Goudsche Courant, dinsdag 3 juni 1941

TWEEDE BLAD DINSDAG 3 JUNI 1941 Een fleurige drukte met al die blanke zeiltjes heeft er dit P nkster weekeinde op de Reeuwijksohe Plassen geheerscht waar de roei en zeilvereeniging met veel succes de Goudsche zeilweek organiseerde Bü de start van de Noord Nederlandsche 18 M klasse was het een gedrang van je welste Foto PolyeooK Olympia jollen A 1 Zomerweelde f 12 M scharpies B 1 Janmaat st st J a H J de Jong De Kaag 2 F Metzelaar De Kaag Daphnia st P H R Borgerhof Mulder Olympiajollen A 1 Zomerweelde De Kaag 3 Back Magie st W st J H H J de Jong De Kaag Goudsche zeilweek een groot succes Beste Nederiondsche zeilers namen deel Klaarmaken voor den wedstrijd Het schip wordt opgetuigd Foto Polygoon DAN BOTS AODKN Of rOOUr NOm CKEN SDCCE8 Jodan Boy beeft met vier eUtalln tJcenoaien aaii bet gisteren gehott tt Piiilutertouniooi van V V O te jMto dain De Gkmweoaan waren in llgtke fdeelingCB ingedeeld Ondanks dan bardnekklgeo tegenstand dien z kabben geboden x4n de Goudsche eUtalleo er niet io geslaagd een ovcrwinaing te behalen Id de hoofdUaaee bed Jodan Boys I r 9t tegen T O Q te R daro kampioen eerste klasse Na een vrii matig begin die Jodan Boys een 3 O schterliand opleverde kwamen de Gouweaaar er hoe langer hoe beter in Een kleine wijziging in het elftal bracht ongeveer een kwartier voor het einde bet eerste tegenpunt 3 I Uit een voorzet werd het tweede tegenpunt gescoord 3 2 De wedstrijd bracht toen groote spanning Tot het eind toe heeft anBoys zwaren druk op het T O G doel uitgeoefend evenwel zonder resultaat Jodan Boys II had tegen ZwartBoodig om er in te komen Na een 2 O Wit II Rotterdam ook te veel tüd schtrestand ging iiet vlotter en werd een tegenpunt gemaakt De stand bleef verder onveranderd De uitslagen van de wedstrijden der Goudsche juniores waren Jodan Boys Junioren A H B S A Schiedam 0 3 Jodan Boys Junioren B V V U B Rotterdam 0 3 ATHLETIKH Vire wint van S H O T SPANNENDE WEDSTRUD Vires et Cderitas organiseerde Maandag op het Gouda terrein een drie vereenigingskamp voor heeren dames junioren en meisjes tegen De Volewuckers Amsterdam en S H O T Den Haag Door het afschrijven Van De Volewuckers is het een tweekamp geworden Het is een mooie sportmiddag geweest waarbij het vooral bij de estafetteloopen aan spanning niet ontbroken De udsche looper A de Ruijter vormde op de 3000 M een klasse op zichzelf en eindigde vèr voor zijn tegenstanders Bil de puntentelling bleek dai Vires et Celeritas 348V4 punten had behaald tegen S H O T 278 Na afloop heeft de voorzitter van Vires met een woord VB ndank de prezen uitgereikt 80 M hardloopen junioren Ie serie 1 A Beiten Shot 10 1 sec 2 De Kroon Shot 10 2 sec 3 J Mikkers Vires 10 2 sec 4 K van Wilgen Vres 10 5 sec 2e serie 1 H Mol Shot 10 sec 2 L v Loon Shot 10 1 sec 3 A Vermey Vires 10 1 sec 4 W Verboom Vires 10 8 sec 80 M hardloopen meisjes Ie serie 1 L v d Kroef Vires 8 9 sec 2 J Akkerman 9 sec 3 L Dingjan Shot 1 6 sec 4 Krover de Ruijtei 9 7 sec 2e serie 1 R Middelkoop Vires 15 sec 2 Muijlwyk Vires 10 sec 3 F Feenstra Shot 10 2 sec 4 W Smit Shot 10 4 sec 60 M hardloopen jongens Ie serie 1 van Deest Vires 8 4 sec 2 v Dam Shot 9 sec 3 de Boer Shot 9 1 sec 4 Baak Vires 10 7 sec 2e scre 1 v d Zee Shot 8 9 sec 2 B Meijer Shot 9 sec 3 