Goudsche Courant, dinsdag 3 juni 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 3 JUNI I94 4860 STAATSLOTKBIX ADVBRTENTOtN Oelroüwd J A R VAN BRUOOEN Aitt en E M ANDRIESSEN die mede namens hun ouden daak leggen voor de velt bijleen van belangitelllng Groningen 31 Mei IMI Q IT43 11 Alirfien a RÜn Aanbesteding Hoogheemraadschap De Krimpenerwaard Dijkgraaf en Hoogheemraden van de Krimipenerwaard Eijn voornemens op Woensdag 11 Juni 1941 des namiddags om 2 uur in Hotel De Zalm te Gouda publiek aan te besteden BESTEK No 2 Dienst IML Het maken van 350 Hetei lengte d iksv rhooging ondet de Gemeenten Ouderkerk en Krimpen aan den Ussel één perceel Aanwijzing zal plaats hebben op WoensAg 4 Juni 1941 om 10 uur voormiddag bij H M paal 271 den watertoren van de Gemeente Ouderkerk aan den Ussel Bestekken zijn verkrijgbaarten kantore van het Hoo eemraadsohap te Ouderkerk aan deo ad ƒ 2 per exemplaar Dijkgraaf en Hoogheem raden voornoemd A J BOOGAERDT Dijkgraaf P VAN DER LEEDEN ƒ Secretari G 1709 36 vreugde van allen een positieve bijdrage te leveren De algemeene leiding van de lichamelijke opvoeding en de sport berust bij den sercretaris generaal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming Deze doet zich bU de uitoefening van deze taak door een afdeeling van zijn departement bijstaan De bevoegdheden waarover de genoemde secretarisgeneraal eerlang op grond van te geven bindende voorschriften zal kunnen beschikken vereischen evenwel niet enkel adminstratieve voorlichting en medewerking doch wel zeer in het bijzonder medewerking van deskundigen op het gebied van de lichameijke opvoeding en de q ort Op hetf gebied van de port zal de voorlichting worden ontvangen van een college van drie deskundigen welke ab rijksgevolmachtigden voor de sport zullen optreden Voor deze functie zijn de volgende heeren bereid gevMiden K J J Lotsy te Dordrecht H A Stilling te Groningen en J de Valk te Amsterdam De bevoegdheden van dit college van rQkagevobnaditigden zullen nader worden omschreven en ter algemeene kennis worden gebracht De ontwikkeling van zaken brengt thans mede dat de functie van advileur voor sjportzaken bj het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming komt te vervallen De heer Lotsy heeft deze functie met lofwaaiQige toewijding gedurende eenige maanden vervuld en de vele en wittige maatregelen welke op net gebied van de sport konden worden getro pn zijn voor het grootste deel aan i doorzeftingsvermogen pn aan zijn kennis van zaken te danken Zoo wordt dan ook bü het intreden van een nieuwe organisatie een toestand op sportgebied aangetroffen welke vele en goede beloften voor de toekomst in zrch bergt en welke het voor de leiding van de sportaangelegenheden gemakkelijk zal maken om daarop voort te bouwen BONNEN EN TOKWIJZINOEN STOOKSEIZOBN IMt lML De secretaris generaal van het departement van Handel Nijverhekl en Scheepvaart maakt bekend dat bijzondere maatregelen worden getroffen inzake de bevooi mg van de handelaren In vaste brandstoffen In verband Uermede wordt bepaald dat met ingang van Zondag t Jnnl aj geen vaste brandstoffen meer mogen worden afgeleverd ep de bonneii en toewijsingen welke aan verbndken siin verstrekt en welke dienden voor