Goudsche Courant, woensdag 4 juni 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 4 JUNI 194 Dankl etuiging Met dezA bstuigt ond rg tekende zijn hartelijke dank voor de enorme belangstelling met Pinksteren ondervonden De klochten welke U had op de tweede Pinksterdag van geen vlugge bediening waren tot onze spijt gegrond wij hadden ons ingesteld op het dansverbod en geen motorverkeer En nu op tweede Pinksterdag meer be zoekers dan vorige jaren dot was voor ons eenroadielt Hoogachtend W KOMPIER Do Kioino Batuw tel 19 Haostrech O 1753 30 De meeste gezinnen in Gouda en omgeving lezen dagelijks ds Gouösche couRAnt I hat dagblad dat steeds het best verzorgde nleuws brengt van den dag van stad en om geving en daarenboven verschillende aantrekkelijke rubrieken bevat Oe Qoudsche Courant wordt eiken avond aan huis bezorgd in Gouda en een 15 tal gemeenten In de omgeving In Gouda voor 18 et per week of f 0 75 per maand buiten Gouda 19 et per week Abonnementen kunnen eiken dag aanvangen Het gevonden vrouwenhoofd Gedeputeerde Staten van ZuidHolland hebben aan de besturen der gemeenten in Zuid HolIand een circu laire gezonden waarin gezegd wordt dat de secretaris generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken aan gedeputeerde het volgende schreef op verzoek n zijn ambtgenoot van iopvaeding vretenschap m cultuurBëscherming x ui sommige gemeenten wordt de aanbesteding van den bouw of verbouw van bijzondere s holen door de desbetreffende schoolbesturen beperkt tot aannemers die b ij een bepaalde organisatie zijn aangesloten Uiteraard moet het wenschelük worden geacht dat ingevallen als hier bedoeld waarbij zü het indirect overheidsgeh n worden besteed een zoo ruim molelijke gelegenheid tot mededmging vTordt geboden en niet zekere categoaeën van aannemers tevoren wordentjiitgesloten Weliswaar laat de Lager onderwijs wet 1920 het bestuur eener bijzondere school ten aanzien van den bouw c q verbouw van s holen waarvoor de procedure van de artikelen 72 dier wet geldt in beginsel vrij in de wijze van aanbesteding doch indien Burgemeeester en Wethouders der gemeente zich niet kunnen vereenigen met de wijze waaiop het schoolbestuur den bouw verbouw wenscht doen uitvoeren of tot de opdracht daarvan aan één of meer aannemers te geraken kunnen zü zich goedkeuruig van de opdracht voorbehouden 01 een openbare aanbesteding met recht van mededinging van een ieder voorschrijven art 77 üd 7 EEN MAN AANGEHOCOEN In verband met het vinden van een vrouwenhoofd in het Herwedekanaal te Amsterdam is te Rotterdam aangehouden een 52 jarige Amsterdammer Deze man een werklooze monteur wonende in Amsterdam Oost wordt verdacht van moord op zün echlgenoote Deze moet r da eenigen Ui J worden vermist De arrestant is heden voor den offiicier van Justitie geleid Hoewel de politie zeer bezwarende aanwijzingen tegen hem heeft blijft hü tot nu toe hardnekkig ontkennen MARKTBERICHTEN R0 e3OAMSCIIE VEEMARKT Heden werd ter veemarkt f aangevoftad 1933 dieren waaronder H P ÏÏb den 1 vWiIen 9 schapen 131 lamT nuchtere kalveren 96 graskalvererken en iten 101 runderen Prljzeri pe stuk melkkoeien 5 irji