Goudsche Courant, dinsdag 3 juni 1941

y 0 STE BLAD DINSDAG 3 JUNI 1941 zondere voorziening getroffen omdat in dit jaar nog veel binnenlandsche dividenden zijn uitgekeerd zonder inhouding van dividendbelasting ATSCHRuVlNG OP HUIZEN VeilieiigemI nieaws voor huiseigenaren ia dat voortaan bi het bepalen van het inkomen zal worden afgeschreven op Imiienbeait ook al exploiteert de belastingplichtige di bezit niet in de uitoefeDtag van een bedrijf Levensvenekering Interesten wèllw geacht worden begrepen te zün m uitkeeringen door levensverzekeringsmaatschappijen gedaan zullen voortaan belastbaar zün doch alleen voor zoover deze interesten geacht worden te zijn gekweekt na 1 Januari 1941 Dez regeling heeft uitsluitend betrekking op uitkeeringen welke ingevolge kapitaalverzekeringen worden gedaan Het bezigen van de levensverzekering als belastmgvluchtheuvel wordt hierdoor voorkomen Wegens betaalde levensverzekek ringspremiën mag voortaan niets worden afgetrokken Voor Ujrente premiën is het anders Lyfrenten zullen n l in de toekomst evenals in liet verleden ten volle belast worden Dairom zijn betaalde premiën voor het verkrijgen van lyfrenten koopsommen daaronder begrepen binnen zekere grenzen aftrekbaar gesteld Deze grenzen hangen af van de grootte van het gezin en zyn vrü ruim gesteld b v voor gehuwden met 1 2 of 3 kmderen f1500 per jaar De niet in loondienst zijnde belastingplichtige of de loontrekker die geen pensioenvooruitzichten heeft en die daarom door èen lijfrenteverzeke met de conclusie uit trekken dat de ring zichzelf en zün weduwe en belastingplichtige slechts de pen hoeft op te nemen om al datgene wat hü onbillijk acht ter zijde gesteld te krijgen Personen die minder dan f4tM lo m genieten oi voor niet meer dan 2M andere inkomsten bebbm luHen tn den regel niet worden aangeslagen Een nitdrukkeUjfce verrekening van ingehouden loanbelasüng blijft dan achterwege Dat dit een groote administratieve vereenvODdiging beteekent behoeft g en lietoog Wat de verrekening van dividendbelasting betreft is vo or 1941 een bü zen wil pensionneeren za voortaan niet meer achterstaan bü den belastingplichtige die in dienstbetrekking is en een uitzicht op pensioen heeft EENIGE VOORBEELDEN Een ongehuwde met een inkomen van f25 000 betaalt f12 610 belasting een gehuwde echter f8 280 Éen gehuwde met één kind betaalt f7 980 met 3 kinderen f7 380 met 5 kinderen f6 780 met 7 kinderen f6 180 met 9 kinderen f 5 595 en met 10 kmderen f5 325 Hieronder laten wij volgen de bedragen die geheven worden van zuivere inkomens van 1 1000 tot 10 000 Gehuwd zonder kinderen Gehuwd met Ikind Gehuwd met 2 kinderen Gehuwd met 3 kinderen 33 37 50 48 47 52 57 82 67 50 73 78 50 84 0 96 102 108 114 50 121 127 50 134 14150 149 158 104 173 182 191 200 221 231 50 242 2 53 50 205 276 50 288 299 50 311 322 50 334 345 50 357 368 50 380 391 50 403 414 50 426 437 50 449 400 50 472 483 50 495 506 50 518 529 50 541 552 50 564 575 50 587 621 50 666 690 50 725 759 50 794 to 50 863 897 50 932 966 50 1001 1035 50 107O 1104 50 1139 1208 1242 50 1277 1350 1425 1500 1575 1650 1725 1800 1875 1960 3025 16 10 24 28 50 33 37 50 42 47 52 57 62 67 50 73 78 50 84 90 96 102 108 114 50 121 124 25 127 50 134 14150 149 156 50 173 188 101 195 50 200 210 50 221 231 50 242 253 50 265 276 50 288 293 75 299 50 311 322 384 345 357 368 50 360 3 1 50 487 75 403 414 50 426 437 50 449 460 50 472 488 50 495 618 552 50 587 804 25 621 50 656 690 50 725 759 50 794 828 50 863 897 60 932 966 50 1001 107O 1104 50 