Goudsche Courant, dinsdag 3 juni 1941

MoercapelIet 2 Zwervers 3 9 9 0 0 10 6 0 4 Gouderak 3 10 UI 4 E S T O 2 9 5 D O N K 4 9 3 1 5 Groeneweg 2 9 1 0 8 1 ken krijgt zet hy scherp voor en de toeloopende Van Unen doelpuit 3 0 Als er nog twintig minuten ia te pielen hegft Donk voor de vierde maal succes Bü een voorzet van Sevenhoven grüpt de keeper mis en Heessen scoort nummer vier Vüf minutes voor tüd kogelt J Bakker in maar via de lat gaat de bal over Bü den volgenden aanval brengt Van Unen met een onfaouSbaar schot den stand op 5 4L Spanninfir in Onderafdeeling steeds rooter HOEBCAPEIXE OPNIEUW AAN DE WnmENDE HAND De voetbaluittlf Kamrtat athtp van ü n A D O P S V 1 2 Tt Be Quick Heracles O ü P V AJ 0 3 5 V H Heracles Be Quick L l ri awa U iaMpetitie tt nJ AMeeline 1 ZJ C D O iz ii j Aldeeling q Ovemiaas iBoana 1 Aldeeling m S Aiead M Vitesse PJIC 1 i i iP Ml Afdeeling IVLiraburgia Picus 3 1 r R3 C Standaard 2 0 L S C G R C 2 i VOETBAL Geluk spel van G S V in eerste promotiematcfa OJN A EDIDIGT MET NEDERLAAG D O N K MET OVERWINNING GoDda m kao nn aok beginnen Wie verre reii en doet kan wat verbalen G S V kan het beamen want de verre reis was Boelofarends veen en de climax van het verhaal is ongetwij feld dat in den tegen D OjSX gespeelden eersten promotie wedstrijd een groote achterstand in een gelijk spel werd omgezet Dde verdeeling tegen nummer laatst der derde klasse is een bevredigend begin en het komt er nu op aan er in de volgende ontmoetingen op voort te bouwen O N A aond ook in haar laatste beurt uit tegen Pechvogels haar twee de elftal als oefening vooi de promotie in het veld Met 5 3 bleven de Gouwenaars in de mindertieid Er ia ook wel verschil tusschen derde en reserve derde klasse al is het een nuttige oefening D O N K besloot met een flinke zege op Waddinxveen waardoor in het eerste jaar in de nieuwe omgeving de balms tusschen wedstrijden en piuiten juist in evenwicht is Beslist werd dat in de promoticeompilitie van Gouda in de vierde deelnemer Overmaas III is zoodat deze groep nu ook kan beginnen Hier volgen nog eenige standen Groeneweg boekt kostbaar pont De uitslagen van de op de Pinksterdagen voor de Onderafdeeling C juda van den Nederlandschen Voetbalbond gespeelde wedstryden luiden als volgt Ie klasse Moercapelle I O NJV IV G S V ni Groeneweg I 2e klasse AOverschotje I Gouda V D O N K Hl R V C 2e klasse B Gouda VI Woerden III Nieuwerk II Ammerst S V U Sj beien en koppen in paren Gc naar de prestaües in alle vüf mT werd de uitslag i Juniores 1 A de Graauw J j mer 3 M Schriek 4 W oski K Happel i S Seniores 1 W Bom 2 w u 3 P Rietveld 4 H van ZutDlT M Maarleveli pKi Alle overige deehiemers krei troostprüs Olympia Goqjj s Middags speelde Olympüjubileumwedstryd tegen Gouda BtUZteams speelden met den ernstiseniS om te winnen zoodat het tSen BiHir aantrekkelyke wedstryd had Öworden als een waardig slot vaTÏÏwel zeer geslaagde feest als de leidS niet meer overtredingen had gecoiSSJteerd dan er in werkelykheid mZ Hierdoor ging op den duur de aaXheld er af Olympia verschynt met Endeilmn op Stuurman s plaats Gouda hrt Boef als midvoor en Signer onder t lat Aanvankelük is Gouda veel jth ker en verscheiden malen kruipt k Olympia doel door het oog van i naald Als na vüftien minuten bij m corner op het Olympia doel Boef iS inkopt slaat een der backs den bal as de hand weg De strafschop wordt do C de Jong benut 0 1 Twee mimiia later vergroot Multem met een hul schot den voorsprong der rood witia O 2 Hierna