Goudsche Courant, woensdag 4 juni 1941

TWEEDE BLAD WOENSDAG 4 JUNI iJMl toer VfltEBNIOING DE B08KOOP8CHE VEILING 1 Mu Rozen per bos Rosa Uundi j l Otl Gloria Mundi 6ft 1 20 et En rfly 4Z et Ellen Poulsen r Rosalendia + 4 77 et Else Poulsen ÏLV6 cl Paulk Scarlel 48 et Briargi 41 fc et Wiih Kordes 44 et BaoiMi S6 4 et Peehtold 77 87 et E ard 46 et Butter Time 75 1 10 florex 70 90 et Vierlandcn 73 3 et DoTu Rijker 1 08 1 42 et InS Obüon 54 1 08 et Oranje Nassau rt Hadley 80 1 20 et Gemengde en 2738 et piverseii per bos Rhododendronbloen tn 55 et Clematis Prin Hendrik M 10 et ideh Mevr Ie Coultre 80 Kienen 38 et Lathjims 18 23 et TERAAKDEBESTOLLING D HEUNIS Zaterdagmiddag geschiede op de jtXgen iene Begraafplaats te Hazera u ie de teraardebesteiling van het lloJfiiijK overschot van en heer D Bfijfi te Bennebroek woonachtig gepeii vii iineerd chef miaihinist van de go ik i psche bronwat rleiding aan het pomi tation te Hazerswoude Op het JerkI i f bevonden zich met vele vrien 4len win den overledene de gemeenteIBTPi i van Hazerswoude en de heer A E SIjjkeJ directeur der gemeenteledrrven te Boskoop EcM broer van den heer Heijnis nenim eerde het vele wat de overJidf nc voor de familie geweest is als laatsvervanger voor den vroegtijdig jverlwlen vader Ds i n Kate doopsgezind predikant Ie Leiden sprak vervolgens een kort ifooid om Ie eindigen met het Onze Vader waarna bü namens de familie ia iktc voor de belangstelling MET FIETS GEVALLEN De mandenmaker K is Zaterdagjnort eii naÊij de Hefbrug van zijn rij iel gevallen waarbij zijn heupbeen fiistig gekneusd werd Per ziekenauto U hij naar zijn woning vervoerd waar hti d Mir dokter Flim werd behandeld Berkenwoude PK HKER TIMMERMAN GEHULDIGD 25 jaar bU het oitdertvijs lM ian dag vierde de heer JV TimmerBian hoofd der bijzondere school teBerkenwo ide zijn 25 jarig jubileumah onderwijzer A Veil bloemstukken werden te zIjneB huize bezorgd o a van het personeel van den luchtbeschermingsdienst woarvan de heer Timmerman hoofd is Onder de velen die persoonlijk kwamen gelukwenschen was het voltallige CoileKe van B en W Het ligt in de bedoeling van de oudIcerlingen den heer Timmerman Vrijdag a s in een bijeenkomst in intiemer kring een herinnering aan te bieden Berkenwoude CEIUCCNTEBAAO Verhootiiic personecle belastiiiK en beffing 38 opcenten op vermofau belasting Geen medewerkiDg aan Kttanntie van 17de eeuwsche boerderij De raad dezer gemeente kwam in openbare vergadering bijeen Daar het aan den heer Speksnijder verhuurde grasland thans voor volkstuintjes is verhuurd word met algemeene stemmen besloten tetugg van pacht te verleenen tot een bedrag van 70 0S benevens een bedrag van ƒ 15 wegens kosten van bemesting en arbeid Van den secretaris generaal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart is bericht ontvangen dat de verordening waarbij wordt bepaald dat de slagerswinkels des Dinsdagsmiddags gesloten moeten zijn niet zal worden goedgekeurd daar niet is gebleken dat de in de gemeente wonende slager niet personeel w rkt Op verzoek van den secretaris generaal van het departement van Opvoeding Wetens hap en Cultuurbescherming wordt wederom besproken de mogelijkheid van restauratie van de boerderij B 16 in dezo gemeente De restauratie van deze tioerderij die op de z g n Monumentenlijst voorkomt wordt geraamd op ƒ 1500 waarvan