Goudsche Courant, zaterdag 31 mei 1941

TE BLAD x ZATERDAG 31 MEI Aii¥ rteiitt8ii tA A4AAAAAA4 Ai JEU60SPAARBANK OOUOA In verband met de zeer groote belangstellingi die beitaan heeft voor de fihnvoontellinaen welke Zaterdag 24 Mei j l werden gehouden alsmede voor de openmg der JEUGDSPAARBANK die Woensdag 28 Mei j l plaats vond maakt het Bestuur bekend dat binnenkort nogmaals een paar filmvoorstellingen zullen worden gegeven waaromtrent nog nadere aankondiging zal worden gedaan en dat de Jeugdsp arbank voor loopig eiken Woensdag van U M U en vaa I tot S unr geopend zal zijn Aan yolwassenen kan geen toegang worden verleend Wie elke week een stuiver spaart Heeft dra een groot bedrag vergaard O 1700 28 PH ML NTST Chfrurg en VroawmarU h afwtzii t n 17 Juiil t k Voor waarMiniag Intlchtiocea T l foon 2530 o I73i to fi of i an punlan veer leep en textiel Edel StUffsel CRACKFREE maakt alle stoffen als nieuw f brifcaal liV ON0tH ONS OE KRIM Oj ic Dsnk ook ns aan Uw sisctricitsitsinstsr Alt U de wasch uit huis doet dan heett U het zeit niet al leen veel gemakkelUker maar U spaart ook elke week weer belangrQkop Uwelectriciteit rantsoen daar het tijdroovende BtrOken komt ti vervallen Dat Is nii heel belangrijk I Bovendien spaart U zeep en goed Uw ge 4 gaet langar m a ab n t iii oaat mat MODELWASSCHERM Oomla Talafoon 20S4 Bedrij f swater zóo zacht als regenwater yVTTTVTTWTTTTTTVTTT V V GI717 37 Ooudsohe ind n Huishoudschool OUBCBRUVDiO VAN LEEBLINGEN voor de da chool op Woenadag 4 Juni 2 4 uur Donderdag S Juni 11 12 uur Vrijdag 8 Juni 7 8 uur In het choolgebouw Oosthaven W Toelatlngieiien a Primaire opleiding leeft d op 1 Sept 12 en 8 mnd 6 klassen hS doorlopen b OpL Hulp l d Huishouding minsteni 2 klassen U L O of middelbaar onderwüs gevolgd hebben Q 1710 20 01607 Fa W IDENBURG ZONEN KLEIWEQSTRAAT 22 24 TEL 3353 aavaalt dak aan vaar all Stucadoor en Witwerken o 1609 16 Aanbesteding Hoogheemraadschap De Krimpenerwaard Dijltgraaf en Hoogheemraden van de Krimpenerwaard zyn voornemens op Woensdag 11 Jud 1941 des namiddags om 2 uur in Hotel 0e Zalm te Gou publiek aan te besteden BESTEK No t Dienst 1941 Het maken van 350 Meter lengte dijksverho ing onder de Gemeenten Ouderkerk en Krimpen aan den IJssel in één perceel Aanwijzing zal plaats hebben op Woensdag 4 Juni 1941 om 10 uur voonmddag bü HM paal 271 den watertoren van de Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Bestekken zljn verkrygbaar ten kantore van het Hoo eemraadsahap te Ouderkerk aan den IJssel ad f 2 per exemplaar DUkgraaf en Hoogheemraden voorjioemd A J BOOGAERDT Dükgraaf P VAN OER LEEDEN Secretaris O 1709 36 Met Pinksteren weer eens Dan uit onze trommels vuTien tóweg 46 Nieuwe Markt 25 Qroota aorteerinji Prima kwaliteit Lage prljien o 1705 U T BAKKERIJ WEVER I KOFLER I 5 PADOVA 1 I ITAÜÊ i 1 s S Crém Poedar Parfums S S Ipstlft Brlllantina Eau da s 2 Cologne Tolc an s Bodpoadar WILIEM SCHULD WiKlstraat23 Gouda loopt men lang en prettig DE BANKETBAKKERIJ van S WEYL Krugarlaan 08 Tel 2807 zal Zaterdag Zondag en Maandag BESLUTEN ZIJN o 1706 6 G 1723 34 Q 1704 29 o 1729 50 