Goudsche Courant, vrijdag 30 mei 1941

EERSTE BLAD VRIJDAG 30 MEI I94J OFFICIpLE FUBUCAHE VAN HETbEPAKTEMENt VAN HANDEL NUVERHES EN SOfEEFVAART Binnenland De doektellingen van het genootschap werd benoemd dr L D Terla k Mf 1 re ls bestuural d daaivan Een schnn verachillend lidmaten derk kerk 4 h £ kerkelHk ovwleg opda enoemde studiecommissie haai aar d S aan lou wijden en de synode dicne vies De sjhode besloot tot kcrkejik teg hel verioek te richten om de n L u held te beatudeeren om te komen to l Hng van een opleidingsschool voo k ïïfrwerk Een concept agenda voor d cl aSvergadering werd besproken dTtI werd gehouden waarna resumptle der JLo len plaats vond f DISTKIBDl VAN GASOUE WAARSCHUWINQ De Secretaris Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Sohee vaart maakt bekeod dat dezer dagen gasolie in distributie zal worden gebracht welke een laag vlampunt heeft Het kan zeUs voorkomen dat het vlampunt nog iets lager ligt dan dat van normale petroleum kerosine Ter voorkoming van ongelukken is het van groot belang dat derhalve de noodige voorziohtigheid bij het gebruik van deze olie wordt in acht genomen Dtt geldt vooral voor gloeikopmotoren Schippers motordrüvers en machinisten dienen dus op te passen dat geen lekkage voorkomt en dat in het algemeen groote zindelijkheid in de motorkamers wordt betracht Men hoede zich ervoor met vuur of open licht te komen in de nabijheid van open bunkers tanks of vaten welke deze vloeistof bevatten Indien reparaties aan tanks dié deze gasolie bevat hebben of in de nabyheid ervan moeten worden verricht zal tevoren een zeer grondige reiniging en ontgassing van de tanks noodig zijn SÜ73 38 Nederland en Europa Kweeken wan begrip voor de mogelijkheden van de nieuwe orde LOS VAN DE OUDE VOOROORDEELEN 99 De president dankt d praeadvLenma leden den secrelaris den vtce pres r perscomraissie HU dankte vervolgen secrelaris den vtce pres 2 i j f dankte vervolgeni leden in t btjainder e vertrekkende Mi O werk doof Cio ta wgenVS worden bekroond De vice president dankte den prfsid voor lijn leiding Hierlia sloot de pr S de vergadering en ging in dankzegglnR v dat de oude voorraden zeepvlokken zelfwerkende waschmiddelen en vloei bare zeep welke zeepsoorteti thans niet meer worden aangemaakt nog mogen worden uitverkocht met dien vevstan de dat elke bon recht geeft op het koo pen va 125 gram zeepvlokken of 250 gram ielfwerkende waschmiddelen of 200 gi vloeibare zeep JBEEP VOOR WA88CHERUEN Dé bestaande regeling ten aanzien van de wasscheryen blyft onvermin derd van kracht De wasscheryen zyn derhalve verplicht voor elke twintig kilogram drog vuile wasch een zeepbon van het publiek in ontvailgst te nemen zooals reeds voorgeschreven is dienen de wasscheryen eerst een bon van hun klanten in ontvangst te nemen en pas daarna een hoeveelheid van twintig kilogram waschgoed hetzü ineens hetzy by gedeelten in behandeling te nemen De aandacht wordt er op gevestigd dat bovenstaand voorschrift ook geldt voor de zoogenaamde waschverzenders die slechts als tusschenpersoon tusschen het publiek en de wasscherüen optreden De wasch van kantoren hotels caft s enz voor zoover het handdoeken poetsen stofdoeken servetten tafellakens e d betreft kan ter behandeling worden gegeven zonder dat daarbij bonnen behoeven te worden afgegeven MATSOEOKA CONFEREERT KRST MET DUiTSCHEN LATER MET BRITSCHEN AMBASSADEUR De Duitsche ambassadeur heeft gisteren een uitvoerig onderhoud gehad men den Japanschen minister van Bidtenlandsche Zakeo JHatsoeoka loo meldt t D N B uit Tokft De Britsche ambassadeur beeft gistenniddag met dezen bewindsman een gesprek van een uur