de gemeente dan ƒ 250 zou moeten betalen De secretaris generaal dringt er op aan deze ƒ 250 uit te trekken daar de hofstede een typisch voorbeeld is van Hollandschen renaissance bouw uit het midden van de XVIIe eeuw Het voorstel van B en W om op de begrooling een bedrag van ƒ 250 voor deze restauratie uit te trekken wordt echter met 5 tegen 1 stem verworpen daar de raad van meening is dat bedoeld bedrag niet aan de gemeente en de inwoners ten goette komt temeer waar als punt op de agenda belastingverhooging staat om een tekort op de begroeting voor 1941 te dekken De Onderlinge Brandverzekering voor Berkenwoude en Omstreken verzoekt de jaarlijksche subsidie te verhooogen van ƒ 150 op ƒ 200 in verband met de meerder kosten van onderhoud van de spuit Op voorstel van B en W wordt besloten de besli ssing op hel verzoek aan te houden in afwachting van eventueele beslissingen van de Rijksinspectie voor het Brandweerwezen Aan mej Eerland onderwijzeres aan de o I school te Berkenwoude wordt wederom voor een jaar verlof tot uitwoning verleend Op verzoek van het Destructiebedrijf GEKRO wordt beslotftn op 2 plhatsen in de gemeente ijzeren vaten te plaatsen voor het dfpoileeren van kleine radavers en ïlaehtafvallen zulks in verband met een besparing op het ger bruik van motorbrandstoffen Het kohier Hondenbelasting 1941 wordt vastgesteld met e j bedrag van ƒ 123 Op verzot van Ged Staten van Zuid Holland wordt met algemeene stemmen besloten de opcenten op de hoofdsom der personecle belasting te verhoogen van 120 tot 200 terwijl eveneens wordt overgegaan tot de heffing van 38 opcenten op de hoofdsom der vermogensbelasting Besloten wordt met de OnderlingeBrandverzekering te Berkenwoude eenkasgeldleening aan te gaan tot een bedrag van ƒ 6000 tegen eei i rente van3 A Bodegraven LfOP DER BEVOLKING Gevesjigd M v d Wijk van Mijdrecht i Derks v Ruinerwold P Wolswijk V Den Haag P v Leeuwen y Reeuwijk D Verduyn v Nieuwkoop J Verweij van Woerden H H v d Bosch V Alphen a d Rijn G v d Hof v Meppel T v Beek v Zwammerdam J Graafland v Alphen a d Rijn T C Mouris v Zegveld T v Eek V Den Haag N v Mourik v Zwammerdam C A Jansen v Amsterdam N V Eijk V Haastrecht M Krijgsman v Zoetermeer H v Luinen v Laren A v d Heuvel v Polsbroek F Beukelman v Rockanje P H C Ie Noble v Rotterdam A v Leeuwen v WSrmond P Bunt v Emielo J v d Walle v Weststellingwerf J J Zaal V Zwanime rdam Vertrokken A v Zelden en echtg n Woerden J Wagensveld n Den Haag C Mak n Hilversum A A v d Werf n Woerden G H Stolwijk n Zegveld C M Driebuis n Nieuwkoop C P v Katwijk n Rotterdam J A Vei mey en gezin n Uithoorn L C Klootwijk efl gezin n Raamsdonk D Bergshoeff n Amsterdam H J C Driehuis n Te elen M Vrijemioef n Zwammerdam S Stoof n Kamerik W V d Wind n Barwoutswaarder G M V Muiswinkel n Utrecht A W M Broekhoven en gezin n Arnhem A Kabalt ti Amster4am H M Agteraf n Egmond a d Hoef P Speelman e n gezin n Papendrecht L Schrijver en gezin n Amersfoort BURGERLIJKE STAND Geboren Johannes z v G v Dijk en K I Engi Teunis Hendrik Bartholomeus z wA Vis en W H v d Vlist Fijs z V A Noordhoek en G M Jongenburger Ondertrouwd L A G Boekraad 27 j en P K v Eük 28 j A Wolswijk 27 j en Th G v Pelt 24 j J C V d Vlugt 30 j en A M v Zoest 27 j G e t r o u w d A W J V d Heyden Wi en G W Kromwi k 22 j J W Hillebrand 27 j en J v Wensveen 26 j Ove leden J H