Goudsche Courant, zaterdag 31 mei 1941

GUDSCI E ï COUBANT terdag 31 Mei 1941 Juiganc No 20043 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bureaa MABKT U TKL tlU PottrekenlDi 4S4M Hoofdredacteur F TIETER oud Engelschen kunnen niet van Kreta weg Geen pauze na de verovering van het eiland verwacht e der onderiiandelingen tusschen ftschland en Turkije nog niet injiicht BELASTING Op inkomsten uit commissariaten Voor bedragen van f 100 f 1000 20 pQ van f 1000 f5000 f180 plus 30 pCt boven f5000 f1380 plus 50 pO De artikelen 21 tot en met 24 en 26 tot en met 40 van het besluit op de loonbelasting 1940 zyn voor de com gevat en berekend volgens de arti missarissenbelasting van overeenkom B stige toepassing Artikel 9 1 De commissarissenbelasting wordtmede geheven van het commissarisloon dat na den Sisten December 1940 doch vóór het in werking treden vandit besluit door den commissaris isgenoten 2 Deze belasting is verschuldigddoor den commissaris Zy wordt geheven op den voet van de bepalingen dienaangaande door den secretarisgeneraal van het departement vanFinanciën uit te vaardigen Artikel 10 1 Dit besluit treed heden in werking 2 Het wordt aangehaald als Be iw ommissarissenbelasting SPORTBEOEFENING ONDER OPVOEDING WETENSCHAP EN CÜLTÜÜRBESCHERMING Departement vaardigt voorschriften inzake sport en wedstr dwezen uit Het Verordeningenblad bevat een besluit van den secretaris generaal van het departement van Opvoeding wetenschap en Cultuurbescherming betreffende het regelen van de sportbesarisloon genoten dan wordt het ge oefemng in Nederland 1 opperbevel van de Duitsche j bt maakt bekend Il p 20 Mei met een reusachtige vanuit de laclit begonnen opeter verovering van hei Britscl e Kreta naderen iiaar einde De ke tegenstand is overal ineenDe In het Westelijke deel van wd gevormde aanvalsgroep be nit valscherm en bergtroepen u zware gevechten bij groote en de grootste terreinmoeilijkden vijand verslagen en uit elledreven De vereeniging met de stlsten bij Betbymo die zich ita S dagen dapper gehandhaafd tegen een vijandelijke overheeft xich voltrokken Parachuveroverden bij taai verzet van Tijand de stad en het vliegveld eion De bevelvoerende generaal Orieksche strijdkrachten bij Heheeft capitulatie aangeboden Duitsche lucMwapen ondAide de gevechten door onophoudee aanvallen op terugtrekkende vyi jke marschcolonnes troepenconIraties en haarden van tegenstand Jties gevechtsen totpedovliegen Stuka s verpletterden in renden aanval Britsche en e afdeelingen Onze operaties door Italiaansdte zee en trijdkrachten ondersteand waar IWiBansche torpedobooten zich bijd r onderscheidden door haar uiterU dapper optreden Bovendien Italiaansche troepen Woensop het Oostelijk gedeette van Sindsdien trekken deze snel op l t Westen De overblüfselen van uiteengeslagen Britten vluchten tevolgd door onze troepen naar de lst om zich door nachrtelyke in g aan voortzetting van den te onttrekken Talrïjke gevange gemaakt en omvangrijk mabuitgemaakt waaronder talrijke en vrachtauto s dertig lichte ware stukken geschut benevens 8 voorraden Duitsche en Italiaanegevangenen zijn bevrijd Duitsche gevechtsvliegtuigen hebie straat van Caso Britsche zeevrachten aaiygevallen en twee ojagers tof zinken gebracht s vemieti den in de wateren om Kreta tXvee koopvaarders van br t in totaal benevens een kustfatrouillev artuig M ie gevechten op Kreta zijn Duit soldalerx nadat zij gewond waren 1 beest èchtigf wijze verminkt als isi looi van dezen oorlog tot dus 0115 in den veldtocht tegen Poiltoofgekomen De Duitsche weerIza met alle middelen zorg draj oal het fatsoen en de ridderlijk JMen strijd bewaard blyven Met njijarste straffen zal zy derhalve IfOfp die voor deze barbaarsche Mingen aansprakelijk is of de ge bewoners treffen Er l estaat wijfel dat de even onzinnige als htige bewering van den BritPeranier