1139 1208 1277 1360 1425 1500 1575 1890 1725 1800 1875 16 20 24 28 50 33 37 50 42 47 52 57 62 67 50 73 78 50 84 90 9 96 102 108 114 50 121 124 25 134 141 50 149 152 75 156 50 184 173 182 168 50 191 200 210 50 221 226 25 231 50 Me 253 265 270 75 276 50 388 299 50 311 316 73 322 50 334 345 50 357 362 75 368 50 380 391 50 4 3 426 449 483 50 506 50 541 564 587 621 50 838 76 656 690 50 725 759 50 794 828 50 863 932 986 50 1001 1070 1139 1208 1277 1360 1485 ISOO 1575 1860 1725 16 20 24 28 50 33 37 50 42 47 52 57 62 67 50 73 75 75 78 50 £ 4 87 90 99 102 108 114 50 117 76 121 127 50 130 75 134 14160 145 25 149 156 50 164 168 50 173 182 186 191 200 205 25 210 50 221 231 50 236 75 242 253 50 259 25 265 276 282 25 388 299 50 311 334 357 S80 403 426 449 472 495 5 18 552 50 575 50 587 621 50 656 690 50 725 7W ft 828 5S 863 932 1001 1070 1136 13 1350 1425 1500 1575 Kieuwe regeling van de inkomstenbelasting Personen die minder dan t 4000 perSenen vallen er in het algemeen buiten tot f 12000 weinig Tenchil met de loonbelasting Ondcr de weiking van de oude Inkomatanbelasting werden door ouders nog al eens periodieke uitkeeringen toggekend aan studeercnde meerderjarige kmderen MeesUl werd daartoe een notarieele akte opgemaakt In de toekomst zal deze manupulatie geen zin meer hebben want wat men ook doet de uitkeering zai niet aftrekbaar itfn Hier staat tegenover dat in tegenstelliog tot vroeger voor meerderjarige studeerende kinderen kinderaftrek wordt verleend ten minste zoo0ag de kinderen nog geen 5 jaar zijn M M VcrordeBinceobUd is okcpta e kcfluit vaa den leeretansM0 al vao het departemcat vu FiffgmrUia betreffcDdc liet invoeren van 1 besluit op de iBluMnstcBkclasün INI Ter persconfefentle heeft de heer g Postma de wnd sccreUris generaal lij het Departement van Financiën de Verordening der nieuwe Inkomstenbtlasting toegelicht Daaraan i £ het jivolgende ontleend Hardheidsclausoles Het Besluit opl de Inkomstenbc1941 bevat een bepaling volCeai welke de Secretaris Generaal van Financiën bevvegd is voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbilUjlcheden van vcrwegenden aard welke lich bij de itvoering vaa bet beslntt mochten voordoen Een dergeiyke bepaling kwam tot dusver m de inkomstenbelastmgwetgeving niet voor Men moet hier echter Wie het Becluit op de Inkomstenbelasting 1941 in handen krggt zal lllicht het eerst kijken naar het tarief Tot bu een inkomen van f 12 000 is het tarief van de inkomstenbelasting nagenoeg gelük aan dat van de loonbctaEling In menig geval zal de belasting lager zijn dan onder de oude iniomstenbelasting het geval was f Werking van nieaw stelsel De werking van het nieuwe stelsel il tldus dat de belastingplichtigen in ten loop van 1941 op hun salarissen loonen en pensioenen enz loonbelasting afgehouden zien worden dat voorts van de dividenden welke na een tekeren datum zullen worden uitgekeerd dividendl elasting afgehouden jal worden in den loop van hetzelfde jaar en dat de belastingplichtigen voor hun overige inkomsten in 1941 een voorloopigen aan lag zullen ontvangen gegrond op de inkomsten van 1940 Na afloop van 1941 dus in 1942 zullen de belastingplichtigen moeten aangeven of opgeven hoeveel inkomen zij ia 1941 hebben gehad over dat inkomen tal de belasting worden berekend en van deze belasting zal worden afgetrokken hetgeen ingehouden is aan loonbelasting en aan dividendbelasting terwijl tevens zal worden afgetrokken het bedrag van den voorloopigen aanslag Deze voorioopige aanslag zal in 1941 eerst vrij