Verbiug 9 j lr P Brandt wed v A Verlaat 68 j wed M de Bruijn Piket 88 j M de Bruijn echtg van Jan Veerman 72 j M A V Dam Wed v W J O am 78 j R Veenstra 7 J GEyAL VAN VARKENSPEST In onze gemeente is by den veestaLpel van een veehouder een geval van rvarkenspest geconstateerd Haastrecht BURGEKLUKE STAND Geboren Cornells z van G de Pater en van E Kok Ondertrouwd H J de Kok 23 jaar Kampen en J Kraan 21 jaar W Boer 21 jaar en A E de Hoog 23 jaar Lange Ruige Weide G P A van der Horst 41 jaar en J Teunissen 25 jaar Oudewater Getrooiwd H L Brand 21 jaar Stolwijk én G Anker 82 jaar F Potujjt 31 jaar Bodergraven en N van Eijk 30 jaar Overleden P de Veen 72 jaar echtgenoot van A M Boere LOOP DER BEVOLKINQ Vertrokken D Kole naar Middsjjburg 1 Hl M Sluis naar Htkendorp J C Boer naar Papekop A M C L E Jonkheid naar Naaldwijk G Tuijpnaar Druien N van Sijk en gezinnaar Bodegraven N A Graveland iaar Hoenkoop G M Borst naarMiddelie J Fleuren naar Sevenum Q Schoonderwoerd naar Gouderak A Kooijman naar Hoenkoop C deRoos naar IJsselstem M de Roos naarZwanynerdam M A Weck naarGouda Gevestigd J Poelwijk uit Schiedam T de Hoop uit Vlist G A Aerts uit Gouda J N van Kleef uit Monster P J J de Lange uit Schoonhoven M de Jong uit Wassenaar Moordrecht CLANDESTIENE HANDEL IN TEXTIELKAARTEN EN BOTER Twee personen in arrest Een dofir de gemeentepolitie ingesteld onderzoek bracht aan het licht dat alhier z g bijzondere textielkaarten met U O punten verhandeld werden Tevens bleek dat clandeslit n boter werd ver ocht De twee be trok kenen zijn in arrest gesteld Nieuwerkerk a d IJssel COOP GRAANMAALDERIJ Als bestuurslid der Coëp Graanmaalderij werd gekozen deji heer Anlh Ooms FRAUOVLEUZE SLACHTING De gemeente politie maakte tegen een inwoner prpces vefbaal op wegens het frauduleus slachtei van een koe Meerdere personen die hun medewerking hierbij verleenden werden eveneens verbaliseerd ZAND TEGEN WEGAFBROKKELING Het bestuur va i den ZuidplaspoWer laat gedurende de zomermaanden op verschillende geasfalteerde wegen zand strooien om het loslaten van de téeilaag tegen te gaan Ouderkerk a d IJssel AANBIEDING OORKONDE VAN WAGENINGEN Donderdag a s zal ten gemeentehuize alhier een deputatie uit de gemeente Wageningen aan het gemeentebestuur een oorkonde aanbieden uit erkentelijkheid voor de tijdens de evacuatie in Mei 1940 genoten verzorging I OVERTREDINGEN POLDERKEUR Bij ïien door het bestuur van den polder De Nesse gchöud e n stjhouw over de wateringen en vlieten en over de bruggehoofden langs den binnen den polder gelegen Lageweg en Tiendeweg werden bij zeven ingelanden overtredingen v an de a lge meene jjolderkeur geconstateerd OM BET ZILVEREN DAMBORD De damvereeniging L U T O alhier speelde in de zaal van d n heer D van Meeteren tegen de damvereeniging T O G uit Capelle a d IJssel cm den wi selprijs het zilveren dambord De uftslag van de eerste ronde was als volgt A Kreuk A Heuvclman 2 O B Bos P Boenen 1 1 G Melgers D Verkaik 2 0 S Neef J Kapt in 2 0 C Vuijk A Verhoog 2 0 A Dekker P de Jong 1 1 J D V Leeuwen D de Graaf ü 2 G Spoormaker C Vuik V 2 N N G Meerkerk 2 0 J Twigt J F de Graaf 2 0 14 6 LOOP DER BEVOLKING Ingekomen naar Kerkvvcg 1Z5 Macheltje Bos van Krimpen a d IJssel Vetrokken van C 199 Willem Dirk van Berk naar Berkenwoude NADEELIG AVONTUUR Eenigè kooplieden met een earrier met potten en pannen