komt Olympia goed 1 Snelheid is haar wapen en daamid wordt de Gouda defensie verscheido malen in het nauw gebracht In teruggespeelde bal wordt door Grawsteun uit de handen van den valleoda Signer geloopen 1 2 Bij Olympa wordt Mallon vervangen door Maa veld Na de rust valt Olympia weer he li aan Reeds spoedig heeft zy succes i Hooimeyer uit een voorzet van Bi man goed inkopt 2 2 Hierna is Cloudi weer eenigen tyd sterker doch all b een tegenaanval der rood zwartet J de Jong wordt gepasseerd komt bit heele Olympiaquintet alleen voor Signer die doot Breeman gepasse i wordt 3 2 Direct daarop kopt Bod aan den anderen kant over den uitploopen De Jager heen naar Muiten die voor de rest zorgt 3 3 Hieini wordt een der Gouda spelers wegaa een vermeende overtreding naar dt kleedkamer gezonden Hoewel met tien man spelend bUjft Gouda toch m eenigen tyd in den aanval Uit eo strafschop geeft C de Jong Gouda weer de leiding 3 4 Olympia geeft dB moed nog niet op Als bij een harei aanvallen de bal niet resoluut woril weggewerkt en na ecnig heen en weet gekopt voor de voeten van Hooimeija Komt benut deze de kans 4 i animo verslapt meer en meer en na is ten slotte blü als de tijd verrt ken is Vlot juniorentournooi van O N A 4 1 1 1 4 2 7 6 4 S 1 2 3e klasse C Schoonhoven III Oudewater II O 3 De overige vastgestelde wedstryden werden uitgesteld Terwijl Stolwük s wedstrijd niet doorging benutte in de eerste klasse Moercapelle met een regelmatige 4 1zeg op O NJi 4 de kans om in zoo sterK mogelyke positie te komen voor het aanstaand treffen tegen de Stolwykers Dit wordt nu inderdaad een groote stiijd en tevens een pakkend besluit want de kampioensbeslissing hangt er rechtstreeks van af Bergambacht werd door de overwinning van Moercapelle definitief uitgeschakeld Onderaan hield Groeneweg het by G S V 3 verdienstelyk geluk en dit was voor beide een kostbaar punt want G S V is er geheel door in veiligheid gekomen en Groeneweg heeft er een kleinen en waardevoUen voorsprong op D O N K 2 door gekregen De spanning steeg nu zoowel aan kop als aan staart ten top dit is wel een zeer enerveerend seizoen In 2B besloot Woerden 3 het seizoen met een nederlaag waardoor de positie nog niet veilig is en het afwachten is wat de andere twee candidaten verder doen Voorts waren van belang de twee wedstryden in de 3e klasse C waar de pretendenten Lekkerkerk 4 en Oudewater 2 beide uitspelend met 3 O wonnen zoodat de spanning onveranderd bUjft bestaan De standen zyn thans 3e klasse C n u 2 VJ C Alphen Fortuna Woerden Olympia D H S D CÉT omk Pechvogels t Noorden St Volh O V V 38 31 25 25 23 25 22 ao 14 12 8 1 77 2S 82 31 47 28 58 39 53 51 50 46 44 51 60 56 32 65 30 67 36 63 17 61 21 18 20 20 22 21 22 21 20 21 17 4e klasse C 16 13 2 1 Haastrecht Goudi rak M S V D O N K Ammerstol Bodegraven Moordrecht Oudewaler Waddinxv 65 25 64 19 61 52 44 39 36 45 50 57 32 35 29 71 19 47 16 19 16 16 15 16 16 15 D O S R G S V 4 4 GOUWENAARS STONDEN EERST MET 3 EN TOEN MET 4 1 ACHTER Gelijkmaker in laatste minuut Met veel moeite heeft G S V haar eersten promotiewedstrijd tegen het Roelofarendsveensche D O S R me4 een gelijk spel weten te beëindigen juister zou het zijn geweest ais G S V met een kleine overwinning naar huis was teruggekeerd want een groot deel van den speeltijd waren de Gouwenaars een tikje sterker dan hun tegenstanders Dit was vooral het geval m de eerste helft en toch was het D O S R dat met de rust een 3 O voorsprong iiad behaald Juist in deze periode