Goudsche Courant, woensdag 4 juni 1941

jêrste blad WOENSDAG 4 JUNI 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM rmch Rb Bk4 Zolder Htp b 3 UIU 4 D o er KA Za Hyp b mat verpl ulU i i emi Ntd Scb verb 4 Bo Scb Bjp b 4 Dltq Sl S9 3H I71H L K B9H H 96A 99H KH 99H 97lt S3 SIM 87 Iniastr aaanMMlafva mt Hit 10 lOlK 9SM 216H tH 93 10014 111 4 111 104 S 105 1084 134H nth 29114 93 179rt 149 133 1764 99ii 9Sii 91 my 92 142 15614 n jDC t BECJt ifs CIEURSOVERZICÜT De drie viye dagen hadden gisteien den oncte lAinirgi u t vooi dt eltectenbeur geen nieuw leven ingeblazen Het bc eggende pub lek hield zJch op den achtergrond n er v aren ni ar w eini g opdiacliten De nieuwe bel b ngontwerpen vormdcrj ee i veeivuldif onderweip an ge piel en meer dan etn weid de meening verkondigd dal hel be a ttn van peculaliewinsten aan de bednivigheid op de ond eJimarkt wellicht njet be or dei ijk zou zijn fioewel anderzijd ok toch weer ttgf novergestelde teningeii weid n fe puneerd Hoe dit etlUer ook ii de t e ang tel mg was niet gioot en voor zoover er fiog ordet waien hadden die meerendeels beUitkkitg op veiko en Veel n aleriad wa t overigens met aan de markt n ar de kooplu t ontbrak geheel en al en het gevolg hieivan was dat de koerden op de i ef te afdetiingen een uttge proken neigirp tot rea geeien aan den dag legden De e eediukt terd n kwam vooral goed fot uitirp m de CU tui nubntkcn Van de mkerfonf en agen B V A gedecideerd zwaar aan de markt en terwijl Vrydag bij het slot noK lot 413 werd gehandeld kw ni de optninfprij gi ter op 405 terwijl de koer rader hand zel s even beneden de 400 r grer tiple We volgde een k ein herstel maar dit wa ttch van getn beteekeni De mirder coulante uikeraandcelen kwamen ooi zoover noteeringen tot stand kwamen bened n de vorige prijzen terecht In rubberaandeelen was wein g te doen Ams terdam Rubbeis wa ren bii de opening prij=houdend n iar konden zich niet handhaven en zakttn orttei beur tijd in van 260 tot 255 Verschel dene n inder courante rubbcrwaarden werden ager afgedaan De affaire in tabakken was van minimale afmetingen Het wa mm lijk om Hoopers en verkoopers tot elkaar brengen en gedurende het grootste gt dee lie van d n dag stagneerde de handel dar ook zoodat jechts m enkele tape een rotcermg te voorschijn kon komen Waar dit het geval wa mochten kleine nadeelige verschillen worden opgeleekend Van de petroieumfond on werden Koniokhjke geregeld in open hoek verbande d mSar de affaire was prontendeel van een beroepsKarakter Nadat de koers was mgezakt van 232 lot 229 2 k n naderhand een kleine verbetering intreden De scheepvaarmarkt wa stil Nerienend che Scheepvaart Unue de aanverwante aandeden en eenige andere soorten werden iels lager afgedaan Voor Nederiandsche incu fcrieelen was de steinming door elkander renomen pril houd md Akij s konden zich zeMt etn klypjgheid verbeteren Umleveis wa ien niet noemenswaardig veranderd De Philipfaandeelen welke ex dividend werder verh inde d waren iets lager De n flnd T gangba e Indu trieelen hadden weliswaar een beperkte markt maar de stemming voor deze papieten was in door riede goed Voor be epgingswaarden bestord tlerht m ati ge belang tellinig De nieuwe 4 7 Obhgatifn golden in hoofd7Jjak 98 è 98Vh de gestaffelde leening bewoog zich tu sefien 88 en 881 4 eenige jongere emissies werden een fractie lager genoteerd De Mid schuld wa bijra onveranderd GemeentcHjkc provinciale obligalien hadtien een stil verlooÉi maar waren goed prii houdend Pandbneven daarentegen waren aan eenig aanbod onderhevig te wiil daar tegenover bijna geen vraag aanweTig wa Met het resultaat dat in diverse rcva fp jets lager werd afgedaan Pro ongatie 2V4 c k UlLVEftSLM L 5155 M 45 GranooJoonmuz 6 50 Ochtenagymnastiek tut Gramuicxjnmuz M5 0 tilenagMnna Uek MM BNO NieuusberiCtKen 8 15 Dagopefiingr Voorbeieid dooi t Vrijz C ot Kerkto nue H as Gramoiooninuziek 