Goudsche Courant, donderdag 29 mei 1941

EERSTE BLAD DONDERDAG 29 M 1W 13 Q li578 30 Attentie 2e Pinliittroc aanv 10 30 fiur MHS MJERS IN ERaw Toegang boven 14 AflYtrtentieii De Heer w Menemf REMMe lWcliieleii tevae awl $ moU biydacliap kenüi VM d KCMOrte v B bun Zooo WILLEM JACOB Oeii4a 20 Md IMI FlMKciea Sintd 9B 9 Heden overleed na een kortstondige ziekte voorilen van de H H Sacramenten der mijne geliefde Kchtgenoot JACOBUS PRANCISCUS GODDUN in den ouderdom van bijna m jaar J C M CXJDDUN Vo aGravenhage 27 Mei 4 Anna van Saxenatr 23 0e H H Uitvaartdiensten auUen gehouden worden in de Kerk van O L Vrouw van Goeden Raad Bezuidenhout op Zaterdag 31 Mei a g De stille H H Misten zijn te 7 30 en 8 15 uur en de gezongen Sequiem te 10 uur waarna de begrafenis zal plaats hebben van uit de kerk in tiet familiegraf op de R K Begraafplaats Binckhorstlaan te cirea 11 uur O 1683 34 HERZIENING urniREn iNoapj AN GEMEENTE WADDINXVEEN Het Hoofd van het Gemeentebestuur WADDINXVEEN brengt ter algemeene kennis dat de wijziging en aanvulling van het uitbreidingaplan voor zoover betreft het gedeelte in de omgeving van de plaats waar de Oranjelaan den Kerkweg raakt alsmede de gedeelten naby de K K kerk en de B non trantsche kerk in uitvoerige kaarten uitgewerkt en op 27 Mei IMl door den gemeenteraad vastgesteld gedurende veertien dagen van 30 Mei tot en met 12 Juni ItMl ter secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage Ugt Bin en zes weken na afloop van dien termijn kunnen de belanghebbenden die zidi met bezwaren tot den Raad hebben gewend by de Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolland bezwaren tegen de wyziging en aanvulling van het plan van uitbreiding indienen Waddinxveen 28 Mei IMl Het Hoofd van het Gemeentebestuur voormeld J O HERFST I B G 1684 3 jgpBBSaBMBBMtRaaaBSBBESB BAIfidETBMCKERU M S WtiL K n ue rt e e ii jt Tei 2WT aal Zaterdag Zondag tn aESLOTEN ZUN AAIIDEWCRKERS Prijsopgaaf gevnagd vaa nnssaariikel in aardewerk of i ps tedere ieliclitiogen bij B DEGROOT Jacob Catsstraal 9gb Rotterdam O 1681 S DVERTENTIES teteionlych opgegeven wordea uitslaltend aangenomen voor risico ran denopdMchtgever A innitizit iiiliipbier oi et pension voor echtpaar zonder kinderen op goede stand met febralk na tel Brieven no Q I6B2bureau vaa dit blad 8 foU mofcen met Pinkstmvn ROLFILMS voor Uw opnamen nog in voldoende mate en verscheidenheid voorhanden bijt FOTO DAEMS ZBUGBSTRAAT 64 Ie PInkitaiMag gaiteton 2e Pinkttordag st voormiddogi tot 12 uur geopend O 1680 50 Wij ontvangen geregeld nisuwe VMrraad m lederwaren Wij zijn nog aeor veordsallf en ruim gosoHeerd ZIE ONZE ETALAGE poemroet 21 H Lorjé Orde en ook bi het opbergen ▼ on Uw Correspondentie l Alphabet Opbergmappea Diverse m pei Kaarttyttemen Schrijfinachinehandel Jan van den Heuvel Gouda TeL 3089 a l 79 30 ilslit V il eens een ideifltje leplaatst rss M4 8186 IlIB 1M73 