ka tkoeiJn 580 430 330 varekoeicr w L Het mond en klauwzeer DE DIRECTEBir AN DEN VEEARTSENtfkVNDIGEN DIENST RICIflp ZICH TOT DE BOEREN In verband met hjt feit dat het aanvankelijk sporadisch voorkomende mond en klauwzeer zich de laatste weken voornamelijk in Zuid Holland eenigermatc heeft uitgebreid heeft de directeur van den Veeartsenijkundigen Dienst prof dr H C E Berger zich tot de veehouderi gewend met een opwekking om by de bestrijding van deze ziekte medewerking te verleenen Hierbij wijst de directeur erop dat vooral onder de tegenwoordige omstandigheden moet worden getracht te voorkomen dat dit lijden een oten omvang onder den Nederlandscben PLAATSELIJK NIEUWS Reeuwfik KINDEREN NIET OP FIETS VASTBINDEN OBfeliik dat Md afUep Op den i Graven broekscheweg raakten twee wielrudster met hun fietsen verward waardoor éént J anner de macht over haar stuur verloor en in de moddenloot voor de woning van den heer A M Bouters reed In een zitje achter óp de fiets zat een kind dat was vaat gebonden Omwonenden snelden te hulp en wisten het kind uit ï n 8 vaarlijke positie te bevrijden Het had gelukkig geen nadeelige gevolgen van dit niodderbad GEVONDEN VOOEWEKPEN Gevonden bril te bevr bü den heer H Kalkman Haadhuisweg ring met f leutels te bevr bij den heer G Goudriaan Raadhuisweg TWEE WEKKLOOZEN MINDER Vorige week tien Over de afgeloopcn week werd aan acht werkloozen steunuitkeering verstr t Veertien werkloozen zijn tewerlcgesteld in de centrale werkverschaffing Stol vjük LOOP DER BEVOLKING Ingekomen A de Boer hulp ld huishouding van Steenwyk W de Zwtjgerstraat in C 112 Vertrokken B Golverdingen dienstbode van D 5 nair Ouderkerk a d IJssal Tiendeweg B 205 T G W Kants van A 115 naar s Gravenhage Pompstationsweg 19 Scheveningen M van Erk dienstbode van C 42 n Berlcenwoude B 8Ï P C A Mak melkslijter van E 114 naar Zeist JuUanastraat 21d J M de Jong wed W M Boer van D 14 naar Krimpen a d Lek MiddeUand 65 BURGERLIJKE STAND Geboren Marmus z van A Golverdingen en W den Ouden Trijntje d vai H v Eijk en T Markus Trijntje Necltje d van G A Huisman en C V Vliet Anthonij Cornells z van C Anker en C Slis Jan t xan W Boeren A de Jong CIRCDS RENZ TE STOLWUK Hoewel dit jaar wederom de kennis niet is doorgegaan heerschte hjer toch op de beide Pinksterdagen een ongewone drukte Het sedert 1846 beslaande circus Renz had op het voetbalveld zün tenten opgeslagen Het verzorgde vlotte i uitstekende voorstellingen die zeer groote belangItelling trokken WiMdinxveen BUKSPOSTSPAARBANK Aan het postkantoor werd gedurende Mei ingelegd f 3 627 57 en terugbetaald ƒ 8 535 33 Het laatste door dit kantoor uitgegeven boekje draagt het 111191mer 4648 SPORT VOETBAL GOUDA ni START ZONDAG IN PROMOTIE Ook voor Gouda III neemt de promo tiecompetitie a s Zondag een aanvang Vastgesteld s de wedstryd Overmaas in Gouda III Het programma luidt dus nu Olympia AIphen WassenaarHaastrecht G S V Cromvliet Alphen IIO N A II Overmaas III Gouda III WATERPOLO OUVERTURE IN ZWEMKRING De competitie van den zwcmkring Gouda is gisteravond begonnen met de wedstrijden Bodegraven Elfhoeven 2 5 en Bodegraven II A C III 0 5 BILJARTEN