9 IS oor de lm s 20 Piaiiovoordracht en grainofoormuziek Gramofoonrruziek 4 30 Groote in tiu entali ïtpn In het HILVERSUM U 30U M 45 Gramofoonmut 8 50 OcMendgymnasüeJc 7 M Gromo oonmuz 7 45 Ochtendgymna tic BNO Nieuwsbertthten 8 15 Gramofoon jj uziek 10 0 Morgendien ït Voorbereid door Of Chr Radio Stichting 10 20 Pianovoor dracht 10 O Declamatie II 00 Amabile exlel en gramofooniTiu7iek 12 00 Be ichtcn 12 IS Klaa an BeecR en zijn orke t 12 45 EN O Nieuwe en econoini che berichten 1 o4 Omiocporke t 145 Orgelconcert 2 15 Schrammelkwartet en soliste 2 35 OmroepHarmonieorkest 110 Graniofoonmuziek 3 30 Voor de zieken 4M Gramofoonmuziek 4 3 Voor de jeugd 5 00 Lezen van Christelijke lectuur Voorbereid door de Chr RadioSlichtmgl SIS BNO Nieuws economische en beursberichten 5 3 Ars Nova et Antiqua strfislen opn en gmmofoonmuziek 45Gramofoonmuzlek 7 W BNO Persoverzicht voer binnenen buitenland 7 15 De Jonge Acht 7 3 Ik wa er zelf bij causerie 7 45 De Jonge Acht 8 M BNO NieuW benchfen 8 15 Omroep symphonie orkest 9 4 Voor denboer 9 55 Gramofoomnuziek BNONieuw iberlchten lf luitmg NEDERLANDSCH CLEARINGINSTITUITT Opgave laatst uitbetaalde nummeri per l Mei 1941 CleaHng met DultschlamlL aat£t ultbeMUd nummeT leiren guldens vorderingen 898 409 tegen Reichsmarkvorderingen 4 303 328 431 Clearing met Chili Laatst uittMaald munra r 1713 Clearing met Turkije Laatst uitbetaald nummer algemeene clearlngrekening 4750 bijzondere clearlngrekenlng 2431a Clearing met Italië Laatst uitbetaald nummer 2386 hantiezkgsl op boibodbs factubenk d gg ileeas blijkt dat b J bet publiek 0a yoldoende bekendheid bestaat 4e bepalingen der zegelwet ten noseo van nota facturen ed voorvan de aanduiding rembours JSke orden afgegeven bij de alu Bg van goedelen onder gelijktyEe betaling van den daarvoor ver3ahligden pryi Veelal toch blijkt S de meenin te heerschen dat derSake stul lten steeds als vrij van kwi Küezeeei mogen worden beschouwd rug zien wijïe berust echter op een verstand in beginsel is namelijk op deze StukItt wel degeluk fcwitantiezegel verjcbuWigd aangezien moet worden aan enomen dat de afnemer van de goeIjjen aan het woord rembours het liewu kan ontleenen dat de op de jcturen vermelde geldschuld bij de jflevering der goederen is voldaan Slechts m eén geval zijn facturen lis hiervoor zijn bedoeld vrij van zejel en el mdien als vaststaande kan gorden aangenomen dat de aanduiding iftnboms uitsluitend de beteekenis Jje t vdn een opdracht door den leverancier aan den vervoerder dat jfje goederen slechts zal mogen aflejjren legen gelijktijdige betaling Een zoodanig geval nu oordeelt de lagelwet slechts dan aanwezig mdien Kn volle is voldaan aan bepaalde m je wet nauwkeurig omschreven eucticn te weten a De afzender moet de bedoelde gpdracht op het stuk stellen en mag Öarvoor geen andere aanduiding beugen d Tn rem bours cf de goederen mogen slechts tegen betaling tan I wonden afgeleverd zonder hêndteekening of paraaf b Die opdracht moet voorkomen lovpn aan htt stuk c Zij moet leesbaar zijn vor den vervotrdfr dus geen bijvoeging van iet stuk m gesloten enveloppe Er 7iin gevallen waarin onder den vervoerder door de belasting admiaistratie ook verstaan wordt de beiteldiensl van een handelaar die door ogen pei toneel laat vervoeren Van dergelijke gevallen is sprake als er bij dien hdndehpr feitelijk een afzonderl ke afdec ing of organisatie is die m zooverre vierkf als of er sprake was van een zelfstandigen vervoerder Slechts in dergelijke gevallen toch is het ralinneel m üe aanduiding rembours te zien een opdracht door den vcikocper aan dengene die met het vervoer belast is Ontbreekt een dergelijke sfzonderliike besteldienst en lilt zal bn verreweg de meeste der handeK ikfn het geval zijn dan zal indien ile fflevering der goederen dooV eigen peisoreel plaats vmdl moeten worden aangenomen dat de voormelde aanduiding niet de