verwanniag voor bet stookseizaen IMS lMl ook al lijn deie bonnes en tocwUiingcn bU den leverancier v o r den afloop van den geldigheidsdnur ingeleverd Dit adn des aUe bonen van de A kaarten saowel voor haarden en kachels als voor central yprwarming alle periodebonnen en alle toewijzingen welke vervallea voor of op 31 Joni B S De aflevering van vaste brandstoffen blijft toegestaan Ie op de bonnen 01 K F en 02 K F van de kookka arten en 2e op de bonnen voor gene ratoranttiraciet en generatorturf De vetbruikers in de groepen B C en D die een toewijzing voor zomer verbruik hebben ontvangen dienen zich indien ep deze toewijzingen op 1 Juni nog geen vaste brandstoffen ziJn afgeleverd te wenden tot den plaatselilken distributiedienst welke op deze toewijzingen een distributiezegel plakt en dit zegel afstempelt Hierna mag tegen inlevenng van deze van een zegel voorziene toewijzingen bu een handelaar alsnog de op deze toewijzingen vermelde hoeveelheid vaste brandstoffen worden betrokken terwijl de handelaren deze toewijzingen ook ter inwisseling tegen aanvulImgs Imgsof tegen verzamel toewijzingen bij de distrïbutiediensten kunnen aanbieden en zich op deze wijze herbevoorraden De handelaren zijn ♦ er tot alle inwoners van Heeuwijk gewend met de vraag of men bereid is en gelegenheid heeft aan vreemdelingen logies te verstrekken en of bewoners in het bezit zijn van schuren stallen e d om eventueele kampeerders gedurende den nacht te huisvesten fiidien de inwoners van Reeuwijk medewerking verleenen zal aan alle vacantiegangtrs onderdak kunnen worden fegeven en lal het huisvestingsproleem op practische en degelijke wQze zijn opgelost NCDEE AAM SN ITNDC eit te Leiden or al exmmen n letterkunde de d Sandt BOCTOBAAL LANDGCI L Aan de R is t iaafd NederUndacl J er J G Capelle a d IJtteL CAPELLE TEGEN ANNEXATIE Hat aiccmccae iteaiBMa qirackt de t aé deh tecen ceUedsalttaad U De gemeenteraad heeft vergaderd ter behai eling van de ontwerpbeschiki king van den secretaris generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken betredende e uitbreiding van de grenzen van Rotterdam o m ten kofte van belangrijk gebied dezer fmeente In het raadsvenlag mel t V B Crt o a Voor het gemeentebestuur staat het vaat dat het belang van Capelle i d Usel door de voorgenomen grenswijziging niet wordt gediend doch dat integendeel het gemeentebelang vordert dat het grondgebied van deze gemeente onaangetast wordt gelaten wil de gemeente niet belanden op een peil waarop een kwijnend bestaan aanvangt De noodzaak tot afscheiding van een belangrijk deel van het gebied van deze gemeente is uit de stukken niet te coiutateeren De noodzaak van de uitbreiding van het grondgebied van Rotterdam wordt inplaats van met argumenten met trace s aangetoond die voor het gemeentebestuur geen andere beteekenis hebben An grillige lijnen Het gemeentebeawr i van m ening dat het den ontweUr is ontgaan dat hü by het hantaat ePrgn het ampuleermes een vi laaiiftiB pn Capelle a d Usel afschandl npUIn dit aan het grondgebieavaK ze gemeente ontnomen gebiedlvyrond 100 ha met een bevolking k 2800 zielen zijn enkele belangrijke bedrijven gelegen waarin honderden arbeiders emplooi vinden Ernstig bezwaar ontmoet het ontbreken van