Goudsche Courant, zaterdag 31 mei 1941

TWEEDE BLAD ZATERDAG 31 M£I 8 BADPAKKEN Nu op bon A van d T xH lkaart dus iondgr D A VAN YPEREN Markfis ngei Mtd qT f SPORT aan varfristching KPERMUNT VAN BONERA zal U varfriiI fchen en verkwikken zooots olléén een I natuur rein en zuiver smakend product dat vermog BONERA pepermunt is in keurig verpakte rollen ö 10 en 5 cent per rol overal verkrijgbaor Vroogt Uw winkelier BÜNERA GOUDA BeveiUging van Sint Janskerk tegen brand AANUG VAM EEN OMVANOIUKE BLD8CH 8TJXLATIE Uu Nt spracicn w dca aaBgebniM Toen na het uitbreken van den oorlog in 1 39 de beroemde Goudsche glazen onder leiding van de InipectieKunstbescherming te s Gravenhage uit hun omlijstingen zijn genomen en ergent in Nederland veilig zijn opgeborgen in een speciaal gebouwde kluis kwam nadat deze eerste voorzorg was genomen de gedachte op om het kerkgebouw de omlijsting of zoo men het noemen wil het museumgebouw dezer ramen zooveel mogelgk tegen brand te beschermen Eenvoudig bleek dit niet daar men moet bedenken dat de Groote kerk te Gouda een van de grootste en uitgestrektste kerken van Nederland is De lengte is circa 120 meter de breedte drca 20 meter terwijl de nok op 30 M boven de straat ligt Daarbij komt nog dat l et gewelf geheel van hout is geconstrueerd en daardoor een groot gevaar oplevert bij het inslaan van brandbommen Zóu deze kerk nu door brand worden verwoest dan zou men jaren lang verstoken zjjn van het genot dat de aanschouwing der Goudsche glazen geeft Deze glazen h fe mooi zij ook zijn in de hand als detfil bezien komen eerst dan geheel tot hun recht op hun plaats in het kerkgebouw Terecht heeft dr J Kalf het hoofd der InspectieKunstbescherming dan ook in zijn radiorede destyds gezegd dat wij aan de hooge kunst en cultuur waarde dezer ramen verplicht zouden zijn bij verlies van dit kerkgebouw er een geheel nieuw voor in de plaats te stellen Naar den huldigen stand der materiaalpryzen zou een bouwwerk deze ramen waardig zeker eenige millioenen eischen Dit nu voor oogen houdende en met de ervaring bij andere verwoeste gebouwen opgedaan heeft de Inspectie Kunstbescherming besloten dit kerkgebouw van een der moidemste brandblusehinstaHatie s te voorzien De keus is gevallen op een z g automatische Sprinklerinstallatie en het zal voor dit kerkgebouw de grootste tot nog toe in Nederland uitgevoerde installatie worden Droog systeem De installatie wordt gevoed door twee motorpompaggregaten een welke door een electromotor wordt aangedreven en bij brand automatisch door een electroihagnetisehe schakelaar in werking kan worden gesteld en een welke bij het wegvallen van den électrischen stroom of Ijij gebrek aan water uit de gemeentelijke drinkwaterleiding door een Kromhout benzinemotor wordt aangedreven en die dan het benoodigde water uit een speciaal daarvoor gemaakten put die wederom door een riool met een zijtak van de Gouwe in verbinding staat afzuigt Beide pompaggregaten staan met elkaar in verbinding kunnen elk afzonderlijk en gelijktijdig werken en zyn daarom van terugslagkleppen in de verbindingsleiding voorzien De installatie is geconstrueerd volgens het z g droge systeem d w z dat nooit water in de buisleiding sfaat doch dat steeds de lucht in deze leidingen door een luchtcompressorpomp op eein constanten druk van 2 4 atmospheer wordt gehouden Daalt deze druk als gevolg van een lek in de leiding of door het opensmelten van een SprinWerkop eea sproeier als gevolg van brand dan gaat automatisch een claxon loeien en brandt tegelijkertijd op het hoofdbureau