door de wet vereschte bovenvermelde beteekenis heeft en het stuk dus zeg plichti maakt Belanghebbenden zullen er mdienm meencn nat zy m een geval alshiervoor bedoeld verkeeren goed aandoen zich fiidig zekerheid in deze teverschaffen bij de inspecteurs en ontvangers dei registratie of van hetlegel Laat n en zulks na dan bestaatnnmers de kans op het moeten betalen van een belangrijke boete wegensovertreding van de Zegelwet en daaraan zal men dan in het algemeen pgtirt r kunnen ontkomen door een cferoep on cnbekendheid met d 5 Stehjke voorschriften NEDERLANDSCHE INZENDINT EN OP BE LEIPZIGER MESSE De door jfn Ecnomischen Voorlichtingsdiei tt van het departement van Handtl Nijverheid en Scheepvaart Ie verzorgen deelneming aan de komende Reichsmesse te Leipzig welke van 31 Augustus t m 4 September as zal pWots vinden zal uit vier gedeelten bestaan In dt parterre van het RmgMesshaUs dl in de representatieve tand welke is ontworpen door profH Ro e de aandacht worden gevestigd op o m de volgende onderwerpen ater vegen visschenj zuivel aardappelmeel bloembollen carton enpapier fietsen radio scheepsbouw Op de 4de verdieping van hetRingMesshaus zal met medewerkingwn het Rijksbureau voor huiden enWer e€n inzending worden georgani erd vvelke een beeld zal geven van tgeen hier te lande op het gebiedTan lederen scboenfabricage wordtKPresteerd Ev nals in najaar 1940 en voorImt 1941 zal een stand kunst intodwerk en industrie worden mge tlit welke m dezelfde ruimte op detóe verdieping van het RingMess zal worden ondergebracht Tenslotte zal nog een collectieve Wending voor individueele firma s Vilden eeorganiseerd welke in de Mmddellnke nabijheid van de twee oorgaande inzendingdn zal komen Onder verw iizmg van vonge medeWingen 21J er nogmaals de aanMcht op gevestigd dat firma s welke langstelling hebben voor deel Hiing aan de onder 3 en 4 genoem Inzendingen zich tot den Economi en Voorlichtingsdienst Rijnstraat kunnen wenden onder vermelding n de ruimte waarover zij wenschen Beschikken van de tentoon te stel artikelen enz Jn verband met de te Leipzig be ikbare ruimten kunnen dergelijke JJUWagen welke na 7 Juni worden Jteonden niet meer in behandeling erf genomen Officieele berichten i J bejujM an d n secreUris eeneraal van departcirmt van Financien is gerekend Jj nsang an 1 Mei 1941 benoemd tot rey oans bij genoemd d eparteinent L J ï th r hooldcomnje JJ oni £ ht n tn ccijnzen fD J Vogelen7ang JJT lsaUt van het kanlApr der directe beCS n en aecijnzen te Beiien naar het Wr d cr middelen Ie rSaneker il ikltirg van den gemachtigde voor u fiBtn n aan mr F Th P J Kimmel per S Wl orlt ag verleend tijt de functie Eevoefd mspectetur voor d prijslie g ter irtpecUc s Hertogenbosch en Sf n F Th P J Kimmel per a SL J m dewlfde functie toegevoegd ttl rafTecteur voor de prO l eheerschlng AANNEMINGSONDERZOEK VOOE DE WAFFENS8 Naar de Krganzunjsstelle Nordwest van de Watfen SS te Den Haag mededeelt niUen m het tijdvak van 8 tot II Juni as u Nederland aannemmgsonderzoeken worden verricht voor de regimenten SSWestland en SSNordwest Nederlanders en Vlammgen m den lecftud van 17 tot 40 jaar met een lengte van minstens 1 65 meter kunnen voor den duur van den oorlog voor twee jaar of voor vier jaar worden geplaatst Voer het onderhoud der gezmnen voor zoover het kostwinners betreft IS zorg gedragen Bewezen voor vrü vervoer van de woonplaats naar de plaats van het onderzoek kunnen worden aangevraagd bij de Erganzungsstelle Nordwest Stadhouderslaan 132 Len Haag Bewijzen voor het vervoer terug worden afgegeven bij het onderzoek ongeacht of de aanmelder wordt geplaatst of met Het schema voor de aannemmgsonderzoeken luidt als volgt Juni 10 uur Utrecht DeutschesHaus 16 uur Amsterdam school Iepenweg 13 Juni 10 uur Leeuwarden HuizeSchaaf Breedstraat 15 uur GronmgenConcerthuis Poelestraat Junr 10 uur Zwolle Hulpkazeme school aan de Turfmarkt