Iaat in het jaar tot stand komen De belastingplichtigen die zulk een aanslag kunnen verwachten zullen er dus verstandig ain doen hun personeele belasting wat vlugger af te belalen dan zü anders gedaan zouden hebbfn Zuiver inkomen Ongehuwd De oude inkomsteaiielasUng 975 1025 1025 1075 1075 1125 125 1176 1175 1225 1286 1275 1275 1025 1325 1375 1375 1426 1425 1476 1475 1525 152 1Ö75 1W5 1626 1925 1675 W75 1725 1725 1775 1775 18 IMS 1876 l 75 1925 1925 1975 1975 025 2025 2075 2075 ïiae 25 2175 2175 2285 8225 2275 2275 2326 Ï875 2425 2426 2475 9475 2525 Ï625 2575 2575 2605 3625 2675 2675 2726 2725 2775 2775 2 25 2826 2875 2875 2925 2925 2975 2Ö75 30e5 I302V 3075 3125 3125 3175 3175 3225 3325 3275 3875 3325 3325 3375 3875 3436 3425 3475 3475 3525 3525 3575 S625 2675 3675 3725 S726 377tS 3in 3825 3825 2 75 3875 3826 3925 3975 3875 4065 4085 4085 4325 437S 4375 4625 4525 4676 4875 4825 4825 4976 4975 5125 5125 5276 S275 5425 5425 55J5 5575 8725 5725 5875 6875 6086 80B58IW 8175 6325 8325 6475 8825 6775 775 6925 89 5 7075 7075 7450 7450 7750 7750 8050 8050 8360 8350 8650 8650 8950 SSSft 9550 6609890 SOIOIS 04 70 76 88 88 M 100 107 114 121 126 136 144 158 182 171 50 181 50 191 25 201 212 25 22350 234 75 246 269 50 273 286 50 300 331 50 347 25 363 380 25 307 50 414 75 432 449 25 466 50 483 75 501 518 25 53S SO 552 75 570 587 25 604 50 621 75 639 656 25 673 50 890 75 708 725 26 742 50 759 75 777 794 26 811 50 828 75 846 863 26 880 50 932 25 984 1036 75 1087 SO 1139 25 1191 1242 75 1294 50 1346 25 1398 1449 75 1501 50 1553 26 1605 1656 75 1706 50 1812 1863 75 1915 50 2025 2137 50 2250 2362 50 2475 2587 50 Ï700 2812 50 2925 3037 50 De belasting over de laatste vier maanden van het belastingjaar 1940 41 der oude inkomstenbelasting wordt geheel met de belastingplichtigen verrekend of aan hen teruggegeven Gedeelteiyk namelijk voor de loontrekkenden berust deze verrekening of teruggaaf op het besluit op de loonbelasting Voor zoover dit het geval is wordt een ontheffing verleend welke op den ouden aanslag inkomstenbelasting 1940 41 wordt afgelwekt of inders wordt teruggegeven Voor het overige ïedeelte dit betreft dus de inkomsten met uit loon wordt de ontheffing atgelKiekt op den voorloopigen aanslag m de nieuwe inkomstenbelasting over 1941 De oude aanslag Bioet du voor zoover hy niet betrekking heeft op loon geheel worden betaald De vraag wat eigenlijk inkomen is heeft het besluit uit den aard der zaak moeien l eantwoorden Tot het inkomen rekent het besluit 1 datgene wat Ie opbrengst is van onderneming of rbeid of 2e opbrengst is van vermogen of 3e behoort tot de inkomsten in den vorm van leriodieke uitkeeringen of 4e behooh tot de inkomsten uit ipeculatie Bij het bepalen van de winst van een bedr f of van een vry beroep worden geldvorderingen welke nog niet opeischbaar zijn toch in aanmerking genomen Dividenden in den vorm van aadeelen worden met andere dividendett gcl ge£teid Datgene wat voor werknemers wordt gestort m een werkBemers spaarfondt wordt geacht door en te zijn genoten ook al kunnen zij tr nog niet aan komen Laadkww valt er Uj n De landbouw zal waarschünliaHQUit n deze l elasting vallen Een speciale regeling bevat het sluit met betrekking tot fcyekjaren elke niet met het kalenderjaar be Stingjaar samen vallen Htt zou te Ve voeren deze regeling hier geheel Bitten te zetten Het belangrijkste is t de winst over het kalenderjaar het l edTag betreft gelijk is aan de But van het boekjaar dat in het k eafierjaar eindigt mits in den loop het