van pohtie op ruim 200 meter afstand van de kerk een roode lamp ten teeken dat er onraad is Daarop kan bij brand onmiddellijk de electromotor worden ingeschakeld en zoo noodig de benzinemotor als noodaggregaat worden ingeischakeld Wateropvoer tot 7t me r Om een indruk te geven van de grootte der installatie zij vermeld dat de motorpompaggregaten elk een capaciteit hebben van 2000 liter per minuut bij een manometrische opvoerhoogte van 70 meter dat ruim 3300 strekkende meter buis moet worden verwerkt varieerende van 1 tot 6 Eng duim en dat het aantal Sprinklerkoppen sproeiers minstens 780 stuks zal bedragen daarin dan niet eens het aantal benoodigd voor den toren is begrepen In de kerk en op de zolders boven de gewelven zullen nog op afstanden brandslangen worden aangebracht terwijl buiten rond de kerk vijf stuks hydranten zullen worden geplaatst om de kerk van baiten af te kunnen bespuiten of het overslaan van brand uit belendende perceelen te voorkomen Deze brandbluschinstallatie zal worden uitgevoerd door de N V Geveke en Co i Technischbureau te Amsterdam de electrische installatie door de N V Groenenveld en Van der Poll eveneens te Amsterdam terwijl de bijkomende bouwkundige werken zooals het maken van sleuïen in de kerk een groote diepe waterput loopplanken over dB gewelven brandschotten op de zolders enz door den kannemer Chr G F de Jong te Gouda zullen worden gemaakt Het geheele werk wordt uitgevoerd onder leiding van den architect H P J de Vries te Hillegersberg Rotterdam terwül het dagelijksch toezicht zal worden uitgeoefend door den opzichter der restauratie C A Groenendal tevens koster der kerk lALLEGATSLlJIS WOEDT AFGESLOTEN Sw auuadea geen sehe TurtTcrfceer In verband met uit te voeren werken n dm bouw van een nieuwe brug zal 4e Mallegatslujs te dezei stede op Dins étg t Juni om 6 uur voor den duur t B ongeve r zes maanden voor het tébÊtp V artverkeer worden gesloten Ttgelijkertüd zal de sluiting van de lanasluis van Zaterdag 23 uur tot MMMlag Mr worden opgeheven Wegrverbetering in Krimpenerwaard nadert voltooiing EEN BELANGRIJKE DAG EERSTE PAAL VOOR BETONVIADtICT BU OUDERKERK GESLAGEN Vele moeflijUieden waren te overwinnen In het werk voor de verbetering van de wegen in de Krimpenerwaard in het kader van het tertiair wcgenplan is Donderdagmiddag met eenige plechtigheid de eerste paal geslagen van het betonviaduct te Ouderkerk a d IJssel in de wegverlenging die die verbinding gaat vormen tusscfien Ouderkerk ad IJssel en den centralen provincialen weg Krimpen ad IJssel Schoonhoven Onder de aanwezigen waren de burgemeester van Ouderkerk ad IJssel mr F J v Beeck Calkoen de ingenieurs van den Provicialen Waterstaat ir Uitdenbogaard en ir C J Rynierse het hoofd van den Technischen dienst van de Krimpenerwaard de heer P J Hubregtse de dijkgraaf de heer A J Bogaardt de secretaris van de Krimpenerwaard de heer P v d Leede en de hoogheemraden de heeren A Vonk Noordergraaf en D Hoogenboezem Het was voor den heer Hubregtse een middag van groote voldoening Immers om in dezen tijd werken uit te voeren als die welke momenteel in de Krimpenerwaard geschieden is geen gemakkelijke taak en het is vooral aan zijn doorzetten te danken dat de werken zoover gevorderd waren dat dit heien kon geschieden Vele conferenties met betrokken autoriteiten heeft hij moeten voeren om de benoodigde materialen te verkrijgen Maar ook om andere redenery was net een verheugende gebeurtenis het geheele tertiair wegenplan in uitvoering bij de Krimpenerwaard nadert met den bouw van dit viaduct en de