school aan de Turfmarkt 14 uur Deventer PaAweg 2 17 uur Arnhem WUlemskazeme Juni 10 uur Eindhoven HuizeMaria Kruisstraat 53 17 uur Heerlenrest Klosen Er mastraat JEUGDHERBERGEN WELKE GEOPEND ZIJN De NJHC meldt ons Op verzoek zijn de volgende jeugdherbergen voor het tAkkersverkeer geopend Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Apelsga Arcen Arnhem Beegden Delden Deventer Emdhoven Eysden Gorinchem Gouda Haarlem Harlingen HeemseHardenberg De Kaag Kampen Kortenhöef Lunteren Lochem Nijmegen Oldebrock Rheneji Scheveningon Schoorl Sneek Utrecht Vaals Wienngen en Zwolle Men kan verwachten dat de jeug herbergen te Meppel en Hrogeveeneveneens binnenkort m gebruik gesteldworden terwijl de jeugdherberg Ems Epe gedurende de geheele maandAugustus haar deuren voor de trekkende jeugd openzet De volgende routewordt speciaal aanbevolen voor hen die niet tegen een eindje trappen opzien Amsterdam Schoorl Wh ringen Harlmgen Sneek Apelsga Heemscn Hardenberg Zwolle Kar ip n Aptl ioorn Deventer Delden Lochem Arnhem Amersfoort Amsteidam In het Noorden en Noordoosten van ons land zijn er nog uitgestrekte gebieden van ongerepte natuurschoon die m het algemeen nog veel te weinig bekehd zij De jeugdherbergen m Friesland Groningen Drente en Over ilssel bieden thans de mogo nkheid deze streken eens grondig te gaan verkennen DANK VAN ALKMAARSCHE I OüD GEfiVACUEERDEN Gistermiddag heeft de burgemeester van Alkmaar jhr mr F H va K r schot een bezoek gebracht aan Amersfoort waar hij in t Gildehuis het gedenkraam m oogenschouw heeft genomen dat als dank voor de Amersfoortsche oudgeevacueerden voor de genoten gastvrijheid tijdens de evacuatiedagen de gemeente Alkmaar zal worden aangeboden De Alkmaarsche burgemeester was vol lof over du geschenk dat v oor het stadhuis zyner gemeente zeker een sieraad mag wordeft genoem In den loop van de volgende week zal het raam naar Alkmaar worden overgebracht waar het in de hal v an het gemeentehuis zal worden aangebracht In den loop van de jnaand Juli zal het raam door een commissie uit de Amersfoortsche ingezetenen aan het gemeentebestuur worden overgedragen i DE STRIJD TEGEN DE ONDERMAATSCHE PALING De strijd tegen de ondermaatiche paling wordt door de politie te Bunschoten en Spakenburg met onverminderde kracht voortgezet Dezer dagen werden door den wachtmeester der Rijksveldwacht en den opziener der visschenjen duizenden ponden Qndermaatsche paling in vrijheid gesteld Het was de politie n 1 ter oore gekomen dat de visschers de ondermaatsche paling in zg klaaizakken voorzien van een kurk op de reede in zee gooiden Later komen de opkoopers deze visch dan ophalen In dit geval echter was het de polilie Ruim twintig van dergelijke zakken werden bovendien in beslag genomen BUITENLAND De Engelsche scheepsverliezen LAATSTE MAANDEN STEEDS BOVEN DE 700 600 TON Ter aanvulling van het Duitsche weermachlbericht verneemt het D N B het volgende Sinds Februari zijn de verliezen van de Bntsthe koopvaardij nog geen en kele maand beneden de 700 000 brt gebleven Schakelt men de recordmaand April met meer dan een millioen vernietigde ton uit dan ligt het gemiddelde bij omstreeks 730 000 brt per maand hetgeen overeenkomt met ongeveer 1 022 000 gewichtston lading of sinds 1 Februari meer dan 34 000 per dag Dit constante verliescijfer iB bovendien eigenlijk progressief want de Engelsche tonnage slmkt van maand tot maand 4860 STAATSLOTEBIJ TuniB thimm tiemdk lijst TrckkinK van 4 Juni fl5 tH No 13fiS2 I a0 No 14970 LSM No S4e I MM No 4283 6832 12276 14989 Me No 7884 8956 9709 10800 13676 ƒ a No 5741 10736 11203 18741 IM No 2678 3751 4040 4429 6330 6372 6717 8116 8131 8426 12166 12540 14056 14363 14607 17186 PRUZEN VAN ƒ u 1092 4158 6983 9706 12283 15530 19266 1145 4256 7186 9740 12450 15562 19306 1158 4322 7194 9787 12578 15794 1940b it¥l 4538 7312 9850 12646 16009 19411 1250 4559 7318 9864 