kalenderjaar twee boekjaren twaalf maanden elkander opvollen UquldaUewinst Indien iemand bü het liquideeren M het overdragen van een bedrijf of M een zelfstandig uitgeoefend beroep jMt maakt is daarvan de eerste vijf uend gulden belasting vrij Of hy fluidaliewinst maakt wordt beoor feld aan de hand van de balanc welke W zou hebben opgemaakt indien hü ijf of beroep had voortgezet U liquidatiewinst boven vijfduizend nMen wordt indien de belastingr tige hierom verzoekt gelost naar peciaal tarief Het heffingspercen ge bedraagt daarb u niet minder dan en niet meer dan 37 4 N V s belast nieuws is ook het belasten van r inst welke door bepaalde houders J aandeel en in besloten vennoot J wordt behaald bij verkoop aandeelen of van een deel I wlde hdudefs ïtjn die welke JT f te samen met hun verwanten W loop van de laatste vjjf jaren van het aaodee meer dan V gedeelte ï al gestorte kiyttaal T Hin geweest Is bet inkomen f55 000 dan betaalt de ongehuwde f33 160 en de gehuwde f26 025 Een gehuwde met 1 3 5 7 9 en 10 kinderen f 25 655 f24 945 f24 225 fz3 505 f22 785 en f22 425 Bü een inkomen boven ƒ 124 450 is de belasting voor een ongehuwde f 80 990 en voor een gehuwde f 68 530 Kmderaftrek vindt boven dit bedrag nirt plaats INVOERINGSBESLVrr In het Verordeningenblad is opgenomen een besluit van den SecretarisGeneraal van Financiën betreffende het invoeren van het besluit op de Inkomstenbelasting 1941 Hierin wordt het volgende bepaald Overtreffen de zuivere opbrengsten van eigfti onderneming en van arbeid in het kalenderjaar 194Ö die in het ka lenderjaar 1941 dan wordt vooir de berekenmg van het zuiver inkomen in het kalenderjaar 194 het verschil voor zoover het f 1000 Ie boven gaaf geacht op den Isten Januari 1941 te zijn genoten Bu de vergelijking wordt zuivere opbrengst van dienstbetrekking voor zoover zij niet in tantième bestaat buiten beschouwing gelaten tenzy zulks in het nadeel van den belastingplichtige zou zün Het verlies uit het belastingjaar 1939 1940 kan slechts worden afgetrokken voor zoover verrekening nog niet voor het belastingjaar 1940 1941 heeft plaats gehad Aan de personen die op 1 Januari 1941 belastingplichtig waren krachtens hoofdstuk I van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 wordt een voorioopige aanslag voor 1941 opgelegd berekend naar het zuiver inkomen over het kalenderjaar 1940 met uitsluiting van de inkomsten uit speculatie Voor zoover aannewehjk is dat het zuiver inkomen in U41 aanmerkelijk lager za zijn dan dat in 1940 kan de voorioopige aanslag naar het lager zuiver inkomen worden opgelegd Is in het zuiver inkomen waarnaar de voorioopige aanslag m de inkomstenbelasting voor het kalenderpaar 1941 wordt opgelegd zuivere opbrengst van dienstbetrekking begrepen dan wordt ter berekening van den voorloopigen aan slag de volgens de inkomstentabel en volgens artikel 48 van het BesIOit berekende belasting verminflerd met het bedrag dat verschuldigd is voor een zuiver inkomen gelijk aan de zuivere opbrengst van dienstbetrek kmg De vermindering kan echter met tot een teruggaaf van belastingen lei den De volgens artikel 60 lid 4 van het Besluit te verrekenen gedeelten van de aanslagen in de belasting naarf het inkomen voor net belastingjaar 1940 1841 worden vastgesteld als ontheffing op de aanslagen voor bet belastingjaar 1940 1941 en in mindering gebracht op den voorloopigen aanslag in de inkomstenbelasting voor het kalenderjaar 1941 Bedraagt de ontheffmg meer dan de voorioopige aanslag voor het