Churchil dat Duitsche in uniformen van den tegenuit vliegtuigen zijn gesprongen els schuld draagt aan deze f shed en klaringen van de Wilhelmstrasse d op Kreta is beslist aldus in Duitsche militaire kringen Jr T meldt De Duitsche weer neeft een overwinning bevoch voor de toekomstige ontwikiS Naburige Oosten van enis kan zyn j Wilhelmstrasse is reeds aanWj t dat na de verovering van t J pauze in het offensief in e Mellandsche Zee zal intreden Lywaarschijnlijk zal Duitsch emaiddellijk gebruik maken JL nienwc posities in de Mld i e Zee Wand aldus wordt verder van TJJtjae verkla rd verheelt men w Het verlies van I eta een ge S 3rdoor de toegang tot wlie Zee is afgesneden een 5j Punt verloren is gegaan en j Uuitsehe basis is geschapen S lees e nadruk valt op te nd toch ook de diplomatie in het Naburige Oostten Wik de aandacht In de Wil is verklaard da t de onderin ® Ankara voortgang ar nog niet zyn voltooid De atslieden zoo wordt eraan L l sympathieën duide teifl B I raen maar voeren een vre Lf dit met de eer van Weenigbaar is De onderhan t i k gebeurtenissen verdient delingen tusschen von Papen en de Turlische regeering zijn echter nog niet in een stadiumi dat van een snelle vol tooiïng kan worden gesproken Indien de Duitsche regeering er geen spoed achter zet zai Turkije bij de komende gebeurtenissen in het Naburige Oosten slechts de rol van geïntereseerden waarnemer spelen Positie der Britten wanhopig De positie van de Britsche troepen op Kreta is door de beslissende Duitsche overwinning volstrekt wanhopig zoo wordt van bevoegde zijde verklaard Zooals pas enkele weken geleden op den Peloponnesos zoo verzamelen zich thaivs aan de Zuidkust van Kreta de overblijfselen der Britsche troepen die in talrijke gevechtenuit eengedrev en zeer gereduceerdipijn ZiJ kijken uit naar schepen die hen in veiligheid moeten brengen Maar de vooruitzichten voor hun vlucht zijn zeer ongunstig daan de Britsche schepen die in het Oostelijke deel van de Middellandsche Zee gestationneerd zijn het ren na het ander door Duitsche en Italiaansche lucht en zeestrijdkrachten tot zinken worden gebracht Ter aanvulling op het weermachtsbericht van gisteren verneemt het D N B de volgende bijzonderheden De zware gevechten op Kreta zijn beslist Het Britsche bezettingscorps op Kreta heeft met Rethymno zijn laatste Iwlangrijke steunpunt aan de NooTdkust van Kreta verloren Tegelijkertijd zijn Duitsche formaties van de Westelijke gevechtsgroep naar het Zuiden ezwenkt en naderen in rusteloos opSkken de aan de Zuidkust gelegen stfid Skafia Aangezien de Italiaansche troepen in het Oosten van Kreta oprukken blijft het Erngelsche bezettingscorps alleen nog het Zuiden van het eiland als uitleg over Hier echter biedt de door rotsgebergten doorsneden kantige en door de branding bespeelde steile kust geen mogelijkheid tot inscheping De geheele Zuidkust van Kreta bezit slechts een enkele haven Jerapetre Deze is echter geheel verzand en slechts bevaarbaar voor klein kustvaartuigen Het Britsche bezettingscorps heeft dus geen mogelijkheid om van Kreta te ontkomen nog geheel afgezien van het feit dat de harde slagen die de Britsche vloot in de afgeloopen dagen door de vereenigde aanvallen van Duitsche en Italiaansche lucht en zeestrijdkrachten heeft gekregen een tweede optreden van jA an ontevreden over batavia Voorloopisre overeenkomst omtrent olieleveringr bereikt MAAR TOKIO WIL MEER l Wij wachten af of de Nederlandsch Indische regeering haar oprechtheid zal toonen ten aanzien van Japan aldus de woordvoerder van t bureau voor de inlichtingen te Tokio Koh Isjii tegenover de buiteniandsche dagbladcorrespondenten toen hem vragen werden gesteld over den stand van de lapansehNederlandaeh In disehe economische onderhandelingen te Batavia De woordvoerder beschuldigde volgens Oomei de NederfauidsehIndische autoriteiten