12658 16066 19637 1433 4648 7327 9867 12668 16084 19724 1606 4710 7462 9878 12727 16247 19Ï94 1645 4712 7561 9962 12764 16516 19878 1747 4731 7575 9992 13024 16607 19892 1774 4808 8104 10020 13117 16779 19970 1789 5010 8105 i0024 13197 16925 2016U 1859 5034 8119 10222 13273 17301 20180 1885 5064 8178 10346 13623 17423 2018b I92t 5279 82U3 10364 13693 17466 20238 1998 5325 8261 10368 13806 17492 20276 2120 5540 8290 10465 13832 17532 20343 2183 5551 8326 10514 14209 17585 20391 2354 5584 8348 10604 14253 17591 20401 2370 5775 84oo 10719 14364 17762 20427 2409 5844 8448 10853 14419 14591 US43 17802 20638 2467 5832 8501 10857 17810 20651 2608 5860 8507 10859 17952 20790 2634 5950 8529 10913 146t l 17961 20807 2710 5978 8666 8889 10942 14783 17997 20826 2722 6022 11026 14797 18295 20998 2742 60o8 8970 11074 H818 18362 21012 2905 6092 9146 11366 H829 18464 21044 2940 6106 9158 11532 15017 J8532 21415 3048 6192 9270 11563 1 057 18568 215b4 3313 6356 9494 11692 15142 18577 2161b 3366 6388 9514 11871 15152 18074 21700 3419 6525 9538 11878 15228 lff686 21715 3432 6604 9645 11915 15250 18782 21823 3921 6729 9601 12034 15461 18923 21827 3943 6807 9691 12175 15490 18956 218 4 4156 6914 9702 12196 15516 100 7 2184S NIETEN 1031 4204 7051 9942 13210 16059 19054 1051 4214 7057 9956 13212 161 69 19U5b 1073 4259 7058 10006 13225 16075 19059 1116 4281 7ül 4 1 029 13220 16213 19099 1125 4339 7081 10099 13228 16218 19149 1129 4404 7137 10103 13257 16253 19160 1131 4409 7197 10175 13263 16256 19199 1135 4436 7205 10224 13271 16 0 19274 1147 4445 209 10284 1 2 4 16 25 19298 1173 44C3 7223 10338 13288 16401 19330 1196 457j 7259 10398 13289 16419 19335 1241 4612 41 10412 1 292 16482 19365 1266 4616 10432 13313 16488 19 76 1269 4623 7206 10438 11317 16 21 19456 1273 462 7 52 10437 13345 16527 19471 1369 46 6 i iJ 10508 13353 16633 19510 1J81 4643 7 63 10524 11381 16592 19525 1382 4670 7411 10544 13 91 16630 19530 14 10 469 7430 10343 133 16 02 19532 145 4791 7497 10347 13399 16762 19652 1SI6 4829 tU 10572 13411 16769 19669 1721 481 8 316 10373 13465 16 93 1967 1788 49111 75 0 106J4 1 496 16831 119682 1835 4910 616 10667 1 J3 6 16838 19697 1908 4977 7651 1067b 13542 16927 19715 1954 500 i 76i4 10714 1 336 16953 19717 1960 5098 01 10730 13557 10988 197 5 2073 5140 7713 10765 13360 17015 19740 2098 5156 7734 10774 1 635 17090 19741 2130 5175 77 7 107 3 136 8 17095 19755 2202 5195 7748 10800 13683 17107 19786 2206 5 96 7755 10864 13818 17187 19842 2229 5216 7789 10934 1 878 17192 19876 22J2 5222 7792 11008 1 952 17289 19925 2236 5254 803 11018 13995 17319 19976 2260 5260 7815 11024 14047 1 378 19982 2261 5276 7882 11079 14069 17414 20002 2278 5287 953 1U82 14074 17429 20019 2288 8299 7956 1118 14085 17460 2004 5 2296 5306 7962 11209 1408C 17487 20055 2322 5329 8017 11212 14098 17510 20128 2362 5380 8051 11247 14099 17532 20141 2366 541 8059 11268 14119 17553 20152 2375 5428 8060 11 24 14123 1756 20155 2179 5444 8Io2 11344 14131 17579 20198 2417 5466 8210 1134 14185 17646 20208 2479 5475 822 1 IPdO 14226 17672 20214 2511 5477 8228 11400 14269 17704 20227 2516 5508 8281 11411 14278 17721 20287 2dJ9 5518 8313 11451 14139 177 2 20 2 2581 5569 8330 11503 14405 17739 20380 2637 5582 8342 11513 14420 17784 20397 2639 5599 8411 11565 14473 17800 20413 2646 5634 8498 11606 14537 17864 20436 2667 66j6 8513 11634 14540 17941 20555 2680 5708 8o86 1166 143j9 179 2 zfl 17 2795 5787 8b04 11688 146 4 17981 20602 2809 58t9 8642 11690 14647 18039 20711 2810 59 0 8690 ft02 11694 14672 18087 20i25 2819 5982 11766 14707 18088 20727 2834 5995 8732 11820 14730 18092 20 42 2Wi3 6046 8773 11859 14 65 18098 20781 2885 6048 8605 11812 14 81 18109 20787 2956 6070 8817 118 4 14794 18114 20802 3086 6076 8867 11946 14803 18135 20825 3110 6079 8876 12069 14814 IBl I 21 1 2 3117 6090 8898 12087 14898 18196 20856 3161 6171 8917 12100 14908 18201 