kalenderjaar 1941 of wordt geen voorioopige aanslag opgelegd dan wordt de onthef fmg met in mindering gebracht doch afzonderHjk verleend en verrekend met den voorloopigen aanslag in de inkomstenbelasting met de aanslagen in de l elastmgen naar inkomen en ver mogen vooi het belastingjaar 1940 1941 of met eenigen anderen openstaanden aanslag in een directe belasting Voor zoover verrekening niet mogelijk IS wordt de ontheffing uitbetaald Tegen den voorloopigen aanslag kan niet worden opgekomen Dit besluit is 31 Mei m werking getreden Invoeringsbesluit inkomstenbelasting In het Verordeningenblad is opgenomen een besluit van den secretarisgeneraal van het departement van financiën betreffende het invoeren van het besluit op de inkomstenbelasting 1941 Hierin wordt het volgende t epaald ArUkefl Overtreffen de zuivere opbren sten van eigen onderneming en vanarbeid artikel 5 lid I 1ste an hetbesluit op de inkomstenbelasting 1941 in het kalenderjaar 1940 die in het Ka lenderjaar 1941 dan wordt voor deberekening van het nieuwe inkomenin het kalenderjaar 1941 het verschilvoor zoover t ƒ 1 000 te boven gaat geacht op den Isten Janoiari 1941 te zijngenoten Bij den vergejtjking wordtzuivere opbrengt van dienstbetrekking voor zoover zü niet in tantième i estaat buiten t eschouwing gelaten tenzüzulks in het nadeel van den belastingplichtige zou zün Verrekenuig van dividendbelasting met den aanslag in de inkomsten belasting voor 1941 vindt sleqhts plaatsvoor zoover de plaats gehad hebbendeinhouding van dividendbelasting uitbescheiden wordt aangetoond Artikel 2 Voor de toepassiiig van artikel 16 lid I 1ste van het besluit op Ée inkomstenbelastting 1941 worden als onverrekende verliezen uit de kalenderjaren 1939 en 1940 beschouwd de verliezen welke Uit de toepassing van de artikeln 12 tot en met 17 lid 1 der wet op de inkomstenlielasting 1914 voor de belastingjaren 1939 1940 en 1940 1941 voortvloeien Het verlies uit het belastingjaar 1339Ö1940 kan slechts worden afgetrokken voor zodver verrekening nog niet voor het belastingjaar 1940 1941 heeft plaats gevonden Artikel 3 1 Aan de personen die ojj teJanuari 1941 belastingpüchtig yaren krachtens hoofdstuk 1 van hefoesluit op de inkomstenbelasting 1941 wordt een voorioopige aanslag voor 1941 opgelegd berekend naar het zuiver inkomen over het kalenderjaar 1940 op gevat en berekend volgen de bepalingen van dat besluit doch met uitsluiting van de inkomsten uit speculatie 2 Met afwijking van het bö lid 1 bepaalde worden de als onverrelrende verliezen uit vorige jaren artikel 18 lid I 1ste van het besluit op de inkomstenbelasting 1941 de bedragen in aanmerkini genomen welke krachtens artikel 2 vjor het kklenderjaar 1941 verrekenbaar zün Voor zoover aannemelyk is dathet zuiver inkomen in 1941 aanmerkelijk lager zal zün dan dat in 1940 kande voorlooptge aanslag naar het lagerzuiver inkomen worden opgelegd Voor de heffing van de voorioopige aanslagen zijn de artikelen 43 45 lid 1 46 tot en met 52 54 tot enmet 56 57 lid 1 1ste 57 lid en 58 vanhet besluit op de inkomstenbelasting 1941 van toepassing met dien verstanede dat bü de toepassing van de artikelen 43 en 46 tot en met 5 1 de toestanden in het jaar 1940 in acht genomenworden De voorioopige aanslag wordtaan binnenlandsche belastingplichtigenopgelegd Indien de belastingplichtige op 1 Mei 1941 binnen het rijk woonde inde gemeente waar hü op 1 Mei 1941 woonde Indien de belastingplichtige op 1 Mei 1941 niet meer binnen het rijkwoonde in de gemeerfte waar hü op 1 