Donk Vires 9 8 sec 4 v Dyk Vires 10 3 itee 3e serie 1 J Meijer Shot 9 1 sec 1 Gompers Vires 9 9 sec 3 Hagc Shot 10 sec 4 Radder Vires 10 4 ec 4e serie Tuinman Vires 8 9 sec l V d Pol Shot 9 2 sec 3 de Reus Shot 9 7 sec 4 Broer Vires 9 8 tec Kogelstooten dames 4 k g 1 E J Wirtz Vires 8 35 M 2 L Vervoert Vires 6 84 M 3 J v d Meide Vires 74 M 4 W Hollander Shot 6 52 II 5 P Weening Shot 6 48 M 6 V Zevenhoven Vires 6 37 M 7 R Vos Shot 5 46 M Hoogspringen heeren 1 v d Kroeft Vires 1 65 M 2 H Bos Shot 1 60 M 3 H Vervoort Vires 1 55 M 4 J v Resteren 1 55 M 400 M hardloopen 1 P Lubbers Shot 57 4 sec 2 A de Ruyler Vires 17 5 sec 3 H v d Kroef Vires 57 8 ec 4 Kreeuwen Vires 60 sec Speerwerpen dames 1 B Wirtz van Maastngt Vires 17 03 M 2 C Bakker Vires 16 04 M 3 van Zevenhoven Vires 12 96 H 4 v Meide Vires 12 68 M Hoogspnngen juniores 1 Th v d PdIs Shot 1 50 M 2 H Vmgerhoed Shot 1 46 M 3 J Kampers Shot 1 45 M 4 A Beiten Shot 1 40 M Kogelstooten heeren 1 J Markveld Shot 9 16 M 2 J v Resteren Vires 03 M 3 S Boclhouwer Shot 8 76 M 4 J Wiezer Vires 8 36 M 5 A en Ekster Shot 8 36 M 100 M hardloopen dames winnaars finale 1 S v d Meer Vires 14 9 sec 1 C Bakker Vires 15 sec 3 R Gom Pers Vires 15 3 sec 4 A Vos Shot 16 5 ec 100 M hardloopen dames verbezers finale 1 J v d Meide Vire 15 9 c 2 F Wenning Shot 16 sec 3 W Hollander Shot 17 4 sec 4 van I cuw en Shot 17 4 sec lOO M hardloopen heeren winnaars finale 1 J v Resteren Vires 11 9 ec 2 A Gols Shot 12 4 sec 3 H J d Kroef Vires 12 6 se 4 L van ooüen Shot 12 6 sec 100 M harloopen heeren verUeaersfinale l R Schot Shot 12 6 sec 2 D Osseman Shot 12 8 sec 3 J Wieder Vires 12 9 sec 4 A de Jong Vires 13 3 sec 30O40 M haidloi ien heeren 1 A de giijter Vires min 38 sec 2 J jTÜmoet Shot 10 min 21 5 sec 3 t Dekker Vires 10 min 24 sec 4 iphorst Short 10 nün 28 9 sec eerwerpen heeren 1 L van oijon Shot 36 43 M 2 C Zielhorst yvins 34 88 M 3 H Boelhouwcr 50 M 4 C Rademaker maal 100 M estafette liecren 1 ot 48 6 sec 2 Vires 49 sec 5 I 60 M estafette meisjes 1 W iames bulten ntededinging 35 1 2 Vires meisjes 35J sec 3 Shot oogapnngen dames 1 L Vervoort tVires 1 35 m 2 L v d Meer 1 31 H 8 N T i Brink 1J5 M 4 v venhoven 1 10 M Ze VBUS SOGCBSaiM XE BORBUAM Op de Zondag te Rotterdam op de SlnteUiaan 3UJdori gehouden naüonale wedatröden georganiseerd door de vereemging Minerva hebben eenige leden van Vires et Oleritas successen geboekt BK de dames wwd mej S v d Meer eerste op de lOO meter hardloopen in 13 4 sec Bü het verspringen werd zy eveneens eerste met een snn r van 164 meter B j de meisjes plaatste mej L v d Kroef ach derde op de 60 meter hardloopen n 8 5 sec By het verspringen werd zij ook derde met een sprong van 4 37 meter Op bet nummer 1500 ipeter heeren bezette Adr óe Ruyter de tweede plaats achter den Minervaan Slijkhuis in den goeden tyd van 4 17 sec Op de nummer 400 meter hardloopen werd H C Heineman in zijn serie tweede in 56 9 sec In de finale wst hy het niet tot de prijswinnaars te brengen en eindigde als v fde in 57 4 sec Tenslotte werd de juniordloeg op de 4 maal 100 meter estafette Évde met 49 9 sec Ook AriuUes nam aan deze wedstrij De ReeUwijksche Plassen hebben op de beide Pinksterdagen en den Zaterdag daarvóór triomfen gevierd t Was groot feest op het water waar het zonUcht straalde over