mi I8 t 144 lo9S 6 2X 6EURS0VER2ICNT den staat uilfiecevaa ield tenslotte eer telecht komt Het is oen kringloop waarin het otficieele diMjonto t n dc centiate bank fieen factor meer vormt OPNEMIMG m BEURSNOreERINO In de Nederlandsche Staat icourant deeït de wnd secretarts generaal van het departement van Financien n ede dat hg heeft aan gewezen ter opneming in de da ie jjksche noteenng in de prij courant der beurzen met incang van Dondeidag 2 Mei IMI ƒ TMjMO 4 ob igalien NV Mij voor Gemeente Crediet gevestigd te Amsterdam De berichten omtrent de intematMnale politieke situatie en alles wat daarmede verband houdt weiden t r beurse van Amsterdam Kt teren m hoofdzaak voor kcnn evinc aangenomen en merkbare invloed ging er dan ook met van uit Het belecc nde publwA wac k aarbiqkeluk niet van pitan om van houding te veranderen en gebrek aan orders as dan ook het meest kenmcrteendc verschf nsel van de markt Voor veranderingen van iprooiere beteekenis was geen nnnite en onder beur tQd had de markt een onbewocen vei oop De aandacht werd in hoofdzaak nog getrokken door de beleggingtafdeeimg Voor de Nederlandsche aat pQpiei¥if t estond er vactc stemming De iUcine jfreUebng die deaer gen vwl waar te nea n was naar het scheen overwonnen ten minste openbaarde zfeh ef teren weer eenige vraag Daariii atfttwlkke de zich nogal u at affaiie in de 4 o obligation 1S42 weOce tuascben tT jM en 9 m werden atgedaan Ook voor de geatafftride leening bestond belangsteUing en hlerby kon een fUnke koei sveibeteruig worden waargenomen want terwO de noteering gisleien een ramiwnt 2ielf achteruitging tot fl tu ftetg de koerfe gisteren tot B3 h later werd telts S9J j c bedongen Oe hoogste pft k bleef ectiler niet gehandhaafd De andeie on£e btaat eTnife£les waren goed prijstwiudend De oude fichuJd en de Indische leeningen waren vryv e onveranderd Voor de gemeentelijke en prov obiigatien kon wederom eenige koorlust worden waargenomen maar aooals reeds eerder uiteengezet is het moterfaal Khaar ch Ue p ndbrieven bewogen zich tegen de aJge h e stemming op de beleggmgiwnarkt in en De affaire ic hMlastrlcelen was zeer klem zelfs Aku s trokken nauwelijks belangstelling De koers w weinig veranderd doch eerder toch iets la£er UmJevere war i goed prtjshoudend De Phillpsaai deelen zakten na varte opening later op den middafj © enige punten in Voor de minder courante fndustrieel n bestond btina geen belangstel Inff De stemming wa echter priishoudend Van open tfken handel in thdi rhe cuftuui fondsen was bgna niels te bemerken Op de tabaksafdeehnc kon het lethts m de iaalste tape tot ro+eermg komen Voor onkele Sumatraaandeecn waarbij de koers nag noe £ ongewijzipd was en geen vaste tenfléni viel aan t geven Suikerrut riefc was neer ti Van HVA s verwisselden slechts een paar stukken van eigenaar waarb een ifraar punten verloren gingen De fisire in rubbertondien was minimaal Amsterdam RuS berë waren eerder ets luier De Incourante soorten waren prij houdend De AeepwarlaMee Ing wac ka m Het was niet flevsakkellME tot a fai e te komen Slechts In enkele t pes kwamen een paar noteerlnfen o4 stand Hier en daar r iuUi erde dit fn iets lagere koersen Prolongatie Z RAOiOfllEüVirS Vrfldae 30 Mei HILVUUU M L 4UJ H 45 Gramo oonmuz M Ochtendgymnastiek OU Gramofoonmuz ï OciiCendcymnan M BNO Nieuwsberichten 815 Schriftlezing en Meditatie f voortiereid door deChr t RadioSticiting S2i Geufij te niuaiek gr p 8 45 Gramofoonmuziek $ 15 B Voor de huisvrouw lêm fftt fijlvestretnoii 2ft 1 j40 JDeclamatiei 11 M Gramotoonmuzjek 11 3 Z xig met pianobegeleding IZM Omroeporkest 12 42 Almanak 12 45 BNOPïieuwsen economische beursberichten I WDe Bomancers met piano intermezzi i CramofnoQiiiuzielt 215 Voor de vfx uw 240 En fmble Bart Ekker 3 00 Pianovooi dracht XJê Gramoftxmmuziek 4 00 Lezen in denBijbel oort ereid door het Vrijï Prot Kerkcomitéi 4J20 GramofootunuztcJc 5 15 BNO Nieuws economische en beursberichten 5M Salonorkest 15 In het romantische rijk der I9de epuwsche schUders lezing 6 30 Orgel pel 7 00 BNO Economische Vragenvan den dag 7 15 Zang met pianobegeleidingen gramotoonmuziek $ M BNO Nieuwsberichten 8 15 Spiegel van dea dag 8 30 DeMelodtsten so iïte en t dameskoor Aethercharme M Nederland iroedt zichae f Producliefalag 1941 9J3 Avondwiiéing voorbereid door f et Vr jz Prot KerkcomatéJk 9 30 Bericbten tEnj dsch S4S GramoCoonmuzieklt tt U IS BNO £ iig l6Ch EcwuMniC nevft from HoUaoQd OM a TMA N 45 CraBi4ifeoi U £ i M Ochtendgymnastiek tM Gramofoonflfbz lAi Ochtend mna t AjM BNO Iffieuwibeiictiten 8 is Gramofonnmuzlek l 00 Voor de kleuters I12t Gramofoonmuzi k V 30 K aas van Beeck en zijn orkest 12 00 Berichten 12 15 Orge pel 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 100 Orlw t E oward 145 Gramofoomnuziek ZM Het fitedeUJk OrkcFt van Maastricht XJtê Gramofoonmuziek IM Voor de vrouw 345 Amuwmentsorkest 4 30 Vomt de jeugd XM GnWrwCoe ntuziek SIS BNO Nleuwseenoaii vbe en beursberichten SJ Ensemble Bandi Biüngb $ M Boet betpreking vooriwreld door de Oirist ItadlcStichtinf CI5 fCnseaAblc Brica Helen 6j4S Toeristische raadfevfnsen TJf BNO Economiw e vra n van den da ï ir Musitjaette en soliste r7 7 4 Kapitatlfime en nationaal socia lünne ie mg jW BNO NieuwBbertchten 45 Het Resi d nfie orkert M9 dt Cfc vt Banden rrt t Vlaanderenland 9 45 G ra mofoon muziek 10 OO BNO Nieuwsberichten sluiting filEIURI Jaarbeurs at 25 jaar JIB WSTELLINO VOOE I EL EN INDUSTEIE 1 het 25 jaar geleden dat een t jksie Ne l rUn cli iiuteU A NedtrUndsche Jaarbeurs j vereenipn Nederlandsch oUicieel gcaticht werd iie men op lu had ge as geen nns gemakkeluk jjgpp volkomen bianco men St veel meer van een JaarMn Lyonsche houten monI Men moest dus tastend gaan loo vertelde de heer f jlint die thans zakelijk direc tmn dl Jaarbeurs aan n redac bïl ANP doch de ge a Van die dagen heeft meege teges met niets en moest van god af a opbouwen en dat dat m September 1916 de gthoa4en kon worden maar nj ongeveer een half jaar moest üitgetteid Maar toen wetd ze i tot een z 5o daverend succes Mdit nug nimmer zulke drukke kad bileefd inrki vanzeli dat er kapers op wam n Amsterdam vond dat jtad recht had op de Jaarbeurs g b ook propaganda voor ge naar die propaganda mislukte i aarslagen op de beurs zijn de afzonderluke vakbeurzen j meubelen schoenen en bouwJ Mciar al d e pogingen heb het pewensrhte succes gehad en jaar is ook de schoenafdee f ter beurze teruggekeeid els was het provisorische in gypuat e omgezet lo iets meer ats onder leiding van den f Gr iadt van Roggen die den ïa teiretarugeneraal had ge n zich geheiel aan dit werk was ïden is dc conjunctuurswiiseling ie jaarbeurs zich goed ontwikSe versteviging van haar pfeitie egeJl 2ich in de stichting van gebouwen waarvan het eerste llml kwam in 1921 het tweede in ktd ide m 1932 en de BèatnxHal IBt In 1936 werd de eerste agran leurs gehouden die dus in dit voor de zesde maal wordt ge mtemationaal gebied heeft de goed werk verricht voor de laniischc handel en mdustrie fcorganisatie van deelname aan löenjandsche beurüen Ter beurze il veel vtranderd Stond de eerste i terk in het teeken van de dit karakter is allengs en veranderd Het instituut is al ele j iren een zuivere handels heer Graadt van Roggen is van at tot 1 Mei 1940 een der drijvenbiebten geweest aanvankel k ajs Ier sccitlanssen maar van l 18 É iecretarisgeneraal Op 1 Mei de or aniiatie veranderd Er toen itn dubbelhoofdige direc tar i Militv en iT W Terpstra fclKer Graadt van Roggen werd crd IkJ van den Raad van Mr dr W A van Zgst is voorigeweesj van 26 Apnl 191 toen imiezocht was tot 5 Juni 1919 dr Fockema Andrea van 29 Juni 1919 UHivember 1S23 dr J C Konmgsvan 17 November 1923 tot 1 1926 en dr F H Fentener van lan 13 September 1926 tot jeurs heelt twee regeeringsi issen gekend den heer F K Wloga chef van de afdeelmg 1 en Nijverheid van het des jide departement en dr W L eM Meyer die nog steeds in J Ais gemeenteluk commis h de heer F W Swane nog functie STAATSCOURANT J iWïing van den $ ecretarls fl i £naj C arlcm H van OpvaetUng Wetea CuHuurbescbermJaa U aiucewezen 8 rdp bü de Nederlandirhe oen wisalic voor toegepast natuurweten ondenoek mr R J Relnlnk tur chef nu dc a dacUaiC hoofer Win UI departement i EN TOWBOIIW