zat het G S V echter Jetterlyk ook in alles tegen Zoo werd keeper Brem al kort na den aanvang geblesseerd doch hij liet zich pas na het derde doelpunt ver vangen Dit was stellig verkeerd want zeker twee van deze drie goals konden worden gemaakt doordat Brem zioh niet snel genoeg kon verpJaatsen Zijn plaats werd daarna ingenomen door Ie klasse 17 13 3 16 13 1611 Moercapelle 1 Slolwyk 1 Bergamb 1 Gouda 4 G S V 3 Gouderak 2 Nieuwerk 1 O N A 4 Groenweg 1 D O N K 2 29 78 18 27 65 21 24 7a 30 16 39 54 14 46 48 9 12 29 61 11 26 44 10 30 40 10 27 52 9 35 79 17 17 16 16 16 17 16 Overgangsklasse Beslissingswedstnjd laatste plaats Moordrecht 2 D R D 1 0 14 It 14 9 28 75 10 18 42 32 18 38 32 12 40 43 10 28 44 10 27 45 8 22 45 8 27 48 Lekkerkerk n Groot Amm 1 Zwervers 2 Olympia 3 Haastrecht 2 Dilettant 2 Moordrecht 2 D RJ I O 10 2 9 2e Klasse A 1 14 1 1 hiertoe bij de deur van het plaatselijk den reserve keeper Boegheun bureau ten stadhuize is geplaatst te j deponeeren Mogen velen schryft de waarnemend burgemeester plaatselijk directeur van Winterhulp ons van deze gelegenheid gebruik mak Bovendien hadden de G S V aanval len in deze helft geen enkele maal succes hoe goed van opzet en afwer king zy ook waren De D O S R doel man kreeg heel wat te verwerken maar mocht zeker niet over gebrek aan luk aan zyn kant klagen Tot overmaat van ramp werd ook nog een strafsdiop gemist ke den stand weer gelijk had kunnen maken toen D O S R met 1 O voorstond Overigens was het spelpeil bij de groen witten vrij onregelmatig nu eens wei uitstekend gecombineerd en leverde de aan valslinie zeer goed werk dan weer was alle verband zoek en vierde het luk raak uegtrapjjen hoogtij De verdediging der Gouwenaars die gewoonlijk een der sterkste deelen is was in dezen wedstrijd vrij zwak Mogelijk spraken de zenuwen een woordje mee D O S R heeft zeer behoorlijk partij gegeven er werd tamelijk forsch hoewel sportief gespeeld Het elftal telt enkele zeer goede krachten oa den snellen rechtsbuiten Van Nes In de tweede helft zakte het tempo bij D O S R wat af doordat meerdere spelers blijken van vermoeidheid gaven G S V komt een woord van bijzonderen lof toe voor haar vasthoudendheid waardoor zij er in slaaigde na eerst met 3 O en later met 4 l te heUjen aohtergestaan nog een gelijk spel te bevechten Een groot aantal G S V suj mrters had de verre reis naar Roetofarendsveen geipa t om hun favorieten aan te moedigen Spannend wedstrUdverloop De eerste aanvallen waren voor G5 V dat van plan scheen de tegenstanders in een hoog tempo te overrompelen D O S R had eenigen tijd noodig om op gang te komen maar toen het eenmaal zoover was ontstond onmiddellijk een zeer benauwd oogenbUk voor de G S V veste Baoks en keeper liqsen elkaar in den weg met moeite werd een doelpunt voorkomen Na eenige aanvallen over en weer loste Starreveld een keihard schot dat door den D O R doeünan vallende tot corner yferd gewerkt Eenige minuten daarna openden de gastheeren de score Bij een aanval van D O S R trok zich een kluwen van spelers voor het G S V doel samen waaruit door een der aanvallers werd gedoelptmt 1 0 G S V zat er goed op en toen ewen Woerden t U N I O 1 V E P 1 Overschotje R V C 1 Gouda 5 D O N K 3 O N A 5 Waddinxv t 29 7 28 21 42 17 23 65 20 18 32 26 18 43 35 12 32 48 9 29 55 6 25 46 9 19 87 10 16 11 8 MOORDRECHT EN NIEUWEKKOI WINNAARS De vereeniging O N A orpniseerde Zondag een juniorentcumod Deelnemende vereenigingen waren Bndegraven Bergambacht GSV t elftallen