het veld van zeilen van de tallooze scheepjes die voor deelneming aan de nationale wedstrijden die door de Roei en Zeilvereenigmg Gouda in het dertigste jaar van haar bestaan waren georganiseerd naar den Plas s Gravenbroek waren gebracht t Was een eest voor de zeilsport zooals hier op de Plassen nog niet IS geweest het aantal zeilers overtrof verre het aantal dat tot nu toe is bereikt en onder hen waren de beste krachten met het beste materiaal t Was feest op de Plassen waar zon en lekkere zeüwind het water en landschap tot een blijdschap maakten op deze lentedagen en levensvreugde brachten aan allen die deelnamen aan dit waterfestijn en aan de talloozen die als toeschouwers daarvan hebben genoten De eerste wedstrijd Lange sleepen jachten trokken Zaterdagmorgen door de Goudsche wate l ren naar den s Gravenbroek he plas Vle moeilykbeden ten spyt waren zy Uit verschillende zeilcentra van ons land gekomen toonde het weer zich aanvankelijk piet van z n beste zijde toen de booten eenmaal op de ReeUwijksche plassen dobberden was er een stralend zonnetje Om half vier des middags klonk het eerste startschot en daar gmgen de Vryibuiters die ondanks het wisselvalbge wmdje over t water scheerden Nu bleek pas dat nagenoeg alle Rotterdamscfae zeilers aan den start ontbraken ten gevolge van de vele sleepmoeilykheden Daarom werd besloten dat de op Zaterdag gemaakte punten niet zouden meetellen voor het totaal klassement Voor n spannende race met afwisseling zorgden de Olympiajollen Met Flemming aan t hoofd werden de diverse boeien gerond totdat deze zeiler gevolgd door t geheele middenveld op n verkeerde boei koerste en dit pas nu waarschuwingen van Sharpizeilers herstelde Vele plaatsen veranderden nu en Borgerhoff Mulder finishte als eerste dié echter tengevolge van een door hem veroorzaakte aanvaring zyn plaats aan Jan Bier den Nederlandschen kampioen moest afstaan By de Valkjachten toonde Bruynzeel wat n goed gezeilde Valk al niet vermag hij eindigde onbedreigd als eerste Statig startten de Regenbogen Voor n goed gebruik van de byzeilen waren de rokken echter tekort en de bemimning van de Crazy onbekend met de listen en luwten van den s Gravenbroekschen plas had de handen vol Door n goed uitgevoerde manoeuvre Wpn de Meteoor ïn de Noordnederlandsche 16 M klasse bewees de watersportvereen jElfhoevcn getoond dat zy goedezeilers voort brengt Haar leden bezetten de eerste tweede en derdeplaats I De uitslagen De uitslagen van Zaterdag luidpn Vrijbuiters 1 Sam Comelisse st H J B Schippers Z VNw Diep 2 Ibis st B E de Groot De Kaag Valkjachten 1 Nimrod st C Bruynzeel Jr Z Z V 2 Goesting st W Ritman De Kaag 3 El vee st J J de Graaf de Kaag 4 CoRielstock st J H C Sieverts de Leede 12 M Sharpies A 1 Hiphaan st H J J V Werkhoven de Kaag 2 Pieter II st Jan Mooy de Kaag 3 Dmges st W J H Nauta De Kaag 4 Pluvier st J de Boer Nw Méér 12 M Sharpies B 1 Saenden st W G Jungscbager de Kaag 2 Tarantella ni st E J Hoppe de Kaag Olympiajollen A 1 Bezoeboe Hl st J Bier Haarl J C 2 Terangi st J Proper W V A dam 3 Ree st H Recourt WV A dam 4 Es Um tam st C C Flemming Haarl J C Olympiajollen B 1 De Clipper st J Smits R Z V 2 Arend st F J Cram de Koenen Regenboogklasse 1 Meteoor st H Muller RanZv Gouda 2 Crazy st H Ch L Nolf Nw Meer Noord Nederlandsche 