gevoerd De lucntaanval op Sfax FRANSCH PROTEST BU BRITSCHE REGEERINC Openbare meening opgewonden De Fransche regeering heeft gisteren aaa de Britsche regeering een energiek protest doeo toekomen wegens het bombardement op Sfax loo meldt het D N3 uit Vichy Ten aanzien van den Britschen luchtaanval op Sfax wordt te Vichy bekend dat de Fransche openbare meening ten hoogste daarover opgewonden is aangezien zü het doel niet begrijpt dat Groot Brittannië nastreeft met zijn herhaalde vijandige handelingen tegen zijn vroegere bondgenooten De herhaalde schendingen van het intemationaje recht door Groot Brittannië hebben psychologische reacties waaromtrent Engeland zich zou vergissen wanneer het zou aannemen dat lü niet zullen worden tot een energieke reactie van het nationale gevoel De Britsche luchtaanval heeft in heel Marokko Algerije en Tunis de grootste verontwaardiging verwekt zoo wordt uit Madjid gemeld De autoriteiten hebben verscherpte luchtbescher mingsmaatrègelen troffen vooral in Casablanca en Bizerta Huisvrouwen attentie Zondag is het de laatste geUijheidsdag van Bos 65 75 kaas Bon 29 zeep DEBONNENLIJST AARDAPPELEN A tJ t m 1 4 Juni 1 kg BLOEM BI 8 Vm 15 Juni 50 gr brood of rantsoen gebak of 35 gr meel bloem Br U t m 31 Mei 140 gr idem BOTER MARGARI Bo 17 t m 11 Juni Boterkaan p boter of 200 gr slaolie of raapolie Vetkaaft p boter of roarg of 200 gr slaolie raapolie B 18 t m 11 14 Juni H p boter BROOD GEBAK Br ïi t m 7 11 Juni dubbel rantsoen Br 24 t m 22 Juni 1 rantsoen EIEREN 87 t m 1 4 Juni t m 4 Juni een ei GORT MOUT GROnXN 25 t m 15 Juni pond HAVERMOUT VLOKKEN enz M t m 15 Jtini pond KAAS S 75 t m 1 Juiu M 76 t m 1 l S Jtmi 1 ons KOFFIE THEE S4 t m 23 Jiuii p koffiesurrogaat of 40 gr thee MACARONI VERMICELLI cm t6 t m 15 Juni 1 ons MAIZENA enz 27 t m 15 Juni 1 ons MELK Hf e U t m 1 Juni 1 liter PECLVBDCBTEN 33 t m 1 4 Jimi 1 pond PETROLEUM Per 18 t m 15 Juni voor keuken 21 RUST 32 m 15 Juni pond SCmSBRZEEP K tezOel t m 31 A ig 1 rantsoen UE Bo 17 t m 11 JunL 200 gr slaolie raapolie sonuB 31 t m 8 Juni 1 kc VLEESCH VI 16 t m 30 Mei 4 Juni rantsoen vleesch vleeschwaren Vlees waren VI 16 t m 30 Mei 4 Juni rantsoen of verduurzaamd g vogeUe ZEEP SI t m 31 Mei I mitaoeo f VERKLARING A aardappelen Me melk Bl blocrol Bo bote Br brood Pér periode Vl vleesch Geen toevoeging i Alg b Het interview van admiraal Rader BERLIJN LET OP DE REACTIES De weerklank die de verklaringen van den Duitschen groot admiraal Rader in de wereld heeft gevoijden wordt in Berlyo vanzelfsprekend aandachtig en zorgvuldig geregistreerd aldus het A N P Men steü hierbü met voldoening vast dat Je Duitsche uiteenzettingen overal sterk de aandacht hebtien getrokken en als een verklaring van een zeer ernstig karakter zyn opgevat Van Duitsche ztjde ziet men er welbewust vanaf op deze belangrijke verklaringen van den groot admiraal nog een of andere aanvulling of toelichting te geven Van welingelichte Duitsche zyde Is echter nog een gezichtspunt naar voren gebracht waardoor eveneens blijkt met welken ernst te Berlijn de door grootadtmraal Rader aangehaalde vraagstukken beoordeeld worden Men wyst er n l op dat het niet alleen het moreele recht doch ook zelfs de moreele plicht is van Duitschland te voorkomen lat bommen en vliegtuigen uit Amerika naar Engeland worden vervoerd die bestemd zün om tegen vrouwen en kinderen van de Duitsche burgerbevolking gebruikt te wotden Zetel der Fransche regeering niet naar Parys NOG GEEN DUITSCa OORDEEL OVER BESPREKINGEN Op een desbetreffende vraag van buitenlandsche journalisten heeft men gisteren in de Wjlhelmstrasse geantwoord dat de leden der