verlenging van de Zuidbroekschen Opweg zijn voltooiing Toen voor jaren de plannen van den Provincialen Waterstaat voor de aanleg van den weg Krimpen a d IJssel Schoonhoven vasten vorm aannamen was de heer Hubregtse de man die direct de belangrijke beteekenis voor het hoogheemraadschap met betrekking tot de bestaande wegen zag Deze zouden als toevoerwegen tot dezen nieuwen weg van veel te geringe capaciteit zijn Op zijn aandringen besloten dijkgraaf en hoogheemraden alle bestaande wegen van een teerdek te voorzien Ook dit jaar toonde het college een open 6og vopr de toekomst te hebben door vei hillende wegen te laten verbreeden f bochten weg te laten nemen enz zoodat wanneer het vervoer per as weer zal opleven de Krimpenerwaard in staat is het verkeer te verwerken Bij het slaan van dezen eersten paal kreeg men al direct een indruk onder welke moeilijke omstandigheden de wegen in deze terreinen worden uitgevoerd De grond bestaat overal uit slap veen zoodat lanke palen met verzwaarden punt noodzakelijk zijn De aanvoer aHeen al van deze palen wekle door hun groot eigen gewicht uiters breekbaar zijn brengt in dit terrein vol vaarten en sloten groote moeilijkheden mee voor den aannemer de N V voorheen H J van Deert te Gouda Nadat de eer paal in den bodem verdwenen was voerde de burgemees ter van Ouderkerk ad IJssel mr van Beeck Calkoen het woord Hij sprak de hoop uit dat de weg die zijn gemeente korter bij de groote industriecentra brengt zal medewerken aan den begeerden opbloei De dijkgraaf de heer Bogaerdt dankte den burgemeester voor diens woorden en hoopte op volledige samenwerking biJ eventueele moeilijkheden DIE GOtlDE NAAR SCHOONHOVEN De Oudheidkundige Kring Die Goude zal volgende week een excursie maken naar Schoonhoven waar o a het stadhuis de Groote Kerk met toren de Veerpoort en de waUen bezichtigd zullen worden UIT EEN ANDERE PLAATS Het bericht Vergadering van den raad in ons blad van gisteren behoorde niet onder stadsnieuws maar onder Berkenwoude thuis Gouwe 218 Ingez Me4 G 1714 84 Druk seizoen op Reeuwijksche Plassen verwacht EEN TOEVLUCHTSOORD IN DEZEN TUD De buitengewone maatregelen voor de kustverdediging die deze week zijn afgekondigd hebben bij de beoefenaars van de watersport vragen doen rijzen Vele gebieden waar de watersport druk werd beoefend zijn thans verboden De Reeuwijksche Plassen die niet binnen het verboden gebied vallen zijn nu in het middelpunt van de belangselling komen te staan Een zeer groot aantal watersportliefhebbers uit ZuidHolland en andere deelen van ons land zullen dezen zomer naar de Reeuwijksche Plassen komen en naar wij vernemen zijn velen reeds begonnen Run vaartuigen daarheen over te brengen Met de Kaag waar het al vrij vol is zijn de Reeuwijksche Plassen de eenige toevluchtoorden geworden Het bestuur van de roei en ztilverpeniging Gouda dat met de Goudsche Zeilweek de handen al vol heeft hel transport der 120 wedstrijdvaartuigen door Gouda is niet zno eenvoudig daar nu met een drietal wordt gesleept heeft zich in contact gesteld met de Rotterdamsche roei en zeilvereenigipgen om aan de vaartuigen hunner leden een goede ligplaats te verschaffen Het mogelijke wordt gedaan om hierin zoo goed mogelijk te voorzien en om aan de roeiers en zeilers een onderkomen te verschaffen Indien ooit dan is hier wel de noodzaak eebleken dat het plassengebied van Reeuwijk door een directe kanaalverbinding met de Gouwe wordt verbonden VERRASSING VOOR PERSONFJIL Fa KOOLE EN VTS Het geheele personeel van de firma Koole en Vis heeft heden bij de