Moordrecht Zwervers O N A drie elftallen Er werd een halve competitie P speeld met in totaal 20 wedsüü waarby elke wedstrijd 30 mini duurde O N A kan met voldoening dezen dag terugzien De organiSJM klopte uitstekend alle wedstrijd vingen op tyd aan zoodat het pramma vlot kon worden affieweitt De elftallen hebben op geestdrmg en sportieve wijze gestreden n ook uit sportief oogpunt beFien toumooi een succes is geworden afdeeling A behaalde Moordrecht v diend met alle vier gewonnen strüden den eersten priis H inderdaad de beste ploeg in deze deeling Ook Nieuwerkerk in aft 16 16 14 14 15 10 9 10 O 15 2e klasse B 14 11 2 1 14 12 Lekkerk 3 Olympia 4 Ammerstol Gouda 6 Woerden GS V 4 Stolwyk E S T b 1 Bodegrav 2 V E P 2 Olympia 5 DR D 2 R V C 2 Moordre ht D O N K 5 Overschotje 24 82 21 24 56 19 15 29 13 14 27 31 5 22 42 4 19 71 3 21 53 12 12 14 12 13 3e klasse A 14 12 2 O 14 10 10 12 4 515 5 3 14 4 11 3 2 15 3 3e klasje B 26 88 19 22 76 30 20 62 30 11 38 36 11 43 74 11 32 79 10 35 48 34 57 29 64 ling B toonde zich de meerdere haar tegenstanders Aan spanw heeft het niet ontbroken tol de 1 wedstryden bleef men in bet onze welke elftallen als nummer ée zoieindigen De uitslagen luiten als volf q N A a O N A b ON A c G S V b Moordrecht 3 G S V a Bergambacht a Nieuwerkerk a Bodeegraven a O N A Zw ervers a O N A O N A G S V a Bergambacht a G S V b Moordrecht a Bodegraven a Nieuwerkerk a Zwervers a O N A b G S V a O N A c Bergambacht a O N A a Bodegraven a G S V b Nieuwerkerk a O N A b Moordrecht a Bergambacht a Zwervers a G S V a Bodegraven a O N A c Nieuwerkerk a O N A a Moordrecht a ZZZwervers a G S V b De prijswinnaars waren Afdeeling a 1 Moordrecht Bodegraven 5 pnt 3 O M 18 82 5 10 36 35 10 3 60 7 25 28 7 31 38 2 22 2 25 72 24 17 57 16 12 27 23 16 40 47 15 46 37 8 33 46 9 23 56 8 19 42 6 18 44 a 3e klasse C Lekkerkerk 4 Oudewater 2 Ammerstol i Bergamb 2 U N I O 2 Gr Ammers 2 V E P 3 Schoonh 3 Haastrecht 3 15 12 11 8 11 15 15 12 M 14 13 Twee winstpunten ia mindering TWEE TWEEDE PRIJZEN VOOR GOUDA JUNIORES Aan het gisteren door R F C te Rotterdam georganiseerde juniorentour nooi nam ook Gouda met drie juniorelitallfn deel Het rood witte A elftal slaagde er niet in een prijs te behalen doch Gouda B en C wonnen in hun afdeeling ieder den tweeden prijs De overige deelnemende juniorploegai waren van R F C Laakkwartier en Fluks Nieuwerkcr pnf 3 G S TWEEDE BLAD Uitvaart J F Goddija WffUIJ EN LJEBABXN VAN DE AMBACBT88CHOOL BEWEZEN DE LAATSTE EEE Op de R K Begraafplaats aan de Binikhorftlaan te i Gravenhage ii Zaterdag bet toffelijk overschot van den heer J F Goddijn oud directeur yan de Ambachtuchool en de Ambaditaavondsdiool te dezer stede in Den Haag waar hij zich na beëindilinc van zijn loopbaan bü het nijvêrbeidionderwijs had gevestigd overleden ter ruste gelegd De H H Uitvaartdienaten werden ge houden in de Kerk van Oi Vrouwvan Goeden Baad aan het Bezuideniwut waar eerder in den ochtend de ttUe H H Hiueii waren opgedragen De gezongen H Mis van Requiemalond onder leiding van kapelaan Van Houten Op de begraafplaatc aioten zich vertegenwoordigers zoowel van het bevtuur als van directeur en leeraren van de Aint acbtsschool bü den stoet aan Namens het bestuur bewezen de laatste eer de heeren P D Muylwijk vooTziiter J G Hupkes vicevoorzit en T R Pruymboom penningmees Ier Verder waren er de leeraren P J Koerts J A Brands H Ksmips en N HotSach en voorts velschillende vrienden Met de familie waren als vrienden medegekamen de heer J H