16 M klasse A 1 Markel st O de Roos Elfhoeven 2 Zomerdoom st W Steenland Elfhoeven 3 Hilda IV st W E v den deeL IJ boekte êen succes op de 3000 meter baidkiopea waar J de Jong zich 4e plaatste in 9 min 40 5 sec HOFSTEDB TIEBDE IN WEGBACE TEBBEDA Onze stadgenoot J Hofstede beeft gisteren deelgenomen aan bet te Breda gehouden NA C wielercriterium Hy eindigde op de 4e plaats achter de Amsterdammen de Groot de Hoog en Motlcé maar nog voor cracks als Johnny Braspenninx Chr Valentqn JooEsen C Fellenaara en Seyen WATERPOLO Gxc n OPENT mr sss NEDERLAAG Het tweede zevental van G Z C heeft stèren de polocompetitie ingezet met een wedstrijd tegen P C G uit Jorinchem welke wedstry d in verband met de reismoeilijfcheden tijdens den nationalen polodag van Ui C te Utretcht werd gespeeld GJZ G verloor met 60 Aan den polodag namens Bo koop en De Gouwe uit Waddinxveen deel In hun afdeeling waren de resultaten Boskoop D Z V 1 Oi Meeuwen De GouWe 4r l tweede ronde Star Dl V Z C 0 4 Boskoop Meeuwen 0 8 finale V Z C Meeuwen 0 5 Zonnig Pinksterfestijn op de Reeuwifksche Plassen die een veld van zeilen waren Schelven Elfhoeven 4 Sonnevaert sL H V Hees R en Zv 3oada Noordnederlandsche 16 M klasse B I Angela st I P v d Torren R enZv Gouda 2 Snelwiek st P J v Beest R en Zv Ckiuda 3 Ories t M F Wagenaar de Kaag Pampusklasse 1 Donderkopje st J P Damme Nw Meer 2 Prinses st H J Augustijn R en Zv Gouda B M klasse 1 Rivaal st P Simons Jr de Schinkel 2 Our Wish sL H C PolmanPruysem Elfhoeven Twaalfvoets jollen A 1 Papeye st D Schoen Haarl J C 2 Claucus st P Mac Daniël Elfhoeven TwaalfvoetjoUen B 1 Cupido st B Balder Z V Nw Diep 2 Windekind II st mej E Latenstein Hasrl J C s Avonds hebben in de cantine van de Goudsche Machinale Garenspinnery de gasten gemaaltyd waarna een zeer gezellig samenzijn volgde waarby verschillende aanwezigen zich als declamator goochelaar of accordeonnist ontpopten Om half elf werden de gasten door verdienstelijke adèpirantleden naar faun kwartieren gebracht Dmkke Zondag Zondagmorgen vroeg was er al n groote bedryvigheid op het clubgebouw van de Roei en Zeil Jachtjes werden extra geboend zeilen getrimd Om 10 uur precies klonk het eerste startsignaal Meer dan 100 jachten moesten dezen dag voor twee Wedstryden zeilen Een zware taak voor de organisatoren die echter dank zij ook de prettige medewerking van zeilers en zeilsters vlot werd volbracht De nu verschenen Rotterdammers hebben zicfa danig geweerd en vele prijzen gewonnen De valkenvioot begoik Direct na den start nam Bruynzeel Jr de leiding om deze niet meer af te staan Overmans van Aegir bracht zijn sharpie na hard werken als eerste over de emdstreep Evenals Zaterdag vormde nu ook de Olympiajotten den hoofdsdiotel Zomerweelde met stuurman De Jong finishte na harden strijd voor Borgerhoff ïAilder De Regenbogen startten hoog aan den wmd De onbekendheid met de plassen speelde ook hier de stuuriui van de Pipa en C razy parten zü kwamen te laag voor de eerste boeL De Meteoor böiutte haar kansj liep langzaam uit en werd ook dit keer dhbedreigd eerste In de Noordnederlandsche 16 M klasse A kreeg de watersportvereen Elfhoeven zware concurrentie van de Rotterdammers Toch gelukte het aan tSeenland om als eerste in den ochtend wedstrud te eindigen s Middags bleken de Rotterdammers