Strüd om Amstel beker spant TER GOUW ZET ACHTERSTAND IN VOORSPRONG OM Gisteravond speelden in Ons Genoegen de IVde groepen van de biljartclub Concordia en Ter Gouw den tweeden wedstrijd voor den Amstelbeker waarvpor morgen m Concordia door de lilde groepen de finale zal worden gespeeld Ter Gouw stond voor de taak den in haar eerste wedstrijden op eigen terrein geboekten achterstand vin 4 punten in te halen om zoodoende groep III die het thuis ook niet verder dan een gelijk spel had kunnen brengen kans te geven het tot de eindoveiyifi ning te brengen en daarmede ook den Amstellreker voor Ter Gouw te behouden En dat is Ter Gouw IV aardig gelukt De stand was tot dusverre Concordia 20 11 O 9 22 TertJouw 20 9 O 11 18 Concordia 12 4 Ter Gouw 12 8 zoodat de stand tlians is Ter Gouw 32 17 Concordia 32 17 Uit de acht door groep Hl nog te lelen partyen heeft Concordia dus t taak op eigen terrein elf punten te boeken om van Ter Gouw den beker over te nemen 15 15 Korte berichten Naar JlomjlV meldt heeft de bekende Britsche nnaMlAjcentle Co die verscheidene groote iJMMWpjie scheepvaart en vergekenn smaalÉMJpiiMen m het Verre Oosten vertegenwoordigt be loten haar Japan ch fUiaal te Kobe op der ISden Juni te sluiten Domei noemt dit een woortzettmg van den terugtocht der BritscheV scheepvaart uit het Verre Oosten De uitslag van gisteravond was BUITENUNO DVrrSCH LEGKRBKIUCHT Britsche koopvaardüschepen beschadigd ENGELSCBE AANVALLEN OP DUIT8CHLAND Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Marine en luchtwapen hebben ook in de maand Mei den handelsoorlog tegen GrootBrittannië met goed succes voortgezet De vijand verloor in deze maand in totaal 748 000 b r t koopvaardijscheepsruimte Hiervan werden 479 000 b r t door het duikbootwapen 215 000 b r t door het lucht wapen en de rest door bovenwater strijdkrachten van de marine tot zinken gebracht Hierin zUn niet begrepen de verliezen welke de vijand geleden heeft door het varen op mijnen Het luchtwapen heeft gisteren over dag en in den afgeloopen nacht bij aanvallen op krachtig beschermde convooien voor de Britsche Oostkust vijf koopvaardijschcepen ernstig beschadigd Gevechl vliegtuigen hebben in den Atlantischen Oceaan ten Westen van de Faroer eilanden bomtreffers geplaatst op een groot koopvaardijschip Overdag werden bovendien de havenwerken aan de monding van de Tyne en van de Humber gebombardeerd In Noord Afrika geringe bedrijvigheid van artillerie voor Tobroek De vüand heeft overdag met enkele vliegtuigen beschermd door het laag hangende wolkendek bommen geworpen op Sleeswijk Holstein De projec tielen richtten slechts onaanzienlijke schade aan Jachtvliegtuigen schoten daarbij twee Britsche gevechtsmachi nes neer In den afgeloopen nacht liet de vijand op verscheidene plaatsen van West en Noord Duitschland brand en brisantbommen vallen Enkele afzon deriyke vliegtuigen drongen door tot Berlin De aanvallen eischten geringe verliezen aan dooden en gewonden en veroorzaakten schade aan gebouwen in woonwijken Er ontstond geen schade aan militaire inrichtingen of aan inrichtingen welke van belang zijn voor de oorlogvoering