Goudsche Courant, woensdag 4 juni 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 4 JUNi 1941 BINNENLAND leling Tertclt HUNONGCLOK IN ENGELAND In de WiUiam miJn in Whitehaven in Cumberland is naar Reuter meldt een ontploffing ontstaan tengevolgewaarvan vele mijnwerkers die in afgelegen mijngangen onder den zeespiegel weiitfen werden afgesneden Hiilpmanschappen van alle mijndistricten der Cumberiandstreek hebben zichijlings naar het tooneel van het ongeluk begeven en men heeft eenige mannen naar de oppervlakte gebracht dieernstige brandwonden hadden bekomen Gisteravond was men nog bezigte trachten de nog ingesloten arbeiderste bevrijden De WiUiam mijn is de oudste steenkoolmijn onder den zeespiegel Men isin 1812 met de exploitatie begonnen Eenige mijngangen loopen 7 mijl onderzee door AMERIKAANSCHE MARINE ATXACHE te LONDEN PLEEGT ZELFMOORD Het Amerikaanschc nxinisterie van Marine deelt mede dat de plaatsvervangende marineattache van de Vereenigde Staten in Londen de eerste luitenant ter zee Raymond Jones door zelfmoord een einde aan zijn leven gemaakt heeft Er zullen voorloopig geen nadere bijzonderheden bekend gemaakt worden zoolang het ingestelde onderzoek niet geëindigd is De Associated Press weet nog te melden dat Jones Maandagmiddag in Londonderry NoordIerland zelfmoord gepleegd heeft AMERIKAANSCHE PILOTEN VOOR TSJOENGKING Domei publiceert berichten uit Singapore Sjanghai en andere plaatsen volgens welke de Vereenigde Staten aan de regeering van Tsjoengking piloten ter beschikking stelt Amerikaansche piloten en deskundigen Van het luchtwapen touden uit den actieven dienst treden en in dienst van de Fegeering van Tsjoengking gaaji De woordvoerder van het Japanscheinlichtingenbureau zeide naar aan leiding hiervan het volgende Indiendeze berichten juist zijn zou het alleeneen verspilling van menschen enmateriaal zijn Korte berichten In enke e gebieden van de Sovjet Unie is een sterke temperatuurdaling opgetreden Te Leningrad en ArchBn fa k heeft het enltele malen gesneeuwd ïy eerstgenoemde stad daclde de thermometer tol zes graden onder rïul Ook te Mofikou heeft h i gie neeuwd De JeparKctie conslil generaal te Hank u heeft naar de woordvoerder van de Japansscl e m ilitairen is Sjanghai mededeede op liet Engelsche con =utaat generaaI een protest ingediend weger he op Iaan van wai en in de Engelsche club te Hankau De Jai an sche Bond tegen hef rocken heeft den ministervan Builenland sch Zaken Matsoeoka verzocht afstand te wi len doen van zi n pijp De bond heeft den minister ge ichreven Aangezien de heer Mat oeoka door de Japansche leuf leer vereerd wordt ij hef zeer waarschtjnl tk dat de afbeeldingen van den minister waarop hö met zi n geliefde piip in den mond staat de jongeliedpr tri navolging van de rookgewoonte verlei den VERVOnc EN OPILAO VAV De aandacht wordt ei op v inwerkinftreAng van loVuni jÜ itil voer vaa verschillende eoeder l i 2 bepaald onvry eebicd i us at ren un beperkende bepaiu m ifiii pen la Dit heeft ten doelTe vSitS soedeien aangevoerd worden d e M des tienen uitvoer be f i rt oor Ty CBvnsT or kreta ALS r Het ontslaan van werknemers des tienen uitvoer beilemd V VEIFLICBTINO TOT HET UITREIKEN VAN CETUIGSGHRIFT De directeur generaal van den Arbeid vestigt de aandacht op ht volgende Bü zijn beschikking van 21 Mei 1941 welke 1 Juni 1941 in werking treedt wordt met ingang van dezen datum zijn vergunning van 1 Juli 1940 z g drieweken vergonning ingetroklcen Hiermede komt de aan de werkgevers opgelegde verplichting om bjj ontslag van tijdelijk personeel aan het bevoegde districtshoofd der arbeidsinspectie een kennisgeving iür tweevoud te zenden te vervallen Een