echter baas te zijn en den Cheetah met stuurman W Pietersen ging als eerste over de eindetreep onmiddellijk gevolgd door de Zwerver met stuurman Reynders In de B klasse moest F J v Beest voor Snoek zyn vaan strijken dodi s middags slaagde hy enn op zyn beurt Snoek achter zich fce laten en nu moest deze zich met n goede tweede plaats tevreden stellen In de Pampusklasse bracht stuurman Groninger zijn Zeehoen na een afwisselenden kamp als eerste door de finish De resnltaten De uitslagen van Zondag luiden Ochtend wedstrijden Vrijbuiters 1 Sam Comelissen st H J B Schippers Nw Diep 2 Ibis It B E de Groot De Kaag Valkjachten 1 Nimrod st C Bruinzeel Jr Z Z V 2 Koppelstock st J H C Sieverts De Leed 3 Goesting st W Ritraan De Kaag 12 M scharpies A 1 Renny III st J F Pvem ans Aegir 2 Jassana st J W Uytenbroek Aegir 3 Dinges st W J H Nauue De Kaag 12 M scharpies B 1 Janmaat st J Metzelaar D Kaag 2 Tarantella III St E J Hoppe De Kaag 3 Saenden st W G Jungscbager De Kaag 4 FHpperdeflap st G H Bast R en Z V Gouda p Olympia jollen A 1 Zomerweelde st J H H J de Jong De Kaag 2 Daphina st P H R Borgerhof Mulder de Kaag 3 Black Magie st W J H Nauta De Kaag Olympia jollen B 1 Paraat st Th Scheffer De Koenen 2 Arend st F J Cram De Koenen 3 De Glippcr st J Smits R damsche Z V 4 Stemtje st J Weyer R en Z V Gouda Regenboogklasse 1 Meteoor st H Muller R en Z V Gouda 2 Pipa st W H Warruvg De Kaag 3 Crazq st H L Nolf Nw Meer Noord Ned 16 M klasse A 1 Zomerdroom st W Steenland Elfhoeven 2 De Slipper st J B v d Ley Het Witte Huis 3 Twiekc st F Oly R Z V 4 Flottant I st J E Jaspers Elfhoeven Noord Ned 16 M klasse B 1 Watersnip st E A Snoek Z V H berg 2 Snelwiek st P J v Beest R en Z V Gouda 3 Angela sL I P v de Torren Z en Z v Gouda Pampusklasse 1 De Zeehaan st G J F Grónmger De Maas 2 Donderkopje st J P Damme Nw Meer 3 Prinses st H J Augustyn R en Z V jouda 4 Zilvermeeuw st A v DusseWorp R en Z V Gouda B M klasse 1 Snaak st C J v t Hoen Aegir 2 Rivaal st P Simons Jr De Schinkel 3 Our Wish It H C Polman Pniijsen Elfhoeven 12 voetsjollen A 1 Mistrol st F Daniëls Z V H berg 2 Mikie st P de Joode Agir 3 Joke st P Veldt Aegir 12 voetsjoIlen B 1 Windekind II st mej E Latenstein Haarl J C 2 Frix st J C Kuyl Aegir 3 Cupido st B Balder Nw Diep 4 Wouwaap st J HuHeman R en Z V Gouda Middagwedstriiden Vrybuiters 1 San Cornelissen st H J B Schippers Nw Diep 2 Ibis st B E de Groot De Kaag Valkschieten 1 Nimrod st C Bruinleel Jr Z Z V 2 Raket st F Beeroans Aegir 3 Goestmg st W Ritman Dee Kaag 12 M scharpies A 1 Dinges st W J H Nauta De Kaag 2 Pieter II st J Mooy De Kaag 3 Hiphaan st H J J V Wethoven De Kaag 12 M scharpies B 1 Janmaat st J Metzelaar De Kaag 2 Saenden st W G Jungscbager De Kaag 3 Flipperderflap st G H Bast R en Z V Gouda Stoutenbeek De Kaag Olympia jollen B 1 De Glipper st J Smits R Z V 2 Paraat st T H Scheffer De Koenen 3 Arend st F J CJram De Koenen 4 Stemtje st J Weyer R en Z V Gouda Regenboogklasse 1 Meteoor st H Muller R en Z V Gouda 2 Pipa st W H Warring De Kaag 3 Crazy st H Ch E Nolf Nw Meer Noord Ned 16 M klasse A 1 C3ieetah st A Pieterse R en Z V Gouda 2 Cheetah U st A Reijnders R en Z V Gouda 3 De Slipper t J B V d Leij Heet Witte Huis Noord Ned 16 M klasse B 1 Snelwiel st P J V Beest R en Z V Gouda 2 Watedsnip st E A Snoek R V H berg 