van gebrek asm oprechtheid waarbij hij er op wees dat de Nederlandsch Indische autoriteiten in strijd met hun belofte geweigerd hebben Japan sommige materialen te leveren De olie onderhandelingen zijn voorloopig tot een regeling gekomen zoo gaf de woordvoerder toe Bij voegde hier echter aan toe Wij wenscben meer olie en daarimitrent gaan de onderhandelingen ftiet de Nederlandsch Indische autoriteiten verder Wat de olie verder betreft verklaarde de woordvoerder dat de NederlandschIndische autoriteiten tijdens de besprekingen voorloopig beloofd hebben méér olie aan Japan te leveren De woordvoerder weerlegde de Ne derlandschIndische bewering dat de rubber en de olie die Japan van Nederlandsch Indië ko 9t naar Daitsch Britsche vlootformaties ter uitvoering en beveiliging van de inschepingen van het bezeltingscorps nauwelijks mogelijk laten schijnen Met de bezetting van de beheersche de punten van het eiland is Kret in Duitsche en Italiaansche iianden Met de bezetting van Kreta door de Duitsche en Italiaansche strijdkrachten is de oorlogstoestand op de Middellandsche Zee als op slag veranderd Kreta als vlooten luchtsteunpunt dfr spitmogendheden is van Libye slechts 300 km van Akxandrie 500 km en van de Klein Aziatische kust 150 tot 200 km verwijderd De Engelsche vloot in liet Oosten van de BddeIl nd che Zee is daarmede in de smalle driehoek Alexandrie Haifa Cyprus opeengedrongen en met haar is het Suezkajiael de Achillespeesvan het Britsche wereldrijk in de gevarenzone van het Duitsche luchtwapen gekomen De inneming van het sterke Britsche steunpunt aan de Noordoostkust van Kreta Hiraklion ving aïn met vernietigende slagen van het Duitsclic luchtwapen dat het vliegveld van de stad troepenconcentraties en artillerie stellingen hevig bombardeerde De aanval der Duitsche vliegtuigen geschiedde zoo plotseling dat de iBrilten geen tijd vonden om met hun vliegtuigen op te stijgen Talrijke vliegtuigen werden op den grond vernield Bij den tweeden aanval wierpenDuitsche gevechtsvliegtuigen en Stuka sbommen van het zwaarste kaliber ophangars tenten en munitie en benzineopïlagplaatsen van den vijand Reusachtige rookwolken en vlammien vanontploffingen bewezen de geweldigevernietiging i Tegelijkertijd drongen Duitsch e herlftroepen de buitenwijken van de stad binnen en braken den laatsten tegenstand Honderden gevangenen vielen hun in handen Londen pessimistisch Volgens een bericht uit Londen was men gisteren in bevoegde kringen aldaar pessimistischer ten aanzien v4n den strijd op Kreta Men waarschuwt tegen een optimisme dat zou kunjien voortvloeien uit zekere niet officiee e berichten uit Cairo welke spreken over het zenden van versterkingen naar Kreta Men geeft toe dat de Duitsche berichten over de ontwikkeling op Kreta in den regel met de feiten in overeenstemming zijn aldus het D N B Voor den Londenschen omroep heeM kapiiein Oyrill Falls omtrent den militairen toestard op Kreta gezegd dat de strijd daar zeer ernstig en somber is Het is zeer onwaarschijnlijk zoo concludeerde Falls dat landoperaties succesvol zijn tegen een vijand die de heerschappij in de lucht heeft vooral wanneer zijn luchtwapen zoo nauw in samenwerking Wel het leger m den strijd wordt geworpen als dat bij de Duitschers het geval is De Times meldt dat de eerste lord der admiraliteit Alexander aan een dejeuner in Londen heeft verklaard dat de Engelsche vloot zware verhezen heeft geleden bij de gevechten om het bezit van Kreta in de afgaloopen weken Den slag van het luchtwapen tegen Engelsche oorlogsschepen kan men den grootsten noemen van dezen oorlog Vele officieren en marschappen der Engelsche vloot hebben Haarbij het leven gelaten land en Italië worden gezonden via Siberië Spr verklaarde Japan gebruikt in werkelijkheid in zijn binnenland alle rubber en olie die in Nederlandsch Indië worden gekocht