Januari 1941 of bü den lateren aanvang van zi n belastingplicht woonde In de overige gevallen in de gemeente waar de belastin gplichttigezich heeft aangemeld of is opgespoord 6 De voorioopige aanslag wordtaan buitenlandsche belastingplichtigen opgelegd in de gemeente krachtens artikel 42 lid 2 van genoemdbesluit te bepalen Artikel 4 Is in het zuiver inkomen waarnaar ide voorioopige aanslag in de inkomstenbelasting voor het kalenderjaar 1941 wordt opgelegd zuivere opbrengst van dienstbetrekking begrepen dan wordt ter berekening an den voorloopigen aanslag de volgens de inkomsteribelastingtabel en volgens artikel 48 van het besluit berekende belastin g verminderd met het bedrag dat verschuldigd is voor een zuiver inkomen gelijk aan de zuivere opbrengst in dienstbetrekking De vermindering kan echter met tot een teruggaaf van belastingen leiden Artikel 5 1 De volgens artikel 60 lid 4 vanhet besluit te verrekenen gedeelten an de ianslagen in de t elastin gennaar het inkomen 2 Bedraagt de ontlieffing meer dan de voorioopige aanslag voor het kalenderfaar 1941 of vvordt geen voorioopige aanslag opgelegd d wordt de ontheffing niet in mindering gebracht doch afzpnderhjk verleend en verrekend met den voorloopigen aanslag in de irvKomstenbelasting met de aanslagen m de belastingeti naar inkomen en vermogen voor hetbelastingjaar 1940 1941 of met eenigen inderen openstaanden aanslag in een directe belasting Voor zoover verrekenling niet mogelyk is wordt de ontheffing uitbetaald 3 De omstandigheid dat een aanslag geheel of ten deele nog met invorderbaar is staat aan de verrekening met in den weg Artikel 6 Indien de ontheffing l edoeId bü artikel 5 lid 1 op den voorloopigen aanslag in mindering is gebracht wondt voor de invordering sleohts het verschil als een aanslag beschouwd Artikel 7 Tegen den voorloopigen aanslag kan niet worden opgekomen Artikel 8 Dit besluit treedt heden in werking Het wordt aangehaald als Invoeringsbesluit inkomstenbelasting 1941 W£TEHSC iilP NEDERLANDSCHE AKADE MIE VAN WETENSCHAPPEN De afdeeling natuurkunde der Nederlandafte Akademie van WetensahappejBKieeft dezer dagen te Amsterdam eei evergadenn g geh uden In deze bueenkomst herdacht de voorzitter prof dr J van der Hoeve allereerst drie overleden binnenlandsche leden der akademie de hecren Winkler Korteweg en Omstein alsmede het overleden buitenlandsche lid prof dr Weiss wiens overlijden reeds in de vorige vergadering was gememoreerd Prof dr H B Kruyt hield vervolgens mede jiamens dr S A TroeIstra een inleiding over Omlading bü hydrophobe koUoiden en prof dr J H Cort over Intensiviteitsverdeelmg in extragalactisohe nevels PBOF DR A K M NOVONS OVERLEDEN Op den Eersten Pinksterdag is te Utrecht op S3jarigen leeftijd overleden prof dr A K M Noyons ixioeteeraar in de physiologle aan de Ruk=iuniveri iteit te Utrecht DE CONRAD S PREMIE tlITGEBEIKT AAN IR CH H i DRIES8EN Donderdag Jl had op de te Rotterdam gehouden algemeene vergadering door 500 leden van het instituut van ingenieurs bezocht met het doel het gebouw en de installaties van de Nieuwe Beurs en van den dierentuin Blijdorp fee Bfóttcrdam te bezichtigen tevens de plechtige uit eiking van de Conrad s premie ptaata ia üen vorm van een gouden medaille aan ir Ch H J Dricssen hoofdingenieur chef van den dienM van weg en weriten bij de Nederlandsche spoorwegen r e ConTad s premie ingesteld in 1870 wor t letfere vijf aar uitgereikt aan bet instituutshd dat in die periode de beste verhande ing in een der werken van het