uitbetaling van het loon in de loonzakjes een verrassing gevonden nl een door de firma geschonken Winterhulp lot dat elk lid kans geeft op twee buitenkansjes daar elk lot ook nog deelneemt aan de premieloting Vraagt Inllchlingen omtrent levcringsconditiSn der loten iiithetalinf prÜTPn enz hii den WINTERHULPIOTENVERKOOPER K L GRAVESTEYN Vlaniingsiraal Ne OaiMa Verrast personeel of kennissen met een Winterhulplot bil mil gehecht en V helpt eraan mede dat ik en vele honderden met mH aan Steuntrekkerij ontkolnÈn en dat behocftigen geholpen wordeii Ingez Med O ITBl 12 Uit vroeger tüden DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Benoemd is tot ontvanger der directe belasting in en uitgaande regten en accijnzen te Gorinchem de heer Lamoraal Wichers alhier en verplaatst naar liier als controleur derzelfde middelen de heer Wentholt thans te Amsterdam 50 JAAR GELEDEN De gemeente Jutfaas had een fees telijk aanzien Aan de meeste huizen wapperde de driekleur bij gelegenl eid van de 25 jarige echtvereeniging van den geachten burgemeester den heer W F Smits met mevrouw A Smitsvan Leent Talrijk waren de blijken van belangstelUng die bet echtpaar zoowel van hier als van elders o a uit zijn geboortestad Gouda mocht ondervinden De kinderen van de openbare school voorafgegaan door muziek begeleid door de onderwijzers begaven zich naar den hidze Groenendaal en zongen den feestvierenden echtgenooten een hartelijk gelegenheidslied toe s Avonds kwamen velen luisteren naar de muziek in den tuin gegeven en bezichtigden het vuurwerk dat in een perceel weiland over het huis werd afgestoken 25 JAAR GELEDEN üit Waddinxveen De heer J C P Jansen Verplanke onderwijzer aan de openbare lagere sdiool aan het dorp is benoemd tot hootd der openbare school te Ellewoutsdijk n Goede vangst AANGEHOUDEN CONTKOLEm EEN GERAFFINEERD OPLICHTER Met de aanhouding van den 35jarigen machine bankwerker uit Den Haag die hier een vrouw voor zes gulden had opgelicht door zich uit te geven als ambtenaar van de grondbelasting die het verschuldigde geld kwam halen heeft de politie een goede vangst gedaan Het blijkt dat de man zich in verschillende plaatsen zooals Maassluis Vlaardingen Schiedam Naaldwijk Den Haag Delft Rotterdam Haarlem en Leiden aan oplichting schuldig had gemaakt De man vervoegde zich ale ambtenaar van de plaatselijke distributieorganisatie aan kosthuizen meestal van bejaarde pensionhoudsters en vroeg inzage van de textielkaarten Doorgaans werden deze kaarten getoond waarop hij de kaarten bij zich stak en verklaarde dat hij er voor zou zorgen dat er kleeding en schoei sel voor de kostgangers zou worden gereserveerd Ook drong hij er dan op aan de te leveren goederen bij vooruitlJetaling te voldoen hetgeen echter bij zijn slachtoffers te Maassluis Wferd geweigerd De Hagenaar vertrok daarna zeer spoedig met medeneming van de kaarten en de betrokkenen hoorden niets meer Ook bezocht hij in verschillende plaatsen gezinnen waarvan hij wist dat zij in min of meer behoeftige omstandiglKpden verkeerden Hij gaf zich dan uit voor ambtenaar van de Win terhulp en zeide dat hij financieelc hulp kwam verleer en Doch alvorens zulks te kunnen doen moest men worden ingeschreven en de kosten hiervan bedroeden ƒ 0 65 Vele goed geloovfge menschen liepen er in doch zagen den man nooit meer terug De machme bankwerker reist nu onder bewaking van de politie de ver schillende plaatsen af waar hij zijn practijken heeft uitgeoefend De oplettende inwoner onzer stad die hem herkende en aan de politieaanwees en zoo tot de arrestatie