Stcin bach onderdirecteur van de Ambacbtssdiool en mevr M Steinbacb Tujm Giften van ƒ 250 van Winteriiulp VOOR AANKOOP VAN WINTEB VOOSBADEN VOOB VOEDINGS IN8TELUNOEN De provinciale directie voor ZuidHolland van de Stichting Wmterhulp Nederland heeft den waarnemend burgemeester plaatselijk directeur van Winterhulp gemachtigd aan de n Commissie tot uitdeeling van econo inische soep en de Neutrale Vereen Kindervoedinig liier ter stede elk f250 jn waardebonnen uit te keeren voor den aankoop van wintervoorraden Beide vereenigingcn hebben ook in den geloopen winter in vele behoef tigc gezinnen voor een smakelijke en voedzame aanvulling van den maaltijd gezorgd Door bovenstaande gif ten zijn deze vereenigingen in staat gesteld om zoodra zich daartoe de mo f telijkheid voordoet tot aankoop van evensmiddelen voor liet a s winter eeizoen over te gaan Oude rüwielplaatjef voor Winterhulp BOS TEN STADHVIZE GEPLAATST Nn de rijwielbelasting en de verplich tmg tot het zichtbaar voeren van een rüwielbelastingmerk met ingang van 1 Mei j l hebijen opgehouden te be taan hebben de z g rijwielpiaatjes voor den bezitter hun waarde verloren en ze zullen nu van het rijwiel verwijderd worden Hjerraede opent zich voor Winter hulp een nieuwe mogelijkheid om gelden te verkrijgen voor hulp aan onze behoeftige landgenooten Vele duizenden dezer plaatjes toch verte genwoordigen ee zóó hooge waarde waarde aan metaal dat het de moeite loont deze ook in Gouda te verzamelen Daar de bepalingen van den plaat aelijken metaalophaaldienst niet toe laten d t andere dan rechtmatige ver gunninghouders oude metalen aan hus afhalen kunnen de rijwielpiaatjes voor WHN niet opgehaald worden Er b1 echter tot 15 Juni a S gelegenheid zijn de oude plaatjes in een bus die Snoeplustige knapen INBRAAK EN DIEFSTALLEN GEPLEEGD In de bar op het D O N K veld hebben ongenoode gasten die door een raam de tent zijn binnengeklommen een pond toffees een reep chocolade zeven fleschjes limonade en een blik siroopwafels ter gezamenlijke waarde van zeven gulden ontvTeemd Van de klimpartij hadden ze blijkbaar dorst gekregen want drie fleschjes limonade zijn ter plaatse uitgedronken Van nog een voetbalveld kwam aangifte van diefstal binnen op het Olympia terrein vermiste een 15 jarig meisje een handtaschje met inhoud Bij het onderzoek kwam de politie terecht bü twee elf jarige jongens die den diefstal van het handtaschje bekenden Het geld hadden zü versnoept het taschje met verderen inhoud weggeworpen Tevens bleek dat men met het twee tal de daders had aangehouden van de Inbraak op het D O N K terrein Tenslotte waren de jongens dei et aan een diefstal van een portefeuille uit een lasrh van een in een poort aan den Kleiweg staande fiets VERFRI8SCBINGTENTJE LANGS PROVINCIALEN WEG Bü B en W is ingekomen een veraoek van N van Duivendijk wonende te Gouda Tuinstraat 25 om een verkrf B ingevolge de Drankwet voor een tainhuitje sUande in een boomgaard eiefen tusschMi Schieland s Hoogen Zeedijk en den Provincialen Verkeo weg VEBBAAL WEGENS PUJSOPDRUrVING I van ƒ ItSt TOOT ƒ 5 De politie heeft proces verbaal Wtgani prijaopdrijving q gemaakt tt n een i wielhersteller die een bSDvd van 1 50 winkelwaarde had verkotfalTCor Sr v later eeo strafschop aan de gasten werd toegekend telde menigeen den geltjkmaker reeds Van Harten schoot echter hard over OnmiddeUijk was D O S R weer in den aaoval Van reobts werd de bal zeer acherp in den doebnond geplaatst en Boem zag zich voor de tweede maal