Franscheregeering die op het oagenblik te Parys vertoeven daaV slechu tydelyk blyven Een verhuizing der Fransche regeering naar Parys is niet overwogen In Berlünsche kringen ging men ook is op de vraag of men feeds thans een hgitief oordeel kan vellen over de UDitsch Fransche onderhandelingen Algemeen zeide men dat een dergelyk oordeel pas na voltooiing der braprer kingen gegeven kan worden Op het oagenblik zou het voort arig zyn indien men van Duitsche zijde iets aan de Fransche bekendmakingen toevoegde lUITENUUII tRAKSCa LEGfKB aKHT Verbitterde strüd aan Westelijk front Het Iraktche weermachtsbericht van Donderdaf luidt ala volft Westelijk front Onze eenheden hebben den vuand aangevallen en hem na verbitterden strijd waarbii de tegensunder 300 duoden en gewonden verloor gedwongen terug te trekken De Brit ehe strijdkrachten onderiwmen een tegenaanval en werdin met rware verliezen teruggesla Zuidelijk front Onzegartillerie beschoot vijandelijke stellingen bij Maakale De KngeUchen verlo Kfi vijftig dooden en gewonden Luchtwapeo Onze geyechts vliegtuigen hebben een vyandelijk toestel bij Falluja aangfvallen Vijandelijke vliegtuigen hebben gevlogen boven eentge vliegvelden in het Noorden lü richtten echter geen schade aan Opniep vao Kailani De Irakïche premier Rasjid Ali el Kailani heeft volgens het AJ P de gouverneurs van de bestuurs en kiesdistricten uitgenoodigd inschrijvingslijslen te openen voor het Iraksche luchtwapen en in plaatselijke oproepen de jeugd os e wekken dienst te nemen bü het uchtwapen loo is gisterochtend uit Bagdad vernomen Anti Engel iche samemwering In Palestina Uit Palestina wordt volgens een D N B bericht gemeld dat daar in anliEngelsche kringen een groot complot gesme l is In het geheele land is brandge ticht in munitiedepöts De branden waren op grooten afstand te zien In Transjordanië hebben de Engel chen talrijke arrestaties verricht waardoor de spanning nog is toegenomen Admiraal Darlan over de xBritsche ylootpolitiek SCHERPE VCRWUTBH Het politiek litteraire weekblad G r i n g o i r e heeft een onderhoud gehad met admiraal Darlan over de Britsche vpootpolitiek Darlan zeide 4at die politiek lich steeds heeft gericht tegen het tot stand brengen van een sterke Fransche vldBt Engeland heeft de vraagstukken der wapening ter zee altijd buiten den Volkenbond besproken waijt de reditsgelijkheid zou Engeland er toe gebrfcht moeten hebben zijn scliepen te vernietigen of de uitbreiding van de vloten van andere mogendheden toe te laten Zelfs nog in 1938 heeft Engeland toen de vrees voor Duitschland begon op te konffen getracht de Fransche vlootbouwplannen door rechtstreeksche stappen bij de Quay d Orsay te belemmeren omdat het ongerust was over de sterkte der Fransche vloot Pas in 1939 toen de angst voor Duitschland haar hoogtepunt bereikte heeft Engeland Frankrijk gesmeekt den bouw z ner slagschepen Ie bespoedigen Darlan rekent in dit persgesprek verder af met de wijze waarop Engeland Frankrijk voor zich liet vechti n Het waren Fransche schepen die de eerste Canadeesche divisie naar Europa escorteerden Uit dankbaarheid hebben de Engelschen de Fransche schepen by Mers e K ri zwaar beschadigd Het waren Fransche schepen die in de straat van Sicilië Engelsche kruisers welke op weg waren van Gibraltar naar Alexandrië 1 achermden uit dankbaarheid hebben de Engclschen die schepen in beslag genomen Tenslotte houdt Darlan zich bezig met de fouten door Frankrijk begaan Van 1919 tot 1939 hebben de regeeders en het parlement fout na fout gemaakt Zij bedreven eer demagogische binnehlandsche politiek en een Duitenlandsche politiek zonder