Nachtjagers en luchtdoeiartillerie schoten drie van de aanvallende Britsche vliegtuigen omlaag Tijdens de gevechten op Kreta heeft zich een compagnie bergjagers onder bevel van den eersten luitenant Walter bijzondej onderscheiden De compagnie drong tot ver in den rug van den vijand door bezette een brug welke ingereedheid gebracht was om in de lucht te laten vliegen en beschermde deze brug voor de hierop aansluitende achtervolgingsgevechten tTALlAASSCH LEGERBERICHT Slecht weer in Oost Afrika MALTA GEBOMBARDEERD In zijn weermachtsberioht no 363 maakt het Italiaansehe opperbevel het volgende bekend De krygsvemehtingen op Kreta zijn afgeloopen Onze gevangenen op het eiland zijn in vryheid gesteld Onze afdeelingen verrichten m de hun toegewezen zone het zuiveringswerk In dAi afgeloopen nacht heeft een van onze uchtformaties vlootdoelen op het eiland Malta gebombardeerd In NMird Afraka opvallende bedrijvigheid van artillene aan het frpnt van Tobroek Luthtformaties hebben herliaalde malen voor anker liggende schepen havenwerken en opslagplaatsen van die basis geijombardeerd Een transportvliegtuig is tot zinken gebracht Onze jaohtvhegtuigen hebben twee vijandelijke vhegt igen neergehaald Een van onze madiines is niet teruggekeerd In Oost Afrika niets nieuws te vermelden Het slechte Weer belemmert de bewegingen aan weerszijden BINNENUND Aanbestedingen büzondere scholen tnei BEPERKt TOT BEPAALDE CATEGOftlEEN Advortentiën Oetrouwdi L C VAN ZOEST en RIE KRUIMINK Vlaardlncen 4 uni 1941 O 1752 10 Wnd Not rii H g A SCHERMER te Gouda kantoor wijlen Mr Fran ken zal op Maandag 9 Juni ie4l de voorm na 1 uur na afloop der veiling door Notaris Van Kra enburg in Hotel De Zalm Ie Couda BEHALVE het reeds un gekondlgde woonhuis Vierde Kade 97 Ie Couda PUBLIEK VERKOOPENi EEN WOONHUIS gelegen te QOUDA Achter de Vitchmarkt no 76 verhuurd voor f 3 25 per week Bezichtiging volgens gebiuik Betaaldag 7 Juli 1941 Nadere inlichtingen ten kantore Westhaven ingang Peperstraat telefoon 2601 O 1747 20 VERKOOP bij Inschrijving Deurwaarder B J N AKKERSDIJK Gouwe 152 154 te Gouda is voor nemens op Dinsdag 10 Juni a s nam Iweo uur in één pereeelbll InsohrIJvIng la erkoapan het aan da plas t We g a onder de gemeente Waddinxveen ep stam slaaftde iiliin III Pgpyligriiiliilibiit Aanwijzing doet de Heer Bosloper wonende aldaar Inschrijvingen uitsluitendop door den deurwaarder af te geven biljetten moeten uiterlijk 10 Juni a s s middags om I uur te diens kantore z jn ingedleod I O 1746 22 Te Koop Een mooi BURaENWOONHUIS met groote tuin te Gouda op goede stand direct Ie aanvaarden Te bevragen Woningbureau HET CENTRUM K Tiëndeweg 10 Gouda Tel 3509 O 1751 8 Myn voornoemde ambtgenoot zou het zeer toejuichen indien de gemeentebesturen in de gevallen waaraanbestedingen als hiervofen bedoeld worden beperkt tot bepaalde categorieën van aannemers indien mogelijk gebruik zouden maken van de in artikel 77 zevende lid van de Lageronderwtjswet 1920 neergelegde bevoegdheid en een openÈare aanbesteding met recht van mededinging van een ieder zouden voorschrijven Wü verzoeken U aldus Gedeputeerde Staten in voorkomende