1 888 f aoo 18 1828 8081 8814 t 100 1880 88M 1188 11885 1 78 1 1 liStt ncM dH VAM IK T 110 SI7 84 8 7 484 TT8 88 801 48 lOIS 1148 1178 1188 1180 141 1787 1880 MM 1 4 18W 1881 16 7 I14 1181 3178 1118 2888 MM 1810 a T8 2888 2781 281 1857 3883 m 80 2 S4M 881 SMS 8658 STDT 401 4484 4321 41U 4408 4417 4 48 723 4818 4 87 61ir 8818 6347 8 41 5 5 8 48 SOS 8881 8880 8888 T87 8 3 8804 7146 T4a 7640 7580 76 1 7880 7800 8100 SIM sasa 8868 8408 8438 8537 8688 8008 887 SOM 8888 8741 0780 774 8888 8880 9801 lassa I047D lOHS lOSU USSO lOSSO ilOST lllSS lUlS HMS llMS IISSS ii n iins iisss laoto isou isoss inu issss lasii laoos ISMl 14m 13484 18888 18844 18887 13722 18 11 18882 1481 14448 14878 s7a 147 7 14 0 14884 14888 18884 15188 18487 18 18 issa 18 78 18848 18877 18008 18033 18183 1818 18808 iïSi 16478 18888 18817 18800 1888818888 17148 17418 IWS 18188 ISin 18818 18371 1M4B ISBIS 18600 1870S 18858 ISSSS ISOM M14T ISSSS JOtSS SS tS S 1 S 4 1 TM 18T34 ISSSS 20037 SOOaS 30M4 20204 20021 20077 GEKN flEMICN 5t 81 81 180 155 850 386 389 870 880 sas 477 818 848 888 828 884 750 88 at 017 878 1088 1088 1077 1088 118 1170 1141 ut ISSS 1962 1880 1 13 1418 1423 1841 1584 1818 1888 S4 3085 1888 1108 Hts 2188 1188 2311 nsgi S810 sots 3480 3800 2517 181 3533 8585 3643 360l 261 son 3706 278 1748 1768 1788 3884 393 8103 3136 SISO SSSS SSS7 3199 31T4 3847 8378 S 6 J500 352Ï 3661 3613 3733 3736 3780 3788 3838 387 3901 4019 4047 saso 4131 4188 4178 318 4364 43 2 43D1 4310 4418 44S1 4583 4810 478 4773 4782 4 22 4837 4847 4038 B012 60 8126 5137 6168 6318 5255 6293 5343 5361 6420 8431 5454 6468 5870 S736 574 6763 6834 6830 6SSI 5884 5887 8003 6086 8133 8138 6145 6163 6164 SlSl 8334 8280 8883 6433 6461 6493 8S06 6550 6686 0S77 6823 8658 8787 768 0763 6816 6840 6887 8808 assi 6888 70 0 7033 7048 7068 7078 7097 7111 7188 7341 7314 7323 7338 7344 7346 7388 7394 7400 7413 7877 7618 7884 764 7580 7834 770S 7731 7766 7823 7887 7817 7832 7835 7936 8058 8081 8165 8193 KMO 83 t 8275 8308 8330 8330 8370 8388 8383 8465 84S8 8616 8688 8801 8813 8639 8888 8733 8748 STSS 883 8855 8887 8843 8889 8053 8104 0106 X a if 8388 8466 8489 9615 88 r 9688 8711 978 8808 8881 8887 9886 10008 10016 10077 10088 1012S lOlBl lOnS 10104 1021S 10337 103S4 10408 10414 10470 10530 lOSSl 10008 1004S 10S72 10712 10740 1076 10810 1092S 1003 10S72 11030 11004 11113 llllS 0773 10778 1118 11141 1114S 11302 11240 11338 118SS 11374 11380 114S3 11800 ltS3k 11786 11704 1IS04 11888 13004 13138 13138 13147 13187 1310S 12370 13304 12841 13408 13434 13431 13533 13640 13843 13887 12742 13783 12888 13888 13058 13083 13338 13384 13360 133S4 13485 13487 18500 13538 18SS0 13008 13808 13833 13834 13883 13711 18810 18888 13088 18801 13884 13088 14008 14015 14033 14188 14313 14352 14287 14365 14418 14487 14473 14480 14074 14888 14738 14753 14820 14818 14851 14080 14883 15073 16087 ItlSS 15181 15311 15375 15278 