elke regeling voor den overgang van belangrijke gedeelten van net kabelnet van het gemeenschappelijk elec tridteitsbdrijf Capelle Krimpen en van het buizennet van de drinkwaterleiding waarvan in de ontwerpbeschikking zelfs niet wordt gerept De verliezen wegens door de gemeente ingevorderde belastin en zijn reeds belangrijk alleen de aanslag in de straatbelasting der Vereenigde Chemische fabrieken bedraag ruim ƒ 1600 doch men zal ontstellende cijfers zien wanneer de omvangrijke gegevens betreffende de verliezen wegens door het rijk ingevorderde belastingen bekend zijn De noodzaak voor de afscheiding van gebied van Capelle a d Usel ten behoeve van den uitbouw van Rotterdam die blijkens de toelichting als uitgangspunt voor de ontwerpbeschikking heeft gediend wordt met klem ontVend B en W stelden voor de ontwikkelde bezwaren tegen toevoeging van een gedeelte van deze gemeente aan Rotterdam ter kennis van Ged Staten te brengen dit college met aandrang te verzoeken tegen gebiedsafstand door deze gemeente krachtig stelling te nemen en voor het geval Capelle a d Usel niettemin toch bij deze grenswijziging mocht worden betrokken te bevorderen dat de hunnerzijds ontworpen bepalingen in het belang der verkleinde gemeente in de ontwerpbeschikking worden opgenomen Met algemeene stemmen heeft de raad zich tegen het afstaan van gebied uitgesproken Reeuwu k KRANIGE REDDING Het 7 jarig doalitertje van den heer W J Blom ger te spelenderwijs van de draai vodrne woning aan den Nieuwdorperweglfe water Het kind lag weldra midde in de wetering Het ongeluk werd op merkt door mej A Verhoef die gekleed te water sprong en het kind behouden op den j6inl bracht BENOEMING OEKDE AMBTENAAR SECBETAigX Tot derden amitenaar ter gemeentelacretarie alhier Bs benoemd de heer J Veerman te Adegraven voordien volontair ter secrrtarie 2SM GELEGATEERD Wijlen mevr de wed D van Amerongen Hoogendoom heeft aan de Ned Herv kerk van Reeuwuk een bedrag van ƒ 20001 gelegateerd en wel ƒ HM aan Ide kerkvoogdij en ƒ 400 aan deaiaconie Voorts ontving de Gereformeerde Zendingsbond en legaat van ƒ 500 HUISVESTINGS ROBLEEM a liocd werk van V V V en groote druki zü echter noi toenemen Behalve het 1 ligplaats vooi ook het verschi de vele watei bleem g wordi aions hier ter de om alle m te verschaffen toeloop IS men lassen Dit Uke mate Nu in verband met de buitengewone maatregelen voor de kustverdediging een druk seizoen verwacnt wordt op de Beeuwuksche Plassen daar seen zeer jtroot aantal watersportliefhebbers uit 2uidHollaod en andere deelen van ons land dezen zomer naar hier komen is in Reeuwijk alle hens aan dek Reeds ign vele watersportbeoefenaars begonnen un vaartuigen naar hier over te brengen en zoo heerscht thans reeds berging I is thans b dak aan f een pro en pen voUoen nderlipmen Koten Jn berekend Teneinde een oplossing fe vinden en om vacantiegavgers zooveel mogelijk in de gelegenheid te stellen tl de prachtiife Reeuwijksche natuur 1 enieten heeft de afd ReeuwiJk van d Vereeniging voor VreemdelingenVTkeer deze aangelegenheid ter hand nomen Zij herft iJch per circulaire mOKHDB LUgt TrekkiBf vao 3 JunL IMt No 10139 lUOS IMS M No laeoe 145 Mt No 152St 20U1 IM No 4TM M04 IMIO lUJê 14MS 1M7S 2035 mUZBM VAM f 79 