3 AngeU st I P v d Torren R en Z V Gouda Pampusklasse 1 Zeehaan st G J F Groninger De Maas 2 Donderkopje st J P Damme Nw Meer 3 Prinses st H J Augustein R en Z V Gouda 4 Zilvermeeuw st A V Dusse ldorp R en Z V Gouda B M klasse 1 Rivaal st P Simons Jr Dt Schmkel 2 Our Wish st H C Polman Pruijsen Elfhoeven 3 Snaak st C J v t Hoen Aegir 12 VoetsjoUen A 1 Joke st P Gerdt Aegir 2 Mistrol st F DaniëlSf Z V H berg 3 Mikie st P de Joode Aegir 12 VoetsjoUen B 1 Windekind st mej E Latenstein Haarl J C 2 Cupido st B Balder Nw Diep 3 Tnx st J C Kuyf Aegir Eveehals Zaterdag werd nu ook weer in de cantine van de Goudsche Garenspinnerij gemaaltijd en dit te slagen in distnbutietijd was geen lichte opgave voor het bestuur van de Roei en Zeilvereeniging onder de bezielende leiding van voorzitter Sixma die tegen de moeilijkheden opgewasschen was zooals het trouwens deze zeilweek zoo prachtig had georganiseerd Bij monde van Borgerhoff Mulder werd namen4 de gasten dank uitgebracht en mevr Sixma die het culinaire gedeelte op arich had genomen een bloemenmand overhandigde Slot bestoa De wedstrijden op den Tweeden Pinksterdag onder nog idealere weersomstandigheden hadden een zeer vlot verloop zoodat reeds om 2 uur de prybuitreiking aon geschieden De uitslagen van dien dag luiden Vrijbuiters 1 Sam Comlissen st H J B Schippers Nw Diep 2 bis B E de Groot De Kaag Valkjachten 1 Nimrod st C Bruinzeel Jr Z Z V 2 Raket st W F Leemans Aegir 3 Koppelstock st J H C Sieverts De Leede 12 M scharpies A 1 Dinges st W J H NauU De Kaag 2 Jassana st J W Uytenbroek Aegir 3 Hiphaan st H J J V Werkhoven De Kaag 12 M scharpies B 1 Saenden st W G Jungscbager De Kaag 2 Janmaat st J MeUelaar De Kaag 3 Tarantelle UI st E J Hoppe De Kaag Olympia jollen A 1 Es tam tam st C C Flenuning Haarl JC 2 Daphia st P H R Borgershof Mulder De Kaag 3 My Hobby st J Hofland Aegir Olympia jollen B 1 De Glipper st J Smits R Z V 2 Paraat st T H Scheffer De Koenen 3 Arend st F J Cram De Koenen 4 Stemtje st J Wyer R en Z V Gouda Regenboogklasse 1 Pia st W H Warrmg De Kaag 2 Crazy st H Ch L Nolf Nw Meer 3 Meteoor st H Muller R en Z V ïouda Noord Ned 16 m klasse A 1 Market st O de Roos Elfhoeven 2 Acolus st A Hofkamp R Z V 3 Twirke st F Olij RZ V Noord Ned 16 m klasse B I Daar gaat ie st J d Anjou VZOZ 2 Snelwiek st P J V Beest R en Z V ïouda 3 Angela st I P v d Torren R en ZV ïouda Pampusklasse 1 De Zeehaen st G J F Groninger De Maas 2 Donderkopje st J P Damme Nw Meer 3 Prinses st H J Augustein R en ZV Gouda 4 Zilvermeeuw st A v Dusseldorp R en ZV Gouda BM klasse 1 Our Wish St H C Polman Pruysen Elfhoeven 2 Keep steady st J J Leleman Kr ZC 3 Perguin II st A Schallenberg VZOD 12 VoetsjoUen A 1 Mistrol st F Daniëls ZV H berg 2 Popey st D Schoen Haarl JC 3 Joke st P Gerdt 12 VoetsjoUen B 1 Cupido B Balder Nw Diep 2 Frix st J C Kuyl Aegir 3 Kiende st J P Dftnme J r Nw Meer 4 Wouwaap st J Hulleman R en Z V ïouda Winaars koofdpril en By de puntentelling voor het totaal resultaat zijn de eerste prijzen als volgt gewonnen Vrijbuiters Sam Cornelissen t H J B Schippers Nw Diep Valkjachten 1 Nimrod st C Bruinzeel Z Z V 2 Raket st W F Leemans Aegir 3 Koppelstock st J H C Sieverts De Leede 12 M scharpies A 1 Dinges st W H J Nauta De Kaag Olympiajollen B 1 De Glipper tt J Smits R Z V Regenboogklasse 