Instituut heeft geleverd of de nuttigste vind ng in het vak van den ingenieur heeft deeld KU ST ER LEnEREN STAOTBEATBR MONSTEK Bet Stadtheater Monster u 21 22 en Z3 Juni a s resp in Arnhem Rottertlam en Dordrecht uitvoeringen feven van de opera Doa Giovanni COR VAN DER LUGT MELSERT WEER VASTE BESPELER VAN DEN STADS CROimVURO De regeeringscommisiiarls voor Amitentam heeft aangewezen als vasten bespeler nn den SUdMchuwburg voor het aeizoen lMt dcnjieer Cor van der Lugt Melaert directeur der NV Het Nederlandsch tooneel V IIITÈRHULP NEOERLANn EEN VOOKBEELD DAT NAVOLGING VEKDIKNT Winterhulp Nederland deelt tu ilt Van een firma in de provincie ZuidHolland mocht het provinciaal bureau te Den Haag een aan ienhjk bec rag ontvangen in verband met de wyiigmg der omzetbelasting Genoemde wyziging was oorzaak dat deze firma van talryke leveranciers credit nota s voor teveel berekende bedragen heeft ontvangen Vjui het standpunt uitgaande dat het vrüwel onmogelük zou zün de diverse kleine bedragen te verdeelen onder haar cliënten en de firma er ook leU geen voordeel uit wilde trekken heeft zü het totaalbedrag spontaan ter beschikking van Winterhulp Nederland gesteld in de overtuiging dat hierdoor het voordeel aan de gemeenschap komt Wy hopen dat velen deze geronde uiting van gemeenschapszin zullen navolgen om op deze wyze hun steentje bü te dragen ter leniging van den nood in de komende wintermaanden KERK EN SCHOOL RADIOTOESPRAAK VAN PAUS PIUS XII Ter gelegenheid van den 50en verjaardag van de Encjcliek Berum Novarum van Paus Leo Xin heeft Paus Pius XII een r ütotö spiaak gehouden Hij herinnerde er cati dat Leo XII toen h zijn encyc lek uitgaf er van overtuigd was dat de kerk zich r d maalFchappeüjke vraag itukicen moe t uitspreken om va t t stellen of de groiid Iagm van een bepaalde sociale orgari atie ni overeenstemming waren met het na uuri cht en de goddelijke openbaring De EncycUtk had een grooten weerkianJi want vel iandaa hebben maatregelen genomen om verbw rinif Ie brengen in de levensvoorwaai den der arbeiders Paus Pius nfivmüe nieuwe richtin£gevenda en moieele beginselen voor de drie fundaifrenteele waarden van het maatschappeltik en economische leven nl voor het gebruïlt van stoffe ijke goederen voor den atbrid en het ge7m Hij sprak den wensch uit e s d goederen door God voor iedereen geschapen ook volgens de beginselen van rechtvaardlif heid en naastenliefde aan ieder ten goed zullen komon opdari zij den menschen een vruchtdrapenden vrede kunnen brengen en geen gevaarlijken toe latid icheppfn wfar uit strijd en afgun t kunnen voortKomeO Met het vraagstuk van het pebruik der goederen is dat van den arbeid nauw verbondei Het recht en de plicht den arbeid t organlseeren komen vooral den werkgevers en den werknemers toe A s zij hun taak riei kunnen vnlhrengen moet de staat tiisschenbeida komen om den arbeid te regelen en te verdeelen Volgens de leerstellmg van de Encycl ek Berum Novariim heeft de natuur een nauwcn = amenhang ge eed tu schen den privaten eiwndom en t bestaan der men chenmaat ichappi in het bijzonder het bestaan en de ontwikkeling van het gczm Het gerin is de vruchtbare grond lag van de grootheid en de macht van een volk alle rechtsnormen die regels voor den privaten eigpnd im op IHIen moéten ïtreven naar de ve ima Icine van hrt ge tn leven De Paus Fprak den wensch uit daï deae l egin elen thans reeds leidmg zuüen geven bu de organi=alie van de nieuwe ortte beA end op vrede en P reohtitflieid waaroi de wereld wacht en die