Het doordraaien van groenten gKT ERGER DAN HBT IS 2 NOG GROENTEN NAAR i MESTHOOP GAAN Z de n duiecteur eeoaaal van P wSoorzieiung tehrgft men ttte dagen bebbeo eenlge gemeld dat op een groenten 1 of meer partijen spinazie eedraaid dwz dat er geen Dor waren zoodat t op de moesten worden geworpen Sw het wenschelijk dat het gï Pinerkiaam wordt gemaakt 2 t naardigheden die zich F ente als spinazie en b de Jttrvan voordoen en waardoor gnsel van het doordraaien ilElaard en tot zijn juiste t teniggebradit dan heeft vooreerst de dat de om van m sterke hk a ran ae dikwqls J ersgesteldheid qi5 rbeeld bedroeg de aan r eek van 25 tot 31 Maart F om vervolgens wekelyks o gens tot f 3 2 4 en 3 2 8 te stvgen Daarna nam de eveneen i roogsgeiivijze af jT venehqnsel deed zidi toen na de week van vixrui de aanvoer ot was hg vervolgens kj lï l droeg om de week daar ot 11 milioen ig te vtx D t de steifce wnseliiis m den aanvoer weiBig bevorderi ik kan zijn voor CD guxcelden Verkoop van alle be chikbire Iweveelliedeo is duideUjk Kmdigt de winter vroeg dan is de ipauzie ID Apnl klaar en volgt de natuur de glasspinazie op den voet ja gaan zo m elkander ver Dit jaar was er een iii M tusschen de glasspmazie en die van den kouden grond Een langdi r koude als de aftebwpen winter ons heeft gebracht oefent een zeer oogunstigen invloed op de kwaliteit van de spinazie en maakt ze behept met allerlei gebreken De groente wordt dan koperkleung of rood en kfUgt spoedig neiging tot doorschieten zoodat zij lange stelen en weinig Jjlad krygt Ook treedt de woU een zwam er soms vru sterk u op b nu de aanvoer groot dan Iciezen de koopers uit den aard der zaak de beste partyen eruit zoodat het zoogenaamde afwekende goed moeilijk is onder te brengen Is de inazie overvloedig zoodat de veilingprys bij voorbeeld zeven cents per kg bedraagt en de kleinhandelsprijs tien a twaalf cents dan Inmneij ook huisvrouwen met smalle lieurzen zich ervan voorzien Vertoont de spmazie afwijkingen dan geven de koopers ter veiling mede omdat zij ook nog transportlEosten moeten maken loch de voorkeur aan andere groenten die hun mmder risico opleveren Wat kan men dan met spinazie van mindere kwaliteit doen De drogeryen verwerken op dit oogenblik volop spinazie van behoorlijke kwaliteit en eveneens de conservenfabneken voorzoover het vraagstuk van de blikvoorziening ar daartoe in staat stelt Dezer dagen berichtte een blad dat op de Alkmaarsche veiling een party van 550 kisten jonge spinazie op den mesthoop zou zun gesmeten Uit een naar aanleiding van dit bericht ingesteld onderzoek bleek dat het luer spuiazie van tweede en derde kwaliteit betrof Wanneer dergelijke spinazie op een veiling als de Alkmaarfche onverkoopbaar blijft is er niet altijd een fabriekmatige verwerking van al de doorgedraaide hoeveelheden mogeluk Aan een inwoner van Alkmaar die op het doordraaien van die spinazie critiek had geoefend werd eenige dagen later tben opnieuw spinazie werd doorgedraaid gevraagd of hij er weg mee wist Hu gaf het adres van een drogenj te Kolhom die ze naar hij meende zou kunnen verwerken De spinazie werd erheen vervoerd en de inwoner belde enkele dagen later de veiling op met de nwdedeeling dat die drogenj geen spi azie Week te kunnen verwerken Zoo net men dat de zaak minder eenvoudig h ijkt dan menschen die de moeimkheden vaa het probleem niet kennep soms meenen Men zegt wel eens dat doorgedraaide groente ter beschikking van dc centrale keukens ter plaat moet wonlen gesteld maar een centrale keuken moet haar menu s vooraf vastsrellen om zich van den aanvoer der ncfedige grondstoffen te kunnen verzekeren Bovendien zijn de een trale Mewkens reeds afneemster vart groenten van eerste kwaliteit en kan men ze met met groenten van mindere lioedanigtteid opschepen £ n in het algemeen zouden wanneer onverkoopbare groende zou worden weggegeven de handela n met hun aangekochte hoeveelhed blijven zitten dan zouden die hoeVpelheden bederven en zou de moeilukheid slechts verplaatst maar niet opgeheven zyn KERK £ 11 SCIidOL Het bovenstaande moge ertoe medewerken om te voorkomeife dat mert zich