gevallen aan de aangegeven gedragslijn toepassing te gevsn EngeUche luchtaanvallen DRIE DOODEN EN 4 GEWONDEN Het A N P riieldt Het Britsche luchtwapen Iteeft gedurende de Pinksterdagen voomamelyk in den afgeloopen nacht weder eenjge aanvallen op ons land gedaan Een tamelijk groot aantal brisant en brandbommen werd omlaag geworpen De meeste richtten m het geheel geen dl onbelangrijke schade aan Slechts in een plaats in het Westen des I ds werd grootere schade teweeggebracht Door omlaaggeworpen brisant en brandbommen werden drie woonhuizen geheel vernield tien andere beschadigd Voorts kregen 173 Woonhuizen glasschade Daarbij werden drie personen gedood en vier gewlbnd Van de branden die tengevolge van dezen aanval ontstonden konden de meeste dadelijk gebluscht worden de andere in den loop van de vroege morgenuren Ten slotte vjfècd ook nog een tramwissel beschadig KOOPMANS BLANKE RIJSTGRIES M rAKKiN VAN 400 MAM TiGiN MlfVMIHO VAN TWU RUSTtOHNiN voor schoteltjes puddingen ol pap N B Eétt ons 100 gram is voUomndm op Mfi M mitdtkmtv Mar m lk dtfwntdtt haU mM HM waif Zh rankten a 1749 VilAAGI UW KRUWmiBI OH rAK UKHRoii c ca frisJilnelsg MU H XLJUn lsU ST nanra vut woEnoAO 4 pim IMI Onze goedkoope PxdcOHCH Hoooi riEMieif f so oao WO f 1 000 t 00 f aoo I loo U7t 18817 ISW un S412 lOaST 11124 20IIST ITS asi S4M SSeS 7 11 B70S SOTS SMI M91 ITS sets SSOS SN 10028 10 83 ItOgs HITS raEMm vjuf ƒ 338 362 2 7 338 44 1008 102 1088 14S1 1618 1721 1760 2 2308 2388 2382 2 0 1807 2882 1167 168 8834 388 1778 411 4208 4464 4483 6 0 6868 6800 6728 8 a 8886 8886 6703 TISS 7428 74 1 7648 82S 8273 8110 8624 7U 818 88 2 8887 10 2 11020 1104 11110 1162 11743 1174 UTSO 124M 13627 1260 12861 110 1 11107 11128 13161 18611 11667 13741 18813 14441 I44SS 1448 14S1B 147SS 14782 14861 14636 70 W 41S 483 686 1148 1168 136S 1888 3031 207 34 0 3633 364 3308 3327 337S 3801 3811 3888 4666 4884 4881 6787 6800 6088 8768 6871 7111 7768 7779 7804 0076 8170 8240 8960 10163 10388 m66 11173 11224 flfll 11843 13070 12706 12708 1278 13371 13318 a340 13856 13881 14071 14933 14648 14661 14978 16060 16077 Nog verkrijgbaar aan ons bureau Knippatronen voor Kinderpyama leeftyd 6 8 en 10 12 jaar Kipdermanteltje 5 7 en 6 S jaar Jurkje 6 8 jaari Japon maat 40 42 en 46 Jongensblouse 14 16 jaar Meisjesiurk 12 14 en 14 16 jaar 116 208 aot 741 in 1431 2088 3208 288 37S2 S4T2 34 i4 S888 40S6 SSI 6S47 B2S S388 7208 7342 7860 8028 84 8630 10861 1086S 11287 11471 12410 12468 12814 1286T 13646 lassa 14272 14316 14706 14720 16164 16368 1628 16337 168 6 16030 1880 16 0 1T8S1 17818 187 iBses ie tS 30016 110674 aoas 1684 t77 1868 4 71 818 7267 781 104 1017T HISS 1323 llBOt 1 1141 14171 14881 isisa Prijs 10 cent OFFICIEELS PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART TELEFOONWUZIGING Rijksbarean voor het Botel Café Restauant en 16M 1611 18 M 177 1 1S472 164 7 16666 16803 1 304 18341 18341 16467 17D42 170 7 17273 17394 17888 1807 18131 18337 1 16 1 3 1 18388 18487 10138 2017 30188 30317 18 01 30 11 10 11 GEEN raEMEM 103 301 374 37 681 6S0 681 681 761 71 08 804 B07 8S1 883 890 16837 16537 17470 18473 18834 0143 15838 168M 