15360 16383 16387 15528 16670 15816 15860 16883 15738 ISSOl 16844 16870 16841 16853 160S4 1S06S 18180 18215 18228 18308 16433 18401 18501 18513 18816 16881 18888 18808 16737 I68S1 18843 16848 16856 1887 16903 18836 18845 18883 16884 17001 17055 17111 17138 171 17322 17345 17348 17388 17410 17438 17513 17543 17590 17 17729 17T48 17811 IWIS 17832 IT803 17806 ITSIS S7S50 180 18107 18188 18146 18103 18378 18378 18350 18488 18473 18483 18527 18S8S 18588 18580 18804 1 883 18874 18728 18748 18774 18808 18081 18083 ISOaS 10158 U178 18874 l a 18480 184 0 18503 18588 18828 1S788 18763 1ST70 18818 18088 18828 8 t7 18887 18874 30008 28032 20045 20112 20114 20268 208S8 30438 28457 28638 20575 20847 30700 20713 20774 20704 20818 20883 20807 20830 20832 30835 30888 ON Vttbeteruigaii 3 kl SECOMIGEEI 10 138 Si I 13884 8i 8 Illst 184 kl 8 IIM 11568 m 11586 met f 70 iMn premis 20788 tt 10763 COMT MEN IEMAND OP STRAAT TEGEN dan kan men zich afvragen of bij of ei gewoon i te rootten minchicn of hij of zij wel eens naar een bioscoop gaat misschJeoi of iiij of zij naar een radio pleegt te luisteren alsscfifco maar men behoeft zich niet af te vragen of hij of zij een Irrant leest f Dat doet hij dat doet zij zeker heel ceker en lederen dagl Vandaar dat couranten reclame logischerwijs de kern is van iedere goede reclame campagne Vraagt inlichtingen orbeelden etc valn eourantenreetame b de erkende advertenuebureaus of hei Cebuco Oam 2a Amsterdam SCHOUWBURG BIOSCo GOUDAs MOOISTE THEATtR TEL V VaMtf VRIIDAQ 30 MEI t m W06NSDA0 4 m fm nNlfST M ROORAMiMA voor alle leeft Carnaval in Venetië Een grootach opgetette Mm vol y CarnavalsvrcHgde Prachtige b l Mu adiitterende pnamcn van de meesl ronuZ staMi Venetië Heerlüke nuiick wZS sang van de beroemde langtret MrlropolltanOpera Ie New Yorlt TOT PAi IWOW Tt ECU iMwuseiwewT voow Jowg èn w r Beide mnketar aa va4af 3 uur xlmmLOOPENDE VOORSTElTiNQEN zluT anaf 6 uur en 8 uur 15 doorinonomi u dagen aanvane 8 uur 15 1 REUNI T LEFOÜN2027 T HALIA HEATER Kleiweg 103 Tel 22 Gouda Vanaf Vrijdag 30 M Woensdag 4 Juni 8r ls fe Film n Vm CsmMIa Har sn SattafF czanoai ku Rskoczjf Marsci vroöl kheid actie co spaOp ons tooneel de koniiifli lucht MIM u Toppresislles aan de TnToegaag voor iederen Ir gratis fietsenstalling Beide 9terdagen vanaf half 44pend drie voorstellingen V ome populaire entreeprijiet Vanaf Vrijdag 30 IWei t e m Woenscbg 4 uni brengen wij U en vreMllk PIMKSTERPROaRAMHA mei da kaslalllka komiek mi greet aMaiir HANS MOSER JEUilSMS Verdere HoofdroUed Tobis Miria Aiid iast M Lm Slenk aan de loopende band Taagang alle laatM d n Zaterdagmiddag 2 uur Mihvoor iederen leeftijd mat lllm Kiodercfl vanaf IJ Volwassenen Avond Vrijdag populaire entree prijzen c m BMt PinktteNiite vHMf 4 S0 dewlHpMtfa VMrtttHiR te U 1679 35 Last van eencwrr ntl Maatst Mar l U W advartanti I PLAATSELIJK NJEUWS Ammerttol M JABIOE ECHTVEREENIGING