gepasseerd 2 0 Aan den anderen kant kreeg P Nuvelsteijn alleen voor den keeper staande een coeBe kans zijn schot ging echterVver De strijd was nu zeer levendig en spannend Twee minuten voor de rust hoi D O S R opnieuw succes toen Brem een van rechts ingeschoten bal liet glipp i waarvan de linksbuiten dankbaar gebruik maakte 3 0 De eerste tien minuten na de rust was het spel vrü glap Er kwam eerst weer wat vuur in toen Lakerveld het eerste tegenpunt scoorde 3 1 D O S R wist hierop dadelijk het goede antwoord door een verrassenden aanval waarbij de ver opgedrongen GSVverdediging werd gepasseerd Van Nes maakte er met een vinnig sohot 4 1 van To gaven de Gouwenaars lich nog niet gewonen Toe a de tweede heÜt bijna 25 minuten oud w wist eerst Stareveld daarna ook Lalervéld den D O S R keeper te verschalken De spanning steeg met de minuut Wel beleefde de GJS V aanhang nog een zeer benauwd oogenblik toen De Riet wat te zacht op den keeper terugspeelde wat bijna een Jloelpunt voor D O S R veroorzaakte Je laatste minuut bracht den klap op de vuurpijl ten tweede male kreeg G S V een strafschop te nemen en nu benutte A Lakerveld de kans waarmede bet gelijke spel 4 4 een feit werd Pechvofirels O N A 5 3 VAN DEN AFTRAP EEN DOELPUNT O N A l enutte den wedstrijd t gen Pechvogels als een oefenwedstrijd voor haar tweede elftal dat zij er met twee invallers op uitzond De reserve derde klas kampioenen hebben goed partü gegeven In de eerste helft hielden zü de schaal vrijwel in evenwicht maar kregen toch een achterstand doordat de doelman eenige ingeschoten ballen verkeerd Ijeoordeelde In de tweede helft waren de Gouwenaars in het veld overwegend ster ker maar doordat de voorwaartsen zich niet voldoende konden aanpassen aan de door den straffen wind en t harde veld zeer bewegelijken bal slaagde ze er niet m de verhouding in het veld in de score tot uitdrukking te brengen De gastheeren hebben onmiddellijk succes Van den aftrap trekken zij op het doel af de midvoor kogelt tegen de deklat waar de linksbinnen den terugstuitenden bal ineens in de touwen schiet 1 0 Hierna neemt O N A het initiatief Met verscheidene goed opgezette aanvallen wordt de PcÉhvogels veste meerdere malen in gevaar gebracht Na korten tijd brengt Velthuizen de partijen op gelijken voet 1 1 De thuisclub verplaatst daarop het spel Bij een A an h ar attaques profiteert de midvoor van een vergissing van den doelman 2 1 Het spel raakt dan meer verdeeld Om beurten zijn de teams in den aanval O N A heeft succes door D de Jong die als hij den bal goed toegespeeld krijgt op fraaie wijze gelijk maakt 2 2 Pechvogels scoort daarop tweemaal eerst door gebruik te maken van een weifelen der Goudsche defensie en kort voor de rust als de Goudsche doelman door de zon gehinderd een voorgezetten bal verkeerd beoordeelt 4 2 In de tweede helft is O N A sterk in het offensief Geruimen tüd wordt op de b elft der thuisclub gespeeld De halfimie trekt mee ten aanval ook de bakes dringen op maar dat wordt juist noodlottig want plotseling breekt Pechvogels door en met een fraai schot treft de linksbuiten de roos Ji 2 Spoedig heeft ook O N A succes door D de Jong 5 3 Ook hierna zijn de Gouwenaars voortdurend in den aanval Vaak krijgen de voorwaartsen goede kansen doch voor het doel wil bet maar niet lukken D O N K Waddinxveen 50 ALLE DOELPUNTEN NA DE RUST Van hel begin tot het eind is D O N K verre de meerdere geweest In de eerste helft nam de thuisclub het te ge makkelyk op doch na de rust wenk