16630 18741 17481 17S4C 1868T t 8 I8S81 i se Pensionbeditif 20111 207 1 De directeur van boveigenoemd RÜkübureau gevestigd te s Gravenhage maakt bekend dat het telefoonniunmer van hét Rüksbureau is gewijzigd in 38 877 846 1030 1344 1883 1937 2177 3413 2833 2872 3108 8183 3688 4118 301 11 871 88 86 880 1066 lost 1378 146 1744 n 1948 180 2231 2431 1603 2621 1 11 2887IMM 3111 1114 8387 S43I 3844 1S6 4118 4110 31 471 8 1 728 884 682 1124 1184 1186 1474 163 11 4 1817 1870 1974 2314 3343 3611 362T 38 4 3880 2 13 3028 1187 31M 144 3461 388 3732 418 4170 4188 4661 4828 6000 6081 6832 6438 6T81 6862 SIM 8140 880 6446 6830 8649 8871 7003 713 7396 rn 7748 7868 7976 8238 8 MS 8844 8673 8884 3032 8188 9174 8886 8674 8878 £ 907 10068 IC071 1048 10531 11006 11007 11614 11627 13177 12184 13600 13517 13868 13673 13848 13874 13281 13311 13887 13668 13882 14063 14184 14208 14688 14817 14942 14943 15314 16336 16378 15380 16634 15630 158I 9 15923 16136 16149 l 277 16290 16701 16728 16877 16888 17266 17298 I770B 17722 17941 17863 18186 18188 18630 18530 18808 18S61 18214 18348 1841 18443 10877 18984 203M 30333 30687 20826 S0 6 20861 8 141 41 4 1 74S IgSJSSS vier mnen 1184 180 18 1 3041 2181 36SS 3741 306 3314 380 tan 43 1 1306 1818 1800 3088 8387 3818 1746 10T8 3388 3610 4016 1308 1884 1930 3111 3313 3633 2798 3066 3319 3667 064 IITS U18 11 1 16 3 181 18 8 3014 3038 IM 80 3811 1668 38 1 3738 30 1 1033 3168 1133 348 ISO 17 1 mi 426 376 4881 4878 60ST S104 644 S 66 6171 8878 81ST t81t 8 4 a467 688 741 7071 7144 73 1 7473 TISS 7839 78 1 801T 8318 8411 87 1878 8048 8060 03 4 9133 9 8 8747 8911 8 17 10081 1 163 10671 10 83 11071 11183 11670 11894 1330 13371 13610 13848 13701 11717 13 8 11033 3381 11411 1380 1S70I 14071 14088 14318 14279 14681 14696 14887 16060 16244 16369 16880 16413 16811 16838 16 81 16836 16170 1 172 18380 1S467 18781 18786 18881 18894 17388 17486 17740 17760 17871 18008 18180 18217 I86S1 18881 1889 1 804 19284 18293 1847 18831 30060 10087 30301 1C 0S 30884 30783 POSTZEGELS anamaling al Isasa asgala Is kaap gavniagd Br no O 1748 bur v d blad 6 4287 4340 4707 4721 6163 616 6681 6971 9837 6863 8217 6331 8813 8680 8788 8867 7182 7190 7633 7646 7869 7Ml 8088 8110 8424 8483 8 86 8800 8086 8088 8S7 8408 763 8783 10004 10013 10301 10336 10878 10734 11383 11288 11787 11801 13374 12383 13693 13803 13803 12824 13069 13100 13543 13561 13788 13795 14082 14115 14384 14327 14835 14861 15125 15147 15287 15310 15471 1558 19663 15891 15943 15998 18321 16227 16603 lf 509 167B7 r6789 17018 17101 17644 17557 17834 17838 18034 18038 18300 18343 18733 18752 18968 19013 18810 19314 19780 19794 30134 20162 10334 30423 20812 20826 S381 S74 0081 0174 081 a is 73 7681 784 S33t SBOe 8 81 SISS 34 S7S 10061 104 R 10 30 11607 13040 1 484 13038 13842 11376 13864 13886 14180 14670 14811 16188 16358 16623 16818 18066 10360 10808 18867 17127 17660 17877 18101 18608 18788 1 130 18361 18871 3018S 8 1 SllB 48 74 7147 7487 78S1 80 B ll 80 7 8387 8760 8 71 10187 10817 11364 1178 1313 13608 1373 13041 13607 13308 140 8 14378 14708 16063 16386 16430 16663 16838 16n 16470 18773 18853 17608 17817 18014 18330 18718 