IHt 4 40 7238 100 2 1318U ll 2 2 1SÏ73 12M 47au 7287 IWM 13MS lOaSH 1 4I ICM 4S44 74S4 10276 13264 I i6e7 1 4M 1772 4M 7471 10348 134 l a 4 1 S IBS4 4W2 74W ia 7 13$St l 7a7 1 M D V hopen op 17 uni aj ome geliefde Ouders Behuwd huwden Orootouderi ARIE BRBNT KLAZINA WILDSCHUT hunne 50 jarige Echtvereenl glng te herdenken Htinne dankbare Kinderen Behuwden Kleinkinderen Gouda 3 lunl 1941 Cornelus Ketelstraat 41 O 1740 1 76 3026 7M1 U021 136S M7S3 INll 20 5 3246 7714 11M2 13 M 1 7M lW3t 2141 5280 771S 1 1110 13 n IMM l Se 2226 3375 7787 11112 13748 1 9W 1 78 2275 3396 8031 11173 ISMl 17401 1 7 2i2 3411 8349 11277 13844 17W3 1 M 2341 3419 8312 11316 14210 17734 l a 2768 3494 479 11345 14386 17817 19900 1821 55 8 8523 11404 14464 17887 30042 2837 3773 8743 U489 14491 17933 20117 31S4 3812 8924 11607 14498 17944 20176 3269 5819 8926 11697 14524 18V89 2U254 3343 3820 9123 117UU 14721 18145 20328 34ZÜ 3932 8169 11718 14762 18167 20384 tilóO 9329 U835 14874 18194 20440 234 9339 11893 15031 18253 20617 St i iS42 9354 11980 15 1 18202 20672 3527 6569 9446 12U16 13306 18315 20797 3682 6720 9486 12085 15441 18523 20844 3764 6726 9523 12179 13442 18754 20986 3783 6727 9581 12277 13990 18765 21045 39U2 6731 9677 12335 15714 18676 21198 4028 6801 9727 12379 15737 18881 21248 4073 6883 9847 12390 15811 18922 21283 4083 6889 9921 12623 16132 19093 21332 4115 7010 10012 12677 16137 19247 21937 4271 7027 10034 12782 16197 19325 21983 4351 7202 10075 12 170 16225 1016 4ja2 71U i4 15842 19178 1U2Ü 4394 7121 10027 12788 15843 19183 1043 4420 7129 10033 12804 15873 19220 1089 44lS 7160 10043 128a3 13939 18223 1095 4512 7163 10052 12924 160U2 18250 1100 4548 7182 10U61 12831 16032 19251 1107 4551 7188 10132 12943 16U34 19254 1202 4594 7264 10147 12858 16079 19262 1224 4597 7306 10173 12972 16üa6 19282 1280 4604 7320 10251 12984 16113 19329 1313 4614 7331 10265 12989 16120 19360 1333 4643 7359 10318 12885 16170 19364 1338 4692 7401 10321 13044 16228 19392 1361 4734 7438 10377 13079 16232 19396 1402 4783 7477 1038 13080 16261 19428 1533 4787 7547 1040S 13001 16301 19432 1368 4821 7583 104O7 13134 16S32 19486 1588 4850 7594 10410 13148 16360 19553 1616 4866 764 10433 13224 16368 1 583 1630 4867 7663 1044 13278 1C383 1 613 1642 4882 7666 10451 13305 164Ü 19624 1715 4907 7687 10483 13318 164 1 725 1763 4820 7698 lOSll 13373 16446 19796 1777 5048 7706 10515 13477 16489 19827 1811 3073 7740 1093S 13534 16564 19851 1900 5088 7775 10540 13553 16572 19874 l ia 5121 7821 10S83 13605 16664 19877 1926 5133 783 10636 13633 16683 19863 DE NIEUWf BON VOOP ERWTEN BOÖNEN 3138 7843 10657 13665 16693 19887 5177 7848 10678 13683 16726 20064 2007 5317 7632 10717 13703 16733 300 7 2068 5322 7873 10771 13711 167 200 9 2081 3326 7934 10778 13741 16737 20107 2102 6413 8016 10810 13760 16768 20140 2133 5428 8024 10813 13761 16838 20154 2227 3431 803 3 10818 13788 16873 20137 2246 5433 3040 10860 1 13 16808 2016 2266 5441 8082 10911 13823 16810 20186 2279 5492 8099 10926 13838 16917 20196 2314 3493 8150 10838 13875 16841 20203 2327 5500 8183 10981 13883 16957 20211 2347 5518 8217 11004 13810 16971 202242374 5532 8223 11016 13921 17006 20249 2402 3561 8258 11048 13969 17028 20261 2414 5603 8303 11054 13878 17071 26 