flink aangepakt en in dit gedeelte wef den alle doelpunten gescoord D O N K kwam in het veld met een geheel nieuwe opstelling Talrijke spelers waren door jongere krachten vervangen Waddinxveen verscheen met tien man onder wie nog enkele invallers Vooral in de eerste helft gaven de gasten goed partü maar in de tweede helft was alle D O N K aan bod Onmiddellük na den aanvang loopt DO N K hard van stapel doch de Waddinxveensche achterhoede blijft de zaak meester De thuisclub doet hel veel te kalmpjes aan terwyl de bezoekers steeds enthousiaster gaan spelen Als er ongeveer twintig minuten gesi eeld is ondernemen de eeelwitten n mooien aanval De bal komt gevaarlyk voor doel doah de keeper redt Direct hierna volgt een Waddinxveen aanval De bal gaat van man tot man de rechtsbuiten knalt in doch SneUeman plukt het leder boven de toestormen j de spelers uit DadeUjk daarop maakt tijLgen van dichtbü ingeschoten bal on sOTadWijK iVen voor de rust krygt V d Hoeven den bel in vrüe positie toegespeeld Afgemeten zet hü voor De Jong knalt buiten bereik van den doelman in hter juist tegen den paal Na de rust tapt D O N K uit een ander vaatje Onmiddellyk zitten de gast heerefi voor het Waddinxveensche doel maar telkens hlyft een doelpunt nog net uit No tieti neuten spelen hrfjben de Gouwenaars sOToes Met een kopbal opent J Bakker de score O 1 By een volgenden aanval kryigt dezelfde speler den l al in moeilüke positie toegespeeld Hy speelt zioh handig vry en geeft met een hard schot den doeknan voor de tweede maal het tiakijken i Waddinxveen gaat nu verdedigend spelen terwyl het spel tevens for wordt Als Sëvenboven den bal te pak DINSDAG 3 JUNI Olympia viert wel geslaagd 55 jarig bestaan VKOOLUKB FEESTAVOND IN AANTKKKKKLUK VETERANEN TOUBNOOI MET GOUDA ALS WINNAAB G Mk spel U Olynpla Gooda Olympia viert feest dat kun je hooren zoo begint het nieuwe Olympia lied dat op Zaterdag ter gelegenheid van het 55 jarig bestaan der vereeniging in JCunstmin georganiseerden Oudejaarsavond werd gelanceerd Olympia vierde intiem gezellig en vroolük feest hoewel haar bestuur er aanvankelyk weinig voor voelde maar tenslotte op aandringen van de clubavondencommissie en een aantal jongere leden dat op zich nam het programma te verzorgen er toch toe overging Het heeft er stellig geen spüt van gehad evenmin als de talryke leden en donateurs die den feestavond büwoonden want deze is voortreffelyk geslaagd Olympia s voorzitter de heer A Piersma opende met een welkomstwoord waarna hü herinnerde aan het yoor vüf jaar gevierde gouden feest en verzocht in eenige oogenblikken van stilte de nagedachtenis te eeren van hen die op dat feest nog tegenwoordig waren maar inmiddels zyn heengegaajü ds D H Ussel de Schepper lid der toenmalige jubUeumcommissifl den heer A Jonker Czn een der oprichters van de vereeniging en burgemeester E G Gaaslandt Voorts merkte de heer Piersma op dat Olympia na haar gouden feest eenige moeilyke jaren heeft gekend doch nu weer innerlijk gezond en met een goeden geest bezield is De opening van den avond werd besloten met een door allen staande gezongen clublied Daarop volgde het amusante gedeelte waarvan de verzorging in handen was van jongere leden en naar bleek in goede handen Met hun nieuwe Olympia lied brachten ze al dedelyk een geestdriftige stemming Een goed gezongen voordracht De ontdekking van de zoen deed daarnaast vroolükheid ontstaan Nadat The Rythm Singers en de heer W Sirre hen even hadden afgelost hadden de organisatoren