onderling verband in de waan dat ty de politieagenten van Europa waren De productie der Ensrel che vliegtuigindustrie EEN PESSIMISnSCH GELUO Naar de Londer oJie bladen melden l ju5 het n N B uit Geneve heeft het bifor dere coimité der subcommissie van controle op de Engelsche staatsuitgaven dat uit 32 leden van het Lagerhuis uit alle partij en bestaat een buitergewoon pessimistisch ge teld verslag over de arbeidersvraagitukken in de Britsche vliegtuigIndustrie gepubliceerd Het comité zégt daarin dat de productie djpr Engelsche vliegtuigindustrie er sterk onder lydt dat elke arbeider een of meer dagen van de week niet op het werk verschynt W ommige gevallen b raagt het aantal afwezigen wel twintig procent In de eerste maanden van dit jaar zyn vele arbeidskrachten uitgevallen Is gevolg van ziekte door het ongunstige winterweer Ook de vyandelijke Ju naanvallen vooral op de veifbindli giwe en als spoor en tiamlijnen iü in hooge mate oorzaak van de fwetigheid der werklieden De Daily Telegraph schryft hier vcr het volgende Het is een waarheid die men niet fenoeg kan verkondigen dat GrootBntlanniê thans er nog zeer ver van J rwüdcrd is de oorlogsproductie van Duitschland té oveWeugelcn of in te halen Bijna dagelijks staat Ehgeland tegenover gebeurtenissen op diplomatiek en militair gebied welke er an herinneren dat Hitler nog steeds Bet strateeische initiatief stevig in banden heeft Dit initiatief dankt hü aan de Duitsche supeiioriteit in de wapenproductie De Daily Herald Mcmt bet v lleTid dat de slechte vcfdeeJing van werkkrachten cb het Dvotdoende gebruik daarvan niet Ueen beperkt blijft tot de vliegtuigindustrie doch zich uitstrekt tot alle wapcnbedryven vu bet land H ET is reeds ontelbare malen gegezegd en geschreven dat ook Nederland in het toekomstige Europa een nieuwen koers zal moeten kiezen wil het zün plaats in het gemeenebest der staten van t vasteland van Europa behouden Dit besef had zooals bekend de oprichting van het genootschap Nederland en Europa ten gevolge welks doeleinden reeds eerder werden bekend gemaakt Tijdens een vraaggesprek dat een redacteur van de Vereenigde Persbureaus met den zaakvoerend secretaris van dit genootschap had den heer K W Boekjiolt heeft deze een nadere omschrijving van het doel en streven gegeven Wij beleven in onze dagen een revolutionnairen stormloop tegen oixie begrippen en beginselen waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn zoo verklaarde de zaakvoerend secretaris van het genootschap dat onlangs werd opgericht onder voorzittersctiap van prof dr G A S Snijder Wü zien nu hoe nagenoeg geen enkel gebied van het persoonlijke of maatschappelijke leven onberoerd blijft door dezen storm die met ontzagwek kende snelheid over de landen gaat en er is veel in de dingen welke wü waarnemen dat wij niet kunnen begrijpen zoo zeer zün wij namelijk verbonden met de oude tradities en begrippen Willen wü echter onze plaats m de orde van Europa welke na dezen oorlog tot stand zal komen behouden dan zullen wy het toch tot begrip moeten brengen van het ongewone en nieuwe Keerpimt In de geschiedenis Wanneer men onze tyd eenmaal van dat standpunt uit beziet dus los van persoonlijke gevoelens van sympathie en antipathie voor bepaalde tijdsverschynselen dan kan menzich niet aan den indruk onttrekken dat wy op een keerpunt van de geschiedenis staan i Er zyn velen die het betreuren dat wü levifi iji een grooten tijd Zü mogen echter by die rouw om de dingen van het verleden die zyn weggevaagd bedenken dat de geschiedenis reeds meer van die keerpunten heeft gekend Het kapitalisme De eeuw der jfroote uitvindingen bracht