2429 5620 8331 2432 5627 8412 2451 5635 8427 2460 5663 8447 2472 5663 8490 2531 5762 8503 2545 5822 8645 11196 14230 2563 5826 8658 12001 14240 11076 13994 17104 20374 11104 14016 17116 20409 11119 14027 17223 304 1U35 14036 17224 20561 1116S 14122 17232 20383 11175 14158 17281 20656 17316 20660 2599 5838 8683 11269 14272 17478 20699 2624 3840 8713 11282 14294 17485 28757 2635 3886 8727 11280 14296 17498 20773 2643 51 82 8730 11313 14367 17342 a0779 20A il 2637 5913 8741 11317 14381 17583 2723 3870 8758 11346 14409 17589 20841 2753 5991 8772 11351 14413 17667 20887 2843 6027 8812 11429 14421 17744 20838 2900 6035 8858 11433 14444 17749 20842 2941 6037 8879 11470 14465 17806 20953 2957 6047 8890 11488 14468 17821 20973 2972 6030 8968 11509 14483 178G0 20980 2975 6080 8971 11519 14535 17879 21086 2981 6085 8977 11546 14563 17937 21093 3025 6108 8889 11561 14742 17964 21112 3083 6123 8991 11592 14748 18042 21175 3082 6132 9034 11605 14753 18079 21177 3157 6172 9051 11652 14818 18136 21188 3211 6188 9070 11658 14894 18180 21194 3274 6232 9088 11682 15041 18214 21196 3339 6256 9083 11738 15054 18244 21250 3352 6259 8108 11751 15083 18248 21303 3368 6282 8112 11785 15085 18238 21378 3383 6300 8135 11809 15096 18273 21403 3453 6304 8180 11816 15111 18311 21424 3524 6380 9182 11852 15115 18322 21428 3533 6430 9201 11890 15144 18366 21436 3577 6446 9271 11906 15156 18389 21518 3613 6462 8273 11950 15168 18547 21326 3720 6316 9278 11962 15171 18050 21529 3787 0565 6S18 9305 12015 15177 18585 21549 3792 9398 12031 15273 18644 31556 3809 6633 9405 12041 15293 18660 21571 3817 6643 9406 12090 15298 18661 21573 3933 6691 8412 12111 15368 18666 21380 3869 670 433 12123 15376 18711 21658 3 86 6748 8430 12225 13414 18778 21664 4030 6775 8468 12244 15454 18780 21678 4033 6788 8469 12253 15464 18802 21749 4042 6780 8535 12304 15472 18818 21750 4033 6861 9559 12316 15483 18920 21753 4065 6874 9659 12334 15536 18827 2175 4085 6877 9660 12337 15583 18948 21772 6840 8704 12383 15653 18983 21863 4187 6859 8723 12443 15681 19006 21866 17339 20679 SIMON DE WIT altijd voorraad o 1736 37 BINNENLAKD DE SPORTBEOEFENING STAATSZORG Toelichting op de verordening 4179 6960 8771 12453 15704 19025 21875 4183 6967 B828 12548 15740 19045 21807 41 4 6968 9831 12600 15753 18108 31832 433S 6973 846 12623 1S757 19134 31 7S 427 6973 9853 12657 13791 19140 31 1 4S01 7055 9896 12743 15805 19145 21997 4331 7094 8980 12748 13822 In de vorige lijst stond 1605 ni z 1601 3228 m z 3328 3780 m z 3788 7637 mjc 76Jï 1102 m i 11025 In deze klasse zijn nog ingebleveni 1 prijs van ƒ 50 000 1 pr van 2S O0O 1 iffüs van ƒ lS 000 1 prijs van ƒ 10 000 1 pri s van ƒ 1 000 3 priizen van ƒ IISOO 34 prijzen van ƒ 1 000 Benevens een eremle van 30 00 on den laatst uitkomenden hoogen prijs ei een premie van f 3000 voor bet Uats uitkomend nummer In verband met het besluit inzake het sportwezen deelt de secretaris generaal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming het volgende Qiede De opvatting welke sedert eenige jaren in ons land steeds meer aanhangers vond dat de bcteekenis van een harmonftche lichaamsontwikkeling en het nut van de portbeoefening in het algemeen werden onderschat en dat op deze gebieden