yan deze kennisgevingen werd door bedoeld districtshoofd gezonden aan de gemeente secretarie van de genoeente waarin de arbeider zijn w onplaats heeft Na ontvangst hiervan kon het gemeentelas tuur den werkloozen arbeider zoo noodig in de steunregeling opnemen Nu deze gedragslijn niet meer kan worden gevolgd moet de uit tüdelijken dienstontslagen werknemer een ontslagbewijs overleggen om eventueel voor steunuitkeermg in aanmerking te kunnen komen In vertMUid hiermede wordt zoowel werkgevers als werknemers gewezen op het bepaalde bij art 1638aa van het Burgelyk Wetboek waarbij o a a n den werkgever de verplichting wordt opgelegd bij het eindigen der diensltetrekking den arbeider op diens verlangen een getuigschrift uit te reiken Dit getuigschrift moet o a den duur der dienstbetrekking bevatten Met dit getuigschrift kan de arbeider zich melden by het betreffende arbeidsbureau waar hij dan als werklooze wordt ingeschreven waarna hy tegen overlegging van dit getuigschrift bij het gemeentebestuur eventueel voor steun in aanmerking kan komen Ten voorkoming van misverstandwordt nog opgemerkt dat het overleggen van een ontslagbewijs ten behoevevan de opneming m de steunregelingen voor de inschrijving bij de arbeidsbemiddeling slechts noodzakelijk isvoor ontslagen personeel uit t ij d e1 ij ken dienst in industrie en handelsbedrijven en ip landbouwbedrijven Afgezien van bovengenoemde verplichting tot het uitreiken van een ontslagbewijs aan ontslagen arbeiders behooren de werkgevers in de akkerbouw bouwen veehouderijbedrijven voor eik ontslag voorloopig vergunning te hebben van de arbeidsinspectie Voor deze bedrijven zal echter een nadere regeling worden getroffen Schade door Oorlogsgeweld RECeiTSZAKER DUITSCH LANDGERECHT ZAKELUKE RECHTEN VAN DERDEN Htt departeinent van Financien deelt meoe uai voor ourlogsgeweidsohaae ain zaken behcoiende tol bedrijfs of beiüepiuiirucung aan we tul bearijJsot iidn le svoorraad welke in huurkoop Wöien vtTkiegen m pand zijn gegt ven ot tot zekerheid in eigenaum zijn overgedragen üe huurkoopei resp de schuldenaar ais eigenaar worol aangemerkt Daarnaast wuraL echier reKeliing gcnoiiUen niet hei feil aal ae huui verkuuper Oe pandnemer ot degene aan wien de zaak tot zekerheid is uvüigeaiógen in óe tKScnaaigde zaak zekcintia nad voor eigen schuiavoroering Daar zich hieiDij in ae practyk zoo verschillende verhoudingen en ge vallen kunnen voordoen dat een algemeene regel voor de verdeeiing van de liitkeenng van hel Rijk in ae schade niet IS Ie geven moet aan partijen worden overgelaten onderling tot een bevredigenae regeling te komen De bijdrage in de scnade kan in dien ae bescliadigde goederen m huurkoop zyn veikiegen dan wel in pand zijn gegeven ut lul zekerheid in eigenacm zyn overgedragen aan ook niet oelaalbaar woruen gesteld alvorens partyen hel over de verdeeüng der bydiage e v over het sluiten van een nieuwe overeenkomst eens zyn geworden dan wel zich accoord hebben verklaard met uitDctaling van een hunner De schadeenquële commissie die de schilde aan deze goedelen in behandeling heeft genomen zal den arngever van deze sctiade op zijn verzoek ktmnen mededeelen lot welk schadebedrag zij in haar advies aan den secretaris generaal van Financien zal eoncludeeren opdat de geïnteresseerden bij de verloren geedeien weten op welke basis zü kunnen onderhandelen EEN ERGERLIJK GEVAL VAN OPLICHTING Het sDuitsche landgerecht heeft gisterochtend een even ernstig als ergerlijk gevallen oplichting behandeld Hét betrof hier een zaak tegen een £ 4jarigen ambtenaar van het voormalige departement van Defensie die er van beschuldigd werd twee kfennissen van hem voor een bedrag van