Byóutcriecn Parfumerieën Scheer en Toiletbcnoodigdhedcn is vrmicAtmoiiscHEEiiHEsiESdek ADRI VAN MAAREN Wljdstraat 13 Notarissen J v KRANENBURG en G W NAGTGLAS BOOT te Gouda zullen op Maandagen 9 Juni 1941 bu inzet en 16 Juni d a V bij afslag telkens v m elf uur m Hotel de Zalm aldaar publiek verkoopen het kapitale PAND EN ERVE met tuin a d Markt 31 te Gouda strekkende van de Markt tot het water der Zeugstraat met uitgang op die straat zoomede een gemeenschappelyke poort met böendend perceel naarde Markt groot 638 M 2 Deels verhuurd voor ƒ 1200 per jaar tot 1 April 1945 terwnl de bewoner bereid is het onvM huurde gedeelte tot dien datum te huren voor ƒ 600 p j Bezichtiging de laatste 3 werkdagen vó3r verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur en op dien dag van 9 tot II uur m overleg met bewoner Aanv op den betaaldag 16 Juli as Breeder bij notities gratis bij de notarissen verkrijgbaar G1697 32 DE KWARTJES RUBRIEK Voor iedere dame geldt alt eerste vereischte ctn goed verzorgd kapsel nmiwijiieiiim KLCIWEO 77 GOUDA Q 1701 24 IIKIStlEEIMESIES Wilt U scheren zonder pijn Dan moet het met UIver zijn ifflportaur W DE KNIKKER Kleiweg 14 iel 2437 Gouda Wnd Notaris H F A SCHERIVIER te Gouda kantoor wijlen mr Franken zal op Maandag 9 Juni 1941 des voormiddags na 11 uur na afloop der veihng door Notaris Van Kranenburg inï hotel de Zalm te Gouda pAbliek verkoopen EEN WOONHUIS gelegen te GOUDA aan de Vierde Kade no 97 verhuurd tegen betaling van renten en lasten zijnde ongeveer ƒ 5 per week Bezichtiging volgens gebruik BetaaldagT Juli 1941 Breeder bg notities verkryg baar ten kantore Westhaven ingang Peperstraat tel 2601 G 1698 20 ü 1699 lü Pracht BOSCH IQ cent per M VELUWE Undhuislerr ao ot par M riant uitzicht I Br No U 1734 bur v d blad 5 Voor pubUciteit in Groot RoÜterdom is Boekhouder M gevraagd voor dirtct in handelszaak liefst jonge man Diploma boekhouden en steno typen strekttot aanbeveling Brieven no 0 1722 bureau van dit blad 8 Uw adrea voor BOBREGAAS b en gr in alle maten JAN POSTMUS Raam 142 Tel 3720 A DE BRUIJnJ J jw NETTE JONGEN boven 14 jaar lavraagd In ëa aehnamakarg Boetekade 132 Aanmelden alle dagen behalve öp Zondag O 1715 7 FOTO S O 1730 5 DE NAAM zegt alles eorilla en Hermelijn Mesjes 10 stuks 22 30 35 50 53 en 60 et Bij Uw Winkelier I Dapèl Oealhavan t ttouda Baü A DE JONG o 1719 10 GEVRAAGD een flink Meisje om wollen goed te wasschen Modelwasseherij Fa J H v Straaten Gr Florisweg 113 o 1720 7 TE HUUR Winkelhuis in het centrum der stad op zeer drukke stand Br no O 1727 bur v d blad 5 TK HUUR aiVKAAOD door iemand uit boerenstand een oagcmeubil all an alaapkamar b in boerderq Ook gen daarop bekulpxaam te zijn tegen kleine vergoediBtLiefit omg Haastrecht Br no ms Boekhandel Heinen den Bosch Kerkstraat 71 o 1726 8 Voorspoedige indiensttreding Joagito ol MmfcoaieBdl BEDIENDE gevraagd BmI 0 1724 bur v d bl Voor weinig geld een mo ié fiets die bovendien betrouwbaar is en licht loopt dat bereikt ge ab ge Uw oude rtjwiel eens geheel laat opknappen en herstellen bij GIEL VAN WAAS BoHwe 188 Tei 3297 o 1707 16 V Voor Apartf