inmenging van de overheid mftest uitgeoefend öm op deze gebieden leiding te geven voerde reeds tot het nemen van eenige maatregelen die in het algemeen bekend zijn Nu een inspectie voor de lichamelijke opvoeding bij het onderwijs in het leven is geroepen en dezer dagen haar waric zal aanvangen mag worden verwacht dat via de NeHerlandsche jeugd het verlangen naar lichaamsontwikkeling nog aanmerkelijk zal toenemen en derhalve is het thans geboden de algemeene richtlijnen welke de overtteid in acht wenscht te nemen en te doen nem i duidelijker vast te stellen De lichamelijke opvoeding en de sportbeoefening zullne worden beschouwd als één geheel met erkenning weliswaar van bepaalde verschillen welke deze twee begrippen eigen zijn tezamen zullen zij worden gezien als een hulpmiddel dat behoort te worden aangewend en dat wel met alle kracht en In de meest ruime mate om de gezondheid van onze bevolking te bevorderen do zelfbewuste kracht van de natie te wekken en te verstevigen en Un tot de rechtmatige levens nmnm UQHTOB c ca WéMga tfialiliinlai HU e lUUKieUICT YM aanDAo i imi imi f iMüoo na iMO uw asaa mm 4ti7 sim ii n t 400 aut a i IM inr f MO UU 3717 3 taW 1 37 t iM i M iMU m 40 naaa utM itim ntnoBH vut fnr 4 TIUtMltMIMtUMa tiM u tut uat laM 1440 i4iii iMt ik uu 144a Mt tm ivn 3 37 laaa aeu icm um MT 3 3426 4 t M17 Ml aa m TU lau M ana iioi 4iii 4mi 4Wt Ml 41 M 4 7 48H 473 4aM 4841 M l MIT lU HM sui 6141 tua a M ftio 64ai 4it mm im m M 6 41 Ml 006 tin saH aui 4M aan aiM MW M18 IM 78 7 IT 70 Tiat nM 7M OM 13W 7tas 7 1 7618 7TH 77M TIM TSM Mt M 84 4 Un 8T0S Mm 9014 1U laS tH Hl Sa04 76 lOOW 10146 10171 10887 10868 1044 104ST 10473 10S5 lOSM 1061 107W 10786 110 t lllM 113a4 UM tisM 11S40 iisw iiao4 nv mu iiaM iit 4 im t u u J1 M 13018 MOM 12304 12 0T 12681 12871 13TM ISUS IMSt UiMa 13380 18641 13684 ISSlt 1SS16 140M 14133 14181 141M 141S4 143M 144M 14640 1487 14731 14803 14W3 UOO IWU ItOM lS4 i ia M 15T18 ISTM 16717 1581S IS U8M IHM i n4 laosa laoTa i 23 imtt i88sa i m7 laaaa i i 3 u i ia 70 171 8 ITSn 1730 17 1 1737 174M 17705 17 M II t79W 17848 iai 18238 183W 18378 18441 18703 18731 UM I87 a U 84 1 014 19103 UUl 1834B 19406 1 408 l Slt liaM laasa i 773 i m aoooa 3oo70 aoiai 30203 anate lorra Miai aoao 30840 JEBM HEMIEN M 37 41 66 76 103 180 07 3 t IM S3 368 SM 434 463 464 600 6M 874 60 626 e 660 70 701 733 748 8M aU 873 973 7 989 1013 1031 1033 1081 1083 110 1116 1117 1204 1213 1317 1238 1292 1803 1S 1317 1381 1389 18M 1470 1601 1522 1671 1834 1888 UM 1698 1711 1730 1723 1773 1774 1780 1788 17M 1 4 1960 198 3005 301 1037 2244 3306 3331 2348 3IS 3492 34 a 2538 3588 3H1 3801 3808 3825 38M 3a0t 3043 3a7 3308 X8U 3a 346 3473 8476 84M SM 3777 3790 3835 4035 4087 41 1 4IRI 4197 4313 4323 441 4426 4457 44BS 1856 1863 1887 1913 1 47 2090 3148 3168 2187 318 335 2416 2440 2474 3487 3678 2671 370 2757 3776 390 3938 3 a0 3990 8014 3400 3441 8464 845 8487 3841 MM 41M 41 43 1 4377 453 45M 483 4M 50 6 SOM 530 5318 54 1 6475 s 34 san ofi lOB 8413 4M TM MM 703 7 3 7376 74M 783 7 i 8343 n4 451 47 8833 ttt 180 187 60 8U 81 MST S5 e 3648 876 3766 37S 38 0 3896 3 B1 3888 4003 4147 4166 415 4163 4395 427 4387 4610 4700 4 a 4943 4944 471 4949 512 6404 5601 5868 6344 6628 6982 7267 7683 473 