denstoot gaf heeft wel een gqfd werkgedaan Jaarvergadering Zuidplaspolder OMSLAG ONVERANDERD OP ƒ 8 PER HJI VASTGESTELD Gisteren is te dezer stede in De Zalm de jaarlijksche vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den Zuidplaspolder gehouden onder voorzitterschap van den dijkgraaf den heer S Paul Czn De rekening over het dienstjaar 1940 werd vastgesteld met een twtig saldo van ƒ 28 819 66 De begrooting werd overeenkomstig de voorstellen van het bestuur goedgekeurd in ontvang en uit gaaf op ƒ 185 752 93 De lasten zullen onveranderd ƒ 8 per H A bedragen Aan het personeel werd op voet van de rijksregwing een tijdelijke salaris toelage toegekend van 6 Met de Nederlandsche Spoorwegen zal een overeenkomst worden aangegaan ten behoeve van de omlegging van de spoorbaan nabij Nieuwerkerk aan den IJssel Deze omlegging is noodig in verband met het stichten van een centraal spoorwegstatron te Rotterdam waartoe een verbindinig Nieuwerkerk Rotterdam DP zal worden aangelegd Aan het bestuur werd de noodige machtiging verleend tot het verkoopen van poldereigendom voor de verbreding van den rijksweg Moordrecht Nieuwerkerk Nadat aan het i e£tuur machtiging was verleend tot het doen van af en overschrijvingen op de posten van de begrooting van uitgaven 1941 en tot het onderhands aanbesteden of uitvoeren van werken in eigen beheer werd de vergadering gesloten Aan het technisch verslag is het volgende ontleend De gemalen hebben 1354 uur gewerkt en 29 246 400 M3 water verzet er werd 66 uur mfnder gemalen dan in 1939 en 1 425 600 M3 water verzet Voor onderhoud van wegen is uitgegeven ƒ 9779 24 aan de kaden sluishoofden en den ringdijk ƒ 1228 87jvoor het bapneren en schieten van flchten ƒ 766 fiE voor krooswerk ƒ 1846 50 Er werden verbruikt 1727 H L steenkolen 575 020 KWU electr stroom en 37 695 L ruw olie Diploma uitreiking R K E H B O VIJFTIEN LEDEN GEDIPLOMEERD Gisteravond is in het gebouw van den R K Volksbond de diploma uitreiking geschied van de R K Vereeniging voor E H B O St Joannes de Deo De voorz tter de heer Straver feli iteerde de geslaagde leden met het behaalde succes en wees er op dat ondanks verduisterings moeilijkheden ellen trouw den cursus bezocht hebgen Vervolgens deelde de voorzitter mede dat er Zondagmorgen in de Kleiwegkerk een H Mis ter intentie van de leden opgedragen zal worden De E H B O zal ook in den zomer paraat zijn o a staan buitenoefeningen een onderlinge wedstrijd en een cursus in gee itelijke eerste hulp welke wordt gegeven door pater Spruyt o f m op het programma Hierna hield de geestelijk adviseur der vereeniging pater Spruyt O F M een korte toespraak waarin hij de leden op het hart drukte altijd klaar te staan om goede eerste hulp te verleenen Vervolgeas reikte de docent dokter Kettler de diploma s uit Voor het eenhcidsdiploma of verlenging van dit diploma slaagden de dames van Waes Roelofsen de Vroom Visser van Dokkum en de heeren Breedie Straver Agten ïpelaar Redegeld Lauri de Jong Lagerberg Brouw 3en Heyne Tenslotte bedankte de heer Straver namens alle cursisten dokter Kettler en den instructeur den heer Natrop die zich beiden geheel belangeloos beschikbaar hadden gesteld HU bood hen een geschenk aan Weer vakonderwijzers voor gymnastiek VOOR DE TWEE HOOGSTE KLASSEN DER LAGERE SCHOLEN In andere klassen les door hlasseIiersoneel Naar wij vernemen al binnen korten tijd weder worden overgegaan tot aanstelling van vakonderwijzers voor het geven van gymnastieko derwijs op de lagere en U L O scholen Het hgt in de bedoeling dat zij dit onderwijs