Het echtpaar G den Hoed en G v d Werlcen hoopt op 5 Juni a s zijn 50 jarig huwelijksfeest te herdenken BerkenwoudCé MOND EN KLAUWZEER Wederom is in de gemeente een geval van mond en klauwzeer geconstateerd BDBGEBLUKE STAND Getrouwd Willem de Jong ü j en Neèltje Klazina den Hoek 22 ji Boskoop COtiP VEREENIGING DE BOSKOOrSCHE VEILING 28 Mei Rozen per bos Pauls Searlet 1 04 1 38 Vierlatiden 0 90 1 00 Dorus Rijkers 1 00 1 40 Else Poulsen 0 30 MO Queen Maiy 0 80 1 10 Rosalandia 42 66 et florex 56 90 et Butterfly 37rS2 et Ouisburg 35 57 et BetXst TiAM 0 72 1 20 Rosa Mundi 0 88 1 22 et Chas P ICilham 36 et Windland 46 et Hadley 1 10 1 30 Edith Helen 54 82 et Briarchlif 35 51 et Wilh Kordis 33 45 et Pechtold 54 77 et Balyrozen 0 8O 1 12 Juweeltjes 1 12 1 48 Gloria Mundi 0 68 1 26 ElJ i Poulsen 34 58 et August Noach 87 35 et Mac Keiler 26 et Diversoi pw bo LaUiyrua 17 4 et Alalia blOCTien 73 90 et Jlalustakkeo 32 38 et Amandeltakken 23 25 et Anemonen 8 12 et Clematis Prjns Hendrik 1 10 UO Diversen per stuk Clematis in pot 95 et babyrozen 25 et Nieuwerkerk a d IJmcI BRAND SLECHTS DOOR BET LAND BEREIKBAAR Rietauttensehnnr vernield In den nacht van Dinsdag op Wooisdag bemerkte de luchtwachtdienst een begin van brand in den Prins Alexanawpolder Een nader onderzoek wees uit tót er aan de Hoofdweg brand was uitgebroken in een rietmattenschuur van den heer Dekker De brandweer welke onder leiding van opperbrandmeester Valkenburg uitrukte stond voor een moeilijke taak De schuur geheel achterin het land was niet bereikbaar Tenslotte slaagde de brandweer er in door het wdland van den heer V d Dus en heen bü den brand t kom Be schuur met iphoud raadde lüt De oorzaak is onb end TURFSTEKEN HERLEEFD Een oud handwerk herleeft In denPrins Alexanderpolder n l het turfsteken Er is een aanzienluke hoeveelheid turf gestoken en nu zjj voldoendegedroogd is vindt deze brandstof diezonder bon Verkrijgbaar ia gretigaftrek Schoonhoven DANK VAN WAGENINGEN Aanbieding oorkonde ia Itjst Burgemeester en Wethouders van Wagenmgen schrijven aan liet gemeentebestuur van Schoonhoven o m Reeds spoedig na de evacuatie werd alhier algemeen de behoefte gevoeld om van aller dankbaarheid jegens Uw gemeente en haar ingezetenen voor de verleende gastvrijheid en verzorging van een deel der Wageninijsche bevolking in een blijvenden vorm te doen blijken Na overweging van dit denkbeeld waarmede wy gaarne hebben ingestemd is besloten aan elk der 15 gemeenten waar groote groepen Wageningers huisvesting hebben gevonden een speciaal voor gemeld doel vervaardigde oorkonde in lijst aan te bieden daarvoor de benoodigde gelden spontaan doer de burgerg zijn bijeengebracht Qet ligt in de bedoeling de aanbiediM dezer oorkonde door een commissie t t de hoofdgeleiders die een werkzaami aandeel hebben gehad bij de huisvestii etc in uw gemeente zoo mogelijk te doen geschieden in dezelfde t