tweemaal duizend gulden te hebben opgetichf De dagvaarding vermeldde verder nog twee pogingen tot oplichting Alle vier gevallen hadden zich in het laatst van het vorige jaar afgespeeld Ik weet zoo had de verdachte destijds legen twee keimissen gezegd dat jullie namen voorkomen op de lijst van hen die by wijze van represaille voor de behandeling van de in Indië verblijf houdende Rijksduitschers geïnterneerd zullen worden Ik kan er echter voor zorgen dat jullie van deze lijst zullen worden afgevoerd want den ambtenaar die deze zaken behandelt ken ik goed en hij is er wel voor te vinden jullie namen af te voeren dat kost evenwel geld Wanneer je me ieder duizend gulden geeft dan zal ik er wel voor zorgen dat de zaak in orde komt De twee kenhissen beiden gepens Indische ambtenaren vlogen erin en betaalden duizend gulden Een derde persoon was verstandiger en ging op het verhaal dat verdachte opdischte niet in De vierde oud Indisch ambtenaar wien verdachte een dergelijk aanbod deed deed alsof hi bereid was de gevraagde som van 600 gulden te betalen doch toen verdachte op 5 December van het vorige jaar het geld wilde innen deed hij dat in tegenwoordigheid van twee rechercheurs die zich verdekt hadden opgesteld en den bedrog plegenden ambtenaar uiteraard onmiddellijk arresteerden Tijdens het verhoor van den verdachte bleek dat hij den laatsten tijd op het verkeerde pad was geraakt en daardoor groote schulden had gekregen De Staatsanwalt noemde het een bijzonder ernstig en ergerlijk feit dat een Nederlander op deze wijze misbruik maakt van den nood waarin andere Nederlanders onder deze bijzonder omstandigheden verkeeren Ten aanzien van de strafmaat wilde spr rekening houden met den ouderdom van den verdachte alsmede met het feit dat hjj gedurende een periode van 47 jaar tot volle tevredenheid van zijn superieuren als ambtenaar werkzaam is geweest Bovendien aldus spr heeft verdachte reeds een half jaar in voorarrest gezeten en zal hü bij een veroordeelinghgt recht op pensioen verliezen Ond4 Q ze omstandigheden vroeg spr een gevangenisstraf voor den tijd van één jaar met aftrek van voorarrest l Op grond van dezelfde overwegingen veroordeelde de rechter hem hierna tot negen maanden gcvlngenisstraf eveneens met aftrek van voorarrest ONTHEFFING VAN HET VERBOD TOT HET LATEN LIGGEN VAN GEVELD NAALDBOUT De secretaris generaal van het dcpar l nent van Landbouw en Visschery heeft by beschikking van 28 Mei 1941 voor het tydvak van 15 Mei tot 15 Juni 1941 een algemeene ontheffing verleend van het verbod bedoeld in artikel 5 der Boschwet 1922 betreffende het tusschen 15 Mei en 1 Augustus laten liggen of opgestapeld houden van geveld naaldhout zulks met bepaling dat et nog niet geruimde hout uiterlijk op 15 Juni 1941 moet zjjn ge hild INLICHTINGEN OVER EEN VERDRONKENE GEVRAAGD Op den Eersten Pinksterdag is te Rotterdam uit het Schiekanaal opgehaald het lylt van den werkman Hendrik Jan Denekamp gelwren 5 Maart 1883 te Deventer De verdronkene hield tijdelijk Verblyf te s Gravenhage Er zijn geen nadere familieadrèssen van hem bekend De Rotterdamsche politie VCT oekt familieleden zich in verbinding te stellen met den wnd commissaris van politie groep 2 hoofdbureau van politie Rottetdamscheveer BOrTERURD De ontmoeting op den Brenner NIETS BEKEND OVIB HET GESPBOKENE De ontmoeting die de Führer eergisteren met den Duce op den Brenner heeft gehad staat uiteraard in het middelpuni der gesprekken in politieke en buitenlandsche kringen te Berlijn aldus het AJIJ Ewen ls bü vorige dergelijke gelegenheden is ook thans niets uitgelekt over de besproken onderwerpen Officieus en officieel wijst men te BerlHn op het