met zich mede de ontwikkeling van het industrieele kapitalisme en zijn tegenhanger het Iifarxisme Steeds grooter worden de fabrieken Verwüdering van motorjachten uit het kustgebied MAG DOOR MIDDEL VAN BENZINE GESCHIEDEN Op verzoek van het bureau voor wa rtoerisme van den A N W B en de K V N W V heeft het departement van Waterstaat bepaald dat voor bet verwyderen van motorjachten uit de voor pleziervaartuigen verboden gebieden een dagVergunning afgegeven kan worden voor het verbruiken uit eigen voorraad van benzine tot een max van 5 liter per vaartuig of van donkere olie Uitdrukkelyk wordt medegedeeld dat deze verbruiksvergunning slechts geldig is op den da en voor het traject die op de vergunning zyn aangegeven Op de naleving hiervan zal streng worden toegezien De dagvergunningen kunnen worden aangevraagd bij de bevrachtingscomlmissarissen in bet betrokken dis tm De adressen zyn o a Dordrecht Nieuwe Haven 24 tel 3746 Rotterdam Beurs van Koophandel kamer 324 327 tel 358fi3 Leiden Torwepark 6 tel 21990 Utrecht Jan der Goesstraat 53 tel 17695 Amsterdam Beursgebouw tel 411103 en 47842 Haarlem Nassauplain 4 tel 10S99 Nog eens persooeele bdasttng pleileimrtaiigeo De A N W B heeft van het departement Van Financiën het navolgende bericht ontvangen Naar aanleiding van binnengekotAen verzoeken heeft de secretaris generaal g gevonden dat pleziervaartuigen die bestemd zgn om uitsluitend door motorische kracht te wonlen voortbewogen en die wegens gebrek aan brandstof niet als zoodanig gebezigd kunnen worden door de houders daarvan gebruikt worden als woonschip De houders van die vaartuigen behooren daartoe ligplaatsen te kiezen en tot den inspecteur onder wie zyressorteeren het verzoek te richten het vaartuig te mogen brengen naar de plaats die door ben alg ligplaats gekozen is eh vandaar terug naar deplaats waar het vaartuig geborgenwordt r De inspecteun zullen den houders ef met nadruk op wijzen dat met het vaartuig niet gevaren mag werdenanders dan van de bergplaats naar dr ligplaats en terug n dat indien dit toch mocht gcsehiede en aaniilag in de personeele belastiiTg over een vol jaar voldaan moet worden steeds grooter de productie de hoofdzaak is echter reeds niet meet de voortbrenging van goederen maar de noteering van de aandeelen aan de beurs Het moderne kapitali meer dan de almacht van de handen van een k waartegen de arbeidersl hoe machtig ook in schij £ in vrywel machteloos ston Pn De wereldcrisis well juist achter ons ligt had dan ook een werkloos held ten gevolge zooafs het menschdom nog niet beleefd had Nu bevinden wy ons in een oorlog die ongeacht den afloop ongetwijfeld grooten invloed zal hebben op de economische en sociale verhoudingen in Europa Het laat zich aanzien dat by de nieuwe ordening van Europa de hoofdrol toebedeeld zal worden aan het Duitsche ryk De tüd dwingt Hoe deze ordening zich zal voltrekken staat uiteraard nog niet vast men zou misschien een voorbeeld kunnen nemen aan het werk der Hanze in de Middeleeuwen In ieder geval staat het wel vast dat wy ons reeds thans aan het studeeren moeten zetten op de vraagstukken die zich bij deze ordening zullen voordoen daaraan zal waarschijnlijk niemand kunnen twijfelen Deze studie is nu wat het genootschap Nederland en Europa zich ten doel stelt Daarbij bepaalt het genootschap zich niet tot enkele onderdeelen op economisch of Bociaal terrein maar het bestrykt zoowel de gebieden van landbouw handel en industrie als van wetenschap kunsten en verkeer in het kort samengevat het geheele geestelijke en materieele leven Aan hen die meenen dat de tijd voor een dergelijke actieve medewerking aan