Uit Batavia meldt Domei De economische onderhandelingen tusschen Japan en Nederlandsch Indië zijn definitief op het doode punt aangekomen Men ziet van Japansche zijde geen mogelijkheid meer om deze situatie gezien de houding der NederlandschIndische autoriteiten te wijzigen Deze autoriteiten moeten besclïuldigd worden zoo zegt Domei van onoprechtheid en volkomen afhankelijkheid van Engeland en Amerika Het O N B meldt uit Tokio De Nederlandsche delegatie die de economische onderiiandelingen met Japan leidt heeft aldus een bericht uit Batavia bekend gemaakt dat het Nederlandsch Indië onmogelijk is een beslissend antwoord op de Japansche voorstellen nog in den loop van deze week te geven Er werd geweigerd een nadere verklaring af te leggen HOOGST CRITIEK STADIUM In eeif commentaar op het hoogst critieke stadium dat bereikt is in de onderhandelingen te Batavia wordt in de bladen van het Asahp Sjimboenconcern teschreven dat liet bestuur vah Ne landsch Indië na de ineenstorting van Nederland een houding aan den dag heeft gelegd uitgaande van het streven naar een rationeele aanpassing der economische betrekkingen met Japan Later werd de Neder landschIndische houding echter strakker waarbij een krachtige economische druk gestadig werd uitgeoefend door Groot Brittannië en de Vereenigde Staten tegen Japan In Septepiber jl zond de Japansche regeering isjizo Kobayasji den minister van S andel en Industrie als specialen afgezant naar Ba DIT BLAD ZAL OP TWEEDEN PINKSTERDAG NIET VERSCHIJNEN Andere Londensche bladen wijzen er op dat juist het verlies aan torpedohootjagers en Icruisers smartelijk is aangezien Engeland deze scheepstypen dringender noodig heeft dan andere De New Chro nicle noemt den ondergang van kruisers en torpedobootjagers in de Middellandsche Zee ter verdediging van Kreta een zwaren prijs dien Engeland heeft moeten betalen en spreekt de hoop uit dat deze prijs niet tevergeefs h is geweest De Prawda over Kreta Het Moskousche blad Prawda houdt zich naar uit de Bussisehe hoofdstad wordt gemeld in een hoofdarti kel bezig met de beteekenis van den strijd om Kreta De operaties op Kreta zijn van groot belang daar dit de eerste poging is om over het hoofd van de Britsche oorlogsvloot heen die het eiland beschermt een groot aantal landingstroepen uit de lucht af te zetten Bij deze operatie werden veel transport en zweefvliegtuigen gebruikt De strijd om Kreta is van buitengewoon groote beteekenis voor de verdere ontwikkeling van de actie in het Oostelijke deel van de Middellandsche Zee Voor Engeland zou het verlies van Kreta het verlies van het voornaamste steunpunt voor de verdediging van Egypte en van de Levantijnsche kust bëteekenen Als Kreta in Duitsche handen zou overgaan zou de Duitsche legerleiding de beschikking krijgen over nieuwe ver vooruitgeschoven militaire steunpunten en luehtbases voor aanvallen op Alexandrië Haifa en andere Engelsche verdedigingspunten Tevens zou Kreta de Italianen in staat stellen tot concentratie van aanzienlijke strijdkrachten Het verlies van Kreta zou voor de Engelschen niet slechts een grootere bedreiging van Egypte maar ook van de Engelsche stellingen in het Nabije Oosten inhouden De Pra wd a vervolgt dan dat de gang van zaken in het Oostelijke deel van de Middellandsche Zee ongetwijfeld ool reacties in andere deelen van deze zee zou veroorzaken en bovendien zou het vraagstuk van de zeewegen op den Atlantischen Oceaan verscherpt worden Zon op 5 24 onder 21 51 Maan op 11 35 onder 1 23 Meo is verpijcbl te verduis ter a van zonsundergang tot zonsopbomül Laa arns van voertuigen moeten i uur oa zonsooder 0 1 otifstnbeg wordfn KWwmwVKwanfwvwvKWKWwmw tavia voor het voeren van economische onderhandelingen met de Indische autoriteiten voorde wedcraanknopping van ae economische betrekkingen tusschen de beide landen langs vreedzame