enod als waarin de evacuatie het vorige jaar plaats had en wel op Woensdag 4 Juni a s des namiddags alf dri Bi NDSTOFFENBOND Dinsdagavond hield de Schoonhovwsche brandstoffenbond ziJn jaarvergadering Het ledental is stationnair gebleven Ak bestuurslid werd de heer W Brehm herkozrai Benoemd werd tot bode de heet A de Groot DANK VAN GEEVACDEERDEN DIT fRAGENINGEÏr De gemeente ageningen zal als bewüs van dankbaarheid voor de goede zorgen die Schoonhoven in de Meidagen van 1940 aan de geëvacueerden uit Wageningen heeft besteed op Woensdag 4 Juni a s een blijvende herinnering aan de gemeente Schoonhoven aanbieden BENOEMD TOT dIbECTEITR VAN MDZIEKVEREENIGING De lieer B A Hooi directeur van verschillende muzieken zangvereenigingen in Schoonhoven es omgeving is o M enid tot directeur van Ie muziekvereeniging JKunst na Aiteki te Langerak Nieuwpoort DIAMANTEN BUWELUKSI ST Op 1 Juni a s Zondag Eersten Pinksterdag hoopt het echtpaar A van den Bergh en J van der Sluis den dag te herdenken waarop het voor 60 jaar in het huwelijk werd verbonden De heer van den Bergh is thans 85 jaar en zijn echtgenoote 86 jaar Het echtpaar is verleden jaar September verhuiai naar Oosterhout waar zy bij een loéhfer hun intrek hebben ge iomen Reeuwük BILJARTWEOSTRUD Tusschen de biljartvereeniging D O S alhier en de biljartver De Witte Brug te CapeUe a d Ussel worden onderlinge wedstrijden gespeeld om een zilveren beker De eetste ontmoeting nndigde met een overwinning voor D O S met 13S winst caramboles MOND EN KLAUWZEER GEWEKEN De e iigen tijd geleden onder de veestapel van den heer H Nap in de afd Steir uitgebroken zi te mond enklauwzeer is geweken DRIE PERSONEN GEVERBALISEERD Kaas sender merli ea sender ban Ambtenaren van den crisi opsporingsdienst hebben in samenwerkingmet de politie hier ter plaatse aangehouden een inwoner dezer ge m e e n tewegens het verknopen van kaas iHiitende distributie om terwijl de kaas boveodien oiigeEtenipeU was Procesverbaal is opgemaakt Eoi hoevèeUieidkaas werd in beslag genomen Voortsis tegen twee veehouder uit deze gemeente procesverbaal opgemaakt diede kaas maakten en aan den smMckelaar afleverden KLOKKEN ZULLEN LUIDEN De rijksin spectie voor de bescherming van de l evolking tegen luchtaanvaU i te s Gravenhage heeft b uitzondering vergunning verleend om op Zondag 8 Juni a s de klakken der R K kerk alhier te doen luiden ter gelegenheid van een priesterfeest De bevolking dient er dus rekening mede te houden dat het luiden der klokkrai op dien dag niet met de luchtbeseherming in verband staat LOOP DER BEVOLKING Ingekomen J Middelweerd uit Gouda in Beeuwal D87 M vati Eijk uit Utrecht in Wèth Venteweg H97 G J Overbeek uit Boskoop in Jleeuwal O 84 O Boot uit Gouda in I ieuwdorperweg E 10 A Oosterwtjk uit Gouda in s Gravenbroekscheweg T 9 Vertrokken H van Schiiik naar Papefcop No 38 P Slappende naar Reakum OraajeNassauoord