20880 1199 6174 8962 12126 149 8 18270 20891 3218 6176 8966 12145 14947 18383 09 7 3224 6215 8994 12198 14980 18394 20910 3255 6287 9002 12208 1300 18396 20ÜB8 3287 6308 9066 1221 15029 18407 21029 3324 6310 9103 12220 15087 18409 2i i 3326 6345 9130 12289 15123 18457 21134 3 9 6368 91o2 12314 15182 18461 211 7 3151 6376 9233 12317 15187 18484 21154 3359 6196 9314 12455 15240 16488 21211 3446 6401 9365 12544 15258 18505 21240 3456 6434 9371 12620 15154 18507 21255 3605 6 1 5 9374 12665 1j39 18341 21265 3654 6438 9380 12714 15400 18581 21 J41 37 i6 6444 9415 12733 15406 18677 21 51 3761 6488 9445 127 3 15419 18683 21376 3774 6510 9463 12739 15421 18804 21394 3894 6518 9542 12753 15483 18810 21405 3965 6537 9534 12783 15548 18R24 21411 3978 6538 9560 12791 15618 18872 21453 4000 6599 9584 12839 15657 18885 21547 4011 6601 9650 12878 15662 18937 21577 4027 6639 9603 12888 15727 18943 21581 4035 6710 9666 12973 15765 18952 21590 4060 6713 9698 13009 15773 18959 21601 4084 6738 9733 13035 15875 18966 21685 4127 6759 9752 1304 1 I589f 1896H 21094 41 34 6808 9778 13064 15934 18979 21707 4136 6950 9848 13067 15948 18982 21744 4168 7020 9 85 13109 16001 18988 21841 4181 7045 9836 13128 16027 19043 21949 In de vorige hjst stond 7306 moet zijn 7307 In dezc klasse zijn 3og ingebleven 1 priis van 50 OOO I Pru van ƒ 25 000 1 prijs van 2 000 2 prijzen van 1 500 30 prijzen van t 1 000 Benevens een premie van 30 000 voor den laatst uitkomende n hoogen prijs en een premie var 3000 voor het laatst tjitkomende nuni er KERK EN SCHOOL ACADEMISCHE EXAMENS 1 Anuterdam Docloraa Italiaan iclie taal en 1 letterkunde mevr J C Romem Huetschler 1 Groningen Doctdraal examen Nedertjnd he taal en letterkunde F Veenstra Ie Den Maag Noleenngea van 3 uni OBLIOATIES lutalMnlniea V K 99M 9H IK 7H 97 IMO la f IM 4 w i aoo 1940 Ie r 100 4 1B40 bU r 100 4 3e 500 4 IMO kit r SOS 4 b loc i 1941 bit 500 41938 100 3 193S 500 3 1 37 100 S 1937 500 1 93 Si K 66 M 1938 100 1 31 1938 500 3 131 1S39 OI 100 31 1935 01 500 31 I 31 O l 100 i 1S37 01 SOO I 1S37 AO I 100 1 37 AO I 500 7X ï 8714 r WX S 87H 8 S7J4 i7H ProT Oem lecnlBfen SO 92 SI 85 87 00 Kh sen Mm h7 S0 89 SiH Xli 90 91 4 87 ma 93 ma KH ÜHi Mh 94 91 93 90 86 91 87 91 92 95 89H 92 86 8614 86H 0 514 91 t 9J 4 91 93 Ï31 Adam 1S38 31 90 Dito U 1137 SV Apeld la 37 3i Arnhem 1 3 3 Deventer 1920 S Oordr 33 31 3 Elndh 1935 3i D o 3e Ie 37 31 Geld S 31 1 3 o S i Ie Ig 38 2 O olOj 2e 18 38 2 aGrhaie 1921 S Dito 113 31 Dito 1937 I 31 Dito 38 3V2l 3 Sronlng 1938 3 i Dito 2e 1931 3 Haarlem 1£33 3 Dito 33 31 3 Uelm 1937 SV s H b 1937 3 Ullven 193 3i Iiito 101 CS 31 Leeuv 1S3S 3 Lelden 10J7 SV N Holland SS 1 Do 2e 23 3V 3 Dito 9 33 21 D o 10 J 3 II Num 2e 37 31 ndam 1936S7 4 D o 1 en 3 37 31 Dito 1 1938 31 2 Dito 1938 31 3 Schied Je 1 37 Si j Tilh 1 37 31 Utr Pr 37 31 a D o gem 37 3 Zeeland 1937 3 Z Holl 1337 3 Zh ld 1 1933 3 Dito 2e la 13 3 llvNG 2i r37 Dito 1933 3 D V Onr Z 37 4 Gem Crcd 9001 3 J1 0 O 31 Dito l l 1 rooo 3 N Onklszt 5 4 ma 93 Aanvulllnsen U potbecli banken 94 93 li 100 94 4 96 Alg Fr Hyp b m 3 verpl uitl Pai dbi 3V A II bM rXV 3Vi A dam Hyp 1 4 Dito 31 Arnh H B Scr E F P br 3 BaL llypb N2iPP 4 Dito C D 31 j Dr H B do 31 Fr Grfcn Hyp Bank Pd 4 Do Da en Va Sl Do pb 31 3 ïGrav HB d o3i j Gr Hyp BPb Ji j UI HP scr AC 4 Dito Bor BD 31 j Holl Hyp B dito Dito ler K 2U bJp b V tü Ser M 31 lasul Nyp b ser AE AA BB 4 D o aer T TA 31 2 98 90 94 96 89 1 95 99 98 i 91 4 BI 4 9S 4 100 t311 U y H Crcd Pnndbr 4 D o m 2 verpi Ultk 1 31 2 N Ilyp b d o 3V N Hyp b Vtcnd aerie KT Si Do 3 j dito 3 NoordH Hsp b Pandbr St t OvcrijBa H b d o 4 Rott Kyp b do4 ld dito 31 SIM Ilyp b scr K L 31 1 Utr njp b 4 Dito acrte K 4 Dito aerIe E 3 4 6 Dito 2 verpl 1 3 j Wastl tlyp b ra rr sv lOS AJC U obL Bergh a en Jura Fvd I ObL Berkel a Pat v 9S lOON 101 4 V Obl 4 Leven Zeep MU ObL 41 Werkip NV Ie hyp obL 4 