de nieuwe ordening nog niet gekomen is moet geantwoord worden dat integendeel de tijd dringt om met man en macht aan het werk te gaan ten einde een plaats voor Nederland in het nieuwe Europa te veroveren Uit alle streken van ons land en uit alle kringen mocht het genootschap reeds teekenen van sym pathie en instemming ontvangen Ten slotte verzocht de heer Boek holt nog mede te deelen dai zij die alsnog blijk wenschen te geven van hun belangstelling dit kunnen doen door zich te wenden tot het secretariaat van het genootschap Nederland en Europa Nieuwe Havenstraat 3fi te s Gravenhage Sluikhandel in gesmokkelde rogge in NoordBrabant M M K G IN BESLAG GENOMEN Zes persoaea in arrest Een ernstig geval van sluikhandel in gesmokkelde rogge zijn de ambtenaren van den crisis controledienst te Veghel eo de marschaussees van de brigade Den Bosch op het spoor gekomen In de omgeving van s Hertogenbosch werden naar bekend was geworden sinds geruimen tyd by de boeren groote hoeveelheden rogge gekocht welke daarna frauduleus naar België werden gevoerd Na een in alle stilte voortgezet onderzoek kreeg men er den neus van waar de haarden van dezen clandeaitienen handel gelegen waren De meeste rogge werd gekocht te St Michiels Gestel en Berlicum dod de bedrijfsvoerders bleken verspreid over de provincie te wonen Gevolg van het onderzoek was dat reeds zes personen werden aangehoud enen in het Huis van Bewaring te Den Bosch werdöi opgesloten Voorts werden door de ambtenaren in totaal 40 000 k g rogge opgespoord en in beelag genomen Voor de rogge werd een prys betaald van ƒ 18 en f 19 per 100 kg Ook kochten dezelfde personen groote hoeveelheden roggemeel waarvoor zy tot ƒ 30 per 100 k g besteedden Tydens het onderzoek kwam nog meer aan het licht Want de ambtenaren namen een flink kwanttun clandestien geslacht vtrkensvleesch in beslag en daarnaast nog een hoeveelheid koffie waarvan werd vastgesteld d t ze verkocht werd tegen pryzen van f 1 tot f 19 per kg KUNST EN LEnEREN ZELDZAME UKESTBaS IN ÜEI KUKSMUSECM D directie van het BilkanuMum la r tóe overgegaan een teDtaoBStcUlng van werken uit ket eigen bezit t organlaeeran Daartoe ia een keuat gedaan uit de kunaihistoriaolw verunieHng Vanaelttprekend naoesteo de geëvacueerde kunstwerken l unen beidiiauwlng blUven en het zUn dan ook de mindere goden uit d He eeuw en later tot het laar 18W welke hier door tchilderyen zijn vertegenwooidlgd IZoo is in aroole veracheldcnlieiil en collecUc whtlYrtten bfleengehniüit elke mwriiidMii Aecbta lecr zdden voor titt pubUck tS ec chtlgtng zt n gesteld omvatten d ttlBevens portretten natuurlafereelen ra ftadseezictiien ook een aantat pastels bevindt rich hieronder Het ligt in het voornemen de fentoonstel ing te beginnen met de Pinksterdagen voo iet puUlek open t stellen benoeming der leden van aan de alg a n overgelaten Als gedelegeerde m de raad KERK EN SCHOOL JOJB STiXeOR B KBD aUV KERK Otrtt dttlac N openin en gsbcd werden de notulen fcr nrtK vernderlng vtstgttttU Den eorelarts werd liald ebraefat voor ttn nauwkeurige weergave vaa 1 de gestelde vragen en daarop gegeven antwoorden Ter sprake kwam het punt sUchting van hervormden vereeniglngsraad Voor eenlgen tijd is gcinsta leerd de synodale commissie hervormde Jeugdraad Verbltjdend moet wor den geacht dat steeds meer doordringt het besef dot allerlei arbeid onder de jeugd en op Chrisleluk terrein behoort uil l gaan van o Wioort te worden verricht in f ii d kerk Waar de hervormde leugdraad reed bestaat werd besloten over oprichting van de synodale commissie hervormde vereeniglngsraad en de DE NIEUWE BONS voor de komende periode