t7M 4888 6041 6127 5183 940 643 5621 5638 588 5 81 8368 403 68M 744 701 7024 72 7373 7 1 7878 8038 8143 8311 8414 8417 8444 8897 8714 875 907S 8150 tl5 8414 9453 471 9737 781 4661 4663 4 04 4923 5000 530 5530 5780 337 8543 841 7311 7588 7963 610 5388 S5 8 6838 5073 6073 5237 6266 5485 6607 5743 6786 193 6303 8536 8534 833 8838 7088 7139 749 7531 7916 7923 267 8274 831 8482 8496 8666 903 8908 203 9363 375 S87 0585 8S4 5 9 8990 1010 10136 1015 1017 10383 lUM 10814 10317 10413 10438 10478 10483 10490 10508 10538 l 6 a 10613 1065 lOtM 10 0 10733 10745 10703 107 10835 10 M loam 1001 io M 10934 io 3 11014 iioss 11045 iii s iui 11261 11308 1133 1138 11414 11439 1144 11455 11484 1147 11535 11569 115SS 11996 11853 11669 116 3 11711 11800 IISDT 118 0 11938 11 11991 13033 12047 13R3 13181 12378 U3U 12310 12338 133 13381 13403 13408 11431 1243S 13448 1144 11346 13487 134M 12510 13514 1251 1355 12567 13 04 IMll 13815 13625 1384 13658 13 3 13689 13747 1374 1379 1M9 128M 13863 UMI 1294 18011 13039 13050 I30 13133 11134 lSt4 13177 13105 13318 134 19S29 13 05 13607 13838 l 4e 1 855 1365 13704 18748 1381 13B7S lSg 8 13800 13833 U M 13974 13S90 14034 14109 141SS 1 138 14158 14180 141R1 143H nas 14285 14393 14294 14SM 14336 1434 14363 14367 14an 14434 144 4 14451 14477 144M 14589 14811 1461 14831 4aSS 14884 1472f 147S1 14769 14771 14812 14836 14883 14889 I4 M 14936 16054 15081 15107 16118 19187 15307 19308 15331 18B 19338 I9M7 15288 15334 15431 15445 15480 15930 15577 1I6 1 15503 16 35 15 75 15893 16715 15760 197M 187 1S 30 ISMl 19840 15844 1S84S 15878 159II 19882 18010 16058 1805 1 DM 16101 1818 18311 18269 1S33S 1833 18351 l 1 417 1S4S3 16531 16538 18833 16644 16a a 16747 16898 1S8 1 170S5 17M1 17077 17095 17141 17354 17380 17397 1745 17461 17448 1751 17540 17551 17574 17737 17765 17771 177 17805 17 07 17 48 17R71 17913 179a 18045 18054 IS068 80 1 18184 18304 1 1M 18333 18288 18330 18324 18S 1 i840 18413 18465 184 4 1 4 7 18493 18V 185 18577 185S4 18616 18833 1863 1 S7 1 731 18734 1878 187S4 18 18 ifi 18837 18 7 1 88 18M1 1 M 1 901 itnf 1 94 18956 1 7 l tóB 18105 1 11 1 1 I lll 19397 F7 1 371 18411 194 1 19440 19481 1849 I95I1 1 Ï4 IB5 4 1BS80 1981 18653 1 4 19738 1974 1 7B 1S 3S l M4 19 0S 10014 1M9S Ü0003 30 1 30104 30301 30304 lOlSl 10 4 10336 20338 2IVI5S 30401 30430 30479 2053 3058 305 5 10 71 30630 206 iO 2067 20691 90718 30729 20734 30768 307W 1M18 20861 20863 20934 0962 0N GtCO IGE 6 a Vertwtenoi 5 Uuse 4a Itjst PremW na t 70 80104 moet Elln 30404 O 1735 180 GEVRAAGD een flinke werkster voor de morgcnuren en Vrijdags den geheelen dag mann Bo i Q 1742 24 Distributie vaste Jbrandstoffen Pr TIN OATB Maagdarm RbeiiiititliclMo Seauwaiefctea il OONKROiM I JliM ifwHrii Rotteidam EeadracMaweg 85 Telefoon 3199 O 1731 mnCKELE PUBUCATOB VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NUVER HEID EN SCREIPVAART BISnUBVTB VAN TEBPBNTUN Etf LUNOLOI VOOB SCBILDRBS De Secretaris Gen i al van het Oepartenient van Handel I verheid en Scheepvaart maakt bekend dat de hoeveelhedea terpentin en lijnoVe welke op de door de plaatselijke distrifcutiediensten aan leiders uit te reiken bonnen kunnoi worden betrokken voor de periode van 1 Juni 1 Juli 1941 als volgt EQn vastgesteld 1 liter