Waddinxveen HAAGSCHE RECHTBANK VrijgesprokoL Volgens de berekeningen moesten uit de planken die A van A te Waddirxveen ter bewerking had gekregen 360 groote en 405 kleine rozetten komen Maar toen het aantal werd geteld klopte dat lang niet met de berekeningen en omdat iets dergelijks al meer zou zijn geschied werd een aanklacht ingediend door den eigenaar van de rozettm daar vemtoed werd dat van A zich planken had toegeëigend De rechtbank had de schuld van V A aangenomen en hem veroordeeld tot ƒ 40 boete subs 40 dagen hechtenis maar daar kwam de veroordeelde van in hooger beroep want hy hield vol niets te hebben achter gehouden J De procureurgeneraal bij het Han sche Hof had de lievestiging van het vonnis geëischt doch het Hof dat gisteren arrest heeft g ewezen achtte het ten laste gelegde niet bewezen en heeft V A vrijgesproken Woerden DOCTORAAL EXAMEN RECHTEN Aan de Vrfle Universiteit te Amsterdam is geslaagd voor het doctoraalexamen rechten de heer K J Bolt alhier FaillisaenMnteii Gedeponeerde uitdeelingilüsten 9 Hei H V Gorincheiuciw Schroef Stoooliootondememing te Rotterdam Geëindigd doOr het verbindend wordea der eeoige uitdeelingslijst Uitk nihil aan eonc cred N V Gorinchemsche Schroefstoombootondememing Mercurius Rotterdam Idem Uitk nihil aan conc crediteuren ties v d Graaf en Co N V A dam 21 Mei de Vereeniging Coöperatieve Volksvoorschotbank met Spaarkas gevestigd te Rotterdam WalenlHirgerweg 66 R C Mr J C Brongers Cur Mr J Offerbaus Rotterdam M Benjamins tioopman Rotterdam Noorderh avenkade 123b R C Mr J C Brongers Cur Mr J J Fokma Rotterdam Surséance van betaling Nadere oproeping verlenging van betaling Ter griffie van de arr rechtbank te Den Haag is een verzoekachrift ingediend tot verlenging van surs van betaling door Mattheus Verdegaal bloembollenkweeker te Noordwükerhout De schttldeischers worden nader opgeroepen om te verscbynen ter raadkamer der fechtbank op Maandag 9 Juni 1941 v m lO X uur ten einde op het verzoek te worden gehoord De oproeping tegen 12 Juni 1941 komt liierdaer te vervallen SPORT VOETBAL N V B Kampioensehap aa NederiaAl Zeadag A D O P S V Be Quick Heracles Mssadsg P S V A D O Heraclea Be Quick Pnaiotie mi dagiadatisu Zoadag ZJ C Edo HJ C Volewöckers Rapdilas EUnekwiJk Overmaas Emma Rigtersbleek Go ahead Vitesse P E C Limburgia Pleas RJB C Standaard L S C G R C De besliaiiac kaa vallea ÏËhgenliJk is het voor de spelen zelf geen pretje kampioen te worden Na een zeer zwaar seizoen volgen zware kampioenswedstrijden Als men daarbij voegt dat A D O Heracles Be Quick én P S V op beide Pinksterdagen in touw zijn dan mag zoo n competitie voor de diverse penningmeesters aardig aijn maar Iaat men oaa niet wijsmakea dat de spelers er naar hunkeren A D O heeft door haar zege op Heracles weer goede troeven in handen gekregen Thuis zal baar tegen P S V niet veel gebeuren maar in Eindhoven kan het geducht