omtreht het doordraaien van groente onjuista en overdreven voorstellingen maak ALGEMEENE NEI EaaU it d r perscom van de buiten Mei der Algekerk is iie buitengewone n las voor Aan het offiaeele pers nubsie van de Ned Herv gewone veigadenng vai meene Synode der Ned vogende ontkwod De president opende di vco gadering Ie v 3ravcn Joh 17 Hij hcetie alle leden wcHc n en zeide In deze dagen ttepaaM te zftn geworden bU eeh Schriftverklaring van prul Gann4n £ waarin h sprak van illge verlegenfteid Dat wij ftUen iets daarvan mo en kerajeii tegenover de moei Ukheden waarvoor we geplaatst worden Want oofc in de moeiJijkbeden ib te zien de openbaring der zonde Gij d Icide on door Zijn Geest De president sprak vervolgens n woord gewOd aan de nagedachteais vak prof Sloteniak r 4e Bruine Staartde goorde de vergaderlti £ dit aan Hij gedacbt tfe groote toewijdifix n kracht ontplooiinfi Boor den hMngeone bi erschUtende funcliesVgetoond ia bel beteng der kerk t ttijzodpcr ook in zijn laatste leveni4aar Door den secretari werd de sameiAtelling vajL de veri Mlering gelezen J W J j I hi2k president P de Bruyn vioe im K lL EGraveraey r aecr dr B F U J Berkdtiacbvwin der Sprenkel en dr J H SeramUingprae dviseerende leden J 1 C Karren mrC de Roon Zwaan L Boer J 1 Cberg dr G Oorthuys F W J vdr W H Weedti J Hoekstra Y SiP v d Suys H H Bnieherus Clevertidr W J Aakiers S R Baron Prisse J sin dr J Fetlaar R Blommaeit mr fiM Tljsseno 00 notiden n de vorige ver aderine werden gelewn en v tgestrid Uitloting vond plaats van een Syaodü cocrfraicta ter behandeling van een booger beroep ingesteld door den k rfccraad van Sloten van een tieshiit tfenenwa door bet pror kerkbestuur van Noord Holland Ten opzichte van de 10 jaarljjkscbe stemrnén over de vraag Ktescoilege kerkeraait d e bet vwig Jaar bü noadnnatregri vow één Jaar uitgeste d was wend besaoten deae vooc het volgend jaar CatuilLatief te steJieo bidien deze eimning zonder bezwaar £ ehoudeci kaa osdeo dient ze door te gaan Mocbteu ovenvegefide bezwaren daar tegen ttfZGD dan kan Ae kerkeraad deze ter kennis va de Mg yn commt se brengen welke in ittt geval bcallat Over de wljxe wavop de aftreding en vw kiezicf op de komende ektseicaJe vergaderineen aal Dlaals hebbeïi Jisl in het offlcieele orfaan der k rk binnenfcart berfeht worden vervolgens stelde de president n de orde de bespreking van de rsppotrlen Ingezonden door de door de wHg s nóde benoemde oommiaBie veoc JwrteHjk overef Deze commissie bad ttch geai Ust ka veracJüfleiide wwikg roepen die het neht tudden gehad ffifttapff i edea ie awuMacrm Als groepea onlen f enoemd Kerfc en School Kerk en Jieugd Kerk w JSendiiUsg Kerk en Ztekenxors Kerk en Oveibeld Kerk en nwdiktec B fc m Flainieien Kerk en ftrs en Kétk n SeoMcaCeavbeuw Kb bet flVrïoapen jaar was zeer MovaogrQk ea bclancrtjk weilc door dese rOepen verridit dl I au bef nauKaat imei g Htnd was In de nppMTten die tg yat ea aan de leden der aynode ter hand waten ffesteid en thans ter tatel waren JDe preiident sprak 4fn grootc waardeermg uit voor den verrtcl ten arbeid die van zulk een groote beteekems was voor de kerk Hij legde er nadruk op dat de bedoeling was deze rapporten ter kennisneming te xenden aan de prov kerkbesturen en de classiQB e v a gaderingen Htf gaf daarna het uoonf aan den aecretarls der synode om en voorstel in te dienen pet lietrekkwg tot de behandeling van de c ra i orten Besloten werd met betrekking tot 1 Kerk en School te adviseeren tot een enquête n ar bet godbdienaton der wijs dp de openbare school In overeenstemming met net voorstel van tfe door de sjrnode t enoerade coRimiaaie ad hoc ï KerkenJeugd de roedewcrWng van de p nv kerkbesturen en clas sicale vergadermgen m te roepen om door den door de synode ingestelden Jeugdraad en door contacten vanuit de plaatselijkie gemeenten in overeentlemmmg met het rappoit van kerk en jeugd de band tusschen kerk en jei d te versterken hen mede te deelen dat de Hervormde Jeugdraad is getn itueerd en als sea taiis van dien raad voor één jaar is l enoemd d5 f si Kooiman Kerken Zending ea Hervormde Zendingsraad in te steHen voor