toonden wel wat te veel durf door hun voertuig zonder te reriimen van den oprit van den tangeweg te laten afrijden Onder aan de stoep kreeg het vetjikel zooveel vaart dat dé berü4cr de macht over het stuur verloor iÉfe cairier maakte een zwenking en ging van den weg Juist op het nippertje bleef de wagen tusschen een paar knotwilgen steken Een groot gedeelte van de lading brak tot gruis VERBETERING LAGEWEG VOLTOOID Tbaas vijf meter breed De verbeleringswerken aan de Lageweg zijn thans gereed gekomen De weg alsmede de beide vernieuwde Jjruggen zijn nu overal 5 meter lireed Voor het egali eeren van hèt wegdek op beide opritten zal nog een stoomwals worden gerequireerd die het ad zal vlak maken BURGERLIJKE STAND Geboren Arie z van C Temmer en S Brienen Kerk weg 159 Ondertrouwd P Nqorlander 20 j en L Mourik 18 j W de Groot 24 j te Krimpen a d IJssel en H J Harlaar 26 j alhier J nöTen klauwzeer het vee van den veehouder A N Oskam is mond en klauwzeer geconstateerd bij één koe en tien pinken Dit is het eerste geval in Schoonhoven VOETBAL Tweeden Pinksterdag werd op het voet ba terrein alhier een wedstrijd gespeeld tusschen een Sportclubcombi natie en een combinatie van den Botterdamschen gersten klasser C V V welke wedstrijd eindigde in een 6 3 overwinning voor Schoonhoven Hiema werd een wedstrijd gespeeld tusschen de Sportclub B junioren en de Stolwijk A junioren welken wedstrijd Schoonhoven met 2 O won BURGERLIJKE STAND Gehuwd C Van er Hek oud 3 jaar en J C de Smit oud 26 jaar Overleden A Stomps oud 85 jaar T Rikkoert oud Tl jaar GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevonden Het wasschén van vitrages én andere glasgordijnen hedendaagsche voeding Een uitgave van den Voedingsraad met recepten van Martine Wittop Koning veel out als voor den nnaak noodlg blijkt Laat de soep za ljes nog 20 a 30 minuten doorkoken r r van tijd tot tlj l Iti om de intusschen ook gaar geworden aardappelblokjes gedeeltelijk tijn te wrij ven en dus bij het binden van de sbep te laten helpen Voeg in de soepterrine de fijngesneden peterselie erbij JachUchotel Wederom voor 2 personen als volledig maal voor 4 personen in een tweegangenmaaltijd 150 g 1 1 2 ons runderpoulef 2 1 2 pond aardappelen 1 pond uien 1 groote zure appel 4 dl 4 kleine theekopjes tapte Kan êUt mtntehtlgkt verrif Afingcn il ét eetéitlopnamt Urn iet behntnilult De voeding ii ie kren Ma me lithaemtkrtchl ly tchepl ie voorwaar voor etn jmtlt werking t4f oni organisme aardappelen 1 ui of prei 1 2 ons bladselderij een plukje peterselie 100 g 1 ona of 2 theekopjea tjptemelkpoeder 40g 2 afgestreken eetlepels vet wat zout Laat de gewasschen erwien of boonen 1 A 2 dagen wekken In de helft van de opgegeven hoeve ilheid water zet ze met hetzelfde water ip voeg ér 1 lepel van het vet bl en laVt e op en zacht vuur gaar worden ongWeer l ur Stamp de erwten of boonen ttH efr eIijke puree en verdun die geleidelijk met het melkpoeder dat met de rest van het water is aangemengd Laat de soep aan de kook komen en voeg er dan de gesnipperde prei en selderij en de in Blokjes gesneden aardappelen bij met de rest van het vet en zoo Blouses die pracUsch zijft en flatteus In overleg met dr C Banning geneeskundig hoofdinspecteur van de Volksgev ondheid dr C den Hwlog directeur van het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad en mej