spaimen Heracles lijkt ons in sta t beide malen te winnen al zal dat in Groningen moelüker gaan dan in Almelo De promotie en degradatieconipe titie is altijd veel interessanter omdat daar veel grootere belangen op t sjiel staan Zeker het is prachtig kampioen van Nederland te worden maar als het niet lukt is er ook nog geen man over boord Hoe heel anders is het in deze competitie waar een hoogere klas te winnen o te verspelen is Z F C is slecht twgonnen boofdzakelijk door zwakqiel van haar voor hoede waarin J Hol noode werd gemist Edo dat in de Zaan op t ezoek is moet er o i kunnen winnen H F C speelt voor de zooveetete maal degradatie wedstrijden en het zal haar tegen het sterke Volewijckers allesbehalve cadeau gedaan worden Overmaas Is lang niet best b inmen en als zy er niet la slaagt zidi tegen Emma ie faeistellen kan promotie wel worden afgesehreven Emma is eóó met vlag en wiapd kampioen geworden dat we haar de sege toedenkai KERK EN SCHOOI BEROEPEN BENOEMINGEN N e rUiidsche Himratl Aangenomen luur Alckrum ttoez ibS Onnes te Baflo i Beroepen te Gie sen NteuwkefK oa Moerenhout te Utrecht te Ailst cm ZwUnenburg te Reeuwljk te Pm loej d nu H v n EwBck te Term Gcrcromeerde Beroepen te s Oravenhage West a l J Kuiper te Amliein Aangenomen naar Groningen ds 11 te Umuiden lumt Papendrecht ciRfl l luers thans bulppredlker aldur GereronBeerSe 0 Beroepen te HUvcrsuni d J Trtut BMn ev ld Beroerkur De Unie nn Biptste Gemeenten tt heeren H Soegn M Heerlen O tmff VeendamH D 3oo hwlnl l Ie B i H C ven der FUer te Cmnmi S veen beroepbuir Tericlurd AfHfeMi keveiUstaf u NederI ndMhe Harvormde Kerk H Wlersum wien rvfri emeritMt ii nam Zondag J ticheld van iHo te Gamwerd en Ooatum Geretormecrde Kerken Os S Idem Zonda 1 tietaeid van zti S ST WlniumOberfuni wegen verkreie Uat IK M de Goede komende ven L werd Zondag U i Utrecht door Of vm der VUet te Vtreeht In id veitlgd Oereferaiee Sl Beroepen te Oaendtlk eand 3 Ithans hulppredUiar te Rooiendaal Bedankt voor Bacendreclil m H te Üsselmonde Wcsl Dr A van Itaraaa NederlandKli predikant te Dsrdiwht heen aaJ vautaal kerktieatiinr van Zald lMU 1 October aervol Mnertaat aanse Dr Van ItaaM werd In W ïs GorredDk en ataod darna te Oe tMn anote broek Sedert 8 AupistiH W JiQ da enwente te Dordrecht aoemieh K In den ouderdom van 5T JM ï gen piter Plu amU OJ oud P Dominicanenklooeter Ie Zwol e en toor te Utrecht overleden Cand D O n Vreumlngen u legde roet goed tevolg het P wSj men der Remonatrantwhe Broe AevetUclaf Nederlandacb Harvormde Kerk J SUedrecm komende van Eemii de l Zondag ƒ 1 Ulo intrede te t ache waar hfl door di I Kievit te veatigd werd MARKTRERlCHTEl VaaWilBBT OOODA 88 Mei Aancnroerd In tol JgU 85 biggen 18 88 per stvk Wjïïï waarvan 13 maaerc varkens 2i it 58 nuchtere kalvaren N V C i S B PW link 4 bokken en per atuk HamM n oortsn rt nmnemciiNo w o 88 ua Aairtlaaf M8888 fcipei Tlngsprtfzen