WUton 41 1 103 4 LImt StMBk m 99 i 101 87 92 91H 97 MH 76 4 74H Obl 4 Bat P Mtl O 41 1 ld ld Obl f t Neder Ob 41 Moormana Cull On Ob 5 Amat Grb b B MO er 3 Nat Gr ba U i Idem 1939 4 Ned Grbb 4 Ned iQd Sp 114 1902 obl li i Miss Kana en T O Java St Obl 5 aemarangJoana 29M 1892 1901 ld 4 A dam 1874 100 3 ld A dam Olymp 106X L 100 3 ld W Kr NHV Het ISSS 75 AANDECLEN U7H 117 4 van 103H 117 4 Bank en Cradl tlnst llülg ii A d Bank aand HoII BankU dito Ine Bank dito Jav B 500 T a Kasvereen dito 117 4 117 4 N L Esc m dito 86 Nedcrl Bank A 133 133 NB v Z A 500d lllK IIIM N H Mi 250 a 133H 132H Rott B Ver aan 127 UbH TwentscheB A A 130 128 Indust oatfamcralnfea Norltcew A 265 AU 228 111 140 4 104 158 110 UO 228K UO 1404 lOS 163 iri 149 13414 138 199 198 4 159 151 14 154 2J1 241 240 4 Ito 165 mi V9 4 80 l i9 133 71 v i4 au vm Ad Dr MU A d Superf a Aut Screw W a Bat Vlarg Fabr V d B 250 1000 G A v d B p W A 1000 Dito B 1900 Berk s Pa Aigcst c v Band C en P F Schol te Gouda stear dito 410 Gruy4cr en Zn A prcf oand Dito B wtn td p Heemal o lnd Heinek aand Hero Cons aand Hol St m f Hollandla afnd Holl Bet My A Holl dr en k A HoU Kunsti I A Int Gew B dito Intern Vise A K F Beynes dito 139 Kon N E m b Dl o prcf K N Hoorov do 12914 Kon N Zout I A 415 K Br LthLCm do 222 KoreHËChoof NV de dito 129 Lev Br en U C 100 c pr aand 111 4 Dito 1000 C V prA m i Do 100 6 CprA Kir Dol000 6 CprA 111514 Lyempt IJ en MJ 195 Meelt d Ned B 376 56 Ifii 172 C V a 65 N G en n F a 3rstt Ned Kabclf dito 35 ti N bch b my dito ibit N St f Keyzcr A I74 phil Glocil 75 29H il3 183 2 3 1 114 H9s 177 1 Irect C T A Ron D MiJ dito Schelde K M dN Schollen ditQ Smits transf f d Stokv SO 4S0 1 SloKV 500 10 0d Si spinn Lp do Sloik dito 192 114 128 173 I44H lEI 173 131 108 T ljnstra Prei A 14i Utr Asph GA 14J 4 Ver BI fb aand Ver Ch I aard Dito pref Ver Git NBtA Ver Pt V Gelder Dito dito p aand Vrr N R fab a Ver Touwf dito VUsslneen K d UB n4H 170 Ut l t n 76 Wcriupow A dlts W at nulk r dito WUtoo r tav A DUo C ar V A Wyen I ea B Ara ChTTtul Am Smcltlnf C T A SUnd Br C T tOA Am Tob C7 e V A B B n Cola c ISA R n Gen El Cy Ct S4 H 49 4H 38U 283 349 349 337 155 l a it n Buda MCC RJI Keeap Mcl T PI Corp C A N SLCvCA RU Unit St Rubber 279 347 347 C T 10 a A N I D UI A Dito Nat B T Ni Gai Ud A Olto N Bei T Tw C St vCa Am TaL Tr K C v A rwr slinw KM ISSH B X en a i A 18 Bom S H M A 187 113 136 230 180 71 O At R H 4L Gtmtx en Seh A l Cr enB vA A Linde en Tevca a Ned Wol UU MUnbonwontfen cmliifca BU Ml Ie rub A 610 Dito la A 45U 437 Boeten U Ml 31 4 Slagkcp IMti L 166 4 1C6 PetroL oadanaffllBsea 232 VBH 368 Drd Ptr IC VA aJfi K N Petr tia r 100 Ond A dito C ï A Moeera Enlm A Tarakan PM A Stand OU 10 35 C r A 87X RnbberonSerBemJarva 134 1344 mn 173 ISU 65 70 7S 138 72 Jlessa Rubber a Ind Rubb C Java caoutcfa Preanger R MQ Botterd Tap Salatn Plant Wal Sumatra Zuid Preanger SctaeepvaartmaaUcbappUea 158 155 103 26 lis 163 61 116 Fumess S enA JU MO Zeev aand Nlev Goudr A M De Maas C vA MiJ Oostzee A Hahdeüv A dam 417 CnltnnnnaatackAPPlJeB 93H 17U 193 02 4 330 69 lOOx 70 28 4 410 131 417H 196 396 187 153 62 7o 224 184H Krtan SuUer A Pagotun A Suiker C t Ml A Tjeweng LestorlArendsburgBeaMkl A Soek Landb A Amrt Thee C A Ba Thee Ru A Goalpara Cu MD Pangkeotam Thee PjsirNangkaC Ml Rongga Landb A Sedep Cult A Sindangs Cult A Telaga Patengan WJavaTheeCiHtJ Ina Cult Syndic KallTelloCult Ml Michlelü Am W JavaKinaC Mt 180H 7 Blauwh Vries A Bijenkorf A Gem E W en W Dito PreJ WA Gouda Kaash Mi Houth AIbcrU A Uouth Joncon A Houth Pont A Muller WH A Do 52001 75000 A NJii v Hav V A ZSab lOOOCvA Wootwortb en Ce 714 lTJt4 131 109 S7 II6I1 131 llCt Oh 56 27 264 104 34 4 Spoor ea Tramwegem Dell Spoor A 924 914 N I Sp w MD A Atch T CvgA 234 KantC S Cv gA 6 K C South B Co 4 4 Idem prei 3 Dito Ccrl v A 15 4 Un Pac CvgA 80 Geld Tramw Mtt 140 138 Kc4iri Sttr Mi 59 4 Mad StoomtT