M A A H Schreurs iecrares aan de R K Bulshoud whool te Itoermond heeft de Voedingsraad de uitgave van een boekje op zich genoltien dat den huisvrouwen i weg wil wtjicn In dezen tijd van distributie van voedingsmiddelen en haar wil doordringen van het nut van de he ndaagsche inzichten op voédingsgebied Het boekje is samengesteld door dr E G v n t Hoog privaatdocent in de Voeoingslcer aan de universiteit te Amster m en Martine Wittop Koning leerares In koken en voedingjleer Ib een honderdtal bladzijden wordt den Jultvrouwen een en ander over het groote Mang van een goede voeding verteld zU Worden jp de tioogte gebrju H met de ytarde en de werking van de verschillenfc voedingsstoffen eiwitten vetten kool yoTateij mineralen en vitamines en elke rol deie stoffen In onze dageIijk che voedingsmiddelen spelen in brood rdappelen melk en melkproducten eren vleesch vlsch groenten en fruit o peulvruchten Het Ijoekje bevat e n practischen ► oente en fruttkalender welks unfeeft Ike versche groenten en welke vruchJ in de yerschlllende maanden In rul hoeveelheden voorkomen Voorts n voedingsmiddelentabel TOtop men de hestanddeelen vetten j witten vitaminen enz kan aflezen aar blouses slechts weinig stof en dut een gering puntenoffer vragen Is bet niet te verwonderen dat er groote belangstelling voor bestaat temeer daar mantelcostuums nog altijd een geliefde dracht zijn De blouse links ia van geruit materiaal gemaakt mouwen en zij tukken zi n schuin genomen De mouwen hebben effen opslagen en ook de wfauine bies tai gs den hals Is van effen tot Koodig is dit ectiter niet Men kan er evengoed de ruit voor verwerkea Rechts een blouse met opgesUtkte voorstukken en opgeknoopte overslagjes n smal omliggend boordie me4 trik Beide blouses hebben kaoopsluiting tische wenken geeft het boekje Jwder oor het samenstellen van maaltij 66 dat hel lichaam dagelijks krijgt het noodig h e t n ten ilotte kan k u nwken uit 101 receFten ssmentjeld door Martine Wittop Koning ervan willen wij overnemen SrwteH en hoonemoep gonder vleeaeh VlvttaM Wittop Konhif rekent dit rejy v or twee pertoncn het een vol mattl betreft en voor vier perwmen r f nog een tavlg gerecht op volgt Hel ï tkhu M r loene erwten of h mM 1 Cwit MO g U pond Klop eerst de vitragi s voorvzUhtig buiten uit Torn Tingen die met ifeX vmsschec bederven kunnen zooals houten gelakte oi verzinkte rinj en vaiï te voren af Torn ook uigeval van mindt re kwaliteit gordijnstof die meestal krimpt de zoomen lus Meet vooral de lengte en indien de vitrage strak voor de ramen hangen oyk de breejle na Indien jje gordijnen van lioven geplooid en dus smaller zijn dan van onderen meet dan de lengte in het midden en niet langs den zelfkant Week stevige vitrages in lauw odaWBter J lepel op 1 emmer teere gordijntjes in lauw water met zout cl borax 2 lepels per emmer geduren 1e een half uur Spoel de vitrages dan in schflpn melk of 90 g 1 klein theekopjet taptemelkpoeder 40 g 2 afgestreken eetlepeisi vet wat zout wat peper of wat paprika wat peterselie Zet de poulet op met zooveel kokend water dat re goed bedekt is Voeg er wwt zout bij en laat in een goed gesloten pan het vleesch zat htjes 1 ï i uui koken St hep met een schuimepaan het vleesch uit do pan vul het achtf rgebleven bodempje bouillon aan met do melk of de met 4 theekopjes Laat op een zacht vuvir in de