een uitbundig succes met een vlot gespeelde komischen een acter Jopie als standbeeld Dat de feeststemming toen volkomen was bleek uit de spontane medewerking bü het nummer CommuJietysinging Geestig en origineel waren de Flitsen in telegramstül die daarop ten beste werden gegeven Vervolgens hield de telepaath Fakir AU ben Kosi de aanwezigen geruimen tyd in vroolyke spanning Nadat juffrouw Kraal en juffrouw Blom elkaar al zirigende ongezouten de waarheid hadden gezegd werd de rest van den tüd gevuld met een geanimeerd dansje waarbij The Sorrow Expellers die zich ook gedurende het Overige gedeelte van den avond niet onbetuigd hadden gelaten op uitstekende wyze muzikale medewerking verleenden Geestdriftige veteranen De beide Pinksterdagen werd de feestviering voortgezet op het terrein Zondag de eigenlüke feestdag was er een veteranentoumooi waaraan deelgenomen werd door Excelsior Neptunus Gouda en Olympia zelf In afwyking van de gewoonte ging het by dit treffen niet om een medaille of ijeker maar om vier collecties van elf persconUjke pryzen t w twee fraaie collecten plateel een coUectie Goudsche pypen en elf pakken siroopwafelen Voor den aanvang van de eerste ontmoeting die ging tusschen Olympia en Excelsior bood de aanvoerder der Rotterdammers de heer C Dykman namens de Excelsjor veteranen Olympia een fraaie ets in lust aan De wedstrüd bracht een enthousiast en technisch vry hoog staand spel Beide ploegen wogen goed tegen elkaar op Echter was de Excelsior aanval waarin o m Maaskant en Wigman opgesteld waren een beetje te snel en te handig voor de Olympia defensie Twee maal achtereen trof Maaskant de roos waarna Krom op keurige wüze tegenscoorde In de tweede helft doelpuntten de Rotterdammers weer twee maal zoodat Excelsior zich met 4 1 in de winnaarsronde plaatste De ontmoeting Goud Neptunus bracht een even enthousiast maar technisch minder hoog taand spel Gouda was over het algemeen de sterkste zy won regelmatig met 3 0 Van de beide verliezers die daarop hun krachten maten was Olympia verreweg de t €ste Zonder zich erg in te spannen scoorde ze vier maal terwül Neptunus die het iich heel wat moeilyker maakte het slechts tot twee doelpunten wist te brengen Het werd zoodoende 4 2 voor Olympia Een spannend verloop had de finale Gouda ver ichecn met eenige invallers waardoor de ploeg echter aan kracht gewonnen had Ze gaf het Excelsiopteam goed party was aanvankelyk zelfs overwegend sterker In die periode namen de rood witten een 2 O voorsprong Daarop verkleinde Excelsior die inmiddels de rollen had weten om te draaien den achterstand tot 2 1 Na de hervatting was Excelsior geruimen tijd aan bod maar resultaat bereikte ze pas toen Gouda op haar beurt de rollen had omgedraaid maar door een Rotterdamsch n uitval verrast werd Met 2 2 kwam het einde zoodat strafschoppen de winnaar moesten aanwüzen Van de eerste serie scoorden beiden er twee Daarop troffen beide ploegen driemaal de roos en pas bü de derde serie slaagde Gouda erin er drie te scoren en een te stoppen en daarmede winnaar van het tournooi te worden met het recht van eerste keus tiit de prüzen coUecties Ooderlinge wedstrijden 4 G S V 3 pnt Afdeeilng B 1 2 Zwervers 6 4 O N A 3 pnt Tweeden Pinksterdag werden in den voormiddag huishoudelüke wedstryden gehouden waaraan de deelneming vooral van den kant der junioren zeer groot was De wedstrüden hadden een vlot en geanimeerd verloop Het programma bestond uit zuiver doelschieten vertrappen ver ingooien baldrib