EUgmte ModMen DAMESHOEDEN daagt U loch bslar bij MAISON ANNIE Gouwe 9 Gouda Q 1708 20 Henri Schippers COSTUUMHUIS Verhaar vaor TommI ea PMaten T h Oppwl UI R daa Thana STATEiaAAN 31 rBERG Ui IhU tCL 484S5 01808 12 In DORDRECHT en de MERWE STREEK is het DORDRECHT S NIEUWSBLAD de dagelljksche courcmt in vrijwel ieder gezin Voor algemeene publiciteit ANTON COOPS Qrogist Wijdstr 31 Kamirplantsn ntit 1 Orr Tuintn OszoniDMt AuLl het aangewezen dagblad Op schoenen m DE COLOEHE per flacon en bij da maat Anton Coops rogist Wydstraat 31 ANTIEK van TE KOOP ü 1703 12 2 Deutsche koeien 9 borden 6 kommen voor kabinet 5 stuks wijnglazen I eiken bureau I kabinet tevens bureau I eiken gesmeden kistje I Friesche klok 3 koperen kandelaars 2 koperen blakers tinwerk en ander koperwerk antiek zilver een kroontjeskist een partij tegels 0 Vergunst Snoystraat 52 Q 1 702 12 Het meest gesorteerde adres voor o 1718 15 Eiken Zaterdag plaatsen wy in de Kwartjes nibriek kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 26 elke regel meer 10 cent hy voomltbetaVng Voor advertenües onder nummer aan het Bureau 10 cent verhooging Bejirysnummer 5 cénf extra Inzending tot Vrydagsmidda gs 2 uur Brieven kuuen AIXEEN worden afgehaaH dkea dag van 9 C nor Zaterdags van 9 I aar Gevraagd BOVENHUISJE oor Dame alleen Br no 901 bureau van dit blad NET MEISJE bza voor heele of halve dagen 20 jaar Br no 902 bureau van dit blad Gevraagd NET MEISJE voor halve dagen beslist zelfstandig kunnende werken Adres Krugerlaan 187 T koop aangeboden moderne KINDERWAGEN Gevraagd ZFT en SLAAPKAMER met volledig pension Br no 903 bureau van dit blad Kon Wilhelminaweg 207 Te koop gevraagd Divan of Divanbed met matras Bothastraat 20 Net Meisje P G zoekt leuke VRIENDIN plm 22 jaar Br no 904 bureau van dit blad Goed en Goedkoop kunnen Uw bestellingenworden uitgevoerd zoowel in als buiten Gouda Transport van kolen 15 et p mud Aanbevelend A GIJSBERTSEN L Groenendaal 91 Ontwikkelen en afdrukken van films Goed en voordeelig REAL FOTO L Tiendeweg 52 Te huur gevraagd voor 4 mnd 2pers KANO of ROEIBOOT Br no 90S bureau van dit blad PRIMA WERKSCHOENEN voorradig t m 48 Van MaaivB s Sehooihandel NETTE JONGE WERKSTER gevraagd 2 of 3 halve dagen in de week AdresMevr CABOUT v Itersonlaan 8 Vijverstraal 10 Byzonder goede Nonnenwater 1 BoekbIndertI O v LEEDWEN Turfsingel J Ret betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen eo muziek KANO te koop het Rotterdamsch Nieuw blad Te koop een Carrier met groote open bak en een z g a n Heerearijwiel H v d HEUVEL Goudseheweg G 154 Stolwijk PIANOLES Degelijk onderwijs zeer billijke conditie Mej Verzijl Oosthaven 38 het aangewezen Orgaan B O O N E N Stamsla 18 Stoksla 22 Stam snü 20 Stoksnij 28 Pronkboonen 18 cent 100 gr Verpakte en losse zaden J TEEKENS Karnemelksloot 3 Houdt V van bloenienT Koop dan Uw Oahliaplanten bij G HENDRIKSEN Aditerwillens H 6 Hoog en halfgroeiende en perk dahlia s Te koop Tropiseli Aquarinin met toebehooren Nieuwe Markt 1 Aangeb nette Zit Slaapkamer str water met pension op goeden stand Centrum Br no 928 bur van dit blad Te koop mooie