uit den striid van thtnt gebo n moet worden Tcnsldile Raf P n Hn annB oHichen z gen EFRVOL ONTSI AG PROF DR F DRKRÜP Het be ttiur der St Ra dbout sticht ing heeft aan prof dr E Drerup op zijn verzoek wegens het bereiken van den zeventiei iricen ef fti d met ingang van IS Septemb r 1941 err o ont Iag verleend aI s gewoon hoogleeraar in de Gneksche letterkunde staatkundige geschiedenis en taa t instp ngen van Griekenland hij de faculteit van letteren en wijstïegeerte der R K Unlverwlfceit te Ntjmegen onffer dandtbetuiging voor cic doof hem m deze functie ewp7en f1 n= tt ii OPFNING TFN TOOVSTPLLINC FFREDIENST EN KERKOPBOUW Zaterdagmiddag is in het gebouw van het Ir 1ituut voor rehgivzc en kerke ijkc kunst achter Sint Pieter M te Utrecht een tentr onstellmg geoperd van ontwerpen foto van nrot tan1 che kerkgebouwen door den directeur van hel In tiluut dr R Micd fmtt RADIONIEUWS Wo nhdas 4 Juni BILVERSl M I 4I5 S M S 45 Gramofoonmtiz 6 5 Ochtendgymnastiek 7 Graiflofoonmuz 7 4i OctatendgymmisUek 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Gewijd jT uiiek gr pi 8 25 Gramofoonmuzlek 9 15 Voor de huisvrouw S Zt Gramoloonmuiielc IBM Het Sy vestre Trio en gramotoonmuzjeiu II M Voor de kleuters llja pmToeporkest IZ t OrfnIspeL 1Z 2J Voor den boer IZ 4 Aimanah 12 45 BNO Nieuws en economische berichten l itaastrichtsch stedeUlk wkwst solist en giamofoonmuriek 2 15 AmuNemenlsorke t en solKt 3 00 Voor de vioiiw 4 00 Bijbellezing iVoorbereid door de Chr 3 M Pianovoordrachl en ïramofoonmuuelc Radio Stichtlng tjt Voor de jeugd i m Grarjiofoomnuziek 5 15 BNO Nieuws ici nonrische en beursberichten i 3 Voor de KUgd 5 4i Orkest Elo ard t l Voor de h ntnschipper 6 30 Omroeporkest 7 00 BNO Economische vragen van den dag 7 11 r de kleuters 7 25 Gramofoonmuiiek 7 0 Volkszang met pianobeRf eiding 8 00 r l Nieuwsberichten 8 15 Spiegel van del t 8 30 Gevarieerd progi anima 9 30 Benei i n Ei gelsch 45 Gramofoon nuTiek 10 00 10 15 BNO Uitzending In de Engelschc taal Th dutch achievements In the Netherlands Indies HILVERSUM 11 Ml 5 M t 45 Graniotoonmui JO Ochtendgymnaï et 7 0 Gramoloonmuz 7 4J Ochtendgymna ti 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 1 Gramofonnmuziek 16 00 Morjlenwlfdmg fVoorber d vjr het VrijzProt Kerkcorait 10 20 Pianoyoordrachl 10 40 Declamatie HOI Crar 0 foonmuziek 12 00 Berichten 12 15 Romaneero 12 45 BNO Nieuws en econoinische berichten l OO Omroeporkct 1 45 Gramofoonmiii l Voor de Jeugd IJO Verkorte opera Don Pasqua e opn 4 00 Het HaaP Ch Trie n gramofoonmuzlek J 00 irsu Het geeïteulfc karakter van ons volk tVoorbereld door het Vrljz Prot Kerkcomalél 5 IS BNO Nieuw economische en beursberichten 5 30 S orkest 15 Ensemble Bandi Balo1 h 0 4i portage 7 00 BNO Brabantich praatje 75 Gramofoommillek 7J0 D v sti 4ng ve Kleinbedrijf 1037 lil causerie 7 45 Grar foonmuziek 8 00 BNO Nieuwsberichten f 15 Het Residentieorkest en sollüt 8J5 Dectarr ia J 1S Het Residentteorkest OJI Dagslu ir Voorl ereid door 4e Chria Radio StlcMii Tr lOOO lO U BNO NIeuv berichten sluitl g KOEKSEN NEDntLANVXCR CXEAKIKGOUTTTtJUT Koersen voopr stortingen op 3 Jun 1041 tegen verplichtingen luidend ui Bella s llOli Zwitsersch traics 41M Franiche rrafcs 3 76 Lires 37 Deensche kronen 38 37 Noorsche kronen 43412 Zweedsche kronen 44JS Tsjechische kronen oude tchuldenj 4J Dinar oud aebulden 3 43 Dinar nieuwe scholden 4n TDrkselie ooiidan I tS t PeniO mdt schulden 36 51 PengS nieuwe schulden I 49 a Zloty oode aclHild BI 5 Zlotr nieuw sdniMen riM tel 1 M J f