communiqué en vooral ep den langen duur van dit nieuwe hartelijke onderhoud tus Chen de beide asparlners In de Wilhelmstrasse vestigde men de aandacht op de omstandigheid dat deze ontmoeting uit den aard der betrekking tus Chen de verbonden mogendheden voortvloeit Het ia voldoende bekend zoo verklaarde men dat de beide staatslieden zoowel na als ook voor groote gebeurtenissen bijeenkomen om het verleden te overzien en de toekomst te bespreken Spanning tiuschen Thailand en Malakka TROEPEN m GRENSGEBIED VERSTERKT VélgCBS een bericht van Tokio Aaahl 8 Jim keen oit Bangkok zijn bei grensgebied van Thailand en Britscb Malakka den laatsien tijd aan bcMe Qden de traepen versterl t Door het uitdagende optreden van de Britten aldus het D N B zün er reeds renige malen iiotsingen aan de grens voorgevallen Steeds weer probeerden de Engelschen over de grens te komen en bü de conflicten met de Thailand sche grenswacht gaven zij steeds weer als oorzaak op dat de grenslij onduidelijk is Zoo werd de EÏigelsch druk op Thailand sterkw Aan le anderen kant hebben de EngelScfien de metlioden van hun economische politiek jegens Thailand volkomen gewijzigd In tegenstelling tot de laatste maanden waarin zij op Bangkok den sterksten economischen en finaOcieelen druk uitoefenden om Thailand aan hun zijde te dwingen probeerden zij het thans met de methode der economische steunverleemng Op het oogen blik vertoeft de Thailandsche minister Nibira op uitnocdiging van de Britsche overheid m Singapore om onderhandelingen te voeren over de levering Hin petroleum welke Thaland dringfcnd noodig heeft Nibira heeft bovendij n reeds een onderhoud gehad met d n opperbevelhebber der Britten in h t Verre Oosten generaal Popham De Ehgclschen hadden als tegenprestatie voor de levering van petroleum voorgesteld die producten af te nemen welke lhan door Japan gekocht worden Deze onderhandelingen tusschen Thailand en de Engelschen zoo betoogt het blad verdienen de grootste aandacht van Japansche zijde Indische troepen in Birma Indische troepen zijn naar uit Rangoon wordt gemeld in Birma aangekomen De grensversterkingen van Birma die tegen Thailand zijn gericht worden naar in het bericht nog wordt gezegd verder uitgt breid De voedseltoestand in België ARTIKEL IN AIMERIKAANSCH TUDSCBRIFT Het Amenikaansche tijdschrift Life publiceert een artikel van John Cudahy over hongersnood in België Na een aantal voorbeelden te hebben aangehaald schrijft Cudahy dat België honger lijdt en dat van de 8 4 millioen Belgen meer dan 3 millioen met te lage rantsoenen moet leven Twee millio i jonge Belgen zullen hun geheele leven de gevolgen hiervan onderv den Cudahy geeft voorts een uiteenzetting over zun onderhoud met de ko ninginmoeder en den secretaris generaal van het ministerie van Landbouw de Winter De Winter heeft verklaard dat al het brood thans uit Duilschland komt In Antwerpen is nog eenige olie voor de margarineproductie tot aan het einde van den zomer aanwezig Aardappelen en melk zün erg sehaarsch De vraag of de Duitschers vele levensmiddelen hebtten gerequireerd is moeilijk te beantwoorder omdat de meeste burgemeesters geen voorraadinventaris hadden gemaakt De Winter verklaarde dat het Duitsche leger geheel door Duilschland gevoerd werd en België grootendeels Duilschland heeft sedert de bezetting geleverd 140 000 ton rogge 30 000 ton roggemeel hetgeen büna voldoende is voor het bmodrantsoen van drie maanl den en 50 000 ton pootaardappelen Voorts heeft de Duitsche regeering nog 130 000 ton boter en 43 000 ton pootaardappelen toegezegd Cudahy schilderde vervolgens dat België een poging heeft gedaan om met het m de Vereenigde Staten gedeponeerde