De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend dat in den vervolge de voor het koopen van distiibuUegoederen aan te wijzen bonnen niet meer aooals tot dusverre bet geval was nog eenige dagen na afloop van de distri bnUeperiod voor welke lij zijn geldig verklaard mogen worden gebruikt Een uitiooderlng geldt voor de bonnen weUce recht geven op kaas deze mogen evenals tot dusverre oog gedareode twee weken na afloop van de distribatleperiode voor het koopen van kaas worden gebruikt De aandacht wordt er op gevestigd dat de regeling volgens welke bonnen die zyn geldig verklaard voor een op Maandag aanvangende distribatieperiode ook reeds op den daaraan voorafgaanden Zaterdagen Zondag mogen worden gebruikt blyft gehandhaafd De volgende bonnen zyn aangewezen voor het koopen der daarby vermelde rantsoenen AARDAPPELEN BON 84 Bon M van de aardappelendistributiebonkaart 2 Juni t m 8 Jtmi IVS kg per bon MELK BON 19 Bon JI9 van de Melkkaart 2 Juni t m 8 Juni IVt liter per bon EIEREN BON 97 Bon 97 van de bonkaart algemeen 2 Juni t m 8 Juni één ei per bon KAAS BON 61 EN 77 Bon 67 en 77 van de bonkaart algemeen 2 Juni t m 15 Juni kooptijd t m 29 Juni 100 gram kaas per bon VLEÉSCn BON 17 Bon 17 vloeacli van de vleeschkaart 31 Mei Lnt 7 Juni per twee tKjnnen 100 gram vleesch been inbegrepen of één rantsoen vleeschwaren Bon 17 worst vleeschwaren van de vleeschkaart 31 Mei t m 7 Juni per tw bonnen één rantsoen vleeschwaren Een rantsoen vleeschwaren bedraagt 75 gram voor gerookt of gekookt varkens rund kalfs paarden en achapenvleesch en voor gctookte wor taoorten toe gram voor geltookte worataoorten rolpena en knakworst 125 gram voor leverartikelen tongenworsten nierbrood ISO grarn voot bloedworst of leo gram verdiitnuamde kip end fai of kalkoen lïeen inbegrepen PEULVRUCHTEN BON SBB Oe secretaris generaal van het departement van LaadbOBW en Visscherij maakt bekend dat ter aanvulling van het aardappelnuitsoen nogmaals een raatsoen penhTaelitea bcMhikbaar tal worden gesteld Gedurende het tydvak van Maandag 2 Juni tot en met Zondag 22 Juni a g geeft d met JB genummer de bon van de bonkaart algemeen recht op het koopen van 500 gram peulvruchten Het koopen met deze bon is reeds geoorloofd op Zaterdag 31 Mei HONDEN EN KATTENBKOOD BON 14 Het Byksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstyd maakt bekend dat van 1 tot en met 30 Juni 1941 op bon no 14 van de voederkaart voor honden wordt beschikbaar gesteld Voor groep 1 10 kg hondenbrood voor groep 2 10 kg hoodenbrood voor groep 3 S kg nondenbrood voor groep 4 5 kg hondenbrood voor groep 5 4 kg hondenbrood voor groep 6 3 kg hondenbrood Op bon BO 1 van de voederkaart voor katten wordt over dezelfde periode 1 kg kattenbpood beschikbaar gesteld Na 30 Juhj 1914 is bon no 14 van bedoelde kaarten ongeldig en mag deze Biet meer worden aangenomen XBBP De secreiaris generaal van het departement van Handel Növerheid en Scheepvaart maakt het volgende b kend TOILET EN HUISHOUOZEEP Gedurende het tydvak van Zondag 1 Junijtot en met Zondag 29 Juni a s geeft de met J5 genummerde bon van de bonkaart algemeen recht op he kbopen van 150 gram loMetzeep nieuwe samenstelling of 120 gram huishoudzeep of 200 gram zachte zeep oude samenstelling van vóór 1 Januari 1941 of 150 gram zachte zeep nieuwe samenstelling van na 1 Januari 1941 of 300 gram zachte zeeppasta of SiO gram zeeppoeder trf 600 granv waschpoeder Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat waschpoeder niet gekocht kan worden door het publiek doch uitsluitend wordt beschikbaar gesteld ten behoeve van de wasscherüen Voorts blü ft de bepaling van kracht kaart