wegen Kenkisji Josjizawa de vroegere minister van Buitenlandsche Zaken is in December jl naar Batavia gezonden door de Japansche regeering als opvolger van Kobayasji die naar Tokio was teruggekeerd na een gedeeltelijke over eenkomst met het Indische bestuur tot stand te hebben gebracht De anti Japansche houding van het Indische i estuur is fl dien aard aldus de genoemde bladen dat het weigert in strijd met zijn belofte materialen aan Japan te leveren Tien dagen zijn verstreken zonder eenig antwoord van de Nederlandsche regeering sedert de viceminister van Buitenlandsche Zaken Ohasji den Nederlandschen gezant generaal Pabst op 19 Mei uitnoodigde een bezoek te brengen aan het departement van Buitenlandsche Zaken en de Nederlandsche regeering verzocht haar houding jegens Japan te herzien De Asahi Sjimboen voegt hieraan toe De uiterst delicate toestand kan zich ontwikkelen al naar gelang van het antwoord der Nederlandsche regeering dat binnen afzienbaren tyd kan komen De Kokoemin Sjimboen verklaart dat Japan gedwongen zou kunnen worden l elangrijke besluiten te nemen op grond van de komende stappen van Nederlandsch Indië met inbegrip van een terugroepen van den Japanschen specialen afgezant Kenkisji Yosjizawa uit Batavia Onnoodig te zeggen dat eenige derde mogendheden achter de anti Japansche houding staan welke wordt aangenomen door NederlandschIndië Alle verantwoordelijkheid voor de gevolgen eener mogelijke mislukking van Tie besprekingen te Batavia moei echter gedragen worden door Nederlandsch Indië Het blad gelooft dat Japan zal vergaap tot volledigen opbouw van een sfeer van gfemeenschappelijke welvaart in Groot Oost Azië op een andere wijze In het Verordeningenblad is verschenen een besluit van den secretaris generaal van het departement van Financiën betreffende de eommissaris senbelasting Hierin wordt het volgende bepaald Artikel 1 Artikel 1 Het commissarisloon wordt op Onder den naam van comniissarissenbelasting wordteen bijzondere belasting geheven van de belooningen hierna aan te duiden alscommissarisloon door Schamen vallende onder artikel 1 van het besluit op de winstbelasting 1940 no 83 1940 voor de werkzaamheid vanhun commissarissen toegekend Onder commissarissen wordenverstaan de natuurlijke personen ende rechtspersonen die onder welkennaam ook belast zijn met toezicht ophet bestuur ongeacht of zij bijkomstigook aan de bestuurstaak deel hebben kelen 4 5 en 6 van het besluit op de loonbelasting 140 no 224 1940 en de met betrekking tot die artikelen uitgevaardige uitvoeringsvoorscKriften Commissarissenbelasting wordtgeheven over het totale bedrag vanhet commissarisloon dat in een kalenderjaar door den commissaris wordtgenoten van het lichaam Het commissarisloon wordt alsgenoten beschouwd zoodra het is uitbetaald verrekend of op eenigerleiandere wijze ter beschikking van denconimissaris of van een derde is gestold dan wel zoodra het rentedragendH geworden Artikel 3 1 Commissarissenbelasting is niet verschuldigd indien het commissarisloon in een kalenderjaar niet meer bedraagt dan honderd gulden Z De belasting bedraagt bij een commissarisloon van Ie meer dan ƒ 100 doch niet meer dan ƒ 1000 20 ten honderd van het bedrag waarmede het commissarisloon ƒ 100 te boven gaat Ze meer dan ƒ 1000 doch niet meer dan ƒ 5000 1180 vermeerderd met 30 ten honderd van het bedrag waarmede het commissarisloon ƒ 1000 te boven gaat 3e Meer dan ƒ 5000 ƒ 1380 vermeerderd met 50 ten honderd van het bedrag waarmede het commissarisloon ƒ 5000 te boven gaat 3 Heeft de commissaris reeds eer der m hetzelfde kalenderjaar commis voegd bij het nader van hetzelfde lichaam genoten commissarisloon en wordt de belasting over het aldus verkregen bedrag berekend verminderd met de belasting over het eerder genoten commissarisloon 4 De belasting is voor rekening van den commissaris verschuldigd