goud levensmiddelen in Rusland te koopen Rusland stelde evenwel geen belang in goud en wilde als wgenpresfatie machines of metalen liet t en Na wekenlange onderhandelinfm werd al het in België beschikbare imk aan Rusland verkocht voor een hoeveelheid tarwe die slechts voor tien g n genoeg was AMERIKA N$CH ENGELSCliE BESrREKINGp IN WASHINGTON De AmerlWaansche minister van Buitenlandsche Zaken Cordell Huil heeft gisteren een langdurig onderhoud gehad met den Britschen gezant Butler en met den vertegenwoordiger van het Brits he ministerie voor de EconiHnisché Oorlogvoering Noel Hall Er zijn geen bijzonderheden over de becprekinc bekend fcmaakt Men weet dat Max Schmeling als valschermjager op Kreta heeft meegestreden De groep waartoe hij behoorde sprong omlaag met de opdracht een weg langs de kust te beschermen en een gevangenis te bezetten Hij en de zijnen werden reeds bij den sprong door heftig afweervuur ontvangen Van alle kanten hagelden geweer en mactiinegeweerschoten hun tegemoet de schutters zaten in de toppen van tioomen tuinen en huizen Nochtans kwanten de parachutisten met slechts geringe verliezen op den grond Toen echter zagen ze zich aldus het i ericht in de Kölnische Zeitung door francs tireurs omringd Bnkele pritsche officieren hadden het bevel op zich genomen Geen enkele Britsche soldaat was te zien Na verscheiden gevangenen te hebbon binnengebracht het gros van de vechtersbazen had de beenen genomen vermeesterden de valschermjagers de gevangenis waarvan de geidetineerden door de Engelschen waren vrijgelaten klaarblijkelijk met de bedoeling hen te wapenen of met de wapens van de parachutisten uit te rusten In tegenstelling tot de inheemsche Kretenzers toonden de Grieken zich jegens de jagers hulpvaardig Na twee uur daagden de eerste Britsche soldaten op Hun aanval werd afgeslagen en een machinegeweernest met manschappen genomen Max Schmeling zegt Het was een harde strijd want de tegenstander beschikte vooral over zware wapenen waar wij niets tegenover konden stellen Menig Duitsche parachutist heeft zijn moed met zijn leven betaald maar de weg bleef in ons bezit Max Schmeling werd bij de verbeten gevechten waarin dikwijls man tegen man stond van zijn groep afgesneden Een halven dag lang baande hij zich een weg door de wildernis totdat hij eenige kameraden vond die eveneens de verbinding met hun groep hadden verloren Voorzichtig loerend op Engelschen en francs tireurs sloop de kleine schare langs verdoken paden door het onherbergzame land Tegen den avond vonden ze opnieuw èeJi afdeeling valschermjagers met wie ze den strijd om den belangrijken weg voortzetten Ook toen werden Britten gevangen genomen Schmeling kreeg den indruk dat de Tommies blij waren dat het vechten voor hen eindelijk uit was Geen enkele protieerde ondanks de dikwijls moeilijke situatie van de valschermjagers te ontvluchten Op de vraag hoe de Engelschen hadden gevochten zei Max Schmeling dat de Tommies weliswaar zich taai hadden gehouden maar zich nooit tot het laatste schot verdedigden Meestal weken ze in het donker om een nieuwe stelling te betrekken of ze gaven zich aan de vermetel aanstormende paia chutisten over De correspoftdent sprak hem eindeiyk over de reeds vermelde mishandeling van Duitsche krijgsgevangenen Schmeling toonde zich een ridderlijk sportsman wij willen niet allen over één kam scheren vele Tommies hebben zich ook naar soldatenzede behoorlijk gedragen Ik heb b v met eigen oogen gezien hoe een in onze handen gevallen Engelsche officier van gezondheid in eea noodlazaret meehielp en dit hetwelk we in een vleugel van de gevangenis hadden ingericht was niet bepaald gerieflijk Voor het