alleen zullen verzorgen in de twee hoogste leerjaren der lagere scholen In de lagere klassen moeten de lessen gegeven worden door de klasseonderwijzers Ten einde bij deze laatsten hun kennis van dit vak weer op peil te brengen en hen in aanraking te brengen met de nieuwere ideeën op het gebied der lichamelijke opvoeding zal de heer Ph J Boom leeraar M O en ambtenaar voor de lichamelijke opvoeding een applicatiecursus gegeven worden en wel gedurende waarschijnlijk twintig weken des Donderdags gedurende één uur INBRAAK BU RIJWIELHANDEL 37 Banden ontvreemd Bij een inbraak in een pakhuis aan de Gcuzenstraat van den rijwielhandel van Gebr v d Hondef zijn 33 nieuwe buitenbanden en 4 nieuwe binnenbanden ontvreemd De dader is uit het HoutmansplaiTtsoen het pakhuis aan de achterzijde binnengekomen door het verwijderen van een triplex plank voor een raam OPDRACHTEN AAN DEN HEER CHR G F DE JONG Bij onderhandsche aanbesteding is opgedragen aan den heer Chr G F de Jong alhier het verbouwen van het benedenperceel Westhaven 6 voor rekening van het Diaconessenhuis De Wijk onder architectuur van den heer D Stuurman alhier voor ƒ 2247 Voorts zijn bij onderhandsche aanbesteding aan den heer De Jong opgedragen de werkzaamheden verbonden aan het aanbrengen van de 3randbluschinstallatie in de St Janskerk alhier voor ƒ 17 104 Van dit werk is architect de heer P H J de Vries te Hillegersberg SPREEKUUR WAARNEAfEND BURGEMEESTER De waarnemend burgemeester zal de komende week spreekuur houden op Dinsdag des voormiddags van It II uur NcANDIDAATSEXAMElf RECHTEN pan de Rijksuniversiteit te Leiden is geslaagd voor het cahdidaa sexamen rechten onze oud stadgenoote mej M Becking J F GODDIJN Aan het slot van de levensbeschrijving van den heer J F Goddijn is door een zetfout een onjuistheid ingeslopen De heer Goddijn is 38 jaar werkzaam geweest aan de Avondschool voor Ambachtslieden van 1 Sept 1898 1936 in 1910 werd hij ook als leeraar verbonden aan de Ambachtsschool waarvan hij van 1934 1936 directeur is geweest Predikbeurten EERSTE PINKSTERDAG RcmOBstr Kerk V m 10 30 uur ds J Nienhuis Kleine Kerk Ver v Vrijz Hervormden V m 10 30 uur da C P Thomsen LDthersche Kerk V m 10 uur ds J J Simon Liturgie Solozang m vioolbegeleiding Ond KathoUeke Kerk V m 10 en n m 6 uur pastoor G P Giskes Geret Kerk V m 10 uur ds J P C ten Brink n m 5 uur cand A de Groot van Rotterdam Geret Gemeente V m 10 en n m 5 uur ds A de Blois Chr Geref Gemeente V m 10 en n m 5 uur ds A Dubois Nsd Gerjtf Gemeeate V m 10 en n m 5 uur ds Joh van Welzen Woensdag n m 7 30 uur ds Joh van Welzen Vrye Bviiigellaebe Gemeente V m 10 en n m 5 30 uur ds H C Leep N m opwekkingsdienst Donderdag n m 7 30 uur Bijbellezing en bidstond Ver CalrQii N m 5 uur ds A Meijers v Utrecht Nederlandsche Geloofsgemeenschap Jlet Leger des Beils V m lU uur Heiligingsdienst n m 7 uur Verlossingssamenkomst Donderdag n m 7 30 uur Heiligingsdienst TWEEDE PINKSTERDAG Geref Gemeente V m 10 uur Ds A de Blois Chr Geref Gemeente V m 10 uur ds A Dubois Ned Geref Gemeente V m 10 en n m 5 uur ds Joh van Welzen Vrije Evangelisehe Gemeente V m 10 uur ds H C Leep Ver Calvijo V m 10 uur ds P Zandt van Delft Gebonw Beerenstraat N m 5 uur de heer Th Woudwijk van Hilversum VOETBAL G S V begint de promotiecompetitie UITWEDSTRIJD TEGEN D O Sl NUMMER LAATST Dpr TWEEDE KLASSE seli O NJI en D O N K besluiten Nu de beslissingen goeddeels len zyn kan met de promoiiecomT titles een aanvang worden niS Als eerste der kampioenen 7 G S V met een uitwedstriid i D O S R te Roelofarendsvern m raer laatst