door het lichaam en wel zoodra het commissarisloon door den commissaris IS genoten Artikel 4 Neemt het lichaam de belasting voor eigen rekening dan wordt ook deze prestatie als commissarisloon beschouwd Zij wordt in aanmerkmg genomen door het overige commissarisloon te verhoogen en wel indien het overige commissarisloon bedraagt ie meer dan ƒ 100 doch niet meer dan ƒ 820 met een vierde van het bedrag waarmede het f 100 te boven gaat 2e meer dan ƒ 820 doch niet meer dan ƒ 3620 met f180 benevens drie zevenden van het bedrag waarmede het f820 te boven gaat 3e meer dan f3620 met f1380 benevens een bedrag gelijk aan dat waarmede het commissarisloon f 3620 te boven gaat Artikel 5 1 De loonbelasting en de inkomstenbelasting worden slechts gehevenover het bedrag dat na de inhoudingwegens de cpmmissarissenbelastingoverblijft 2 Is de commissaris een aan dewinstbelasting onderw orpen lichaam dan geldt by dit lichaam de commissarissenbelasting over het hem opgekomen commissarisloon niet als eenonttrekking aan het vermogen voorandere dan bedrijfsdoeleinden Artikel 6 1 Het lichaam is verplicht Ie de commissarissenbelasting in te houden volgens de bepalingen welke gelden voor de loonbelasting 2e een loonbelastingkaart aan te leggen en een loonstaat bij te houdep iydien een en ander niet reeds voor de loonbelasting geschied is of geschiedt 3e de ingehouden commissarissenbelasting aan te teekenen op den loon staat en na afloop van hét kalenderjaar op de loonbelastingkaart 4e de ingehouden commissarissenbelasting af te dragen indien ook loonbelasting ingehouden moest worden tegelijk met deze volgens de bepalingen welke gelden voor de loonbelasting 2 Het commissarisloon waarover de commissarissenbelasting is berekend en het ingehouden i edrag aan commissarissenbelasting worden op de aangifte voor de loonbelasting bedoeld bij artikel 19 lid I van het besluit op de loonbelasting 1940 afzonderlijk vermeld Artikel 7 Commissarisloon dat krachtens erfrecht of krachtens huwelyksvermogensrecl t door rechtverkrijgendenvan den commissaris wordt genoten wordt voor de heffing van de commissarissenbelasting geacht door dencommissaris te zijn genoten vV Artikel 8 Hienn wordt het volgende bepaald Artikel 1 De regeling van de sportbeoefening en van het sportwedstrijdwezenin Nederland behoort tot de zorg vanhet departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming Sportbeoefening in den zin vandit besluit is iedere bezigheid op hetgebied van de lichamelijke opvoeding Artikel 2 De secretaris generaal van hetdepartement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming vaardigtde voorschriften welke tot regehngvan de sporti eoefening en van hetsport Yezen in Nederland noodig ijn uit met name wat betref den organisatorischen opbouw der afzonderlijketakken van sport voorts wat betreftde voorwaarden waaronder sportbeoefening i n Nederland is toegestaan alsmede de wyze waarop de sportwordt beoefend en sportwedstrijdenworden gehouden In de dienovereenkomstig uit tevaardigen voorschriften kan wordenl eptfald dat vereenigingen of personen dffesin strijd met de bepalingendier vodrschriften sport beoefenen voor bepaalden of on bepaalden tijdvan het beoefenen van een bepaaldendan wel van eiken tak van sport worden uitgesloten Artikeya De secretaris generaal van hetdepartement van Opvoedinig Wetenschap en Cultuurbescherming wordt bij de vervulling van zijn taak bijgestaandoor een college van gevolmachtigdenvoor het sportwezen hetwelk uit drieleden iiestaat Alvorens voorschriften als bedoeld in artikel 2 uit te vaardigen wordt dit college gehoord Artikel 4 De bepalingen van de verordrainf no 41 1941 ten einde te komen tot een herordening op het gebied van de niet commercieele vereenigingen en stichtingen blijven onverminderd van kracht Artikel 5 Dit besluit treedt heden in werking