overige geeft hj grootendeels de schuld aan ophitsing door de Kretenzers GRIEKSCHE LEGATIE ZAL MOSKOU VERLATEN Gisteren is aan Diamantopoelos tot dusver Grieksch gezant in Moskou een nota overhandigd van het commissariaat van Buitenlandsche Zaken der Sovjet Unie waarin de Sovjetregee ring mededeelt dat zü de diplomatieke intrekkingen met de vroegere Grieksche regeering niet verder in stand wil houden met het oog op het feit dat deze haar souvereiniteit volledig heeft ver loren Overeenkomstig de houding van de Sovjet regeering ten aanzien van de vroegere Noorsche Belgische en ZuidSlavische legaties welke de Sovjethoofdstad reeds hei ben verlaten kan verwacht worden dat ook de leden van de Grieksche legatie binnenkort uit Moskou zullen vertrekken UITBREIDING DUITSCHJAPANSCHE HANDELSBETREKKINGEN Over de werkzaamheden van de Duitsche economische missie in het Verre Oosten onder leiding van slaatsWohltat kon men gisteren in toonaangevende economische kringen in de Duitsche hoofdstad vernemen dat het complex vraagstukken dat Wohltaf behandelt een grootscheepsche uitbreiding van de Duitsch Japansche hanr delsbetrekkingen omVat De duur der werkzaamheden komt met den omvang overeen en de arbeid vordert staag AMERIKA NEEMT BRITSCHR SCHEEPVAARTROUTES OVER De Federal Shipping Board heeft bekend gemaakt dat een overeenkomst tot stand is gekomen tusschen Amerikaansche en Britsche reederijen krachtens welke voortaan schepen van de Ver Staten de geregelde Britsche scheepvaartroutes tusschen de Ver Staten en Canada eenerzijds en Australië en Nieuw Zeeland anderzijds overnemen KNGELSCn AMERIKAANSCHE CONFERENTIE TE SINGAPORE De diplomatieke correspondent van de Daily Sketch meMt volgens hel DNA dat binnenkort mogelijk in Singapore een belangrijk defensieqonferentie zal worden gehouden door vertegenwoordigers van Groot Brittannië en de VS Besproken zouden worden aangelegenheden van een Engelsch Amerikaansche samenwerking in het Verre Oosten Het verhuren van vischwater IN DE TOEKOMST ZULLEN BEROKTSVISSCHEIIS VOORGAAN Het departement van landbouw en visschery heeft aan de gemeentebesturen en de polderbesturen een circulaire gericht inzake het verhuren van vischwater In deze circulaire staat ö m het volgende vermeld Zooals bekend is de situatie in de zoetwatervisschery tengevolge van de lage vischprüzeh in de vorige jaren en Van de groote vischsterfte welke vooral in den winter 1939 40 in vele ondiepe wateren is voorgekomen in het algemeen uitermate ongunstig Hoewel zoowel de sport als het beroep belang hebben by goed vischwater is het alleen de beroep visscher die op het water zijn arbeidsterrein vindt daar zijn dagelijks brood moet zoeken en wat onder de huidige omstandigheden zeker van belang is actief deelneemt aan de voedselvoorziening van zyn medeburgers Voor den sportvisscher beteekent goed vischwater een bron van genoegen en een recreatieoord dat aangename vèrpoozing biedt Beide categorieën streven naar het verwerven van vischrechten Bij de eerstgenoemde categorie klenit daarby de vraag naar arbeid en brood by de tweede de vraag naar genot na den arbeid De sportvisschers en hun organisaties namen daarby de financieel meest krachtige positie iij en hadden daardoor de gelegenheid vischwater aan zich te trekken waardoor dan een of meer beroepsvisschers niet langer gelegenheid hadden hun bedrijf te blyven uitoefenen dan wel zich moesten beperken tot een enkelen lak van visscherybedrijf Het ligt in de bedoeling op dit terrein voorzieningen te treffen ten einde te bereiken dat by het verhuren van vischwater dit in de eerste plaats wordt toegewezen aan beroepsvisschers of organisaties van beroepsvisschers