18804 18301 18767 20118 20321 20788 4348 438 4733 480 6188 637 6681 6801 8013 8011 8338 834 8610 6876 6818 7191 734 7947 7664 7833 7814 8180 818 8488 86608817 88819110 81388448 8816 886810018 10048 10352 10380 10764 1077411307 1147811847 11944 13462 12488 12806 12619128S9 1293113180 1325113565 13598 13S34 13846 14125 14128 14386 14408 14B98 14900 15149 15176 1534 15368 15600 15618 15901 15910 16045 16046 16336 16264 16523 16548 16795 16814 17105 17108 17593 17648 17844 17882 18048 18084 18373 18411 18763 18773 18066 19188 19318 19338 19841 19863 20169 30187 20476 20483 30846 20888 1084 ONaECOMiaCEIIO Verbetering I kiMw 6 lUat Premie tu t 70 778 moat kU 7888 Oeen premlSn 6000 ii iMt tlja 6088 tlSS BUM sUa 977 G 1745 180 scher te Balk da G J W den HeM Drachten en ds 1 1 G Wuite te UtrecM Bolpprttt Benoemd tot hulpprediker te VGri hage in wijk i eand T L nn t non theologisch candJdaat aldaar Met emerHut Ds G Boersme Nederiandach Herv pr 4 te Silvolde heeft per 1 Juli B i eervol rltaat aangevraagd Ds Boeraroa die de ow ste dienstdoende predikant van de D chemsche philantropische Inr4chllr en aanvaardde op 6 Juli 1890 te Eleemse h t P dlkambt Hij stond daarna te HaskerdD Hollandscheveld Goed en aedert 1909 In tegenwoordige gemeente veestapel zou aannemen Over het algemeen aldus prof Berger vertoont de ziekte tot dusverre een goedaardig karakter en blijft zu in een veebeslag waarin zü optreedt veelal tot enkele in den regel jongere dieren beperkt m 59 bol zx ï 0e directeur van den dienst doet een beroep op medewerl ing er legt er den nadruk op dat de veehouders wanneer zij meenen verediijnselen van monden klauwzeer ondre hun dieren te bespeuren daarvan onmiddellijk aangifte behooren te doen Ook stelt hij in het licht dat een goede verplegmg van de zieke dieren mede ter voorkoming van de zoogenaamde naziekten van het allergrootste belang is Alleen de dierenarts kan den boeren in dit verband de juiste voorlichtmg geven zoodat het noodig is dat zü hem raadplegen vijaricn 3J r 190 pinken 1 i I De aaiivoer van kalf en melkkoe Jals vortjre week met redelijken hiroe et hooffcrc prtjzen l m BEROEPEN BENOEMDJIGEN ENZ Nescrlandiche BerromiSe Kerk Aangenotnen naar Driemm eend R G Abira te Ede naar Kieuwe Pekele toez ds A van der Most te Farnri mm Bedankt VQor Noorden Otterlo Bemnes Pooctvtlet en Groot Ammerc caji4 H G Abma te Kde Drietal te Edam dk mr H van Ewöc te Terwolde dl K V K Slrttl te Oteterwtjk en ds W Chr SmüM te Womier De aanvoer van varekoeien wa jin met luleti handel en briVe exewr = 1Mver verder onveranderd in prHs Vaarre en pinken aanvoer kort i en handp pn prijzen stabiel tlFRVEILINO BOKIIMOND 3 Juni Aanvoer 3 S00 000 stuki Vas e de prijzea EIERVEIUNO APELDOOaN 3 Jutii Aanvoer 7 1000 tuka PrB per kg Handel goed GEMEENTELIJKE ZOTVEI BKOaS DooptfeitaiSe BreedcracluP Zestal te Amsterdam da A L Broer te Htlv rsum ds D Dufour te Wagenlnf ds W F aolterman te AinerKciort W t riei lus TS8 44 00 Edan iner 44 00 Stemming vlug Boter 1 W excloilcf omzeU elastl e 3 Jura Couda W plus tn r Gouda T no Edan mer 40 plus TS8 Edair Leidsche MM m tk i f mm lende J op t da Men e n