der derde klasse dat als de gewoonte is op eigin tfn begint Er valt uiteraard met veel te zeggen omdat de elftallen m komen vreemden voor elkaar Maar men kan dit wel aannemen 31 D O S R even begeerig it a overwinning als G S V en Sat de Z zoekers op heel wat tegenstand za £ stuiten Voor de Gouwenaars W het er nu op aan te toonen wat waard zijn Ze hebben en uitst kea seizoen achter den rug 4raarin ze vj tien maal den weg naar de overwii nmg vonden De groenwitten wela dus hoe het moet en daarom mag nu in hun inzet van deie iJelanpiS competitie vertrouwen stellen Het programma vermeldt voort twee restanten O N A besluit mtsL lend tegen Pechvogels de compeliti en D O N K doet dat thuis tegen Wjd dinxvcen Beide kunnen nog juist hm puntensaldo in evenwicht brenja met het wedstrijdaantal en beide heb ben daartoe goede vooruitzichten SpanoiniT in hoofdtna Onderafdeeling teo li In de Onderafdeeling spelen i matadoren Moercapelle en Stolvrtil hun laatsten wedstrijd tegen oulsiila voor ze in de finale tegen eJksii kpmen Beide doen dat op eigen terrein Moercapelle tegen O N A IV ei Stolwijk tegen Gouderak II Zoowd voor Moercapelle als Stolwiik is n winst te boeken en de runners up zul len nu de punten zoo kostbaar iiji van de gelegenheid wel gebruik naken Behalve O N A IV speelt van de staartelftallen alleen Groent Afeg dit bij G S V III voor een zware taü komt daar de groenwitten tiet lasi ste restje onzekerheid dat er voor lien nog bestaat wel gaarne zullen opWfen In 2B staan met Gouda VI Woerden III en Stolwijk II G S V IV dewedstrijden weer op het programnis die de beslissing ten aanzien van debezetting van de laatste plaats Ituirnen brengen StolwijK moet in dit 1 sluit van de competitie pefpé ionen om nog een kans te maken bfgelijk spel of nederlaag komt het dilinitief onderaan De stand i s bii eentotaal aantal te spelen wedtniiier van veertien Woerden H 13 2 1 10 5 IMIG S V IV 12 3 O 9 4 IWl Stolwijk II 13 1 1 11 3 21 S Van belang zijn voorts de edstnt den in de 3e klasse C waar dr runnen up Lekkerkerk IV en Oudewater J zich in de uitwedstrijden tegen V Ef 111 en Schoonhoven III kunnen haul haven WATERPOLO ZWEMKRING GOUDA Polotoumool en Kringkampioaschappen dit jaar te Bodegravn Het walerpolo toumooi van d zwemkring Gouda zal dit jaar f Bodegraven worden gehouden f Woensdag 18 Juni Ook van de knrlkampioenschappen is dezen kter organisatie aan de zwem en folt club Bodegraven opgedragen wedstrijden om de kampioen schapp ijn vastgesteld op Donderdag 17 J ZWEMKRING COMPETniE In het wedstrijdroostcr van de co petitie van den Zwemkring Gouda een paar wijzigingen gekomen JJ wedstrijd Elfhoeven S Z en P vastgesteld op 5 Juni is wegens geocfendheid der SchoonlmvenaK uitgesteld tot 14 Juni 4 uur Op 31 Juli is ingevoegd EII KlC GZC III WEDSTRIJDPROGRAMMA G Z C ZEVENTALLEN Voor de zevcntajlen van de G sche Zwemclub luidt het voll wédstrijdrooster in de aan sta zomercompetitie van den Ncd Z f bond als volgt 2 Juni G Z C II P C G U Z C 5 Juni G Z C Brandenburg 9 Juni D K R G Z C 15 Juni Zwemlust G Z C Zwa lust II GZ C n 19 Juni G Z C SUr G Z C Star IL Juli Brandenburg G Z C Juli U ZC ni G Z C II 10 Juli G Z C D KH G Z C W U Z C m ri 17 Juli G Z C Zwemlust G Zi Zwemlust H n VASTE BESPELER ST DSSCHOl DEN HAAG B Ml W v n Den HuK tUlier M trokking van het vroegere voorsls voor iMt de NV Het Reslden VdW een overeenkomtt te slulttn voleen dit gezelschap met IngarJT var 1 1 m 1941 opnieuw voor den lijd van on wordt aangewezen ata veste bespeler Stadsschouwburg 22 Juli Star Z C Star U G Z C II