kunslterpentün per bon voor terpentijn en 1 liter rauwe lijnolie rf gekookte olie of standolie i ef bon voor lijnolie 2450 21 OFHCIEELE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERU INLEVEBING PEUL VBDCHTENBOIfNEN De Secretans Gencraal van het Departement van Landbouw en Vissoherij maakt hpt volgende bekend met betrekking ol de distributie van peulvruchten Zooals destijds is gepul liceerd geeft de met 33 genummerd bon van de fcionkaart algemeen tot en met Woensdag 4 Juni a a recht op het koopen van peulvruc iten In verband met het feit dat deze bonnen op Woensdag in plaats van Maandag afloopen Is het roodzakelij k de wijze van inlevering dezer boanen eenigszins te würagen De detaillisten dienen deze bonnen op de gewone wuee gedurende het tijdvak van Dinsdag 3 Juni tot en met Vrijdag 1 Jum a s in te leveren waarbij degenen die als re el op Maan moeten inleveren dit op door de plaatselyke distributie diensten vast te steUen dagen behooren te doen De detaillisten die op Dinsdag of Woensdag hun bonned hebben ingeleverd en gedurende die dagen nog bonnen van hun klanten ontvangen mogen deze ogk indien het aantal meer dan negen stuk bedraagt tezamen niet den volgendwi bon voor peulvruohten inleveren d i derhalve na afloop van de van t Juni t ejn 22 Juni a s loopend distributieperiode 2451 48 long echtpaar door omstandigheden in Gouda wonend zoekt zoo spoedig mogelijk geslaH gameub kamara met vnie kookgelegenheid o ged huis liefst omg O Florisw Kattenof Fluw Singel Briev no O 1744 hur v d blad 8 Voor Hen H ie pevraapd MEISJE ALLEEN v K g v eenv kunnende koken Br no G 1741 bur v d blad By den wederopbouw van het normale zakenleven ia adverteeren een der machtigste hulpmiddelen plicbt de toewijzingen weOce de verbruikers uit deze groepen reeds thans biJ hen hebben ingeleverd zonder dat de verbruikers hierop brandstoffen hebben ontvangen ter zegeling door den distributiedienst aan de verbruikers terug te geven De verljruikers in de groep E die d hun voor Mei toegewezen hoeveelheid op 1 Juni a s nog niet hebben ontvangen vallen niet onder de bovenstaande regelig Zi dienen zich tot da brandstoffen commissie te wenden met het verzoek om met dit feit rekening te houden bU de toewijzing voor d volgende periode De aandacht wordt er op gevestigd dat de mogelijkheid niet is uitgesloten dat alsnog gedurende het seizoen de aflevering van vaste brandstoffen I worden toegestaan op de toewijz ngen die thans vervallen zijn verklaard Met nadruk wordt er derhalve de aandacht van alle betrokkenen op gevestigd déze toewijzingen niet te vemietigeit of andersïins onbruikbaar te maken doch deze zorgvuldig te bewaren Krachtens de bepalingen van de Vaste brandstoffendistnbutiebeschlkking w in is mep hiertoe bovendien wpttelij verplicht Korte berichten Te Rotterdam U de vrouw D Verslee H ften dl XWi n VredMioord M uit het raam v n de tweede venMepIrg straat gevallen Set jlachtoffer liep cfn sC delbaaelsfrac uur op en l ter WUweü ¥ het ilekenhula aan den BerrHr wrvoa waar zlJ aan d beko en kwelanren o leden MARKTBERiCHTEN K4ASMAKKT BODEOBAVKN 3 Juni Aanvoer WS partUen aa stuka 842M kg ie srt r 4100 419 oe 40 90 Handel matin KAASHAUT OUBEWAT uV e eJSS fc JÏ Bandel iivatlï o ka 5 J II SO 2