deInwend en Uitwend onding En daarnaasteen studiecommissie te benoemen zooals ookvoorgesteld wordt door de werkgroep Kerk en Ziekenzorg KerkenOverheid dat dedoor de commissie Kerk ert Overlieid vastgestelde rcht jynen als Juist moeten wordenerkend B KerkenPredikIng datdc fewoi verga rlng der synode het concept voor het gelulgens opgemaakt door de werkgroepen Keik en prediking en Kerk en Overheid in behande ing zal nemen en tegeiiikertijd zitAi zal beraden betretfende litburgische vraagstukken Kerkcnrinancien datKij de ricfaüijnen van de werkgroep Kerk n Financien in t algemeen aanvaarcU en aan de prov kerkbesturen en de da Mcale vergaderingen meedeelt dat ze in haar buitengewone vergadering van 18 Maai t IMl een comnrtissle beeft benoemd welke zal trachten een opi cKStng te vinden voor de verhouding tiestuur en beheer en andere financieele aan elegenbeden der kerk f K e r k e n P e r s dat ïfj dc werkgroep Kerk en Pers heeft opgedragen voort te gaan met de voorlichting van de kerkelijke pers 8 KerkenGemeenteopbouw dat zÖ de door de erk groep Kerk en Gemeen teopbouiv gege en richtlijnen aanvaardt en een n dat rapport voorgestelde commiseie van advies heeft benoemd 0 Kerkenkerken dat dj dewerkgroep Kerk m kerken heeft oi edragenhaar arbeid ten opzichte van de in het rapport opgenoett e punten vooit te zetten Nadat de vergadering met groote belangstel ing zich gewijd had aan de behandeling van de rapporten van de oommiEsie van ker kehjk overleg en van iet voorste door den secretarts daaruit getrckken werd wegens t houden van de 2 Synodi contractap de zitting gesloten en de vergadering verdaagd tot W eiiadagmorgen 10 uur Tweede alttiag Aari het ot icie e verslag van de tweede zitting op 28 Mei ontleenen we t volgende Oe president c imide de zitting en gmgvoor in gebed De geheele zitting was gewied aan de behandeling der nieuwe reglementen Het res ement op de stichting en mdeeling der gemeenten Het reglement op de predik a ntsplaaicen Het reg iement op de predikantbti actemen ten welke reglementen een a geheele omwerking vormen van bet huidige reriement or de vacatur en dat op de pfedikantstractementen Dit resultaat was de vrucht van den lan durgien en ingespannen arbeid van de commissie tot herziening van het reglement op de predikant tractenrwnten Nadat s ledm van deze commissie waren binnengeleid werden ze dóór den president welkom geheel en Vervolgens werd aan alle leden der jmode gelegenheid gegeven hun ragen aan de commissie voOT te leggen en e enliiee e l eewaren te berde te brengen Hiervan werd een druk gebruik gemaakt Door allen werd groote lof gebracht aan het otitwerp dat in zoo menig op icfat een groote verbeterin g was bij het l e taandtf en op ta nike puntrn een oplosair braeht in nioefl ilk heden die sinds de invoering van de oude reglementcr gebleken waren Vooral stemde het tot blijdschap dat de thans bestaande ongelijkhe d in de bezoldiging der predikanten voor een groot deel was weggewerkt Zeer ve e Nadat de oommisaie de vergadering verlaten had bracht de president in stemming de vraag ot het jogedicnde ontwerp als gehee als voorloopig aangenomen wet wijzgmgen aan de con ider tien der kerk zou worden onderworpen Met a gemeene stennen ook van de prae advlseerende en adviteerende leden werd hiertoe besloten Ter kennismaking zou behalve aan de leden der Synode otA aan alle leden van de prov kerkbesturen en classica e besturen gezonden worden tege ijk met het ontwerp een samen bundeling r alle vragen en artwrorden in deze vergadering ge eld en gegeven De proV kerkbesturen zouden aangeschre ven worden een butiengeucme vergadering te beleggen om hun consideraUen over d ontwerp te geven Nadat nog de notvden der vorige zittingwaren ezen ëft vastgesteld sloot wei n het houden van en synodies contraeta depresident de zitting en verdaagde de vergadering SELO EN GOEDEREN PB OU MGAXIERENTB f De gevolgen voor dr geldaaarfct De prolongdtierente welke g uimen tijd SJ i heeii be tragen doch een viywel nominaal karakter Oroei doordat er nagenoeg geen geld op proiongatie werd opgeflöiaen werd gisteren tot 2 verlaagd