1 Meteoor st H Muller R en Z V Gouda Noord Ned 16 M klasse A 1 Markel st O de Roos Elfhoeven Noord Ned 16 M klasse B 1 Watersnip t E A Snoek Z V H berg Pampusklasse 1 De Zeehaen st G J F Groninger De Maas B M klasse 1 Oud Wish st A C Polmar PruiJsen Elfhoeven 12 voetsjollen A 1 Mistrol st F Daniëls Z V H berg 12 voetsjollen B Windekind II st mej E Latenstein Haarl J C OBderlinge wedstrijdea Ook bij de onderlinge wedstrijden der organ iseerende vereeniging werd fel gekampt om de eerste inflzen Btf de start van de kleine scherpe vaartuigen ging de Lem iran D Stuurman éen seconde te vroeg over de startlün en verspoedde daarmede zün kans De punters met hun adspirantledenbemanning hebben zich ondanks de uitbarstingen van andere wedstrijdzeilers las die over stuurboord legen kranig gehouden De uitslagen luWdeni Groote scherpe vaartuigen 1 Tb Steenland met Dofine 2 A M Soeter met Vos X Kleine scherpe vaartuigen 1 R Bree nati met Ariadne 2 C Steenland met SfT Soout Geithoomsche punters Eerste wedstrijd 1 F Gautier 1 W Bokhoven Tweede wedstrijd 1 F v d Straften 2 W Bokhoven Derde wedstrijd J Klaarenbeek 2 F Cïautier B B klasse f B van Schaik met Oberon BINNENLAND Ex keizer Wilhelm ernstig ziek VROEGERE KROONPRINS IN DOORN VERWACHT Naar uit Doom door het D NA wordt vernomen laat de gezondfaeidatoestand van den vroegeren Duitschen keizer den laatsten tijd veel te wenschen over Vrijdag werd over het verloop van zijn ziekte medegedeeld dat zyn toestand als ernstig beschouwd moet worden Be hertogin van Brunawyk een dochter van Wilhelm n va toen reeds in Doom aangekomen om aan het ziekbeld van haar vader te vertoeven Zaterdagochtend deelde de hofmaarschalk van huize Doom in antwoord op een desbetreffende vraag mede dat er eenige verbetering in den toestand van den vroegeren keizer gekomen was Er bestaat zeUs hoop zoo voegde men hieraan toe op een gunstig va loop van zyn ziekte Desonidanks blijM de toestand van Wilhelm II nog altijd ernstig De vroegere kroonprins weid Zaterdagochtend m Doom verwacht AANBOD VAN CRISISPRODUCTBf AAN HET BUITENLAND IS VERBODEN Het blykt noodig er nadrukkelijk aan te herinneren dat het te koop aanbieden en verkoopen van erisisproducten met bestemming naar liel buitenland verboden is Reeds bij besluit van den secretaris generaal va het departement van Landbouw ea Vissohery van 23 September 1940 is dit verbod uitgevaardigd maar het wordt hcrhaaldelyk overtreden Nederlandsdie handelaren namelijk doen al dan niet door bemiddeling van buitenlandsohe vertegenwoordigers in Nederland in dit verband offertes hetzij aan d Duitsche weermacht hetzy aan civiel instanties of particulieren in het buitenland Op de naleving van het verbod zal met de grootste gestrengheid worden toegezien De directeur generaal van de voedselvoorziening heeft met instemming van de Duitsche autoriteiten ld dezen geest circulaires naar alle desbetreffende instanties doen uitgaan Korte berichten Te SctMesberf is de hulphouwer L Kivlts wonende te Heerlen bü het verrichten van werksaamheden in de ondergrondsch werken van de Oranje Nassau mijn 2 Mier villend gesteente feraakt en gedood De overledene w ongehuwd en n Jaar oud FatllÏMenienten 26 Mei H W Frowein arts te D Haag Akeleistraat 124 R c mr A J Pauluï cur mr M J van der Flier Den Haag