goedgeslotcn pan alles samen gaar woVden non ongeveer 1 2 uur roer de be standdeelen losjes door elkaar msak het gerecht op smaak ut met wat zout en giet het over toUige vocht eraf Breng de vaste be standdpelen over In een dckschnal of op een vleeschschote strooi er de intusschen fijngesneden petrrselie over en presenteer er den afeegolen uillon in een sauskom bij Laet desgewenscht het vleesch vervalk n maar gebruik dan 150 g 1 V2 ons of 3 keine theekopjes taptemelkpoedcr Bokkink in eigen vet gebakken Dit zal stellig oen welkom recept zijn Maak de bokking op de gewone wijze schoon Laat In de koekenpan een bodempje water aan de kook komen leg de visch in en Iaat ze aan lederen kant twee mlnuttfn bakken Het water zal dan verdampt zijn en de visch kan in eig n vet nog even aan weerskanten lirhtbruin worden gemaakt Gort met rhahorher Laat 150 g 2 niet te groote theekopjes gewasschen Zaansche of Alkmaarsche gort minstens 12c uur weekèn in 5 maal zooveel water dus 2 liter Breng ze met betzelfde water aan de kook en laat ze op een zacht vuur gaar worden ongeveer 1 uur of wel kook ter besparing van brandstof de gort slechts 20 minuten voor pak ze dan in de hooikist of in kranten en laat ie daarin 4 uur staan Voeg dan 500 g 2 flinke stelen gewasschen en in stukjes g neden rhabarber erbij en laat die mee gaar worden Roer er naar smaak wat suiker door Op dezelfde wijze kan men aan de kokende gort 2 ons in lauw water gewasschen en daarna eenige uren geweekte gedroogde appelen of pruimen toevoegen De aangegeven hoeveelheid Is voor 4 personen Ook rijst met rbabarber is beel smakelijk Zooals tule netcldoek mousseline marquisette water na vóór het wasschén zeepbesparmg Wring ze niet nvaar knijp ze voor zithtig onder water of houd zt van bovenv Sit en haal ze op en neer Wasch ze in een lauw sop van een onschadelijk onthaidmgsmiddel soda of borax met hui shüudzeep en behandel ze op dezelfdewijze Haal ze zoo min mogelijk uit iaarze hierdoor gemiikkelgk scheuren en knijp ze ze steeds in bet sop houdèn d Indien ie vitrages niet te vuil zijn kanmen met één sop volstaan Spoel ze op dezelfde wijze zóó tang in lauw water na tot alle zeep is verwijderd Doe dit den eeuten keer met zoo weinig mogeink lauw water waardoor minder kalkzeep wordt gevormdj en verder ruim Het Hlrijken en Hptinnen Indien men de vitrages daarna dadt Iijk wil üpï trijken k in men ze als volgt behandelen Stijf ze rauw d w z haal ze door een papje van stijfsel aangemengd met koud wattr 1 a 3 lepels per liter knijp ze eerst met de band en later in een doek uit tot ze strijk droog zijn Meet Je vitrages na en rek ze voorzichtig op maat Indit n dit niet mosehjk is speld ze dan op een strijktefel of bij gedeelten op een strijkplank op de vereischte maat en strijk ze door te pletten met het ijzer Indien de vitrages te dik zijn om dadelijk drong te strijken of inüen men een spanraam heeft om ze te dr ogen moet ijicn de vitrages e rst door gare stijfselpap halen en dan opjjpannen te beginnen bij de vier hoeken Heeft men geen sp mraarh dan kan men de gordijnen na het stijven eerst over d lat te drollen hangen op een schoonen doek om te voorkomen dat het gordijn aan 1 lat piakt en scheurt bij hef afhalen Hnng f et 2or dijn een weinig gerimpeld om uitrekken in het midden te verhlndri en Laat het geheel drogen en vocht het gclajkmatig