A Dito pref A 14 4 Malang SI tr A 45 O Java Stb A 4 Scm Joana A 6H Sem Chcribon A 16 Socraloeda Ct tr II 10 Prolongatie 24 24 t ACTffiVE rOHDSEH s s aot WH i KM s s t Kt a 83 Ui M N H SIM M 70 n WH 70 M SH mh KM w u ntm mirniim 4 ku fun bU INI 4 1 11 IM V t Grsotbsek ekl r m liWlMS ekl J Cert leietir 1 Greotbeek ekL a uM riMca u itMa i 9i iMo a a t CcrUfteetea V Croelboek e l aVi IMt iBdM IMS a U Indil lOM a itn inmt riMc A a Buk M Cr IiMt Kal Beak iw imu Ned Ind Bandelib U9 i Ne L Hud MU Ct A IMH W Indiistileia Mg Kiiiuts de Unie a H i2 H l Ji iMH Ecrkel Peteal i H 1 CaJTé OUef C tnt 73 VH Ccntr aiUker li Mt ntkcT 13 IV Uver Croi en UbM U m U x il7lVMHcd ford Aut 2S0 Phiup O A a 3cn ste mii 14 IS6 Dito Prei w A All Ludl St C e 1 R □ Am Bemberg A C a I ft Am B e v prmt Ani Car and T C Aand Am Enka C v icL Anac Cepp C T tc CetU 81 C V Itld Chryil Corp C A Curtln Wr Carp C Idem General Motor Idem Intern Nickel Cy C H a Kennce C C t M A O U t NerUv Am Av C T A R n tlerth Am H A C A Rep Steel C v A Un Statoa Steel ld DiTaraca Ctt Serv C C at South C Ann North A Ct Cv A Radio Corp C e A Oo t Borneo MU A Idem pret Aand M Ce ld n X 14 1 Pau Onderneaalaiea Dord Petr Ind MQ O Aand Kon Petr Mt Idem Cent OU Cr C V 10 Idem Mid ContUiental Pet C nV A PhU Pet c ViÓlcL Shell Un C e 10 td T Wal Au OU C V 10 Idem 231 334 10 32 3H H mi 8 A SA leheepTaartBUatiehapptlaa Jaya China Japan LUo idem l w 135 Kon Ned St Mt ld 1£ 7 156 Wlu Kon Paket Mtl ld ai 229 Hed Scheepv Un ld 173 171 170W 16IK Rotterd Uoyd idem U7 i36 136M Etoomv MU Ned ld Uü 137 IStH Int Merc Mar Cy C 10 A SelkcrondcraemlBceB IlantieUv Amst A 415 MI 4W M Javajche Cul m J ld i i 241 Ned Ind S Un td 1 Ver Vorit CM 2 5 ÏJO MO A llb lUx lia U3X TafeakiondamemlngeB OcU BaUv Mt A Mbn MI attDcliMI 4 nOOO C Idem ma m Senembah MU Idem 16 Wilson COl C A Spoorwesea BalUm and Ohio C e idem H H m Shcsap Se Ohio C T 10 I 25 a Utii BUnoU Cent C Tld Ih H 23j 23 10 4 w KakketeBderaeaUiea Anutcrdam R Cull Aand X a Viia Eandar Rub mg ld 315 DtUBat R Mg ld Xka Kcndeng Lcmboe Rub idem 18 K Majanclanden Vereen Oost Java Rubber Mg Idem Ooatk 4 500 C ï ld J Xcrbadjadl Sum R idem 1 127 Cllau Sum Rubber Mg idem lOO Sum Rubb Cult ld 2M Ver Ind CuJt Ond Idem lao e4 Inlerc Rubber Ccrt N Vork Centr C v ld H Pennaylv R 10 d 0 C V A South Pae Cj v i Idem ld RaUwar O few Idem Canad Pac C v ld MOii 212 i V Idem 3 4 aoo Dnltjche lendicB aaet kaUla TeikUurla Du croetb p IMO e r a p 1 41 r a p 10 I e r 2 p IMl e I 1 P 1B44 a I a p r 87 87 17 S7 7 e 7ÜJ4 71 117 U 67 74 152 m 53 ld ld ld ld ld ld li ld 1M3 e t r a 1041 e i r a 1S47 e r a 1041 e i r a ld id il ld ld ld ld ldKonvcrsions kaste ObL 4 O fo Neue Ausf obl a Farbenlnd I G I C t O Kali Sjnd t 20 100 1 Dito C 20 100 V Wlnterahall obl Vi F rbenind IG C r A Ver Korklnd C A Dultichl Berl RH 71 Ó V Huhrv 27 Vi ï r V O 7 41 4 Dito 30 Vt t O T aa u D Rentenbank 23 T 48 4 06 5JU 47 G2H 8K ia 8H 48H 51 15 135 il Ver p Stedenl O Cayr Uyp en W B Pb Si 7 D Unoleumw O t 4 Celsenk Berfw Obl RnGutchuffnungshOtte Obl 7 lUrpen r Bergbau ObL Ptioenlx Al t Gea Obl 6 r h ribe Union ObL 7 Ruhrchemle AG Obl I Slemenj en Halske Obl 6Vt V Stahlwerke Obl 7 Dito terle A 23 1 ObL VUtor Gew Obl eVi Voael O u K Obl fRliein w El 71 Ob1 f Dito Ï7 Obl ik hagcner Straaaenbahn Ob 1 Farbenlndustrie aand Siemens en Halake aand Ver Glarzttollr Fabr aand Wlntershall Akt Oea aand KOERSEN NEDERLANDSCH CLEARIN6INSTITULT Koerben voor stortingen op 4 Juni IMI ieÉen veipllchlingen luidende in Belga s 30 1432 Zwitscrsche Irenes 43 56 Fransche francs 3 768 L res B87 Deensihe kronen 34 37 Noorsche krorcn 42 82 Zweedsche Kronen 44 83 Tsjechische kronen oude schulden 6 43 Dinar oude schulden 3 43 Dinar tnleuwc schulden 4 23 Turkache ponden 1431 4 Lewa IX Pengs oude schulden 3 J19Pengd nieuwe schulden 43 9 i Zloty otide schulden 3S Zloty nieuwe schulden 37 88 Le 1J8