en slechts wanneer geen beroei s vis£chers als gegadigde optreden sportvisschers in aanrüerkmg komen Om teleurstelling ie voorkomen die te grooter zou zyn indien aan den tot stand Ie brengen regel lerugwerBende kracht zal worden verleend zou hel aanbeveling verdienen bij de uitgifte van yischwater reeds thahs deze riehtijnen te volgen voorzoover allhans de beroepsvisschers genegen zyn redehjke huurprijzen te betalen welke niet hooger mogen zyn dan die welke op 9 Mei 1940 golden DRIE BOEFJES TE BUSSUM AANGEHOUDEN Eergisleravond kwamen drie broertjes van resp 14 12 en II jaar by een houder van een automatiek te Bussum met het verzoek of hy van de fiets welke zi by zich hadden de banden wilde koopen De man vertrouwde het zaakje niet erg en hij zeide dat hij hef te druk had en dat zij over een uur maar moesten terugkomen Toen zij terugkwamen vonden zij twee agenten tegenover zich De jongens blekfn de banden ree is op de heide van de fiets te hebben afgenomen Op het politiebureau kwam aan het licht dat de fiets gestolen was uit de Brinklaan De knapen hebben zich reeds verschillende malen schuldig gemaakt aan diefstallen en irklimmir g o a in het Lyceum en in een kerkgebouw De officier van Justitie had juist hun opsporing gevraagd EEN GOED GEVOLG VAN DE NIEUWE PACHTWET De polder de Schermer verpachtte ieder jaar de grasbermen langs de wegen In de jaren 1939 en 1940 had zij o m grasberme n verpacht aan een arbeider met een drietal koetjes die hier zijn dieren in leven kon houden Aan het eind van het vorige jaar stond de polder de bermen evenwel af aan een grooten boer zoodat de arme landman doodelyk gedupeerd werd en zich gedwongen zag zijn koeien op te ruimen Hy wendde zich lot dep pachlkamer van het kantongerecht te Alkmaar en vroeg doze te beslissen dat de pachtverbintenis tusschen hem en den polder nog voortbestaat Dat verzoek werd op 4 Maai j l afgewezen In hooger beroep echter heeft het hof te Arnhem verleden v eek beslist dat de pachtovereenkomst tusschen den verzoeker en den polder nog voortbestaat Er is hiermede dus recht gedaan aan den zwakke en paal en perk gesteld aan de willekeur van den machtige Ongetwyfeld een goed gevolk van de nieuwe pachtwet CENTRALE SCHADE COMMISSIE VOQR HET BOUWBEDRIJF IN NEDERLAND Onder voorzitterschap van den heer H T Th Sluy heeft dezer dagen te Leiden de zesde jaarvergadering van de centrale schade commjssie voor het bouwt edryf in Nederland plaats gehad Zoowel uit de verslagen als uit de debatten bleek welk een nuttig werk de schadecommissie verrichten Hoewel de tijden voor het bouwbedryf niet geheel gunstig werden beoordeeld zal alles in het werk worden gesteld om de schadecommissies sterker te makent en het werk Verder uit te bouwen opdat straks wanneer het werk in het bouwi edrijf normaal hervat kan worden deze instellingen paraat zyn om het eventueele kwaad te keeren BEGRAFENIS JOHANNA NABER Gistermiddag is op de begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag het stoffelyk overschot ter aarde besteld van mej Johanna W A Naber bekend letterkundige en die als strijdster voor de vrouwenbeweging grooten naam had verworven DE EERSTE GRRNSLANDREIS VAN VREUGDE EN ARBEID De werkgemeenschap Vreugde en Arbeid van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen heeft den Tweeden Pinksterdag haar eerste buitenlandsche r is georganiseerd De afdeeling Reizen en vacantie organiseerde deze reis die naar Tecklenburg Iburg en Munster leidde De betreffende bepa Injen iu pig lelden voor e volgende soorïS h deren voor zoover de uitvoei Ti IIJ löT onder het uJtvoermonopoUe wmL s m Je Alle sooHen Vlsch schaald L vee en konynen leren p j 2e Alle