TOONBANK met glacialen D BROER Kleiweg 4 DDITSCH Proefles gratis foutloos spreken schrijven lezen ook bijw leerl M U L O H RS Gymn Convers billijk Br no 929 bur v d blad Het Nieuwsblad wordt door leder gelezen HUISHOUDSTER gevraagd Br met inlichtingen onder no 912 bureau van dit blad HMMai ohtyjwgeh Te koop aangeboden DAMESRUWIEL Té bevr Jan Luykenstraat NET MEISJE gevraagd voor halve dagen Graven Jacobastraat 12 15 ERREg RADIO KY 410 een schitterend toestel met ultra korte golf in glanzend gepolitoerd houten kast PHairSTTPE 1325 PinUPS PHIUnTA f 79 Taïens een aantal prima ingeruilde Philips lipsen Erres Radio met en zonder u k g Kodlolcdab Piekapa NooMea GroBMlooapIalmi H KINDERWAGEN te koop St Jozefstraat 26 2 nette jongens oud 23 en 19 jaar N H zoeken KENNISMAKING m twee nette eenvoudige meisjes Brieven met foto s no 953 aan het bureau van dit blad Te koop gevraagd OPKLAPBED MET MATRAS Bothastraat 20 BEAL FOTO Voor persoonsbewiisfoto s naar Foto Niestadt L Tiendeweg 52 POES aan komen loopen wit en zwart gevlekt Graaf Florisweg 24 alhier Voor direct Jongste BEDIENDE gevraagd Br no 950 bureau van dit blad ƒ 165 DIENSTBODE gevraagd Keizerstraat 61 nUAAl Gevraaffd EEN FLINK MEISJE van 8 12 en Vrfld tot 4 u Loon ƒ 3 Aanm Dinsd tusschen7 8 uur Mevr Rond Joubertstr 54 Let op Pers keer en rep inr van alle voorkomende Dames Heerenen Kinderkleeding Stoomen VervMi A GIJSBERTSEN L Groenendaal 91 RV HEES CO MINIATimR HORTENSIA S de glorie van en voor Gouda KlEIWEG H GOUDA TOEFOON 2110 O 173248 Te koop een nieuwe ZEIL KANO geheel eom opgetuigd en wel Br no 931 bureau van dit blad Te koop 4 Stoelen en 2 Armfauteuib BHON Tollenstraat 112 Gevraagd voor direet NET MEISJE leeft 15 a 16 voor de murgenuren Adres Joubertstraat lOt Te koqp aangeboden DAMESMANTEL Eng stof maat 42 Kattensingel 36 Cievraagd WERKSTER v d Vrijdagmorgen Gouwe UL TE KOOP 1 paar leeren en 1 paar Suede Damesschoenen m 39 en 40 Aii de Vischmarkt 27 Te koop aangeboden Salon lamp en huiskaraerlarap Van Swietenstraat 3 PIRASSTRO SNAREN Muziek JAGER Westhaven 20 Goed tehals gdoeht voor flinke jonge poes Adres Karnemelksloot 80 ZEILBOOT TE KOOP te bevr GEELHOED Waaiersluis Gevraagd NET MEISJE als noodhulp voor den dag Kattensingel 42 Mevr van W jk Graaf Ftorisweg 141 vraagt een FLINK DAGOIENSTBODB Zond vrï Rnime kense Caaeomforen de Loodgieter Walestraat 12 tel 2826 Wy maken Uw te krappe scha nen breeder en grooter JOH MUURLING Doelestraat 10 Tel 3780 Gesorteerd en voordeelig in Gls Porcelein Aardewerk enz De Kleine Winst N Haven 17 Praoht Kleurenfoto s maakt Foto NIESTADT Real Foto Lange Tiendeweg 52 Gevraagd MEISJE voor de niorgenuren Aanm Woensdagmidd tussbhen 4 en 6 uur Mevr Pruimboom Oosthaven I Abonnementsprijs per In Gouda per kwartaal f per maand ƒ 075 per week 18 rt buiten Gouda 19 et per we post per kwartaal 3 3l Advertentietarief 1 5 regels f 1 10 elke regel m ƒ O 21 Ingezonden Mededeeling 1 3 regels ƒ 1 31 elke regel meer ƒ 042 By overeenkomst gereduceei pryzen Zaterdags kleiife advertentie in de kwartjesrubriek i f Z gels 0 28 elke regel meer Maximum grootte 6 regels