in rek het voorzichtig bij en stri k liet door te pletleti op den verkeerden kant Leg het eerst ghid en recht lanigs den zelfkant en strijk nooit heen en tcruër ditar het gor iijn dan uitrekt en men v li rhe vouwen krij gt StrijK tenf lotte de ï oomen op den goeden kant droog strijk de plooien van boven een klein einije in en daarna in de ruimte bij Vitrages die tusschen twee latten bevestigd zijn kan men het beste nat nad t ze in gare stijfselpap gesteven rijn ophangen en zóó laten drogen Onze grootmoeders luistert het Wel Melk behoort in het donker Melk Is één der volledigste vcediptnmiddeïen die wij kennen 2e voorziet tn bijna alle voedingsstoffen welke voor het leven noodzakelijk tijn Melk is echter ook één der teerste voedingsmidd en die we kennen Ze bederft vrij spoedig en gaat In voedingswaarde achteruit wanneer zij veel te lijden heeft van langdurig ervoer Inwerking van het daglirht en inishandeling in de hulRhouding Melk befioort direct gekookt en daarna von een ouden zomerhoed Zelfs uun t tii ouden stroohoed kan men nog allerPei practitche di oen ma ken Begcnnen wordt m dtn hoed ec sopje 1 € geven z odat het $ troo tlap wordt omdat het apprft fi M arm water grootendeelt oplost Vervolgens tornt men de sltksteken log en tcHnf het gtroo lot een klnu en daarna kan begonnen uorden met het haken van ronde of v rkante lo cimotjei die Bet een peschhiV en ra nd x an raifia in afstekende kleur uorden afgewerkt Ook een hoodschappentasch van dtt mareriaal is zeer practisch De breede zijstukken en een udifo bodem maken dat de fasch veel kan beTi c wdi men nie genoeg stroo denkt te Hebben dan combineert men het met raJi a waarvan ook het hengsel gevlochten is Voeren met rtevig katoen Het wasschén van heerendassen Wil men een heerenda wasschén torn dan de beide uiteinden tot het smalle middendeel aan beide kanten los en wasch de das in een lauw sopje van een onschadelijke onthardmgsmïddel met een weinig hiH houdzpep Zet van tevoren zoo noodig het tweede sopje klaar en ook schoon kou l spoelwater en leg er een uitknijpdi ck naast Week de das niet daar de kleuren dan wellicht doorloopen maar wa ch viug in de twee sopjes spoel de dds dadelijk na de rol ze in den uitknijpdoek Strijk de das dan dadelijk op den verkeerden kant gehfel glad en droog Strijk eersi het voeringstukje daarna de das en s ijk l lpslotte de zijvouwen scherp erin n a aprg hierbij hr v k M n van de das niet l r te rak ii daar de zoomen dan gUmmc r e plekken op den goeden kant veroorzaken Nèai tenslotte de das weer vast snel gekoeld te worden Blijft de melk long op een lauwe temperatuur dan wordt de ontwikkeling van bacteriën zeer In de hand gewerkt MIit de onderzoekingen der laatste tijden op het gebied der vitfminewetenschap is gebleken dat aagli cht zelfs zwak daglicht inwerkt op het vi taminegehalte en dit sterk kan verminderen Onze grootmoeders wisten heit well De melk behoorde direct na et koken in den donkeren kelder te worden opgeborgen t r flesch is dus geen ideale bergplaats voor de melk of zll moet In een donkene provisièkast of kelder staan t e molkkan Is te verkiezen Heeft men la st van het aanbranden van de melk dan Is eeii prettig middeltje daartegen den bodem der pan een weinig vet te maken met boter of slaolie Een pan me t dikken bodem en eon gave mnlkkokcr voorkomen dit onheil eveneens II