goedelen welke naar j u stemd ifln al of n t be of w dienen voor consumptie voor m n H deren met uitzondering van leieiide Het verboden gebied zal tot omvatten de feheele WesterscheW onderstamde opsomming genoemd tï I ten a bil den Het veevoer dezer goedelen naar verboden gebied zal in het algewen l t zdn gedekt door en vervoerbeM ini den afzender btj den onfvaneer dir rechten en accijnzen In de p aal = din of bU afwezigheid van eer der functionaris te verkrijgen is bii d Voor wend Voor spoorwegverkeer en sul sten gelden bijzondere bepahng n Ji or t verrichten van veidcre fo m v nd men zich tot genoemden or t ur rf de inspecteur der nivoerrechu accijnzen kan voorts verscheidene un ringen toeslaan bijvoarbee d voor i binnen de grenzen eener gejnefnie r onder ontvanger optredenden j voor huiselijk gebruik en de Hjksche behoefte voop aflevering door JÏ handelaren aan hun afnemers en voor ziening van filialen De veroid nne varT secretarisgeneraal van hef dtpaitt rrp Financiën van 14 Mei 1941 waS nieuwe vervoervoort chrifien ee eged 7 werd opgenomen ifi de Nederlandsch 1 4 courant van 3 Juni l41 De gemeenten waarop die bepahrtFen h trefcktnï hebben tiin de voUendf Aarri burg Alphen en Rie Ambij Axt RaS Nassau Beek L Bergen op Zoom R V geyk Biervliet Bladei Eoigl arcn Breskenp Budel Bunde Cadier en kI Cadzand Chaam Clinge Dies en Echt TT se Eyhden Geertruid Sint Geleen Geu Girmeken en Bavèl Gnirle Graim en Lan gendam Grathem Grevenbichtt Groedt Grondveld Gulpen Heer Hilvarcrheek Ho Hontenis e HoQfdpIaat Hooge fp f aee Mier de Hoogeloon ca Huïit Ilun t Huvbe BprL Ilteren Ittervoort Janseen iSt i Kreivac leende Lunbricht Luyksge te Maar teidC nfaa= bracht Maastricht Marpratt q Merr eTt Mesc i Mbeer Neeritter Nieuw ladt Nieuvr vhet Noorbeek Obbichl Ohe en Laak Oost bur Ossendrecht Over laP Phi ppire pj cenhage Putte Retranchement Reusei R t hoven RiUand Bath beoo ttn d Wester ScheWeï Roosendaal en Nitpen RoofierwL Rucphen en Vorenseinde Riikcho Ri =berRén Ras van Gent Schoondijke Sina d S naken Pluis Sïeini Stevensweert Stramproj Susteren Terneuzen Throrv Uleï aJen UrrrM nd Valken=waard Voeelua rd Water landkerkje Wpert Western We fdorp Wm terhoven Wit tem Wrx n rirpc Wouw IJzendijke Zaam iag Zuiddorp Zuidtandt en Zundert Huisvrouwen attentie Vandaag is bet de h laatste geldi heïdsdafl van Bon 03 aardappelen Bon 87 en 41 eieren Boa 33 peulvruchten Bon 16 vieesch DE BONNENLIjST AARDAPPELEN A O t m 1 4 Juni A 4 t m 8 Juni m k g BLOEM BI t m IS Juni 50 gr brood ei i rantsoen gebak of 35 gr meel bloem BOTER MARGABIÏ Bo 11 t m 11 Juni Boterkaart h p iDoter of 00 gr slaolie ot raapoliê Vetkaart i p boter of roarg ot 200 gr slaolie raapolie B 18 t m U 14 Juni J p boter broodMebak Br i t m 7 11 Juni dubbel rantsoen Br 24 l m 22 Juni 1 rantsoen EIEREN 87 t m 1 4 Juni 41 t m 4 Jun 1 t m 8 Juni 51 t m 8 Juni éér ei GORT MOUT CRUITEN 25 t m 15 Juni Hfiond HAVERMOUT VLOKKEN enz 24 t m 15 Juni pond KAAS CC en 76 t m 1 15 Juni 7 en t m 15 29 Juni 1 ons KOFFIE THE8 34 t m 22 Juni Vi p koffiesiirrogaat of 40 gr thee MACARONIVERMICELLI em 2C t m 15 Juni 1 ons MAIZENA enz 27 t m 15 Juni 1 ons MELK Me 19 t m 8 Juni 1 liter PEULVRUCHTEN 33 t m 1 4 Juni 52 t m 22 Ju 1 pond PETROLEUM Per 18 t m 15 Juni wor keuken Jl RIJST 32 t m 15 Juni Vi pond SCHEERZEEP K textiel t m 1 Ajg 1 rantM Ba 17 t m 11 Juni 200 slat niipolie SViXfB 31 t m S Juni 1 kg VLEESCH VI 16 t m 30 Mei 4 J J soen vleesch vleeschwaren y ii waren VL 16 t m 30 Mei 4 W Vt 17 t m 7 Juni i rantsoen verduurzaamd gevogelte ZEBP 35 t m 29 Juni 1 rantóoen VERKLARING A aardappe en Me melk Bl b j Bo boter Br brood PeT penoa vieesch Geen toevoeging iBkaart Ct DE