Veel verandering in tie viaag naar geld za dit niet teweeg brengen akius de N R Ct want het is met d hoogte van de prüoogatierente welke bij bet beleenen van eiteclen den doorslag ge ft maar het zyn de oecomi che vooruitzichten die dat doen Stagen de beurfrkoers en neemt de lianoiCïl iq etfecten toe don kan men er sefaer van z n dat ook de vraag naar geld toeneemt en daarbij speelt de iiooffte vaa den T ongatieicoers dan nauwelijks een roi Wanneer er speculatieve l edrijvigheid op de beurj heersctot loijgt ook het praiogatiecrediet zijn aandeel daarin Daarvan is thans echter set n sprake IrUegeodeel uit de maaadbailaiiaen van de groote banken kan men zien hoe er nog sleeda pn ongatiege den word t afgelost Het gebrek aan poculatieiust is wet begrijpelijk daar er weinig vaste punten ztin waarop de speculatie zich zou kunnen orjenteeen De handel ter beurze gescMedt tegenwoordig voornamelijk in contant geld en dan meestat nog voor relceiung van beleggers die geen fond en koopen met de bedoeling ze zoo spoedig mogeiyk weer te verhandelen oo ban men dan ook waaimenien dat het bod Bieedn verder inJrt impt en de ailosvan prol uigatle eldea voortgang faeett men deriialve van de verji ng van de iCHtiercnte geen verSevmdiging op de onga tie markt mogen verwachten dit mt niet weg dat bet wenscbel k kon wonjen geacht den prtMongatiekoers overeen emming te brengen nvt de disoonlorenie op óft geldrrarkt en men weet dat deze de vori week voor dnemaandsprooesae tot 17 s uerd verlaagd Een onmiddellijk gevolg van de lafiere prolongatlerente zal uit den aard der 2aak zijn dat de rente inkomsten van e banken dalen aUmedé die van and instellingen die vee geld op prolongatie plegen uit te zetten Men acht bet nu ook waaisch nJijk dat Oe Ne derlondsljlie Bank baar tarieven zal eria en wetke sefert eind Augustus vm niet veranderd zHxC Voor bét particaliene bedrllfsleven speloi deze tarlewn echter geea rol vaa eeni £ belang meer In normale omstandigheden k i de ecntnale back bet crediet beperken of sttauUeeren door een verhooging of ver aglng van haar tahcvai gewoonlijk echter had zi meer succes jnet het beperken dan met het 0tinudecren BesenaraordNr komt noch mei een noeh het andar ta aanmerking nu bet bedrijfsleven Meêa géki vrajuft en de gefdmarkt bovendien aldc verder verruimd wordt door de uitgaven vai i de qvert i e k it die deze weer financiert over de geldmarkt waar liet door Noteerinren van 28 Mei OBI IGATII8 CtoAUIecntereil V K IMD r lm law 1 f Mfr t uw U t 100 IMO bU r 100 4 IMO Ie soa 4 IM blf 900 4 1941 bU 100 4 IMI bU 500 4 MM f 100 1 M3i 900 3 Itn 100 ü 1 27 f 900 9 eoii I I4 MH S8lt 92 MH S6 100 3 31 1 87 fr aoo 3 1 2 m oi f 100 r ISW OI 900 31 on o i t 100 i an o i 900 I inr Ao i 1 100 inr AO I 1 500 WM in 31 glH s 87H 81 f H 81 S7 ma SS fntv n Gcm leenJaKen 93J 91 6 H 90 86 S6 97 MH S7 f H 91 S 8614 SU 9ÜH 91 87 86 93 1X 8SH J8M 96 6 91 95H S7H S H H Wil ti ff 97 93 8b S7 85t H 91 u 93 tOH il iH Ad m 1930 31 1 9Dw Olto Ic 1937 3V Alield Ie 37 3Vi Ai nliem 1938 3 Deventer 1920 A Dordr SS 3i l Badb 1933 3i D o 3e Ig 37 3i Geld 38 3V Do8 Jlel 38 2 D olOJ 2e Ie 38 2 lCSrhage 1921 Dllo 1938 SV Dita 1937 1 SV CNto 38 K il f 3roi li g mk 3V Oita 2e liS 3 Haarlem 1938 3 IHto 38 I3i n 3 Helm 1837 31 3 s H b 1837 3V ilvcri 1938 3 1 uiio 10 38 r Leeuw 1838 3 Leiden 1937 3Vi N Bolland 38 1 Dd M 38 3l j 3 Dito 8 i 38 21 Do JelO J38 2 NUm 3e 1 37 31 IdUm 1938 37 4 D o 1 n 3 37 3 Dito 1 1938 31 DM 19J8 31 2 I Schied Je I 37 31 Ttlb 1 37 31 Vb Pr 37 31 De fem 37 31 Zeeland 1937 3 ZHoU 1937 3 Zh Ic 1 1038 I Dito Ie Ig 38 i BvNG 2c 1 37 31 Dito UI38 3 B y Onr Z 37 4 Gem Cred 9001 33000 O 31 Dito l s i 1 3000 3 N Bnkibtt 9 4 3 954 Aanvulling eiL ypothNkbenkeii MU 944 mn HJV lOU MH H S7X 984 9S4 92 i 93 93 10144 1011 87S MS ss UH M n 99 w Mft M H ÖH AlC rt Hyp blm 2 verpl ultl Pandbr 3 A H bser XY 31 2 A dan Hyp L 4 Oils IVi Arnli HM Ser E F P br 3V at Hyp b N N PP 4 Dito CD 31 Dr HB do 31 f Gron Hyp Bank Pd 4 D o Da en Va 31 D o pb 31 2 3 sGrav HB d o3i Gr HypBPb 31 1 BI UJ ter A C 4 Dito ter BD 31 olLHyp B dito 4 Dito aar K 31 1 94 Hyp b V Ned Ser 11 3 2 laaul Nyp b ser AB AA BB 4 er T TA 31 97H 97 j MU V H Cred Pandbr 4 91 94 O m 2 verpl uitk 31 1 N Hyp b d o 31 96 i l9i 95 9n 8 92 N HypJl Vcead serie K SV Do 3i j dito 3 Noordw Hyp b Pandbr JVa OverijsaJlbd o4 Bolt Hyp l d o4 ld dito 31 i 814 8 t4 100 94 i Stea Hrp b ser K L 3 Utr Hyp b 4 r i K Dito Mri K 4 Dito serie E 3 DiU 12 verpl uitl li Weatl Hyp fe Strri 31 rwadÊfi BüMt Ziüder H üjrpb 13 uitL 4 9SH O o ter KL 3 ZH HTT b met verpl ulU V t Cente Ncd 8iH 96 M 93 n 87li Scti verb ê So Scb Bjrp k 4 Ita iDdnstr onderBcmlngtiL 86M UBM AKO Dbl 01 IMM l i Bergh en Jurg Fvd Obl gl 94 M Berkel a rat v F im 1034 9914 97 83H 1014 S M M 9 94 i 1814 83 28H 8014 J 37 Obl 4 ven Zeep MU Obl 4 t Werup KV Jd hyp obl 4 Wilton 41 Umb SteenküL 991 9714 81H 101 1 Obl 4 Bat P UI O 4 i ld ld OM NederI Obl 41 Moormann Cult MK On Obl 8 Amrt Crb b $ MUllcr Nat Gr bez 19 Idem U39 4 Ned Grbb 4 Ned Ind Sp 114 18 2 obl 3 Ml s Kant en T O Jara St Obl I demarangJoana 29X I08K 74 1892 1901 ld 4 Adam 874 10 3 ld A dan Otymp 78 L 1 8 3 ld W Kr NHV Het 1888 AANDEELEN en CrediatUutaUIngen Bank aand 11S4 1194 Bank A d 104 II84 114 116M 131 109 134 109 1334 127 1304 Holl BankU dito Ine Bank dito Jav B t 900 V a Kasvereen dito N I Esc ni dita NederI Bank A NB V ZA 900d N H Mi 250 a Rott B Ver aan TwentscheB A A 1274 1304 Indnst ondememlngeiL 270 2284 2 i 225 11 1104 108 15 110 110 178 170 1384 148 134 2004 1444 1 21S 3Ub aa i u Alg Norltgew A Ad Dr MU a A d Superf a Aut Screw W a Bat Marg Fabr V d B 230 1000 G A vd3 PW A 1000 Dito B 1000 Berk s Pa Afgest e v aandC en P r ScholMGouda stear dito 4JflGruyter en Zn A pref aandDito B winstd pHcemat aandHeinek aand Hero CovM sand Ho St m Hollandla aand Holl Bet Ml A Holl dr en k A Holl Kun z I A Int G w B dito 1724 Intern Vise A 714 K r Beyneidlto 1294 Kon NE m b a 744 Dito prif 694 K N Hoogov do 1294 Kon N ZoutI A 432 K Br Stheem de 22U Korenschoof NV de dito 130 Let Br en V C 1114 11 4 III54 11164 19b4 268 344 272 393 l 0 1 2 100 c pr aand Dito lOOOCvprA Do 100 t CprA Do 1000 6 C pr A Lycmpf U en M £ Utelt d Ned B C V a N G en S F a Ned KalieU dito N Sehb mtldlto Ibit N Stf Kejier A 171 Phll Gloeil 75 17 7 16U4 14IJS 1164 176 14 4 14 IM4 118 QSH 173 144 1JS4 173 131 IU8 149 1 1 177 142 af est C V A Bstt D Iti dito 778 Schelde K M d N 9 4 SctiDlteti dito Smits trsnst f d Stokv 80 40 a tioKv rw 1100 o bt spinn Sp do Stoik dito TwUnstra Pret AUtr AapiL t GJk Ver BI 0 aand Ver Ch f aand Dito pret Ver Gil NB A Ver Pt V Gelder Dttodlto p aand Vei N B fA a Ver Touwf dito VllMinger KI d 18214 18 4 1744 IMX HB4 136 Oi IM m Workapoor A dllo Weitcuuikar dUo WIMan r icw A Dito C pr V A wyers I en B Aa Ckryatal Am Cawltiaa Wl e stand Br C ISA Am fiab Cr V A R n 12N Colg C y lOA B 0 Gen El Cv Ct V M 8M l f a RU uudi licciBin Keesp IMc t PI Corp C A M St CvG A R II Unit St Rubber 4M 290 280 2UI4 244 SS 2 C V 10 g a A N I El MU A Dito Nat B V a NI Gaa lu A Dito N Bei T Tw C at vCa a Am Tel Tr K C ï A 166 BaadelsTerceUgbigeB B C en H g A 16 173M Bom S H M A 189 190 Dell At H M d 113 Gunti en Sch A 126 219 177 I Cr en H V R A 219 Unde en Tevesa 178 Ned Wol MU A 71 MUnbouwondememUigeB 811 MU Ie rub A 516 610 Otto 2e A 465 450 Boeten M MU a 204 31 Slngkep TMU a 166 186 Petrot ondemaBklBgeB 2M am at 368 Drd Ptr IC VA 217M 217N K N Pelr MU IM Ond A dllo C V A Moeara Cnlm A Tarakan PM A Stand OU l é29C A 8TM Rabberondememiagea Hessa Rubber a 1324 132H 173 m ng S7K OH 77 7S 132 72 Ind Rubb C Java caoutcb Pranger R HQ Rotterd TÏB Salatrl Plant Wal Sumatra Zuid Preanger ScbeepvaartmaatscbappUea Pureess S enA H 158 168 MU Zeev aanO 1U3 Nlev Coudr A 263 261 M DeMaasCvA II64 117 MU Oostzee A 163 Handelsv Adam 432 Cultuurmaatsclupptiea Knan Suiker A 9014 90 Pagottan A l O Suiker C t MU A IM TJeweng LestorI 97 Arendsburg 325 Bcsoeki A SH Soek Landb A Va Amst Thee CA Ban Thee Bu A 38 Oealpara Co MU 418 Pangkeetam Thee 131 P iairNangkaC MU 4174 Rongffa Landb A 195 Sedep Cu t A 395 Sludangs Cult A IIM Telaga Patengan 160 163 WJavaTheeCMU 2 Ins Cult Syndic 7 i KaliTelLpCultJn 224 MIchlel Arn US U9lt WJavaKinaCMO 122 Diversca Blauwh Vries A atjenkorf A 70 178 116 WH 98 J 4 Gem E W enW 119 Dito Pref WA 108 Gouda Kaash Md 87 Houth Alberts 116H Hotitti longen A 133 Houth Pont A Muller iWü I A Do 82001 73008 A H 1 Havw A Z Sab 1000 C V A 104 UToolwortb B Ca 8 934 934 iC 8C Dèli Spoor A HX Srw 8It a 234 l m Alch T C v g A iUnsCS Cv AK CAouth R CoideiB pref a 2 4 16H 2h Dito Cert vg A Ur Pac C V A Gdd Trainw MU 140 Kedirl St U Md Mad Stoomtr A Dtto prei A Malanf S tr A O Java Sttr A SemJoana A Sem Chenbon A Soeraloedal Stit Prolonntle ACTIEVE FONDSai tulaleenlBCHi NMartanI OaCti la f IMI loii 100 te f ttM l7u m n bit mi i V I MM 52 k Ofootboak M Wi IIM 191 obl I BH 134 CerL iBachr I M Mm Craotboak obl t 83U Su 18 MM 3 M hZ inr UM 3 Mil ui IMi f loos i III 8 88 994 j Craatboek oM S t 704 M Indi f l n 3 as ma InOlt lOM 3 91 914 lan indu f 1900 A I 9 aiM Buk aa CüMi Imd Kal Baat IStHt Ut MeJL Ind Randalalx 133 HO MeC lUmé Ml C A MN IMK iBdwtilaia All Knutigte uw UK U9K Ut4 U u erkeliPamt I 80u Calnt Oim C f m 73h CaMr auOiai 1944 rakkw IM m U ar aroa UaU 1 1UM 1194 IU m Ma4 ror Aal M PblUpa O V A 3004 2114 214 U Oil Pret m A m AU Ludl St C U f A K n Ajn Baaobarf A C T 8 1 t Aa B cv pret Aai Ca aiX r C Aan Am Emu c mL r Aaac Copp C 14 BatU It C V Mi Chrral Curp C A Curtlae Wr Car C V Iden w aenaral Motor 14eia Intam Mlckal Cr C M KeaHcCC UA B f Nanir An At C V A K n tlorllL Am B A C A ap Steel C T A Ua Stataa Stael l irarcaB Clt Serv C C M IA C SouUL Cru A U 4 Nortll A Cf C 4 If 4 Radio Corp C T A 3 Ooat B mM MD A 1 1 idem pret Aaa4 aiM4 Peu Smémtt mttm Dort Petr InO Ma O Aani 215H iOH on Pelr Ml Idaaa UIH OtH 994 Ml Coat OU Cy C e 10 idam nu M14 Coatln nta Pat C A M PhU Pkt C T lOHL 2 Shell Un C 10 ld H H T Wat Am OU C T M l4eB Si i IdMepnarataatackayplIeB Hott AaL LdinAanA II44 IM IMM Java Chlaa Japan LÜü tdeaa 14 14 u 146 Kon Ned Ct Mil ld lei i v KoB PakeiT Ml M as tm Med Icheepv Un ld 17 4 17I 17Sm I 4M Rotterd Luyd idem 14 14 141 Stoomt MD Ned ld UBH USH UI Ikit Hare Mar Cr Handeliv Amst A U 4J9 427 Javasche Cul ml IA 256 JU Ned Ind B Un 14 264 JU Var Vorat C M IM M A U7M tmt TakakMataraeadMaa Dall Batav Mn A il U6 DellUU a f IMO c idem 27 i ïian ÜO Baoembah Hl Ideat £ m WUaeaACa C v A SpaorwafeB Baltlm and OU C tdain 3A 3K Shaaap A Ohio C y M It a Hl Illinoli Cent C vJd 4 6h N York Cantr C VJ4 U PMwayi BW 10 C e A ax wt Sautb Pac C7 t Idem 4 8 1 d Railwajr O few Idem Mm Canad Pac C v ld S8 44 C T M A 9 Amiterdam B ClUI AailA M H mn 287 1 8 Bandar Bub mD 14 ilS Deli Bat R Mi 14 2U 213 Kendent Lemboe Rub Idem 1 Malanclandan VWMB 14 M Ooat JaTo Rubber MU Idem J OoaU MÖC 14 SerbadJadI Sum K idem I4 I BLaa San Bubbar MQ idem Sum Rubb Cult id 247 Ver Ind CuJt 004 idem IM laurc Riibbar Care Man mltscka teaiaaa MetketUatirarklarlBi Ou irootb p IMt c t r 87 7 r 7 87 70 71 117 M 67 74 U2 lU 14 ld p IMl e r 1 14 ld p aa Air 14 14 plMl ri p MM ct r S p 1949 e i r 1 14 ld p iMf Br I 14 14 p lM7 r 1 14 M plt4J lrS Konverslona kewe oM i Olta Meua Auef oU I ParlMnind ICi C O KaU tynd £ to ut f Olto e 10 100 i WiniMikan aM t t Pubaniad UG 1 C v A Ver Kwkiid C A DtritKhLBerl B ai It O t BadirT tl iHt Vli O ld M i t tan I 9tM 8 Olto 30 Vf Vt O O Ilefil n1 ank M T Var D Ctadcal O W fln en W B Ph t O Unoleumv O 9 GS 47Ü 4 724 X 48H 91 191 Gelaenk Berdif OU t BtlCui boManci atu OM f Uaipcaer Bet bau OkL Phoenli Akt Gea Otil tRh Clbe Unkm ObL 7 Ruhrchemie A O Obl Siemana eo Malaka 0M y Stahlwerke ObL S Olto serie A 29 OM V t Vittor Gew Obl O i Vogel O u K Obl f Uwln El 39 OM TDito 27 Obl t Haianar SlraaMBbalai Ob ParbaidadMtrIe anC Sleraeift ea iUakc aand Ver Glanuiiifl Pabr aajuL wintershaU Akt Oea aand KOSBSEM MEDEBIANOSCH GLCABI NOUitTITVUT Koenen voor atortinsen op M Itiel MOt tesen veipUchUncen Jnideud in SelAaa I0J4M Zwitiersche iranci a et Praneelie francs 1 700 Lirea tjtl Oeenaehe kr aen MJ NoorsCba krosen 43JB3 Zmedaebe kronen M S n tftladn kraoaa loude ehulden 41 Dlaar mde aebtiideai 1 Dinar Inleuaw acWiMenl i33 Turkadie ntmden HÖ Ijtmm t JO f noc ode aehaMcn 9 9 nên2 laleuw aebuldenl SM Zloty tonde scholden Zloty nieuwe echulden 37 Lel